فهرست مطالب

شهر تاب آور - سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، تابستان 1399)

نشریه شهر تاب آور
سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدرضا عطارزاده، فریدون خسروی*، امید فرجی صفحات 1-6
  در روش المان محدود نازک لایه ای در فصل مشترک خاک و سازه، برای شبیه سازی اندرکنش دینامیکی خاک- سازه مورد استفاده قرار می گیرد. رفتار تشکیل دهنده فصل مشترک خاک و بتن تحت تاثیر نیروی خارجی به مولفه های نیروی برشی و قایم تجزیه می شود. به کارگیری خرده لاستیک فرسوده جهت تسلیح خاک ها، روشی مناسب برای افزایش مقاومت و ظرفیت باربری و افزایش میرایی در خاک هاست. لذا برای شبیه سازی رفتار مصالح در فصل مشترک از مخلوط خاک و خرده لاستیک استفاده شده است که با استفاده از نرم افزار ABAQUS نتایج قابل قبولی در زمینه عملکرد مطلوب جداسازهای لرزه ای در مقایسه با مدل پنگ و مدل رفتاری دراگر پراگر ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: اندرکنش خاک- سازه، آباکوس، فصل مشترک، نیروی زلزله
 • گلناز حاجی مرادی*، آرمین رجب پور، مهدی مدیری صفحات 7-16

  جمهوری اسلامی ایران همواره با انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت مواجه بوده است که این موضوع نیازمند هوشیاری و برنامه ریزی دقیق به منظور کاهش پیامد های ناشی از آن می باشد. با توجه به سبک بودن، ظرفیت بالای حمل و نقل و بارگیری توجه به پناه گاه های قابل حمل در سال های اخیر افزایش یافته است. از طرفی مطالعه بر روی انواع این پناه گاه ها به منظور استفاده در بحران ها و اقلیم های مختلف تاثیر به سزایی در سهولت مدیریت بحران، افزایش کیفیت اسکان و کاهش تلفات جانی دارد. در این تحقیق هدف، بررسی و مطالعه بر روی انواع پناهگاه های تاشو به منظور بهبود کیفیت پناه گاه های موجود و همچنین ارتقاء ظرفیت حمل ونقل و بارگیری می باشد. این تحقیق کاربردی بوده و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی میباشد و برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، مشاهده میدانی و عینی استفاده شده است. پس از بررسی پناهگاه های موجود با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) و پیاده سازی این الگوریتم در نرم افزار متلب (MATLAB)، یکی از انواع پناه گاه های بررسی شده به عنوان الگویی برای تولید و تغییر پناه گاه های مورد استفاده در زمان بحران معرفی گردید. در نتیجه با تولید پناه گاه های بهتر میتوان امکان اسکان افراد بیشتری را در زمان بحران فراهم آورد که این مهم موجب سهولت امداد رسانی و مدیریت بحران و همچنین بهبود شرایط زندگی آسیب دیدگان میشود.

  کلیدواژگان: سرپناه اضطراری، سرپناه موقت، مدیریت بحران، الگوریتم رقابت استعماری
 • هما بکرایی*، مریم آزموده صفحات 17-28

  در جوامع شهری امروز، امکان وقوع بلایا و حوادث مختلفی ازجمله حوادث طبیعی و نظامی وجود دارد. باتوجه به این موضوع، لازم به نظر می-رسد تا در بستر نگاهی جامع، علاوه بر سیاست های کلی، اقداماتی غیرمسلحانه و با هدف ارتقاء امنیت نیز در ملاحظات شهری برای حفاظت از شهروندان در برابر این حوادث صورت گیرد. امکان اداره شهر در وضعیت بحرانی توسط پدافندغیرعامل، می تواند گام موثری در جهت حصول این امر مهم باشد. باتوجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش قصد دارد تا به موضوع طراحی عناصر منظرشهری با رویکرد پدافند غیرعامل بپردازد. بررسی و شناخت عوامل و عناصر آسیب پذیر شهر در برابر خطرات و نیز مکان یابی صحیح، تعدد فضاهای سبز و باز در ابتدای طراحی، ازجمله مباحثی است که در این نوشتار، مورد بررسی قرار خواهدگرفت. از نتایج کاربردی این مقاله، ارایه ملاحظات و مصادیقی در طراحی و اجرای پارک ها، فضاهای شهری و عناصر موجود در آن است، که علاوه بر آن ملاحظات طراحی در جهت ارتقاء امنیت شهروندان در مقاطع بحرانی نیز باشند.

