فهرست مطالب

 • Volume:10 Issue: 2, Apr-Jun 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/04/31
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سجاد بهاری نیا*، محمد عزتی، فرزان مددی زاده صفحات 100-102
 • ولی بهره ور، سعید حسینی، محمدحسن لطفی* صفحات 103-104
 • رضا بیدکی، قاسم دستجردی، محمد شفیعی، مسعود رحمانیان، محمدجواد یاوری* صفحات 105-111
  مقدمه

  مشکلات روانپزشکی مانند خودکشی ، خودآزاری و رفتارهای آسیب زا در بیماریهای مزمن مانند دیابت مهم و شایع است. این مطالعه با هدف مقایسه ایده های خودکشی و رفتارهای خودزنی در بیماران دیابتی نوع 2 با و بدون عارضه مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد ، در سال 1396 انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مورد شاهدی ، از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد. برای بررسی ایده های خودکشی از مقیاسBSSI  و برای رفتارهای خودزنی از پرسشنامه سانسون استفاده شد. سرانجام ، داده های جمع آوری شده به نسخه 19 SPSS وارد شد. همچنین برای مقایسه میانگین ها از آزمون t و از آزمون Chi-Square برای مقایسه توزیع فراوانی استفاده شد.

  یافته ها

  در مجموع 360 نفر در قالب دو گروه 180 نفره(عارضه دار و بدون عارضه) مورد بررسی قرار گرفتند.از این تعداد بیمار مورد بررسی، 189 نفر(52.5%) مرد و 171 نفر(47.5%) زن بودند.همچنین تنها 1 نفر(0.3%) دارای افکار آسیب رسان و همچنین 1 نفر(0.3%) از نظر افکار خودکشی، High بود. بین توزیع فراوانی افکار آسیب رسان و افکار خودکشی در دو گروه مورد بررسی، تفاوت آماری معناداری یافت نشد(p=0.371) .همچنین بین توزیع فراوانی افکار آسیب رسان و افکار خودکشی در دو گروه مورد بررسی بر حسب جنسیت اختلاف آماری معناداری مشاهده نشد(p=0.285 , p=0.432).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که فراوانی افکار آسیب رسان و افکار خودکشی در بیماران مبتلا به دیابت دو پایین بوده و عارضه دار شدن بیماری تاثیری بر روی این فراوانی ندارد.

  کلیدواژگان: دیابت شیرین، ایده خودکشی، رفتار خودآزاری
 • سحر کرمانیان، فاطمه گلشنی*، آنیتا بقدساریان، فرهاد جمهری صفحات 117-127
  مقدمه

  خود شیفتگی بالا در جوانان معمولا مجموعه ای از چالش های بهداشت روانی و بین فردی را ایجاد می کند که نیاز به درک همزمان آن دارد. این مطالعه با هدف تبیین مدل ساختاری خود شیفتگی مبتنی بر آسیب های اولیه ، عملکرد خانواده و سبک های فرزند پروری ادراک شده والدین با نقش واسطه ای کمال گرایی انجام شد.

  روش ها

  این یک مطالعه مقطعی تحلیلی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از مردان و زنان 45- 20 ساله مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی تهران در سال های 19-2018 بود. همچنین نمونه ای 350 نفره با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شخصیت خود شیفته (NPI) ، پرسشنامه آسیب دوران کودکی (CTQ) ، دستگاه ارزیابی خانواده مک مستر و مقیاس درک والدین (POPS) استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین ، انحراف معیار ، انحراف و کورتوز با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار آموس -24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری (p<0.05) بود.

  یافته ها

  شاخص برازش تطبیقی (CFI) 0.923 ، شاخص تاکر-لوییس (TLI) و شاخص برازش افزایشی (IFI) از آنجا که از 0.90 فراتر رفت مناسب بود.  همچنین، تقریب خطای میانگین مربعات ریشه (RMSEA) 0.075 در محدوده قابل قبول بود. بر اساس یافته های مسیر، مدل با توجه به تاثیر مثبت ضربه اولیه زندگی بر کمال گرایی0 (p<0.01, β= 0.12) ، عملکرد خانواده (p<0.01, β= 0.21) و سبک فرزند پروری (β= 0.29, p<0.01). مناسب بود. درواقع، خود شیفتگی مستقیما از ضربه اولیه زندگی بر عملکرد خانواده تاثیر مثبت داشت (p <0.01, β = 0.18).

