فهرست مطالب

 • پیاپی 43 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آرزو کساوندی*، مهسا امیرانی، پیرزاده نوری صفحات 9-24

  کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که بیماری های مختلفی را از سرماخوردگی معمولی گرفته تا سندرم حاد و شدید تنفسی، ایجاد می کند. ظهور کووید 19تاثیر روان شناختی بسیاری دارد که یکی از آن ها اضطراب است و تاثیرات جسمی و روانی را به همراه آورده است. با این حال ، بیشتر مطالعات فقط روی داده های بالینی متمرکز شده اند. هم اکنون این ویروس همه کشورهارا درگیر کرده و به صورت اپیدمی در آمده است و سلامت روانی و جسمی را به خطر انداخته است.بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان همبستگی بین اضطراب و شیوع کووید 19 می باشد
  در مقاله مروری حاضر،اثرات روانی COVID-19 و ارتباط آن با اضطراب مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس ، با استفاده از منابع الکترونیک در بانک های اطلاعاتی معتبرPubMedScopus ،SID ،Google Scholar ،Science Directمقالات ایندکس شده از تعداد 114 مقاله  به دست آمده، 35 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت و  13 مقاله وارد مرحله غربالگری ثانویه شدند.
  مطالعه حاضر نشان داد که COVID-19 به جز مرگ و میر، مشکلات روانشناختی دارد. بررسی مطالعات انجام شده در سایر نقاط جهان نشان داد که COVID-19 چندین اثر روانی از جمله افزایش اضطراب ایجاد کرده است.
  با توجه به  ماهیت ناشناخته آن در افراد باعث ایجاد اضطراب در افراد مبتلا و سایر افراد جامعه می شود .با افزایش میزان شیوع COVID-19 و محدودیت های ناشی از آن، سطح اضطراب نیز افزایش می یابد. بنابراین، افزایش آگاهی عمومی از این بیماری و ارایه برنامه های مثبت روانشناختی در رسانه ها با هدف کنترل استرس می تواند اضطراب را در جامعه کاهش دهد.

  کلیدواژگان: کرونا ویروس، کووید19، اضطراب، سلامت روان. Iau Science
 • توحید پیری قراقیه، سامه حاجی محمدی* صفحات 25-38
  سابقه و هدف

  گونه های کاندیدا، پاتوژن های فرصت طلبی هستند که به دلیل افزایش مقاومت به داروهای شیمیایی لازم است که داروهایی با ترکیب های گیاهی جایگزین این داروها شود. در این تحقیق به مقایسه اثر ضدقارچی عصاره آبی و اتانولی و اسانس قسمت گلریزه گیاه E. angustifolia روی رشد کاندیدا آلبیکنس با داروی فلوکونازول پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی که در سال 1398 در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد شهرکرد انجام گرفت، 80 نمونه قارچی کاندیدایی از بیمارستان پارسیان شهرکرد تهیه و با انجام تست های تشخیصی 50 نمونه کاندیدا آلبیکنس جدا شد. بوته های گیاه E. angustifolia از مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد شهرکرد تهیه شد. استخراج عصاره به روش پرکولاسیون و استخراج اسانس به روش تقطیر با آب صورت گرفت. مقایسه اثر ضدکاندیدایی عصاره و اسانس E. angustifolia با داروی فلوکونازول، با دو روش دیسک دیفیوژن و میکرودایلوشن براث انجام شد.

