فهرست مطالب

فصلنامه کومش
سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 84، امرداد و شهریور 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/05/03
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سمانه بهزادپور، حمیدرضا پوراعتماد*، سعید اکبری زردخانه، سهیلا سرداری صفحات 425-432

  هدف :

  نشانه های اضطرابی در کودکان دارای اتیسم گزارش شده است. اکثر پژوهش ها بر کودکان سنین مدرسه تمرکز داشته اند و به نشانه های اضطرابی در کودکان پیش دبستانی دارای اتیسم و مقایسه آن در گروه های کودکانی با شدت علایم مختلف و کودکان عادی پرداخته نشده است. لذا هدف پژوهش مقایسه اضطراب کلی و نشانه های اضطرابی در گروه های کودکان اتیسم با شدت علایم خفیف، متوسط و شدید و کودکان دارای رشد عادی است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی پس رویدادی، از نوع مقطعی بود. در این پژوهش چهار گروه شامل 25 کودک دارای اتیسم با علایم خفیف، 25 کودک دارای اتیسم با علایم متوسط، 21 کودک دارای اتیسم با علایم شدید و 25 کودک دارای رشد عادی شرکت کردند. داده ها با استفاده از مقیاس نمره گذاری اتیسم گیلیام و پرسش نامه اضطراب پیش دبستان جمع آوری شدند.

  یافته ها

  نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره نشان داد که بین چهار گروه در اضطراب کلی و نشانه های اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی و اضطراب جدایی تفاوت معنادار وجود دارد (001/0P<). گروه کودکان دارای اتیسم متوسط و اتیسم شدید در اضطراب کلی و نشانه های اضطرابی تفاوت معناداری با هم نداشتند (99/0=P). چهار گروه در فوبی خاص تفاوت معناداری نداشتند (05/0<P). هم چنین، نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که  گروه کودکان دارای اتیسم خفیف شدت اضطراب کلی، اضطراب اجتماعی و اضطراب فراگیر بیش تری را نسبت به گروه کودکان دارای اتیسم شدید و متوسط و کودکان دارای رشد عادی تجربه می کنند (001/0>P). اضطراب جدایی در گروه کودکان دارای اتیسم خفیف و کودکان دارای رشد عادی بیش از دو گروه دیگر بود (001/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که  هر چه قدر شدت علایم اتیسم افزایش  می باید، به نوبه خود توانایی های شناختی در این کودکان کاهش می یابد، سطح اضطراب نیز کاهش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد که تجربه اضطراب مستلزم برخی مهارت های شناختی و سطوحی از رشد شناختی است که در کودکان دارای اتیسم متوسط و اتیسم شدید دارای نقص هستند.

  کلیدواژگان: اختلال طیف اتیسم، اضطراب، همبودی، کودک پیش دبستانی
 • فاطمه میری*، فرهاد غلامی، منصوره مکبریان صفحات 433-440

  هدف:

   درد ناشی از نوروپاتی دیابت تاثیرات روان شناختی در پی دارد که می تواند کیفیت زندگی و شادکامی این بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای بر سلامت عمومی و شادکامی و رابطه آن با کنترل قند خون در بیماران مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابت بود.

  مواد و روش ها

  در پژوهش کارآزمایی بالینی حاضر، 30 مرد دیابتی مبتلا به  نوروپاتی محیطی بر اساس سطح نوروپاتی به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به اجرای تمرینات مقاومتی دایره ای (شدت 60-50% یک تکرار بیشینه و 3 جلسه در هفته) به مدت 12 هفته پرداختند. قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، اندازه گیری ترکیب بدن به عمل آمد و نمونه های خونی در حالت ناشتا جمع آوری شد. هم چنین سلامتی عمومی و شادکامی به وسیله پرسش نامه های سلامت عمومی (GHQ-28) و شادکامی آکسفورد (OHI) ارزیابی شد.

  یافته ها

  هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) در گروه تجربی در مقایسه با کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (04/0=P). علاوه بر این، شادکامی و سلامت عمومی در گروه تجربی نسبت به کنترل به طور معنی داری بهبود یافت (به ترتیب، 0001/0=P و 001/0=P). هم چنین، رابطه معنی داری بین تغییرات شادکامی باHbA1c)  4/0-=r و 02/0=P) و سلامت عمومی با HbA1c) 36/0= rو 04/0=P) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تحقیق، بیماران مبتلا به نوروپاتی محیطی می توانند از تاثیرات تمرین مقاومتی بر کنترل قند خون بهره مند شوند که با بهبود شاخص های سلامت عمومی و شادکامی همراه بود.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، آسیب های عصبی ناشی از دیابت، شادکامی، وضعیت سلامت، هموگلوبین گلیکوزیله
 • حسین هنری*، محمدابراهیم مینایی، حسن میرحاج، سید مسیح اعتماد ایوبی صفحات 441-448

  هدف:

   تا به امروز واکسن های زیادی برای بیماری سیاه زخم ساخته شده؛ اما هنوز واکسنی ایده آل تولید نشده است. در این تحقیق، برای رفع مشکلات ناشی از واکسن های موجود و افزایش کارایی واکسن پیشنهادی، از پروتئین نوترکیب کایمریک حاوی دمین 1 فاکتور کشنده و دمین 4 آنتی ژن محافظ باسیلوس آنتراسیس در نانوکپسول کوپلیمری استفاده شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، برای تولید نانوکپسول های حاوی پروتئین نوترکیب کایمریک آنتی ژن محافظ و فاکتور کشنده باسیلوس آنتراسیس از روش امولسیون دوگانه تبخیر حلال استفاده شد. اندازه و پتانسیل زتای نانوذرات، بازده بارگذاری نانوذرات، الگوی رهایش پروتئین نوترکیب، تاثیر احتمالی روش تولید نانوذرات پلی لاکتیک اسید- پلی اتیلن گلیکول (PLA-PEG) بر روی ماندگاری پروتئین های نوترکیب بررسی شد. به منظور تولید آنتی بادی و بررسی پاسخ ایمنی، از موش های سوری به عنوان نمونه تست و شاهد استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین تیتر آنتی بادی تولیدی علیه پروتئین های کایمریک به صورت بارگذاری شده نسبت به آزاد، اختلاف معنی داری را نشان می دهد. اختلاف تیتر آنتی بادی بین گروه های یک بار تزریق بارگذاری شده و دو بار تزریق بارگذاری شده و آنتی ژن آزاد، معنی دار است و بیش ترین تیتر آنتی بادی، مربوط به دو بار تزریق بارگذاری شده است. هم چنین بین تزریق بارگذاری شده یک تزریق و آزاد، اختلاف معنی داری مشاهده گردید. این مطلب بیانگر این است که می توان با بارگذاری آنتی ژن های کایمریک در نانوذرات PLA-PEG و یک بار تزریق (به جای چهار تزریق) میزان آنتی بادی بیش تری تولید نمود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دمین چهار آنتی ژن محافظ و دمین اول فاکتور کشنده باسیلوس آنتراسیس با یک دیگر ادغام پذیرند و آنتی ژن فعالی را تولید می نماید. این آنتی ژن های کایمریک تولید شده (LFD1-PA4)، فعال است و قادر به تحریک سیستم دفاعی حیوان آزمایشگاهی می باشد. هم چنین نانو حامل های حاوی آنتی ژن تولیدی با رهایش کنترل شده، می تواند سیستم ایمنی حیوان آزمایشگاهی را تحریک نماید.

