فهرست مطالب

نوآوری های آموزشی - پیاپی 78 (تابستان 1400)

فصلنامه نوآوری های آموزشی
پیاپی 78 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرشته زینی وند نژاد*، احد نویدی صفحات 7-34
  با شیوع بیماری کوید-19، وزارت آموزش وپرورش برای تداوم آموزش های رسمی، معلمان و دانش آموزان را به استفاده از تدریس تلویزیونی و سامانه شاد ملزم ساخت. این مطالعه به منظور ارزیابی برنامه های سامانه شاد و تدریس تلویزیونی طراحی و اجرا شده است. برای جمع آوری داده های ناظر بر تجارب دانش آموزان و آموزگاران پرسش نامه هایی تدوین و در سامانه شاد به اشتراک گذاشته شد. تعداد 85372 دانش آموز و 12778 معلم دوره ابتدایی در این مطالعه شرکت کرده اند. یافته ها نشان داد که گوشی هوشمند دردسترس ترین وسیله در میان هر دو گروه بوده است. اکثر دانش آموزان و اکثریت قریب به اتفاق معلمان، سرعت پایین سامانه شاد را برای بارگذاری (آپلود) محتوای درسی گزارش کرده اند. اکثر دانش آموزان دوره ابتدایی زمان برنامه های تلویزیونی را کم دانسته اند. اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان اظهار کرده اند که معلم خودشان بهتر از معلم تلویزیونی تدریس می کند. اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان با معلم تلویزیونی ارتباط صمیمی و نزدیکی برقرار نمی کردند. درحدود دو پنجم دانش آموزان اظهار کرده اند که از برنامه های تدریس تلویزیون و معلم تلویزیون رضایت دارند. مشکلات معلمان با سامانه شاد و آموزش های مجازی را می توان به چهار دسته طبقه بندی کرد: 1. نظارت بر یادگیری دانش آموزان؛ 2. مشکلات فنی مربوط به سامانه شاد؛ 3. کمبود مهارت معلمان؛ 4. کمبود دسترسی به اینترنت. کمی بیش از یک سوم معلمان، برنامه های مدرسه تلویزیونی را برای جبران کمبود حضور در کلاس درس مناسب دانسته اند. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای بهبود این برنامه ها و نیز کاربردهای فناوری در فرایند یاددهی و یادگیری در پساکرونا در مدارس کاربرد داشته باشد.
  کلیدواژگان: سامانه شاد، تدریس تلویزیونی، دوره ابتدایی، ویروس کرونا
 • امیر مرادی*، سعید ضرغامی صفحات 35-60
  آموزش برخط (الکترونیکی) و امکان برگزاری کلاس درس در فضای مجازی فرصتی بی بدیل برای مقابله با محدودیت های آموزش حضوری، تحقق آرمان آموزش برای همه و زمینه سازی برای توسعه پایدار و متوازن در کشور است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و درک تجربه زیسته معلمان، دانش آموزان و والدین نواحی سه گانه شهرستان کرمانشاه، از تنگناها و راهبردهای به کارگیری شبکه اجتماعی دانش آموزی (شاد) در تدریس و یادگیری دانش آموزان، در دوران شیوع ویروس کرونا، انجام شده است. بدین منظور از روش کیفی بهره گرفته شده است و با رویکرد پدیدارشناسی به شناسایی و بازنمایی پدیده مورد بررسی پرداخته شد. داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با بیست ودو نفر از معلمان، مدیران، دانش آموزان و والدین فعال در سامانه شاد گردآوری و بر اساس الگوی کلایزی تحلیل شده است. در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده ها حاصل شد اما به منظور اعتباربخشی یافته ها، مصاحبه ها تا بیست ودومین نفر ادامه یافت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها به شناسایی دو مقوله (تنگناها و راهبردها) و بیست مضمون اصلی منجر شد. تنگناهای سامانه شاد در دو دسته «ادراک معلمان و مدیران» و «ادراک دانش آموزان و والدین» شناسایی شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که به کارگیری سامانه شاد در تدریس و یادگیری دانش آموزان تنگناهای متعدد و متفاوتی دارد. بنابراین تا رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار فاصله است و بهبود کیفیت آن مستلزم نگاه متولیان و دوری از طرز تلقی آموزش موقت، پاره وقت و درجه دو به این قبیل آموزش هاست.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی دانش آموزی (شاد)، پدیدارشناسی، تدریس، یادگیری
