فهرست مطالب

تعامل انسان و اطلاعات - سال هفتم شماره 1 (بهار 1399)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید مهدی نارمنجی، نصرت ریاحی نیا*، محسن نوکاریزی، محمد زره ساز صفحات 1-14
  هدف

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رفتار اشتراک گذاری اطلاعات دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد کیفی است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نوع کاربردی است که با رویکرد کیفی به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان خراسان جنوبی بود که حداقل شش ماه تجربه استفاده از یکی از شبکه های اجتماعی مجازی تلگرام، اینستاگرام یا واتساپ را داشته اند. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالاتی (غیرتصادفی) و از نوع نمونه گیری گلوله برفی استفاده، و در مجموع با 17 نفر مصاحبه انجام شد. روش اجرای مصاحبه مورد استفاده از نوع نیمه ساختاریافته بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیش ترین اشتراک گذاری اطلاعات توسط دانشجویان به ترتیب در شبکه های اجتماعی مجازی تلگرام و اینستاگرام صورت گرفته بود. برای انگیزه های اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه های اجتماعی مجازی توسط دانشجویان 18 کد اولیه به دست آمد که این کدهای اولیه در قالب هفت مقوله فرعی و دو مقوله اصلی (انگیزه های شخصی و انگیزه های اجتماعی) دسته بندی شدند. در مجموع کدهای اولیه هر دو مقوله اصلی بالاترین فراوانی مربوط به مقوله «سرگرمی و وقت گذرانی» بود. برای انواع اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در شبکه های اجتماعی مجازی توسط دانشجویان، 24 کد اولیه به دست آمد که این کدهای اولیه در قالب هشت مقوله فرعی و دو مقوله اصلی (اطلاعات آگاهی رسان و اطلاعات سرگرم کننده) دسته بندی شدند. در مجموع «اطلاعات ادبی-هنری» و «اطلاعات علمی-آموزشی» بیش ترین نوع اطلاعات به اشتراک گذاشته شده توسط دانشجویان در این شبکه ها بودند.

  نتیجه گیری

  اشتراک گذاری اطلاعات در این شبکه ها حتی با هدف سرگرمی و وقت گذرانی می تواند منجر به دسترسی کاربران به اطلاعات با ارزشی در این شبکه ها شود. از این رو در صورت برنامه ریزی صحیح می توان از این بستر مناسب که در حال حاضر با کم ترین هزینه ممکن در اختیار اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشجویان قرار دارد بهترین شکل ممکن به ویژه در محیط های آموزشی بهره جست.

  کلیدواژگان: رفتار اشتراک گذاری اطلاعات- شبکه های اجتماعی مجازی-دانشجویان- رویکرد کیفی- تحلیل مضمون
 • علی منصوری*، فاطمه زرمهر، حسین کارشناس صفحات 15-26
  زمینه و هدف

  در این پژوهش چهار روش متن کاوی بررسی می شود و بر درک و شناسایی خصوصیات و محدودیت های آن ها در کشف موضوع تمرکز می کند. این چهار روش عبارت اند از 1) تجزیه وتحلیل معنایی پنهان(LSA) 2) تحلیل معنایی پنهان احتمالاتی(PLSA)، 3) تخصیص دیریکله پنهان(LDA) و 4) مدل سازی موضوعی همبسته(CTM).

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای است که در آن، ادبیات حوزه متن کاوی و مدل سازی موضوعی مرور و تحلیل شده است.

  یافته ها

  تجزیه وتحلیل معنایی پنهان می تواند برای تشخیص موضوعات خاص و منحصربه فرد در مدارکی که تنها به یک موضوع پرداخته اند استفاده شود. سه روش دیگر متن کاوی، بر موضوعات و گرایش کلی متن متمرکز هستند. تحلیل معنایی پنهان احتمالاتی  برای مدارکی که به یک موضوع پرداخته اند قابل استفاده است اما برخلاف تجزیه وتحلیل معنایی پنهان ، این روش در کشف موضوعات و مضامین کلی متن کاربرد دارد. درحالی که تخصیص دیریکله پنهان  در مورد مدارکی که به چندین موضوع پرداخته اند کاربرد بیشتری دارد. روش مدل سازی موضوعی همبسته  می تواند در تشخیص ارتباط بین دسته های موضوعی مختلف استفاده شود.

