فهرست مطالب

مددکاری اجتماعی - پیاپی 20 (تابستان 1398)
 • پیاپی 20 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آذر درویش، سهیلا علیرضانژاد* صفحات 1-42
  پرسش اصلی این مقاله آن است که رابطه جنسیت با درک از درد و مواجهه با آن چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش از رهیافت داده بنیان و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. حجم نمونه 34 نفر بود که با نمونه گیری هدفمند و نظری در دو محله تعاون و سعدی در شهر سمنان انجام شد. یافته ها نشان دادکه مقوله درد در چهار پارادایم سنتی (رفتار بهداشتی سنتی)، بدن زیبا و متناسب (رفتار بهداشتی مدرن)، بدن به مثابه ابزار، بازگشت به طبیعت (رفتار سلامتی پسامدرن) شناسایی شد. از نظر زنان به ویژه در پارادایم سنتی و بدن به مثابه ابزار بسیاری از دردها طبیعی بوده و کاملا زنانه است. آنان این دردها را تحمل می کنند. مردان به درد طبیعی باور ندارند. درد تحمیلی بین هر دو جنس دیده می شود. درزنان فهم تحمیلی از درد وجود دارد و آن را به ماهیت زنانه خود مربوط می دانند؛ اما مردان درد تحمیلی را با نقش نان آوری خود مرتبط می دانند. زنان در پارادایم بدن زیبا و متناسب دردهای زنانه را تحمیلی می دانند و سعی می کنند در مقابل آن مقاومت کنند. زنان در پاردایم سنتی درد زنانه را طبیعی دانسته، آن را پذیرفته و تحمل می کنند. در پاردایم بازگشت به طبیعت نیز درد انکار شده و به مثابه نوعی آگاهی تلقی می شود.
  کلیدواژگان: جنسیت، رفتار سلامتی، درد طبیعی، درد تحمیلی
 • علی اصغر سعدآبادی، زهره رحیمی راد* صفحات 43-81

  مولفه ی کلیدی رویکرد توانمندسازی از طریق نوآوری اجتماعی، این باور است که ذینفعان سیستم، میتوانند از منابع و مهارتهایی بهره-مند شوند که کمتر به کار گرفته شده اند. علیرغم آنکه با توجه به حضور ذینفعان متعدد به منظور خلق مشترک ، چالشهای زیادی برای پیاده سازی نوآوری اجتماعی دارد، شواهد اندکی در مورد چگونگی فرآیند نوآوری اجتماعی وجود دارد. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از استراتژی اقدام پژوهی مشارکتی، به تحلیل چرخه نوآوری اجتماعی خودکفایی مرغی می پردازد که هدف آن توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای افراد فاقد مهارت و در حاشیه مانده در بخشهایی از شهر تهران (مناطق فرحزاد و خاورشهر) بعنوان یک راه حل پایدار است. در این اقدام پژوهی، فعالیتهای کلیدی انجام گرفته در طی4 بخش چرخه نوآوری اجتماعی (1- تولید ایده با درک نیازها و شناسایی راه حل های بالقوه 2- توسعه، نمونه سازی و ارایه الگوی اولیه ایده ها 3-ارزیابی، اجرا در مقیاس وسیع و انتشار ایده های خوب 4-یادگیری و تکامل) توسط محققان تحلیل شد. نتایج نشان داد جنبه های اثرگذار اقدام پژوهی مشارکتی مبتنی بر نوآوری اجتماعی بر توانمندسازی حاشیه نشینان عبارتند از: 1- ایجاد اشتغال برای افراد فاقد مهارت 2- از بین بردن چرخه فقر3- پایدارسازی فرآیند با ارتباط بین بخشهای مختلف زنجیره تامین مواد ارگانیک 4- تغییر موثر شیوه ی کمک خیرین.