  کلیدواژگان: پروتئین های بهم پیوسته نوترکیب، آنتی ژن های باکتریایی، باسیلوس آنتراسیس، واکسن ها، سیاه زخم
 • شهرام سیفی، پرویز امری*، بهمن حسن نسب، رحمت الله جوکار، نورالدین تقوی، سیمین موعودی صفحات 449-455

  هدف:

   بی حسی وریدی منطقه ای یک روش بی حسی ساده و مطمین جهت انجام جراحی اندام تحتانی است. این مطالعه با هدف مقایسه اثر بی حسی وریدی منطقه ای و بی حسی نخاعی در جراحی های پا انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 60 بیمار کاندید اعمال جراحی پا در دو گروه مساوی انجام شد. در گروه مداخله بی حسی وریدی منطقه ای با 40 میلی لیتر لیدوکایین نیم درصد و در گروه شاهد بی حسی نخاعی با 12 میلی گرم مارکایین نیم درصد انجام گرفت. در هر دو گروه مدت زمان بی دردی، مدت زمان بی دردی بعد از باز کردن تورنیکه، مدت ریکاوری، شدت درد بعد از عمل بر اساس مقیاس دیداری (Visual analog scale, VAS)، فشار خون، ضربان قلب حین عمل و  ریکاوری و عوارض دیگر مثل تهوع، استفراغ و سردرد بررسی گردید.

  یافته ها

  دو گروه از نظر سن و جنس اختلافی نداشتند. میانگین مدت زمان بی دردی در گروه نخاعی 30/17±13/121  دقیقه و در گروه بی حسی وریدی 14/5±50/49 دقیقه بود (001/0<p). میانگین مدت زمان بی دردی بعد از باز کردن تورنیکه در گروه شاهد 29/15±17/72 دقیقه و در گروه  مداخله 22/6±17/11 دقیقه بود (001/0<p). میانگین مدت زمان ریکاوری در گروه شاهد 82/4±83/26 و در گروه  مداخله 20/3±10/13 دقیقه بود (001/0<p). نمره درد یک ساعت بعد از عمل در گروه شاهد 31/0±3/2 و در گروه مداخله 20/0±1/7  بود (001/0<p). کاهش فشارخون، برادیکاردی، تهوع و استفراغ، سرگیجه و سردرد در گروه نخاعی بیش تر از گروه بی حسی داخل وریدی بود (001/0<p).

  نتیجه گیری

  در جراحی کوتاه مدت اندام تحتانی، بی حسی وریدی منطقه ای مناسب تر از بی حسی داخل نخاعی است.

  کلیدواژگان: بی حسی هدایتی، بی حسی نخاعی، جراحی، پا
 • سید محمدتقی شاهچراغ، عباسعلی ابراهیمیان*، علی فخر موحدی صفحات 456-464

  هدف :

  در اورژانس پیش بیمارستانی شناسایی بیماران داخلی در معرض خطر و کمک به اتخاذ تصمیم های مناسب اهمیت دارد. یکی از روش هایی که به اتخاذ تصمیمات مناسب در محیط های پیش بیمارستانی کمک می نماید، سطح بندی خطراتی است که بیماران این حوزه را تهدید می کند. لذا این مطالعه با هدف سطح بندی خطر مرگ بیماران داخلی در محیط های اورژانس پیش بیمارستانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک مطالعه توصیفی از نوع طولی آینده نگر بود که از اول اردیبهشت تا آخر مرداد ماه سال 1398 به طول انجامید. 675 بیمار در این مطالعه مشارکت نمودند. نمونه گیری به صورت هدفمند، غیرتصادفی و متوالی از بین بیماران داخلی متقاضی استفاده از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی، انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه های جمعیت شناختی- بیماری و مقیاس هشدار فوریت های داخلی پیش بیمارستانی بود. گردآوری داده ها توسط تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی و بر بالین بیماران انجام شد. سپس وضعیت بیماران تا زمان ترخیص از بخش اورژانس پیگیری گردید.

  یافته ها

  میانگین نمرات مقیاس هشدار فوریت های داخلی پیش بیمارستانی 21/6±95/11 بود. میزان نسبت شانس برای هر نمره مقیاس هشدار فوریت های داخلی پیش بیمارستانی، 193/1 بود، که نشان می دهد به ازاء هر یک واحد افزایش در نمرات مقیاس هشدار فوریت های داخلی پیش بیمارستانی، 3/19% خطر مرگ بیماران افزایش می یابد. بیماران بر اساس نمرات مقیاس هشدار فوریت های داخلی پیش بیمارستانی به سه سطح سبز، زرد و قرمز تقسیم بندی شدند. مساحت زیر منحنی راک برای نمرات مقیاس هشدار فوریت های داخلی پیش بیمارستانی جهت شناسایی مرگ و نیاز به بستری شدن در بخش های مراقبت ویژه به ترتیب برابر با (901/0-793/0=CI) 847/0 و (799/0-711/0= CI) 755/0 بود که نشان دهنده حساسیت و ویژگی خوب این ابزار برای شناسایی بیماران بدحال می باشد.

  نتیجه گیری

  مقیاس هشدار فوریت های داخلی پیش بیمارستانی می تواند جهت سطح بندی و تریاژ بیماران داخلی در اورژانس پیش بیمارستانی به ویژه در زمان بلایا مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس آن می توان بیمارانی که در سطح سوم و یا رنگ سبز قرار می گیرند را با تاخیر بیش تری به بیمارستان منتقل نمود و این کار می تواند کیفیت ارایه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی را در زمان بلایا ارتقا دهد.

  کلیدواژگان: خدمات فوریت های پزشکی، خدمات اورژانس بیمارستان، ارزیابی خطر، بیماران، طبقه بندی
 • رقیه ارشاد سرابی، زهرا مختاری، احمد نقیب زاده تهامی، وحید رضا برهانی نژاد، علی ولی نژادی* صفحات 465-473

  هدف :

  وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب برنامه  ملی کنترل و پیش گیری دیابت، بر اجرای برنامه های آموزشی برای بیماران دیابتی در مراکز بهداشتی نظارت و تاکید دارد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع دوم آموزش دیده مبتنی بر برنامه کشوری کنترل و پیشگیری دیابت بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مطالعات تحلیلی- مقطعی بود که در سال 1398-1397 و در شهرستان زرند کرمان انجام گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد دارای روایی و پایایی استفاده شد.

  یافته ها

  در بین رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مورد بررسی بالاترین میانگین مربوط به مراقبت پاها و کم ترین مربوط به پایش قند خون می باشد. میانگین نمره خودمراقبتی 79/41 با انحراف معیار 54/14 بود. بر اساس نتایج میانگین خودمراقبتی در افراد مورد مطالعه بر حسب تاهل (001/0<p)، بر حسب سابقه دیابت در خانواده (01/0=P)، بر حسب نوع درمان (044/0=P)، و بر حسب وضعیت امکانات زندگی (007/0=P)، بود و تفاوت معنی را در دو گروه مورد مقایسه نشان داد.