  نتیجه گیری

  رویکردهای متن کاوی به خاطر بهره گیری از تحلیل معنایی در کشف و استخراج موضوع متون مناسب است

  کلیدواژگان: متن کاوی، مدل سازی موضوعی، تحلیل معنایی، کشف موضوع
 • الهام مظاهری*، محمد مهرآیین صفحات 27-44
  زمینه و هدف

  هدف از این پژوهش تعیین عوامل موثر بر استفاده از شبکه های اجتماعی سازمانی، انواع رفتار استفاده و پیامدهای استفاده از این شبکه ها می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. در این پژوهش به بررسی کیفی پژوهش های قبلی در حوزه شبکه های اجتماعی سازمانی با استفاده از روش فرا ترکیب پرداخته شده است. از مجموع 470 منبع یافت شده طی مراحل فراترکیب، 30 مقاله با معیارهای مورد پذیرش منطبق بود.

  یافته ها

  در نتیجه ترکیب یافته ها، 52 کد و 10 مفهوم اصلی (عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی، عوامل فنی و عوامل مربوط به وظیفه، استفاده فعال و استفاده انفعالی، پیامدهای سطح فردی، سطح گروهی و سطح سازمانی) شناسایی شدند. در نهایت سه مقوله تحت عنوان عوامل موثر بر استفاده، رفتار استفاده و پیامدهای استفاده شناسایی گردید که مفاهیم عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی، عوامل فنی و عوامل مربوط به وظیفه به عنوان عوامل موثر بر استفاده و نیز مفاهیم استفاده فعال و استفاده انفعالی در مقوله رفتار استفاده طبقه بندی گردید. به علاوه سطح فردی، سطح گروهی و سطح سازمانی نیز به عنوان مفاهیم مرتبط با مقوله پیامدهای استفاده طبقه بندی شدند. در میان سه مقوله احصا شده، مقوله عوامل موثر بر استفاده سهم موضوعی بیشتری را به خود اختصاص داده و مقوله پیامدها و مفاهیم آن نسبت به دو مقوله دیگر کمتر مورد توجه تحقیقات پیشین بوده است.

  نتیجه گیری

  سازمان ها می توانند از نتایج این پژوهش برای تشویق بیشتر کارکنان به استفاده از شبکه های اجتماعی سازمانی بهره ببرند و در نتیجه به پیامدهای ناشی از آن دست یابند.

  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی سازمانی، رفتار استفاده، پیامدهای استفاده، اشتراک گذاری دانش، فراترکیب
 • رضا کریمی*، بهرام عادل مرئی، محمدرضا نصیری صفحات 45-55
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف میزان آشنایی و استقبال کتابداران از مولفه های فناوری های هوشمند (شناسه امواج رادیویی، پاسخ سریع، ارتباطات میدان نزدیک و فناوری تلفن همراه هوشمند) و رابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری انجام شد.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر کاربردی و با روش پیمایشی صورت گرفته وجمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته بر اساس پرسش نامه استوکیچ و همکاران (2018) انجام گرفته است. جامعه ی آماری آن کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی استان اردبیل بالغ بر 160 نفر است؛ و اطلاعات به دست آمده از پاسخگویان با استفاده از روش آمار توصیفی واستنباطی از جمله میانگین، انحراف و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرارگرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میزان آشنایی کتابداران از مولفه های فناوری های هوشمند (شناسه امواج رادیویی، پاسخ سریع، ارتباطات میدان نزدیک و فناوری تلفن همراه هوشمند) در سطح متوسط است. میزان علاقه مندی و استقبال کتابداران از مولفه های فناوری های هوشمند در سطح بالاتر از میانگین سطح متوسط (3) و نزدیک به سطح مطلوب و مطلوب است. از دیدگاه کتابداران در صورت بکارگیری فناوری های هوشمند، میزان بهره وری و کارایی کتابداران از مولفه های فناوری های هوشمند در سطح بالاتر از میانگین سطح متوسط (3) و نزدیک به سطح مطلوب و مطلوب است. بین مولفه های متغیر آشنایی با فناوری های هوشمند» به غیر تلفن همراه هوشمند با مولفه کیفیت خدمات از متغیر مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنی داری وجود ندارد. بین مولفه های متغیر آشنایی با فناوری های هوشمند با مولفه های رضایت کاربر و وفاداری کاربر از متغیر مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  در صورت بکارگیری فناوری های هوشمند بویژه فناوری تلفن هوشمند مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه ها بهبود می یابد.

