فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/05/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید رحیمی، سید محمد میرکاظمی*، علی بیت الهی صفحات 1-10

  در این پژوهش، با استفاده از کلرید مس، کلرید ایندیوم، تیواوره (منبع سولفور) و آب دیونیزه به عنوان حلال، با روش هیدروترمال در دمای 180 درجه سانتی گراد و در مدت زمان های 4، 6، 8، 12، 14، 16، 18 و 20  ساعت ، ترکیب سه تایی CuInS2 با استوکیومتری (1:1:2) سنتز شد و در مرحله بعد، این ترکیب به همراه افزودنی کبالت  نیز، در زمان 20 ساعت با استوکیومتری CuIn1-xCoxS2 با مقادیر (1/0=X و2/0=X) سنتز شد و تغییرات فازی، ریزساختاری و نوری آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش های پراش اشعه ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل میدان (FESEM) و میزان بازتاب پخشی (DRS) برای خواص فازی، ریزساختاری و نوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهند نانوذرات تک فاز CIS سنتز شده در زمان های 16، 18 و 20 ساعت به ترتیب دارای اندازه بلورک  nm 26، 29 و 32 هستند.  به کمک اطلاعات پراش صفحات(112)،  (220) و (312) برای نمونه سنتز شده در مدت 20 ساعت، مقدار پارامتر شبکه a برابر با  52/5 آنگستروم و c برابر با 11/11 آنگستروم است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان برای نانوذرات سنتز شده برای نمونه ی 18 ساعت به صورت چندوجهی های نامنظم و برای نمونه 20 ساعت به صورت پولکی شکل و با ابعاد نانو در یک جهت هستند. میزان شکاف انرژی برای نمونه تک فاز سنتز شده در زمان 20 ساعت، eV  54/1 (الکترون ولت) است. میزان شکاف انرژی برای نمونه ی(1-Co) (CuIn1-xCoxS2) با مقادیر (1/0=X) نیز 92/1 الکترون ولت، محاسبه شد.

  کلیدواژگان: CuInS2، سلول خورشیدی، کالکوپیرید، دوپانت کبالت، هیدروترمال، زمان، ریزساختار
 • مریم احمدی، بهزاد کوزه گرکالجی* صفحات 11-24

  با توجه به اهمیت روز افزون فتوکاتالیست در زمینه تصفیه پساب های صنعتی، در این پژوهش نانوذرات کامپوزیتی دی اکسید تیتانیوم- اکسید مس (TC) به روش سل ژل سنتز شد. تترابوتیل اورتوتیتانات (TBT)، نیترات مس 3 آبه و اتانول به ترتیب به عنوان پیش ماده اکسید تیتانیوم، اکسید مس و حلال استفاده گردید. جهت شناسایی فازهای تشکیل شده و سطح ویژه نمونه ها از آزمون پراش اشعه ایکس (XRD) و BET استفاده شد. همچنین جهت بررسی خواص فتوکاتالیستی - نوری از طیف سنجی مریی - فرابنفش (VIS -UV)، از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) برای بررسی ویژگیها ساختاری شامل مورفولوژی و اندازه ذرات استفاده شد. نتایج آنالیز BETوXRD نشان می دهد که کامپوزیت تیتانیا (TiO2) - اکسید مس (CuO)، اندازه بلورک ها کاهش و سطح ویژه افزایش یافته است. همچنین نتایج آنالیز XRD، EDX، MAP حضور اکسید مس، دی اکسید تیتانیوم را در نانوکامپوزیت تایید کرد. سطح ویژه (BET) برای نمونه مزومتخلخل تیتانیای خالص برابر با m2/g 285/60 و کامپوزیت تیتانیا - اکسید مس m2/g 2/163 می باشد. نمونه تیتانیا خالص (T) دارای لبه جذب 7/365 نانومتر با انرژی شکاف نواری eV 39/3 و نمونه مزو متخلخل تیتانیا - اکسید مس با طول موج لبه جذب 375 نانومتر دارای انرژی شکاف نواری eV 30/3 می باشد. نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که ذرات تا حدودی آگلومره بوده و اندازه ذرات نمونه کامپوزینی 15-10 نانومتر می باشد.

