فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال پنجاه و یکم شماره 11 (پیاپی 59، بهمن 1399)
 • سال پنجاه و یکم شماره 11 (پیاپی 59، بهمن 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/11/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • محمدابراهیم بنی حبیب*، بهمن وزیری، سید رضا هاشمی هاشمی، میترا تنهاپور صفحات 2725-2738

  یکی از ملزومات بهره برداری پایدار از منابع آب، خاک و محیط زیست در بخش کشاورزی، حفظ معیارهای توسعه پایدار در پروژه های سدسازی است. در این تحقیق به منظور ساخت سد کندوله در استان کرمانشاه از روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) شامل مدل غیرجبرانی تسلط تقریبی و مدل جبرانی شباهت به گزینه ایده آل استفاده شده است. بدین منظور پس از تعیین معیارهای مناسب به کمک مطالعات و نظرات کارشناسان، برای تعیین وزن معیارها از تصمیم گیری گروهی با اندازه گیری میزان توافق تصمیم گیران استفاده شد. سپس چهار گزینه منتخب برای این سد، بر اساس معیارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و زیر معیارهای مربوطه رتبه بندی شدند و در انتها نتایج با یکدیگر مقایسه گردید. برای رسیدن به اجماع در رتبه بندی های دو مدل ذکر شده، از روش های ادغام مانند میانگین رتبه ها، کپ لند و بردا استفاده شده و در نهایت از روش میانگین برای تلفیق نهایی نتایج روش های ادغام، بهره گرفته شد. ضمنا علاوه بر تعیین ساختگاه برتر، 17 زیرمعیار مطرح در انتخاب این ساختگاه نیز رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده رتبه بندی گزینه ها در دو مدل تسلط تقریبی و شباهت به گزینه ایده آل با هم تفاوت داشته ولی نتایج مدل تسلط تقریبی تطبیق بهتری با نتیجه نهایی حاصل از روش های ادغام دارد. نتایج ارایه شده در این تحقیق برای مکانیابی مخازن ذخیره ای در طرح های توسعه آب و خاک براساس معیارهای توسعه پایدار سدسازی کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، ساختگاه سد، مدل شباهت به گزینه ایده آل، مدل تسلط تقریبی
 • رضا سعیدی*، عباس ستوده نیا صفحات 2739-2749

  در آزمایشی، تاثیر کرت بندی سطح خاک بر یکنواختی آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک بررسی شد. آزمایش در مدل فیزیکی با ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) 1×5/0×2 متر انجام شد و عملیات آبشویی در نیمرخ خاک با حضور لوله زهکش زیرزمینی شبیه سازی شد. کرت بندی شامل جداسازی سطح خاک در چهار قسمت مساوی (با ابعاد 5/0×5/0 متر)، برای جلوگیری از اختلاط آب در سطح خاک بود. در حالت های قبل و بعد از کرت بندی، یک عمق یکسان آب برای آبشویی در نظر گرفته شد. پس از آبشویی، هدایت الکتریکی عصاره ی اشباع خاک در اعماق 20، 40 و 60 سانتی متری از سطح خاک و فواصل 25، 75، 125 و 175 سانتی متری از محل نصب زهکش اندازه گیری شد. مقدار انحراف معیار داده های شوری خاک در قبل و بعد از کرت بندی به ترتیب 2 و 63/0 بود. ضریب یکنواختی توزیع شوری در نیمرخ خاک، در شرایط قبل و بعد از کرت بندی به ترتیب 45 و 76 درصد بود. نتایج نشان داد وجود زهکش، بر تفاوت سرعت نفوذ آب در قسمت های مختلف سطح خاک موثر بود. به طوری که سرعت نفوذ آب به داخل خاک در فواصل 25، 75، 125 و 175 سانتی متری از زهکش، به ترتیب برابر با 9/1، 7/1، 56/1 و 47/1 میلی متر بر ساعت برآورد شد. بنابراین از طریق کرت بندی، از نفوذ نامتوازن آب در سطح خاک جلوگیری شد تا نواحی مختلف نیمرخ خاک شستشوی یکنواختی داشته باشد. نتایج فوق نشان داد که به جای مصرف آب بیشتر، می توان با اتخاذ راه کار مدیریتی به یکنواختی آبشویی خاک دست یافت. در این صورت از تولید زهاب بیشتر، تخلیه ی عناصر غذایی از خاک و آلودگی محیط زیست جلوگیری می شود.

