فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال سی و یکم شماره 2 (تابستان 1400)
 • سال سی و یکم شماره 2 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/05/10
 • تعداد عناوین: 22
|
 • نغمه عاشوری، مهرداد عبدی، فرید گل زردی*، جلیل اجلی، محمدنبی ایلکایی صفحات 1-15
  اهداف

  این مطالعه به منظور بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در سری های افزایشی و جایگزینی کشت مخلوط سورگوم و شبدر برسیم انجام شد.

  مواد و روش ها:

  آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج طی دو سال زراعی (1395 و 1396) اجرا شد. نظام های کشت شامل سری های جایگزینی (75 درصد سورگوم + 25 درصد شبدر، 50 درصد سورگوم + 50 درصد شبدر و 25 درصد سورگوم + 75 درصد شبدر)، سری های افزایشی (100 درصد سورگوم + 50 درصد شبدر، 50 درصد سورگوم + 100 درصد شبدر و 100 درصد سورگوم + 100 درصد شبدر) و کشت خالص سورگوم و شبدر بودند.

  یافته ها: 

  بیشترین و کمترین عملکرد علوفه به ترتیب از نظام های کشت مخلوط 100 درصد شبدر + 100 درصد سورگوم و کشت خالص شبدر به دست آمد. علاوه بر این، بیشترین محتوی پروتئین قابل هضم (48/11 درصد)، پروتئین قابل متابولیسم (03/8 درصد)، انرژی  قابل هضم (77/2 مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک) و کیفیت نسبی علوفه (74/122 درصد) در کشت خالص شبدر حاصل شد. همچنین حداکثر عملکرد پروتئین  قابل هضم، پروتئین قابل متابولیسم (به ترتیب 1956 و 1369 کیلوگرم در هکتار) و بالاترین تولید انرژی برای شیردهی (92/3 مگاکالری در مترمربع) در سری افزایشی 100 درصد شبدر + 100 درصد سورگوم به دست آمد. در بین سری های افزایشی، تنها نظام کشت مخلوط 50 درصد سورگوم + 100 درصد شبدر توانست کیفیت نسبی علوفه قابل قبولی تولید کند.

  نتیجه گیری:

   با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت علوفه تولیدی، نظام کشت مخلوط 50 درصد سورگوم + 100 درصد شبدر (با عملکرد علوفه خشک 28/24 تن در هکتار و کیفیت نسبی علوفه 04/91 درصد) به عنوان تیمار برتر معرفی می شود. به طورکلی نظام های کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شبدر برسیم، سبب افزایش عملکرد کمی و کیفی علوفه شدند و می توانند جایگزین مناسبی برای نظام های کشت خالص این گیاهان باشند.

  کلیدواژگان: انرژی قابل هضم، پروتئین قابل متابولیسم، کیفیت نسبی علوفه، ماده خشک، همی سلولز
 • توحید نجفی میرکی*، مصطفی آقایی سربرزه، علی اکبر مویدی، امیرکیوان کفاشی، منوچهر سیاح فر صفحات 17-28
  اهداف

  این تحقیق به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط و شناسایی ژنوتیپ های پایدار گندم دوروم در مناطق معتدل ایران اجرا گردید.  

  مواد و روش ها

  تعداد 19 ژنوتیپ انتخابی از آزمایشات مقایسه عملکرد گندم دوروم در اقلیم معتدل کشور به همراه یک رقم شاهد گندم نان در چهار منطقه شامل کرج، کرمانشاه، نیشابورو خرم آباد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و طی دو سال زراعی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای عملکرد دانه، داده ها مورد تجزیه واریانس مرکب قرارگرفت. همچنین برای شناسایی ژنوتیپ هایی که در کنار پتانسیل عملکرد دانه بالا از پایداری عملکرد و سازگاری عمومی بالایی  برخوردار باشند، تجزیه پایداری با استفاده از روش چند متغیره امی انجام گردید.  

  یافته ها

  براساس دو مولفه اصلی اول و دوم تجزیه پایداری چند متغیره AMMI ژنوتیپ های شماره 5، 11، 13، 15 و 20 و براساس آماره پایداری ASV ژنوتیپ های شماره 5، 7، 16 و 19  از پایداری بیشتری برخوردار بودند. ژنوتیپ های شماره 5 ، 16 و 19 بترتیب با میانگین عملکرد 497/7، 326/7 و 551/7 تن در هکتار هم عملکرد بالایی داشتند و هم از پایداری عملکرد بالایی برخوردار بودند. این ژنوتیپ ها از نظر خصوصیات زراعی نیز وضعیت مطلوبی داشتند .  

  نتیجه گیری

  با در نظر گرفتن عملکرد دانه و پایداری عملکرد، ژنوتیپ های شماره 5 ، 16 و 19 بعنوان ژنوتیپ های  برتر انتخاب شدند.  هرکدام از این ژنوتیپ ها که در شرایط زارعین نیز برتری خود را نشان دهد بعنوان رقم جدید برای مناطق معتدل کشور معرفی خواهد شد.

  کلیدواژگان: اثر متقابل ژنوتیپ در محیط، امی، پایداری عملکرد، گندم دوروم، مناطق معتدل
 • امیر آینه بند*، آرام گرویی، اسفندیار فاتح، فروغ کاکا دزفولی صفحات 29-42
  اهداف

  از جمله راهکارهای زراعی منطبق با اهداف کشاورزی پایدار درخصوص افزایش مواد آلی خاک  می توان به دو عامل مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد ترکیبات آلی اشاره نمود. بنابراین، هدف از اجرای این پژوهش بررسی خصوصیات آلی و شیمیایی کمپوست‏های تولید شده از بقایای گیاهان مختلف زراعی و همچنین تاثیر این کمپوست‏های تولیدی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم بود.

  مواد و روش ها

  این آزمایش در مزرعه‏ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 98 -97 در دو مرحله اجرا شد. مرحله‏ی اول شامل تولید کمپوست از بقایای گیاهی بود. طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار بود. دو فاکتور مورد آزمایش، شامل نوع بقایای گیاهی و درصد وزنی آن ها بود. فاکتور نوع بقایا در چهار سطح شامل بقایای گیاهی برنج، کلزا، گندم و نیشکر بود. فاکتور درصدهای وزنی شامل 40،30 و50 درصد وزنی هر یک از بقایا بود. مرحله‏ی دوم به‏صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و شامل بررسی اثر 12 نوع کود کمپوست تولید شده در مرحله اول بر عملکرد گندم بود.

  یافته ها

  در مرحله اول کمپوست تولید شده از بقایای برنج، نیتروژن (72/1 درصد) بیشتر و نسبت کربن به نیتروژن پایین‏تری (31/18) نسبت به سایر کمپوست‏های تولیدی داشت. به‏علاوه بیشترین (8/11 کیلوگرم) و کمترین (61/9 کیلوگرم) میزان کمپوست تولیدی به ترتیب مربوط به کمپوست تولید شده از بقایای نیشکر با درصد وزنی 40 درصد و بقایای برنج با درصد وزنی 30 درصد بود. درمرحله دوم بیشترین عملکرد دانه گندم (2/689 گرم بر مترمربع) در کمپوست بقایای گیاهی برنج با درصد وزنی 30 درصد حاصل شد. بیشترین (78/12%) و کمترین (1/11%) نسبت پروتئین دانه بترتیب در کمپوست 30 درصد برنج و کمپوست 50 درصد نیشکر دیده شد.

  نتیجه گیری

  در مجموع نتایج نشان داد که بیشترین (2/689 گرم بر متر مربع) عملکرد دانه در شرایط کاربرد کمپوست‏های تولید شده از بقایای برنج با درصد وزنی 30 درصد به‏دست آمد. همین تیمار به‏طور مشابه بیشترین درصد پروتئین دانه (78/12 درصد) را نیز تولید کرد. از دیدگاه اکولوژی زراعی مشخص گردید که جهت کاهش به‏کارگیری کودهای شیمیایی و جایگزینی آن ها با کود کمپوست، توجه به کمیت، کیفیت و نوع ماده اولیه در تولید کمپوست ضروری خواهد بود.

  کلیدواژگان: بقایای گیاهی، ضریب تبدیل، عملکرد دانه، ماده آلی، نسبت کربن به نیتروژن
 • فاطمه احمدنیا، علی عبادی*، مسعود هاشمی، لیلی نباتی صفحات 43-56
  اهداف

  استفاده از گیاهان پوششی برای کنترل علف های هرز یک جایگزین سازگار با محیط زیست برای روش های متداول شیمیایی و مکانیکی است. کلم قمری یک محصول فصل خنک مقاوم است که می توان آن را در اوایل بهار کشت کرد. این محصول در اروپا و مناطق دیگر به عنوان ماده اصلی سلامتی در رژیم های غذایی انسان شناخته شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی استفاده از گیاهان پوششی سان همپ و چاودار به صورت تک کشتی یا مخلوط در کنترل علف های هرز و بهبود عملکرد کلم قمری بود.

  مواد و روش ها

  یک مطالعه مزرعه ای دو ساله انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تک کشتی چاودار (Secale cereal L.)، سان همپ (Crotalaria juncea)، کشت مخلوط آن ها و شاهد بدون گیاه پوششی بود.

  یافته ها

  زیست توده گیاهان پوششی در فصول اول و دوم رشد به ترتیب 7/379 و 9/473 گرم در مترمربع بود. به طور متوسط طی دو سال، وزن خشک علف های هرز در تک کشتی چاودار، تک کشتی سان همپ و کشت مخلوط به ترتیب 6/52، 5/42 و 4/45 درصد کاهش یافت. تک کشتی چاودار در سرکوب علف های هرز غالب موثرتر بود. چاودار سلمه تره، تاج خروس و خردل وحشی را به ترتیب حدود 44، 60 و 52 درصد کاهش داد. به طور متوسط، استفاده از گیاهان پوششی عملکرد کلم قمری را 30 درصد بهبود داد. سان همپ و پس از آن کشت مخلوط گیاهان پوششی در بهبود عملکرد کلم قمری موثرتر بودند.

  نتیجه گیری

  گیاهان پوششی مزایای اکولوژیکی زیادی را به همراه دارند. هنگامی که سرکوب علف های هرز هدف اصلی کشت گیاهان پوششی باشد، چاودار با رشد سریع و سیستم ریشه گسترده کارآمدتر است. با این حال، بقولات یا مخلوط بقولات و غلات در بهبود عملکرد محصول موثرتر هستند.

  کلیدواژگان: بقایا، سان همپ، کلم قمری، گیاهان پوششی، علف های هرز
 • رحیم نورآفتاب، علی منصفی*، افراسیاب راهنما قهفرخی، امیر آینه بند صفحات 57-73
  اهداف

  این تحقیق با هدف بررسی اثرات شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی کنترل علف های هرز بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و محاسبه میزان بهره وری از منابع و نهاده ها از قبیل انرژی و علفکش تحت تاثیر شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی کنترل علف های هرز،  اجرا گردید.

  مواد و روش ها: 

   این پژوهش به صورت کرت های یکبار خردشده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 98-1397 انجام شد. خاک ورزی در سه سطح شامل شخم رایج (گاوآهن برگردان + دیسک)، کم خاکورزی (دیسک + رتیواتور) و بی خاکورزی (کاشت مستقیم با خطی کار)، به عنوان کرت اصلی و کنترل علف های هرز در شش سطح (بدون کنترل، وجین دستی در بازه زمانی 30 و 60 روز پس از کاشت، علفکش بروموکسینیل+ ام سی پی ای به میزان 5/1 لیتر در هکتار، بقایای گیاهی + آتلانتیس به میزان 5/1 لیتر در هکتار، آتلانتیس 5/1 لیتر و متریبیوزین 150 گرم در هکتار) به صورت پس رویشی در کرت های فرعی در نظر گرفته شد که بر روی گندم رقم مهرگان (ویژه اقلیم گرمجنوب) اعمال شدند.

  یافته ها:

   بین صفات مورد بررسی، عملکرد دانه تنها تحت تاثیر اثر اصلی کنترل علف های هرز قرار گرفت. کمترین عملکرد دانه تحت شرایط بدون کنترل با میانگین 93/1 تن در هکتار و بیشترین عملکرد دانه در شرایط کنترل با بروموکسینیل+ ام سی پی آ با میانگین 14/4 تن در هکتار مشاهده شد. بین روش های کنترل، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. از نظر انرژی و مزایای اقتصادی نیز کمترین میزان هزینه کل در سیستم های خاکورزی رایج، حداقل و بدون شخم مربوط به تیمار عدم کنترل بود.

  نتیجه گیری:

   به طور کلی در این پژوهش با توجه به نسبت بالاتر سود به هزینه حاصل از اجرای سیستم بی خاکورزی در قیاس با سیستم خاکورزی رایج، روش بی خاکورزی با توجه به مزایایی که به ویژه در استان خوزستان از نظر جلوگیری از هدررفت رطوبت و ممانعت از تخریب ساختمان خاک دارد، در صورت کنترل علف های هرز، سیستم خاکورزی مناسبی جهت زراعت گندم می باشد.