  کلیدواژگان: نوآوری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، اقدام پژوهی مشارکتی، خودکفایی مرغی، توانمندسازی
 • فرید بهرامی*، حمیده عادلیان صفحات 83-126
  این پژوهش، اثربخشی الگوی وظیفه مداری بر کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر در کودکان کار را مورد بررسی قرار داده است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که برای اولین بار در ایران الگوی وظیفه مداری در مداخلات مددکاری اجتماعی به صورت علمی مورد مطالعه قرار گرفته است و پروتکلی بر اساس این الگو برای مداخله گروهی در کار با گروه های در معرض آسیب کودکان کار تدوین و تنظیم شده است. در این پژوهش که از نوع کمی و آزمایشی است، تعداد 30 نفر از کودکان کار 13 تا 15 سال موسسه «رویش نهال جوان»، از بین 70 نفر جامعه آماری، نمونه گیری شده اند؛ به صورتی که بین جامعه آماری پژوهش، افرادی که گرایش به رفتار پرخطر آنها بر اساس پرسش نامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی بالاتر بود، مشخص شده و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به صورت تصادفی قرار گرفتند. سپس با استفاده از الگوی وظیفه مداری طی 10 جلسه گروهی به اجرای مداخله مددکاری اجتماعی بر اساس «پروتکل الگوی وظیفه مداری گروهی»روی گروه آزمایش پرداختیم.بر اساس نتایج، میانگین نمرات گروه آزمایش پس از اجرای مداخله در متغیر گرایش به رفتار پرخطر و ابعاد آن کاهش یافته است و در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان می دهد. در نتیجه می توان گفت که مداخله گروهی مبتنی بر الگوی وظیفه مداری یکی از مداخلات کاربردی مددکاری اجتماعی در کار با کودکان کار است که می توان از آن در کاهش گرایش به رفتار پرخطر این گروه آسیب پذیر استفاده نمود.
  کلیدواژگان: الگوی وظیفه مداری، گرایش به رفتار پرخطر، کودکان کار، مددکاری اجتماعی گروهی
 • محمدرحیم صفری* صفحات 127-158

  این پژوهش به آسیب شناسی ساماندهی زلزله در شهرستان سرپل ذهاب با تاکید بر مشارکت خودجوش مردمی در روند کمک به آسیب دیدگان در هفته اول پس از وقوع حادثه پرداخته است. این پژوهش مبتنی بر استراتژی استفهامی بوده و تکنیک جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه-استاندارد می باشد و بر اساس اشباع نظری پایان یافته است. جامعه آماری این پژوهش، امدادرسانان اهل سرپل ذهاب در هفته اول امدادرسانی به آسیب دیدگان هستند و به روش نمونه گیری نظری-هدفمند انتخاب شده اند. بر اساس تحلیل محتوای صورت گرفته از مصاحبه ها، ابتدا 45 گزاره مفهومی از بین اظهارات مصاحبه شوندگان انتخاب شدند و این مفاهیم در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفتند و به تایید آن ها رسیدند. سپس این مفاهیم در قالب 11 مقوله بازسازی معنایی شدند. با توجه به یافته ها، نتیجه گیری شده است که در صورت بروز چنین حوادثی، لازم است امدادرسانان، آسیب دیدگان و سازمان های رسمی مرتبط ازنظر دانش، مهارت و آگاهی، به صورتی اجتماعی شوند که فهم مشترکی از اقدامات و تعاملات لازم در حین و بعد از وقوع زلزله پیدا کنند تا سازمان های خودجوش مردمی کارآمدی لازم را داشته باشند. همین طور باید نقش و کارایی سازمان های مردم نهاد و زنان نیز در چنین حوادثی موردتوجه قرارگیرد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، مشارکت خودجوش مردمی، سرپل ذهاب، زلزله، بازگشت به مردم
 • صدیقه پیری* صفحات 159-192

  پنداشت ایلامی ها از اعتیاد به مثابه یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی مهم در استان است که این تحقیق سعی دارد به روش کیفی به دنبال پاسخ گویی به چرایی وقوع آن باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر این است مصرف کنندگان در شهر ایلام چه روایت هایی را از چگونگی درگیری خود به مواد مخدر بیان می کنند؟ روش مورد استفاده در این تحقیق کیفی از نوع گراندد تیوری است. میدان تحقیق شهر ایلام است. نمونه های تحقیق را 25 نفر از مردان ساکن مراکز ترک اعتیاد (19 تا 38 ساله) تشکیل دادند که وقت و توانایی شرکت در تحقیق را داشتند. مهمترین مقولات بدست آمده از تحقیق عبارتند از: اعتیاد به مثابه شورش علیه خانواده؛ اعتیاد به مثابه ضدیت با مدرسه؛ گرایش به مواد حرکتی برای استقلال؛ همنوایی با دیگران مهم؛ تجربه دوگانه دسترس پذیری آسان به مواد و غیر آسان به فضاهای فراغتی؛ معناسازی جذاب برای مواد؛ تجربه دلپذیر آغازین و ناسازگاری با انگاره های پیشین؛ اهمال و تاخیر در وقوف خانواده به مصرف فرزند؛ فقر و جداگزینی مکانی از خانواده؛ قصور خانواده در برخورد منطقی؛ مفیدیت کنشگری عاطفی و تلاش معتاد برای ترک و تکرار چرخه طرد و حذف شدگی در جامعه. مقوله هسته نیز «مواجهه مخاطره آمیز نوجوانی با چالش های هویتی و عرصه های نقش پرداز» است که پوشش دهنده سایر مقولات است.