  نتیجه گیری

  استفاده از رویکرد آموزشی مناسب و هم چنین تهیه محتوای آموزشی متناسب با مخاطب مورد نظر، می تواند نقش مهمی در ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی در بیماران ایفا نماید. به نظر می رسد ارزیابی سطح رفتارهای خود مراقبتی می تواند کمک شایانی به ارایه دهنده خدمت به بیماران دیابتی کند. زیرا از این طریق ارایه دهندگان خدمت می توانند محتوای آموزشی و رفتارهای خود مراقبتی مورد نظر بیمار را شناخته و برای ارتقاء آن ها، رویکرد آموزشی مناسب را استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی، دیابت شیرین نوع2، آموزش، شرایط اجتماعی، برنامه های بهداشت ملی
 • علیرضا فلاح زاده، سعید محمدی* صفحات 474-481

  هدف:

   مارچوبه ایرانی در طب سنتی ایران در درمان دردهای رماتیسمی و التهاب استفاده می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات ضددردی، ضد التهابی و سمیت حاد اسانس ریشه گیاه مارچوبه ایرانی در موش سوری نر بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی از موش های سوری نر استفاده شد. در آزمایش بررسی درد (شامل تست رایتینگ، تیل فلیک و فرمالین)،  حیوانات به 6 گروه کنترل- حلال (ترکیبی از تویین 80 + آب مقطر)، گروه های تیمار شده با اسانس (400، 200 و 100 mg/kg و به صورت گاواژ یا دهانی)، مورفین (درون صفاقی) و نیز نالوکسان (درون صفاقی) به همراه دوز 400 mg/kg اسانس تقسیم شدند. در  آزمایش بررسی التهاب (تست های گزیلن و کاراگینان)، حیوانات به 5 گروه کنترل، اسانس (دهانی) و دگزامتازون (درون صفاقی) تقسیم شدند. در تست سمیت حاد،  حیوانات به 6 گروه تقسیم شده بودند.

  یافته ها

  دوز دوز mg/kg400 اسانس در تست های رایتینگ و تیل فلیک اثر ضددردی معنی داری (01/0<p) را نشان داد. هم چنین در تست  التهاب با اسفاده از گزیلن، دوز های mg/kg 200 و 400 اسانس میزان التهاب گوش موش ها را به  میزان معهن داری نسبت به گروه کنترل کاهش داد.  در تست بررسی سمیت،  اثر سمیت  حاد اسانس گیاه  دیده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که  اسانس ریشه گیاه مارچوبه ایرانی در موش های سوری نر دارای اثرات ضد دردی  و ضد التهابی و فاقد سمیت است.

  کلیدواژگان: عوامل ضد التهاب، داروهای ضد درد، گیاه مارچوبه، سمیت
 • ملیحه جوشنی خیبری، آیت رحمانی، حسین نظری، خلیل الله معینیان* صفحات 482-488

  هدف :

  اتحادیه ی  اروپا در سال  2015، هورمون های استروژنی را در فهرست ترکیبات  با احتمال خطر واقعی برای موجودات زنده قرار داده و بر نیاز به تحقیقات محیطی تاکید نموده است. تعیین حضور و تاثیر فرایندهای لجن فعال و کلریناسیون بر سرنوشت هورمون های استروییدی 17 بتا استرادیول و تستوسترون در فاضلاب بیمارستانی، هدف این مطالعه بوده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، برای هر هورمون، 18 نمونه از نقاط مختلف تصفیه خانه ی با مقیاس واقعی در یک بازه ی سه ماهه برداشت گردید. استخراج هورمون از نمونه ها به روش استخراج فاز جامد و با استفاده از کارتریج 18 C انتخابی انجام و سپس با روش الیزا و با استفاده از کیت های اختصاصی ساخت شرکت IBL آلمان مورد سنجش قرار گرفتند.

  یافته ها

  کمینه ی غلظت هورمون در فاضلاب خام بیمارستان مربوط به 17 بتا استرادیول اما کمینه ی غلظت مشاهده شده در پساب نهایی مربوط به تستوسترون بود. غلظت هورمون تستوسترون در فاضلاب خام (08/6 نانوگرم در لیتر) و بیش تر از هورمون 17 بتا استرادیول (13/4 نانوگرم در لیتر) و تفاوت مشاهده شده معنی دار اما تفاوت غلظت دو هورمون در پساب نهایی معنی دار نبود. راندمان فرایند تصفیه ی فاضلاب با سیستم بیولوژیک لجن فعال در حذف هورمون تستوسترون و 17 بتا استرادیول به ترتیب حدود 85 و 76 درصد مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  هر چند فرایند لجن فعال و کلریناسیون پساب تاثیر زیادی در حذف و کاهش قابل توجه غلظت هورمون های استروییدی 17 بتا استرادیول و تستوسترون دارند اما باقیمانده ی غلظت هورمون ها نشان می دهد که  بایستی ملاحظات لازم از جمله توجه به ظرفیت منابع آب پذیرنده مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اختلال غدد درون ریز، فاضلاب بیمارستانی، لجن فعال، استرادیول، تستوسترون، استخراج فاز جامد، الیزا
 • مریم جلیلی صدرآباد، سید حبیب الله هاشمیان، راهب قربانی، شبنم سوهانیان* صفحات 489-493

  هدف:

   خشکی دهان یک عارضه ی آزاردهنده دیابت بوده که می تواند باعث کاهش کیفیت زندگی فرد شود و تا حد زیادی با کنترل ضعیف قند خون و داروهای مصرفی که باعث کم کاری غدد بزاقی می شوند، در ارتباط است.

  مواد و روش ها

  30 فرد دیابتی (سطح گلوکز ناشتا mg100ml /126 یا بالاتر)، 30 فرد پره دیابتی (سطح گلوکز ناشتا mg100ml / 110 تا 125) و 30 فرد سالم (سطح گلوکز ناشتا کم تر از mg100ml / 100) از بین مراجعین بیمارستان کوثر شهرستان سمنان، با اخذ رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. در همه آن ها مشخصات فردی، HbA1C و بزاق غیر تحریکی اندازه گیری و ثبت شد. HbA1C کم تر از 7% به عنوان دیابت کنترل شده در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  سه گروه از نظر جنس و سن جور بودند (05/0<P). میانگین±انحراف معیار میزان بزاق غیر تحریکی در بیماران دیابتی کنترل شده و بیماران کنترل نشده به ترتیب 02/0±08/0 و 02/0±06/0 میلی لیتر بر دقیقه با تفاوت معنی دار بود (006/0=P). میانگین±انحراف معیار میزان بزاق غیر تحریکی در بیماران دیابتی، پره دیابتی و در گروه کنترل به ترتیب 02/0±07/0، 01/0±12/0 و 02/0±14/0 میلی لیتر بر دقیقه با تفاوت معنی دار بود (001/0<P).

  نتیجه گیری

  بالا رفتن سطح گلوکز ناشتا باعث کاهش بزاق غیر تحریکی و از سوی دیگر افزایش میزان خشکی دهان می شود و از آن جایی که در افراد با دیابت کنترل نشده خشکی دهان بیش تر بوده، لذا میزان قند خون و  نیز کنترل آن تاثیر بارزی بر کاهش بزاق غیر تحریکی و کاهش خشکی دهان دارد.

  کلیدواژگان: دیابت شیرین، خشکی دهان، بزاق، هموگلوبین گلیکوزیله
 • علی صالحی سهل آبادی، حمیده بیدل، حدیثه ربیعی، سید حجت موسوی کردمیری، فائزه عباسی بلوچخانه* صفحات 494-501

  هدف:

   اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی است و از شایع ترین علت غیبت کارکنان شناخته شده است، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و ریسک فاکتورهای ارگونومی محیط کار در کارکنان یکی از دانشکده های علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی در سال 1398 بین 108 نفر از کارکنان یکی از دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است که شامل 57 نفر کارمند و 51 نفر هییت علمی بوده اند. در این مطالعه از پرسش نامه استاندارد نوردیک، چک لیست جامع ارگونومی برای محیط های کار دفتری و روش ارزیابی سریع تنش اداری (ROSA) استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد، که بیش ترین شیوع درد یا ناراحتی در یک سال اخیر در نواحی شانه (50%) و پا (50%) بوده است. نتایج ارزیابی پوسچر به روش ROSA نشان داد که 34% افراد مورد مطالعه در ناحیه ضرورت انجام مداخله ارگونومی قرار گرفتند. هم چنین بین امتیاز نهایی ROSA با سه بخش اصلی چک لیست ارگونومی رابطه معنادار وجود داشت (05/0<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به وجود ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ریسک فاکتورهای ارگونومی محیط کار، در نتیجه باید اقدامات کنترلی جهت بهبود ریسک فاکتورها صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: بیماری های اسکلتی عضلانی، چک لیست، ارگونومی، کارکنان اداری
 • حمیدرضا برق دوست، اعظم تقویی زاهد کلایی، سارا سعیدنیا* صفحات 502-509
  هدف