  کلیدواژگان: نانوذرات کامپوزیتی، مزومتخلخل، دی اکسید تیتانیوم، اکسید مس، سل-ژل، خواص فتوکاتالیست، خواص نوری
 • سجاد صادقی، هادی ابراهیمی فر* صفحات 25-43

  پوشش های نیکل- فسفر (Ni-P) به دلیل سختی بالا، مقاومت به خوردگی و خواص مکانیکی و شیمیایی بسیار بالا کاربرد گسترده ای در صنعت دارند. به منظور افزایش مقاومت به سایش این پوشش ها می توان از ذرات اکسیدی مانند 2TiO استفاده کرد. در این تحقیق، پوشش کامپوزیتی Ni-P-W-TiO2 با استفاده از روش آبکاری الکتریکی بر روی زیر لایه فولادی AISI 304L با استفاده از روش آبکاری الکتریکی رسوب داده شد. ابکاری الکتریکی در غلظت های 10،20 وTiO2 g/L30 انجام شد و تاثیر غلظت های TiO2 بر میکروساختار، رفتار خوردگی و رفتار سایشی آنها مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه یابی پوشش به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) صورت پذیرفت. به منظور بررسی مقاومت به خوردگی، از آزمونهای پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) در محلول آبی NaCl 5/3 % استفاده شد. برای بررسی مقاومت به سایش نمونه های پوشش دار و بدون پوشش از آزمون پین روی دیسک استفاده شد. همچنین میکروسختی نمونه توسط دستگاه ریزسختی سنج ویکرز اندازهگیری شد. بررسی میکروساختار پوشش کامپوزیتی Ni-P-W-TiO2 نشان داد که بهترین غلظت TiO2 جهت رسوب دهی برابر g/L20 می باشد. نتایج آزمون های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی نیز با تصاویر میکروسکوپی مطابقت داشت و نتایج نشان داد پوشش ایجاد شده در غلظت TiO2 g/L20 بیشترین مقاومت به خوردگی را نسبت به سایر نمونه های پوشش دار داشت. همچنین نتایج آزمون سایش نشان داد که افزایش غلظت TiO2 تا مقدار g/L20 باعث افزایش میکروسختی و مقاومت سایشی می شود.

  کلیدواژگان: پوشش، TiO2، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی، مقاومت سایشی
 • نسیبه ملاحسنی* صفحات 45-58

  در تحقیق حاضر سنتز نانو ذرات اکسیدروی فلزی در سه شکل مختلف (کروی، میله ای و صفحه ای) به روش هیدروترمال صورت گرفت. محصولات نهایی توسط روش های پراش پرتو X (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM-EDX) و طیف سنجی فرابنفش- مریی (UV-Vis) مورد شناسایی قرار گرفتند. خواص فوتوکاتالیستی این ذرات بوسیله تخریب رنگدانه کنگورد تحت تابش اشعه فرابنفش بررسی شد. نانوذرات اکسید روی میله ای بهترین بازده تخریب را در 8=pH  با میزان تخریب نوری (PD) 97% در طی دو ساعت و در حضور اشعه فرابنفش نشان دادند. گاف انرژی نانو ذرات سنتز شده با روش تاوک (Tauc) محاسبه گردید و ارتباط مقادیر بدست آمده با فعالیت فوتوکاتالیستی ذرات بررسی شد. نتایج نشان دادکه بازده واکنشهای تخریب رنگ بیشتر وابسته به شکل و اندازه ذرات است و ارتباط کمتری به مقادیر گاف انرژی دارد. مطالعات سنتیکی نشان داد که واکنشهای فوتوکاتالیستی نانوذرات از مکانیسم درجه یک تبعیت میکند.

  کلیدواژگان: نمودار تاوک، گاف انرژی، اکسید روی، کنگورد، فتوکاتالیست
 • ولی دلوجی*، نسیم رحیمی، سحر رضایی، علیرضا سوری صفحات 59-70