  کلیدواژگان: فناوری های هوشمند، کتابخانه های عمومی، مدیریت ارتباط با مشتری، کتابداران
 • سعیده ابراهیمی*، قاسم سلیمی، سحر انبارکی، هانیه زارع صفحات 56-70
  هدف

  شبکه های اجتماعی علمی به عنوان عضوی از مجموعه نرم افزارهای اجتماعی به عنوان بستری برای تعاملات بین المللی و به اشتراک گذاری دانش مشهود و نامشهود پژوهشگران بوجود آمدند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه الگوها و رفتارهای اشتراک دانش پژوهشگران در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت انجام گرفته است. بر این اساس سیستم پرسش و پاسخ این شبکه علمی مورد تحلیل و  بررسی قرار گرفته است.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی با رویکرد تحلیل محتوای وب است. جامعه مورد مطالعه، پرسش و پاسخ های ارایه شده در سیستم پرسش و پاسخ این شبکه  است. از بین کلیه موضوعات، دو حوزه موضوعی بصورت هدفمند انتخاب و  127 سوال و 408 پاسخ مربوط به این دو حوزه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت..

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، پرسش های مطرح شده در دو حوزه مورد بررسی در سیستم پرسش و پاسخ این شبکه علمی، بیشتر از نوع سوالات مفهومی بوده و پاسخ های ارسالی در هر دو حوزه بیشتر نامشهود و از نوع ارایه دید علمی و الگوی ذهنی می باشد. بیشتر پرسش کنندگان، پژوهشگران کشورهای آسیایی با رتبه آرجی(Rg) کمتر از 5 بوده اند، در حالی که پژوهشگران کشورهای اروپایی با رتبه آرجی بالاتر از 10 بیشتر به ارسال پاسخ و اشتراک دانش تخصصی خود پرداخته اند.

  نتیجه گیری

  سیستم های پرسش و پاسخ، فناوری متفاوت و کارآمدی جهت به اشتراک گذاری دانش و افزایش تعاملات و ارتباطات بین المللی پژوهشگران است که فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی، محملی برای باروری حوزه های تخصصی علمی در جهان پدید آورده است. نتایج این پژوهش مطابق گفته کاستلز(Castells) از قدرت پنهان شبکه های اجتماعی و سیستم های پرسش و پاسخ در اشتراک دانش و گسترده شدن مرزهای دانشی سخن می گوید که چگونه موجب سهولت انتقال تجارب، اندیشه ها و دانش محققان شده و زمینه باروری علم را فراهم می نمایند.  این گونه به نظر می رسد جامعه دانشی که در آن تسهیم دانش بطور داوطلبانه جایگزین تقسیم دانش می شود  با وجود  این شبکه ها در حال محقق شدن است.

  کلیدواژگان: رفتار اشتراک دانش، ریسرچ گیت، سیستم پرسش و پاسخ، شبکه اجتماعی علمی پیوسته، دانش مشهود و نامشهود
 • شهرزاد غلامی*، رویا برادر صفحات 71-83
  هدف

  هدف از مطالعه حاضر بررسی ابعاد سازنده سایبرنتیک سازمانی و شناسایی زمینه های مورد استفاده در تعامل اطلاعات سازمان ها می باشد. در حال حاضر سایبرنتیک سازمانی، به عنوان یک زیر رشته سایبرنتیک در حوزه علم ارتباطات و کنترل، مطرح می گردد. در سایبرنتیک سازمانی چارچوب مطرح شده توسط بیر (Beer)، موسوم به مدل سیستم مانا (Viable System Model)، در سطح عمومی تمام کانال های اطلاعاتی کلیدی هر طرح مدیریتی پایدار نیازمند حفاظت را شناسایی می کند.

  روش شناسی

  این پژوهش با شیوه تحلیل مفهومی به ارزیابی مدل سیستم مانا در بین مقالات علمی انتشاریافته در بین سالهای 2000 تا 2020 میلادی که در دو پایگاه Scopus  وISI  نمایه شده اند، پرداخته است. به این ترتیب از مجموع 180مقاله ، چکیده و محتوای 51 مقاله در دو پایگاه مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بررسی میزان مشارکت سازمان ها بر اساس نوع سازمان در بین مقالات منتخب در این مطالعه ، بیان داشت بیشترین میزان کاربست مدل سیستم مانا به میزان 52.9 درصد در سازمان ها و واحدهای صنعتی و پس از آن در نهادها و سازمان های آموزشی با 21.6 درصد روی داده است.