  کلیدواژگان: کشاورزی حفاظتی، عملکرد دانه، بازده انرژی، سود اقتصادی، گندم
 • صادق جلیلیان، فرزاد مدنی*، علیرضا باقری، اکرم فاطمی صفحات 75-92
  اهداف

  در کشاورزی ارگانیک مدیریت عناصر غذایی خاک با استفاده از کودهای آلی یکی از روش های موثر در کنترل علف های هرز و رقابت آن ها با گیاه زراعی است.

  مواد و روش ها:

   آزمایش در سال زراعی 97-1396 در مزرعه ارگانیک دانشگاه رازی به صورت کرت های یک بار خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کود دامی (مخلوط کودهای گاوی و گوسفندی) در سه سطح (صفر، 10 و 20 تن در هکتار، به ترتیب FM0، FM10 و FM20) به عنوان عامل اصلی و کود سبز (عدم کاربرد کود سبز، ماشک گل خوشه ای، شبدر برسیم و شنبلیله) به عنوان عامل فرعی بودند.

  یافته ها: 

  در هر دو نمونه برداری قیاق، پیچک و شیرین بیان جز علف های هرز غالب مزرعه بودند که در نمونه برداری اول به ترتیب 48، 5/22 و 8/9 درصد و در نمونه برداری دوم 48، 4/14 و 3/18 درصد از تراکم نسبی علف های هرز را به خود اختصاص دادند. مصرف 10 و 20 تن کود دامی رشد کودهای سبز را به ترتیب 8/9 و 7/37 درصد افزایش داد. کودهای سبز شنبلیله، شبدر برسیم و ماشک گل خوشه ای به ترتیب 7219، 5799 و 3564 کیلوگرم در هکتار زیست توده تولید کردند. بیشترین وزن خشک علف های هرز در یک سوم ابتدایی و پایان فصل رشد در شرایط عدم مصرف کود دامی به دست آمد. کاربرد 10 و 20 تن کود دامی در هکتار وزن خشک علف های هرز را در یک سوم ابتدایی نسبت به شرایط شاهد به ترتیب 4/16 و 1/29 درصد و در پایان فصل رشد به ترتیب 3/9 و 1/54 درصد کاهش داد. بدون کاربرد کود سبز تراکم علف های هرز در نمونه برداری اول و دوم به ترتیب 4/224 و 5/48 عدد در متر مربع بود. کاشت ماشک گل خوشه ای، شبدر برسیم و شنبلیله این تعداد را در نمونه برداری اول به ترتیب 5/12، 2/43 و 3/36 درصد و در نمونه برداری دوم به ترتیب 6/5، 5/35 و 4/26 درصد کاهش داد. تمامی گونه های کود سبز در سطوح مختلف کود دامی عملکرد دانه کنجد را افزایش دادند. در نهایت تاثیر مثبت کاربرد کودهای آلی بر کاهش رشد و خسارت علف های هرز منجر به بهبود عملکرد دانه کنجد شد. مقدار این بهبود نسبت به شرایط شاهد با مصرف 10 و 20 تن کود دامی در هکتار به ترتیب 8/18 و 6/27 درصد و با کاربرد کوهای سبز ماشک گل خوشه ای، شبدر برسیم و شنبلیله به ترتیب 7/30، 9/35 و 5/45 درصد بود. بیشترین عملکرد دانه (1929 کیلوگرم در هکتار) با مصرف 20 تن کود دامی در هکتار و کاربرد کود سبز شنبلیله و کمترین مقدار (918 کیلوگرم در هکتار) در شرایط شاهد به دست آمد..

  نتیجه گیری: 

  مدیریت کودهای آلی با تغییر شرایط رقابت به سود گیاه زراعی، می تواند افت عملکرد ناشی از حضور علف های هرز را کاهش دهد. طبق نتایج این بررسی بسته به نوع کود آلی مصرفی در مزارع ارگانیک، بهبود عملکرد دانه کنجد بین 18 تا 45 درصد قابل انتظار است. بهترین تیمار که در آن علاوه بر تولید بیشترین عملکرد دانه، کمترین تراکم و وزن خشک علف های هرز وجود داشت، مصرف 20 تن کود دامی و کاربرد کود سبز شبدر برسیم بود که می تواند به عنوان ترکیب تیماری مناسب دیده شود.

  کلیدواژگان: زیست توده، قیاق، کنجد، کود آلی، لگوم
 • نازیلا ابوسعیدی، مهرانگیز جوکار*، احمد آیین، جواد طایی سمیرمی صفحات 93-109
  اهداف

  این پژوهش به منظور بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا تحت تاثیر کود نیتروژن و تنش گرما انجام گردید.

  مواد و روش ها:

   آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 97-1396 اجرا شد. فاکتور اصلی سطوح مختلف کود نیتروژن، صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار و فاکتور فرعی شش تاریخ کاشت مختلف به فاصله 30 روز از 25 مهرماه تا 25 اسفندماه در نظر گرفته شد.

  یافته ها:

  افزایش کود نیتروژن در سطح 150 کیلوگرم در هکتار سبب افزایش طول سرشاخه گلدار (1/18 درصد)، وزن سرشاخه گلدار (5/39 درصد)، ارتفاع بوته (1/20 درصد)، عملکرد زیست توده (3/43 درصد) و عملکرد اسانس کل (2/47 درصد) در مقایسه با عدم مصرف آن شد. بیشترین عملکرد اسانس کل (36051 گرم در هکتار) در تیمار T1N3 به دست آمد که 7/89 درصد نسبت به تیمارT4N1 افزایش داشت. افزایش دمای محیط در بازه 25 تا 40 درجه سانتی گراد طول سرشاخه، وزن سرشاخه و زیست توده را بصورت خطی کاهش دا،د اما کاهش عملکرد اسانس در بازه دمایی فوق به صورت یک تابع کوادراتیک (R2=0.86) برازش داده شد. تنش گرما در تاریخ های کشت تاخیری T3، T4، T5 و T6 میزان عملکرد اسانس را نسبت به تاریخ کشت T1 به ترتیب به میزان 5/30، 3/70، 4/66 و 3/39 درصد کاهش داد.

  نتیجه گیری: 

  استفاده از کود نیتروژن باعث افزایش کلیه صفات گردید. برای کاهش تاثیر تنش گرما و حصول عملکرد بهینه در منطقه نیمه گرمسیری جیرفت کاشت گیاه زوفا در در دامنه 25 مهرماه تا 25 آبان ماه و کاربرد 150 کیلوگرم کود نیتروژن پیشنهاد می گردد.[f1]در قسمت مواد و روش توضیح داده شد. شاخص روز فیزیولوژیک به منظور بررسی تغییرات فنولوزیک گیاه تحت تتنش و در نتیجه تغییرات کمی عملکرد بررسی شد.

  کلیدواژگان: تنش گرما، روز فیزیولوژیک[f1]، زیست توده زوفا، عملکرد اسانس، کود نیتروژن
 • سیده نسرین حسینی، جلال جلیلیان، اسماعیل قلی نژاد* صفحات 111-128
  اهداف

  کینوا با نام علمی (Chenopodium quinoa Willd.) یک گیاه دولپه ای، متعلق به خانوادهChenopodiaceae  است. پروتئین، منیزیم، فیبر، پتاسیم، آهن، کلسیم، فسفر، ویتامین های گروه ب، ویتامین ای و آنتی اکسیدان ها از جمله موادی هستند که به وفور در دانه های این گیاه وجود دارند. کینوا یکی از معدود گیاهان خوراکی است که همه 9 آمینو اسید ضروری بدن را دارد. کمبود آب یکی از عوامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی در سراسر جهان است میزان کم نزولات آسمانی و پراکنش نامنظم آن سبب بروز تنش خشکی در طول دوره رشد گیاهان زراعی می شود. محافظ های گیاهی قادرند در کنار افزایش توان تحمل تنش ها، رشد و عملکرد گیاه را نیز بهبود دهند. بنابراین می توان اظهار داشت استفاده مناسب از این دسته مواد می تواند به عنوان یکی از راهکارهای مدیریتی بسیار مهم در افزایش توان تحمل تنش های گوناگون در گیاهان زراعی مطرح گردد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تعدیل کننده های تنش بر خصوصیات مورفولوژیک و صفات کمی و کیفی علوفه کینوا درشرایط تنش کم آبی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 16 تیمار و 6 تکرار در سال زراعی 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه اجرا گردید. فاکتور اول شامل تنش کم آبی در چهار سطح: 1- تنش در مرحله رشد رویشی (پس از استقرار گیاهی تا شروع گلدهی)، 2-تنش در مرحله رشد زایشی (از ابتدای گلدهی تا انتهای گلدهی)، 3- تنش در مرحله پرشدن دانه (از شروع پر شدن تا رسیدگی دانه)، 4-بدون تنش (شاهد) بود. فاکتور دوم محلول پاشی در چهار سطح: 1- محلول پاشی اسید آسکوربیک با غلظت (2 میلی مولار)، 2-اسید سالسیلیک با غلظت (2 میلی مولار)، 3-کود کلاته میکرو کامل نانو (2 لیتر در هزار لیتر) و شاهد (آب پاشی) بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تنش کم آبی اثر معنی داری بر خصوصیات مورفولوژیک، صفات کمی و کیفی علوفه داشت. محلول پاشی باعث افزایش معنی دار پروتئین خام، ماده خشک قابل هضم، عملکرد علوفه تر، وزن خشک ساقه، برگ، گل و قطر ساقه گردید و باعث کاهش معنی دار دیواره سلولی بدون همی سلولز، دیواره سلولی نامحلول در شوینده خنثیو فیبر خام علوفه کینوا شد. اثر برهمکنش تنش کم آبی و محلول پاشی بر تمام صفات کیفی علوفه (به غیر خاکستر) در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین مقدار کربوهیدرات های محلول در آب (65/23 درصد) از تیمار تنش کم آبی در مرحله رشد رویشی و محلول پاشی با اسید سالیسیلیک حاصل شد.

  نتیجه گیری

  انجام آبیاری در مراحل رشد زایشی کینوا (گلدهی و دوره پر شدن دانه) در مقایسه با دوره رشد رویشی اهمیت بیشتری دارد.  همچنین جهت تعدیل اثرات تنش کم آبی، بهبود عملکرد کمی و کیفی علوفه کینوا، محلول پاشی با تعدیل کننده های تنش خشکی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: الیاف نامحلول در شوینده خنثی، پروتئین خام، تنش کم آبی، کینوا، کیفیت علوفه، محلول پاشی
 • محمد عدلی پور، حمید حسن پور*، فریبرز زارع نهندی، ناصر علی اصغرزاد، عباس عبدالهی صفحات 129-147
  اهداف

  گلابی یکی از مهم ترین درختان میوه مناطق معتدله و جزء درختان حساس به شوری است. پژوهش ها نشان داده است که استفاده از قارچ اندوفیت Piriformospora indica اثرات منفی تنش شوری را در گیاهان کاهش داده و ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی آن ها را بهبود می بخشد.

  مواد و روش ها:

   در پژوهش حاضر، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار، روی پایه های گلابی پیرودوارف در گلدان اجرا شد. فاکتور اول، شامل دو سطح قارچ P. indica (تلقیح و عدم تلقیح) و فاکتور دوم، چهار سطح شوری حاصل از کلرید سدیم در خاک (7/1، 3، 5/4 و 6 دسی زیمنس بر متر) بود که پس از تلقیح قارچ با ریشه گیاهان، اعمال گردید.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد اثر متقابل شوری × قارچ بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی، میزان کلروفیل کل (05/0 <P)، میزان رشد قطری سرشاخه، نشت یونی، پرولین، قند های محلول، آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز و درصد کلنیزه شدن ریشه (01/0 <P) معنی دار بود. در بالاترین سطح شوری (6 دسی زیمنس بر متر) تلقیح قارچ باعث افزایش نسبت سطح بر وزن خشک ریشه (81/38 %)، رشد قطری سرشاخه (14/31 %)، میزان کلروفیل کل (72/27 %)، آنزیم پراکسیداز (100 %)، پلی فنل اکسیداز (5/62 %) و درصد کلنیزه شدن ریشه (100 %) و کاهش در میزان نشت یونی (34/19 %)، پرولین (34/10 %) و میزان قند های محلول (77/8 %) در مقایسه با گیاهان شاهد بدون تلقیح شده است.

  نتیجه گیری: 

  بطور کلی نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که همزیستی P. indica، می تواند اثرات مخرب شوری را در این رقم گلابی تعدیل نماید.