  کلیدواژگان: فضای شهری، پدافند غیرعامل، منظر شهری، امنیت، منظر تدافعی
 • سید محمدرضا داودی*، احمدرضا ثابت قدم صفحات 29-41

  اصطلاح اینترنت اشیا واژه ای کلیدی برای پوشش جنبه های گوناگون گسترش اینترنت و وب به قلمرو فیزیکی، از طریق به کارگیری گسترده دستگاه های توزیع شده ای است که از قابلیت های شناسایی، سنجش یا راه اندازی برخوردارند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فناوری اینترنت اشیاء و پردازش اطلاعات بر چابکی عملیاتی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شهراصفهان در سال 1397 است. روش تحقیق، توصیفی-همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه ی آماری شامل 152 نفر از سرپرستان ، مدیران میانی و ارشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 110 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته با طیف لیکرت بوده و روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها نیز مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87 درصد تعیین گردید. پس از جمعآوری داده ها، تجزیه وتحلیل آنها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از فناوری اینترنت اشیاء و قابلیتهای پردازش اطلاعات بر چابکی عملیاتی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شهر اصفهان تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، فناوری ارتباطات، شرکت مخابرات نفت شهراصفهان
 • جواد حاجی علی زاده*، داود قاسم زاده صفحات 43-52
  جهانی شدن بواسطه تحولات چشمگیر در زمینه های مختلف اقتصادی، تکنولوژیکی و اجتماعی موجب ظهور مدل های جدیدی از شهرها شده است. به طوری که طرح مفهوم شهر هوشمند به عنوان استراتژی ای برای حل مسایل ناشی از رشد جمعیت شهری و شهرنشینی فزاینده توجه اندیشمندان و پژوهشگران حوزه شهری را به خود جلب کرده است. مفهوم شهروند هوشمند عوامل مختلفی مانند تمایل به یادگیری مادام العمر، کثرت گرایی اجتماعی ، انعطاف-پذیری، خلاقیت، جهان وطنی و مشارکت در زندگی عمومی را دربرمی گیرد. شهر هوشمند با تاکید بر واقعیت مجازی«حاد واقعیت» را بر واقعیت ناب ترجیح داده است و در جهت قوام بخشی به پروژه های سرمایه داری در وضعیت پست مدرن کمک کرده است. بر این اساس، موضوع پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی شهر هوشمند با شهرجهانی است؛ لذا، این پژوهش با روش توصیفی نخست به مفهوم شهر هوشمند و جهانی و شاخص های آن می پردازد. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها می باشد که شهر هوشمند و شهر جهانی چه تفاوت ها و شباهت هایی دارند؟ نتایج حاصل عبارت از این است که شهر هوشمند شهری است که بر الگوی توسعه درون زا به تاکید دارد در حالی که شهر جهانی بر الگوی توسعه برونزا تاکید دارد.
  کلیدواژگان: شهر هوشمند، شهر هوشمند پایدار، توسعه درون زا، شهر جهانی
 • محمدحسین رستمی*، سیده زهرا طبیان، معصومه خندان صفحات 53-66