  حاملگی خارج رحمی یکی از شایع ترین علت های مرگ و میر مادران باردار است. این مطالعه با هدف بررسی ریسک فاکتورها افزایش دهنده شانس ابتلا به حاملگی خارج رحمی انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه مورد شاهدی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 97 و به روش سرشماری انجام شد. زنان بارداری که با شک به حاملگی خارج رحمی و شکم حاد بستری شده بودند و تشخیص حاملگی خارج رحمی در آن ها قطعی شده بود، به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. هم چنین زنان با حاملگی رحمی نرمال به صورت رندوم در گروه شاهد قرار گرفتند. اطلاعات افراد از جمله اطلاعات دموگرافیک، مصرف دخانیات، سابقه سقط جنین، سابقه عفونت لگنی و سابقه حاملگی خارج رحمی قبلی از پرونده های دو گروه استخراج گردید.

  یافته ها:

   در این مطالعه در هر گروه 144 نفر مورد بررسی قرارگرفتند. مصرف دخانیات (005/0=P، 219/12:OR)، سطح تحصیلات زیر دیپلم (002/0=P، 483/4:OR)، سابقه جراحی شکم (004/0=P، 337/3:OR)، سابقه حاملگی خارج رحمی (008/0=P، 684/11:OR)، نوع زایمان قبلی (05/0P<، 567/2:OR) و سابقه سقط جنین (001/0=P، 548/14:OR) شانس ابتلا به حاملگی خارج رحمی را افزایش دادند.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس نتایج این مطالعه مهم ترین ریسک فاکتورهای افزایش دهنده شانس حاملگی خارج رحمی به ترتیب، سابقه سقط جنین، مصرف دخانیات، سابقه حاملگی خارج رحمی، سطح تحصیلات زیر دیپلم، سابقه جراحی شکم و نوع زایمان قبلی بودند.

  کلیدواژگان: حاملگی نابه جا، حاملگی خارج رحمی
 • منصوره مقربی منظری، غلامعلی قاسمی کهریزسنگی*، حسین نگهبان صفحات 510-519

  هدف :

  سندرم متقاطع فوقانی به عنوان نوعی ناهنجاری اسکلتی عضلانی شناخته می شود که منجر به تغییرات وضعیتی مانند سر به جلو، شانه به جلو و کایفوز می شود. تعادل یکی از مهم ترین اجزای پاسچر می باشد که ممکن است در نتیجه بروز سندرم متقاطع فوقانی کاهش یابد. هدف این مطالعه مقایسه هشت هفته برنامه تمرینات اصلاحی کمربند شانه ای، کمربند لگنی و ترکیبی برای بهبود تعادل در این سندرم می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 45 دانشجوی دختر دارای سندرم متقاطع فوقانی به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری تمرینات کمربند شانه ای، کمربند لگنی و ترکیبی تقسیم شدند. تمرینات اصلاحی پیش رونده در تمامی گروه ها به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و به مدت 30 تا 70 دقیقه انجام شد. تعادل ایستا قبل و بعد از مداخله توسط دستگاه فوت اسکن ارزیابی شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل ANOVA برای داده های تکراری نشان داد تعادل افراد در هر سه گروه تمرینی پس از شرکت در برنامه تمرینات اصلاحی افزایش یافته است (000/0=P). نتایج آزمون تعقیبی برای وضعیت های 30 ثانیه با چشمان باز (05/0=P) و 30 ثانیه با چشمان بسته (04/0=P) تفاوت معناداری بین تمرینات گروه ترکیبی و کمربند شانه ای نشان داد. در تغییرات بین گروهی آزمون های 10 ثانیه با پای راست (84/0=P) و 10 ثانیه با پای چپ (58/0=P) تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  اصلاح هم زمان ناهنجاری های وضعیتی به صورت یک کل نسبت به اصلاح مجزای هر یک از ناهنجاری ها به صورت یک جزء می تواند اثر بخشی بهتری در بهبود تعادل داشته باشد. بنابراین، تمرینات اصلاحی کل گرا برای بهبود تعادل در سندرم متقاطع فوقانی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سندرم متقاطع فوقانی، تعادل وضعیتی، تمرینات کمربند لگنی، تمرینات کمربند شانه ای، فوت اسکن
 • محدثه پاک نظر، مجید میرمحمدخانی، نعمت ستوده اصل، مهدی عاشوری، بهناز بهنام، فاطمه پاک نظر* صفحات 520-529
  هدف

  سلامت روان در دانش آموزان به عوامل متعددی مربوط است. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات سلامت روان در دانش آموزان مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و مقایسه آن با مدارس عادی دولتی دوره اول متوسطه استان سمنان (1398) انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  در یک مطالعه مقطعی و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، دانش آموزان با استفاده از پرسش نامه توانایی ها و مشکلات (SDQ) از نظر مشکلات سلامت روان در پنج حیطه عاطفی، سلوک، بیش فعالی، روابط با همسالان و همیاری اجتماعی بررسی شدند.

  یافته ها: 

  تعداد 624 دانش آموز (304 پسر و 320 دختر) از 24مدرسه دولتی منتخب در مطالعه شرکت کردند. فراوانی موارد دارای مشکلات در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی 291 نفر (6/18%، فاصله اطمینان 95%: 1/14% تا 0/23%) و در مدارس عادی دولتی 331 نفر (30%، فاصله اطمینان 95%: 1/25% تا 9/34%) بود (001/0<p). شیوع کلی مشکلات پس از وزن دهی جمعیتی 8/28% برآورد شد. دانش آموزان مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی در حیطه های عاطفی و سلوک وضعیت بهتری را نشان دادند (001/0<p). با تطبیق متغیرهای زمینه ای، تحصیل در مدارس عادی دولتی با افزایش معنی دار شانس وجود مشکلات سلامت روان همراهی نشان داد (نسبت شانس تطبیق). یافته 90/1، فاصله اطمینان 95%: 06/1 تا 42/3، 032/0=P).

  نتیجه گیری: 

  تفاوت در شیوع گرچه می تواند تا حدی مربوط به تفاوت های فردی و اختلاف در محیط درسی مدارس باشد، اما  نقش تفاوت های اقتصادی اجتماعی نباید از نظر دور بماند. با عنایت به شیوع نسبتا بالای مشکلات سلامت روان، توجه بیش تر به انجام موثر غربالگری و پایش دوره ای در دانش آموزان خصوصا در مدارس عادی دولتی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سلامت روان، دانش آموزان، رفتار، عواطف، اختلال کمبود توجه با بیش فعالی، نوجوان
 • زهرا سلیمانی، علی محمد مصدق راد، معصومه عباس آبادی، مرضیه مرادی، فاطمه اشکانی، محمدرضا عسگری، علیرضا مصداقی نیا* صفحات 530-539

  هدف :

  عفونت های بیمارستانی باعث افزایش هزینه ها، طولانی شدن بهبودی، ناتوانی و مرگ بیماران می شوند. دانش، نگرش و عملکرد کافی کارکنان نقش مهمی در کنترل عفونت های بیمارستانی دارد. این پژوهش با هدف طراحی و روان سنجی یک پرسش نامه برای سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان پیراپزشکی در مواجهه با عفونت های بیمارستانی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع ترکیبی با رویکرد تاییدی جهت ابزارسازی است در دو بخش طراحی پرسش نامه و بررسی روایی و پایایی آن در سال 1398 در تهران انجام شد. سوالات اولیه پرسش نامه بر اساس مطالعات قبلی و نظرات تیم متخصصان طراحی شدند. سپس، روایی صوری، محتوا و سازه پرسش نامه طراحی شده بررسی گردید. روایی صوری، محتوایی و سازه به صورت کمی بررسی شد. در مرحله نهایی، پایایی سوالات با روش محاسبه آلفای کرونباخ و روش آزمون مجدد اندازه گیری شدند.