  کلیدواژگان: قارچ اندوفیت، کلروفیل، گلابی، محتوای نسبی آب برگ، نشت یونی
 • عبدالله جوانمرد*، علی استادی، یوسف نصیری صفحات 149-165
  مقدمه و هدف

  در کشاورزی مرسوم کاربرد بیش از حد کودهای شیمیایی در مقیاس وسیع باعث کاهش کارایی مصرف عناصر غذایی و مشکلات زیست محیطی جدی از قبیل آلودگی آب و خاک، فرسایش ژنتیکی، فرسایش خاک، تخلیه عناصر غذایی، اسیدی شدن خاک ها و سایر موارد شده است. امروزه به منظور رسیدن به کشاورزی پایدار بهمراه عملکرد بیشینه و کمترین خسارت زیست محیطی، می توان از روش های دیگر کوددهی (استفاده از نانو کودها) استفاده کرد تا عناصر عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد و تولید محصول فراهم شود و هم ساختار خاک در شکل مطلوب حفظ شود.

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی اثرات کاربرد نانوکودهای ماکرو و میکرو بصورت جداگانه و تلفیقی با  کودهای شیمیایی بر میزان و ترکیبات موسیلاژ گیاه دارویی بالنگوی شهری (Lallemantia iberica)، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه مراغه در سال 1398 اجرا شد. تیمارهای شامل کاربرد 100 درصد کود شیمیایی مرسوم (اوره و سوپرفسفات تریپل به ترتیب با مقادیر 150 و 100 کیلوگرم در هکتار)، 100 درصد نانوکود ماکرو (نانو کلات نیتروژن، فسفر و پتاسیم)،100 درصد  نانوکود میکرو (نانو کلات آهن، روی و منگنز)، 50 درصد نانوکود ماکرو+ 50 درصد نانوکود میکرو، 50 درصد کود شیمیایی+ 50 درصد نانوکود ماکرو، 50 درصد کود شیمیایی+ 50 درصد نانوکود میکرو و 50 درصد کود شیمیایی+ 25 درصد نانوکود ماکرو+ 25 درصد نانو کود میکرو بودند. نانوکودهای مورد استفاده قبل از مرحله گلدهی محلول پاشی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیشترین (3/581 کیلوگرم در هکتار) و کمترین (3/321 کیلوگرم در هکتار) عملکرد دانه بالنگو به ترتیب با کاربرد 50 درصد کود شیمیایی+ 25 درصد نانوکود ماکرو+ 25 درصد نانوکود میکرو و کاربرد جداگانه 100 درصد نانوکود میکرو مشاهده شد. همچنین بالاترین میزان درصد و عملکرد موسیلاژ با کاربرد تلفیقی تیمار کود شیمیایی با نانوکودهای ماکرو میکرو بدست آمد. نتایج همبستگی و تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه، درصد و عملکرد موسیلاژ وجود داشت. آنالیز ترکیبات موسیلاژ نشان داد که بیشترین میزان گلوکرونیک اسید، آرابینوز، رافینوز، رامنوز، گالاکتوز، گزایلوز و گلوکوز با کاربرد تلفیقی 50 درصد کود شیمیایی به همراه 25 درصد نانوکود ماکرو و 25 درصد نانوکود میکرو حاصل شد.

  نتیجه گیری

  بطور کلی نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی 50 درصد کود شیمیایی به همراه 25 درصد نانوکود ماکرو و 25 درصد نانوکود میکرو به عنوان یک روش جدید در تولید و کشت گیاهان دارویی، می تواند به بهبود عملکرد کمی و کیفی بالنگوی شهری تحت شرایط دیم منجر شود.

  کلیدواژگان: بالنگو، عملکرد دانه، عملکرد موسیلاژ، گیاه دارویی، نانوکود
 • وحید فتحی رضایی*، محمدرضا شکیبا، عادل دباغ محمدی نسب، محمود تورچی صفحات 167-180
  اهداف

  این مطالعه به منظور ارزیابی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا متاثر از تنش کم آبی و اثرات بهبودبخش محلول پاشی مولیبدن در این شرایط انجام گردید.

  مواد و روش ها:

   آزمایش به صورت اسپلیت پلات-فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو فصل زراعی سال های 92-1391 در محل مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام گرفت. عامل اصلی شامل سه سطح مختلف تنش کم آبی (شاهد: آبیاری پس از 60- 55، تنش ملایم: 95- 90 و تنش شدید: 130- 125 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و عامل فرعی ترکیب فاکتوریل سطوح مولیبدن، کاربرد (+Mo) (به میزان 80 کیلوگرم در هکتار از منبع سدیم مولیبدات) و عدم کاربرد مولیبدن (-Mo) و ژنوتیپ ها (شامل لوبیا قرمز اختر و لوبیا چیتی COS16) بودند. اعمال تنش کم آبی از مرحله تکمیل سومین سه برگچه شروع و تا زمان قطع آبیاری تمام تیمارها ادامه یافت.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که تنش کم آبی باعث کاهش مقدار نسبی آب برگ (RWC) (بطور متوسط 8 و 14 درصد به ترتیب در تنش متوسط و شدید نسبت به شاهد) و کاهش دوام سطح سبز برگی LAD (بطور متوسط حدود 15 و 31 درصد به ترتیب در تنش متوسط و شدید نسبت به شاهد) گردید. در حالیکه محلول پاشی مولیبدن با کاهش اثرات منفی تنش کم آبی، در اثر حفظ مقدار نسبی آب برگ، افزایش دوام سطح برگ و همچنین تعداد نیام، باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه ژنوتیپ های لوبیا به میزان 26 درصد (7/77 گرم در متر مربع) شد.

  نتیجه گیری:

   کاهش مقدار نسبی آب برگ، دوام سطح برگ و عملکرد دانه و اجزای عملکرد در اثر تنش کم آبی، به طور معنی داری (با افزایش 3، 15، 39 و 11 درصد به ترتیب برای هر کدام از صفات فوق) با محلول پاشی مولیبدن بهبود یافت. در نتیجه می توان بکارگیری مولیبدن را برای کاهش اثرات تنش کم آبی لوبیا مورد توصیه قرار داد.

  کلیدواژگان: دوام سطح برگ، عملکرد دانه و اجزای آن، کم آبی، مقدار نسبی آب، مولیبدن
 • نسرین مرادی مجد، غلامعباس فلاح قالهری* صفحات 181-198
  اهداف

  انتشار گازهای گلخانه ای و اثرات آن بر گرمایش جهانی یکی از چالش های جدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‍شود. بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای کشورهای مختلف این امکان را فراهم می کند تا سهم کشورها در تولید گازهای گلخانه ای مشخص شود. این مقاله تلاش دارد که با استفاده از مدل های DAYCENT و  DNDC نرخ تصاعد گازهای متان، اکسیدنیتروس و اکسیدنیتریک و همچنین میزان پتانسیل گرمایش جهانی در اراضی زراعی خوزستان را برآورد نماید.

  مواد و روش ها

  در ابتدا برای نمونه برداری انتشار گازها در اراضی کشت برنج، گندم و نیشکر از اتاقک ساکن، برای اندازه گیری گاز متان از کروماتوگرافی گازی و برای سنجش گازهای اکسید نیتروس و اکسید نیتریک از دستگاه آنالایزر APNA-370 استفاده شد. برای برآورد و مدل سازی انتشار گازها از مدل‍های DAYCENT وDNDCاستفاده گردید.

  یافته ها

  بر اساس نتایج داده های دو مدل DAYCENT و DNDC بیش ترین میزان شار متان مدل شده در ایستگاه باغملک به ترتیب 369/1 و 014/1 تن در هکتار در سال، بیش ترین میزان تصاعد اکسیدنیتروس مدل شده در ایستگاه شوشتر به ترتیب160/0 و 098/0تن در هکتار در سال و بیش ترین میزان پتانسیل گرمایش جهانی بر اساس داده های مشاهداتی در ایستگاه باغملک (074/55 تن معادل دی اکسید کربن) بوده و بر اساس داده های DAYCENTدر ایستگاه شوش (059/68 تن معادل دی اکسید کربن) و بر اساس داده های DNDC در ایستگاه شوش (066/47 تن معادل دی اکسید کربن) تعیین شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج شاخص های آماری هر دو مدل دقت قابل قبولی را در برآورد گازهای گلخانه ای مذکور نشان دادند.

  کلیدواژگان: اتاقک ساکن، اکسیدنیتروس، اکسیدنیتریک، شاخص های آماری، گاز کروماتوگرافی، گرمایش جهانی، متان
 • سجاد شاکر کوهی، صفر نصرالله زاده*، کاظم قاسمی گلعذانی، نصرت الله نجفی صفحات 199-215
  اهداف

  ارزیابی اثرات سمیت نیکل بر صفات جو و باقلا  تحت تناوب با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنی از اهداف این تحقیق می باشد.  

  موادوروش ها

  یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال های 1395 و 1396 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. در بخش اول گیاه جو با استفاده از 36 گلدان کشت شد. عامل اول شامل غلظت نیکل در چهار سطح 0، 10، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم خاک و عامل کودی در سه سطح شامل عدم استفاده از کود، استفاده از کود زیستی نیتروژنی و استفاده از کود شیمیایی نیتروژنی بود. در بخش دوم گیاه باقلا با استفاده از 72 گلدان (36 گلدان با تناوب جو و 36 گلدان بدون تناوب) کشت شد. در این بخش علاوه بر فاکتورهای نیکل و کود، عامل تناوب زراعی نیز اعمال شد.  

  یافته ها

  نتایج نشان داد که افزایش غلظت نیکل در خاک منجر به کاهش ارتفاع بوته، درصد آب برگ، شاخص کلروفیل برگ، وزن خشک ریشه و وزن خشک اندام هوایی گیاهان جو و باقلا شد، در مقابل نشت الکترولیت این گیاهان تحت این شرایط افزایش یافت. غلظت های 100 و 200 میلی گرم نیکل بر کیلوگرم خاک باعث ایجاد سمیت شد، در حالی که غلظت 10 میلی گرم بر کیلوگرم خاک باعث بهبود رشد گیاهان شد.  

  نتیجه گیری

  کاربرد کودهای نیتروژنی باعث بهبود شرایط رشد گیاهان تحت تنش نیکل شد. کشت گیاه جو در تناوب جو-باقلا، از طریق کاهش سمیت نیکل در خاک منجر به بهبود عملکرد گیاه باقلا شد.

  کلیدواژگان: باقلا، تناوب، جو، کود زیستی، نیکل
 • پیمان ثابتی*، مصطفی اویسی، حمید رحیمیان، حسن علیزاده، ایرج نصرتی صفحات 217-231

  اهداف:

   مطالعه حاضر به منظور بررسی مراحل رشدی عروسک پشت پرده در رقابت و تطبیق با مراحل رشدی ذرت جهت مدیریت بهتر آن انجام شد. ‏  

  مواد و روش ها

  آزمایش درمزرعه ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت (مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی کرمانشاه)‏ طی سال زراعی 96-1395 اجرا گردید. بدین منظور عروسک پشت پرده یک ساله در سه تراکم صفر، هشت و 16 بوته در متر مربع و ذرت رقم سینگل کراس 703 در کرت های آزمایشی در مجاورت یکدیگر جهت بررسی رقابت بین آنها کاشته شدند. همچنین مراحل فنولوژی این علف هرز در دو مزرعه جداگانه ذرت دارای تراکم طبیعی عروسک پشت پرده، بر ‏اساس تجمع واحدهای حرارتی بر حسب درجه روز رشد برای هر مرحله از رشد ثبت گردید.‏  

  یافته ها

  بررسی فنولوژی در کشت ذرت نشان داد که ‏عروسک پشت پرده یک ساله مراحل فنولوژی خود را دیرتر از ذرت به پایان رساند. بطوری که جهت تکمیل دوره زندگی ‏عروسک پشت پرده یک ساله به 7/1262 درجه روز رشد و 159 روز نیاز بود، در حالی که این اعداد برای رقم ذرت ‏سینگل کراس 703 میزان 139 روز و 7/1890درجه روز رشد بود. این دو گیاه مراحل اولیه رویش و جوانه زنی را با هم ‏سپری نمودند اما ذرت ‏در مرحله رویشی و رسیدن بذر از عروسک پشت پرده یک ساله پیشی ‏گرفت. همچنین نتایج بررسی اثر تراکم های مختلف علف هرز عروسک پشت پرده یک‎‎ساله بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شامل وزن هزاردانه، تعداد دانه در ردیف بلال، شاخص برداشت ذرت و شاخص سطح برگ نشان داد که تمامی این صفات با افزایش تراکم عروسک پشت پرده یکساله کاهش نشان دادند ولی تعداد‎ ‎ردیف دانه‎ ‎در‎ ‎بلال ‏‎که یک صفت ژنتیکی است تحت تاثیر رقابت با این علف هرز قرار نگرفت. برعکس صفات فوق افزایش تراکم این علف هرز، باعث افزایش ارتفاع ذرت و در نتیجه ‏افزایش عملکرد بیولوژیک ذرت نسبت به عدم رقابت با این علف هرز شد. در مجموع تراکم 8 و 16 بوته در متر مربع این علف هرز به ترتیب باعث کاهش 10 و 14 درصدی عملکرد ذرت شد.  