  لایه های مختلف اکسید روی و اکسید روی تزریق شده با آلومینیوم با استفاده از روش کندوپاش مغناطیسی با فرکانس رادیویی در دمای اتاق بر روی لایه های شیشه ای ساخته شدند. لایه ها در یک کوره الکتریکی با حضور گاز آرگون در سه دمای مختلف 400، 500 و 600 درجه سانتی بازپخت شدند. مقدار چگالی اپتیکی اکسید روی نسبت به اکسید روی تزریق شده با آلومینیوم بیشتر است. مقادیر اندازه عرضی نانو ذرات برای لایه های اکسید روی با افزایش دمای بازپخت، افزایش یافتند.  لایه های اکسید روی بازپخت شده در دمای 400 درجه سانتی گراد دارای کمترین مقدار اندازه عرضی نانو ذرات در حدود 59/22 نانومتر هستند. لایه های اکسید روی تزریق شده با آلومینیوم و بازپخت شده در دمای 600 درجه سانتی گراد دارای بیشترین مقدار اندازه عرضی نانو ذرات در حدود 41/34 نانومتر هستند. تغییرات ارتفاع سطح روبش شده لایه ها نشان دادند که لایه  اکسید روی در دمای اتاق دارای یک جهش تند 25 نانومتر می باشد. همچنین لایه اکسید روی تزریق شده با آلومینیوم در دمای 600 درجه سانتی گراد دارای فراز و نشیب کمتری نسبت به بقیه دماها دارا می باشد و ارتفاع حول 6 نانومتر است. باافزایش دمای بازپخت مقادیر ابعاد فراکتالی لایه های اکسید روی کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: ابعاد فراکتال، خواص ساختاری، اندازه عرضی نانو ذرات، توپوگرافی سطح لایه ها، چگالی اپتیکی، منطقه تحمل
 • شهلا ترابی، ناصر احسانی، ضیاء والفی* صفحات 71-85

  در این پژوهش پوشش دو لایه  SiC/ZrB2 به روش رخنه دهی و پاشش پلاسمایی بر روی گرافیت اعمال شد و رفتار رفتگی آن در شرایط شعله پروپان مورد بررسی قرار گرفت. پوشش میانی SiC با استفاده از روش رخنه دهی و در بستری از پودرهای Al2O3, C ,Si در دمای °C1600 و در اتمسفر گاز آرگون بر روی زیر لایه گرافیتی اعمال گردید. بررسی میکروسکوپی و فازی تشکیل پوشش تدریجی SiC با ضخامت تقریبی  μm600 همراه با شیب غلظتی عناصر Si  وC در ضخامت پوشش را تایید می نماید. لایه دوم ZrB2 ، به کمک فرآیند پاشش پلاسمایی تحت دوش محافظ گاز آرگون بر روی زیر لایه گرافیتی حاوی پوشش تدریجی SiC لایه نشانی شد. مشخصه های ساختاری پوشش ZrB2 با استفاده از SEM، مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان داد که پیوندهای مکانیکی در فصل مشترک پوشش- زیرلایه به خوبی برقرار شده و هیچگونه ترک و ناپیوستگی در پوشش مشاهده نشد. نتایج آزمون رفتگی نشان داد که این پوشش مقاومت خوبی در برابر رفتگی ناشی از شعله پروپان دارد. نرخ رفتگی جرمی پوشش پس از آزمون رفتگی g/cm-2.s-1 3-10 × 3/1-  محاسبه شد.

  کلیدواژگان: رخنه دهی، ساختار تدریجی، دی بورید زیرکونیم، پاشش پلاسمایی، رفتگی
 • زهرا شاه بیکی، عبدالمحمود داورپناه*، یوسف هاتفی صفحات 87-100