  نتایج

  میانگین قطر هاله های عدم رشد برای عصاره های E. angustifolia 1 و برای اسانس E. angustifolia 4/23 میلی متر بود. مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد فلوکونازول 25 میلی گرمی به عنوان شاهد با میانگین mm 26/16 نشان دهنده عملکرد ضدقارچی ضعیف تر و تفاوت معنی دار آن نسبت به اسانس E. angustifolia است (05/0P ≤). میانگین حداقل غلظت عصاره اتانولی و آبی E. angustifolia و فلوکونازول به ترتیب 4، 8 و mg/ml 8 برای MIC و 8، 16 و mg/ml8 برای MFC بود؛ که تفاوت معنی دار بازدارندگی عصاره اتانولی  E. angustifoliaنسبت به دیسک mg 25 فلوکونازول را نشان داد (01/0P ≤).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از تحقیق فوق، به نظر می رسد عصاره اتانولی گیاه E. angustifolia می تواند به عنوان یک کاندید دارویی مناسب با عملکردی ضدقارچی بهتر از فلوکونازول در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اسانس، فلوکونازول، کاندیدا آلبیکنس، عصاره E. angustifolia، Iau Science
 • نسرین محمدی*، مژگان بنده پور، فتاح ستوده نژاد نعمت اللهی، بهرام کاظمی صفحات 39-45
  سابقه و هدف

  امروزه بیماران زیادی به دلیل نقص یا عدم عملکرد فاکتورهای انعقادی و استفاده از انواع داروهای رقیق کننده خون درگیر اختلالات انعقادی بوده و نیازمند بررسی کل پروترومبین و تعیین مقدار بازدارنده های مستقیم ترومبین می باشند. با وجود مطالعه روی ایکارین سم مار جعفری، به عنوان یک فعال کننده مستقیم پروترومبین، هنوز در مورد مکان فعال این آنزیم تحقیق و بررسی انجام نشده است.

  مواد و روش ها

   دمین متالوپروتئیناز ایکارین با طول 639 جفت باز در وکتور pcDNA3.1 سنتز گردید و پلاسمید یوکاریوتی نوترکیب به رده سلولی HEK293 انتقال یافت. با استفاده از روش SDS-PAGE بیان پروتئین مورد ارزیابی قرار گرفت و عملکرد آن در واکنش با پروترومبین و با استفاده ازتست زمان پروترومبین سنجیده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که دمین متالوپروتئیناز ایکارین تولید شده در سیستم بیانی HEK293 ، مانند ایکارین کامل، قادر به تولید ترومبین از پروترومبین است. اما در مقایسه با پروتئین مشابه تولید شده در سیستم پروکاریوتی، شروع فعالیت آن آهسته بود.

  نتیجه گیری

   دراین بررسی دمین متالوپروتئینازی ایکارین که به صورت نوترکیب در سلول های HEK293 تولید گردید، همانند ایکارین کامل قادر به فعال کردن پروترومبین به ترومبین بود و برای اولین بار به عنوان یک جایگزین مناسب برای هر دو نوع ایکارین طبیعی و نوترکیب در روش های مبتنی بر تبدیل پروترومبین به ترومبین معرفی شد.

  کلیدواژگان: ایکارین، دمین متالوپروتئیناز، مکان فعال، سلول هایHEK293، Iau Science
 • ماریا قشقایی*، میلاد اخلاقی، عظیم اکبرزاده خیاوی، بی بی فاطمه حقیرالسادات صفحات 47-62
  سابقه و هدف

  سرطان از مهمترین عاملهای مرگ و میر در جهان است. درمان سرطان بواسطه دارو درمانی/شیمی درمانی با چالش دارو رسانی هدفمند مواجه است. نانوسامانه های دارورسانی مانند نیوزوم ها درمان پربازده و هدفمندی را فراهم ساخته اند. هدف از این مطالعه تهیه فرمول جدید نانو سامانه نیوزومی حاوی داروی داکسوروبیسین، به عنوان داروی درمان سرطان  بوده است، که با تغییر در توزیع بافتی دارو منجر به بهبود  اثر دارویی و کاهش سمیت آن شود.

  مواد و روش ها

  نیوزوم ها استفاده از روش فیلم نازک و توسط مقادیر  مشخصی از اسپن60 و کلسترول به وسیله ی دستگاه روتاری سنتز شدند. از روش هیدراتاسیون برای بارگیری دارو درون نیوزومها استفاده گردید. بازده درون گیری و پرووفایل رهایش با استفاده از روش های اسپکتروفتومتری و دیالیز صورت پذیرفت. قطر میانگین نانوذرات و پتانسیل زتا با استفاده از تکنیک DLS و دستگاه زتاسایزر اندازه گیری شد. فرمولاسیون بهینه پگیله شده و سمیت آن از طریق آزمون MTT بر روی رده سلولی سرطان تخمدان و سلول های طبیعی فیبروبلاستی بررسی گردید.
   