  نتیجه گیری

  در کل با توجه به نتایج این بررسی میتوان پیشنهاد داد که در صورتی که مزارع ذرت آلوده به این علف هرز باشد و در مراحل ‏اولیه موفق به مبارزه با آن در ذرت نشویم، برداشت زودتر ذرت در پاییز این امکان را فراهم می کند که پس از برداشت ‏بوسیله روش های زراعی و یا با استفاده ازیک علف کش عمومی این علف هرز را قبل از رسیدن کامل بذرهای آن از بین ‏ببریم.

  کلیدواژگان: جوانه زنی، درجه روز رشد، علف هرز، مراحل رشد، یک ساله، عملکرد
 • سیده یلدا رئیسی ساداتی، سدابه جهانبخش گده کهریز*، علی عبادی، محمد صدقی صفحات 233-250
  اهداف

  هدف از این پژوهش بررسی برخی ویژگی های بیوشیمیایی و مورفولوژیکی و امکان تخفیف اثرات تنش خشکی توسط محلول پاشی نانواکسید روی بر عملکرد گندم است.

  مواد و روش ها

  آزمایشی در سال 97-1396 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. فاکتور اول تنش خشکی در سه سطح (35 ، 60 و 85 درصد ظرفیت زراعی مزرعه)، فاکتور دوم ارقام گندم (میهن، حیدری، سای سونز و گاسگوژن) و فاکتور سوم شامل محلول پاشی با نانوذره اکسید روی با غلظت های (صفر، 5/0 و یک گرم در لیتر) در نظر گرفته شد. محلول پاشی در مرحله سه برگچه ای صورت گرفت و سه روز پس از محلول پاشی، تنش خشکی بر اساس ظرفیت زراعی مزرعه اعمال شد و ده روز بعد از تنش، نمونه برداری انجام گرفت.

  یافته ها

  تحت تیمار نانواکسید روی میزان پروتئین محلول، قند محلول، پرولین، ارتفاع بوته و وزن دانه افزایش یافت. با افزایش شدت تنش خشکی میزان پروتئین کاهش یافته اما میزان پرولین و قند محلول افزایش نشان داد. همچنین تنش موجب کاهش معنی دار ارتفاع بوته، وزن خشک و تر ریشه و نیز عملکرد دانه شد. محلول پاشی با نانواکسید روی در تعدیل و تخفیف اثرات تنش خشکی در ارقام میهن و حیدری معنی داری بود و موجب افزایش سازوکارهای دفاعی گیاه در مقابله با تاثیرات مخرب تنش خشکی شد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی تغذیه برگی نانواکسید روی در غلظت 5/0 گرم بر لیتر می تواند منجر به ایجاد تحمل گیاه گندم، در برابر تنش خشکی شود.

  کلیدواژگان: پرولین، پروتئین محلول، تنش خشکی، قند محلول، گندم نان، نانواکسید روی
 • سارا محمدی کله سرلو، رئوف سید شریفی*، محمد صدقی، حامد نریمانی، راضیه خلیل زاده صفحات 251-269
  هدف

  شوری از مهم ترین تنش های محیطی است که رشد و عملکرد گیاهان زراعی را کاهش می دهد. کاربرد کودهای زیستی و آلی، رشد و عملکرد گیاهان در برابر تنش های محیطی مختلف از جمله شوری را، افزایش می دهد. بررسی نقش کاربرد ورمی کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فلاوباکتریوم در بهبود مولفه های پرشدن دانه و عملکرد چاندم از اهداف این پژوهش بود.

  مواد و روش ها

  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1398 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سطوح شوری (عدم اعمال شوری به عنوان شاهد و شوری 50 و 100 میلی مولار NaCl) و کاربرد کودهای زیستی (عدم کاربرد کودهای زیستی به عنوان شاهد، کاربرد ورمی کمپوست، تلقیح بذر با فلاوباکتریوم، کاربرد توام ورمی کمپوست و فلاوباکتریوم) و محلول پاشی هیومیک اسید (محلول پاشی با آب به عنوان شاهد و محلول پاشی دو گرم در لیتر هیومیک اسید) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کاربرد توام ورمی کمپوست با فلاوباکتریوم و محلول پاشی هیومیک اسید در شرایط عدم اعمال شوری، غلظت کلروفیل  a(38/83 درصد)، کلروفیل کل (61/76 درصدی)، کاروتنویید (26/89 درصدی)، حداکثر وزن دانه (56/53 درصدی)، طول دوره و دوره موثر پرشدن دانه چاندم (به ترتیب 39/19 و11/55 درصدی) را نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و هیومیک اسید در بالاترین سطح شوری خاک افزایش داد. همچنین کاربرد توام ورمی کمپوست با فلاوباکتریوم و محلول پاشی هیومیک اسید در شرایط عدم اعمال شوری، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن صد دانه و عملکرد دانه تک بوته چاندم را افزایش داد.

  نتیجه گیری

  کاربرد کودهای زیستی و هیومیک اسید می تواند بواسطه بهبود غلظت کلروفیل و مولفه های پرشدن دانه، عملکرد دانه چاندم را در شرایط شوری خاک افزایش دهد.

  کلیدواژگان: سرعت پرشدن دانه، عملکرد، کودهای زیستی، غلظت کلروفیل
 • اکبر عبداللهی حصار، امید سفالیان*، بهرام علیزاده، علی اصغری، حسن زالی صفحات 271-288
  اهداف

  این مطالعه به منظور بررسی تحمل به تنش یخ زدگی و شناسایی ژنوتیپ های متحمل در بین تعدادی از ژنوتیپ های کلزا انجام شد.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1397 درمزرعه ای به مساحت 2000 مترمربع،به صورت کشت پاییزه در اراضی کشاورزی بخش تیکمه داش از توابع شهرستان بستان آباد اجرا شد. کرت اصلی شامل دو تاریخ کشت معمولی (10 شهریور) و تاخیری (25 شهریور) و کرت فرعی 19ژنوتیپ کلزا ،شاملSLM046، Opera، L963، Okapi، Nima، KH4، Talaya، L957، Ahmadi، KR18، L1009، Zarfam، Nafis، HW101، Licord، KS7، L14، SW101 و L1008 بود.

  یافته ها

  نتایج تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد در هکتارتحت شرایط تنش  یخ زدگی نشان داد که اثر تنش روی عملکرد در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. اثر ژنوتیپ روی صفات ارتفاع بوته و عملکرد در هکتار در سطح احتمال یک درصد و برای صفت وزن هزار دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار و برای سایر صفات غیر معنی دار بود. برهمکنش ژنوتیپ ×تاریخ کاشت در عملکرد در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین صفات نشان داد که در صفت ارتفاع بوته ژنوتیپ Opera، در صفت وزن هزار دانه ژنوتیپ های Opera و HW101 و در صفت عملکرد دانه ژنوتیپ KS7 بیشترین مقدار را داشتند. در بین شاخص ها،MP، GMP، STI، HM و SNPIبیشترین همبستگی را با عملکرد دانه تحت هر دو شرایط تنش و بدون تنش نشان دادند و به عنوان بهترین شاخص ها، جهت دستیابی به ارقام پر محصول و متحمل به تنش یخ زدگی معرفی شدند.بر مبنای نمودار سه بعدی، ژنوتیپ هایOpera، Licord، L1008 و Talayeبا عملکرد بالاتر از متوسط کل در هر دو شرایط بدون تنش و تنش و نیز مقدار بالای SIIG،به عنوان ایده آل ترین ژنوتیپ ها تحت شرایط تنش یخ زدگی شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که ژنوتیپ Opera با بیشترین مقدار SIIG از متحمل ترین ژنوتیپ ها و ژنوتیپ Nima با کمترین مقدار SIIG از حساس ترین ژنوتیپ ها به تنش یخ زدگی بودند.همچنین نتایج حاکی از آن بود که بیشترین عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) در شرایط بدون تنش در ژنوتیپ KS7 و کمترین عملکرد دانه در ژنوتیپ KR18 مشاهده گردید. در شرایط تنش یخ زدگی نیز بیشترین عملکرد دانه مربوط به ژنوتیپ Opera و کمترین عملکرد دانه متعلق به ژنوتیپ KR18 بود.

  کلیدواژگان: شاخص های تحمل، تنش یخ زدگی، عملکرد دانه، ژنوتیپ های متحمل، کلزا
 • رقیه فرضی امین آباد*، صفر نصرالله زاده، کاظم قاسمی گلعذانی صفحات 289-302
  اهداف

  گلرنگ گیاه دانه روغنی متحمل به کم آبی بوده و در تولید روغن، نقش مهمی دارد، و این پژوهش جهت بررسی واکنش گلرنگ در شرایط کم آبی و محلول پاشی پوترسین و براسینولید در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  در سال 1398 پژوهشی به صورت طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در محل مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز انجام گردید تا واکنش گلرنگ به فواصل مختلف آبیاری I1)، I2، I3، I4: به ترتیب آبیاری پس از 70، 100، 130 و 160 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و آب پاشی (شاهد) و محلول پاشی پوترسین (60 میکروگرم در لیتر) و 24-اپی براسینولید (25 میکرو گرم در لیتر) مورد تحقیق قرار گیرد. کرت ها تا زمان استقرار کامل گیاهچه ها به طور مرتب آبیاری شدند و سپس فواصل آبیاری مطابق تیمارها اعمال گردید. محلول پاشی قبل از گلدهی انجام شد.

  یافته ها

  در محدودیت های آبی متوسط و شدید میانگین شاخص کلروفیل برگ، محتوای نسبی آب برگ، ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، درصد پوشش سبز و محصول دانه کاهش، ولی دمای برگ به طور معنی داری افزایش یافت و محلول پاشی تنظیم کننده های رشد در همه تیمارهای آبیاری موجب بهبود این صفات گردید.

  نتیجه گیری

  کاربرد پوترسین و براسینولید در انتهای رشد رویشی در یک مرحله در شرایط تنش کم آبی اثر معنی داری رویویژگی های گلرنگ داشته و موجب افزایش عملکرد دانه در تمامی تیمار های آبیاری به ویژه در آبیاری مطلوب شد. با استفاده از پوترسین و براسینولید در شرایط کم آبی می توان محصول مناسبی را تولید نمود.

  کلیدواژگان: پوشش سبز، تنظیم کننده های رشد، شاخص کلروفیل، گلرنگ، محصول دانه، محلول پاشی
 • مدینه وهابی پور، غلامرضا سبزقبائی*، سولماز دشتی صفحات 303-316
  اهداف

  مطالعه به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی فرایند تولید دو نوع از مهمترین حبوبات (لوبیا و عدس) در شهر یاسوج  انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  مکان موردنظر مزارع لوبیا و عدس روستای مختار در 5 کیلومتری شهر یاسوج بود که در سال زراعی 1396-1395 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه، مصاحبه با کشاورزان، مراجعه به جهاد کشاورزی شهر یاسوج و آمار نامه های سازمان جهاد کشاورزی بدست آمد. از روش ارزیابی چرخه ی حیات برای ارزیابی اثرات زیست محیطی مطابق استاندارد ایزو 14040 بهره گرفته شد. گروه های تاثیر مورد بررسی شامل گرمایش جهانی، اسیدی شدن، یوتروفیکاسیون خشکی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع آب بودند.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد مقدار شاخص نهایی تمام گروه های تاثیر بررسی شده (بجز تخلیه منابع فسیلی) در فرایند تولید لوبیا از مقدار شاخص های تولید عدس بیشتر بود و شاخص نهایی گروه تاثیر تخلیه ی منابع فسفات بیشترین مقدار را در بین گروه های تاثیر بررسی شده به خود اختصاص داد. شاخص زیست محیطی ECO-X برای لوبیا 634/0 و برای عدس  061/0 محاسبه شد. همچنین شاخص تخلیه ی منابع RDI برای لوبیا 14/1 و برای عدس 661/0 بدست آمد.

  نتیجه گیری:

   مصرف سوخت و نهاده های شیمیایی اثرات به سزایی در آلودگی محیط زیست داشتند که میتوان با بهره گیری از روش های کم خاک ورزی و بی خاک ورزی ضمن صرفه جویی در مصرف انرژی نقش مهمی در وضعیت مواد آلی خاک و بهبود باروری آن ایفا نمود.