 • محمدرضا نیلی احمدآبادی، سعید پورروستایی اردکانی، نورعلی فرخی، سمیه مهتدی جعفری* صفحات 61-78
  طی دو دهه گذشته عامل آموزشی جهت پشتیبانی از نیازهای یادگیرندگان و تسهیل یادگیری در محیط های یادگیری مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی های مفید و موثر عامل آموزشی در محیط یادگیری به صورت کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هییت علمی، دانش آموختگان و دانشجویان دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دو دانشگاه علامه طباطبایی و تربیت مدرس بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از طریق نمونه گیری هدفمند با مشارکت 14 نفر از اعضای جامعه آماری گردآوری شد. کلیه مراحل جمع آوری داده ها با روش نظریه زمینه ای و سه مرحله کدگذاری باز، مقوله ای و گزینشی انجام شد و در نهایت چهار مقوله اصلی شامل نقش، ظاهر، صدا و جنسیت برای عامل آموزشی و زیرمقوله های هر کدام شناسایی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شد و برازنده بودن مدل عاملی ویژگی های عامل آموزشی مورد تایید قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود برای طراحی عامل آموزشی در محیط یادگیری به چهار ویژگی بیان شده و زیرمجموعه هر کدام توجه شود.
  کلیدواژگان: عامل آموزشی، محیط یادگیری، ویژگی های عامل آموزشی
 • آمنه عبدالهی هرزند*، جواد مصرآبادی، ابوالفضل فرید صفحات 79-94
  پژوهش کنونی با هدف تمایزگذاری دانش آموزان قلدر براساس مولفه های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پیوند با مدرسه انجام شد. روش پژوهش مقایسه گروهی بوده است. گروه مورد مطالعه شامل 98 نفر دانش آموز قلدر و 57 نفر غیرقلدر از میان 381 نفر نمونه انتخابی بوده است. این 381 نفر درمجموع 191 نفر دانش آموز دختر و 190 نفر دانش آموز پسر، از مقطع متوسطه شهر تبریز، بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور ارزیابی متغیرهای پژوهش از پرسش نامه قلدری الویوس (1996) به نقل از سالبرگ و الویوس (2003) ، پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (عامل های سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری، تلقی فاجعه آمیز، پذیرش، تمرکز مجدد مثبت برنامه ریزی و ارزیابی، 2006) و پرسش نامه پیوند با مدرسه بیتی و بریو (مولفه های احساس مثبت به مدرسه، حمایت معلم، احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه، مشارکت در اجتماع، ارتباط فرد با مدرسه و مشارکت علمی، 2005) استفاده شد. برای تمایزگذاری دانش آموز قلدر و غیرقلدر از روش تجزیه تابع تشخیص به شیوه گام به گام استفاده شد. از یافته های تحلیل، یک تابع معنادار (001/0 p≤) به دست آمد که طبق تجزیه تابع تشخیص، حدود 67 درصد افراد دو گروه مجددا طبقه بندی شدند. نتایج روشن کرد میانگین های دو گروه قلدر و غیرقلدر، در مولفه های تمرکز مجدد برنامه ریزی، ارزیابی مثبت دیدگاه وسیع تر، پذیرش و فاجعه آمیزکردن مربوط به پرسش نامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و نیز در مولفه های احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه و احساس مثبت به مدرسه مربوط به پرسش نامه پیوند با مدرسه، تفاوت معنا داری با هم دارند و طبق این تابع، متغیرهای احساس مثبت به مدرسه و ارزیابی مثبت دیدگاه وسیع تر بیشترین توان را در تمایز دو گروه دانش آموزان قلدر و غیرقلدر داشته اند. درنتیجه، می توان گفت مولفه های تمرکز مجدد برنامه ریزی، ارزیابی مثبت دیدگاه وسیع تر، پذیرش و فاجعه آمیزکردن، احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه و احساس مثبت به مدرسه در تمایزگذاری افراد قلدر و غیرقلدر بسیار اثرگذارند. با توجه به مسئله مدنظر و یافته های پژوهشی، به مسیولان و مشاوران آموزش وپرورش پیشنهاد می شود که ازطریق بهبود و توسعه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مولفه های تعلق به مدرسه در دانش آموزان، برای کاهش زمینه های قلدری در آن ها، اقدام کنند.