  یافته ها

  پرسش نامه نهایی شده شامل 45 سوال است، شاخص روایی محتوا و ضریب روایی محتوای کل پرسش نامه در محدوده 8/0 تا 1 به دست آمد. روایی صوری سوالات 35/3 بوده است. در قسمت آگاهی سنجی، ضریب کادر ریچاردسون برابر با 81/0 و در قسمت نگرش و عملکرد، ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 71/0 و 83/0 به دست آمد. ضریب هم بستگی در حیطه ی آگاهی 91/0، حیطه ی نگرش 85/0 و حیطه ی عملکرد 90/0 محاسبه گردید. الگوی تحلیل عاملی، آلفای کرونباخ و هم بستگی پیرسون از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

  نتیجه گیری

  پرسش نامه ی طراحی شده، پرسش نامه ای است که از روایی و پایایی مناسبی برخودار است.  لذا می توان پیشنهاد نمود در سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان پیراپزشکی  در ارتباط با عفونت های بیمارستانی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، عفونت های بیمارستانی، طراحی و روان سنجی
 • فاطمه میرزایی کاریزکی، علی یونسیان، شهربانو گلی، ناهید بلبل حقیقی* صفحات 540-548

  هدف:

   دیسمنوره ‏اولیه یکی ‏از شایع ترین شکایت های زنان سنین باروری می‏باشد که کیفیت زندگی و فعالیت ‏اجتماعی آن ها را تحت ‏تاثیر قرار می دهد. جهت کنترل و درمان دیسمنوره، روش های گوناگونی مطرح شده است. لذا مطالعه ‏حاضر با هدف بررسی اثر عصاره جوانه گندم و تمرینات انعطاف پذیری بر دیسمنوره اولیه دانشجویان دختران غیر ورزش کار صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده در چهار گروه شامل سه گروه مداخله (جوانه گندم، تمرینات انعطاف پذیری، تمرینات انعطاف پذیری+جوانه گندم) و گروه کنترل با تعداد 80 دختر دانشجوی غیر ورزشکار از دانشگاه صنعتی شاهرود می‏باشد. گروه تمرین در یک برنامه تمرینی انعطاف پذیری 8 هفته‏ای شامل: کشش عضلات شکم، کمر، نزدیک کننده‏های ران و همسترینگ شرکت کردند. آنها به مدت 8 هفته، 8 حرکت را انجام دادند که هر حرکت با 3 تکرار و هر تکرار به مدت 10 ثانیه، طی 4 روز در هفته انجام دادند. گروه جوانه گندم به مدت دو ماه متوالی روزانه دو عدد کپسول 500 میلی گرمی جوانه گندم از روز 16 سیکل قاعدگی تا 5 روز بعد از شروع قاعدگی مصرف کردند. گروه تمرین همراه با مصرف مکمل هم در برنامه تمرینات انعطاف پذیری شرکت کردند و هم مکمل جوانه گندم را دریافت کردند. در حالی که در گروه کنترل هیچ گونه مداخله‏ای صورت نگرفت تنها در ابتدا و انتهای کار پرسش نامه اختلالات قاعدگی را تکمیل نمودند.

  یافته‏ ها: 

  کاهش معنی داری در میانگین علایم سیستمیک گروه جوانه گندم از10/16 به 55/8 و گروه تمرین از 20/14 به 05/7 و گروه تمرین به همراه جوانه گندم از 7/14 به 40/8 و شدت درد دیسمنوره در گروه جوانه گندم از 60/2 به 65/1،  گروه تمرین از 35/2 به 40/1 و گروه تمرین همراه با مکمل جوانه گندم از 45/2 به 50/1 بعد از 8 هفته تمرین انعطاف پذیری و مصرف مکمل جوانه گندم دیده شد. شدت درد دیسمنوره اولیه در 3 گروه تجربی (تمرین، مکمل جوانه گندم و گروه ترکیبی) بهبود یافته است. میانگین نمرات علایم سیستمیک و میانگین نمرات مقیاس دیداری درد در همه گروه‏ها به جز گروه کنترل کاهش پیدا کرده بود (05/0 < P).

  نتیجه گیری:

   نتایج پژوهش حاضر بیانگر تاثیر مثبت و مشابه  هر 3 روش مکمل جوانه گندم، تمرینات انعطاف پذیری و تمرینات انعطاف پذیری به همراه مکمل جوانه گندم بر کاهش علایم سیستمیک و شدت درد دیسمنوره اولیه است.

  کلیدواژگان: مکمل جوانه گندم، تمرینات انعطاف پذیری، دیسمنوره اولیه، دانشجویان دختر، غیر ورزشکار
|
 • Samaneh Behzadpoor, Hamidreza Pouretemad*, Saeed Akbari Zardkhaneh, Soheila Sardari Pages 425-432
  Introduction

  Anxiety symptoms have been reported in children with autism. However, most studies have focused on school-aged children and early anxiety symptoms in preschoolers with autism and their comparison in groups of children with different symptom severity and normal children have been less addressed. So, this study sought to compare total anxiety and anxiety symptoms in children with mild, moderate and severe autism symptom severity and typically developing children.

  Materials and Methods

  The research design is descriptive ex post facto and takes up the form of a cross-sectional study. In this study, four sample groups including 25 children with mild autism symptoms, 25 children with moderate autism symptoms, 21 children with severe autism symptoms and 25 typically developing children participated in the study. Data were collected using the Gilliam Autism Rating Scale-Second Edition (GARS-2) and Preschool Children Anxiety Scale.

  Results

  The results of univariate and multivariate analysis of variance showed that there was a significant difference between four groups in total anxiety and symptoms of generalized anxiety disorder, social anxiety and separation anxiety (P<0.001). The group of children with moderate and severe autism were not significantly different in total anxiety and anxiety symptoms (P=0.99). There was no significant difference between four groups in specific phobias (P<0.05). Also, the results of Scheffe post hoc test showed that the group of children with mild autism experienced higher levels of  total anxiety, social anxiety and generalized anxiety than the group of children with severe and moderate autism and children with typically developing children (P<0.001). Separation anxiety was higher in children with mild autism and children with typically developing children than the other two groups (P<0.001).

  Conclusion

  Our findings indicates that as the severity of autism symptoms increases, their cognitive abilities decrease in these children and their anxiety levels decreases.  Accordingly, it seems that the experience of anxiety requires some cognitive skills and levels of cognitive development that are deficient in children with moderate and severe autism.

  Keywords: Autism Spectrum Disorder, Anxiety, Comorbidity, Preschoolers Child
 • Fatemeh Miri*, Farhad Gholami, Mansore Mokaberian Pages 433-440
  Introduction

  Painful diabetic neuropathy may have psychological consequences and lower quality of life and happiness in this population. The aim of the present study was to investigate the effect of circuit resistance training on general health, happiness and its correlation with glucose control in diabetic men with peripheral neuropathy.

