فهرست مطالب

مدیریت کسب و کار - پیاپی 50 (تابستان 1400)
 • پیاپی 50 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/20
 • تعداد عناوین: 30
|
 • علی احمدی، مریم مجیدی*، مسعود قربان حسینی، سیروس تدبیری صفحات 1-21

  هدف:

   هدف اصلی تحقیق حاضر ارایه مدلی به منظور ارتقاء اعتماد عمومی در نظام بانکی ایران در بانک صادرات ایران بوده است، در این راستا مولفه های تاثیر گذار بر ارتقای اعتماد عمومی در نظام بانکی در مورد مطالعه بانک صادرات ایران شناسایی گردید.

  روش پژوهش:

   تحقیق حاضر از منظر هدف بنیادی و اکتشافی، از منظر روش آمیخته(کیفی کمی) می باشد. روش کیفی برای شناسایی مولفه های اعتماد عمومی و روش جمع آوری اطلاعات دلفی است. همچنین با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار آموس به تحلیل داده ها اقدام شده است.

  یافته ها

  براساس مولفه های شناسایی شده پرسش نامه ای تهیه و در بین نمونه آماری شامل 384 نفر از مشتریان بانک صادرات ایران در شهر تهران به شیوه خوشه ای توزیع شد. با گردآوری پرسش نامه های توزیع شده اقدام به تحلیل داده ها به منظور بررسی فرضیات گردید، نتایج به دست آمده نشان از تایید کلیه فرضیات در راستای تاثیر مولفه های سازمانی، فرآیندی، عملکردی، قابلیت های فنی، قابلیت های رقابتی و قابلیت های استراتژیک بر اعتماد عمومی در نظام بانکی مورد مطالعه بانک صادرات ایران و ارایه مدل در این بخش را نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر این موضوع بود که ضرایب مسیر در ارتباط با ابعاد شناسایی شده در بعد سازمانی با 0.69 بیشترین و در بعد قابلیت استراتژیک با 0.59 کمترین میزان تاثیر را به دست آوردند.

  کلیدواژگان: ارتقاء اعتماد عمومی، نظام بانکی ایران، بانک صادرات ایران
 • بهروز اسکندرپور*، بابک حیدری عراقی، سمیه صائب نیا صفحات 22-42
  شرکت های داروسازی علاوه بر رسالت پزشکی خود بایستی در حوزه بازاریابی اخلاقی نیز وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر اعتبار برند با توجه به نقش میانجی استراتژی احیای خدمات می باشد جامعه آماری این تحقیق دارندگان داروخانه در سطح شهر تهران می باشند که حجم نمونه بر اساس روش هومن 235 نفر و به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد بودند که روایی آنها با استفاده از روایی سازه و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به تایید رسید تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار های Amos انجام شد. نتایج کفایت مدل برای روش تحلیل مسیر با RMSEA 0.068 بعد از آرایش مدل نشان دهنده برازش مناسب مدل برای این پژوهش بود که بر اساس ارقام به دست آمده برای کشیدگی و چولگی، داده ها از توزیع نرمال برخوردارند. نتایج نشان داد که بازاریابی اخلاقی بر اعتبار برند تاثیر مثبت و معناداری دارد و استراتژی احیای خدمات این رابطه را میانجی گری می کند. همچنین بازاریابی اخلاقی بر استراتژی احیای خدمات تاثیر مثبت و معناداری داشت. و استراتژی احیای خدمات بر اعتبار برند دارای تاثیر مثبت و معنادار بود.
  کلیدواژگان: بازاریابی اخلاقی، استراتژی احیای خدمات، اعتبار برند، داروسازی
 • شیوا اسلامی، ناصر شمس قارنه*، عسل آغاز صفحات 43-64

  در این پژوهش برای جمع آوری بخشی از داده ها و اطلاعات، از روش توصیفی - پیمایشی و برای سنجش تیپ شخصیتی افراد از پرسشنامه استفاده شده است . داده های تحقیق از طریق آزمون اسپیرمن (تحلیل استنباطی) و آزمون دوعاملی یومن - ویتنی در نرم افزار SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفت . فرضیات تحقیق حاکی از این است که نوع تیپ شخصیتی دهک های درآمدی بر قدرت خرید آن هاتاثیر و ارتباط معنادار دارد و همچنین ارتباط مثبت و معنادار بین میزان درآمد و قدرت خرید دهک های درآمدی وجود دارد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری صورت گرفته ، طی سال های 1395 الی 1399 از بین 4 فرضیه ارتباط بین تیپهای شخصیتی مصرف کنندگان و میزان خرید آنها فرضیه چهارم تایید و همچنین ارتباط معنا دار بین میزان درآمد دهکهای درآمدی و میزان خرید آنها علیرغم افزایش نرخ تورم در سالهای 97 و 98 تایید گردید . و مشخص گردید ارتباط معناداری بین میزان خرید با نوع تیپ شخصیتی قضاوتی - ادراکی در مصرف کنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی وجود دارد.

  کلیدواژگان: تیپ های شخصیتی، تورم، دهک های درآمدی، قدرت خرید مصرف کنندگان
 • سارا امیرحصاری، حسین عماری*، حسین قره بیگلو، حسین بوداقی صفحات 65-84
  نیت اصلی این پژوهش مفهوم سازی و عملیاتی کردن "بازاریابی نوع دوستانه" در محیط کسب و کار و عملکرد کسب و کار است. روش این پژوهش آمیخته است برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از تحلیل محتوای پنهان و در بخش کمی از نرم افزار پراسس استفاده شده است. نتایج آماری نشان داد که تاثیر بازاریابی نوع دوستانه بر محیط کسب و کار مثبت و معنی دار است به همین ترتیب، تاثیر بازاریابی نوع دوستانه بر عملکرد کسب و کار نیز مثبت و معنی دار بود. همچنین تاثیر محیط کسب و کار بر عملکرد کسب و کار نیز مثبت و معنی دار بود همچنین نتایج آماری نشان داد که اثر متقابل بازاریابی نوع دوستانه و فعالیت های اخلاقی رهبر بر عملکرد کسب و کار مثبت و معنادار بوده است یافته ها نشان داد که اثر غیرمستقیم بازاریابی نوع دوستانه بر عملکرد کسب و کار با تعدیل کنندگی فعالیت های اخلاقی رهبر معنادار است شاخص واسطه گری تعدیل شده، با 95 درصد اطمینان بوت استراپ بین 037/0 و 156/0 است. این شواهد نشان می دهد که اثر غیر مستقیم بازاریابی نوع دوستانه بر عملکرد کسب و کار از طریق محیط کسب و کار، توسط فعالیت های اخلاقی رهبر تعدیل می شود.به عبارت دیگر، فعالیت های اخلاقی رهبر، واسطه گری (میانجی گری) را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: بازاریابی نوع دوستانه، محیط کسب و کار، عملکرد کسب وکار، فعالیت های اخلاقی رهبر
 • امید بشردوست، عزت الله اصغری زاده*، محمدعلی افشار کاظمی صفحات 85-111

  با توجه به حجم انباشته شده اطلاعات خرید مشتریان و پیچیدگی رقابت در عصر حاضر اهمیت ایجاد بستری برای تحلیل داده های به روز ودقیق مشتریان، باهدف ایجاد ارتباط های موثر با مشتریان فعلی و وفادار، بیش از پیش برای سازمان ها به عنوان یک مزیت رقابتی جلوه گر شده است. هدف این پژوهش بررسی الگوهای رفتاری خرید مشتریان محصول های بهداشتی به منظور دسته بندی آنها براساس مدل WRFM با استفاده از روش های ترکیبی داده کاوی است. از میان مشتریان استان تهران که در بازه سالهای 1396- 1397 از شرکت خرید داشته اند از پایگاه داده های مشتریان 65534 نمونه، با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس جمع آوری شده و به کمک SPSS مقدار RFM موزون با توجه به نظر خبرگان صنعت مشخص و سپس این فیلد به دیگر داده های پژوهش اضافه شده و توسط نرم افزار داده کاوی کلمنتاین بر اساس 70 درصد داده ها، خوشه بندی مشتریان صورت گرفته است؛ همچنین به منظور بررسی کیفیت خوشه بندی از معیارهای امتیازجینی، درصد خطا، اطلاعات متقابل نرمال شده (NMI) استفاده شده است. نتایج پژوهش حکایت ازکارایی بالای روش خوشه بندی Kمیانگین با تعداد چهارخوشه با درصد خلوص (0/761)، برای بخش بندی مشتریان داشته است

  کلیدواژگان: الگوهای رفتار خرید، داده کاوی، خوشه بندی، بخش بندی، WRFM
 • سونیا بهزادی نسب، لیلا اندرواژ*، ابراهیم آلبونعیمی صفحات 112-129