  یکی از عمده ترین مسایل و مشکلاتی که بیشتر شهرها با آن دست به گریبان اند، مخاطرات طبیعی است که همواره سکونتگاه و جان انسان را تهدید می کند و می تواند خسارات گسترده ای را بر جای گذارد و ارایه راهکارهایی جهت افزایش تاب آوری جوامع شهری می تواند موجب کاهش خطر در بافت‏های تاریخی شود. در این رابطه، وجود بافت متراکم و تاریخی در منطقه 8 شهرداری شیراز (بافت تاریخی)، باعث شده این منطقه در برابر بلایا و مخاطرات طبیعی آسیب‏پذیر باشد. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص‏های تاب آوری در بافت تاریخی شیراز جهت ارایه راهکارهای موثر به منظور افزایش سطح تاب‏آوری می‏باشد. پژوهش حاضر جز پژوهش های کاربردی بوده و از روش توصیفی- تحلیلی، به منظور بررسی و تحلیل شاخص های تاب آوری استفاده شده است. همینطور با استفاده از آزمون رتبه بندی دبلیو کندال Kendall's W Ranks در نرم افزار SPSS و اختصاص وزن‏دهی مناسب به هر یک از شاخص ها، نقشه‏های تاب آوری در نرم افزار GIS تهیه شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که شاخص دانه بندی با وزن 6 بیشترین تاثیر را در کاهش تاب آوری بافت تاریخی شیراز دارد و پس از آن به ترتیب «شاخص‏های قدمت ابنیه، کیفیت ابنیه، اسکلت ساختمان و نفوذپذیری» با وزن‏های «7/4، 52/3، 91/2، 37/2» در کاهش تاب آوری این منطقه تاثیرگذارند و شاخص تعداد طبقات نیز با وزن 49/1 تاثیر کمتری در کاهش تاب آوری منطقه دارد.

  کلیدواژگان: بافت تاریخی، تاب&rlm، آوری، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شیراز
|
 • M. R. Attarzadeh, F. Khosravi *, O. Faraji Pages 1-6
  A simple developed thin - layer element from the interface of the soil and structure is used in a finite element process to simulate different operating modes of soil - structure dynamic interaction. The constitutive behavior of the interface is defined by splitting it into its cutting and normalized components. Nowadays, using pieces of worn-out rubber is a suitable method to strengthen the soil and increase the soil loading capacity. It is also a way to recycle rubber waste materials. With the knowledge that more behavioral compatibility with the soil and concrete interface has a better damping effect in the quake-separator, in order to simulate the behavior of the interface, soil and rubber were used with different percentages of 10, 20, 30 and 40 percent which provided acceptable results in the modeling of the intersection of soil and concrete.
  Keywords: Soil - Structure Interaction, Abacus, Joint Season, earthquake force, Soil Mix, Rubber, Finite Element
 • G. Hajimoradi *, A. Rajabpoor, M. Modiri Pages 7-16

  The Islamic Republic of Iran has always faced a variety of natural and man-made hazards, which requires vigilance and careful planning to reduce the consequences. Due to its light weight, high transport and loading capacity, attention to portable shelters has increased in recent years. On the other hand, studying the types of these shelters for use in crises and different climates has a great impact on ease of crisis management, increasing the quality of housing and reducing casualties. In this research, the aim is to study on different types of folding shelters in order to improve the quality of existing shelters and also to improve the transportation and loading capacity. This research is applied in terms of descriptive-analytical nature and library, field and objective studies have been used to collect information. After reviewing the existing shelters using the Colonial Competition Algorithm (ICA) and implementing this algorithm in MATLAB software, one of the types of shelters studied as a model for producing and changing shelters used in time The crisis was introduced. As a result, by producing better shelters, it is possible to accommodate more people in times of crisis, which makes it easier to provide relief and crisis management, as well as improve the living conditions of the victims.

  Keywords: Emergency Shelter, Temporary Shelter, crisis management, Colonial Competition Algorithm
 • H. Bekraee *, M. Azmoodeh Pages 17-28

  In urban societies, different disasters can occur, including natural and military disasters. Given this, it seems necessary in the context of a comprehensive view, in addition to general policies, to consider unarmed actions for enhancing security in urban spaces to protect citizens against these events. The ability to run the city in critical condition by a passive defense approach can be an effective step toward achieving this. Given the importance of this topic, this research intends to address the issue of designing urban landscape elements with a passive defense approach. Investigating and identifying the factors and elements of the city against including proper location, multiplicity of green and open space at the beginning of the design are some of the topics that will be discussed in this article. The practical implications of this article are to provide insights into the design and implementation of parks, urban spaces and elements that have both design considerations and expansion of citizens safety at critical times.