  Materials and Methods

  In the present clinical trial study, 30 diabetic men with peripheral neuropathy were randomly divided into experimental (n=15) and control (n=15) groups based on the level of neuropathy. The experimental group performed a circuit resistance-training program (50%-60% of 1RM, 3 sessions a week) over 12 weeks. Before and 48 hours after the experimental period, body composition was measured and blood samples were collected in a fasting state. Furthermore, General Health Questionnaire (GHQ-28) and Oxford Happiness Inventory (OHI) assessed general health and happiness, respectively.

  Results

  HbA1c level significantly decreased in the experimental group compared with the control group (P=0.04). In addition, general health and happiness significantly improved in the experimental group compared with the control group (P=0.0001 and P=0.001, respectively). Importantly, Pearson’s correlation also indicated a significant correlation between happiness with HbA1c (r=-0.4 and P=0.02) and general health with HbA1c (r=0.36 and P=0.04).

  Conclusion

  Based on the results, diabetic patients with peripheral neuropathy may benefit from glucose-lowering effect of resistance training, which was coupled with improved general health score and happiness.

  Keywords: Resistance Training, Diabetic Neuropathies, Happiness, Health Status, Glycated Hemoglobin A
 • Hossein Honari*, Mohammadebrahim Minaei, Hasan Mirhaj, Seyyed Masih Etemad Ayoubi Pages 441-448
  Introduction

  To date, many vaccines have been developed for anthrax but not yet an ideal vaccine. In this study, chimeric protein containing domain 1 lethal factor and domain 4 protective antigens of Bacillus anthracis in copolymer nanocapsules were used to solve the problems caused by existing vaccines and to increase the efficiency of the proposed vaccine.

  Materials and Methods

  In this experimental study, dual solvent evaporation method was used to produce nanocapsules containing chimeric recombinant protein of protective antigen and lethal factor of Bacillus anthracis. Zeta potential of nanoparticles, nanoparticle loading efficiency, recombinant protein release pattern, potential effect of poly (lactic acid)- poly (ethylene glycol) nanoparticle (PLA-PEG) production on the viability of recombinant proteins were investigated. Mice were used as test and control samples for antibody production and immune response evaluation.

  Results

  The mean antibody titer produced against chimeric proteins loading was significantly different from that of free antigens. Correspondingly, the difference in antibody titer was significant between the groups of one and two times’ injection of loading and free antigens and the most antibody titer was related to two times injections of loading antigens. In addition, there was a significant difference between one times injection of loading and the free antigens. This suggests that the loading chimeric antigen on PLA-PEG nanoparticles and one time injection (instead of four times injections) could produce more antibodies.

  Conclusion

  The results of this study showed that the domain 4 protective antigens and the domain 1 lethal factor of Bacillus anthracis could chimeric with each other and produced the active antigen. This chimeric antigen (LFD1-PA4) is active and able to inducing the animalchr('39')s immune system. In addition, nanocarriers containing controlled release antigens can induce the immune system of the animal.

  Keywords: Recombinant Fusion Proteins, Bacterial Antigens, Bacillus Anthracis, Vaccine, Anthrax
 • Shahram Seifi, Parviz Amri*, Bahman Hasannasab, Rahmatollah Jokar, Noraddin Taghavi, Simin Mouodi Pages 449-455
  Introduction

  Intravenous regional anesthesia is a simple and reliable method for surgeries of the lower extremities.  The purpose of this study was to compare the effect of regional intravenous anesthesia with spinal anesthesia on foot surgeries.

  Materials and Methods

  This study was conducted as a randomized clinical trial on 60 patients undergoing foot surgery in two similar groups. In this account, the intervention group received intravenous regional anesthesia with 40 mililitre of lidocaine (0.5%) and the control group underwent spinal anesthesia with marcaine (0.5%). Duration of analgesia, duration of postoperative analgesia after opening the tourniquet, recovery time, postoperative pain intensity based on Visual Analogue Scale (VAS), blood pressure, heart rate during the surgery and recovery period, and other complications such as nausea, vomiting and headache were assessed in both groups.

  Results

  The two groups did not differ in age and sex. The mean duration of analgesia in the spinal group was 121.13±17.30 minutes and in the intravenous anesthesia group was 49.50±5.14 minutes (P<0.001). The mean duration of analgesia after opening the tourniquet was 72.17± 15.29 minutes in the control group and 11.17± 6.22 minutes in the intervention group (P<0.001). The mean recovery time in the control group was 26.83± 4.82 and in the intervention group was 13.10±3.20 min (P<0.001). One hour postoperative pain score was 2.3 ± 0.31 in the control group and 7.1± 0.20 in the intervention group (P<0.001).  Hypotension, bradycardia, nausea and vomiting, dizziness, and headache were more incidental in the spinal group than in the intravenous anesthesia group (P<0.001).

  Conclusion

  In short-term foot surgeries, intravenous regional anesthesia is more appropriate than intra-spinal

  Keywords: Conduction Anesthesia, Spinal Anesthesia, Foot, surgery
 • Seyed MohammadTaghi Shahcheragh, AbbasAli Ebrahimian*, Ali Fakhr Movahedi Pages 456-464
  Introduction

  In a pre-hospital emergency, identifying high-risk medical patients and appropriate decision making is very important. The classifying of life-threatening risks in pre-hospital settings can improve the decision-making process. This study was purposed to classify the risk level of death in patients in pre-hospital emergency settings.

  Materials and Methods

  This study was a descriptive longitudinal study design that performed on the patients requesting the pre-hospital emergency services. This study was a descriptive longitudinal descriptive study that lasted from May 1 to the end of August 2017. 675 patients participated in this study. A demographic questionnaire and pre-hospital internal emergency alert scale were used for data collection. Then the patients' condition was followed up until discharge from the emergency department.

  Results

  The mean score of the Pre-Hospital Internal Emergency Warning Scale was 11.95 ± 6.21. The odds ratio for each Prehospital Medical Early Warning Scale (Pre-MEWS) score was 1.193, which indicated for each unit increase in Pre-MEWS scores, the risk of death of patients increased by 19.3%. Then, the patients classified into three levels of green, yellow, and red based on Pre-MEWS scores. The Area Under the Rock curve for Pre-MEWS scores to identify death and the need for hospitalization in intensive care units was equal to 0.847 (CI=0.793-0.901), and0.755 (CI= 0.711-0.799) respectively).

  Conclusion

  The Pre-MEWS scale can use for classifying and triage of patients in pre-hospital emergencies, especially in times of disaster. According to the Pre-MEWS scale, patients who are in the third level or green color can transfer to the hospital with more delay, and this can improve the quality of pre-hospital emergency services in times of disaster.

  Keywords: Emergency Medical Services, Hospital Emergency Service, Risk Assessment, Patients, Classification
 • Roghayeh Ershad Sarabi, Zahra Mokhtari, Ahmad Naghibzadeh Tahami, Vahid Reza Borhaninejad, Ali Valinejadi* Pages 465-473
  Introduction

  The Ministry of Health and Medical Education, in line with the National Diabetes Control and Prevention Program, has mandated health centers to implement educational programs among diabetic patients. Therefore, this study aimed to investigate the effect of these educational programs on promoting self-care in diabetic patients.

  Materials and Methods

  This was a cross-sectional study carried out in Zarand city during the years 2018-2019. A standard questionnaire was used to assess the status of self-care behaviors in diabetic patients.

  Results

  The mean age of the subjects was 58.99 (10.25). Among the self-care behaviors in the studied patients, the highest mean was for foot care and the lowest was for blood glucose monitoring. The mean score of self-care was 41.79 with a standard deviation of 14.54. Based on the mean scores of marital self-care in the study subjects (P<0.001), family history of diabetes (P=0.01), treatment type (P=0.044), and living conditions (P=0.007) There was a significant difference in the studied subjects.