  در این تحقیق، ابتدا یک نمونه شیشه با ترکیب 40SiO2-28.6B2O3-24.5Fe2O3- 6.4Na2O-0.5Cr2O3 (درصد وزنی) (نمونه A) و سپس نمونه شیشه دوم با ترکیب 36SiO2-10.3B2O3-17Fe2O3-36Na2O-0.7Cr2O3 (درصد وزنی) (نمونه B) به روش ذوب کوره ای ساخته شد. شناسایی فازهای تشکیل شده، توسط پراش پرتو ایکس و اندازه گیری خواص مغناطیسی به وسیله مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی انجام شد. در نمونه A، الگوی پراش پرتو ایکس تشکیل فاز مگنتیت را نشان داد و نمونه B آمورف بود. مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی، خاصیت فرو مغناطیسی نمونه A و ابرپارامغناطیسی نمونه B را تایید کرد. دمای نرم شدگی تجربی این شیشه°C 790 تعیین شد و دمای بلوری شدن با استفاده از نمودار آنالیز حرارتی تفاضلی، °C720 به دست آمد. شیشه نمونه  Bدر دماهای°C 720 و°C 860، به مدت یک ساعت و در اتمسفر هوا تحت عملیات حرارتی قرار گرفت و به ترتیبB1  و  B2  نامیده شد. طیف XRD نمونه B1، تشکیل فاز مگهمیت با اندازه بلورک های حدود nm 35 و هماتیت با اندازه بلورک های حدود nm 42 را نشان داد. نمودار پسماند مغناطیسی، مغناطش اشباع (Ms) را برای نمونه B1 حدود g-1 emu 6/13 نشان داد. برای نمونهB2 ، فاز هماتیت با اندازه بلورک های حدود  nm50 و فاز Fe21.34O32 ایجاد شد و مغناطش باقیمانده حدود g-1 emu 03/0 به دست آمد لازم به ذکر است تحت میدان مغناطیسی اعمال شده KOe 10 نمونه B2 به اشباع نرسید. به وسیله طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز برای نمونه B1، قله جذب پیوند Fe-O در cm-1 435 و cm-1 571 و برای نمونه B2 در cm-1 461 و 510 بر سانتی متر مشاهده شد.

  کلیدواژگان: شیشه سرامیک مغناطیسی، مگنتیت، مگهمیت، هماتیت، روش ذوب
 • آیدا رحمتی، ریحانه گودرزی، هاجر قنبری*، حسین سرپولکی صفحات 101-111

  گرافن به عنوان اولین ماده ی دوبعدی کشف شده، روند رو به رشدی را برای کاربرد در صنایع مختلف طی می کند. در این پژوهش، برخی پارامترهای موثر بر خواص ساختاری و ریزساختاری گرافن سنتز شده در حضور حلال n-متیل-2-پیرولیدون (NMP) و به کمک آسیای مکانیکی تر بررسی شده است. این پارامترهای متغیر شامل مقدار گرافیت، غلظت گرافیت در حلال، نسبت وزنی گلوله به گرافیت و زمان آسیا هستند. نتایج حاصل از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM)، طیف سنجی رامان و تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) نشان داد که حالت بهینه با انتخاب نسبت وزنی گلوله به گرافیت 25 به 1، غلظت گرافیت در NMP g/ml 20 و زمان شش ساعت حاصل می شود. در انتها، امکان استفاده از مخلوط ملامین و اوره برای ورقه ورقه کردن و عامل دار کردن گرافن به وسیله آسیای ماهواره ای بررسی شد که بنابر نتایج حاصل، این مخلوط، ترکیب موثری برای ورقه ورقه کردن و عامل دار کردن همزمان گرافیت است.

  کلیدواژگان: سنتز، گرافن، آسیای ماهواره ای، عامل دار کردن، ورقه ورقه کردن
|
 • Pages 1-10

  In this research, with use of copper chloride, indium chloride, Thiourea (source of sulfur) and deionized  water as solvent, using hydrothermal method at 180 ° C and at time of 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 and 20 hours, the composition of CuInS2 nanoparticles was synthesized by Stoichiometric ratio of (1: 1: 2), and in the next step, this compound (CuInS2 ( with cobalt additive at 180 ° C and at time of 20 h with Stoichiometric composition of the CuIn1-xCoxS2 ​​(X = 0.1 , x=0.2)  was synthesized and the Structural changes, microstructural and Optical properties have also been studied. The use of X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) and Diffuse Reflection Spectroscopy (DRS) were investigated for the optical and microstructural properties. The results show that crystallite size of the synthesized single-phase nanoparticles of CIS at 16, 18 and 20 hours are 26, 29 and 32 nm, respectively. With the use of the diffraction Peaks of the planes such as (112), (220) and (312) for the sample synthesized in 20 hours, the lattice constant value a is 5.52 Å and c is 11.11 Å. FESEM micrographs showed irregular polyhedral shape for particles presence in sample synthesized in 18 hours and flaky shape for particles presence in sample synthesized in 20 hours. The band gap for a single-phase synthesized sample at 20 hours is 1. 54 eV. The band gap of (CuIn1-xCoxS2) with values (X = 0.1) was calculated to be 1.92 eV.