  کلیدواژگان: قلدری، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، پیوند با مدرسه، تجزیه تابع تشخیص
 • مصطفی باقریان فر*، احمدرضا نصراصفهانی، محمد جوادی پور، مهران عزیزی محمودآباد صفحات 95-118
  برقراری ارتباط یکی از قدیمی ترین و درعین حال بهترین دستاوردهای بشر است. ارتباط، علاوهبر کارکردهای متنوع برای بشر، زمینه ساز فعالیت های اجتماعی و سرآغازی برای زندگی اجتماعی است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل نحوه زبان بدن مدرسان و تفسیر نوع گفتمان های رایج در زبان بدن آنان است. برای نیل به این هدف از روش کیفی، با توجه به نوع پدیدارشناسی، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مدرسان دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 1396-1397 تشکیل داده اند که سابقه تدریس بیش از سه سال داشتند. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و با توجه به اشباع نظری 15 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بوده که پس از بیان اهداف تحقیق و تاکید بر اصل محرمانه بودن، مصاحبه با هر مدرس ضبط و مکتوب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل توصیفی استفاده و جزییات یافته ها تفسیر شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدرسان نشانه های زبان بدن را بهمنظور هفت نوع گفتمان استفاده میکنند: گفتمان هشدار، تایید و عدم تایید، صمیمیت، اعتماد، عصبانیت، تفکر، و نظارت و هدایتی. درنهایت می توان گفت زبان بدن برای ساده سازی مطالب، موقعیت سازی و نگرش مثبت در کلاس درس، موفقیت در تدریس، اعتماد مدرسان به دانشجویان و توانایی یادگیری عمیق موثر است.
  کلیدواژگان: ارتباط، ارتباط کلامی، ارتباط غیرکلامی، زبان بدن
 • روح الله مظفری پور* صفحات 119-138
  هدف اصلی این مقاله بررسی نظریه اخلاق اشیا و عاملیت فناوری بر اساس اندیشه های پاوول پیتر فربیک و بررسی پیامدها و دلالت های آن در تعلیم وتربیت است. برای این منظور از روش استنتاجی استفاده شده است. در ابتدا اندیشه های فربیک بررسی شده و سپس درباره پیامدهای تربیتی آن بحث شده است. فربیک، بر پایه نظریه وساطت در پساپدیدارشناسی، اعتقاد دارد که دو مولفه قصدمندی و آزادی که برای عمل اخلاقی لازم است میان انسان و مصنوعات تقسیم شده است؛ یعنی، مصنوعات در قصدهای انسان و نیز در آزادی انسان شریک اند. ازنظر او انسان استقلال دارد، ولی استقلال او کامل نیست. او ازجمله به فناوری های ترغیب کننده و هوش محیطی اشاره می کند که چگونه انسان را به تصمیم گیری ها و اعمال خاصی ترغیب می کنند. عاملیت انسان با مصنوعات و فناوری ها ترکیب می شود. بنا بر نتایج این پژوهش، در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های تربیتی نیز به عاملیت ترکیبی و نقش تاثیرگذار و اخلاقی فناوری ها باید توجه کرد. توجه کردن به مبانی فناورانه تربیت ضروری به نظر می رسد. تربیت اخلاقی در جامعه فناورانه نیاز به بازنگری و بازاندیشی دارد. مسئولیت طراحی فناوری های آموزشی بسیار مهم تر خواهد بود. فناوری های آموزشی می توانند در جایگاه فناوری تربیتی عمل کنند. با توجه به نقش فناوری های ترغیب کننده در شکل دادن به رفتار انسان، می شود از این فناوری ها در شکل دادن به رفتار و عادات کودکان و نوجوانان استفاده کرد و بخشی از تربیت را به مصنوعات سپرد.