  نتیجه گیری

  درک ساختار و کارکردهای عملیاتی، ارزیابی پیچیدگی های موجود در سیستم ها و زیر مجموعه های آن و هدایت مکانیزم های اثرگذار در دستیابی به اهداف و حفظ ماندگاری سازمان از مهمترین مزایا و دستاوردهای مدل سیستم مانا با رویکرد سایبرنتیک سازمانی است. بهره گیری از این نرم افزار امکان ساختار دهی، طراحی و بازبینی سطوح سیستمی سازمان ها را  به خوبی در اختیار کاربران قرار می دهد.

  کلیدواژگان: تعامل اطلاعات، سایبرنتیک سازمانی، مدل سیستم مانا
|
 • M Narmenji, N Riahinia*, M Nowkarizi, M Zerehsaz Pages 1-14
  Aim

  The main purpose was to investigate the students’ information sharing behavior in social network sites with a qualitative approach.

  Methodology

  An applied research with qualitative approach - A Thematic Analysis method was used.  Population consisted of all the students at the Universities in South Khorasan Province affiliated with the Ministry of Science, Research and Technology who had a  minimum of six months experience in using one of the social network sites such as: Telegram, Instagram or WhatsApp.   A non-probability (non-random), and a snowball sampling procedure was used and 17 persons were interviewed. The semi-structured type of interview was incorporated.

  Findings

  Results showed that most students’ information sharing was done on Telegram and Instagram, respectively. Eighteen primary codes were provided by  students as motives for information sharing in social network sites. These primary codes were categorized into two main categories (personal and social motives) and seven subcategories. Among all the primary codes of the two main categories, the sub-category of “net-surfing and entertainment” had the highest occurrence. For the types of information shared on social network sites by student, 24 primary codes were obtained. These primary codes were categorized into eight sub-categories and two main categories (knowledge and entertaining information). Among the sub-categories identified, the most recurrently shared types of information were “literary-artistic information” and “scientific-educational information”.

  Conclusion

  For surfing and entertainments’ own good - information sharing on social network sites could lead to admittance of valuable information. If properly planned, it may function as a suitable platform (available to diverse strata of the society, especially the students, at the lowest possible cost) to attain the best possible practice especially in educational settings.

  Keywords: Information Sharing Behavior, Social Network Sites, Students, Qualitative Approach, Thematic Analysis
 • Ali Mansouri*, Fatemeh Zarmehr, Hossein Karshenas Pages 15-26
  Background and aim

  Four text mining methods are examined and focused on understanding and identifying their properties and limitations in subject discovery.

  Methodology

  The study is an analytical review of the literature of text mining and topic modeling. 

  Findings

  LSA could be used to classify specific and unique topics in documents that address only a single topic. The other three text mining methods focus on topics and general partiality of the text. PLSA is applicable to documents dealing with a topic, unlike the LSA, it is used to discover general themes and contexts. However, LDA is more applicable to documents that address several issues. The CTM, method can be used to identify relationship between different subject categories.

  Conclusion

  Text mining tactics are suitable for employing analysis in discovering and extracting the text subjects.

  Keywords: Text mining, Topic Modeling, Semantic Analysis, Topic Discovery
 • Elham Mazaheri*, Mohammad Mehraeen Pages 27-44
  Aim

  The purpose of this paper is to determine the factors affecting the use of enterprise social networks, the types of usage behavior and the consequences of using these networks.

  Methodology

  This is a descriptive study. The qualitative inquiries of previous researches in the social networking enterprise had been investigated by means of  meta-synthesis. A total of 470 found source of meta-synthesis process, 30 papers were consistent with accepted criteria.

  Results

  As a result of the combination of the findings, 52 codes and 10 main concepts (individual, organizational, social, technical factors and others related to the task, active use and passive use, consequences for the individual level, group level and organizational level) were identified. In conclusion, three categories were identified:  factors affecting use, usage behavior and consequences of use that the concepts of individual, organizational, social, technical, and others related to the task as factors affecting use, as well as the concepts of active use and passive use in the category of behavioral usage were classified. In addition, individual, group and organizational level were also classified as concepts related to the significances of use category.  Among the three categories, the category of factors influencing use has a greater share of the subject, and consequences categories and its concepts had less attention than the other two categories in preceding researches.

  Conclusion

  Organizations could employ  the results of this study to encourage more employees to use enterprise social networks and thus realize the significances.