  یافته ها

  اندازه ی قطر فرمولاسیون نیوزومی بهینه و پگیله 5/127 نانومتر و راندمان بارگذاری سامانه داکسوروبیسین پگیله شده حدود 18/1±83/95% بود. نتایج مطالعات آزاد سازی در بافرPBS  در 37 درجه سانتی گراد نشانه کارایی نانونیوزوم های پگیله شده در کنترل رهش دارو بود، که درصدآزاد سازی دارو تا 48 ساعت 52/20 و اثر سایتوکسیتی آن بیشتر از فرم معمولی دارو بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که استفاده از حامل های دارو رسانی مانند نانو نیوزوم های سنتز شده در افزایش کارایی دارو وکاهش دوز مصرفی آن موثر بود.

  کلیدواژگان: سرطان تخمدان، نانو نیوزوم، داکسوروبیسین، Iau Science
 • اکرم قلی پور، فرشاد شاکریان، علی زاهدمهر، شیوا ایرانی، سید جواد مولی، مهشید ملکوتیان* صفحات 63-72
  سابقه و هدف

  عروق کرونری، عروق خونی هستند که خون را به قلب منتقل می کنند. با ایجاد پلاک در دیواره این رگ ها، عمل خون رسانی با مشکل مواجه می شود. تشخیص بیماری عروق کرونری به دلیل خطراتی که برای سلامتی شخص دارد، بسیار مهم می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ژن های دارای تفاوت بیان بین بیماران و افراد نرمال در مسیر سیگنالینگ ErbB، به عنوان یکی از مسیرهای مهم در ایجاد این بیماری و بررسی اهمیت آنها در شناسایی بیومارکرهای بیماری عروق کرونری است.

  مواد و روش ها

  ابتدا فایلهای خام حاصل از RNA-sequencing نمونه های بیماران عروق کرونری و افراد نرمال، به ترتیب از دیتاست های با شماره GSE99985 و GSE100206 بدست آمده و مراحل آنالیز نمونه ها انجام شد. ژنهای دارای تفاوت بیان در زبان برنامه نویسی R و با پکیج DESeq2 جداسازی شد. سپس آنالیز عملکردی ژنها از جمله مسیرهای سیگنالینگ، فرآیندهای بیولوژیکی و ژنهای دارای تفاوت بیان در مسیر ErbB و نحوه تغییرات بیان آنها مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد 1069 ژن در بین نمونه های موردنظر دارای افزایش بیان و 851 ژن نیز کاهش بیان داشتند. بعلاوه با بررسی آنالیزهای عملکردی مشخص شد ژنهایی مانند CAMK2D، SHC3،ERBB3، NRG4، RPS6KB2، MAPK1، BRAF، AREG و  CRKاز جمله ژنهایی هستند که هم در بیماران تغییرات بیانی را نشان می دادند و هم مسیر سیگنالینگ ErbB را تحت تاثیر قرار می دادند.

  نتیجه گیری

  درنهایت ، بررسی های مولکولی دقیقتر منجر به دستیابی به ژنهای  قابل اعتماد برای شناسایی بیومارکرهای بیماری عروق کرونری خواهد شد که برای تحقیقات زیست پزشکی ، توسعه دارو و کاربردهای بالینی ضروری است.

