فهرست مطالب

مدیریت بهره وری - پیاپی 57 (تابستان 1400)
 • پیاپی 57 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • المیرا شاکری، حامد دهقانان*، وحید خاشعی، محمدتقی تقوی فرد صفحات 23-49

  در سال های اخیر بسیاری از پژوهشگران جنبه های شناختی و ساختارهای ذهنی مدیران را در بررسی فرآیندهای استدلال، ادراک و تصمیم گیری مدنظر قرار داده اند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی مدل های ذهنی مدیران در فرایند مدیریت ریسک منابع انسانی جهت ارتقای عملکرد سازمانی است. در این پژوهش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با کمک تکنیک استخراج استعاره ای زالتمن، با 21 مدیر شرکت های دانش بنیان استان آذربایجان شرقی (13 مدیر ریسک پذیر و 8 مدیر ریسک گریز) گردآوری شد. روش تحلیل یافته ها طبق دستورالعمل این تکنیک، بر اساس رویکرد پدیدارشناسی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مدل های ذهنی مدیران ریسک پذیر و ریسک گریز به لحاظ سازه های موجود، شباهت هایی دارند. این شباهت در سازه ها می تواند نتیجه مسایل مشترکی باشد که مدیران شرکت های دانش بنیان با آنها مواجه هستند. اما مدل های ذهنی مدیران به لحاظ روابط بین سازه ها با یکدیگر تفاوت هایی دارند، به طوری که مدیران ریسک پذیر در مواجهه با ریسک، بیشتر استراتژی های کاهش و نگهداشت را انتخاب می کنند و مدیران ریسک گریز بیشتر استراتژی اجتناب را به کار می برند. بعلاوه از دست دادن کارکنان کلیدی به عنوان مهم ترین ریسک منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان مشخص شد.

  کلیدواژگان: مدل ذهنی، نقشه شناختی، مدیریت ریسک منابع انسانی، عملکرد سازمانی، تکنیک استخراج استعاره ای زالتمن (زیمت)
 • راضیه کاردگر، قهرمان عبدلی*، محمدحسین دهقانی فیروزآبادی صفحات 51-79

  یکی از ابزارهای رایج کارفرمایان برای ایجاد انگیزه در کارگران جهت تلاش بیشتر و برطرف کردن یادگیری نامتقارن تیوری مسابقه است که با ساختاربندی دستمزد به دنبال بررسی چگونگی تاثیر ساختار دستمزد و پاداش برای ایجاد انگیزه در نیروی کار به منظور افزایش عملکرد آنان است. هدف پژوهش حاضر استفاده از تیوری مسابقه برای ایجاد انگیزه در کارگران ایرانی و افزایش سطح فعالیت آنها برای ارتقای عملکرد بنگاه های کشور است. برای پاسخ گویی به سوالات تحقیق از مدل مسابقه چندنفره (Multiperson Tournament) با در نظر گرفتن n کارگرو n جایزه (پاداش) استفاده شد که در آن سطح تلاش معیاری از بهره وری و عملکرد نیروی کار فرض شده است. شیوه طراحی ساختار جایزه به گونه ای است که بعد از مشاهده میزان تولید کارگران، افراد با تلاش بیشتر با یک ضریبی جایزه بیشتر و افراد باقی مانده جایزه کمتری را دریافت می کنند. برای گردآوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه عملکرد طرح های متفاوتی از مسابقه ارتقا بر گروهی از کارکنان شرکت کاله در سال 1395 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه مسابقه در صورت ثبات ساختار جایزه تاثیری بر تلاش نیروی کار نداشته است. همچنین ساختار جایزه نیز بر تلاش کارگران بی تاثیر است. بنابراین این دو روش (اندازه مسابقه و ساختار جایزه) نمی توانند به عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه در جهت افزایش عملکرد مورداستفاده قرار گیرند. از طرفی با توجه به وجود هزینه ثابت برای اجرای مسابقات، بنگاه ها مسابقه های بزرگ تر را ترجیح خواهند داد.