  نتیجه گیری

  با افزایش تجربه ضربه در اوایل زندگی ، احتمال بروز تمایلات کمال گرایانه افزایش می یابد. این نشان می دهد که هرچه سبک فرزندپروری بهتر و عملکرد خانواده بهتر باشد ، سطح کمال گرایی پایین می آید

  کلیدواژگان: خودشیفتگی، تروما، عملکرد خانواده، سبک های فرزند پروری ادراک شده والدین، کمال گرایی
 • حسن زارعی محمود آبادی*، لیلا اکرمی صفحات 128-135
  زمینه و هدف

  مشکلات دختران و پسران کم توان ذهنی با افزایش سن به تدریج فزونی می یابد. با توجه به تغییرات در حال ظهور ، بلوغ یک دوره قابل توجه برای نوجوانان کم توانی ذهنی است. هدف از این مطالعه بررسی سوء استفاده جنسی در دختران و پسران کم توان ذهنی خفیف در دوره بلوغ است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه دختران و پسران کم توانی ذهنی خفیف سنین 16-12 سال و مادران آن ها از مدارس دولتی استثنایی شهر یزد است. 300 نوجوان کم توان ذهنی خفیف (150 نفر دختر و 150نفر پسر) با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی سوء استفاده جنسی ، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل دو بخش بود. ضریب کودر-ریچاردسون در ارتباط با پرسشنامه، برای پسران و دختران کم توانی ذهنی خفیف به ترتیب برابر با 0/80 و 0/84 بدست آمد. داده ها با نرم افزار SPSS 24 و با استفاده از فراوانی ، درصد و ضریب همبستگی (0/05> p) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  در این مطالعه ، 2/67 درصد (4 نفر) از دختران و 0/4 درصد (6 نفر) پسران کم توان ذهنی خفیف مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند.  همچنین علایم روانشناختی و جسمی سوء استفاده جنسی آن ها ارزیابی شد که شامل این موارد بود:  افسردگی: دختران ، 0/75 درصد (3 نفر) ، پسران 33/33 درصد (2 نفر) ، پرخاشگری: دختران ، 0/75 درصد (3 نفر) ، پسران 66/66 درصد (4 n =)، اجتناب از بزرگسالان خاص ، 0/50 درصد( 2n =) دختران ، 33.33٪ (2 n =) پسران، خواب و اختلال غذا خوردن ، 0/25 درصد (2 n =) دختران ، 16.66٪ (2 n =) پسران.  برخی از مادران اظهار داشتند که فرزند آن ها در این زمینه آموزش ندیده اند. بین سطح تحصیلات مادران و آموزش توسط مدارس و خانواده با دانش در زمینه سوء استفاده جنسی ضریب همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت (0/05> p).

  نتیجه گیری

  واکنش غیر منطقی خانواده ها ، جامعه و عدم آموزش کافی منجر به افزایش سوء استفاده جنسی در دختران و پسران کم توان ذهنی می شود. از این رو،  آموزش این افراد هم قبل از دوره بلوغ و هم در دوره بلوغ ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: نوجوانی، بلوغ، کم توان ذهنی خفیف، سوء استفاده جنسی
 • مهدی شهرکی، سیمین قادری* صفحات 136-149
  مقدمه

  با توجه به لزوم برنامه ریزی دقیق در سرمایه انسانی سلامت و تاثیر عدم تعادل عرضه پزشک عمومی بر اقتصاد و وضعیت سلامت، هدف اصلی این مطالعه برآورد تابع تقاضای پزشکان عمومی و پیش بینی کمبود و مازاد پزشک عمومی در ایران است.

  روش

  مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی و کاربردی است که در سطح ملی برای ایران با استفاده از روش های اقتصادسنجی آریما برای پیش بینی عرضه و مدل تصحیح خطای برداری برای پیش بینی تقاضای پزشکان عمومی در سال 1399 انجام شد. پیش بینی تقاضای پزشکان عمومی با استفاده از متغیرهای تولید ناخالص داخلی، پرداخت از جیب، سالمندی و تعداد تخت های بیمارستانی انجام شد. داده های موردنیاز مطالعه از نوع سری زمانی است که برای سال های 2017-1991 از سالنامه های آماری سال های مختلف مرکز آمار ایران و پایگاه داده ای بانک جهانی استخراج شد. برآورد مدل ها و آزمون های موردنیاز در نرم افزارEviews 10 در سطح معنی داری پنج درصد صورت گرفت.