  رسانه های اجتماعی باهدف تسهیل ارتباط میان افراد و اشتراک گذاری مطالب به دنیای مجازی معرفی شدند. با پیشرفت فناوری ، توجه مدیران بازاریابی خرده فروشی ها جهت رشد و بهبود تجارت اجتماعی به آنها جلب شد .پژوهش کیفی حاضر با هدف طراحی الگوی ارزش ویژه برند با تکیه بر بازاریابی رسانه اجتماعی و بهره گیری ازنظریه داده بنیاد با ابزار مصاحبه از 23 نفر از خبرگان دانشگاهی ومدیران وکارشناسان صاحبنظر در حیطه بازاریابی و رسانه های اجتماعی با نمونه گیری هدفمند انجام شده است .تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار MaxQDA در سه مرحله باز،محوری و انتخابی انجام شد. بر اساس نتایج ، مدل شامل عوامل تاثیرگذار (ساختاری، مدیریتی، مربوط به فروشگاه و مربوط به رسانه اجتماعی) است. بازاریابی رسانه اجتماعی شامل (تبلیغات، ارتباطات و تبلیغ دهان به دهان الکترونیکی) میباشد . بستر حاکم (فضای تعاملی، رقابتی و جهانی شدن) را در بر می گیرد، عوامل مداخله گر شامل (عوامل مذهبی، تکنولوژی و اقتصادی) است، که بر راهبردهای بازاریابی رسانه اجتماعی تاثیر می گذارند. اقدامات بازاریابی ، اقتصادی و نیروی انسانی در قالب راهبردها موجب شکل گیری پیامدهای بازاریابی مرتبط با ارزش ویژه برند میشوند. مدیران بازاریابی با در نظر گرفتن مدل پیشنهادی تحقیق می توانند در جهت ارتقا ارزش ویژه برند گام بردارند.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، بازاریابی رسانه اجتماعی، فروشگاه های زنجیره ای، تئوری داده بنیاد
 • سولماز سلطانی، روح الله تولایی*، علیرضا اسلامبولچی، یاسر قاسمی نژاد صفحات 130-149

  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بلوغ مدیریت دانش بر مبنای مدل بلوغ بهره وری آسیایی در شرکت انتقال گاز شهر تهران انجام شده است. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی پیمایشی است. داده ها با توزیع پرسشنامه استاندارد مدل بلوغ بهره وری آسیایی در بین 114 نفر از کارکنان رسمی و غیررسمی شرکت انتقال گاز جمع آوری و با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزاز آماری spss و اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت انتقال گاز از لحاظ بلوغ سازمانی در سطح واکنش قرار دارد. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد هفت مولفه مدل بهره وری آسیایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و شرکت انتقال گاز ایران در این هفت مولفه، پایین تر از چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی قرار دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدل بهره وری آسیایی مدیریت دانش، شرکت انتقال گاز ایران
 • علی عظیم زاده، هادی ثنائی پور*، مجید اشرفی، سامره شجاعی صفحات 150-172

  توسعه کارآفرینی بین المللی در کسب و کار های دانش بنیان با ارزآوری بیشتر و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان ،کاهش اثر تحریم های احتمالی، در تحقق اقتصاد مقاومتی امری راهبردی تبدیل شده است.این پژوهش با هدف کلی ارایه مدل توسعه کارآفرینی بین المللی در کسب و کارهای دانش بنیان ایرانی انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع همبستگی (تحلیل ماتریس کوواریانس برای آزمون مدل تحقیق) با هدف نمایش رابطه میان متغیرها از طریق روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل شرکت های دانش بنیانی بودند که در سطح بین المللی فعالیت داشتند (100 شرکت) که با استفاده از نمونه گیری در دسترس 25 شرکت انتخاب و در هر شرکت 5 پرسشنامه توسط اعضا شرکت تکمیل گردید. مدلی براساس مرور ادبیات طراحی و روایی و پایایی مدل تایید شد. از هشت فرضیه تحقیق، هفت فرضیه تایید شد. عوامل رانشی و کششی بر کارآفرینی بین المللی تاثیر گذاربودند و کارآفرینی بین المللی و شرایط زمینه ای بر راهبردهای کارآفرینی اثرگذار بودند. همچنین راهبردهای کارآفرینی باعث توسعه بازار، توسعه اقتصادی پایدار و کسب مزیت رقابتی می شدند.

  کلیدواژگان: دانش بنیان، کارآفرینی، بین المللی سازی، صادرات
 • حمیدرضا جلایی، علی خوزین*، ابراهیم عباسی، حسین دیده خانی صفحات 173-196

  اخلاق و رفتارهای مبتنی بر اخلای در سازمان ها دارای اثرات متفاوتی در نتایج کسب و کارهای مختلف داشته است. به همین دلیل توجهات جدی به ارزش های اخلاقی و پژوهش در این خصوص در میان اندیشمندان و صاحبنظران حوزه های مختلف گریزناپذیر است. در این مقاله مساعی نویسندگان حول تجزیه و تحلیل و بررسی تاثیر رفتارهای اخلاق مدار بر رابطه بین نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه و انتظار رشد کارآفرین و پیامدهای آن بوده است. روش این پژوهش، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده و نمونه پژوهش از میان مدیران ارشد شرکت های تولیدی استان گلستان انتخاب گردیده است. داده های پژوهش از به وسیله پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری اقدام به برآورد پارامترهای مدل پژوهش شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رویکردهای اخلاق مدارانه باعث تاثیر بیشتر بین نوآوری بر بین المللی سازی کارآفرینانه می گردد. به علاوه اخلاق بر تاثیر بین نوآوری بر انتظار رشد کارآفرین نیز افزوده و به ارتقاء عملکرد و رشد بنگاه های اقتصادی می انجامد.

  کلیدواژگان: اخلاق، نوآوری، بین المللی سازی کارآفرینانه، انتظار رشد کارآفرین
 • حشمت مرادحاصلی، جلال حقیقت منفرد*، احمدرضا اعتمادی صفحات 197-223

  توسعه فناوری های هوشمند نیازمند برنامه ریزی،سازمان دهی،کنترل و نظارت است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل ساختاری مولفه های توسعه فناوری های هوشمند در صنعت مخابرات کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های کیفی- کمی (آمیخته) است.جمعیت مورد مطالعه در بخش کیفی این پژوهش را صاحبنظران این حوزه در شرکت ارتباطات زیرساخت استان ایلام به تعداد 10 نفر تشکیل می دهند.همچنین جمعیت مورد مطالعه در بخش کمی و مدل سازی را همین 10خبره تشکیل داده اند.دراین پژوهش، ابتدا با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل آنها، تعداد 153 کد،9 مقوله اصلی و 4 تم کلی به صورت زیرساخت های فناورانه، مدیریتی، بازاریابی و فرهنگی شناسایی شدند.در گام بعدی، با توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی مرتبط با 9 مقوله اصلی و تحلیل آنها مدل ساختاری تفسیری تحقیق حاصل گردید. این مدل شامل 5 سطح بوده که در میان آنها، دانش در سطح زیرین قرار گرفته و متغیر زیربنایی به منظور توسعه فناوری های هوشمند می باشد.در سطح بعدی متغیر آموزش بوده که در اولویت بعدی قرار می گیرد.متغیرهای آگاهی بخشیدن،اعتقاد و باور و جذاب بودن در رده بعدی اهمیت قرا می گیرد که توجه به این عوامل به ترتیب اهمیت، در توسعه فناوری های هوشمند صنعت مخابرات می تواند بسیار مفید و موثر باشد.

  کلیدواژگان: فناوری های هوشمند، مخابرات، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • ابراهیم خردمند، ناصر خانی* صفحات 224-238

  هدف از پژوهش حاضر، ارایه الگوی مولفه های قابلیت استراتژیک مالی در موفقیت پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف تحقیق، توسعه ای، از جهت رویکرد جمع اوری داده ها به کمک روش های مطالعه ومصاحبه نیمه ساختار یافته و بررسی اسناد مربوط به برنامه راهبردی بودجه ریزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در محدوده سالهای 1398-1395 صورت گرفته است. در بخش کیفی، حجم نمونه بر مبنای پاسخهای هفده نفر از خبرگان دانشگاه آزاد اسلامی با روش نمونه گیری هدفمند؛ در بخش کمی نیز حجم نمونه برابر 127 نفر و به روش تصادفی انتخاب گردید. مدل تدوین شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می توانند موفقیت پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی را تحت تاثیر ابعاد و مولفه های قابلیت استراتژیک مالی از طریق قابلیت مدیریت برنامه ریزی، قابلیت مدیریت سیستم های اطلاعاتی، قابلیت مدیریت انگیزش، قابلیت مدیریت تغییر، قابلیت مدیریت دانش و مهارت های کاربردی و قابلیت مدیریت فرایندها تسهیل نمایند. 

  کلیدواژگان: بودجه ریزی عملیاتی، قابلیت استراتژیک مالی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • محمود خطیب، محمدجواد محقق نیا*، مهدی صادقی شاهدانی، مصطفی سرگلزایی صفحات 239-255

  سرمایه گذاری در طرح های فناورانه مرحله رشد نقش کلیدی در تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان ایفا می کند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل سرمایه گذاری در طرح های فناورانه مرحله رشد در نظام بانکی در راستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان انجام شده است. روش تحقیق از نوع کابردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است که برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته در میان خبرگان نظام سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی استفاده گردید. عوامل موثر بر سرمایه گذاری در دو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فناورانه و برون سازمانی شامل زیست بوم کسب و کار فناورانه و و عوامل کلان اقتصادی شناسایی گردید و روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان داد که عوامل چهار مرحله سرمایه گذاری طرح های فناورانه بر سرمایه گذاری تاثیر متوسط و رو به بالایی دارند و ویژگی شرکت فناورانه بیشترین تاثیرگذاری را در سرمایه گذاری دارد. سپس الگوی تامین مالی پیشنهادی براساس عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سیستم بانکی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری ریسک پذیر، طرح های فناورانه، نظام بانکی، روش حداقل مربعات جزیی
 • محمدرضا دهقانی اشکذری* صفحات 256-277

  یکی از محورهای مطالعات حوزه کارآفرینی، عوامل تعیین کننده ایجاد کسب وکارهای جدید است. عوامل خرد و کلان بسیاری در ادبیات محققین، ارایه شده که به واسطه چشم اندازی محدود و یا بسیار تجویزی و عدم وجود رویکرد سیستمی، دچار پراکندگی است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مفاهیم ارایه شده در ادبیات ایجاد کسب وکار جدید و چارچوب-گذاری مفاهیم بر اساس ابعاد اکوسیستم کارآفرینانه است. در پژوهش حاضر، با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و روش تحقیق کیفی فراترکیب، عوامل محیطی تاثیرگذار بر فرایند ایجاد کسب وکارهای جدید که از سال 1985 تا 2017 در ادبیات کارآفرینی، مطرح شده است، شناسایی شد. 97 پژوهش مرتبط از جهت عنوان و محتوا، از بین 366 پژوهش موجود در بانک های علمی معتبر انگلیسی، برای فراترکیب استفاده و کدهای مربوطه جمع-آوری شد. سپس زیرمقوله ها و مقوله های نهایی مدل استخراج و کدگذاری محوری انجام شد. 54 مفهوم جمع آوری شده، در 9 زیرمقوله و دو مقوله اصلی عوامل محیطی- خصوصی شامل عوامل خانوادگی، همجواران و نهادهای آموزشی و عوامل محیطی-عمومی شامل عوامل صنعت وبازار، عوامل اقتصادی، عوامل فضایی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و عوامل حمایتی طبقه بندی گردید.