  کلیدواژگان: اخلاق اشیا، عاملیت فناوری، فربیک، تعلیم وتربیت، فناوری های ترغیب کننده
 • نجمه آزادفر، رحیم بدری گرگری*، اسکندر فتحی آذر، حسن صبوری مقدم، تورج هاشمی صفحات 139-154
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی بسته آموزشی کارکردهای ‏اجرایی‏ سرد در هیجانات‏ تحصیلی دانش‏آموزان عادی پایه ششم ابتدایی و به روش نیمه‏‏آزمایشی از نوع پیش ‏آزمون پس ‏آزمون با گروه کنترل انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 60 دانش آموز در دو کلاس پایه ششم از دو مدرسه ابتدایی دخترانه شهر تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با روش خوشه‏ ای چندمرحله‏ ای انتخاب شدند و به ‏طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش پانزده جلسه آموزش کارکردهای اجرایی سرد را گذراند. داده ‏های به دست آمده، از پرسش نامه هیجانات کلاس درس در مرحله پیش ‏آزمون و پس ‏آزمون، با روش آماری تحلیل‏ کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که بسته آموزشی کارکردهای اجرایی سرد به طور معناداری هیجانات تحصیلی را بهبود بخشید و باعث افزایش معنادار هیجانات مثبت کلاس درس و کاهش معنادار هیجانات منفی کلاس درس در گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل شد (0/001>p). با توجه به نتایج پژوهش، اثربخشی بسته آموزشی کارکردهای اجرایی سرد در هیجانات تحصیلی مثبت و منفی دانش آموزان عادی پایه ششم ابتدایی تایید شد؛ بنابراین این بسته آموزشی برای آموزش به دانش‏آموزان پایه ششم ابتدایی پیشنهاد می‏شود.
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، کارکردهای اجرایی سرد، هیجانات تحصیلی، هیجانات کلاس درس
 • حجت مهدوی راد*، ولی الله فرزاد، شیرین کوشکی صفحات 155-177

  عملکرد تحصیلی از مهمترین شاخص های اندازهگیری کیفیت آموزشی دانش آموزان است. هدف پژوهش حاضر ارایه مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر اساس انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری درگیری شناختی دانش آموزان رشته ریاضی-فیزیک است. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی با روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان رشته ریاضی-فیزیک شهر تهران است که از میان آن ها 470 نفر دانش آموز انتخاب شدند و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است. ابزارهای پژوهش عبارت است از پرسش نامه انگیزش تحصیلی والراند و همکاران (1992)، پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی موریس (2001) و پرسش نامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و همکاران (1991). برای تحلیل داده ها از ضریب اچ (H) آلفای کرانباخ و ماتریس همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.نتایج نشان داد مدل متغیرهای پژوهش از برازش مطلوبی برخوردارند. در مدل مفروض انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی با میانجیگری درگیری شناختی، اثر کامل و اثر مستقیم و غیرمستقیم غیرمعنادار بود. اثر خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی با میانجیگری درگیری شناختی کامل و اثر مستقیم معنادار بود، اما اثر غیرمستقیم غیرمعنادار بود. نتایج نشان داد متغیر خودکارآمدی اثر معناداری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد و 40 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی آن ها را تبیین می کند. بنابراین کادر آموزشی، اجرایی مدارس و همین طور والدین دانش آموزان می توانند برای تقویت عملکرد تحصیلی دانش آموزان از متغیر خودکارآمدی تحصیلی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و درگیری شناختی
|
 • Fereshte Zeynivandnezhād *, Ahad Naveedy Pages 7-34
  With the outbreak of Covid-19 pandemic, the Ministry of education obliged teachers and students to use TV (Television) teaching and SHĀD application to continue formal education. In order to evaluate the SHĀD application and TV teaching programs, this study was designed and conducted. Questionnaires were developed to collect data on the experiences of students and teachers and they were shared in SHĀD application. A total of 85,372 primary school students and 12,778 primary school teachers participated in this study. Findings showed that smart cellphones were the most accessible tool among both students and teachers. 72.4% of students and 90% of teachers reported slow speed of SHĀD application for downloading and uploading files. 78 % of primary school students considered the time of TV programs as little. 