  نتایج

  کشش پزشک عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی، سالمندی و پرداخت از جیب به ترتیب برابر با 0.33، 1.77و 0.81- درصد بود. تولید ناخالص داخلی سرانه (0.11)، سالمندی (0.14) و تعداد تخت بیمارستان (0.0007) تاثیر مثبت و پرداخت از جیب (0.0001-) تاثیر منفی بر تقاضای پزشکان عمومی در ایران داشتند. همچنین طی سال های 2030-2018 میانگین تقاضای پزشکان عمومی (0.23) بیشتر از میانگین عرضه آن ها (0.20) بود که طی این سال ها کمبود پزشک عمومی (0.03) وجود داشت.

  نتیجه گیری

  ایران با کمبود پزشک عمومی تا سال 2030 مواجه است بنابراین سیاست های افزایش پزشک از طریق افزایش ظرفیت پذیرش در دانشگاه های پزشکی، حفظ و جلوگیری از مهاجرت پزشکان با ابزارهای تشویقی مناسب، وضع قوانین و فراهم آوردن رضایت شغلی برای تامین پزشک پیشنهاد می شود

  کلیدواژگان: پزشکان عمومی، نیروی کار سلامت، پیش بینی، عرضه
 • محمد توکل*، سید محمدعلی موسوی صفحات 150-158
  مقدمه

  سلامت بسیار حایز اهمیت است، و از منظر های مختلف قابل بررسی است. سنجش سلامت اجتماعی می تواند مبنای مناسبی برای برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت عمومی جامعه هدف باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت اجتماعی ساکنین لامرد فارس انجام شده است.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از نوع توصیفی است، و از یک پرسش نامه محقق ساخته به عنوان ابزار استفاده می کند. جامعه آماری پژوهش شامل افراد بالای 20 سال منطقه ی لامرد در سال 2019 به تعداد 60319 نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران، و از طریق روش خوشه ای 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای توصیف سلامت اجتماعی، در برنامه SPSS نسخه 24 از شاخص گرایش به مرکز میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد استفاده شد. سطح معناداری 0/05 تعیین شد.

  یافته ها

   در این پژوهش، 382 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. از این تعداد 89 درصد مردان بودند و 66 درصد آنان مجرد. بیشترین گروه سنی پاسخگویان به رده سنی 30-35 سال تعلق داشت. یافته ها نشان داد میانگین سلامت اجتماعی مورد ارزیابی در سطح متوسطی بوده است (M=3.03, Sd=0.35). از بین ابعاد عملیاتی شده سلامت اجتماعی، بعد اقتصادی معیشتی در وضع مطلوب بوده (M=3.09, Sd=0.96). اعتماد اجتماعی، به عنوان اصلی ترین شاخص سرمایه اجتماعی، مورد ارزیابی قرار گرفت، و حاکی از آن بود که اعتماد نهادی در سطح پایینی قرار داشت (M=2.14, Sd=0.65). بر خلاف این، سطح اعتماد بین فردی بالا بود (M=3.14, Sd=1.13).  آسیب های اجتماعی در سطح بالایی قرار داشت (M=3.07, Sd=0.87)، و سلامت جسمی و روانی به ترتیب در سطح متوسط و کم بوده است. در خصوص طول عمر، جمعیت مورد مطالعه معتقد بودند طول عمر کاهش یافته است (M=3.75, Sd=0.76)، و در مورد سواد و آموزش، پاسخ ها حاکی از آن بود که گرایش متوسط به بالا به ارتقای مدارک تحصیلی و رشته های فنی وجود دارد(M=3.14, Sd=0.9). شاخص وضعیت محیط زیست نامطلوب بود، و آلودگی های صوتی، هوایی، و دریایی بالا بودند (M=2.84, Sd=0.84).

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت سلامت اجتماعی، بررسی ابعاد گوناگون آن از طریق طرح های پانل می تواند ابزار تحلیلی مناسبی برای جامعه شناسان، آسیب شناسان و برنامه ریزان حوزه بهداشت به منظور پیمودن از وضع موجود به وضع مطلوب باشد.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، لامرد، سنجش شاخص سلامت
 • جعفر شعبانی*، نجمه سر گلزایی صفحات 159-166
  مقدمه

  شیوع اضافه وزن و چاقی با سرعت نگران کننده ای در حال افزایش است. اضافه وزن و چاقی با استرس های عاطفی و ناراحتی های روانی فرد ارتباط دو طرفه دارند.