  Conclusion

  Our finingds indicate that using an appropriate educational approach as well as providing educational content appropriate to the target audience can play an important role in promoting self-care behaviors in patients. Therefore, it seems that assessing the level of self-care behaviors can be a great help to the service provider for diabetics. Because in this way, service providers can recognize the educational content and self-care behaviors of the patient and use the appropriate educational approach to promote them.

  Keywords: Self Care, Type 2 Diabetes Mellitus, Education, Social Conditions, National Health Programs, prevention, control
 • AliReza Fallahzadeh, Saeed Mohammadi* Pages 474-481
  Introduction

  In Iranian traditional medicine, Asparagus persicus has been used for treating rheumatic pain and inflammation. The aim of this study was to evaluate the analgesic and anti-inflammatory as well as acute toxicity effects of Asparagus persicus root essential oil (APEO) in male mice.

  Materials and Methods

  Male adult mice were used. In pain assessment tests (writhing, tail-flick, and formalin tests), animals divided to the six groups: control/vehicle (Tween 80+distilled water), three groups treated with the APEO (100, 200, and 400 mg/kg, gavage/oral treating), morphine (i.p.), and naloxone (i.p.) plus APEO (400 mg/kg). Moreover, inflammation test (xylene and carrageenan tests), animals divided to five groups: control, three groups of APEO (orally), and dexamethasone (i.p.). For toxicity tests, the animals were divided to the six groups.

  Results

  Results showed that APEO at a dose of 400 mg/kg in writhing and tailflick tests induced an antinociceptive effect as compared with the control (P<0.01). In addition, in xylene test, treatment with doses of 200 and 400 mg/kg of APEO reduced significantly the amount of mice ear inflammation compared to the control group. No acute acute toxicity of APEO was found.

  Conclusion

  Our findings suggests that APEO has antinociceptive and anti-inflammatory effects in male mice.

  Keywords: Anti-Inflammatory Agents, Analgesics, Asparagus Plant, Toxicity
 • Maliheh Joshani Kheybari, Ayat Rahmani, Hossein Nazari, Khalilollah Moeinian* Pages 482-488
  Introduction

  In 2015, the European Union placed estrogen hormones on the list of compounds with a possible real risk to living organisms and emphasized the need for environmental research. The aim of this study was to determine the occurrence and effect of activated sludge process and chlorination on the fate of 17-beta estradiol and testosterone in hospital wastewater.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study, for each hormone, 18 samples were taken from different parts of a real scale treatment plant in a three months period. Hormone extraction was performed by solid phase extraction using selective C18 cartridge. The extracted hormones were assayed by ELISA specific kits (IBL, Germany). Data analysis was performed using SPSS software version 22 and Mann-Whitney and Wilcoxon statistical tests.

  Results

  The minimum concentration observed in raw wastewater was related to 17β-estradiol and in the final effluent was related to testosterone. The mean concentration of testosterone in raw wastewater (6.08 ng/l) was significantly higher than the 17β-estradiol concentration (4.13 ng/l), but the difference in the mean concentrations (around 1 ng/l) of the two hormones in the final effluent was not significant. The overall efficiency of the activated sludge and chlorination processes in the removal of testosterone and 17β-estradiol was observed to be about 85% and 76%, respectively.

  Conclusion

  Although the treatment processes can reduce considerably the concentration of 17β -estradiol and testosterone, but the final hormones concentrations indicated that the type of effluent reuse and capacity of the receiving water resources must be considered.

  Keywords: Endocrine Disruptors, Hospital Wastewater, Activated Sludge, Estradiol, Testosterone, Solid-Phase Extraction, ELISA
 • Maryam Jalili Sadrabad, Seyed Habibollah Hashemian, Raheb Ghorbani, Shabnam Sohanian* Pages 489-493
  Introduction

  Xerostomia is a distressing complication of diabetes that can reduce the quality of life of the patient, which is largely due to poor blood sugar control and medications that decrease the function of the salivary glands. Conclusively, the aim of this study was to investigate the association of Blood Sugar Control on Unstimulated Saliva and Xerostomia.

  Materials and Methods

  In this study, 30 diabetics (Fasting Blood Sugar (FBS) ≥126mg/100ml), 30 pre-diabetics (FBS 110-126mg/100ml) and 30 healthy individuals (FBS <100mg/100ml) were selected from the patients who were referred to the Kowsar Hospital of Semnan after obtaining informed consent. The demographic information, level of FBS, HbA1C and unstimulated Saliva was evaluated and data were statistically analyzed.

  Results

  According to the HbA1c results, the mean standard deviation of unstimulated saliva in controlled diabetic group was 0.08 0 ± 0.02 ml/min and 0.06 ± 0.02 ml/min in uncontrolled group, which indicated a significant difference (P=0.006). Unstimulated saliva in diabetic patients was 0.02 ± 0.07 ml/ min and ± 14.0 ± 02.0 ml in the control group (P<0.001).

  Conclusion

  Elevating FBS decreases unstimulated saliva and on the other hand increases Xerostomia. Since patients with uncontrolled diabetes have more dry mouth, blood sugar levels and its control has a significant effect on reducing unstimulated saliva and Xerostomia.

  Keywords: Diabetes Mellitus, Xerostomia, Saliva, Glycated Hemoglobin A
 • Ali Salehi Sahl Abadi, Hamideh Bidel, Hadiseh Rabie, Seyed Hojjat Moosavi, Kordmiri, Faezeh Abbasi Balochkhaneh* Pages 494-501
  Introduction

  Musculoskeletal disorders are one of the most common causes of occupational injuries and known as the most common cause of absenteeism. The aim of this study was to investigate the prevalence of musculoskeletal disorders and ergonomic risk factors in one of the faculty of Shahid Beheshti University of medical sciences.

  Materials and Methods

  This cross-sectional descriptive study was done between 108 administrative staff (n=57) and professors (n=51 people) in one faculty of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2020. Nordic standard questionnaire, comprehensive ergonomic checklist for office work environments and rapid assessment of administrative stress (ROSA) were used.

  Results

  The results of the study showed that the highest prevalence of pain or discomfort in a recent year was in the shoulder (50%) and leg (50%). The evaluation by ROSA method showed that 34% of the subjects were in the area of need for ergonomic intervention. Remarkebly, there was also a significant relationship between the final score of ROSA and the three main parts of the ergonomic checklist (P<0.05).

  Conclusion

  Given the association between prevalence of musculoskeletal disorders and workplace ergonomic risk factors, control measures should be taken to improve risk factors.

  Keywords: Musculoskeletal Diseases, Checklist, Ergonomics, Administrative Personnel
 • HamidReza Barghdoust, Azam Taghavi Zahed Kolaie, Sara Saeednia* Pages 502-509
  Introduction

  Ectopic Pregnancy (EP) is one of the most common causes of maternal mortality. The aim of this study was to evaluate the risk factors that increase the chances of ectopic pregnancy.

  Materials and Methods

  This case-control study was performed in the hospitals of Shahroud University of Medical Sciences in 2018 by census method. Pregnant women who were hospitalized with suspected ectopic and acute abdomen and the diagnosis of ectopic pregnancy were confirmed in them selected as case group.Also, women with normal uterine pregnancies were randomly assigned to the control group. Individual information such as demographic information, smoking, history of miscarriage, history of pelvic infection, history of previous ectopic pregnancy in two groups was extracted. For statistical analysis, single-variable and multi-variable logistic regression analysis was used.

  Results

  In this study, 144 people were examined in each group. Smoking (OR: 12.219 ,P=0.005), education level below diploma (OR: 4.483 ,P=0.002), Abdominal surgery history (OR: 3.337 ,P=0.004), Ectopic pregnancy history (OR: 11.684 ,P=0.008), previous delivery type (OR: 2.567 ,P<0.05) and history of abortion (OR: 14.548 ,P=0.001) increased the chances of getting an ectopic pregnancy.