  کلیدواژگان: تئوری مسابقه، جایزه، تلاش نیروی کار، اطلاعات نامتقارن
 • محمد حکاک، معصومه مومنی مفرد*، عبداله ساعدی صفحات 81-105
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی اثر رهبری ناب بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی انجام پذیرفت. این مطالعه ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش و ماهیت جزء تحقیقات توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روش روایی صوری و آلفای کرونباخ تایید گردید. جامعه آماری شرکت های دانش بنیان شهرستان خرم آباد را شامل می شود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با کمک فرمول کوکران 197 نفر از کارکنان آن ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Amos و SPSS تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 95/0 رهبری ناب تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی و بهره وری منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان دارد. به علاوه تحلیل مسیر غیرمستقیم نشان می دهد که رهبری ناب از طریق متغیر میانجی سرمایه اجتماعی بر بهره وری منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. ازاین رو به عنوان یک نتیجه کلی می توان عنوان کرد که با استفاده از قابلیت های رهبری ناب همچون مهارت های ارتباطی و انگیزشی می توان در شکل دهی شبکه های ارتباطی و ایجاد شور و اشتیاق میان کارکنان تلاش نمود و با بهبود قابلیت اطمینان و اعتماد افراد، زمینه مناسبی را برای افزایش بهره وری منابع انسانی ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: قابلیت های رهبری ناب، سرمایه اجتماعی، بهره وری منابع انسانی، سازمان های دانش بنیان
 • هانی نیکوکار، پرویز آهی، محسن اکبری* صفحات 107-138
  در دنیای متغیر و متلاطم امروزی جهت دستیابی به اثربخشی سازمانی، سبک های زیادی برای رهبری سازمان ها مطرح شده اند که تمامی آنها در سبکی به نام رهبری آینده نگر خلاصه شده اند که با تاکید بر چشم اندازها و فلسفهءوجودی سازمان اثربخشی سازمانی را بهبود می بخشد. البته فقط رهبری مناسب کافی نیست و به رفتارهای فرانقشی کارکنان نیاز است تا سازمان به اثربخشی شایسته دست یابد. هدف مقاله حاضر شناسایی تاثیر رهبری آینده نگر بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به تعداد 385 نفر و نمونهء آماری پژوهش شامل 192نفر از این کارکنان است که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده و بر اساس جدول اعداد تصادفی بوده است. در پژوهش حاضر، هم از مطالعات کتابخانه ای و هم از مطالعات میدانی برای جمع آوری داده ها و تحقق هدف پژوهش استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و به وسیله ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار SPSS 25 و LISREL 8.8 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رهبری آینده نگر دارای اثر مثبت و معنی دار بر اثربخشی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است. رفتار شهروندی سازمانی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر اثربخشی سازمانی است. اثر غیرمستقیم رهبری آینده نگر بر اثربخشی سازمانی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی نیز مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: اثربخشی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری آینده نگر
 • ناصر سیف اللهی* صفحات 139-156

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر بهره وری سازمانی است. نوع تحقیق ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش انجام کار، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی شهر تبریز را شامل می شود. تعداد کارکنان این شرکت در سال 1397، بر اساس آمارهای موجود 2400 نفر بود.. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه لازم جهت بررسی این پژوهش، 331 نفر را دربر می گیرد. از دو پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده است. برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از آمار استنباطی شامل آزمون های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابعاد مدیریت دانش -کسب دانش، ذخیره سازی، تسهیم و کاربرد دانش بر بهره وری سازمانی- در شرکت پتروشیمی تاثیر مثبت و معنادار دارد. مقدار ضریب تعیین در مدل برازش شده برابر با 0/8 است که بیانگر تاثیر بالای ابعاد مدیریت دانش در تبیین رفتار متغیر وابسته یعنی بهره وری سازمانی در شرکت پتروشیمی تبریز است و اهمیت تاثیر مدیریت دانش در افزایش بهره وری سازمانی در شرکت پتروشیمی تبریز را نشان می دهد. یافته های این پژوهش می تواند در جهت حرکت شرکت ها به سمت توجه بیشتر به مدیریت دانش برای افزایش بهره وری موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: ابعاد مدیریت دانش، سبک مدیریت دانش، بهره وری سازمانی، شرکت پتروشیمی تبریز
 • شهین غیاثی، محمد حسین پور*، یدالله مهرعلیزاده، ماریا نصیری صفحات 157-179