  کلیدواژگان: ایجاد کسب وکار جدید، اکوسیستم کارآفرینانه، فراترکیب
 • نقی زهی، مجتبی رمضانی*، سید عبدالله حجتی، جعفر بیک زاد صفحات 278-297

  بهبود محیط کسب و کار یکی از مطالبات جدی از دولت ها به شمار می رود و با توجه به نقش آفرینی دستگاه های اجرایی بخش عمومی در آن، انگیزه کاری کارکنان این بخش محرکی مهم بر بهبود محیط کسب و کار عمل می نماید لذا هدف از این پژوهش تبیین الگوی مطلوب برای راهبردهای افزایش PSM جهت بهبود محیط کسب و کار می باشد. در این پژوهش بنیادی از روش کیفی و رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان بوده و کارکنان بخش عمومی آذربایجان شرقی جامعه آماری آن را تشکیل می دهد. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و تعیین کفایت آن با رویکرد نمونه گیری نظری، انتخاب شدند و تا چهلمین مصاحبه (حد اشباع) مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های گردآوری شده با استفاده از سه مرحله همپوش کدگذاری باز (در قالب 178 کد)، محوری (10 مفهوم یا زیرطبقه) و انتخابی (4 طبقه یا مقوله) تحلیل گشتند. براساس الگوی تبیین شده، چهار راهبرد، معماری منابع انسانی کنش های تثبیت و ارتقای امنیت شغلی چرخه احصای عوامل، بهبود عملکرد و پایش و استقرار نظام جبران خدمت و انگیزه به عنوان راهبردهای مناسب افزایش PSM برای ارتقای شاخص های بهبود محیط کسب و کار تبیین گشتند.

  کلیدواژگان: کسب و کار، انگیزه خدمت، بخش عمومی، تحقیق کیفی، داده بنیاد
 • علی مظفری، محمدحسین رنجبر*، سراج الدین محبی، سعید مرادپور صفحات 298-315

  هدف از این تحقیق"طراحی مدل بازاریابی خدمات مالی درکارگزاری های سازمان بورس اوراق بهادار"می باشد.در این راستا با مصاحبه از خبرگان صنعت بازاریابی و خدمات مالی و توزیع پرسشنامه بین خبرگان بازار سرمایه به روش تحلیل کیفی به طراحی مدل بازاریابی خدمات مالی در کارگزاری های سازمان بورس اوراق بهادارتوسط خبرگان بازاریابی وکارگزاری وشناسایی سنجه ها و مولفه ها پرداختیم.جامعه موردمطالعه شامل خبرگان حوزه بازاریابی وکارگزاری میباشد.حجم نمونه شامل 20 خبره در حوزه بازاریابی وخدمات مالی شرکتی است که به روش اشباع نظری انتخاب و جهت جمع آوری داده ها در این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختار یافته وروش دلفی استفاده شده است.نتایج تحلیل کیفی توسط نرم افزار مکس کیودا نشان دادکه مولفه های مدل بازاریابی خدمات مالی در کارگزاری های سازمان بورس اوراق بهادار1- جذب، حفظ و نگهداری مشتری،2- سهم بازار،3- عملکرد دلالان و واسطه ها،4- آمیخته بازاریابی خدمات،5-استقرارسیستم جامع خدمات،6-سرمایه گذاری،7-تنوع شرکت ها،8-عوامل محیطی (محیط خدمات مالی و بازاریابی) می باشند.همچنین جهت این مولفه ها تعداد 67 شاخص به تایید نهایی خبرگان رسید.

  کلیدواژگان: بازاریابی، خدمات مالی، بورس اوراق بهادار، کارگزاری، اقتصاد
 • غزاله اسودی، علیرضا روستا* صفحات 316-338
  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش عوامل موثر تبلیغات شفاهی برقصد خرید مجدد در صندوق های سرمایه گذاری بانک ملت می باشد. پژوهش حاضر برمبنای هدف کاربردی، از حیث جمع آوری داده ها از نوع توصیفی _ همبستگی و نوع داده های جمع آوری شده از نوع پرسشنامه ای است که به شکل میدانی اجراشده است.جامعه آماری مشتریان صندوق های سرمایه گذاری بانک ملت در شعب استان تهران بوده اند.در این پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده نرم افزارSmart Pls 3 برای تحلیل داده ها بهره گرفته شد. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 394 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0.754 بوده است.روایی تحقیق نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی شده است.نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد که متغیرهای رضایتمندی،اعتماد،مسئولیت اجتماعی و سادگی بر تبلیغات شفاهی نقش ایفا کرده و متغیر تبلیغات شفاهی و رضایتمندی نیز بر قصد خرید مجدد تاثیر داشته اند.متغیر سهولت استفاده نیز بر تبلیغات شفاهی تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: تبلیغات شفاهی، قصد خرید مجدد، اعتماد، رضایت، مسئولیت اجتماعی شرکت
 • محسن پیوسته فریدونی، طهمورث سهرابی*، نصرت الله شادنوش صفحات 339-362

  گسترش و پیشرفت سریع علم و تکنولوزی، سازمان ها را وادار به ارتقا مزیت های رقابتی و حرکت به سوی تکنولوژی های نوین نموده است، سازمان ها می بایست پیش از انتقال تکنولوژی همه جوانب ورود تکنولوژی به سازمان خود را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند، این امر می تواند با به کارگیری یک مدل ارزیابی تکنولوژی صورت پذیرد. لذا ترکیب توانمندی پویا با ارزیابی تکنولوژی می تواند سبب بهبود نتایج حاصل از ارزیابی سطح تکنولوژی در سطح بنگاهی گردد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر ابعاد قابلیت های پویا در ارزیابی تکنولوژی در شرکت های متوسط و کوچک زنجیره تامین در صنعت خودروسازی ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان ومدیران در450 شرکت قطعه ساز ایرانی زنجیره تامین صنعت خودروسازی تشکیل داده است. در نهایت 200 پرسشنامه، در خصوص اولویت بندی عوامل مهم توانمندی پویا در زنجیره تامین صنعت خودرو جمع آوری گردید. مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل، مورد بررسی و برازش، قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد قابلیت بازآرایی و قابلیت جذب و یادگیری، با رتبه اول، بیشترین میزان تاثیر را داشته اند.

  کلیدواژگان: توانمندی پویا، ارزیابی تکنولوژی، زنجیره تامین، کسب و کارهای متوسط وکوچک
 • محسن صیادی پور، امیر هرتمنی* صفحات 363-383

  با توجه به اینکه بر اساس تیوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و از این رو این تحقیق در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شرکت در پیشگیری از آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393-1397 است که شرایط لازم را داشته باشد و بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حایز شرایط 150 شرکت در قالب 678 مشاهده جمع آوری گردید سپس متغیر مستقل با ابعاد (تمرکز مالکیت نهادی، میزان مالکیت، بالا بودن درصد مدیران غیرموظف و نوع حسابرس) در رابطه با آشفتگی مالی شرکت ها از طریق نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل گردید، نتایج بیانگر آنست که تمرکز مالکیت نهادی، میزان مالکیت و نوع حسابرس با آشفتگی مالی رابطه دارند که نوع رابطه متغیرها مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش آنها آشفتگی مالی شرکت کاهش می یابد ولی در خصوص متغیر درصد مدیران غیرموظف و با توجه به سطح معنی-داری آن فرضیه رد شد و هیچ گونه رابطه معنی داری بین درصد مدیران غیرموظف در هیات مدیره با پیشگیری از آشفتگی مالی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، آشفتگی مالی، تمرکز مالکیت نهادی، میزان مالکیت، درصد مدیران غیر موظف، نوع حسابرسی، بورس اوراق بهادار تهران
 • رضا فدائی کرمانی، محمد عزیزی*، علی بدیع زاده صفحات 384-415
  با وجود اهمیت و جایگاه کسب و کارهای خانوادگی دراشتغال زایی و افزایش درآمد و توسعه اقتصادی جوامع، شواهد بسیاری مبنی بر عمر کوتاه و فروش یا تعطیلی این نوع از کسب و کارها بعد از یک نسل وجود دارد و درصد کمی از آنها به نسل های بعدی منتقل می شوند. از این رو هدف تحقیق حاضر ارایه الگویی است که بر اساس آن بتوان پایداری کسب و کارهای خانوادگی در ایران را تبیین نمود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از لحاظ ماهیت، پژوهشی توصیفی - پیمایشی می باشد و در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی با 12 نفر از خبرگان، مدیران و صاحبان کسب و کارهای خانوادگی مصاحبه انجام شد. سرانجام پس از طی کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل پارادایمی طراحی شد. یافته های این تحقیق بیانگر آنست که این مدل در قالب 9 مقوله اصلی و 25 متغیر قرار گرفت.
  کلیدواژگان: کسب و کار خانوادگی، پایداری کسب و کارهای خانوادگی، تئوری داده بنیاد، مدل پارادایمی
 • رضا کاظمی، مجید فتاحی*، نیلوفر ایمان خان صفحات 416-435