  روش ها

  روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. حجم نمونه شامل 370 دانش آموز دختر دبیرستانی در شهرهای  گنبد ، گالیکش، آزادشهر و کلاله، استان گلستان (ایران) در سال 1398 بود. برای انتخاب شرکت کنندگان، 370 دانش آموز با شاخص توده بدنی (BMI) بین 25 تا 29.9 کیلوگرم به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه هوش هیجانی توزیع شد. از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه استفاده شد. (0/05> p)

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی کلی دانش آموزان (r= -0.465, p =0.01)، و مقیاس های: روابط درون فردی(r= -0.421,p= 0.01)، روابط بین فردی (r= -0.325, p= 0.01)، سازگاری(r= -0.391, p= 0.01)، مدیریت استرس(r= -0.401, p= 0.01)، خلق و خوی عمومی (r= -0.383, p= 0.01)، و اضافه وزن آنها رابطه مستقیم و معکوس وجود دارد. همچنین یافته های تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می دهد که مقیاس های هوش هیجانی  پیش بینی های قابل توجهی برای اضافه وزن (R2 = 0.431, F = 39.457)  و (p= 0.00) هستند. این نشان می دهد که هرچه نمره هوش هیجانی و مقیاس های آن در بین دانش آموزان افزایش یابد ، وزن کمتری دارند و بالعکس.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه آگاهی عمومی جامعه را از عوارض جانبی اضافه وزن افزایش می دهد، و مردم را به برخی مشاوره ها برای کاهش وزن از طریق استفاده از هوش هیجانی برای دانش آموزان مبتلا به اضافه وزن مجهز می کند.

  کلیدواژگان: روانشناسی، هوش هیجانی، اضافه وزن، استان گلستان
 • محمدحسن لطفی، حسین ملک افضلی، پریسا شجاعی، سلیمه زارع عبداللهی* صفحات 167-174
  مقدمه

   اجرای هرگونه مداخله در جامعه مستلزم شناسایی و سازماندهی جامعه و همچنین مشارکت فعال اعضای جامعه است. این مطالعه جهت شناسایی و سازماندهی یکی از محلات حاشیه نشین  شهر یزد در سال 2019 انجام شده است.

  روش

   این تحقیق یک تحقیق مشارکتی مبتنی بر جامعه (CBPR) بود که در محله اسکان یزد انجام شد. با توجه به پتانسیل های این محله ، از جمله انسجام اجتماعی بالا و وجود یک سازمان غیردولتی پویا و محبوب ، از سال 1396 ، این مکان کاندیدای اجرای توانمندسازی و توسعه بهینه بهداشت محله (پروژه تبسم) است. مراحل این پروژه شامل پنج فاز شناسایی ، سازماندهی ، توانمندسازی ، ارزیابی نیازها ، مداخله و اقدام و ارزشیابی بود. در این مقاله ، مراحل شناسایی و سازماندهی توضیح داده شده است. از فراوانی و درصد برای آمار توصیفی استفاده شد.

  یافته ها

   گام های اجرایی در فاز شناسایی ، توجیه ذینفعان و سرشماری بودکه بیشتر افراد جمعیت مورد پژوهش را خانم ها (51/5%) ، گروه سنی 59/9-30 ساله (40/1%)، دیپلمه (27%)، دارای درآمد 2-1 میلیون (49.1%) تشکیل می دادند. سرخوشه های منتخب در محله شامل 61.4 درصد زن، 37/08 درصد دارای سن 50-30 ساله، 28/13 درصد لیسانس و 53/13 درصد خانه دار بودند. طبق نتایج این مطالعه بیشترین افراد این جامعه که برای مشارکت در این طرح تمایل و و قت آزاد بیشتری داشتند، خانمهای خانه دار جوان دارای تحصیلات لیسانس بودند. در فاز سازماندهی گام های خوشه بندی منطقه ، انتخاب سرخوشه ، تشکیل کانون سلامت محله ، تشکیل صندوق اندیشه و اعتبار صورت گرفت .

  نتیجه گیری

   شناسایی و سازماندهی جامعه ، به ویژه در حاشیه شهر ، فرایند شفاف و منطقی را برای مشارکت هدفمند جامعه در شناسایی مشکلات محله خود فراهم می کند. توجه به نیازهای اساسی محلات می تواند منجر به مشارکت بهتر در توسعه محله گردد.

  کلیدواژگان: شناسایی، سازماندهی، محله، مشارکت جامعه
 • جواد خیراندیش*، محمدحسن لطفی، حسین فلاح زاده، محمدهادی فرحزادی، سید محمدحسین حسینی، محمدمیلاد مهربانیان صفحات 175-182
  زمینه و هدف

  عوامل متعددی در سوء مصرف مواد مخدر نقش دارد و از آنجا که برخی از این عوامل موثر بویژه عوامل اجتماعی قابلیت تغییر و اصلاح دارند؛ با شناخت آنها می توان برنامه های پیشگیرانه موثرتر ی را اجرا کرد. این مطالعه که بصورت مورد شاهدی و با هدف تعیین عوامل اجتماعی اعتیاد در افراد میانسال ساکن شهر یزد اجرا گردید.
   