  سرمایه فکری دانش، تجربه و اطلاعاتی است که در سازمان زمینه خلق ارزش را فراهم می کند. این سرمایه به عنوان دارایی های ناملموس و منابع موجود در یک سازمان تعریف می شود که به محصولات، خدمات و فرایندها انتقال یافته، بهره وری را بهبود بخشیده، ارزش خلق می کند. این مقاله ابعاد و شاخص های اصلی ر ارزیابی سرمایه فکری در دانشگاه را از مدل سازی ساختاری تفسیری شناسایی و تحلیل کرده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی، از جنبه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایش است. ابزار گردآوری اطلاعات در آن مصاحبه و پرسشنامه است. ابتدا ابعاد و شاخص های سرمایه فکری بر اساس مطالعه ادبیات و تحلیل محتوایی و مقایسه ای پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان و متخصصان شناسایی و سپس با استفاده از متدولوژی تحلیلی نوین مدل سازی ساختاری تفسیری روابط بین ابعاد سرمایه فکری که شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای و شاخص های ارزیابی سرمایه فکری در دانشگاه تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل مقالات معتبر علمی مرتبط و در بخش دیگر نیز خبرگان سرمایه فکری که به روش نمونه گیری هدفمند نمونه گیری انجام شده است. درنهایت با استفاده از تحلیل میک مک نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص شده است. نتایج نشان داد که مدیریت و دانشجویان از متغیرهای مستقل این پژوهش اند و بقیه متغیرها نیز از نوع متغیرهای رابط بوده، از وابستگی و هدایت پذیری بالایی برخورداراند. برای ایجاد تغییر در وضعیت سرمایه فکری دانشگاه باید در این متغیرها تغییر ایجاد کرد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، بهره وری
 • شهرام علی پور، سید محمود هاشمی* صفحات 181-201