  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونری، مسیر سیگنالینگ ErbB، بیومارکرهای ژنی، Iau Science
 • متین کیال، اعظم بوالحسنی، زهرا نورمحمدی*، مجید صادقی زاده صفحات 73-82
  سابقه و هدف

  ویروسهای پاپیلومای انسانی (HPV) به ویژه انواع 16 و 18 مهمترین عامل سرطان دهانه رحم محسوب می شوند که شایعترین آنها، دو نوع 16 و 18 هستند. از بین انواع پروتئین های مرتبط با HPV، پروتئین های کپسیدی L1 و L2 و نیز انکوپروتئین E7 به عنوان آنتی ژن های هدف برای طراحی واکسن مطرح می باشند. در سالهای اخیر، واکسن های نوترکیب پلی پپتیدی چند اپی توپی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه طراحی سازه فیوژنی L1-L2-E7 و ارزیابی بیان آن در سیستم بیانی باکتری است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، با استفاده از آنالیزهای بیوانفورماتیکی مختلف، اپی توپ های ایمنوژنیک و حفاظت شده از پروتئین های L1، L2 و E7 ویروسهای پاپیلومای انسانی نوع 16 و 18 انتخاب شدند. پس از سنتز توالی فیوژن طراحی شده L1-L2-E7 در وکتور کلونینگ pUC57، ساب کلون کردن آن در وکتور بیان پروکاریوتی pET24a(+) توسط آنزیمهای محدودالاثر EcoRI/ HindIII انجام شد. بیان پلی پپتید چند اپی توپی نوترکیب در سویه باکتری E.coli Rosetta توسط القاگر IPTG انجام و تایید آن توسط آنالیزهای SDS-PAGE و وسترن بلات با استفاده از آنتی بادی ضد دنباله هیستیدینی صورت گرفت. بهینه سازی بیان تحت شرایط مختلف جذب (در طول موج 600 نانومتر)، دما و زمان پس از القا و غلظت IPTG انجام شد. 

  یافته ها

  ساب کلون کردن سازه ژنی L1-L2-E7 در وکتور pET توسط حضور باند حدود 525 جفت باز روی ژل آگارز بعد از هضم آنزیمی تایید شد. نتیجه بیان پلی پپتیدL1-L2-E7  در باکتری، حضور باند حدود 20 کیلودالتون را روی ژل SDS-PAGE و وسترن بلات آشکار کرد. بهترین شرایط برای بیان پلی پپتید نوترکیب در دمای 37 درجه، جذب حدود 7/0 تا 8/0، غلظت IPTG یک میلی مولار و زمان 16 ساعت پس از القا بود. 

  نتیجه گیری

  بیان موفق سازه پلی پپتید چند اپی توپی L1-L2-E7  در سیستم باکتری انجام شد. تخلیص پلی پپتید نوترکیب به عنوان کاندید واکسن در مراحل بعدی صورت خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: ویروس پاپیلومای انسانی 16 و 18، پروتئین های کپسید، پروتئین انکوژن E7، سیستم بیانی باکتری، Iau Science
 • خدیجه فنائی، ایمان سلحشوری فر، شیوا ایرانی*، محسن اسفند بد، فرشته عاملی صفحات 83-92
  سابقه و هدف

  سرطان معده یکی از متداولترین سرطانهای شایع با مرگ و میر بالاست. B7-H4 بعنوان یک بیومارکر جدید تشخیصی بالقوه در سرطان معده ذکر شده است. اما اهمیت بالینی آن در این زمینه هنوز نامشخص است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی سطح بیان mRNA ژن B7-H4 در نمونه های توموری متاستازی و غیرمتاستازی در مقایسه با حاشیه تومور بافتهای مربوطه و ارزیابی نقش آن در پیشرفت و پیش آگهی تومور بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، بلوکهای پارافینه از60 بیمار با گاستریک آدنوکارسینوما (30 مورد همراه با متاستاز در زمان تشخیص و30 مورد بدون شواهد متاستاز) که طی سالهای 1387 تا 1397 در بیمارستان امام خمینی تهران تحت گاستروکتومی قرار گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ها به روش پانچ (شامل تومور و حاشیه تومور برای هر نمونه) از بلوکهای پارافینه بعد از مشخص شدن ناحیه مد نظر توسط پاتولوژیست گرفته شد. استخراج RNA از بخشهای توموری و حاشیه تومور انجام شد. بیان B7-H4 mRNA از طریق qRT-PCRمورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  افزایش بیان B7-H4 mRNA در 5/81% از بافتهای توموری مشاهده شد. اختلاف معنی دار در بیان B7-H4 mRNA در بافتهای توموری موارد همراه با متاستاز (001/0>p) و بدون متاستاز (003/0>p) در مقایسه با حاشیه تومور دیده شد. اما مقایسه بیان B7H4 mRNA بین بافتهای توموری افراد با متاستاز یا بدون متاستاز، تفاوت معنی داری (0.732p=) را نشان نداد. همچنین آنالیزها ارتباط معنی دار بین بیان B7-H4 mRNA و متغیرهای کلینیکال وهسیتوپاتولوژی را نشان نداد.