  روش بررسی

  این یک مطالعه مورد شاهدی که طی سال های 99-98 روی 150 معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان نگهدارنده با متادون به عنوان گروه مورد و 150 نفر همسان شده گروهی از نظر سن و جنس به عنوان گروه شاهد طی سال 1398 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته که شامل سه قسمت : سوالات دموگرافیک، سوالات عوامل اقتصادی و اجتماعی و سوالات مرتبط با مصرف مواد  که روایی محتوایی توسط 3 نفراز متخصصین امر و پایایی توسط ضریب آلفا کرونباخ 75/0جمع آوری شد. مورد ها با روش نمونه گیری خوشه ای از مراکز درمان نگهدارنده با متادون سطح شهر یزد انتخاب شدند. و انتخاب شاهدها از همسایه های موردها به عمل آمد. در تجزیه و تحلیل آماری از مدل رگرسیون لجستیک دو وجهی برای تعیین رابطه بین متغیرها استفاده شد.

  یافته ها

  براساس یافته های مدل رگرسیون لجستیک دو وجهی این مطالعه شغل آزاد با نسبت شانس 65/4 بالاترین سهم را در ارتباط با اعتیاد به خود اختصاص داده است(1.4-15.38, P=0.01  OR=4.65 ,CI:). در مراحل بعد نیز به ترتیب مصرف دخانیات،  افراد معتاد درجه 1 خانواده، دوستان معتاد، به ترتیب با نسبت شانس (1.87-6.2, P=0.0001  OR=3.4 ,CI:)، (1.5-6.03, P=0.002  OR=2.97 , CI:)، (1.43-4.75 ,P=0.002  OR=2.6 ,CI) ، به طور معنی داری در ارتباط با اعتیاد بوده و بالاترین ریسک را دارد. (P = 0.0001).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد افراد معتاد در مقایسه با جمعیت عادی از عوامل خطر اجتماعی بیشتری برخوردار بوده  لذا اقدامات برنامه ریزی شده برای کاهش این عوامل خطر در بین افراد جامعه به ویژه جوانان و دوستان آنها، توسط خانواده و مسوولین جامعه ضروری است. و خانواده نقش تعیین کننده در انتخاب دوست جهت فرزندان خود دارد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، عوامل اجتماعی، میانسال، یزد
|
 • Sajjad Bahariniya*, Mohammad Ezatiasar, Farzan Madadizadeh Pages 100-102
 • Vali Bahrevar, Saeed Hosseini, Mohammad Hassan Lotfi* Pages 103-104
 • Reza Bidaki, Ghasem Dastjerdi, Mohammad Shafiee, Masoud Rahmanian, Mohammad Javad Yavari * Pages 105-111
  Introduction

  Psychiatric problems like suicide, self-harm, and injurious behaviors are important and common in chronic diseases like diabetes. This study aimed to compare suicidal ideations and self-injurious behaviors in patients with type 2 diabetes with and without complications referring to diabetes research center in Yazd, 2017.

  Methods

  In this case-control study, simple random sampling was used. The data were collected using standard questionnaires. Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI) was used to investigate suicidal ideations and Sanson questionnaire was used for self- injurious behaviors. Finally, the collected data were entered into SPSS version 19. Also, t-test was used to compare the means and Chi-square test was used to compare the frequency distributions.

  Result

  A total of 360 patients were studied in two groups of 180 (complicated and non-complicated). Of these patients, 189 (52.5%) were male and 171 (47.5%) were female. Moreover, only 1 patient (0.3%) had self-injurious thoughts and 1 patient (0.3%) had high suicidal ideations. There was no significant difference between the frequency distribution of self-injurious thoughts and suicidal ideations in the two groups (p=0.371). There was no significant difference between the frequency distribution of self-injurious thoughts and suicidal ideations in the two groups according to the gender (p=0.285, p=0.432).

  Conclusion

  The results showed that the frequency of self-injurious thoughts and suicidal ideations in type 2 diabetes mellitus patients is low and the complications of the disease do not affect this abundance.

  Keywords: Diabetes Mellitus, Type 2, Suicidal Ideation, Self-injurious Behavior
 • Chai Li Tay*, Noor Afiqah Binti Abdul Wahab Pages 112-116
  Introduction

  Fetal pleural effusion is rarely seen in primary care setting. It is more commonly diagnosed among women with diabetes mellitus in pregnancy.