  کلیدواژگان: ارزیابی چرخه حیات، حبوبات، شاخص زیست محیطی، گروه تاثیر، نهاده
 • نادره قاسمی، حسین راحلی*، حسین کوهستانی، فاطمه کاظمیه صفحات 317-338
  هدف

  این تحقیق به منظور بررسی پدیده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی (خارج از محدوده شهر، شهرکها و روستاهای دارای طرح هادی) در استان آذربایجان شرقی انجام گردید.

  مواد و روش ها

  برای رسیدن به این هدف از روش تیوری داده بنیاد استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر، خبرگان و صاحب نظران پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان، شامل فعالان بخش کشاورزی و مسیولین و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها، بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، افراد برای مصاحبه انتخاب شده و با 20 نفر از آنها، تا زمان رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه انجام گردید.

  یافته ها

  داده های بدست آمده در قالب 120 کد اولیه و 30 مقوله کدگذاری و تحلیل شدند. براساس هدف تحقیق، پدیده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی به عنوان پدیده محوری انتخاب شد. در مدل استخراج شده، شرایط علی شامل مقوله های «تفاوت زیاد قیمت زمین کشاورزی با قیمت انواع کاربری های دیگر»، «حرص و طمع دلالان و افراد سودجوء»، «مشکلات بخش کشاورزی»وغیره، شرایط زمینه ای شامل «ایرادات و نقاط ضعف سیستم سیاستگذاری و برنامه ریزی»، «مشکلات و ایرادات سیستم کنترل و نظارت»، «ایرادات و نقاط ضعف سیستم  قانون گذاری»، «کمبود ها و نقاط ضعف سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه های ذیربط» و غیره، شرایط مداخله گر شامل«خرید و فروش اراضی کشاورزی با قولنامه»، «خرد شدن و پراکنده بودن قطعات اراضی کشاورزی»، «تغییر فرهنگ و وجود مشکلات و نیاز های اجتماعی» وغیره، راهبرد ها شامل «عدم وجود آمایش سرزمین و برنامه جامع حفظ کاربری اراضی کشاورزی»، «تخلف از قوانین و مقررات»، «عدم وجود قوانین و مقررات جامع حفظ کاربری»، «عملکرد ضعیف دستگاه ها و نهاد های متولی امر و نظارتی»، «مدیریت و برنامه ریزی ضعیف و نادرست» و «مشکلات استفاده از شهرک های صنعتی» و پیامد های منفی شامل «کاهش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی»، «ایجاد مشکلات اقتصادی، اجتماعی در روستاها، مناطق کشاورزی و مکان های احداث ویلا»، «افزایش مشکلات و هزینه جامعه و دولت» و«تخریب و از بین رفتن خاک، اراضی کشاورزی و محیط زیست» و پیامد های مثبت شامل«احداث و نگهداری باغ در اطراف خانه باغ و ویلاها» و «افزایش ارزش مادی زمین» می باشد.

  نتیجه گیری

  عوامل اصلی و مستقیم تحت عنوان شرایط علی و عوامل غیر مستقیم تحت عنوان شرایط زمینه ای و مداخله گر، شرایط لازم را برای ایجاد پدیده تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، فراهم می آورند اما شرایط کافی نیستند و اگر راهبرد ها در این فرایند حضور نداشته و نقش خود را ایفا نکنند، این عوامل قادر به بروز این پدیده منفی نخواهند بود. در اثراین پدیده، پیامدهای منفی غیر قابل جبران دربخش کشاورزی و روستاها، ایجاد شده است. پس ضروری ترین و اولین اقدام برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، این است که بر اساس آمایش سرزمین جامع، قوانین و برنامه های جامع مورد نیاز تدوین و اجرا گردد.

  کلیدواژگان: واژه هایکلیدی: اراضی کشاورزی، استان آذربایجان شرقی، پایداری کشاورزی، تغییرکاربری غیر مجاز، تئوری داده بنیاد
 • سعید نوروزی، غلامعلی اکبری*، ایرج الله دادی، الیاس سلطانی، محمدعلی نوروزیان صفحات 339-359
  اهداف

  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن و تلقیح سویه های مختلف باکتری ریزوبیوم بر صفات مورفو-فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گوار تحت سطوح مخنلف تنش خشکی انجام شد.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1399-1398 به انجام رسید. تیمارهای آزمایشی شامل رژیم های مختلف آبیاری (آبیاری کامل، کم آبیاری تا 50 درصد گلدهی و کم آبیاری تا 50 درصد غلاف دهی) در کرت های اصلی و تیمارهای سطوح مخنلف کود شیمیایی نیتروژن (شاهد، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) و تلقیح بذر گوار با سویه های مختلف برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم (عدم تلقیح، سویه RS150 و RS153) در کرت های فرعی قرار گرفتند. صفات مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل ارتفاع بوته، وزن خشک اندام های هوایی، تعداد برگ در بوته، تعداد دانه در متر مربع، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، محتوای کلروفیل a، b، کل، کاروتنوییدها، قندهای محلول، پروتئین دانه و فعالیت آنزیمی کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اعمال کم آبیاری، بجز صفات قندهای محلول و فعالیت آنزیمی کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز، سبب کاهش سایر صفات شد. از طرفی سطوح مختلف کود نیتروژن و نلقیح باکتری ریزوبیوم به طور معناداری بر همه صفات اثرگذار و سبب افزایش آنها شدند. کاربرد سویه RS150 در مقایسه با سویه RS153 سبب افزایش محتوای کلروفیل b و فعالیت آنزیمی کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز شد و کاربرد سویه RS153 در بقیه صفات در حداکثر مقدار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده در منطقه مورد پژوهش، آبیاری کامل برای رشد گوار لازم بوده و افزایش مصرف کود نیتروژن تا 100 کیلوگرم در هکتار اثرات منفی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گوار تحت شرایط تنش خشکی منطقه مورد پژوهش ندارد و کاربرد سویه های باکتری برادی ریزوبیوم اثرات منفی ناشی از تنش خشکی را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، تنش خشکی، سوپراکسید دیسموتاز، کربوهیدرات های محلول، کاتالاز
 • اسماء عیدی، فاطمه کاظمیه*، شاپور ظریفیان صفحات 361-375
  اهداف

  هدف اصلی این تحقیق واکاوی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی بود.

  مواد و روش ها

  جامعه مورد مطالعه این تحقیق گندمکاران آبی شهرستان مراغه به تعداد 240 نفر بودند. به منظور انتخاب افراد برای مطالعه از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب بهره گرفته شد که براساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای 149 نفری از کشاورزان برای تحقیق انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی پژوهش بود که با استفاده از مرور منابع و مصاحبه با صاحب نظران طراحی و روایی محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی آن30 پرسشنامه تکمیل و مقدار آلفای کرونباخ آن 85/0 بدست آمد که نشان دهنده ی پایایی قابل قبول پرسشنامه بود.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بین نگرش کشاورزان با میزان درآمد، سطح زیرکشت، عوامل اقتصادی، ترویجی- آموزشی و سیاستگزاری- نهادی رابطه مستقیم و معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای عوامل اقتصادی، آموزشی- ترویجی توانایی تبیین 45درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را دارا می باشند. همچنین نتایج آزمون مقایسه ای t حاکی از آن بود که بین نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب برحسب چهار متغیر نوع منبع آب مورد استفاده، استفاده از حوضچه های ذخیره آب، استفاده از منابع آب زیرزمینی و مکانیزه بودن کشت تفاوت معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  به طورکلی، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که عوامل تعیین کننده نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی عوامل اقتصادی و برنامه ها و فعالیت های ترویجی بود. لذا اتخاذ مشوق های مالی مستقیم و اجرای برنامه های حمایتی و آموزش کشاورزان از طریق برگزاری دوره های مختلف سبب می شود تا سطح توانایی، مهارت، آگاهی و دانش کشاورزان فنی کشاورزان درباره مدیریت پایدار منابع آب و اقدامات مرتبط با آن افزایش یابد و بدین ترتیب کشاورزان نگرش مطلوب تری نسبت به مدیریت پایدار منابع آب پیدا کرده و و در نتیجه، از حس مسئولیت پذیری بیشتری در این خصوص برخوردار باشند.

  کلیدواژگان: بحران آب، عوامل اقتصادی، گندمکاران، مدیریت پایدار آب، نگرش
|
 • Naghme Ashoori, Mehrdad Abdi, Fari Golzardi *, Jalil Ajali, MohammadNabi Elkaee Pages 1-15
  Background and Objective

  This study was conducted to evaluate the forage yield and quality in the additive and replacement series of sorghum and Berseem clover intercropping.

  Materials and Methods

  The experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in the Research Farm of Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran, during two cropping seasons (2016 and 2017). Cropping systems included replacement series (S75C25: 75% Sorghum + 25% Clover; S50C50: 50%+50%; and S25C75: 25%+75%), additive series (S100C50: 100%+50%; S50C100: 50%+100%; and S100C100: 100%+100%), and sorghum and clover monoculture (S100C0 andS0C100, respectively).

  Results

  The highest and lowest forage yields were obtained from S100C100 and S0C100 cropping systems, respectively. In addition, the highest content of digestible protein (11.48%), metabolizable protein (8.03%), digestible energy (2.77 Mcal.kg-1 DM) and relative forage quality (122.74%) was obtained in the S0C100. Also, the maximum yield of digestible and metabolizable protein (1956 and 1369 kg.ha-1, respectively) and the highest energy production for lactation (3.92 Mcal.m-2) were obtained in the S100C100. Among the additive series, only the S50C100 intercropping system was able to produce acceptable forage quality.

  Conclusion

  Considering the quantity and quality of produced forage, the S50C100 intercropping system (with 24.28 t ha-1 dry forage yield and relative forage quality equivalent to 91.04%) is introduced as the superior treatment. In general, additive intercropping systems of sorghum and berseem clover increased the quantitative and qualitative yield of forage and could be a good alternative to monoculture systems of these crops.

  Keywords: Digestible Energy, Dry Matter, Hemicellulose, Metabolizable Protein, Relative Forage Quality
 • Tohid Najafi Mirak *, Mostafa Agaee Sarbarzeh, Aliakbar Moayedi, Amirkeyvan Kaffashi, Manoochehr Sayahfar Pages 17-28
  Background and Objective

  This research was conducted in order to study Genotype × environment interaction effect and identify adaptable durum wheat genotypes with high yield stability in temperate agro-climate zone of Iran.  

  Materials and Methods

  Nineteen elite durum genotypes along with a commercial bread wheat check, Mehrgan, were tested in 4 locations, i.e. Karaj, Kermanshah, Neishabour and khorramabad in temperate agro-climate zone of Iran in two years, 2017-18 and 2018-19. The experiments were conducted in a RCBD design with three replications. For grain yield, combined analyses of variance were performed. In order to precise evaluation of genotype by environment interactions and genotypes stability, stability analysis using AMMI method was undertaken.  

  Results

  Based on two main components of AMMI analysis, genotypes 5, 11, 13, 15 and 20 had good stability and based on ASV index genotypes 5, 7,16 and 19 were more stable than check. Finally, genotypes 5, 16 and 19 with average grain yield of 7.497, 7.326 and 7.551 kgha-1, respectively and high yield stability were selected as superior durum wheat genotypes. These genotypes also were desirable based on the days to earing and maturity, plant height and thousands kernel weight.  

  Conclusion

  Based on results, genotypes 5, 16 and 19 with high grain yield and low G×E interaction were selected as stable and adaptable durum wheat genotypes. Each of them is superior in on-farm condition, will be introduce as a new durum wheat cultivar for temperate zone of Iran.

  Keywords: AMMI, Durum wheat, G×E interaction, temperate zone, Yield Stability
 • Amir Ayneband *, Aram Gorooii, Esfandyar Fatheh, Forog Kaka Dezfolii Pages 29-42
  Background and Objective

  Including agricultural strategies in accordance with the goals of sustainable agriculture for increasing soil organic matter, we can mention two factors: plant residue management and use of organic compounds. Therefore, the main goal of this research is Study of chemical and organic characters of compost fertilizer which produced from crop residues and its effect on grain yield and yield components of wheat.

  Materials and Methods

  This research was conducted at Shahid Chamran University of Ahvaz during 2018- 2019 at two stages. First stage included production of compost from crop residues. Statistic design was factorial based on RCBD with 3 replications. First factor was crop residue types (i.e. rice, wheat, canola and sugar cane). Second factor was crop residues weight percent (i.e. 30, 40 and 50%). The second stage was designed in a way of RCB with 3 replications and including of 12 compost fertilizers which produced at the first stage.