  نتیجه گیری

  یافته های ما حاکی از نقش احتمالی B7-H4 بعنوان یک بیومارکر، در بیماران با سرطان معده است. اگر چه تحقیقات بیشتر در این زمینه مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: سرطان معده، qRT-PCR، B7-H4 و Iau Science
 • محمدعلی یعقوبی مقدم*، علیرضا سعیدی نیا، افشین صمیمی نعمتی، محمدجواد دهقان عصمت آبادی صفحات 93-102
  سابقه و هدف

  با ظهور تکنولوژی کلونینگ و DNA نوترکیب، امکان تولید داروها و واکسن هایی محقق شد که در گذشته ممکن نبود. پروتئین نوترکیب بخش عظیمی از صنعت زیست دارو را به خود اختصاص داده که یکی از مهمترین بخش های آن واکسن سازی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش با هدف دستیابی به کاندید پروتئینی واکسن وبا، ابتدا کلونینگ پلاسمید طراحی شده به میزبان باکتریاییE. coli DE3 Rossetagamiترانسفورم شده، پس از آن با استفاده از IPTG القاء بیان صورت گرفته و پس از بررسی بیان پروتئین توسط ژل الکتروفورز SDS-PAGE، پروتئین مورد نظر توسط ستون کروماتوگرافی نیکل-سفاروز خالص سازی شده است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد پروتئین خالص سازی شده دارای وزن مولکولی 31 کیلودالتون می باشد همچنین میزان پروتئین خالص سازی شده 1 میلی گرم می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آن با دیگر مطالعات مشابه، پروتئین حاصل از خلوصی مناسب برخوردار بوده و می توان برای مطالعات بعدی مورد استفاده قرارگیرد.

  کلیدواژگان: وبا، کاندید واکسن، پروتئین نوترکیب، کلونینگ، دی ان ای نوترکیب، Iau Science
|
 • Arezoo Kasavandi*, Mahsa Amirani, Narges Pirzadeh Nori Pages 9-24

  Coronaviruses are a large family of viruses that cause a variety of ailments ranging from the common cold to acute and severe respiratory syndrome. The emergence of Covid 19 has many psychological effects, one of which is anxiety and has physical and psychological effects. However, most studies have focused only on clinical data. The virus has now spread to all countries and has become an epidemic, rapidly endangering mental and physical health. Therefore, the aim of the present study was to investigate the correlation between anxiety and the prevalence of Covid 19.
  In this review article, the psychological effects of COVID-19 and its relationship with anxiety were investigated. Accordingly, using electronic resources in reputable databases of PubMedScopus, SID, Google Scholar, Science Direct, indexed articles were obtained from 114 articles, 35 articles were evaluated and 13 articles entered the secondary screening stage.
  The present study showed that COVID-19 has psychological problems other than mortality. Studies in other parts of the world have shown that COVID-19 has several psychological effects, including increased anxiety.
  Due to its unknown nature, it causes anxiety in affected individuals and other members of the community. With increasing prevalence of COVID-19 and its limitations, the level of anxiety also increases. Therefore, increasing public awareness of this disease and presenting positive psychological programs in the media aimed at controlling stress can reduce anxiety in society.