  کلیدواژگان: اعتیاد، ایلام، نوجوانی، هویت، مخاطره
 • آناهیتا سیفی* صفحات 193-233

  توانمندسازی یک فرایند چند جانبه است که در طی آن افراد و گروه هایی که از سهم مساوی منابع برخوردار نیستند، بتوانند براساس شایستگی های خودشان به منابع دسترسی و بر آن کنترل داشته باشند. یکی از گروه های هدف مهم در توانمندسازی وکاهش فقر زنان هستند زنان تجربه های متفاوتی از فقر داشته و توانمندسازی زنان به چند دلیل اهمیت دارد: از جمله نقش زنان در حفظ و مدیریت نهاد خانواده و تربیت نسل آینده، ایجاد اعتماد به نفس در آن ها می باشد. از اینرو نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به نقش برنامه توسعه ملل متحد از طریق اعتبارات خرد و بسیج اجتماعی و جلب مشارکت زنان در توانمندسازی آنان خواهد پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه توسعه ملل متحد با تاکید برحل نیازهای منحصربه فرد زنان و ارزشمند قلمداد کردن دانش آن ها در سیاستگزاری ها و برنامه ها، ارتقای حمایت اجتماعی، کمک به تخصیص منابع مالی، بهره جویی از شیوه های مشارکت محوردر راستای توانمندسازی زنان و کاهش فقرو با ارایه الگوها و برنامه توسعه ناحیه مدار در راستای افزایش خوداتکایی در سطح ملی با استفاده موثر و تقویت توانایی های مدیریتی وتخصصی زنان از طریق آموزش موفق عمل نموده است اما همچنان چالش هایی باقی است.

  کلیدواژگان: برنامه توسعه ملل متحد، توانمندسازی زنان، فقر، چالش ها، ایران
|
 • Azar Darvish, Soheila Alirezanejad * Pages 1-42
  The precise question in this article is how is sex related to understanding pain and how to deal with it? To answer this question, Grounded Theory and Semi-structured Interview Techniques were used. The sample includes 34 people who live in two neighborhoods of Taavon and Sadi in Semnan city. Targeted sampling and theoretical sampling were used for sample selection. Findings showed that the types of pain were identified in four paradigms (traditional health behavior), beautiful and fit body (modern health behavior), the body as a tool, and return to nature (postmodern health behavior). For women, especially in the traditional paradigm, the body as a tool of many pains is natural and completely feminine to endure. Men do not believe in natural pain. Imposed pain is seen between the sexes. In women, the imposed pain is more severe and is related to their feminine nature, but men associate the imposed pain with their breadwinner role. In the paradigm of a beautiful and well-proportioned body, women consider women's pain to be imposed, accept and endure the pain. In the paradigm of returning to nature, pain is also denied and is considered as a kind of consciousness.
  Keywords: gender, health behavior, natural pain, imposed pain
 • AliAsghar Sadabadi, Zohreh Rahimi Rad * Pages 43-81

  One of the most fundamental social damages in Iran is the marginalization in large cities. Empowering these people is not possible with purely government resources and requires the use of empowerment methods based on social entrepreneurship (SE). On the other hand, due to the presence of multiple stakeholders for co-creation, there are many challenges when it comes to implementing SE. There is, however, little evidence as to how the process of SE works. The present study, using a participatory action research strategy to analyzing the SE cycle of "poultry self-sufficiency" aimed at empowering and creating jobs for the disadvantaged and the marginalized in parts of Tehran, Iran (Farahzad and Khavar Shahr) as a sustainable solution. In this action research, key activities undertaken during the four segments of the SE cycle were analyzed by the researchers. The results of the action research are as follows: 1- creating jobs for people with few or no skills; 2- eliminating the cycle of poverty 3- stabilizing the process by linking different parts of the organic supply chain 4- effectively changing the process of benevolent assistance. The results showed that SE has the greatest effect when actors in different parts of society contribute and cooperate.