  Conclusion

  Our findings indicate that the most important risk factors of increased ectopic pregnancy were the history of abortion, smoking, history of ectopic pregnancy, level of undergraduate education, history of abdominal surgery and type of previous delivery, respectively.

  Keywords: Ectopic pregnancy, Extrauterine Pregnancy
 • Mansoureh Mogharrabi Manzari, Gholamali Ghasemi Kahrizsangi*, Hossein Negahban Pages 510-519
  Introduction

  Upper crossed syndrome is known as a musculoskeletal abnormality that results in postural changes such as forward head, forward shoulder and kyphosis. Balance is one of the most important posture component that might be reduced by upper crossed syndrome. This study aimed to compare of eight-week shoulder girdle, pelvic girdle and combined corrective exercises program for improving the balance in this syndrome.

  Materials and Methods

  In this study, 45 female students with upper crossed syndrome were selected purposefully and divided randomly in three groups including shoulder girdle, pelvic girdle, and combined exercises. Conspicuously, progressive corrective exercises were performed in all groups for eight weeks and three sessions per week for 30 to 70 minutes. The static balance was evaluated before and after the intervention by a foot-scanner.

  Results

  The results of repeated measures ANOVA analysis in all three groups showed significant increase within the groups after intervention (P=0.000). The results of post hoc test for 30 seconds with open eyes (P=0.05) and 30 seconds with closed eyes (P=0.04) showed a significant difference between combined and shoulder girdle group exercises. No significant difference was observed between 10 seconds with right foot (P=0.84) and 10 seconds with left foot (P=0.58) groups.

  Conclusion

  The simultaneously correction of posture abnormalities as a comprehensive is more effective in improving balance instead of correction of each abnormality as an independent component. Therefore, comprehensive oriented corrective exercises are advised for improvement of balance in upper crossed syndrome.

  Keywords: Upper Crossed Syndrome, Postural Balance, Shoulder Girdle Exercises, Pelvic Girdle Exercises, Foot Scan
 • Mohadeseh Paknazar, Majid Mirmohammadkhani, Nemat Sotodehasl, Mehdi Ashouri, Behnaz Behnam, Fatemeh Paknazar* Pages 520-529
  Introduction

  Mental health in students is related to several factors. The study was conducted to investigate the mental health problems of talented students in special schools and students from ordinary ones in Semnan province in Iran (2019).

  Materials and Methods

  In a cross-sectional study using cluster sampling, a group of junior high school students were evaluated using the strengthens and difficulties questionnaire (SDQ) for evaluation of mental health in five domains: emotional symptoms, conduct problems, hyperactivity/inattention, peer relationship problems and prosocial behavior.

  Results

  From 24 selected public schools, 624 students (304 boys and 320 girls) participated in the study. The relative frequency of problems in special schools (291 people) was 18.6% (95% CI: 14.1 to 23.0) and in ordinary schools (331 people) was 30% (95% CI: 25.1 to 34.9) (P<0.001). The overall prevalence of problems after population weighting was estimated at 28.8%. Talented students showed better status in the areas of emotional and conduct (P<0.001). Adjusting for other variables education in ordinary schools was associated with a significant increase in the chance of having mental health problem (Adjusted OR=1.90, 95% CI: 1.06, 3.42; P=0.032)

  Conclusion

  Differences in the prevalence of mental health problems may be partly related to individual and the school environment differences. However, the role of socio-economic differences should not be ignored. Given the relatively high prevalence of mental health problems, it is recommended that more attention be paid to effective and periodic screening and monitoring of students, especially in ordinary schools.

  Keywords: Mental Health, Students, Emotions, Behavior, Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, Adolescent
 • Zahra Soleimani, Ali Mohammad Mosadeghrad, Masoumeh Abbasabadi, Marziyeh Moradi, Fatemeh Ashkani, MohammadReza Asgari, Alireza Mesdaghinia* Pages 530-539
  Introduction

  Nosocomial infections increase costs, prolong recovery, cause disability, and death of patients. Adequate knowledge, attitude, and practice of staff play an important role in controlling nosocomial infections. The aim of this study was to design and test psychometer a questionnaire to assess the knowledge, attitude and practice (KAP) of paramedical staff about nosocomial infections.

  Materials and Methods

  The present study is a mixed method research with a confirmatory approach, which is conducted in 2019 in Tehran. The initial items of the questionnaire were designed based on previous studies and opinions of a team of specialists. Then, the face, content, and structural validity of the designed questionnaire was examined quantitatively. Finally, the reliability of the attitude and knowledge and evaluation of municipal performance items were measured by Cronbach’s alpha and a test-retest method, respectively.

  Results

  The final questionnaire consisted of 45 questions. The content validity iIndex (CVI) and content validity ratio (CVR) for the questionnaires were obtained in the range of 0.8 to 1. The face validity of the questions was 3.35. In knowledge section, Richardsonchr('39')s coefficient was 0.81 and in attitude and practice sections, Cronbachchr('39')s alphas were 0.71 and 0.83, respectively. The Pearson correlation coefficient obtained for knowledge component (r=0.91) for attitude (r=0.85) and performance (r=0.9). Cronbachchr('39')s alpha, Pearson correlation, and cconfirmatory factor analysis were in an acceptable level.

  Conclusion

  The designed questionnaire had good validity and reliability, which can be suggested to be used in measuring the knowledge, attitude and practice of paramedical staff about to nosocomial infections

  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Nosocomial Infections, Psychometric Questionnaires, Paramedical Staff
 • Fatemeh Mirzayikarizaky, Alli Younesian, Shahrbanoo Goli, Nahid Bolbol Haghighi* Pages 540-548
  Introduction

  Primary dysmenorrhea is usually one of the most common complaints of women in childbearing age that affects their quality of life and their social activity. Various methods have been mentioned to control and treat dysmenorrhea. Therefore, the aim of this study was to compare the wheat germ extract intake and flexibility exercises on primary dysmenorrhea in non-athlete female students.

  Materials and Methods

  This study is a randomized clinical trial in four groups including intervention groups (wheat germ, flexibility exercises, flexibility exercises with wheat germ) and control group with participating of 80 non-athlete female students from Shahrood University of Technology (shahrood, Iran). The training group participated in an 8-week flexibility- training program including abdominal, back, thigh and hamstring muscles stretching. They performed eight exercise four days a week for 8 weeks and each exercise included three repetitions lasting for 10 seconds. The wheat germ group consumed two 500 mg capsules of wheat germ daily from day 16 of the menstrual cycle until 5 days after the onset of menstruation for two consecutive months. The exercise group participated in both the flexibility exercise program and received a wheat germ supplement. While there was no intervention in the control group, they completed the menstrual disorders questionnaire only at the beginning and end of the work.

  Results

  Significant decrease was foynd in the mean systemic symptoms of  primary dysmenorrhea in the wheat germ group from 16.10 to 8.55, in the exercise group from 14.20 to 7.55 and  in the exercise group with wheat germ from 14.7 to 8.40. Pain intensity dysmenorrhea was decreased in the wheat germ group from 2.60 to 1.65, from 2.35 to 1.40 in the exercise group, and from from 2.45 to 1.50 after in the combind group. The severity of primary systemic symptoms and VAS for pain decreased in all intervention groups as compred with before intervention condition except the control group (p <0.05).

  Conclusion

  The results of the present study indicate the positive and similar effects of the  wheat germ extract, flexibility exercises and flexibility exercises with wheat germ extract on systemic symptoms and pain intensity of primary dysmenorrhea.

  Keywords: Female Students, Non-athlete, Dysmenorrhea, Dietary Supplements Triticum, Exercise Therapy