  کلیدواژگان: زهکشی، شوری خاک، منحنی آبشویی، نفوذپذیری خاک
 • سعید بازگیر*، ابراهیم اسعدی اسکویی، فائزه عباسی، پرویز رضازاده، مسعود حقیقت صفحات 2751-2760

  هدف از این مطالعه، بررسی رفتار دوره ای خشکسالی و شناسایی فراوانی و شدت خشکسالی به همراه معرفی یک یا چند نمایه سازگار برای نواحی اقلیمی در کشور بوده است. از داد ه های روزانه 42 ایستگاه همدیدی در دوره آماری 23 ساله (1395-1372) استفاده شد. به کمک "سنجه کارآمد" ویژگی خشکسالی در هر یک از پهنه های اقلیمی کشور بررسی شد. نتایج نشان داد که خشکسالی های رخ داده در طبقه متوسط قرار می گیرند. سال 79-1378 در پهنه خشک و 87-1386 در سایر پهنه ها به عنوان سالی با خشکسالی گسترده در کل کشور در نظر گرفته شدند. بر اساس "سنجه کارآمد"، نتایج به دست آمده نشان داد که نمایه درصد نرمال بارش (PNPI)، شاخص مناسبی به ویژه برای مناطق مرطوب نبود. در حالی که نمایه تبخیر و تعرق- بارش استانداردشده (SPEI)، شرایط خشکسالی در مناطق مرطوب تر را بهتر نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد که بر خلاف رفتار دیگر نمایه‎ها، نمایه بارش استاندارد شده (SPI) در پایش خشکسالی در تمامی طبقات اقلیمی نتایج یکسانی داشته است. به  نظر می‎رسد نتیجه مذکور منطقی نبوده و بیانگر این موضوع است که استفاده از SPI بایستی با دقت بیشتری صورت گیرد. در خصوص تداوم خشکسالی ها به جزء نمایه Z چینی، که در برخی موارد، در تعیین دوره های تر و خشک نتایج کاملا معکوسی را نشان داد تمامی نمایه ها تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که الگوی تغییرات خشکسالی، دوره ای نبود.

  کلیدواژگان: خشکسالی هواشناسی، نمایه بارش استاندارد شده، طبقه بندی اقلیمی
 • امید رجا، هادی رضایی راد*، حامد ابراهیمیان صفحات 2761-2772

  بررسی‏ها نشان داده است که راندمان آبیاری سطحی در کشور، به ویژه در استان خوزستان، نسبتا پایین است. این در حالی است که افزایش راندمان آبیاری و کاهش تلفات آب آبیاری، با توجه به وضعیت منابع آب کشور، امری ضروری است. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی عملکرد آبیاری جویچه‏ای در اراضی شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی دزفول و ارایه راهکارهای پیشنهادی از طریق بهینه‏سازی پارامترهای طراحی توسط مدل WinSRFR بود. به منظور دستیابی به هدف، سه مزرعه در منطقه دیلم و سه مزرعه در منطقه BC انتخاب شد. نتایج نشان داد که تلفات نفوذ عمقی و رواناب در مزارع منطقه دیلم به ترتیب بین 9/4 تا 5/81 و 3/24 تا 3/62 درصد متغیر بود. این مقادیر در مزارع منطقه BC به ترتیب 2/3 تا 2/49 و 6/5 تا 3/62 درصد تعیین شد. نتایج همچنین نشان داد که در کلیه مزارع مورد بررسی در دو منطقه دیلم و BC مقدار تلفات رواناب بیش‏تر از مقدار تلفات نفوذ عمقی است. این در حالیست که برخی مزارع با وجود تلفات بالا، کم آبیاری شده‏ بودند و راندمان نیاز آبی آنها کمتر از 100 درصد تعیین شد. راندمان کاربرد در کلیه مزارع بین 45-13درصد متغیر بود. به طور کلی بررسی‏ها نشان داد که مدیریت مقدار و مدت آبیاری بر اساس شکل و مشخصات اراضی مناسب نبوده است، این موضوع به دلیل عدم آگاهی آبیاران از مقدار آب مورد نیاز و عدم قطع جریان ورودی در زمان مناسب است. پس از ارزیابی وضعیت موجود، ارایه راهکار‏های مدیریتی با استفاده از مدل WinSRFR نشان داد در صورتی که مدیریت مناسبی بر طول، شیب و دبی ورودی به جویچه ها صورت پذیرد، راندمان کاربرد آب به میزان %8/35 (از %8/29 تا %6/65) افزایش و تلفات رواناب به میزان %7/49 (از %7/59 به %10) کاهش می‏یابد.