  Keywords: CuInS2, solar cell, chalcopyrite, Cobalt dopant, hydrothermal, time, microstructure
 • Pages 11-24

  Given the growing importance of photocatalysts in the industrial wastewater treatment, in this study, TiO2-CuO (TC) composite nanoparticles were synthesized by sol-gel method. Tetrabutyl orthotitanate (TBT), copper nitrate-3hydrate and ethanol were used as titanium dioxide precursor, copper oxide precursor and solvent, respectively. The structural, optical, photocatalytic activity and BET-BJH properties of nanoparticles were studied by X-ray diffraction (XRD), Field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), UV-Vis absorption spectroscopy and Brunauer-Emmett-Teller specific surface area (BET). The results of XRD and BET analysis show that the TiO2-CuO composite reduced the crystallite size and increased the specific surface area. Also the results of XRD, EDX, and MAP analysis confirmed the presence of TiO2, CuO in the nanocomposite. The specific surface area for the pure mesoporous titania (T) and TiO2-CuO (TC) nanocomposite samples are 60.25 282 m2/g and 163.22 m2/g, respectively. Absorption edge (λedg) and band gap energy (Eg) of T and TC samples are 365.7 nm, 3.39 eV and 375 nm and 3.30 eV, respectively. The results of FESEM showed that the particles were somewhat agglomerated and the particle size of the composite sample was 10-15 nm.

  Keywords: Composite nanoparticles, Mesoporous, Titanium Dioxide, Copper Oxide, Sol-Gel, Photocatalytic Properties, Optical Properties
 • Pages 25-43

  Nickel-phosphorus coatings (Ni-P) are widely used in industry due to their high hardness, corrosion resistance and very good mechanical and chemical properties. Oxide particles such as TiO2 can be used to increase the wear resistance of these coatings. In this study, the Ni-P-W-TiO2 composite coating was deposited on the AISI 304L steel substrate using the electroplating method. Electroplating was performed at concentrations of 10, 20, and 30 g/L TiO2, and the effect of TiO2 concentrations on the microstructure, corrosion behavior, and wear behavior was investigated. Coatings were characterized by scanning electron microscopy (SEM). In order to investigate corrosion resistance, potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) tests were used in 3.5% NaCl aqueous solution. A pin on disk test was used to test the wear resistance of uncoated and coated samples. Sample micro-hardness was also measured by the Vickers hardness test. Examination of the microstructure showed that the best TiO2 concentration for deposition was 20 g/L. The results of Tafel and electrochemical impedance spectroscopy tests were also consistent with microscopic images, and the results showed that the coating formed at concentration of 20 g/L had the highest corrosion resistance compared to other coated and non-coated samples. Also, the results of the wear test showed that increasing the TiO2 concentration increases the micro-hardness and wear resistance.

  Keywords: Coating, TiO2, Potentiodynamic polarization, Electrochemical impedance spectroscopy, Wear resistance
 • Pages 45-58

  In the present study, zinc oxide nanoparticles in three different forms (spherical, rod and sheet) were synthesized by a hydrothermal method. The obtained products were characterized by X-ray diffraction (XRD), filed emission scanning electron microscopy (FESEM), EDX elemental analysis and UV-Vis spectroscopy. The photocatalytic properties were investigated using congo red (CR) degradation under ultraviolet iradiation . ZnO nanorods exhibited higher photocatalytic activity as compared to other morphologies (sheet and spherical) that occurred with a 97% destruction rate within two hours at pH = 8. The energy gap of the synthesized nanoparticles was calculated by tauc method and the relationship between the obtained values ​​and the photocatalytic activity of the particles was investigated. It was found that, the efficiency of the photacatalytic reaction is more dependent on the particle size and morphology than on the band gap. The kinetics results showed the first-order reaction mechanism for the photocatalytic activities of the nanoparticles.

  Keywords: Tauc plot, Band gap, Zinc Oxide, Congored, Photocatalyst
 • Pages 59-70

  The ZnO films and ZnO films doped with Al were deposited on glass substrates by radio frequency magnetron sputtering at room temperature. Films were annealed in an electrical furnace with Ar atmosphere at three different temperatures 400, 500, and 600 oC. The values of optical density of ZnO films were greater than respect to ZnO films doped with Al. With increasing annealing temperature, the lateral size values of nanoparticles for ZnO films were increased. The ZnO films annealed at 400 ⁰C have minimum value of the nanoparticles lateral size in about of 22.59 nm.  The ZnO films doped with Al and annealed at 600 ⁰C have maximum value of the nanoparticles lateral size in about of 22.59 nm.  Changes in the height of the scanned surface of the layers indicated that the zinc oxide film has a sharp jump of 25nm at room temperature. Also, the ZnO films doped with aluminum at 600 °C have less ups and downs than other temperatures and the height is around 6 nm. With increasing the annealing temperature, the fractal dimensions’ values of the zinc oxide films were decreased.