  بازاریابی حسی یکی از روش های نوین بازاریابی است که موجب جذب مشتریان بازار هدف از طریق ایجاد یک تجربه متمایز و تاثیرگذاری بر ادراک و رفتار تصمیم خریدار می شود. لذا، هدف این پژوهش بررسی نقش بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شهر ساری می باشد. بدین منظور پرسشنامه پژوهش بین 384 نفر نمونه از جامعه آماری که کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در شهر ساری می باشد، توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به فرضیات تحقیق با نرم افزار LISREL از روش بررسی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین کلیه ابعاد بازاریابی حسی بر بهبود تحربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد.نتایج نشان داد که بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین کلیه ابعاد بازاریابی حسی بر بهبود تحربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی حسی، بهبود تجربه مشتری، قصد خرید، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
 • بهناز قدیمی، مهرزاد مینویی*، غلامرضا زمردیان، میرفیض فلاح شمس صفحات 436-454

  از جمله مهم‎ترین مشکلات روش های ارایه شده در اندازه گیری الگوهای مرز کارآیی پرتفوی، در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در متغیرهای مالی از جمله ریسک و بازده است. در همین راستا، توسعه نظریه های بهینه سازی مختلف و استخراج مرز کارآیی بهینه یک پرتفوی در علوم مالی برای درک و شناسایی وجوه عدم اطمینان در محیط تصمیم و پیشامدهای امکان پذیر در فضای عدم قطعیت و مبهم بازارهای سرمایه ابداع و توسعه یافته است. از بین نظریه های مطروحه در شرایط عدم قطعیت ها، می توان نظریه امکان را مناسب ترین و دقیق ترین نظریه در تفسیر و اثبات عدم قطعیت ها در بهینه سازی سبد سهام به حساب آورد. بنابر همین دلیل در پژوهش پیش رو برای تطابق بیشتر مدل های بهینه سازی پورتفولیو و شناخت فضای کارآی منطبق با واقعیت، به استخراج بازده و ریسک پرتفوی با استنتاج ریاضی در فضای عدم قطعیت با تاکید تیوری امکان پذیر، پرداخته می شود. در این پژوهش از مفهوم متغیر تصادفی فازی و نظریه امکان و الزام فازی، به ‎منظور پوشش عدم قطعیت موجود در شناخت و تعیین مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تیوری امکان پذیر، استفاده شده است.

  کلیدواژگان: نظریه امکان، میانگین امکان، واریانس امکان، انتخاب پرتفولیو، بهینه سازی
 • جواد دیهیم، محمود قربانی*، احمد زنده دل، احمد اکبری صفحات 455-480

  هدف این مطالعه طراحی و تبیین مدل تحول سازمانی ادارات آموزش و پرورش بود. روش پژوهش آمیخته و جامعه آماری در بخش کیفی 25 متخصص دانشگاهی و آموزش و پرورش و در بخش کمی 276 نفر از کارکنان ادارات آموزش و پرورش بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی طبقه ای با تخصیص مناسب بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه دلفی (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل و اعتبارسنجی کیفی مدل تحول سازمانی از تکنیک دلفی و اعتبارسنجی کمی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد مدل تحول سازمانی شامل 7 بعد رسالت، سبک رهبری، سرمایه انسانی، ارتباطات سازمانی، ساختار سازمان، فناوری اطلاعات و سیستم پاداش با 17 مولفه می باشد. همچنین بعد سبک رهبری و مولفه های رهبری تحول آفرین و پاداش درونی به عنوان مهمترین ابعاد و مولفه ها شناسایی شدند. این تحقیق علاوه بر اینکه از تکیه گاه نظری بسیار غنی است، توجه مدیران سازمان ها را نیز به ضرورت استفاده از این روش برای شناخت، ارزیابی و تحول سازمانی جلب می نماید.

  کلیدواژگان: تحول سازمانی، سازمانهای دولتی، آموزش و پرورش، روش آمیخته، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی
 • مرضیه قلندری، میرفیض فلاح* صفحات 481-502

  موضوع اصلی این پژوهش بررسی تجربی استفاده شوک ارز بر ناهنجاری بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفت. برای ناهنجاری بازار سهام از ده متغیر مجزا (تکانه, بازده غیرعادی سهام, سودآوری ناخالص, ریسک ویژه, نقدشوندگی, خالص دارایی های عملیاتی, رشد دارایی, بازده دارایی, سرمایه گذاری در دارایی ها و اقلام تعهدی) به عنوان نماینده استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و با تشکیل مدل بهینه به رابطه بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که شوک ارز با بازده غیرعادی سهام, ریسک ویژه, سودآوری ناخالص, رشد دارایی ها, نقدشوندگی سهام, بازده دارایی ها و اقلام تعهدی شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته ها رابطه ای بین شوک ارز با تکانه, خالص دارایی های عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی ها نشان نداد.

  کلیدواژگان: شوک ارز، ناهنجاری بازار سهام، داده های فصلی
 • سمیه یوسفی طوین، محمدعلی کرامتی*، طهمورث سهرابی صفحات 503-521

  زمینه و هدف :

  امروزه کارآفرینی یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است و هدف اصلی تحقیق طراحی مدل عوامل موثر بر قصد کارآفرینی با رویکرد فراترکیب می باشد.

  روش شناسی: 

  روش تحقیق آمیخته می باشد در قسمت کیفی از هفت مرحله فراترکیب سندلوسکی و باروسو و در قسمت کمی از آزمون t-test استفاده کرده ایم. جامعه آماری در قسمت کیفی 50 مقاله فارسی و 50 مقاله انگلیسی و در قسمت کمی ، 37 نفر از دانشجویان رشته کارآفرینی برای گروه آزمایش و 37 نفر از دانشجویان رشته غیرکارآفرینی برای گروه کنترل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشند.

  یافته ها

  در قسمت کیفی 7 مولفه از جمله نگرش به رفتار ، هنجارهای ذهنی ، نوآوری ، انگیزه یادگیری، خود اشتغالی ، خودکارآمدی کارآفرینانه به دست آمد و در قسمت کمی تمامی فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  مدرسان آموزش کارآفرینی به عوامل روانشناختی دانشجویان توجه کرده و از فناوری ها و روش های نوین آموزشی ، استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، قصد کارآفرینی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • امیرمسعود کروبی، ناصر پورصادق*، جمشید صالحی صدقیانی، بهروز رضایی منش صفحات 522-542
  کارآیی و اثر بخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظه ای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و موثر منابع انسانی بستگی دارد.همسو سازی و پیوند استراتژی ها و مشارکت و همکاری مدیران حوزه های مختلف منابع انسانی با مدیریت ارشد سازمان، توسعه منابع انسانی را به همراه دارد که نیازمند اجرایی شدن برنامه ریزی توسعه منابع انسانی است مساله اصلی در این تحقیق میزان اثر گذاری عواملی است که باعث می شوند شکاف موجود بین تدوین و جاری شدن استراتژی ها از بین برود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل موثر بر جاری سازی استراتژیهای منابع انسانی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را990 نفر از کارشناسان،کارشناسان ارشد، سرپرستان، مدیران شهرداری های تهران تشکیل داده است در نهایت 277 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار smart.PLS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد مقدار شاخص GOF عددی برابر 579/0 به دست می آید که شاخصی قوی است و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. تمامی متغیرهای شناسایی شده در مدل، معنادار بوده اند و روابط بین متغیرهای درون زا و برون زای مدل نیز معنادار بوده است و متغیرهای در نظر گرفته شده در هر بخش نیز، تاثیر معناداری داشته اند.
  کلیدواژگان: استراتژی، استراتژی منابع انسانی، اجرایی کردن استراتژی
 • مهرناز بهرام زاد، مصطفی مبلغی* صفحات 543-563

  از آنجاییکه به عبارتی اولین هدف زنجیره تامین، ایجاد رضایت برای نیازهای مشتریان در فرایند تامین و همچنین تولید سود برای زنجیرهای تامین میباشد و از طرف دیگر میدانیم زنجیره تامین بخش مهم و حیاتی بقای یک شرکت بوده و میتواند در شرکت های مشابه یکسان عمل نماید. پس شرکت ها از واحد هایی همانند در زنجیره تامین به صورت مشترک بهره مند می گردند و در نتیجه هزینه های خود را کاهش داده و تامین نظر مشتریان را افزایش می دهند. شاخص های مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر مولفه های گوناگونی از جمله عملکرد عملیاتی و نوآوری دخالت دارند که تاکنون مطالعات گوناگونی برای اثبات چگونگی و تاثیر آنها به عمل آمده است. هر یک از این مولفه ها خود میتوانند از موارد دیگری تاثیر گرفته و تقویت و یا تضعیف گردند که چگونگی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی و تاثیر گذاری مدیریت کیفیت زنجیره تامین از طریق عملکرد محیطی بر مولفه عملکرد عملیاتی و نوآوری پرداخته شود.