  Method

  This report illustrates two patients with fetal bilateral pleural effusions, detected at 18-week and 24-week period of amenorrhea (POA) during routine antenatal scans by primary care doctors.

  Result

  These two pregnancies were complicated with hydrops fetalis and resulted in fresh stillbirth and intra-uterine death.

  Conclusion

  Primary healthcare providers play an important role in the early diagnosis of fetal congenital anomaly, counseling regarding the ultrasonography findings, neonatal outcome, and referral to obstetrician for further management and monitoring for maternal complications, such as polyhydramnios, preeclampsia, mirror syndrome, and depression as a result of hydrops fetalis.

  Keywords: Antenatal, Fetal Bilateral Pleural Effusions, Primary Care Clinic
 • Sahar Kermanian, Fatemeh Golshani*, Anita Baghdasarians, Farhad Jomhari Pages 117-127
  Introduction

  Elevated narcissism in young people often sets up a cascade of interpersonal and mental health challenges which needs to understand its concomitants. This study aimed to explain the structural model of narcissism based on early trauma, family function and perceived parenting styles with the mediating role of perfectionism.

  Methods

  This was an analytical cross-sectional study. The statistical population of the present study consisted of 20-45 year-old males and females referring to psychological clinics of Tehran in 2018-19. A sample of 350 people was also selected using convenience sampling method. Narcissistic Personality Inventory (NPI), the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), the McMaster family assessment device, and Perceptions of Parents Scale (POPS) were used to collect the data. The data were analyzed by descriptive statistics, including mean, standard deviation, skewness, and kurtosis using SPSS-22 software and structural equation modeling was used by Amos-24 doftware. The level of significant was (p<0.05).

  Results

  Comparative Fit index (CFI) was 0.923, Tucker-Lewis Index (TLI), and Incremental Fit Index (IFI) was appropriate; since it exceeded 0.90. Also, the Root Mean Square Error Approximation (RMSEA) was 0.075 was in the acceptable range. Based on the path findings, the fitted model showed a positive impact of early life trauma on perfectionism (p<0.01, β= 0.12), the functioning of the family (p<0.01, β= 0.21), and the style of parenting (β= 0.29, p<0.01). Narcissism had a positive impact on family functioning (p<0.01, β = 0.40) directly from early life trauma (p <0.01, β = 0.18).  

  Conclusion

  As the experience of trauma increases early in life, the likelihood of developing perfectionist tendencies increases. This indicates that the better the parenting style and the better the family functioning, the lower the level of perfectionism.

  Keywords: Narcissism, Trauma, Family Function, Perceived Parenting Styles, Perfectionism
 • Hassan Zareei Mahmoodabadi*, Lila Akrami Pages 128-135
  Introduction

  The problems of girls and boys with mild intellectually disable (MID) increases with age gradually. Due to the emerging changes, puberty is a significant period for adolescents with MID. The aim of this study to investigate sexual abuse in girls and boys with mild intellectually disable in the puberty period.

  Methods

  This research is a cross-sectional study. The statistical population consisted of all boys and girls with mild intellectual disabilities between the ages of 12 and 16 from exceptional public schools and their mothers in Yazd, Iran. 300 MID adolescents (150 girls and boys each) were selected by multi-stage sampling. To study sexual abuse, a self-designed questionnaire was used. The questionnaire comprised two sections. Kuder-Richardson coefficient obtained for boys and girls with MID turned out to be 0.80 and 0.84, respectively. Using frequency, percentage, and correlation coefficient (p<0.05). Data were analyzed with SPSS 24.

  Results

  In this study, 2.67% (n = 4) of girls and 4% (n = 6) of boys with MID were abused. Also, their psychological and physical signs of sexual abuse were assessed (depression: girls,0.75% (n = 3), boys, 33.33% (n = 2), aggression: girls,0.75% (n = 3), boys, 66.66% (n = 4),  avoiding certain adults, 0.50% (n = 2), boys, 33.33% (n = 2), sleep and eating disorder, 0.25% (n = 1), boys, 16.66% (n = 1) . Some of their parents pointed that their children had not received training in this area. There was a significant positive correlation coefficient between the motherchr('39')s educational level and receiving training by schools and family with sexual abuse knowledge (p<0.05).

  Conclusion

  The irrational reaction of families, the community, and the lack of adequate training lead to an increasein sexual abuse in such individuals. Hence, training these young individuals seems essential both before and during puberty.