  Results

  At first stage showed that used of crop residue had a significant chemical effect on final compost production. Compost fertilizers which produced from rice residue had a higher N (1.72%) than others, but, in return, had a lowest C/N ratio (18.31). Sugarcane compost had lowest quality duo to higher C/N (28.07) and lower chemical element levels. In addition, the highest (11.8 kg) and lowest (9.61 kg) compost fertilizer produced was belong to Sugarcane with 40% and rice with 30% treatments, respectively. Result from second stage showed that the highest wheat grain yield (689.2 g.m-2) was belonged to rice with 30% treatment. The highest (12.78%) and lowest (11.1%) protein content were belonged to wheat that treated by compost which produced by 30% rice residue and 50% sugarcane residue, respectively.

  Conclusion

  Our results shown that both highest grain yield (698.2 g.m-2) and grain protein percent (12.78%) were belonged to rice 30% compost. At agro-ecological point of view, we find that to reduce usage and replacement of chemical fertilizer by compost, it is necessary that to pay attention to quantity, quality and types of initial organic matter.

  Keywords: Converting Factor, Crop residue, C, N Ratio, Grain Yield, Organic matter
 • Fatemeh Ahmadnia, Ali Ebadi *, Masoud Hashemi, Leyli Nabati Pages 43-56
  Background & Objective

  Use of cover crops for controlling weeds is an environmental friendly alternative to conventional chemical and mechanical methods. Kohlrabi is a cool-season hardy crop which can be grown in early spring. The crop is well known in Europe and other regions as a health staple in human’s diets. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of using sunn hemp and rye cover crops as monoculture or mixed in controlling weeds and improving yield of kohlrabi.

  Materials & Method

  A two-year field study was conducted. Experimental treatments consisted of monoculture rye (Secale cereal L.), sunn hemp (Crotalaria juncea) and their mixture and no cover crop as control.

  Results

  Cover crops biomass were 379.7 and 473.9 g.m-2 in first and second growing seasons, respectively. Averaged over two years, weed dry weight reduced by 52.6, 42.5 and 45.4 percentage in rye monoculture, sunn hemp monoculture, and mixed cover crops, respectively. Monoculture rye was more effective in suppressing the dominant weeds. Rye reduced lambsquarter, pigweed, and wild mustard by about 44, 60, and 52 percentage, respectively. On average, use of cover crops improved kohlrabi yield by 30%. Sunn hemp followed by mixed cover crops were more effective in kohlrabi yield improvement.

  Conclusion

  Cover crops provide many ecological benefits. When weed suppression is the main goal of cover cropping, rye with fast growing habit and extensive root system is more efficient. However, legumes or mixture of legumes and grass are more effective in crop yield improvement.

  Keywords: Cover Crops, Kohlrabi, Residue, Sunn hemp, Weeds
 • Rahim Noraftab, Ali Monsefi *, Afrasyab Rahnama Ghahfarokhi, Amir Ayneband Pages 57-73
  Background and Objective

  The aim of this study was to investigate the effects of tillage and integrated weed management on growth, yield, yield components, resource use efficiency and inputs such as energy and herbicides in wheat.   

  Material and methods:

  This research was conducted in split plots and randomized complete block design with three replications in the research farm of the Faculty of Agriculture of Shahid Chamran University of Ahvaz in the 2018-19. The treatments included three tillage practices, viz. conventional tillage (disc plow + disc), low tillage (disc + the retractor) and zero-tillage (direct linear planting), as main plot and six weed management options, viz.  (no control, manual weeding 30 days interval after sowing, bromoxynil + MCPA herbicide @ 1.5 liters per hectare, plant residue (mulch) + Atlantis @ 1.5 liters per hectare, Atlantis @ 1.5 liters and metribiosine @ 150 grams per hectare. Hectares) as post-emergence was considered as a sub-plot that was applied on wheat of Mehregan cultivar (especially in the semi-arid climate of the south).

  Results

  Among the studied traits, grain yield was only affected by the main effect of weed control. The lowest grain yield was observed under uncontrolled conditions with an average of 1.93 t.ha-1 and the highest grain yield in weed management treatment was observed in bromoxynil + MCPA with an average of 4.14 t.ha-1. There was no statistically significant difference between the weed control methods. In terms of energy and economic benefits, the lowest total cost in conventional tillage systems, minimum, and no-tillage was related to uncontrolled treatment.

  Conclusion

  In general, due to the higher ratio of profit to cost of the no-tillage system as compared to the conventional tillage system, it seems that this method is suitable tillage system to assess proper weed control in wheat cultivation, especially in order to prevent moisture lost and degradation of structure in soils of Khuzestan province.

  Keywords: Conservation tillage, Wheat, Grain Yield, Energy efficiency, Economic Benefits
 • Sadegh Jalilian, Farzad Madani *, AliReza Bageri, Akram Fatemi Pages 75-92
  Background and Objective

  In organic farming, soil nutrients management by using organic fertilizers is one of the effective methods to the weed control.

  Materials and Methods

  This experiment was conducted in the organic field of Razi University as split plot based on randomized complete block design with three replications in 2018 growing season. The experimental treatments included farmyard manure (mixture of cattle and sheep manure) at three levels (0, 10 and 20 t.ha-1, FM0, FM10 and FM20, respectively) as main factor and the cultivation of green manure (non-cultivating green manure, hairy vetch, berseem clover and fenugreek) as sub factor.

  Results

  Johnson grass, Bindweed and Licorice were the dominant weeds in both sampling, which they had 48, 22.5 and 9.8% of relative weeds density at the first sampling, and 48, 14.4 and 18.3% of relative weeds density at the second sampling. Consumption of 10 and 20 t/ha of farmyard manure increased the green manure biomass by 9.8% and 37.7%, respectively. Fenugreek, berseem clover and hairy vetch were produced 7219, 5799 and 3564 kg.ha-1 biomass, respectively. The highest weed biomass at the 1/3 of primary and end of the growing season was obtained in non-fertilizer condition. Application of 10 and 20 ton/ha of farmyard manure reduced weed biomass by 16.4% and 29.1% at the 1/3 of primary growth season, and by 9.3% and 54.1% at the end of the growing season, respectively. Without green manure application, weed density in the first and second sampling were 244.4 and 48.5 plant/m2, respectively. By sowing of hairy vetch, berseem cloverand fenugreek, weed density was reduced by 12.5%, 43.2% and 36.3% in the first sampling and by 5.6%, 35.5% and 26.4% in the second sampling, respectively. All varieties of green manure at different levels of farmyard manure increased the grain yield of sesame. Finally, the positive effect of organic fertilizers application on weed growth and damage resulted in improved grain yield. The amount of this improvement compared to the control condition with consumption of 10 and 20 t/ha of farmyard manure was 18.8% and 27.6%, respectively, and with the application of hairy vetch, berseem clover and fenugreek was 30.7%, 35.9% and 45.5%, respectively. The highest grain yield (1929 kg.ha-1) was obtained from fenugreek application at 20 level of farmyard manure and the lowest amount (918 kg.ha-1) under control conditions.

  Conclusion

  Management of organic fertilizers can reduce the yield loss due to weeds by changing competition conditions in favor of the crop. According to the results study, depending on the type of organic fertilizer used in organic farms, an improvement of grain yield of sesame between 18 to 45% will be expected. The best treatment in which, the highest grain yield was produced and had the lowest density and dry weight of weeds was achieved by consuming 20 /ha of manure and using berseem clover as green manure. Therefore, it is introduced as a suitable treatment combination.

  Keywords: Biomass, Johnson Grass, Legume, Organic Manure, Sesame
 • Nazila Abousaeidi, Mehrangiz Jowkar *, Ahmad Aien, Javad Taei Semiromia Pages 93-109
  Background and Objective

  This study was performed to investigate some quantitative characteristics and quality of hyssop under heat stress and nitrogen fertilizer.

  Materials and Methods

  The experiment was conducted as a split-plot in a completely randomized block design with six planting dates and three replications in 2017-2018. The main factor was different levels of nitrogen fertilizer: 0, 50, 100 and 150 kg.ha-1 and sub-factor was planting dates between 30-day periods from October 17 to March 25.

  Results

  Increasing nitrogen fertilizer at the level of 150 kg/ha resulted in the increase of 18.1%, 39.5%, 20.1%, 43.3% and 47.2% in flowering top-branch length, flowering top-branch weight, plant height, biomass yield and total essential oil yield, respectively, compared to not consumption. The highest yield of total essential oil (36051 g.ha-1) was obtained in T1N4, which was 89.7% higher than T4N1. Increasing ambient temperature in the range of 25–40 °C linearly led to decline of top-branch length, top-branch weight and biomass decreased but decreased essential oil yield in the above temperature range was fitted as a quadratic function (R2 = 0.86). Heat stress on delayed sowing dates T3, T4, T5 and T6 reduced the essential oil yield compared to the sowing date T1 by 30.5%, 70.3%, 66.4% and 39.3%, respectively.

  Conclusion

  The application of nitrogen fertilizer increased the studied traits. To reduce the effect of heat stress and achieve optimal yield, are recommended the hyssop planted from 25 October to 25 November and are used 150 kg.ha-1 of nitrogen fertilizer in the subtropical region of Jiroft.

  Keywords: Essential Oil Yield, Heat stress, Hyssop biomass, Nitrogen Fertilizer, Physiological days
 • Seyedeh Nasrin Hosseini, Jalal Jalilian, Esmail Gholinezhad * Pages 111-128
  Objectives

  Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) is a dicotyledonous plant belonging to the family Chenopodiaceae. Protein, magnesium, fiber, potassium, iron, calcium, phosphorus, B vitamins, vitamin E and antioxidants are among the substances that are abundant in the seeds of this plant. Quinoa is one of the few edible plants that has all 9 essential amino acids in the body. Water scarcity is one of the limiting factors for crop production worldwide. Low rainfall and irregular distribution cause drought stress during the growing season of crops. Plant protection can not only increase stress tolerance, but also improve plant growth and yield. Therefore, it can be said that the proper use of this material can be considered as one of the most important management strategies in increasing the tolerance of various stresses in crops. The aim of this study was to investigate the effect of stress modulators on morphological characteristics and quantitative and qualitative traits of quinoa forage under water stress conditions.

  Materials and Methods

  This experiment was conducted as a pots factorial experiment based on a completely randomized design with 16 treatments and 6 replicates during 2019 at Urmia University. The first factor includes water deficit stress at four levels: 1. stress at vegetative growth stage (after plant establishment to flowering), 2. stress at vegetative growth stage (from flowering to flowering end), 3. stress at seed filling stage (From the beginning of filling to maturity), 4. no stress (control). The second factor is foliar spraying at four levels: 1. ascorbic acid (2 mM), 2. salicylic acid (2 mM), 3. nano-micronutrient chelate fertilizer (2 liters/1000 L water) and 4. Control (water spray).

  Results

  The results showed that water deficit stress had a significant effect on morphological characteristics, quantitative and qualitative traits of quinoa forage. Foliar application significantly increased crude protein (CP), dry matter digestibility (DMD), fresh forage yield, stem diameter, dry weight of shoot, leaf, and flower and significantly decreased acid detergent fiber (ADF), netural detergent fiber (NDF) and crude fiber (CF) in quinoa forage. Interaction of drought stress and foliar application on all forage quality traits (except ash) was significant at 1% level. The highest amount of water-soluble carbohydrates (WSC) (23.65 percent) was obtained from water-deficit stress treatment at the stage of vegetative growth and foliar application with salicylic acid.

  Conclusion

  Irrigation is more important in the reproductive growth stages of quinoa (flowering and seed filling period) compared to the vegetative growth period. Also, to moderate the effects of water-deficit stress, improve the quantitative and qualitative yield of quinoa forage, foliar spraying with drought stress modulators is recommended.

  Keywords: Crude Protein, Foliar Application, Forage Quality, Neutral Detergent Fiber, Quinoa, Water-Deficit Stress
 • Mohammad Adlipour, Hamid Hassan Pour *, Fariborz Zaare Nahandi, Naser Aliasgharzad, Abbas Abdollahi Pages 129-147
  Background & Objective

  The pear is one of the most important fruit trees in temperate regions and is salt-sensitive trees. Studies have shown that the use of Piriformospora indica as an endophytic fungus reduces the adverse effects of salinity stress on plants and improves morphophysiological traits.

  Materials & Methods

  In the present study, the experiment was performed as a factorial completely randomized design with 5 replications on the pyrus rootstock CV Pyrodvarf in pot culture experiment. The first factor includes two levels of P. indica fungus (inoculation and non-inoculation) and the second factor is four salinity levels of soil (1.7, 3, 4.5 and 6 dS.m-1) using sodium chloride. After inoculation with the fungus, the salinity levels were applied to the plants.

  Results

  The results showed that the interaction effect of salinity × fungi on morphophysiological characteristics, total chlorophyll content (P <0.05), branch diameter growth, electrolyte leakage, proline, soluble sugars, peroxidase and polyphenol oxidase enzymes and root colonization percentage (P <0.01) were significant. At the highest salinity levels (6 dS/m), fungal inoculation caused an increase in surface-to-root dry weight ratio (38.81%), branch diameter growth (31.14%), total chlorophyll (27.72%), peroxidase (100%), polyphenol oxidase (62.5%) and root colonization percentage (100%) and decrease in electrolyte leakage rate (19.34%), proline (10.34%) and soluble sugars (8.77%) ) compared to non-inoculated control plants.