  این تحقیق در راستای بررسی نقش مدیریت محله ای بر بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کسب وکارهای خانگی در کلان شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده ها کمی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه کارکنان شهرداری منطقه 15 در شهر تهران می باشد که تعداد آنها حدودا 1500 نفر است. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده است. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری بر اساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان تعداد 750 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده، سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در چهار بعد و 32 گویه تنظیم و بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت و گویه های مستخرج در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیرهای اصلی ارایه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، مدیریت محله ای بر بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کسب وکارهای خانگی در کلان شهر تهران اثر مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت محله ای، بهبود عملکرد کسب وکارهای خانگی، افزایش بهره وری کسب وکارهای خانگی، تهران
 • سیاوش صلواتیان*، غلامرضا گودرزی، احسان ترشیزی صفحات 204-227
  این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل اصلی موثر بر افزایش تمایل استعدادها برای همکاری با سازمان صداوسیما با روش دلفی رتبه بندی انجام شده است. در راند اول، داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 30 نفر از خبرگان انتخاب شده به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری و به کمک روش کدگذاری کیفی تعداد 245 کد مرتبط با موضوع شناسایی شد که با حذف متشابهات به 64 عامل منحصربه فرد رسید. این 64 عامل در سه دسته مقوله بندی شدند. راندهای دوم و سوم با هدف انتخاب 5 عامل اصلی در هر دسته اجرا شد. راند چهارم نیز با هدف تعیین رتبه بندی این عوامل اجرا و محاسبه ضریب w کندال نشان از دستیابی به اجماع نظر بسیار قوی میان اعضای مشارکت کننده بود. نهایتا رتبه بندی سه دسته عوامل اصلی ناظر بر ماهیت و فضای شغلی، عوامل اصلی ناظر بر ساختار سازمانی و عوامل اصلی ناظر بر حقوق، مزایای ویژه و امکانات رفاهی تعیین گردید. توجه به این عوامل می تواند انگیزه دو چندانی برای استعدادها جهت فعالیت در سازمان صداوسیما به عنوان صنعتی خلاق که مهم ترین رکن موفقیت در آن سرمایه های انسانی اش است، ایجاد کند.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، مدیریت استعدادها، سرمایه فکری، مدیریت رسانه، سازمان صداوسیما
 • محمد صفری، غلامرضا جمالی*، بلقیس باورصاد صفحات 229-258
  یکی از چالش های عمده صنایع سیمان استان بوشهر چگونگی مدیریت زنجیره تامین در راستای بهبود عملکرد و بهره وری آن صنعت و افزایش پایداری آن در سرتاسر زنجیره تامین است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی لارج بر پایداری زنجیره تامین و اولویت بندی آنها در صنایع سیمان استان بوشهر است. با مرور پیشینه پژوهش الزامات استراتژی های رقابتی زنجیره تامین لارج شامل: ناب، چابک، تاب آوری و سبز و ابعاد پایداری شامل: اقتصادی، مسوولیت اجتماعی و زیست محیطی شناسایی و بر اساس آن مدل مفهومی پژوهش تعریف گردید. جامعه آماری شامل 220 نفر از کارکنان و مدیران صنایع سیمان استان بوشهر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش دو نوع پرسشنامه جهت تحلیل عاملی مدل مفهومی و سنجش متغیرهای مدل تدوین گردید. نتایج نشان داد که همه استراتژی های زنجیره تامین لارج بر پایداری زنجیره تامین صنایع سیمان استان بوشهر تاثیر معنادار و مثبت دارند. طبق نتایج به دست آمده، مدیران صنایع سیمان در استان بوشهر جهت موفقیت در وضع رقابتی در این صنعت، می توانند راهبردهای متناسب با ریسک های احتمالی در این صنعت را مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین می بایستی شرایطی را فراهم آورند که همکاری مشترک بین تامین کنندگان و صنایع سیمان استان بوشهر را از طریق تسهیم اطلاعات تسهیل نماید. با توجه به اینکه صنعت سیمان استان بوشهر از جمله صنایع آلاینده محسوب می گردد، مدیران این صنایع موظف اند به گونه ای فرآیندهای خرید و تدارکات سبز، منبع یابی سبز، بسته بندی سبز، توزیع و فروش سبز و برنامه ریزی مسیر وسایل نقلیه را به منظور کاهش آثار محیطی برنامه ریزی و اجرا کنند تا از این طریق میزان آلودگی ایجادشده را در حد استانداردهای مجاز نگهدارند. لازمه این مهم جایگزین نمودن فناوری های نوین با فناوری های قدیمی است.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین لارج، پایداری زنجیره تامین، صنایع سیمان
 • زهرا نجف زاده اوجقاز، صمد کریم زاده*، فتاح ناظم صفحات 259-279
  هدف از این تحقیق مدلی برای ارتقای سطح مسوولیت پذیری اجتماعی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (استان تهران) بر اساس اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی بوده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف در گروه تحقیق های توسعه ای قرار دارد و ازنظر نوع تحقیق، ترکیبی (آمیخته اکتشافی) است. تعداد 361 نفر به عنوان نمونه این پژوهش از بین جامعه آماری این پژوهش شامل 5371 نفر اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی تمام وقت و پاره وقت در سطح استان تهران با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. برای تبیین ابعاد و شاخص های مسوولیت پذیری اجتماعی اعضای هیات علمی از روش دلفی استفاده شده است که در این بخش کیفی پژوهش نظرات 30 نفر از خبرگان مرتبط جمع آوری و تجزیه وتحلیل گردید. یافته های پژوهش در بخش کیفی پنج مولفه و 25 شاخص برای ارتقای مسوولیت پذیری اجتماعی است و در بخش کمی حاکی از رابطه معنی دار بین اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی با مسیولیت اجتماعی اعضای هیات علمی است. نتیجه این پژوهش ارایه مدلی برای ارتقای سطح مسوولیت پذیری اجتماعی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان به عنوان و میزان تاثیر دو متغیر اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی به عنوان متغیرهای مستقل است که روابط مدل سازی شده و میزان تاثیر هر یک عوامل مشخص گردیده است که نشان می دهد اخلاق حرفه ای تاثیر و نقش پررنگ تری نسبت به عملکرد شغلی در مدل دارد.
  کلیدواژگان: مسوولیت پذیری اجتماعی، اخلاق حرفه ای، عملکرد شغلی، دانشگاه آزاد اسلامی
|
 • Elmira Shakeri, Hamed Dehghanan *, Vahid Khashei, MohammadTaghi Taghavifard Pages 23-49