88.6 % of them mentioned that their teachers taught lessons better than teachers in the TV teaching programs and 82.9 % of them did not have a close relationship with a TV teacher. Near 40 percent of students commented that they are satisfied with TV teaching programs and TV teacher. Overall, teachers’ difficulties with SHĀD application could be classified into four categories including 1) monitoring and controlling the students' learning, 2) technical problems of SHĀD application, 3) lack of teachers' skill and finally 4) lack of access to internet. Around 35.2 % of the teachers believed that TV teaching programs were appropriate to compensate for the lack of face to face education in the classrooms. These findings could be used for improving these programs as well as the integration of digital technologies in the teaching and learning processes in Post-Covid-19 education at schools.
  Keywords: SHĀD application, TV (Television) Teaching, Primary Education, Covid-19 Virus
 • Amir Morādi *, Saee&#, D Zarghāmi Hamrāh Pages 35-60
  Virtual education and the possibility of holding the classroom in cyberspace is a unique opportunity to cope with limitations of face-to-face education, the realization of the ideal of education for all and paving the way for sustainable and balanced development in the country. The aim of this study was to analyze and understand the lived experience of teachers, students and parents from the barriers and strategies of using the social network of students (SHĀD) in teaching and learning of students during the corona outbreak, in the three districts of Kermānshāh city. For this purpose, using a qualitative method with a phenomenological approach, the phenomenon under study was identified and represented. The research sample consisted of 22 teachers, principals, students and parents who were active in the SHĀD system and they were selected using purposive sampling method. Data were collected through semi-structured in-depth interviews and they were analyzed based on the Colaizzi model. In the 14th interview, the theoretical saturation of the data was obtained, however, in order to validate the findings, interviews were continued until the 22th person. Analysis of the interview data led to the identification of two main categories (barriers and strategies) and twenty main themes. The barriers of the SHĀD application were identified as the two categories of "teachers and principals' understanding" and "students and parents' understanding". The results showed that the use of SHĀD application for students' teaching and learning still has many different barriers. It became clear that there is a long way to reach the desired situation and improving its quality requires the view of authorities and staying away from temporary, part-time, second-hand attitude towards such education.
  Keywords: Social Network of Students (SHĀD), Phenomenology, Teaching, Learning
 • Mohammadrezā Nili Ahmadābādi, Saeed Pourroostā&#, I Ardakāni, Noorali Farrokhi, Somaye Mohtadi * Pages 61-78
  Over the past two decades, educational agents have been considered to support the learners' needs and facilitate learning in the learning environments. This study aimed to identify the useful and effective characteristics of the educational agent in the learning environment qualitatively through the inductive content analysis. The research population consisted of all faculty members, graduates, and PhD candidates in educational technology at Allāmeh Tabataba'i and Tarbiat Moddares Universities. The research sample consisted of 14 faculty members, graduates, and PhD candidates who were selected through a purposive sampling method. Data were collected using a semi-structured interview. All steps of data collection were conducted through a grounded theory method along with three steps of open, axial, and selective coding. Consequently, four main categories including role, appearance, sound, and gender were identified for the educational agent. In the next stage, the related subcategories were also identified for each main category. To validate the findings, the structural equation modeling was used to confirm the extracted factors and the goodness of fit of the factor model of the educational agent's characteristics was confirmed. Findings suggest paying more attention to the pre-mentioned four components and the related sub-components to design an educational agent in the learning environment.