  Keywords: Adolescence, Puberty, Mild Intellectually Disable (MID), Sexual Abuse
 • Mahdi Shahraki, Simin Ghaderi* Pages 136-149
  Introduction

  Due to the necessity of careful planning in the human capital of health and the effect of imbalance of general physician supply on economy and health status, this study aimed to estimate general practitionerschr('39') (GPs) demand and predict general practitioners’ shortage and surplus in Iran.

  Method

  This study was an analytical and applied study conducted at the national level for Iran in 2019 using ARIMA (5,1,1) method for projecting supply and Vector Error Correction (VEC) models for projecting demand with Gross Domestic Product (GDP), out-of-pocket, aging and hospital beds variables. Data were annual time series from 1991 to 2017, extracted from the statistical yearbooks issued by the Statistical Center of Iran and the World Bank database. The required models and tests were estimated by Eviews 10 software at a 0.05 significance level.

  Results

  The general practitioners’ elasticity to GDP, aging, and out-of-pocket were 0.33, 1.77, and -0.81, respectively. GDP per capita (0.11), aging (0.14), and the number of hospital beds (0.0007) had a positive impact, and out-of-pocket payments (-0.0001) had a negative impact on demand for GPs in Iran. Also, from 2018 to 2030, the mean GPs demand (0.23) was higher than the mean supply (0.20), and there was a shortage of GPs in these years (0.03).

  Conclusion

  Iran is facing a shortage of GPs by 2030. Therefore, there are suggested policies for increasing the admissions capacity at medical universities, maintaining and preventing the migration of physicians with appropriate incentives, establishing rules, and providing job satisfaction for physicians.

  Keywords: General practitioners, Health workforce, Projection, Supply
 • Mohammad Tavakkol*, Seyyed Mohammad Ali Mousavi Pages 150-158
  Introduction

  Health is considered of utmost importance and can be assessed from various aspects. The social health assessment can be a good basis for planning to improve the general health of the target community. The present study was conducted to investigate the social health of Lamerd residents, a small town in Fars Province.

  Methods

  The present study is descriptive and uses a researcher-made questionnaire as the instrument. The research population of the study is 60319 Lamerd residents over 20 years old in 2016, and using Cochran’s formula, a total of 382 people were selected through cluster sampling method. To describe social health, central tendency index of mean and dispersion index of standard deviation were used in SPSS version 24. The significance level was set at 0.05.

  Results

  In this study, 382 people were studied. Out of this number, 89 percent were male, and 66 percent were single. Most of the respondents belonged to the 30-35 age bracket. The findings showed that the mean social health (M=3.03, Sd=0.35) was at an average level. Among the evaluated dimensions of social health, the economic dimension was favorable (M=3.09, Sd=0.96). The social trust, as the most significant social capital index, was assessed and the results showed that the institutional trust was low (M=2.14, Sd=0.65). On the contrary, interpersonal trust was at a high level (M=3.14, Sd=1.13). The social harms indicator was at a high level (M=3.07, Sd=0.87), yet physical and mental health were rated as average and low, respectively. Considering life expectancy, the sampling assumed that the life span of the residents has shortened (M=3.75, Sd=0.76), and on education and literacy, their responses proved a moderately high tendency towards academic promotion and towards studying technical majors (M=3.14, Sd=0.9). The environmental condition indicator was also rated as unfavorable, and noise, air, and marine pollution were high (M=2.84, Sd=0.84).

  Conclusion

  Considering the importance of social health, investigating its different aspects through panel designs can be an appropriate analytical instrument for sociologists, pathologists, and health planners to move from unfavorable conditions to an optimal state.

  Keywords: Social health, Lamerd, Health index evaluation
 • Jafar Shabani*, Najmh Sargolzaie Pages 159-166
  Introduction

  The prevalence of overweight and obesity is increasing at an alarming rate. They both have two-way communication with onechr('39')s emotional stresses and psychological distresses.

  Methods

  This research is a descriptive-correlation study. The sample size included 370 female high school students in Gonbad, Galikesh, Azadshahr, and Kalaleh, in the east of Golestan province (Iran) in 2018. To select the participants, 370 students with a body mass index (BMI) between 25 and 29.9 kg/m² were selected as samples, and the Emotional Intelligence (EQ) questionnaire was handed out Pearsonchr('39')s correlation and regression analyses were also employed in this study (p<0.05).