  Research on perception, reasoning and decision-making processes has recently focused on managers’ cognitive and mental structures. The present qualitative study, hence, set out to examine managers' mental models in the process of human resource risk management and the role they play in improving organizational performance. The research data were collected through in-depth and semi-structured interviews with a sample of 21 managers at knowledge-based companies that were run based on Zaltman Metaphorical Extraction Technique (ZMET) and were subsequently analyzed through Phenomenology approach. The results indicated some similarity in structural features of participating managers’risk-taking and risk-avoiding mental models which can be attributed to the common problems they need to tackle at work. However, significant differences were also observed in terms of inter-relationships in their mental model structures; unlike the risk-avoiding managers who would evade risks, risk-taking managers were found to more frequently employ risk reduction and retention strategies. Moreover, the risk of losing key employees was identified as the most important human resource risk in those knowledge-based companies.

  Keywords: Cognitive Map, Human Resource Risk Management, Mental Model, Organizational Performance, Zaltman Metaphorical Extraction Technique (ZMET)
 • Razieh Kardgar, Ghahraman Abdoli *, mohammadHossein Dehghani Firouzabadi Pages 51-79

  The theory of tournament which seeks a way of enhancing labour motivation and promote their performance through structuring remunerations might be one of the most common strategies to promote employees’ effort and eliminate employers’ asymmetric learning. The structure of the reward is designed in such a way that upon observing the production level, the amount of reward is proportionate to varying amount of effort different laborers invest. The purpose of this research was to consider the extent to which the tournament theory might be employed to promote Iranian employees’ motivation and increase their performance, and thereby, that of national organizations. The research data were collected from a sample of employees at Kalleh Company in 2016. The research questions were answered using Multiperson Tournament with N employees and N reward. The findings indicated that keeping the reward constant, the tournament size could not significantly impact the effort level nor could the amount of reward. Hence, neither of these might be considered as motivation promoting devices to optimize performance. On the other hand, firms prefer larger tournaments with regard to the constant cost required for executing them.