  Keywords: Corona virus, Covid 19, Anxiety, Mental health. Iau Science
 • Tohid Piri Gharaghie, Sameh Hajimohammadi* Pages 25-38
  Aim and Background

  Candida species are opportunistic pathogens that can be considered as the main cause of a wide range of diseases. Due to the increased resistance of these fungi to chemical drugs and also the adverse effects of these compounds on patients, it is necessary to replace these drugs with herbal compounds. In this study, the antifungal effect of aqueous and ethanolic extracts and essential oil of E. angustifolia on the growth of Candida albicans with fluconazole was compared.

  Materials and Methods

  In this laboratory study conducted in 1398 in Shahrekord Azad University Biotechnology Research Center, 80 candidate fungal samples were prepared from Parsian Hospital in Shahrekord and 50 Candida albicans samples were isolated by diagnostic tests. E. Angustifolia plants were obtained from Shahrekord Azad University Faculty of Agriculture. The extract was extracted by percolation and the essential oil was extracted by water distillation. The antifungal effect of E. angustifolia extracts along with E. angustifolia essential oil with fluconazole was compared on these isolates by disk diffusion and microdilution methods.

  Results

  The minimum and maximum diameter zone of inhibation obtained by disk diffusion method for E. angustifolia extracts, no growth halo formation with 1 and the lowest and maximum halo diameter for E. angustifolia essential oil were 6 and 37 mm. Therefore, the mean diameter of non-growth zone of inhibation for E. angustifolia extracts was 1 and for E. angustifoliathe essential oil was 23.4 mm. Comparison of the mean diameter of 25 mg fluconazole inhibition zone as control with an average of 16.26 mm shows a weaker antifungal performance and a significant difference compared to E. angustifolia essential oil. (P ≤ 0.05). The minimum inhibitory concentrations (MIC) of ethanolic and aqueous extracts of E. angustifolia and fluconazole were 4, 8, and 8 mg/ml, respectively; While the minimum fungicidal concentrations(MFC) were 8, 16, and 8 mg/ml, respectively; Showed a significant difference in inhibition of E. angustifoli ethanolic extract compared to 25 mg fluconazole disk (P ≤ 0.01).

  Discussion and Conclusion

  According to the results of the above research, it seems that the ethanolic extract of E. angustifoliacan be used as a suitable drug candidate with better antifungal performance than fluconazole in the pharmaceutical industry.

  Keywords: Essential oil, Fluconazole, Candida albicans, E. angustifolia extract, Iau Science
 • Nasrin Mohammadi*, Mojgan Bandehpour, Fattah Sotoodehnejadnematalahi, Bahram Kazemi Pages 39-45
  Aim and Background

  Today, many patients with coagulation disorders due to defective or non-functioning coagulation factors and the use of various blood thinners need to check their prothrombin total and quantify determination of direct thrombin inhibitors. Despite the study of the ecarin from Echis carinatus venom as a direct activator of prothrombin, there have been not investigations into the active site of this enzyme.

  Material and methods

  Ecarin metalloproteinase domain (639 bp) was synthesized into the pcDNA3.1. Recombinant plasmid was transfected into HEK293 cell line. Protein expression was evaluated using SDS-PAGE and its function in reaction with prothrombin and using a prothrombin time test was measured.

  Results

  The results showed that the metalloproteinase domain of ecarin produced in the HEK293, like whole ecarin, was able to activate prothrombin to thrombin; but its activity was slow than one produced in the prokaryotic system.

  Conclusion

  In this study, the recombinant ecarin metalloproteinase produced in HEK293 cells, like whole ecarin, was able to activate prothrombin to thrombin and was introduced for the first time as a suitable alternative to both natural and recombinant ecarin in methods based on prothrombin to thrombin conversion.

  Keywords: Ecarin, Metalloproteinase domain, Active site, HEK293 cells, Iau Science
 • Mariya Ghashghaei*, Milad Akhlaghi Pages 47-62
  Aim & Background

  Cancer is a major cause of mortality in the world. Treatment of Cancer through drug therapy/chemotherapy faces the challenges of drug delivery. Drug delivery systems such as niosomes provided high efficiency and targeted treatment. The aim of this study was to prepare a new formula of niosomal nano system containing doxorubicin as the cancer therapy drug. Changing the tissue distribution of drug leads to drug effect improvement and reducing its cytotoxicity.