  Keywords: educational agent, Learning Environment, Educational Agent's Characteristics
 • Āmene Abdollāhi Harzand *, Javād Mesrābādi, Abolfazl Farid Pages 79-94
  The present study was conducted with the aim of distinguishing bullying students based on the components of cognitive emotion regulation strategies and school connectedness. It was a descriptive-correlational and group comparison study. The research sample consisted of 98 bullying and 57 non-bullying students who were selected from a population of 381 students (191 females and 190 males) of Tabriz high schools who were selected using multi-stage cluster sampling method. To evaluate the research variables, Alvius's bullying questionnaire (2003), the cognitive emotion regulation questionnaire of Garnovsky and kraaij (Factors of self-blame, blaming others, rumination, catastrophic perception, acceptance, positive refocus, and planning and evaluation, 2006) and Beatty and Brew's school connectedness questionnaire (components of positive feeling towards school, teacher support, the sense of respect and justice at school, participation in the community, person's relationship with school and academic participation, 2005) were also used. In order to differentiate between bullying and non-bullying students, the step-by-step discriminant function analysis was used. Data analysis led to a significant function (p≤0.001). Here, according to the discriminant function analysis, around 67% of the people in the two groups were reclassified. The results revealed that the means of the bully and non-bully groups in terms of the refocusing components- planning, positive evaluation - wider perspective, acceptance and catastrophizing related to the cognitive emotion regulation strategies questionnaire and also in terms of the components of the sense of respect and justice at school and the positive feeling towards school, related to the school connectedness questionnaire, are significantly different. In terms of this function, the variables positive feeling towards school and positive evaluation - the broader perspective- had the highest power in distinguishing the two groups of students (i.e., bullying and non-bullying). As a result, it could be said that the components of refocusing, i.e., planning, positive evaluation - the broader perspective- acceptance and catastrophizing, the sense of respect and justice at school, and the positive sense towards school are very influential in distinguishing between bullying and non-bullying students. Considering the problem and findings, it is suggested to education authorities and counselors to reduce bullying in students by improving and developing cognitive emotion regulation strategies and school connectedness components among the students.
  Keywords: Bullying, cognitive emotion regulation strategies, School Connectedness, Discriminant function analysis
 • Mostafā Bāgheriyān Far *, Ahmadrezā Nasr Esfahāni, Hmohamad Javādipour, Mehrān Azizi Pages 95-118
  Perhaps it could be said that communication is one of the oldest, and at the same time, the best human achievement. In addition to various functions for human being, communication is the foundation of social activities and the beginning of social life. Therefore, the purpose of this study is to analyze the body language of instructors and to interpret the type of common discourses in their body language. To achieve this goal, the qualitative method of the phenomenological type has been used. The research population consisted of Farhangiān University instructors at the academic year 2017-2018, with more than three years of teaching experience. The sample was selected through purposive sampling and 15 people were selected considering the theoretical saturation. The research instrument was a semi-structured interview. After expressing the aims of the research and emphasizing the principle of confidentiality, the interview with instructors were recorded and written. Descriptive analysis was used to analyze the data, and the details of findings have been interpreted. The results showed that the instructors use body language signals for seven types of discourses including: warning discourse, confirmation and disconfirmation, intimacy, trust, anger, thinking and control. Finally, it could be said that body language is effective in simplifying the material, creating situations and positive attitude in the classroom, success in the teaching process, the instructors' trust in students and the deep learning ability.