  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت زنجیره تامین، عملکرد عملیاتی، نوآوری، عملکرد محیطی
 • حسن میرزاآقابیک، قنبر عباس پور اسفدن* صفحات 564-578

  یکی از بحث های جدی و کاربردی در اکثر نظام های برنامه ریزی و مدیریتی انتخاب گزینه مطلوب است. نظام های اقتصادی، ارتباطی، صنعتی، اجتماعی و شیوه های پردازش اطلاعات از یک سو و شرایط ظریف تصمیم گیری، ابهامات زیاد و پیچیدگی های محیطی با در نظر گرفتن رقابت شدید در صنعت خودروسازی از سوی دیگر، ضرورت این فرآیند را بیشتر کرده است. بنابراین سطح بندی عوامل موثر برکیفیت قطعات خودرو برای هر شرکت خودروساز با توجه به اهداف و معیارهای مختلفی که برای آن شرکت وجود دارد چالش بزرگی به حساب می آید. هدف این پژوهش، سطح بندی عوامل موثر بر کیفیت قطعات مکانیکی خودرو (موتور) با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با استفاده از تکنیک دیمتل (DEMATEL) برای شرکت قطعه سازی می باشد. در این پژوهش با استفاده از کتاب های مرجع و نظرات خبرگان، عوامل موثر بر کیفیت قطعات مکانیکی خودرو شناسایی شده سپس با استفاده از روش دلفی Delphi Method عوامل غربال سازی شده و عوامل مهمتر انتخاب شده پس از آن با کمک روش دیمتل (DEMATEL) تاثیر متقابل عوامل بررسی و در نهایت این عوامل سطح بندی شده اند.

  کلیدواژگان: سطح بندی، قطعات مکانیکی خودرو، تصمیم گیری چند معیاره، روش دلفی (Delphi Method)، روش دیمتل (DEMATEL)
 • حسین نوروزی*، شایان کنعانی طهرانی، فاطمه درویش صفحات 579-596
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اثر قابلیت نوآوری و همچنین تاثیر ابعاد ظرفیت بازاریابی سازمان بر عملکرد بازاریابی صادراتی در صنعت خشکبار است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی پیمایشی (از نوع مقطعی) می باشد و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع در زمره تحقیقات میدانی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و دست اندرکاران صنایع خشکبار صادرکننده فعال استان تهران می باشد که نمونه ای به حجم 340 نفر به شیوه نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس از بین آنها انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد که روایی پرسشنامه از طریق آزمون KMO و پایایی پرسشنامه نیز ازطریق ضریب آلفای کرونباخ به تایید رسیده است. همچنین، کلیه مراحل آزمون و تحلیل فرضیه ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS V:23.0 و AMOS V:18 انجام شده است. نتایج تحلیل ها نشان داد قابلیت نوآوری بر انواع نوآوری در صنعت خشکبار تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین انواع نوآوری بر عملکرد نوآوری اثر قابل توجهی دارد. از طرفی نتایج حاکی از آن است که عملکرد نوآوری و ظرفیت بازاریابی و ابعاد آن، بر عملکرد بازاریابی صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: قابلیت نوآوری، عملکرد نوآوری، بازاریابی سازمان، ظرفیت بازاریابی، عملکرد بازاریابی صادراتی
 • اکرمه السادات یعقوبی، یلدا دلگشایی*، سیده لیلا حسینی طبقدهی، فرشته کردستانی صفحات 597-621

  هدف پژوهش حاضر نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری سازی دانش به منظور ارایه مدل بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه داده ها آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی با استفاده از تحلیل محتوا استقرایی، به واکاوی اسناد تجاری سازی دانش پرداخته شد. سپس، پرسش‎نامه‎ در اختیار 28 نفر از خبرگان و متخصصان آشنا به تجاری سازی دانش و افراد مشغول به کار در مراکز رشد استان مازندران که با روش نمونه‎ گیری هدفمند انتخاب شده بودند قرار گرفت. داده ‎ها از طریق اجرای پرسش‎نامه نیمه‎ ساختار یافته و برگزاری دو دوره پنل دلفی گردآوری شد. سپس از طریق فن دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 1531 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‎ گیری تصادفی طبقه‎ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 308 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری پرسش‎نامه محقق ساخته بود. بر اساس یافته‎ ها ابعاد، مولفه ها و شاخص های تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی در قالب 4 بعد و 10 مولفه و 83 شاخص شناسایی شدند. یافته‎ ها نشان داد که تمامی ابعاد، مولفه ‎ها و شاخص‎ها مورد تایید قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، تجاری سازی دانش، دوسوتوانی، دوسوتوانی سازمانی
 • علی مخصوصی، میرعلی سید نقوی*، جمشید صالحی صدقیانی، مجید جهانگیرفرد صفحات 622-653

  تعهد کارکنان در محیط های کاری، یکی از مفاهیم چالش برانگیز مورد تحقیق در حوزه های مدیریت، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی است. تیوری ها و تحقیقات اخیر، مفهوم تعهد را متناسب با نسل کارکنان قرن 21 ارایه کرده اند. تعهد سازمانی در سازمان های دولتی، به لحاظ ویژگی های منحصربه فرد این سازمان ها، از عوامل استراتژیک در عملکرد و خدمت رسانی آن ها به شمار می آید. هدف این مقاله تحلیل جایگاه تعهد کارکنان بخش دولتی در بهبود عملکرد آنها است. جامعه آماری این پژوهش از 1853 نفر از کارکنان و مدیران واحدهای ستادی و شعب شرکت بیمه ایران مستقر در استان تهران تشکیل گردیده است. برای بررسی و تحلیل فرضیه ها با توجه به کمی بودن تحقیق از استراتژی پیمایش با پرسشنامه و نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای، استفاده شد و پرسشنامه های نهایی عملکرد و تعهد سازمانی میان مدیران و کارشناسان در حوزه های تحت مطالعه توزیع شدند. یافته های تحقیق نشان می دهند که انواع تعهد کارکنان در قالب تعهد سازمانی، ارزشی، شغلی و... می توانند به میزان متفاوتی بر عملکرد موثر باشند.

  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، تعهد حرفه ای، تعهد ارزشی، عملکرد
|
 • Ali Ahmadi, Maryam Majidi *, Masoud Qorban Hosseini, Cyrus Tadbiri Pages 1-21
  Objective

  The main purpose of this study was to Model for Promoting Public Trust in Iran's Banking System (Case Study: Saderat Bank of Iran). Identified. Research

  Method

  The present study is a mixed (qualitative) method from the perspective of fundamental and exploratory purpose. A qualitative method for identifying components of public trust and a method for collecting Delphi information. Data analysis was also performed using structural equation modeling method and Amos software.

  Results

  Based on the identified components from literature review and interviews with experts in the fuzzy Delphi method, a questionnaire was prepared and distributed among the statistical sample including 384 customers of Saderat Bank of Iran in Tehran in a cluster manner. By collecting the distributed questionnaires, the data were analyzed to test the hypotheses. Showed Iranian exports and model presentation in this section.

  Conclusion

  The results showed that the path coefficients in relation to the identified dimensions in the organizational dimension with 0.69 had the most and in the strategic capability dimension with 0.59 had the least impact on promoting public confidence in the banking industry.

  Keywords: Promoting Public Trust, Banking System of Iran, Saderat Bank of Iran
 • Behrooz Eskandarpoor *, Babak Heydari Iraqi, Somayeh Saebnia Pages 22-42
  In addition to their medical mission, pharmaceutical companies must perform their duties well in the field of ethical marketing. The purpose of this study was to investigate the impact of ethical marketing on brand credibility with regard to the mediating role of service Service Recovery Strategy. The sample consisted of 235 people who were selected by stratified random sampling based on the Hooman method. Data were collected through standard ethical marketing questionnaires, brand restoration strategies, and brand validity. Cronbach's Approval Data analysis was performed in SPSS and Amos software environments. Model adequacy results for the path analysis method with RMSEA 0.068 after model fit indicated that the model fit for this study. Results showed that based on the figures for elongation and skewness, the data have normal distribution. Morality has a positive and significant impact on brand reputation, and the service Service Recovery Strategy mediates this relationship. Ethical marketing also had a significant and positive impact on the resuscitation strategy. And the strategy of revitalizing services had a positive and significant impact on brand reputation
  Keywords: Ethical Marketing, Service Recovery Strategy, Brand Credit, Pharmacy
 • Shiva Eslami, Naser Shams Ghareneh *, Asal Aghaz Pages 43-64

  In this study, a descriptive-survey method was used to collect some data and information and a questionnaire was used to assess the personality type of individuals. Research data were statistically analyzed by Spearman test (inferential analysis) and Yuman-Whitney two-factor test in SPSS software. Research hypotheses indicate that the type of personality type of income deciles has a significant effect on their purchasing power and there is also a positive and significant relationship between income and purchasing power of income deciles. According to the analysis of data and statistical tests, during the years 1395 to 1399, among the 4 hypotheses of the relationship between consumer personality types and their purchase, the fourth hypothesis is confirmed and also a significant relationship between the income of income deciles and their purchase It was confirmed despite the increase in inflation in 1997 and 1998.It was found that there is a significant relationship between the amount of purchase and the type of judgmental-perceptual personality type in consumers of health and cosmetics.