  Conclusion

  In general, the results of this study showed that the coexistence of P. indica can modulate the destructive effects of salinity on this pear cultivar.

  Keywords: Chlorophyll, Electrolyte leakage, Endophytic Fungus, Pear, Relative Water Content
 • Abdollah Javanmard *, Ali Ostadi, Yosef Nasiri Pages 149-165
  Background and Objective

  Excessive use of chemical fertilizers in conventional agriculture on the large-scale decreased the nutrient use efficiency and caused serious environmental problems such as soil and water pollution, genetic erosion, soil erosion, mineral depletion, soil acidification and other issues. Today, to achieve sustainable agriculture with maximum yield and minimum environmental risks, other methods of fertilization (use of nanofertilizers) can be used to provide necessary nutrients for plant growth and yield production, while preserved the soil structure in good shape and the environment clean.

  Material and Methods

  In order to investigation of the effects of sole and integrative application of chemical and nano chelated fertilizers on the quantity and quality of dragon’s head, a field experiment study was laid out based on the randomized complete block design (RCBD) with seven treatments and three replications at the faculty of Agriculture, University of Maragheh, Iran, in 2019. The treatments were 100% chemical fertilizer (N and P), 100% macro nanofertilizer (nano chelated N, P and K), 100% micro nanofertilizer (nano chelated Fe, Zn and Mn), 50% macro nanofertilizer+ 50% micro nanofertilizer, 50% chemical fertilizer+ 50% macro nanofertilizer, 50% chemical fertilizer+ 50% micro nanofertilizer and 50% chemical fertilizer+ 25% macro nanofertilizer+ 25% micro nanofertilizer. The foliar application of nano chelated fertilizers was carried out in before flowering stage.

  Results

  The results demonstrated that the highest (581.3 kg.ha-1 ) and the lowest (321.3 kg.ha-1) grain yield was achieved in integrated application of 50% chemical fertilizer+ 25% macro nanofertilizer+ 25% micro nanofertilizer and individual application of 100% micro nanofertilizer, respectively. Also, the highest values of mucilage content and yield was observed in integrated application of 50% chemical fertilizer+ 25% macro nanofertilizer+ 25% micro nanofertilizer. The results of correlation and principal components analysis demonstrated that there was a positive and significant correlation between seed yield, mucilage content and yield. In addition, the analysis of mucilage chemical compounds showed that the highest amount of constituents (gluconic acid, arabinose, raffinose, rhamnose, galactose, glazose and glucose) were achieved in the integrative application of 50% chemical fertilizer+ 25% macro nanofertilizer+ 25% micro nanofertilizer.

  Conclusion

  Overally, the results of this study indicated that integrative application of 50% chemical fertilizer with macro and micro nanofertilizers as a new method in the production and cultivation of medicinal plants can improve the Quantitative and qualitative yield of dragon’s head under rainfed condition.

  Keywords: Dragon’s Head, Grain Yield, Medicinal Plant, Mucilage Yield, Nanofertilizer
 • Vahid Fathirezaee *, MohammadReza Shakiba, Adel Dabbagh Mohammadi Nassab, Mahmoud Toorchi Pages 167-180
  Background & Objective

  This study was conducted to evaluate the yield and some physiological characteristics of leaves and yield of dry bean affected by water deficit stress and foliar application of molybdenum.

  Materials & Methods

  This experiment was conducted as a split plot - factorial based on randomized complete blocks design with three replications during the two years 2012-2013 at the Research Farm of Faculty of Agriculture, University of Tabriz. The main factor includes three different levels of irrigation (control: irrigation after 55-60, mild stress: 90-95 and severe stress: 125-130 mm evaporation from Class A evaporation pan) and sub-factor includes factorial composition of molybdenum levels, foliar application (+ Mo (80 kg.ha-1 from the source of sodium molybdate) and non-applicatin (-Mo) and genotypes (including AKHTAR (red bean) and COS16 (pinto beans)).

  Results

  The results showed that water deficit reduced RWC (on average, 8 and 14% in moderate and severe stress, compared to the control, respectively) and LAD (on average, 15 and 31% in moderate and severe stress, compared to the control, respectively). While molybdenum foliar application by reducing the negative effects of water deficit, due to maintaining the leaf relative water content, increasing green area continuity and pods number per plant, increased biological yield and grain in bean genotypes.

  Conclusion

  Reduction of relative water content (RWC), leaf area duration (LAD) and grain yield and yield components due to water deficit were significantly amolirated (with an increase of 3, 15, 39 and 11% for each of the above traits, respectively) by molybdenum foliar application. As a result, the use of molybdenum can be recommended to reduce the effects of drought stress in plants, especially beans.

  Keywords: Leaf area duration, Molybdenum, Ralative Water Content, Water Deficit, Grain Yield, Yield Components
 • Nasrin Moradimajd, Gholam Abbas Fallahghalhari * Pages 181-198
  Background and Objective

  Emission of greenhouse gases and their effects on global warming is one of the most serious challenges facing developed and developing countries. Examining emissions of greenhouse gases from different countries makes it possible to determine share of countries in greenhouse gas emissions. This article tries to estimate growth rate of methane, oxidantrose and oxidantric gases, as well as the amount of global warming potential in agricultural lands of Khuzestan by using DAYCENT and DNDC models.

  Materials and Methods

  Initially, emissions were measured in rice, wheat, and sugarcane fields using a static chamber, gas chromatography to measure methane and APNA-370 analyzer for nitrous oxide and nitric oxide. DAYCENT and DNDC models were used to estimate and model gas emissions.

  Results

  Based on results data from two models, DAYCENT and DNDC, the highest amount of methane flux modeled at Baghmalek station was 1.369 and 1.094 tonnes of CO2 equivalent per hectare per year, respectively, the highest rate of nitrous oxide modeling at Shushtar station was 0.160 and 0.988 tonnes of CO2 equivalent per hectare per year, respectively. The highest global warming potential was determined based on observational data at Baghmalek station (55.074 tonnes of CO2 equivalent per hectare per year) and based on DAYCENT data at Shush station (68.059 tonnes of CO2 equivalent per hectare per year) and based on DNDC data in Shush station (47.06 tonnes of CO2 equivalent per hectare per year).

  Conclusion

  According to the statistical indicators both models showed acceptable accuracy in estimating greenhouse gases.

  Keywords: Residential Room, Ntitros Oxide, Nitric oxide, Statistical Indicators, Gas chromatography, Global Warming, Methane
 • Sajad Shaker Kouhi, Safar Nasrollahzadeh *, Kazem Ghasemi Olezani, Nosratollah Najafi Pages 199-215
  Background and Objective

  The objective of this research was to assess the effect of nickel (Ni) toxicity on rotated barley and faba bean characteristics under chemical and biological nitrogenous fertilizers.  

  Materials and Methods

  A greenhouse experiment with factorial arrangement based on randomized complete block design with three replications was conducted in two years of 2016-2017 at the Faculty of Agriculture, University of Tabriz. In the first part, barley seeds were sown using 36 pots with Ni levels of 0, 10, 100 and 200 mg.kg-1 and nitrogen (N) fertilizer (control, urea and Nitroxin). In the second part, faba bean seeds were cultivated in 72 pots. In this part, the crop rotation factor was applied in addition to N fertilizer and Ni treatments.

  Results

  The results indicated that increasing Ni levels in soil markedly decreased plant height, leaf water content, chlorophyll content index, and root and shoot dry matters, but increased electrolyte leakage of barley and faba bean plants. The high level of Ni (100 and 200 mg.kg-1) was led to soil toxicity. While, the low nickel concentration (10 mg.kg-1) improved the growth of plants.  

  Conclusion

  It can be concluded that application of N fertilizer improved the growth conditions of plants under Ni stress. Cultivation of barley significantly decreased Ni toxicity in the soil, leading to an improvement in faba bean performance in rotation.

  Keywords: Barley, Biological Fertilizers, Faba Bean, Nickel, Rotation
 • Peyman Sabeti *, Mostafa Oveisi, Hamid Rahimian, Hassan Alizadeh, Iraj Nosratti Pages 217-231
  Background and Objective

  The present study was carried out to compare the phenology of annual ground cherry (Physalis divdricata L.) and its effect on maize yield ‎ ‎.

  Materials and Methods

  A field experiment was conducted in the Research Station of Mahidasht in Kermanshah Agricultural and Natural ‎Resources Research and Education Center, in 2017.‎ Different densities of annual ground cherry, including 0, 8 and 16 plants m-2 and corn were planted.  The competition‎ and their phenological stages ‎were recorded based on GDD (growing degree days) for each growing stage. ‎

  Results

  The results of this study showed that ‎annual ground cherry ends its phenological stages later than corn. In order to complete its life cycle, ‎‎1262.7 growing degree days and 159 days were needed. Thus, complete life cycle of corn required ‎‎1890.7 GDD and 139 days.Both plants passes the early stages of growth and ‎germination concurrently, Maize, however, ‎comleted Vegetative growth and seed ‎ripening more earlier than annual ground cherry. ‎Also, the results of studying the effect of different densities of ‎annual ground cherry on yield and yield components of corn including 1000-seed weight, number of seeds per ear row, corn harvest index and leaf area index showed that all these traits decreased by increasing density of annual ground cherry. However, the number of seed rows per ear, which is genetically-control trait, was not affected by competition with annual ground cherry. In contrary to the above traits, the density of this weed increased with the effect of increasing the height of corn and as a result, increasing the biomass of corn compared to control. In general, weed densities of the 8 and 16 plants m-2 decreased maize yield by 10 and 14 percentages, respectively.

  Conclusion

  The results of this study suggest that if corn fields are infected with this weed and we do not ‎succeed in combating it in the early stages, earlier harvest of corn in the fall will allow it to be ‎harvested by cultivation methods or using a general herbicide of this weed before its seeds are fully ‎ripen.

  Keywords: Annual, Emergence, Growing Degree Day, Growth stage, Weed, Yield
 • Seyede Yalda Raeesi Sadati, Soodabeh Jahanbakhsh Godekahriz *, Ali Ebadi, Mohammad Sedghi Pages 233-250
  Background and Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of zinc oxide nanoparticles on some biochemical and morphological characteristics of wheat under drought stress and reduction of drought effects under the influence of zinc nano oxide foliar application.

  Materials and Methods

  A factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replications in the University of Mohaghegh Ardebili in 2016-2017. The first factor was drought stress at three levels (35, 60 and 85% of field capacity), the second factor was wheat cultivars (Mihan, Heydari, Sysons and Gasogen) and the third factor included foliar spraying with zinc oxide nanoparticles with concentrations of 0, 0.5 and 1 g.l-1. The foliar application was performed in three-leaf stage and three days after foliar application, drought stress was applied based on field capacity and sampling was performed ten days after stress.

  Results

  The findings showed that under ZnO treatment, the amount of soluble protein, soluble sugar, proline, plant height and grain weight increased. As the severity of drought stress increased, the amount of protein decreased, but the amount of proline and soluble sugar increased. Stress also decreased plant height, dry and fresh root weight, as well as grain yield (15.95% of grain size and 11.93% of grain weight). Spraying wheat plants with zinc nano oxide in the Mihan and Heydari cultivars moderated the effects of stress, and in the cultivars of Sysons and Gascogen increased the plant's defense mechanisms against the destructive effects of drought stress.

  Conclusion

  In general, foliar feeding of ZnO at a concentration of 0.5 g.l-1 makes wheat plants tolerant to drought stress.

  Keywords: Bread wheat, Drought Stress, Proline, Soluble Protein, Soluble sugar, Zinc Nanoxide
 • Sara Mohammadi Kale Sarlou, Raouf Seyed Sharifi *, Mohammad Sedghei, Hamed Narimani, Razieh Khalilzadeh Pages 251-269
  Background and Objective

  Salinity is one of the most important environmental stresses that reduce the growth and yield of crops. The use of bio and organic fertilizers increases growth and yield of plants to various environmental stresses such as salinity. The purpose of this study was to investigate the role of vermicompost, humic acid and inoculation of seeds with Flavobacterium in improvment grain filling components and yield triticale.

  Materials & Methods

  An experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three replications in greenhouse research of the Faculty of Agriculture and Natural Resources, the University of Mohaghegh Ardabili during 2020. Factors experiment were included salinity levels (non-application of salinity as control, application of 50 and 100 mM salinity by NaCl), and bio-fertilizers application (no application of bio-fertilizers as control, application of vermicompost, seed inoculation with Flavobacterim,both application vermicompost and Flavobacterim) and foliar application humic acid (foliar application with water as control and foliar application of 2 g.L-1 humic acid).