  Keywords: Social Innovation, social entrepreneurship, Participatory Research Action, poultry Self-Sufficiency, Empowerment
 • Farid Bahrami * Pages 83-126
  This study aimed to assess the application of a task-centered model in social work on children labour’s tendency to high risk behaviors. Trough using a Randomized Controlled Trial, 30 children labour aged 13 15 years with higher risk behaviors based on Iranian adolescent risk questionnaire were recruited in to the intervention and control groups (each one = 15). We applied the intervention based on Professor Garvin's (1974) task-centered group protocol during 10 sessions. Iranian questionniar of tendency to high risk behaviors was used to measure dependent variables, comparing pre, and post measures between the groups and within each group. ANCOVA test was applied to analyze the data. The results showed that in pre-test, there were no significant differences between the groups in term of tendency to high risk behaviors and its dimensions and its domains but in post tests, there were significant differences. In conclusion, the task-centerd model in social work can be effective in reducing the high risk behaviours among children labour.
  Keywords: Task-centerd model, High Risk Behavior, child labor, Group Work, Social Work
 • Mohammadrahim Safari * Pages 127-158

  The present research seeks to examine the pathology of the organize of the earthquake occurred in Sarpul-e-Zahab city with emphasis on people's participation in the process of helping the injured people in the first week following the incident. Semi-standard interview followed by theoretical saturation was exploited for data collection. The statistical population comprised of the native aid workers of Sarpul Zahab in the first week of aid provision to the injured, and the participants were selected through theoretical-purposive sampling. To analyze the findings, the interviews were first analyzed based on the content analysis, then were coded, and finally the findings were semantically reconstructed in the form of 11 major categories. According to the findings, it is concluded that, in the case of happening such events, it is necessary for aid workers, injured persons and official institutions, regarding knowledge, skill and information, to be socially mobilized in order to find a common understanding of the actions and interactions essential during and after the earthquake. The role of NGOs and women in such events should also be taken into account.

  Keywords: Pathology, People's Spontaneous Participation, Sarpol-E-Zahab, earthquake, Bringing Citizen Back in
 • S.Piri* Pages 159-192

  One of the most important social problems in Ilam is addiction. The method of the present article is qualitative. The main question of the article is why addiction has occurred among the research samples? The main question of the research is what narratives do they talk about how they became addicted to drugs? To answer this question, we used grounded theory method. The study sample consisted of 25 men living in addiction treatment centers (19 to 38 years old) who had the time and ability to participate in the study. The most important categories obtained from the research are: Addiction as a rebellion against the family; Addiction as opposition to school; Tendency to independence; empathy with reference groups; Easy access to materials and lack of leisure spaces; Attractive semantics for materials; The first pleasant experience and incompatibility with previous ideas, Late family awareness; Family poverty; Family inability to react properly; The importance of emotional activism, the addict's effort to overcome addiction and repeat the cycle of Social exclusion and elimination in society.

  Keywords: Addiction, Ilam, adolescence, Identity, Risk
 • Anahita Seifi* Pages 193-233

  The role of united nation development in women empowering Empowering is a multifaced process that leads to provide equal share of resources for people and groups due to their deserves. Women empowering is important for some reasons,including the role of woman in preserving and managing the family and raising future generation, creating self confidence in women and knowing their righ ts. This study emphasizes the importance of the role of women empowering in united nation development. In line with this purpose, united nation development tries to extend capacities of its national partnership for developing women rights and orienting their activites toward millennium development goals.Development program contributrs to recognition and elimination enternal barriers of women activities in management arena institutional arrangments. United nation development program emphasizes in dealing the exclusive needs of women,valuing their knowledge in policy making,empowering organization in order to facilate women active participation in policy making and decision making,promoting social supporting, prioritizing women needs in key parts such as health caring ,capacity building and promoting responsibility in institutions and govetmental process,helping to dedicating financial sources,decreasing vulnerability, paying attention to women entrepreneurs needs in order to empowering the women. United nation development programm considers women as an undeniable condition for comprehensive, permanent and democratic development.

  Keywords: UNDP, women's empowerment, Poverty, challenges, Iran