   Materials & Methods

  Doxorubicin encapsulated niosomes were synthesized using thin-film method. A certain amount of Span-60 and Cholesterol dissolved by chloroform in a round bottom balloon. Rotary evaporator was used in order to remove the organic solvent and form the thin-film. The thin-film was hydrated by doxorubicin and PBS solution using rotary evaporator in 10°C higher than span-60 transition phase. Entrapment Efficiency and release profile were investigated using dialysis and spectrophotometry. Size reduction was applied by probe sonicating. Nanoparticles average diameter and zeta potentiol was measured using DLS technique and Zeta sizer. The optimum formula was PEGylated and its cytotoxicity investigated through MTT assay on Ovarian cancer cell line and fibroblast normal cells.

  Results

  The diameter of optimized and PEGylated niosomal formulation was 172.5 nm and entrapment efficiency of PEGylated doxorubicin system was about 95.83±1.18. release studies result in PBS buffer at 37°C was the sign of PEGylated nanoniosomes efficiency in controlling the drug release, which the release percent of drug after 48 hours was 20.52 and its cytotoxicity was higher than the free drug.

  Conclusion

  The study demonstrates using of drug delivery carriers such as synthesized nano-niosomes has an effective role in increasing the efficacy and reducing the consumed dosages of drug.

  Keywords: Ovarian Cancer, Nanomedicine, Doxorubicin, Iau Science
 • Akram Gholipour, Shiva Irani, Seyed Javad Mowla, Mahshid Malakootian* Pages 63-72
  Aim and Background

  Coronary arteries are blood vessels that carry blood to the heart. With plaque forming on the walls of these arteries, the blood supply becomes problematic. The diagnosis of coronary artery disease is very important because of the risks to personchr('39')s health. The aim of this study is to determine genes with differential expression between CAD patients and normal individuals in the ErbB signaling pathway, as one of the important pathways in the development of this disease, and to investigate their importance in identifying biomarkers of coronary artery disease.

  Material and methods

  The raw files of RNA-sequencing of samples of coronary artery patients and normal individuals were obtained from datasets with numbers GSE99985 and GSE100206, respectively, and the steps of sample analysis were performed. Genes with different expression in R program were isolated with DESeq2 package. Then, functional analysis of genes including signaling pathways, biological processes and genes with different expression in the ErbB pathway and how they change were examined.

  Results

  The results demonstrated upregulation of 1069 genes and downregulation of 851 genes among samples. In addition, functional analysis revealed that genes such as CAMK2D, SHC3, ERBB3, NRG4, RPS6KB2, MAPK1, BRAF, AREG and CRK had differentially expression among patients could affect ErbB signaling pathway as well.

  Conclusion

   Molecular studies can help to achieve the reliable biomarkers of coronary artery disease which is important for biomedical research, drug development and clinical applications.

  Keywords: coronary artery disease, ErbB signaling pathway, genes biomarkers, Iau Science
 • Matin Kayyal, Azam Bolhassani, Zahra Noormohammadi*, Majid Sadeghizadeh Pages 73-82
  Aim and Background

  Human papillomaviruses (HPVs) especially types 16 and 18 are known as the major causes of cervical cancer. Among HPV proteins, L1 and L2 capsid proteins, and also E7 oncoprotein are proposed as target antigens for vaccine design. In the recent years, the recombinant multiepitope polypeptides have attracted a special interest. The goal of this study is the design of L1-L2-E7 fusion construct and evaluation of its expression in bacterial expression system. 

  Materials and Methods

  In this study, the immunogenic and conserved epitopes of HPV16/18 L1, L2 and E7 proteins were selected using different bioinformatics analyses. After synthesis of the designed L1-L2-E7 fusion sequence in pUC57 cloning vector, its subcloning was performed in pET24a (+) prokaryotic expression vector using EcoRI/ HindIII restriction enzymes. The expression of the recombinant multiepitope polypeptide was done in E.coli Rosetta strain using IPTG inducer, and confirmed by SDS-PAGE and western blotting using anti-His-tag antibody. The expression was optimized under different conditions such as optical density (OD in wavelength of 600 nm), temperature and time after induction, and IPTG concentration.   