  Keywords: fractal dimension, structural properties, lateral size, optical density, bearing area
 • Pages 71-85

  In this research oxyacetylene ablation behavior of SiC/ZrB2 multilayer coating prepared on graphite by infiltration and plasma spray method was investigated. SiC inner layer was prepared on graphite substrate by infiltration method in Si, C and Al2O3 powder bed at 1600°C under argon atmosphere. Microstructural characterization confirmed the formation of SiC graded coating with average thickness of 600μm. ZrB2 outer layer coating was prepared on SiC coated graphite via shrouded plasma spray. Microstructural characterization of ZrB2 outer layer showed that the mechanical bonding is created at the coating-substrate interface without any crack and discontinuity. The results of oxyacetylene ablation test revealed the good ablation resistance of SiC/ZrB2 coated graphite. Mass ablation rate for coated sample was 0.0393 × 10-3 g.cm-2.s-1. This is attributed to the formation of ZrO2-SiO2 protective film on the surface.

  Keywords: Infiltration, gradient structure, zirconium diboride, plasma spray, ablation
 • Pages 87-100

  In this research, first of all, two samples of glasses of 40SiO2–28.6B2O3–24.5Fe2O3– 6.4Na2O–0.5Cr2O3 (mol%) (chr('39')Achr('39') sample) and 36SiO2–10.3B2O3–17Fe2O3–36Na2O–0.7Cr2O3 (mol%) (chr('39')Bchr('39') sample) were synthesized using melting furnace method. Structural and magnetic properties of the samples have been studied by the X-ray diffraction (XRD) and the vibrating sample magnetometer (VSM) respectively. X-ray diffraction pattern of the chr('39')Achr('39') sample showed formation of magnetite phase and for the chr('39')Bchr('39') sample showed amorphous phase. VSM showed ferrimagnetic properties for the chr('39')Achr('39') sample, and superparamagnetic properties for the chr('39')Bchr('39') sample. Crystallization temperature of the chr('39')Bchr('39') sample obtained at 720°C using the differential thermal analysis (DTA) This glass sample heat treated at 720 °C and 860 °C for one hour in air atmosphere and they called chr('39')B1chr('39') and chr('39')B2chr('39') respectively. The XRD pattern of the chr('39')B1chr('39') sample showed formation of maghemite and hematite phase. Magnetic hysteresis loop showed saturation magnetization (Ms) about 13.5 emu g-1 for the chr('39')B1chr('39') sample. For the chr('39')B2chr('39') sample, formation of hematite phase and Fe21.34O32 was observed using XRD data. The remanence magnetization (Mr) obtained about 0.03 emu g-1 for the chr('39')B2chr('39') sample. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) showed absorption peaks of Fe-O link in 571 cm-1 and 435 cm-1 for the chr('39')B1chr('39') sample and 510 cm-1 and 461 cm-1 for the chr('39')B2chr('39') sample.

  Keywords: Hematite, Magnetic Glass Ceramics, Magnetite, Maghemite, Melting Method
 • Pages 101-111

  Graphene, as the first presented two-dimensional material, is undergoing a growing trend in various industries. In this study, some effective parameters on the structural and microstructural properties of graphene synthesized by wet milling, in the presence of N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) as a solvent were investigated. These variable parameters consist of the amount of graphite, solids to solvent ratio, weight ratio of pellets to solids, and the time of milling. The results of field emission scanning electron microscopy (FESEM), Raman spectroscopy and Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) analysis showed that the optimal parameters are 25 for the weight of pellets to graphite, concentration of 20 g/ml of graphite in NMP, and milling time of 6 hours. However, the application of a mixture of melamine and urea was evaluated for the exfoliation and functionalization of graphene by the planetary mill, according to the results, this mixture, showed a promising result as a promising composition for the simultaneous exfoliation and functionalization of graphene.

  Keywords: Synthesis, Graphene, Planetary mill, Functionalization, Exfoliation