  Results

  The results demonstrated that there is a direct, yet inverse relationship between students’ total EQ (r= -0.465, p =0.01), intrapersonal (r= -0.421,p= 0.01), interpersonal (r= -0.325, p= 0.01), adaptability (r= -0.391, p= 0.01), stress management (r= -0.401, p= 0.01), general mood (r= -0.383, p= 0.01), and their overweight. Also the Regression Analysis findings show that the EQ sub-scales are significant predictors for overweight R2 = 0.431, F = 39.457, and (p= 0.00). It suggests that the higher the EQ and its subscales scores among the students increase, the less weight they own, and vice versa.

  Conclusion

  The findings of this study will enhance social public awareness of the side- effects of overweight, equipping the public with some counseling to lose weight through using EQ for students suffering overweight.

  Keywords: Psychology, Emotional Intelligence, Overweight, Golestan province
 • Mohammad Hasan Lotfi, Hosein Malekafzali, Parisa Shojaei, Salime Zare Abdollahi* Pages 167-174
  Introduction

  Implementing any intervention in the community requires identifying and organizing the community as well as actively involving members of the community. This study was conducted to identify and organize one of the suburbs of Yazd in 2019.

  Method

  This research was a community-based participatory research (CBPR), which was handled in the Yazd Eskan neighborhood. Considering the potentials of this neighborhood, including high social cohesion and the existence of a dynamic and popular non-governmental organization, since 1396, this place has been a candidate for the implementation of empowerment and optimal development of neighborhood health (Tabassum project). The steps of this project involved five steps of area identification, organizing, empowerment, requirement assessment, and intervention, and action. In this paper, the identification and organizing steps are explained. Frequency and percentage were used for descriptive statistics.

  Results

  The executive steps in the identification phase were stakeholder justification and census, in which most of the study population were women (51.5%), age group 59.9-30 years (40.1%), diploma (27%), with an income of 1-2 million (49.1%). %) Formed. Selected neighborhoods included 61.4% women, 37.08% aged 30-50 years, 28.13% bachelors and 53.13% housewives. According to the results of this study, most of the people in this community who were more willing and free to participate in this project were young housewives with a bachelorchr('39')s degree. In the phase of organizing the neighborhood clustering steps , the selection of Sarkhosheh, The Forming a Neighborhood Health Club (NHC), The Foundation Of Thought & Credit Fund (TCF) was done. 

  Conclusion

  Identifying and organizing the community, especially in the suburbs, provides a transparent and logical process for the community to participate purposefully in identifying the problems of their neighborhood. Paying attention to the basic needs of neighborhoods can lead to better participation in neighborhood development.

  Keywords: Identification, Organizing, Neighborhood, Community participation
 • Javad Kheirandish*, Mohammad Hassan Lotfi, Hossein Fallahzadeh, Mohammad Hadi Farahzadi, Seyed Mohammad Hossein Hosseini, Mohammad Milad Mehrabanian Pages 175-182
  Background

  There are several determinants involved in drug abuse, some of which, especially social factors, can be changed and corrected; therefore, more effective prevention programs can be implemented by recognizing them. This case study aimed to determine the social factors of addiction in middle-aged population living in Yazd city.

  Methods

  In this case-control study conducted during 2019- 2020, 150 substance users who referred to methadone maintenance treatment centers (MMTCs) were involved in a case group and 150 subjects, matched in terms of sex and age, were selected as a control group. The cases were selected by cluster sampling method from Yazd MMTCs. The witnesses were selected from the neighbors of the cases. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that consisted of three parts, including demographic questions, economic and social factors, and substance abuse-related questions. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability by Cronbachchr('39')s alpha coefficient which was 0.75. The cases were selected by cluster sampling from MMTCs. The data were analyzed using SPSS software and Binary logistic regression model was used to find the related characteristics.

  Results

  The results of logistic regression model showed that individuals working in non- profit organizations had the highest share in relation to substance user, with an odds ratio of 4.65 (OR=4.65,95%CI:1.4-15.38,P=0.01). The use of drugs, substance user’s first-degree relatives, and substance user’s friends with odds ratios of (OR=3.4,95%CI:1.87-6.2,P=0.0001), (OR=2.97,95%CI:1.5-6.03,P=0.002), and (OR=2.6, 95%CI:1.43-4.75,P=0.002). respectively, were significantly related to substance user  and had the highest risk for substance user. (P = 0.0001).

  Conclusion

  The results of this study indicated that substance users had more social risk factors compared to the general population. Therefore, planned measures to reduce these risk factors among the community, especially young people and their friends, by family, and community officials are necessary. Family plays a decisive role in choosing a friend for their children.

  Keywords: Substance User, Social Factors, Middle-aged, Iran