  Results

  The recombinant pET-L1-L2-E7 vector was confirmed by the presence of a clear band (~525 bp) related to the L1-L2-E7 gene on agarose gel after enzyme digestion. The expression of L1-L2-E7 polypeptide in bacteria showed the presence of a clear band (~20 kDa) in SDS-PAGE and western blotting. The best conditions for expression of the recombinant polypeptide were at temperature of 37◦C, optical density of 0.7-0.8, IPTG concentration of 1mM, and time of 16 h after induction.  

  Conclusion

  The successful expression of the L1-L2-E7 multiepitope polypeptide was performed in bacterial system. In the next step, the recombinant polypeptide will be purified to use as a vaccine candidate.

  Keywords: Human papillomavirus 16, 18, Capsid proteins, oncogene protein E7, Bacterial expression system, Iau Science
 • Khadijeh Fanaei, Iman Salahshourifar, Shiva Irani*, Mohsen Esfandbod, Fereshteh Ameli Pages 83-92
  Aims and Background

  Gastric cancer is one of the most common cancers with high mortality. B7-H4 has been identified as potential novel diagnostic biomarker in gastric cancer. But, its clinical significance in this area is still unclear. The purpose of the present study was to examine the expression level of B7-H4 mRNA in tumor tissue of gastric cancer patient with and without history in comparison with their marginal tissue. Also we evaluate its role in tumor progression and prognosis.  

  Materials and Methods

  In this study, paraffin blocks were studied from 60 patients with gastric adenocarcinoma (30 with metastasis at the time of diagnosis and 30 without evidence of metastasis) who underwent gastrectomy during 1387-97 in Imam Khomeini Hospital in Tehran. Samples were taken from paraffin blocks by punching method (including tumor and tumor margin for each sample) after the area was identified by the pathologist. RNA extraction was performed from tumor sections and tumor margins. B7-H4 mRNA expression was assessed by quantitative Real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR).

  Results

  Increased expression of B7-H4 mRNA was observed in 81.5% of tumor tissues. There was a significant difference in B7-H4 mRNA expression in tumor tissues of cases with metastasis (p <0.001) and without metastasis (p <0.003) compared to tumor margin. However, comparison of B7-H4 mRNA expression between tumor tissues of metastatic and non-metastatic individuals did not show a significant difference (p = 0.732). Analyzes did not show a significant relationship between B7-H4 mRNA expression and clinical and histopathological variables.

  Conclusion

  Our findings indicate the possible role of B7-H4 as a potential diagnostic biomarker in patients with gastric cancer. Although more research is needed in this area.

  Keywords: Gastric cancer, B7H4, qRT-PCR, Iau Science
 • Mohammadali Yaghobi Moghaddam*, Alireza Saeedinia, Afshin Samimi Nemati, Mohammadjavad Dehghan Pages 93-102
  Aim and Background

  With the advent of cloning technology and recombinant DNA, it became possible to produce drugs and vaccines that were not possible in the past. Recombinant protein occupies a large part of the biopharmaceutical industry, one of the most important of which is vaccination.

  Material & Methods

  In this study, with the aim of obtaining a protein candidate for cholera vaccine, first cloning of a plasmid designed for the bacterial host E.coli DE3 Rossetagami was transformed, then expression was induced using IPTG and after protein expression was examined by SDS-PAGE gel electrophoresis, and then the protein was purified by nickel-sepharose (NI-NTA) chromatography column.

  Result

  The results show that the purified protein has a molecular weight of 31 kDa and the amount of purified protein is 1 mg.

  Conclusion

  Based on previous studies as well as the results of this study, the resulting protein can be considered as a suitable candidate for the cholera vaccine.

  Keywords: cholera, candidate vaccine, Recombinant protein, Cloning, recombinant DNA, Iau Science