  Keywords: personality types, inflation, income deciles, consumer purchasing power
 • Sara Amirhesari, Hossein Emari *, Hossein Gharebiglo, Hossein Budaghi Pages 65-84
  The main purpose of this research is to conceptualize and operationalize "altruistic marketing" in the business environment and business performance. The method of this research is mixed. The statistical population of the research is in the qualitative section "Professors working in the seminaries of East Azerbaijan province" and in the quantitative section "Students of the seminaries of East Azerbaijan province". In order to analyze the data in the qualitative part, the hidden content analysis has been used and in a small part, the Prasse software has been used. Statistical results showed that the effect of altruistic marketing on the business environment is positive and significant. Similarly, the impact of altruistic marketing on business performance was positive and significant .The impact of the business environment on business performance was also positive and significant . Statistical results also showed that the interaction between neo-friendly marketing and the leader's ethical activities on business performance was positive and significant The findings show that the indirect effect of neo-friendly marketing on business performance is significant by moderating the leader's ethical activities This evidence suggests that the indirect effect of altruistic marketing on business performance through the business environment is moderated by the leader's ethical activities.
  Keywords: Altruistic Marketing, Business performance, Business environment, leader’s ethical action
 • Omid Bashardoust, Ezzatollah Asgharizadeh *, Mohammadali Afsharkazemi Pages 85-111

  Due to the accumulated volume of customer purchasing information and the complexity of competition in the present era, the importance of creating a platform for analyzing up-to-date and accurate customer data, with the aim of creating effective relationships with current and loyal customers, more than ever for organizations as It has become a competitive advantage. The purpose of this study was to investigate the behavioral patterns of customers buying Hygienic Products in order to classify them based on the WRFM using data mining methods. 65534 samples were collected from the company databases in the period of 1396-1397 among the customers of Tehran province by the available purposeful sampling method, also with the help of SPSS, the amount of WRFM determined according to the opinion of industry experts and then this field had been to other fields in the research and using Clementine software, customers clustering has been done according to 70% of the data; also, in order to evaluate the quality of clustering, the criteria of Gini Score, error percentage, and normalized mutual information were used. The results indicate the high efficiency of the K-Means clustering method with the number of four clusters with purity percentage (0.761) for customer segmentation.

  Keywords: Purchasing Behavior Patterns, Data mining, Clustering, Segmentation, WRFM Index
 • Soniya Behzadinasab, Leila Andervazh *, Ebrahim Albonaiemi Pages 112-129

  Social media was introduced to the virtual world to facilitate communication between people and share conten. With the advancement of technology, the attention of retail marketing managers was drawn to them in order to grow and improve social business. The present qualitative research has been conducted with the aim of designing a brand equity model based on social media marketing and using the grounded theory with interview tools from 23 academic experts, managers and experts in the field of marketing and social media with purposeful sampling. Data analysis was performed with MaxQDA software in three stages: open, axial and selective. Based on the results, the model includes influential factors (structural, managerial, store-related and social media-related). Social media marketing includes (advertising, communication and electronic word of mouth ). It encompasses the prevailing context (interactive, competitive and globalizing space). Stakeholders include (religious, technological, and economic factors) that influence social media marketing strategies. Marketing, economic, and human resources actions in the form of strategies shape the marketing implications of brand equity.Marketing managers can take steps to promote brand equity by considering the proposed research model.

  Keywords: brand equity, Social media marketing, Chain Stores, Grounded Theory
 • Solmaz Soltani, Ruhollah Tavallaee *, Alireza Slambolchi, Yaser Ghasemi Nezhad Pages 130-149

  The aim of this study was to investigate the level of knowledge management maturity based on the Asian productivity maturity model in Tehran Gas Transmission Company. This research is applied based on the purpose and descriptive survey research in terms of data collection method. Data were collected by distributing the standard questionnaire of Asian productivity maturity model among 114 formal and informal employees of the gas transmission company and using the maturity model of the Asian Productivity Organization, in two levels of descriptive and inferential statistics using software. SPSS and Excel were statistically analyzed. The research findings show that the gas transmission company is at the level of reaction in terms of organizational maturity. The results of the analysis showed that the seven components of the Asian productivity model are not in a favorable situation and Iran Gas Transmission Company in these seven components is lower than the knowledge management framework of the Asian Productivity Organization.

  Keywords: Knowledge Management, Asian Productivity Organization Model, Iran Gas Transmission Company
 • Ali Azimzadeh, Hadi Sanaeepour *, Majid Ashrafi, Samereh Shojaei Pages 150-172

  Development of international entrepreneurship in knowledge-based businesses with more valuation and Export of products and Knowledge- based services, Reduce the effect of possible sanctions, it has become a strategic thing in realizing a resistance economy.This study was conducted with the general aim of presenting a model for the development of international entrepreneurship in Iranian knowledge-based businesses. This research is descriptive (non-experimental) and correlational (analysis of covariance matrix to test the research model) with the aim of showing the relationship between variables through structural equation modeling. The statistical population included knowledge-based companies operating internationally (100 companies) that 25 companies were selected using available sampling and in each company 5 questionnaires were completed by company members. The model was designed based on a literature review. The validity and reliability of the model were confirmed. Seven hypotheses were confirmed. Drift and traction factors influenced international entrepreneurship and international entrepreneurship and background conditions influenced entrepreneurial strategies. Entrepreneurial strategies also led to market development, sustainable economic development, and competitive advantage.

  Keywords: Knowledge base, entrepreneurship, internationalization, Export
 • Hamidreza Jalaei, Ali Khozein *, Ebrahim Abbasi, Hossein Didehkhani Pages 173-196

  Ethics and ethical behaviors in the workplace are a wave of serious attention in most societies of the world in the early third millennium to moral values among thinkers and experts in various fields of science such as sociology, psychology, anthropology and even experimental and medical sciences. He has done a lot of research. The aim of this study is to investigate the effect of ethics on the relationship between entrepreneurial innovation and internationalization and to expect entrepreneurial growth and its consequences. The research method is descriptive-survey and applied in terms of purpose and samples have been selected from senior managers of manufacturing companies in Golestan province. The research data were evaluated by a collection questionnaire and using structural equation modeling to estimate the parameters of the research model. Findings show that ethics affects the relationship between innovation and entrepreneurial internationalization. In addition, ethics influences the relationship between innovation and entrepreneurial growth expectations.

  Keywords: Ethics, innovation, entrepreneurial internationalization, waiting for entrepreneurial growth
 • Heshmat Moradhaseli, Jalal Haghighatmonfared *, Ahmadreza Etemadi Pages 197-223

  The development of intelligent technologies requires planning,organizing,controlling and monitoring.The main purpose of this study is to design a structural model of components for the development of intelligent technologies in the telecommunications industry. The present study is a qualitative-quantitative (mixed) research. The population studied in the qualitative part of this research consists of 10 experts in this field in Ilam Province Infrastructure Communications Company.Also, the study population in the quantitative and modeling sections are the same 10 experts. In this research, first, using semi-structured interviews and their analysis,153 codes,9 main categories and 4 general themes were identified as technological, managerial, marketing and cultural infrastructures.In the next step, bydistributing the pairwise comparison questionnaire related to9 main categories and analyzing them, an interpretive structural model of the research was obtained.This model consists of 5 levels,among which, knowledge is at the lower level and is the underlying variable for the development of intelligent technologies.At the next level, it is the training variable that is the next priority.The variables of awareness, belief and attractiveness are important in the next category that paying attention to these factors,in order of importance, can be very useful and effective in the development of intelligent technologies in the telecommunications industry.

  Keywords: Intelligent technologies, Telecommunications, Interpretive Structural Modeling
 • Ebrahim Kheradmand, Nasser Khani * Pages 224-238

   This research tries to providing strategic financial capability components model for successful implementation of operational budgeting at Islamic Azad University departments. Research is developmental in terms of purpose and it was conducted by semi-structured interview methods and reviewing of documents related to the strategic plan of operational budgeting of Islamic Azad University departments in 2016-2019. The sample size was calculated qualitatively based on the seventeen experts of the Islamic Azad University responses. The sample size was 127 individuals selected randomly. The developed model was tested using structural equation modeling and SmartPLS software. Results showed that the Islamic Azad University departments can implement operational budgeting by influence of dimensions and components of strategic financial capability through planning capability, information systems management capability, motivation management capability, change management capability, capability and facilitate applied knowledge and skills management and ability to manage processes. 

  Keywords: Operational Budgeting, strategic financial capability, Islamic Azad University
 • Mahmoud Khatib, MohammadJavad Mohaghegh Nia *, Mahdi Sadeghi Shahdani, Mustafa Sargolzaei Pages 239-255

  Investment of technological projects in the growth stage plays a key role in accelerating the growth, capital attraction or liquidity supply of knowledge-based companies. This study aims to identify the investment factors in technological projects of the growth stage in the banking system to create a mechanism for risk distribution, attract public participation, and support the knowledge-based economy. This research is of development-application type and the method of data collection is survey type. The data are collected through survey using questionnaires filled by venture capital experts and bank system managers. Factors influencing investment in two parts of the organization including the entrepreneurial team, product characteristics and Technology Company and external company including technological business ecosystem and Macroeconomic factors were identified. The partial least squares method with the help of Smart PLS software showed that the investment stages of technological projects Investments have a medium to high impact and the characteristics of the technology company have the greatest impact on the investment of technological projects and the characteristics of the technology company have the greatest impact on the investment of technological projects in the banking system. The proposed financing model based on the factors affecting investment in the banking system.