  Results

  The results showed that both application of vermicompost, Flavobacterim and foliar application of 2 g.L-1 humic acid under no salinity condition, increased chlorophyll a (83.38%), total chlorophyll (76.61%) and carotenoid (89.26%), maximum of grain weight (53.56%), grain filling period and effective grain filling period (19.39 and 55.11% respectively) in comparison with no application of bio-fertilizers and humic acid under the highest soil salinity level. Also, both application of vermicompost with Flavobacterim and foliar application of 2 g.L-1 humic acid under no salinity condition increased plant height, ear length, the number of grain per spike, 100 grains weight and grain yield of per plant of triticale.

  Conclusion

  Application of bio-fertilizers and humic acid can increase grain yield of triticale under soil salinity conditions due to improve of chlorophyll content and grain filling components.

  Keywords: Bio-Fertilizers, Chlorophyll Content, Rate of Grain Filling, Yield
 • Akbar Abdollahi Hesar, Omid Sofalian *, Bahram Alizadeh, Ali Asghari, Hassan Zali Pages 271-288
  Background and Objective

  This study was conducted to evaluate freezing stress tolerance and identify tolerant genotypes among a number of rapeseed genotypes.

  Materials and Methods

  The experiment was carried out in the form of split plots based on randomized complete blocks with three replications in 1397 in a field with an area the 2000 square meters, in the form of autumn cultivation in the agricultural lands of Tikmehdash section of Bostanabad city. The main plot consisted of two dates of common cultivation (September 1) and delayed (September 16) and the sub-plot included 19 rapeseed genotypes. The mentioned genotypes are: SLM046, Opera, L963, Okapi, Nima, KH4, Talaya, L957, Ahmadi, KR18, L1009, Zarfam, Nafis, HW101, Licord, KS7, L14, SW101 and L1008.

  Results

  The results of analysis of variance of yield per hectare under frost stress conditions showed that the effect of stress on the yield per hectare, it was significant at the level of 1% probability. The effect of genotype on plant height and yield per hectare was significant at the level of 1% probability and for 1000-seed weight at the level of 5% probability and was not significant for other traits. Genotype × planting date interaction was not significant in all traits. Also, the comparison of the mean of traits showed that Opera and HW101 genotypes had the highest value in plant height, 1000-seed weight and KS7 genotype in grain yield. Among the indices, MP, GMP, STI, HM and SNPI showed the highest correlation with grain yield under both stress and non-stress conditions and were introduced as the best indices to achieve high yielding and frost tolerant cultivars. Were. Based on the three-dimensional diagram, Opera, Licord, L1008 and Talaye genotypes were identified as the most ideal genotypes under frost stress conditions with above-average total yield under both stress and stress conditions as well as high SIIG values.

  Conclusion

  The results showed that Opera genotype with the highest amount of SIIG was one of the most tolerant genotypes and Nima genotype with the lowest amount of SIIG was one of the most sensitive genotypes to frost stress. The results also showed that the highest grain yield (kg.ha-1) in non-stress conditions was observed in KS7 genotype and the lowest grain yield was observed in KR18 genotype. Under frost stress conditions, the highest grain yield belonged to Opera genotype and the lowest grain yield belonged to KR18 genotype.

  Keywords: Canola, Frost Stress, Grain Yield, Tolerant Genotypes, Tolerance Indices
 • Roghiyeh Farzi Aminabad *, Safar Nasrollah Zadeh, Kazem Ghassemi Golezani Pages 289-302
  Background & Objective

  safflower is an oilseed plant tolerant to water deficit, and have an important role in oil production, dyeing and cosmetics industry. This research was carried to evaluation response of safflower in water deficit and foliar application of putrescine and 24-epibrassinolide in the Research Farm, Faculty of Agriculture, and University of Tabriz.

  Materials & Methods

  This research was carried out in 2019 as split plot based on randomized complete block design with three replications at the Research Farm, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, to investigate the responses of safflower to different levels of irrigation (I1, I2, I3, I4: Irrigation after 70, 100, 130 and 160 mm evaporation from class A pan) and foliar sprays of water (control), putrescine, (60 µg/l) and 24-epibrassinolide (25 µg/l). All plots were irrigated regularly until seedling establishment and thereafter irrigation intervals were applied according to the treatments. Foliar spays were undertaken slightly before flowering.

  Results

  Chlorophyll content index, relative water content, leaf per plant, plant height, green cover percentage and grain yield were decreased, but leaf temperature was increased significantly under moderate and severe water limitations. Foliar sprays of growth regulators improved all these traits under different levels of water supply.

  Conclusion

  Application of putrescine and 24-epibrassinolide at the end of vegetative growth at one stage under water stress conditions had a significant effect on safflower property and increased seed yield in all irrigation treatments, especially in normal irrigation. Application putrescine and brassinolide in water deficit conditions can be produce a suitable yield.

  Keywords: Chlorophyll Content Index, Foliar spray, Grain Yield, Green Cover, Growth regulators, Safflower
 • Madineh Vahabipoor, GholamReza Sabzghabaei *, Soolmaz Dashti Pages 303-316
  Background and Objective

  The study was conducted to evaluate the environmental effects of the production process of two types of the most important legumes (beans and lentils) in Yasuj.

  Materials and Methods

  The location of bean and lentil farms in Mokhtar village was 5 km from Yasuj city, which was studied in the 2016-2017 crop year. Necessary information was obtained through questionnaires, interviews with farmers, referring to the Agricultural Jihad in Yasuj and statistics of the Agricultural Jihad Organization. The life cycle assessment method was used to assess the environmental impact according to ISO 14040 standard. The study groups included global warming, acidification, land eutrophication, depletion of fossil resources, depletion of phosphate resources and depletion of water resources

  Results

  The results showed that the value of the final index of all the affected groups (except for fossil fuel depletion) in the bean production process was higher than the value of lentil production indices and the final index of the effect of depletion of phosphate resources had the highest value among the affected groups. .The )ECO-X  (Environmental Index for Bean  0.634 and for lentil 0.061 was calculated .also The Resource Drain Index (RDI) was also obtained for bean 1.14 and for lentils 0.661.

  Conclusion

  fuel consumption and chemical inputs  had significant effects on environmental pollution, which can be achieved by using low-tillage and non-tillage methods while saving energy and playing an important role in soil organic matter and improving its fertility.

  Keywords: Life Cycle Assessment, Legumes, Environmental index, Impact group, Input
 • Nadereh Ghasimi, Hossein Raheli *, Hpssein Kohestani, Fatemeh Kazemiyeh Pages 317-338
  Background and Objective

  This study was conducted to investigate the phenomenon of unauthorized change of use of agricultural lands (outside the city limits, towns and villages with a master plan) in East Azarbaijan province.

  Materials and Methods

  To achieve this goal, the grounded theory method was used. The participants of the present study were experts on the phenomenon of changing the use of agricultural lands in the province, including activists in the agricultural sector and officials and experts of the Agricultural Jihad Organization and the management of agricultural jihad in the cities. Using targeted sampling and snowball sampling method, individuals were selected for interview and 20 of them were interviewed until theoretical saturation was reached.

  Results

  The obtained data were coded and analyzed in the form of 120 initial codes and 30 categories. Based on the purpose of the study, the phenomenon of unauthorized change of use of agricultural lands was selected as a pivotal phenomenon. In the extracted model, causal conditions include the categories of "large differences in the price of agricultural land with the prices of other uses", "greed of brokers and profiteers", "problems of the agricultural sector" and ather , contextual conditions including "problems and weaknesses of the policy and planning system", "problems and shortcomings of the control and monitoring system", "problems and weaknesses of the legislative system "," deficiencies and weaknesses of the Jihad Agricultural Organization " and ather, intervening conditions including" purchase and sale of agricultural land by agreement "," micro Strategies and fragmentation of agricultural lands "," cultural change and the existence of problems and social needs" and ather, strategies include "lack of land management and "comprehensive use of agricultural land protection", "violation of laws and regulations", "lack of comprehensive laws and regulations on land use protection", "Poor performance of agencies and institutions in charge of supervision and supervision", "poor and incorrect management and planning" and "problems of using industrial estates" and negative consequences including "reduction of agricultural production and food security", "creating economic and social problems in villages, agricultural areas and villa construction sites", "increasing problems and costs of society and government ", "society and government" and "destruction of soil, agricultural lands and the environment" and positive consequence include "construction and maintenance of gardens around garden houses and villas" and "increasing the value of land."

  Conclusion

  The main and direct factors called causal conditions and indirect factors called contextual and intervening conditions to provide the necessary conditions for the phenomenon of unauthorized change of use of agricultural lands, but the conditions are not sufficient and if the strategies in this process is not present and does not play its role, these factors will not be able to cause this negative phenomenon. As a result of this phenomenon, irreparable negative consequences have been created in agriculture and rural areas. The most necessary and the first step to preserve the use of agricultural lands is to preparation and implement the required comprehensive laws and programs based on comprehensive land use planning.

  Keywords: Agricultural lands, Grounded theory, Agricultural Sustainability, East Azarbaijan Province, Unauthorized Land- Use Change
 • Saeed Norouzi, Gholamali Akbari *, Iraj Alahdadi, Elias Soltani, Mohammadali Norouzian Pages 339-359
  Background and Objective

  The present study was aimed to investigate the effects of the application of different levels of nitrogen fertilizer and inoculation of different strains of Rhizobium bacteria on morpho-physiological, biochemical, yield and yield components of guar under different levels of drought stress.

  Materials and Methods

  The experiment was performed as a split factorial in a Randomized Complete Block design with three replications in the 2019-2020 growing seasons. Experimental treatments included different irrigation regimes (complete irrigation, cessation of irrigation up to 50% of flowering and 50% of podding) as main plots and treatments of different levels of nitrogen fertilizer (control, 50 and 100 kg.ha-1) and inoculation of Guar seeds with different strains of Bradyrhizobium japonicum (non-inoculation, and strains of RS150 and RS153) as subplots. Traits of plant height, shoot dry weight, number of leaves per plant, number of seeds per m2, 1000-grain weight, grain yield, biological yield, chlorophyll a, b, and total chlorophyll, carotenoids, soluble sugars, grain protein and enzymatic activities of catalase and superoxide dismutase were evaluated in the present study.

  Results

  The obtained results indicated that the application of low irrigation resulted in reducing all traits except indices of soluble sugars and the enzymatic activities of catalase and superoxide dismutase. On the other hand, different levels of nitrogen fertilizer and Rhizobium inoculation significantly increased all studied traits. Also, it was observed that although the strain of RS150 significantly increased chlorophyll b content and enzymatic activities of catalase and superoxide dismutase than the RS153 strain, the application of RS153 strain was maximal in other traits.

  Conclusion

  In general, complete irrigation was required in the study area, and increasing nitrogen fertilizer levels up to 100 kg.ha-1 had no adverse effects on morphological traits, yield, and yield components of guar plants growing under drought stress. Furthermore, the application of Bradyrhizobium japonicum moderated the negative impacts of drought stress.

  Keywords: Bradyrhizobium japonicum, Catalas, Drought Stress, Soluble carbohydrates, Superoxide Dismutases
 • Asma Eidi, Fatemeh Kazemiyeh *, Shapour Zarifian Pages 361-375
  Background & Objective

  The primary purpose of this study was to investigate the factors affecting farmers' attitudes towards sustainable management of agricultural water resources.

  Materials & Methods

  The statistical population of this study was 240 wheat farmers in Maragheh city. In order to select individuals for the study, proportional stratified random sampling method was used. Based on Krejcie and Morgan's table, 149 farmers were selected for the study. The questionnaire was the primary research instrument, which was verified by reviewing the sources and interviewing the experts and its content validity. To assess its reliability, 30 questionnaires were completed and Cronbach's alpha value was 0.85, indicating acceptable reliability of the questionnaire.

  Results

  Findings showed that there was a direct and significant relationship between farmers' attitudes with income, level of cultivation, economic, extension-educational and policy-institutional factors. The results of multiple regression showed that the variables of economic, educational and extension factors can explain 45% of the changes in the dependent variable, ie farmers' attitudes towards sustainable management of agricultural water resources. Also, the results of t-test showed that there is a significant difference between farmers' attitudes towards sustainable water resources management in terms of four variables: type of water source used, use of water storage ponds, use of groundwater and mechanized water resources.

  Conclusion

  In general, the results showed that the determinants of farmers' attitudes toward sustainable management of agricultural water resources were economic factors and programs and extension activities. Therefore, the adoption of direct financial incentives and the implementation of support programs and training of farmers through holding various courses will increase the level of ability, skill, knowledge and knowledge of technical farmers about sustainable management of water resources and related measures. In this way, farmers will have a more favorable attitude towards the sustainable management of water resources and, as a result, will have a greater sense of responsibility in this regard.

  Keywords: Agriculture, Attitude, Economic factors, Sustainable Water Management, Water Crisis, Wheat Farmers