  Keywords: communication, verbal communication, nonverbal communication, Body Language
 • Roohollāh Mozaffaripour * Pages 119-138
  The main purpose of this research was to study the theory of morality of things and technology agency based on the ideas of Paul Peter Verbeek and its implications in education. So, the inference method was used. First, the ideas of Verbeek have been examined and then its educational implications have been discussed. Based on the mediation theory in post-phenomenology, Verbeek believes that the two components of morality, i.e., intentionality and freedom which are required for moral action, are distributed between human and artifacts, that is, the artifacts are part of human's wills as well as the freedom of human. In his view, human has independence, but his independence is not complete. He mentions, among other things, persuasive technologies and Ambient intelligence as to how they motivate humans to make specific decisions and do specific actions.     Human agency is combined with artifacts and technologies. According to the results of this research, the hybrid agency and ethical and influential role of technologies must also be considered in planning and decision making in education. The technological foundations of education must also be taken into consideration. Ethical education in the technological society needs to be reconsidered and rethought. The responsibility of designing instructional technologies would be much more important, so that instructional technologies could act as educational technologies. Given the role of persuasive technologies in shaping human behavior, these technologies could be used in shaping the behavior and habits of children and adolescents. And some parts of education could be left to the artifacts.
  Keywords: Morality of Things, Agency of Technology, Verbeek, Education, Persuasive Technologies
 • Najme Āzādfar, Rahim Badri Gargari *, Eskandar Fathi Āzar, Hasan Saboori Moghadam, Toraj Hāshemi Pages 139-154
  The aim of this study was to determine the effectiveness of the training package of cool executive functions on the classroom excitement of primary school sixth grade normal students. It was a quasi -experimental study with pretest-posttest control group design. The research sample consisted of 60 sixth grade students of 2 classrooms from 2 different primary schools in Tabriz in the academic year 1397-98. They were selected using multi-stage cluster sampling method and they were randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group was trained cool executive functions for 15 sessions. The pretest and posttest data collected through the classroom excitement questionnaire were analyzed using statistical method of analysis of covariance. The results showed that this package has been significantly effective in improving classroom excitement. It significantly increased the positive classroom excitement and significantly reduced   negative classroom excitement in the experimental group, compared to the control group (p <0.001). Findings generally confirmed the effectiveness of the training package of cool executive functions on the positive and negative classroom excitement of primary school sixth grade students. Therefore, this training package is recommended for training students at this grade.
  Keywords: Executive Functions, cool executive functions, Academic Excitement, Classroom excitement
 • Hojjat Mahdavi Rād *, Valiyollāh Farzād, Shirin Koushaki Pages 155-177

  Academic performance is one of the most important indicators for measuring the educational quality of students. The aim of this study was developing a structural model of academic performance based on academic motivation and academic self-efficacy mediated by cognitive engagement of mathematics-physics students. It was an applied research of correlation type with structural equation modeling method. The research population included all students of mathematics-physics in Tehran. The research sample consisted of 470 students who were selected by multi-stage cluster sampling method. The research instruments were Walland et al.'s (1992) academic motivation questionnaire, Morris (2001) academic self-efficacy questionnaire and Pintrich et al.'s (1991) motivational strategies for learning questionnaire. Cronbach's alpha coefficient and correlation matrix and structural equation modeling were used for data analysis. The results showed that the model of research variables have a good fit. In the hypothetical model, academic motivation with academic performance mediated by cognitive engagement had a full and direct effect, and their indirect effect was insignificant. The effect of academic self-efficacy on academic performance mediated by cognitive engagement had a significant full and direct effect, however, the indirect effect was not significant. The results showed that the self-efficacy variable has a significant effect on students' academic performance and it could explain 40% of the variance of their academic performance. The teaching staff, school administrators as well as parents of students could use the variable of academic self-efficacy to enhance their academic performance.

  Keywords: Academic performance, Academic motivation, Academic self-efficacy, Cognitive Engagement