  Keywords: Economic Firms, Labour Productivity, Promotion Tournament, Reward
 • Mohammad Hakkak, Masoome Momenimofrad *, Abdollah Saedi Pages 81-105
  The purpose of the current descriptive and applied survey was to examine the effect of immaculate leadership on human resource productivity with regard to the mediating role of social capital. The research population included Knowledge-Based Companies in Khorramabad out of which an available sample of 197 employees were selected using Kukran formula. The research data were collected using a standardized questionnaire the content validity and reliability of which had initially been confirmed through expert views and Cronbach's alpha. The gleaned research data were analyzed using Structural Equation Modeling with AMOS and SPSS software. The findings verified the positive and significant effect of immaculate leadership on social capital at confidence level of 0.95 and the significant increase it made in human resource productivity in Knowledge-Based companies. In addition, the analysis of indirect paths confirmed the significant role of social capital in moderating the effect of immaculate leadership on human resource productivity enhancement. The findings underscore the facilitative role of leadership skills like communication and motivation promoting skills in not only formation of communication networks among employees but also increasing profits and human resources through enhanced individual trust and reliability.
  Keywords: human resource productivity, Immaculate Leadership, Knowledge-Based Companies, Social capital
 • Hani Nikookar, Parviz Ahi, Mohsen Akbari * Pages 107-138
  What can facilitate achievement of organizational effectiveness in today's dynamic and turbulent world is an array of organizational leadership styles all of which might be subsumed under the umbrella term of vision leadership which can enhance organizational effectiveness by underscoring the very nature of the organization and its perspectives. In addition to efficient leadership, however, the employees’ meta-functional behaviors are crucial for attaining optimal organizational effectiveness.  The purpose of this applied and descriptive survey was, thus, to explore the extent to which vision leadership might impact organizational effectiveness with a focus on the mediating role of organizational citizenship behavior. The research sample comprised 192 employees at Guilan Agricultural Jihad Organization that was randomly recruited from a population of 385 based on Kukran formula. The research data were collected through a researcher-made and piloted questionnaire that was developed in the initial library research phase of the study to be employed in the subsequent field investigation to obtain the quantitative data necessary to answer the research questions. The collected data were analyzed via Pearson Correlation Coefficient and Structural Equation Modeling (SEM) using SPSS 25 and LISREL 8.8 software. The findings indicated that vision leadership could significantly promote organizational effectiveness and organizational citizenship behavior, and that organizational citizenship behavior had a significant positive impact on organizational effectiveness. That is to say, organizational citizenship behavior was found to mediate the effect of vision leadership on organizational effectiveness.
  Keywords: Organizational Effectiveness, Organizational Citizenship Behavior, Vision Leadership
 • Naser Seifollahi * Pages 139-156

  This descriptive correlational study was undertaken with the purpose of examining the effect of knowledge management dimensions on organizational productivity. The research population comprised all employees at Tabriz Petrochemical Company who, according to existing figures, included 2,400 people in 2017. Based on Kukran formula, a sample of 331 employees was selected as the research participants. The research data were collected via two questionnaires and analyzed through inferential statistics, correlation coefficient and multivariate regression analysis. The findings revealed that knowledge management dimensions including knowledge acquisition, storage, sharing and application had a positive and significant effect on organizational productivity in Tabriz Petrochemical Company. The coefficient of determination in the fitted model was found to be 0.8, indicated that the company’s organizational productivity, as the dependent variable, was significantly impacted not only by the knowledge management dimensions but also by the overall knowledge management. The findings emerging from this study urges the companies to take knowledge management into account as a means of enhancing productivity.

  Keywords: Knowledge management, Knowledge Management Style, organizational productivity, Tabriz Petrochemicals
 • Shahin Gheyasi, Mohammad Hosseinpour *, Yadolah Mehralizaedeh, Marya Nasiri Pages 157-179

  Intellectual capital refers to the body of knowledge, experience, and information that exists in an organization and is considered as intangible organizational assets and resources that can be converted to products, services, and processes to promote productivity and create values. The current applied, descriptive survey set out to investigate and analyze the main indicators and facets of intellectual capital assessment at university level through Interpretive Structural Modeling (ISM). The research data were gleaned using an interview and a questionnaire. First, the facets and indicators of intellectual capital were identified based on an extensive literature review and comparative content analyses of relevant existing studies as well as interviews with experts in the field who were selected via purposive sampling. Further, the relationships between the aspects and indicators of intellectual capital including human, structural and relational resources and indicators of intellectual capital assessment procedure at university were integratively determined and analyzed through ISM.  Finally, the main variables influencing other variables and influenced by them were identified via MICMAC analysis.  The findings identified the administration and students as independent variables with high levels of dependency and susceptibility that could be impacted by other mediating variables. Any improvement in intellectual capital at university level seem to be reliant on prerequisite modifications in these variables.