  Keywords: Enterprise Social Network, Usage Behavior, Usage Consequences, Knowledge Sharing, Meta-Synthesis
 • Reza Karimi*, Bahram Adel Marini, Mohammadreza Nasiri Pages 45-55
  Aim

  The purpose of the study is to examine familiarity and application of smart technologies {Radio-frequency identification (RFID),  Quick Response code(QR),    Near-Field-Communication Mobile (NFC)} on customer relationship management (CRM).

  Methodology

  An applied study collecting data via Stokić, Stojanović, Bogdanović, Despotović-Zrakić, Radenković questionnaire. Population consisted of 160  Public librarians  in Ardabil province.  Data analyzed by Pearson Correlation Coefficients. 

  Results

  With the advent of information technology, most library services have been transformed. Findings shows that understanding and application of smart technologies is at an average level and reception of smart technologies is in decent condition.  Librarians  have faith in   smart technologies and the level of productivity and efficiency of librarians from the components of intelligent technologies is at a higher than average and close to the desired level. There is no significant relationship between the components of the variable "Introduction to smart technologies" to non-smart phones and the component of service quality from the variable of customer relationship management. Also, there is a significant relationship between the components of "familiarity per smart technologies" with the components of user satisfaction and user loyalty of the variable of customer relationship management.

  Conclusion

  Using smart technologies, notably smart phone technology, improves customer relationship management in libraries.

  Keywords: Smart Technologies, Public Libraries, Customer Relationship Management, Libraries, NFC: Near-Field-Communication, RFID: Radio-frequency identification, Mobile, QR: Quick Response code
 • Saeedeh Ebrahimy*, Ghasem Salimi, Sahar Anbaraki, Hanieh Zare Pages 56-70
  Aim

  Scientific social networks were shaped as part of a set of social software and a platform for international interactions sharing the tangible and intangible knowledge of researchers. The purpose is to investigate the patterns and behaviors of knowledge sharing of researchers in Research Gate. Based on this, the question and answer system of this scientific social network was analyzed and reviewed.

  Methodology

  Method is applied descriptive survey with web content analysis approach. The community studied was the questions and answers provided in the Q & A system of Research Gate. Two subject areas were selected, 127 questions and 408 responses related to these two domains were analyzed and reviewed.

  Findings

  Findings showed that the questions raised in two domains examined in the question and answer system of the scientific network were conceptual questions and replies in both domains were often intangible, and the type of presentation are scientific vision and mental pattern.  Most of the inquirers were researchers from Asian countries with less than 5 RG rank.  While researchers from European countries - with an RG rank of over 10, have been posting answers and sharing their expertise.

  Conclusion

  Q & A systems are diverse, efficient technologies for sharing knowledge and enhancing international interactions among researchers  beyond the geographical and political boundaries, which has created a place for the reproduction of scientific disciplines in the world. The results according to Castells, speak of latent power of social networks and question and answer systems in knowledge sharing and widespread knowledge boundaries that facilitate transfer of experiences, thought and knowledge of researchers and provide fertile ground for science.

  Keywords: Knowledge Sharing Behavior, Research Gate, Q, A System, Online Scientific Social Network, Tangible & Intangible Knowledge
 • Shahrzad Gholami*, Roya Baradar Pages 71-83
  Aim

  There is a framework of the organizational cybernetics so-called Viable System Model (VSM) that identifies a viable management plan in all general key channels of information that need to be maintained. The purpose was to evaluate the constructive facets of the organization and identify areas of organizations cybernetics.

  Methodology

  Theoretical analysis method evaluates the VSM among the scientific articles published from 2000 to 2020, which are indexed in Scopus and ISI databases. Thus, of 180 articles, the abstract and content of 51 were reviewed.

  Findings

    A viable system (VS) is composed of five interactive sub-systems which may mapped on aspects of organizational structure. The study of the organizations’ collaboration based on the type of environment among the selected articles stated that the highest rate of application of the VSM with 52.9% were in industrial units and then educational institutions with 21.6%.

  Conclusion

    Understanding the structure and operational functions, evaluating the complexities of systems and its subsets and guiding effective mechanisms in achieving the goals and maintaining the sustainability of the organization are the most important advantages and achievements of the VSM with the organizational cybernetic approach. Using the VSM of software allows users to structure, design and review the system levels of organizations well.

  Keywords: Organizational Cybernetics, Viable System Model, Information Interaction