  Keywords: “venture capital”, “technological projects”, ” the banking system”, ” the partial least squares method”
 • MohammadReza Dehghani Ashkezari * Pages 256-277

  Among the entrepreneurship domains studies is determinants of the creation of new ventures. There are many micro and macro factors in the literature of the researchers, which are scattered due to a limited or very prescriptive outlook and a lack of systematic approach. The purpose of present study, identify the concepts presented in the new venture creation literature and frame the conceptual on the dimensions of the entrepreneurial ecosystem. in this study, using literature review and qualitative research methodology, environmental factors influence the process of new venture creation that have been introduced in entrepreneurship literature since 1985 to 2017. 97 cases related to the title and content were collected through a few studies available in the prestigious English scientific databases for the use of relevant codes and codes. The final coding of the extraction and axial coding model was carried out. there are 54 concepts, including family factors, Neighbors and educational institutions and environmental-public factors including market and Industries factors, economic factors, spatial factors, cultural factors, social factors, and support factors was categorized.

  Keywords: Entrepreneurial ecosystem, meta-synthesis, new venture creation
 • Naghi Zehi, Mojtaba Ramazani *, Seiied Abdollah Hojjati, Jafar Beikzad Pages 278-297

  The purpose of this study is to put forward the optimal model of strategies to enhance public service motivation in an attempt to improve the business environment. In this qualitative study, grounded theory approach has been adopted for the analyzing the data. The data collection instrument was semi-structured interviews with the experts and the staff of the public sectors of East Azerbaijan. the snowball sampling method was utilized and its adequacy was determined by the theoretical sampling approach. Data saturation was reached in the 40th interview (saturation limit). The collected data were analyzed using three stages of open coding (in the form of 178 codes), axial (10 concepts or subcategories) and selective (4 categories or categories). The results suggested that, four strategies, human resource architecture - actions to stabilize and promote job security - factor cycles, performance improvement, monitoring and finally the establishment of compensation and incentive system are appropriate strategies to increase PSM among the employees. The indicators of improving the business environment were explained based on the presented model.

  Keywords: Business, Service Motivation, Public sector, Qualitative Research, Grounded Theory
 • Ali Mozafari, MohammadHossein Ranjbar *, Serajalddin Mohebbi, Saeed Moradpour Pages 298-315

  The purpose of this study is to "design the financial services marketing model in the brokerages of stock exchanges Organization".In this regard, while reviewing the concepts of marketing and financial services with an interview with experts in the marketing and financial services industry using qualitative analysis, we design a model of marketing of financial services in brokerages of the Stock Exchange Organization by marketing and brokerage experts by marketing and brokerage experts and identified indices and components.The studied population included all the experts in marketing and brokerage.The sample size of the study was 20 experts in the marketing and corporate financial services selected through the theoretical saturation method. Semi-structured interviews and the Delphi method were used to collect the data in this study.Using MAXQDA software,the results of the qualitative analysis showed that the components of the marketing of the financial services model in the brokerages of the stock exchange and securities organization are 1)Customer attraction and retention, 2)market share,3)the performance of brokers and intermediaries,4)the mix of service marketing,5)establishment of the comprehensive service system,6)investment,7)diversity of companies, 8)environmental factors(marketing and financial services environment).Furthermore,67 indices were confirmed for these components.

  Keywords: Marketing, Financial Services, stock exchange, Brokerage, Economic
 • Ghazaleh Asvadi, Alireza Rousta * Pages 316-338
  The purpose of this study is to investigate the role of effective factors in word-of-mouth advertising advertising in Bank Mellat investment funds. Based on the applied purpose, the present study is a descriptive-correlation type of data collection in terms of data collection and the type of data collected is a questionnaire that has been conducted in the field. The statistical population of Bank Mellat investment fund customers is in Tehran province branches. In this research, the structural equation modeling method using Smart Pls 3 software was used to analyze the data. Due to the infinity of the statistical population and using Cochran's formula, 394 people were selected as the sample. The reliability of the questionnaire was calculated by calculating the Cronbach's alpha coefficient of 0.754. The validity of the research was checked using confirmatory factor analysis. Examination of the hypotheses showed that the variables of satisfaction, trust, social responsibility and simplicity played a role on word of mouth and the variables of word of mouth and satisfaction also had an effect on the intention to repurchase. The variable of ease of use has no effect on word of mouth.
  Keywords: Word of Mouth, Repurchase intention, Trust, satisfaction, Corporate Social Responsibility
 • Mohsen Peyvasteh Feridooni, Tahmoores Sohrabi *, Nosratoollah Shadnoush Pages 339-362

  The rapid development and extension of science and technology, has inforced the companies to increase their competitive advantage and moving towards new technologies.Organizations should analyze all aspects of technology entry before transferring the technology, which can be done by using a technology assessment model.Combining dynamic capabilities with technology assessment can improve the results of the assessed technology at the corporation level. The purpose of this research is to investigate the effect of dynamic capabilities dimensions on technology assessment in SME companies in Iranian automotive supply chain. The statistical population of this research is composed of experts and working managers in 450 vehicle part manufacturer in automotive supply chain. Finally, 200 questionnaires were collected regarding the prioritization of the important factors of dynamic capabilities in the automotive supply chain. Researching Model was examined by using LISREL software, the results of the study showed that the ability to rearrange and acquisitions and learning, had the highest impact with the first rank.

  Keywords: Dynamic Capability, Technology Assessment, Supply Chain, Small, Medium Businesses
 • Mohsen Sayadipour, Amir Hortamani * Pages 363-383

  Given that according to the theory of corporate governance agency to provide control and balance between the interests of managers and shareholders and thus reduce agency conflict, companies that have a better quality of corporate governance system, should be less with the problem of agency. The statistical population of the research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1393-1397 that have the necessary conditions and according to the limitations defined in the research of companies with the conditions of 150 companies in the form of 678 views. Turned. Then, an independent variable with dimensions (institutional ownership concentration, ownership rate, high percentage of non-executive directors and type of auditor) in relation to companies' financial turmoil was analyzed through. results indicate that institutional ownership focus, ownership rate And the type of auditor is related to financial turmoil, the financial turmoil of the company decreases. There is no significant relationship between the percentage of non-executive directors in the board and the prevention of financial turmoil. , it is necessary to reduce the percentage of institutional shareholders in the ownership structure of companies because The existing definitions of institutional ownership in Iran are different from the so-called definitions abroad.

  Keywords: Corporate Governance, financial turmoil, institutional ownership concentration, ownership rate, percentage of non-executive managers, type of audit, Tehran Stock Exchange
 • Reza Fadaei Kermani, Mohamad Azizi *, Ali Badizadeh Pages 384-415
  Despite the importance and position of family businesses in job creation and increasing income and economic development of communities, there is much evidence of short life and the sale or closure of this type of business after one generation and a small percentage of them to future generations. Are transferred. Therefore, the purpose of this study is to provide a model based on which the sustainability of family businesses in Iran can be explained. The present study is a descriptive-survey research in terms of applied purpose and in terms of nature and has been conducted within the framework of a qualitative approach and using the data research method of the foundation. Data collection tools were in-depth and unstructured interviews and in order to collect information, 12 experts, managers and family business owners were interviewed using snowball sampling method. Finally, after open, axial and selective triple coding, the conceptual model of the research was designed based on a paradigm model. The findings of this study indicate that this model was divided into 9 main categories and 25 variables.
  Keywords: Family Business, Family Business Sustainability, Grounded Theory, Paradigm Model
 • Reza Kazemi, Majid Fattahi *, Niloofar Imankhan Pages 416-435

  Sensory marketing is one of the modern methods of marketing that attracts target market customers by creating a distinct experience and affecting the perception and behavior of the buyer's decision. So, the purpose of the present research is to examine the role of sensory marketing in the improvement of customer experience and the intention of purchase from Ofogh Kourosh chain store in Sari. For this purpose, the questionnaire of the research was distributed among 384 populations that include all customers of Ofogh Kourosh chain stores in Sari. The method of the research was descriptive and correlational. To answer the hypotheses of the research, LISREL Software and structural equations modeling were used. The results showed that sensory marketing has a positive significant effect on the improvement of customer experience and the intention of purchase from the store. Also, all dimensions of sensory marketing have a positive significant effect on the improvement of customer experience and the intention of purchase from the store. Also, all dimensions of sensory marketing have a positive significant effect on the improvement of customer experience and the intention of purchase from the store.

  Keywords: Sensory Marketing, Improvement of customer experience, purchase intention, Ofogh Kourosh chain stores
 • Behnaz Ghadimi, Mehrzad Minouei *, Gholamreza Zomorodian, Mirfeiz Fallah Shams Pages 436-454

  One of the most important problems of the proposed methods in measuring the portfolio Efficiency frontier patterns is not considering the uncertainty in financial variables such as risk and return. In this regard, the development of various optimization theories and Extract optimal efficiency frontier of a portfolio in financial sciences to understand and identify aspects of uncertainty in the decision environment and possible events in space of uncertainty and ambiguity of capital markets have been invented and developed. Among the theories proposed in terms of uncertainties, the theory of possibility can be considered the most appropriate and accurate theory in interpreting and proving uncertainties in stock portfolio optimization. For this reason in the forthcoming research to further adapt portfolio optimization models And recognizing the efficient space congruous to reality to extract returns and portfolio risk by mathematical inference in an uncertainty space with emphasis on possible theory. In this study of the concept of fuzzy random variable and fuzzy theory and Fuzzy obligation, In order to cover the uncertainty existing in Cognition and determine the efficiency frontier Mean - portfolio variance Used under the theory of possibility.