  Keywords: Urban Space, Passive Defense, Urban Perspective, security, Defense Perspective
 • M. R. Davoodi *, A. R. Sabetghadam Pages 29-41

  The term Internet of Things is a key word to cover the various aspects of the expansion of the Internet and the Web into the physical realm, through the widespread use of distributed systems that have the capability to detect, measure or operate.The purpose of this study was to investigate the impact of IT technology and information processing on operational agility in the Isfahan city oil and gas pipeline company in 1397. The research method is descriptive-correlative and of a practical type. The statistical population consisted of 152 senior experts, middle and senior managers, which was selected using Cochran formula with a sample size of 110 persons. The data collection tool was a researcher-made questionnaire with a Likert scale. Delphi method was used to determine the validity and content of the questionnaires. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha coefficient of 87%. After collecting the data, their analyses were carried out at two descriptive levels and inferential statistics using SPSS and Amos software. The results showed that the use of Internet technology objects and information processing capabilities affect the operational agility of Isfahan city oil and gas Pipelines Company.

  Keywords: Internet of Things, Communication Technology, Isfahan city Oil Company
 • J. Hajializadeh *, D. Ghasem Zadeh Pages 43-52
  Globalization, through the dramatic changes in various areas of economic, technological and social causes the emergence of new models of cities. So that the Smart City concept as a strategy to solve the problems of urban population growth and increasing urbanization In comparison with other urban models like the global city has to attract global attention by the researchers. The concept of intelligent citizens of various factors such as the desire to lifelong learning, social pluralism, flexibility, creativity and participation in public life entails. Congestion issues through tools such as creativity, human capital, cooperation between relevant stakeholders, and scientific ideas and clear and intelligent solutions can be solved. Smart City, emphasis on virtual reality is preferred over pure reality and with it to the consistency of the projects has helped postmodern capitalism. Accordingly, the aim of this research is a comparative study of smart city and world city. in this regard, this descriptive study first smart city concept, conceptual practices, indicators, as well as to introduce smart sustainable city and then explain the concept of global city with an emphasis on the views of thinkers like Friedman, Sassen .therefor this study seeks to answer these questions what are the differences and similarities between smart city and global city? the result indicate that the smart city is a city with an emphasis on endogenous development model for democratization service agencies, and strives to provide accessibility to these services for all.
  Keywords: Smart City, Smart sustainable city, Endogenous development, Global city
 • M.H. Rostami *, S. Z. Tebiyan, M. Khandan Pages 53-66

  One of the main problems that most cities face is natural perils, which always threaten human habitation and the life of men and can cause extensive damage, and giving solutions to increase the resilience of urban societies can cause a decrease in risk in historical contexts. in this regard, the existence of dense and historical context in the 8 shiraz city region (historical context) has caused this region to be particularly vulnerable to disasters and natural hazards. the aim of this study is to reconnoiter and evaluate resilience indices in the historical context of shiraz to provide effective strategies in order to increase the resilience level. the present study is an applied research and the descriptive-analytical method has been used to analyze resilience indices. also, Using Kendall's W test in SPSS software and assigning a proper weighting to each of the indicators, the resilience maps are prepared in GIS software and analyzed. Therefore, the results of data analysis show that the grading index with a weight of 6 has the greatest effect on reducing the resilience of the historical context of Shiraz, followed by indices of “building antiquity, building quality, building structure, permeability” with weights of “4.7, 3.52, 2.91, 2.37” are effective in reducing the resilience of this region and the index of the number of floors with a weight of 1.49 has less effect on reducing the resilience of the region.

  Keywords: Historical Context, resilience, Geographic Information System (GIS), Shiraz