  Keywords: Human Capital, Intellectual Capital, Productivity, relational capital, structural capital
 • Sharam Alipour, Syed Mahmud Hashemi * Pages 181-201

  The current applied, descriptive and correlational study was undertaken to investigate the extent to which neighborhood-oriented management can promote home business performance and productivity in 15 districts of Tehran, the metropolitan capital of Iran. The research population comprised 1500 employees in 15 districts out of whom a simple random sample of 750 was selected based on Morgan Table. The research data were collected using a researcher-made and piloted five-point Likert scale questionnaire comprising 4 factors and 32 items which tapped the participants’ responses. Having collected the research data, we initially calculated the descriptive statistics like absolute and the relative frequency, the mean, the standard deviation and the variance of background and main variables. Further, the data were analyzed inferentially via correlation, multiple regression and F-Test to verify the research hypotheses. The results confirmed the significant positive effect of neighborhood-oriented management on the promotion of home business performance and productivity in the metropolitan city of Tehran.

  Keywords: Home Business Performance Development, Home Business Productivity Promotion, Neighborhood-Oriented Management
 • Siavash Salavatian *, Gholamreza Godarzi, Ehsan Torshizi Pages 204-227
  The current research set out to identify and rank motivational factors that may reinforce talented individuals to work at the Islamic Republic of Iran Broadcasting Company (IRIB) through Delphi Ranking. In the first stage of the study, a comprehensive interview was conducted with a purposive sample of 30 experts based on which 245 related factors were initially detected through qualitative coding method. Next, similar factors were eliminated leading to 64 unique factors which were subcategorized into three major categories.  The second and third stages of the study involved scrutinizing the five main factors in each category. Further, the identified factors were ranked and the calculation of the Kendall coefficient indicated a strong consensus among participating experts. Ultimately, three main factors were delineated including those influencing the occupational nature and space, the main factors governing organizational structure and those impacting remunerations, extra benefits and welfare facilities. Taking these factors into account can function as added incentive for the talented to cooperate with the IRIB that might be considered as a creative industry with human capital as the strongest predictor of its success.
  Keywords: Integrated Management of Talents, Intellectual Capital, Islamic Republic of Iran Broadcasting Talents
 • Mohammad Safari, Gholamreza Jamali *, Belghis Bavarsad Pages 229-258
  A formidable challenge facing cement industries in Boushehr Province is the management of supply chain sustainability in a way to promote its overall performance and productivity. The present study aimed to scrutinize the impact of LARG  competitive strategies on this supply chain sustainability and prioritize them. Initially, the conceptual model of the study was developed through an extensive literature review and identification of prerequisite LARG competitive strategies including tolerance, purity, agility and greenness alongside economic, social and environmental responsibility dimensions of sustainability. The research population comprised 220 employees and managers at Boushehr cement industries out of whom a sample of 140 was randomly recruited based on Cochran formula. The research data were collected using two questionnaires and were analyzed via Factor Analysis. The findings verified the significant and positive impact of all LARG competitive strategies on supply chain sustainability of the cement industries in Bushehr. The findings accentuate the fact that managers in Boushehr cement industries should take into account appropriate risk management strategies to thrive under competitive conditions.
  Keywords: Cement Industries, LARG Competitive Strategies, supply chain management, Supply Chain Sustainability
 • Zahra Najafzadeh Ojghaz, Samad Karimzadeh *, Fattah Nazem Pages 259-279
  This developmental mixed-methods enquiry was undertaken to propose a model for promoting the social responsibility of faculty members at various branches of Islamic Azad University (IAU) in Tehran Province based on their professional ethics and occupational performance. The research population comprised 5371 full-time and part- time faculty members from whom a sample of 361 was selected based on Kukran formula.  The qualitative phase of the study involved collecting and analyzing the views of 30 experts in the field concerning the dimensions and indicators of the social responsibility construct via Delphi technique. The findings emerging from the qualitative analyses delineated five major factors and 25 indicators tapping the level of social responsibility, and the quantitative analyses indicated significant and positive relationships between faculty members’ social responsibility and their professional ethics and occupational performance. Based on the findings, a model has been proposed for promoting faculty members’ social responsibility at various branches of IAU in Tehran in which professional ethics and occupational performance function as independent variables with the former being of paramount importance.
  Keywords: Islamic Azad University, Occupational Performance, Professional Ethics, Social Responsibility