  Keywords: Possibility theory, Possibility mean, Possibility variance, Portfolio selection. Optimization
 • Javad Deihim, Mahmood Ghorbani *, Ahmad Zendehdel, Ahmad Akbari Pages 455-480

  The purpose of this study was to design and explain the model of organizational transformation of educational office. This research was an applied research using a mixed-method design. In the qualitative approach, the Delphi method is used by referring to 25 academic and educational experts selected by purposeful methods. In this study, 276 participants were selected by a stratified sampling method with appropriate allocation. The validity of the model was confirmed using face validity, and the reliability of the questionnaire was determined using the Cronbach's alpha coefficient. The results identified 7 dimensions, including a mission, leadership style, human capital, organizational communications, organization structure, information technology, reward system and 17 components for organizational transformation model. Also, the leadership style dimension and the components of transformational leadership and internal reward were determined as the most important ones. In addition to being very rich in the theoretical base, this research will also help to develop the cognition domain. The study suggests that if Managers of government organizations use the dimensions and components of the organizational transformation model, organizational transformation was highly effectiveness to achieve organizational performance and innovation.

  Keywords: Organizational Transformation, Educational, Governmental service organizations, factor analysis, Mixed approach, Structural equation
 • Marzieh Ghalandari, Mirfeiz Fallah * Pages 481-502

  The main subject of this research is the experimental study of the use of currency shock on the stock market anomalies of Tehran Stock Exchange companies. For this purpose, a sample of 70 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2012 to 2019 was examined quarterly. For stock market anomalies, ten separate variables (momentum, abnormal stock returns, gross profitability, specific risk, liquidity, net operating assets, asset growth, return on assets, investment in assets and accruals) have been used as representatives. Multivariate regression was used to test the hypotheses and the relationship between the variables was addressed by forming an optimal model. The results show that currency shock has a positive and significant relationship with abnormal stock returns, special risk, gross profitability, stock liquidity, asset growth, accruals and return on assets of the company. The findings also did not show a relationship between currency shock and momentum, net operating assets and investment in assets.

  Keywords: Currency shock, stock market anomalies, Quarterly data
 • Somayeh Yousefi Tavin, Mohammadali Keramati *, Tahmoores Sohrabi Pages 503-521
  Context/ Purpose

  Today, entrepreneurship is one of the most important factors in economic and social development and the main purpose of research is to design a model of factors affecting entrepreneurial intention with a hybrid approach.

  Methodology

  The research method is mixed. In the qualitative part, we have used seven meta-combinations of Sandlowski and Barroso, and in the quantitative part, we have used the t-test. The statistical population in the qualitative part is 50 Persian and 50 English articles and in the quantitative part, there are 37 students of entrepreneurship for the experimental group and 37 students of non-entrepreneurship for the control group in master's and doctoral degree.

  Findings

  In the qualitative part, 7 components including attitudes toward behavior, mental norms, innovation, learning motivation, self-employment, entrepreneurial self-efficacy were obtained and in the quantitative part all hypotheses were confirmed.

  Conclusion

  Entrepreneurship education instructors should pay attention to students' psychological factors and use new technologies and teaching methods.

  Keywords: Entrepreneurship Education, Entrepreneurship Intention, Graduate Students
 • AMIR MASOUD KAROUBI, NASER POUR SADEGH *, Jamshid Salehi Sedghiani, Behrouz Rezaie Manesh Pages 522-542
  Efficiency and effectiveness of each organization depends on the management and efficient use of human resources. The alignment and linking of the strategies and contributions of the managers of different spheres of human resources with the top management of the organization, has the development of human resources that Needs the implementation of planning for human resources development, the main problem in this study is the impact of factors that cause the gap between formulation and flow of strategies.The purpose of this study was to investigate the effect of factors affecting the current hr strategy. The statistical population consists of 990 experts, senior experts, supervisors, and managers of Tehran Municipality and certain governmental entities, and finally 277 questionnaires are reviewed. The hypothesis of the study is tested through smart.PLS software program. The results of the findings indicate that the amount of GOF index equals 0.579 which is a proof for the high quality of the model. All variables identified in the model were significant and the relationships between the variables in the model were significant and the variables considered in each part were significant.
  Keywords: strategy, human resources strategy, implementation of strategy
 • Mehrnaz Bahramzad, Mostafa Moballeghi * Pages 543-563

  Whereas the first goal of supply chain is creating satisfaction for the needs of customers in the supply process as well as generating profit for the supply chain themselves; And also, we know the supply chain is an important and vital part of a company’s survival and can operate the same in similar companies. So, companies share the same units in the supply chain and as a result, as have mentioned, they reduce their costs and increase customer satisfaction. Supply chain quality management indicators are involved in various factors, including operational performance and innovation, and various studies have been conducted to prove the way and their impact. Each of these components can be affected by other factors and be strengthened or weakened, the way it has not been studied so far. In this article, an attempt has been made to impact of supply chain quality management operations and innovation mediated by environmental performance. Finally, the question of how environmental performance is effective on operational performance and innovation is answered.

  Keywords: : Measures, capabilities of supply chain quality management, operational performance, innovation, Environmental Performance
 • Hassan Mirzaaghabeik, Ghanbar Abbaspour Esfeden * Pages 564-578

  One of the most serious and practical discussions in most planning and management systems is choosing the right option. Economic, communication, industrial, social systems and Information processing methods, on the one hand, and subtle decision-making conditions, high ambiguities, and environmental complexities, on the other hand, have increased the need for this process, given the intense competition in the automotive industry. Therefore, leveling the factors affecting the quality of car parts for each car manufacturer is a big challenge considering the different goals and criteria that exist for that company. The aim of this research is to level the factors affecting the quality of mechanical parts of the car (engine) with a multi-criteria decision-making approach (MCDM ) using DEMATEL technique for the parts manufacturing company. In this study, using reference books and experts' opinions, the factors affecting the quality of automotive mechanical parts are identified and then using the Delphi method, the screened factors and the most important factors are then selected by DEMATEL method. These factors have been reviewed and finally leveled.

  Keywords: leveling, Auto Mechanical Parts, Multi-Criteria Decision Making, Delphi method, DEMATEL Method
 • Hossein Norouzi *, Shayan Kanani Tehrani, Fatemeh Darvish Pages 579-596
  The main purpose of this study is to determine the effect of innovation capability and organization marketing capacity on export marketing performance in the dried fruit industry. This research is descriptive-survey (cross-sectional) in terms of method and in terms of purpose is applied research and in terms of type is in the field of applied research. The statistical population of this study is all managers and practitioners of dried fruit industries active in Tehran. A sample of 340 people were selected and studied by the available non-probabilistic sampling method. The validity of the questionnaire was confirmed by KMO test and the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Also, all stages of testing and analysis of hypotheses were performed using SPSS V: 23.0 and AMOS V: 18. The results of the analysis showed that the innovation capability has a positive and significant effect on the types of innovation in the dried fruit industry. Also, the types of innovation have a significant effect on the performance of innovation. On the other hand, the results indicate that the performance of innovation and marketing capacity and its dimensions have a positive and significant effect on the performance of export marketing.
  Keywords: Innovation capability, Innovation performance, Organization marketing, Marketing capacity, Export marketing performance
 • Akramosadat Yaghubi, Yalda Delgoshaei *, Seideh Liela Hosseinitabaghdehi, Fereshteh Kordestani Pages 597-621

  The purpose of this study is the role of organizational ambidexterity in knowledge commercialization in order to provide a model. The research method was applied in terms of purpose and exploratory (qualitative-quantitative) in terms of data type. The research community in the qualitative section analyzed knowledge commercialization documents using inductive content Was analyzed. After extraction the components from the existing literature, the questionnaire was given to 28 of and specialists experts and university of Experts working in growth centers in Mazandaran province province, Targeted to achieve theoretical saturation which were selected by sampling method. Data were collected through a semi-structural and holding questionnaire from two Delphi panel periods. Then it was and analyzed by Delphi technique. The statistical population in a part quantitative included all faculty members of the Islamic Azad University of Mazandaran province with 1531 people. Using stratified random sampling method and based on Cochran's formula, 308 people were selected as a statistical sample. The tool for collecting the questionnaire was researcher-made. Based on the findings, dimensions, components and indicators of knowledge commercialization based on organizational ambiguity in the form of 4 dimensions And 10 components and 83 indicators were identified.

  Keywords: Knowledge commercialization, Commercialization, knowledge reconstruction, ambiguity, organization ambiguity
 • Ali Makhsousi, MirAli Syed Nagavi *, Jamshid Salehi Sadaghiani, Majid Jahangirfard Pages 622-653

  Employee commitment in the workplace is one of the most challenging concepts researched in the fields of management, organizational behavior and human resource management. Recent theories and research have introduced the concept of commitment to the 21st century employee generation. Organizational commitment in government organizations, in terms of the unique characteristics of these organizations, is one of the strategic factors in their performance and service. The purpose of this article is to analyze the position of commitment of public sector employees in improving their performance. The statistical population of this study consists of 1853 employees and managers of headquarters units and branches of Iran Insurance Company located in Tehran province. To examine and analyze the hypotheses, due to the quantitative nature of the research, a survey strategy with a questionnaire and stratified random sampling was used and the final questionnaires of organizational performance and commitment were distributed among managers and experts in the study areas. Research findings show that types of employee commitment in the form of organizational commitment, value, job, etc. can affect performance to a different extent.

  Keywords: Organizational Commitment, Professional Commitment, Value Commitment, performance