  کلیدواژگان: راندمان کاربرد، آبیاری سطحی، نفوذ عمقی، رواناب، شبیه سازی
 • علی عطایی*، محمدرضا نیشابوری، مهدی اکبری، اصلان اگدرنژاد، صفورا اسدی صفحات 2773-2786
  ابتدایی ترین و متداول ترین معیار فراهمی آب خاک برای گیاه "آب قابل استفاده گیاه (PAW)" است که دسترسی یکنواخت آب را بین دو حد پتانسیل ماتریک (معادل رطوبت ظرفیت مزرعه ای تا پژمردگی دایم) فرض می کند و از سایر عوامل محدود کننده فراهمی آب برای گیاه صرف نظر می نماید. معیارهای جدیدتر فراهمی آب مانند "ظرفیت آب انتگرالی (IWC)"، محدودیت های ناشی از تهویه نامناسب، زهکشی سریع، مقاومت فروروی خاک و شوری را مدنظر قرار می دهد تا میزان آب قابل استفاده در خاک را به درستی برآورد نماید. در این پژوهش به منظور مقایسه کارایی دو معیار PAW و IWC، در یک باغ پسته تحت سامانه آبیاری قطره ای، با اندازه گیری ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک، مقدار PAW و IWC محاسبه و با استفاده از آن ها دو مدیریت آبیاری  و  تعیین گردید که به ترتیب دور آبیاری 8 و 12 روز و مدت آبیاری 6 و 12 ساعت به دست آمد. پس از صحت سنجی مدل هایدروس برای شرایط باغ که دقت بالای مدلسازی را نشان داد، توزیع شوری و جذب آب گیاه برای دو مدیریت آبیاری مدلسازی شد. نتایج حاصل از مدلسازی نشان داد که در  شوری خاک به مناطق دورتری از ریشه درخت رانده شده و ناحیه با سطوح شوری پایین که نقش موثری در جذب آب دارد گسترش می یابد. از این رو می توان بیان کرد که  در مقایسه با  آب بیشتری در دسترس گیاه قرار می دهد. براساس مدل سازی صورت گرفته در  و  به ترتیب 7/63 و 1/48 درصد از نیاز رطوبتی گیاه تامین شد. بنابراین با استفاده از معیار IWC، مدیریت آبیاری صورت گرفته می تواند تطابق بهتری با شرایط مزرعه داشته و تنش های کمتری متوجه گیاه شود.
  کلیدواژگان: آب قابل استفاده گیاه، ظرفیت آب انتگرالی، فراهمی آب خاک، مدل هایدروس
 • سید محسن حسینی حسین آباد، بابک متشرع زاده*، جاماسب نوذری، پیمان آذرفام صفحات 2787-2801

  استفاده از آفت کش ها، به ویژه در محصولاتی که به صورت تازه مصرف می شوند موجب نگرانی است. هدف از این پژوهش استفاده از ترکیب شیمیایی سنتز شده از عناصر غذایی در کنار ترکیبات کمپلکس کننده و بررسی اثر آن ها بر کنترل کنه تارتن در گیاه توت فرنگی است. تیمارها شامل ترکیب کود تجاری ویروگارد در دو غلظت (2 و 5 در هزار) (غلظت توصیه شده توسط شرکت سازنده) و کود حفاظتی سنتز شده در این پژوهش در غلظت 10 در هزار (غلظت موثر تعیین شده در پیش آزمایش) و ترکیب کود حفاظتی+ آفت کش (نصف غلظت مجاز) و تیمار شاهد (آب مقطر) در دو مرحله اعمال تیمارهای کودی قبل از آلودگی گیاه به کنه و بعد از آلودگی گیاه به کنه در شش تکرار بود که در شرایط گلخانه ای اجرا گردید. در دوره داشت پس از اعمال تیمارهای کودی، درصد تلفات کنه متاثر از تیمارهای کودی با فرمول هندرسون-تیلتون اندازه گیری شد. پس از دوره داشت، گیاهان برداشت و ویژگی های ماده تر و خشک، مساحت سطح برگ به عنوان خصوصیات مورفولوژیکی؛ غلظت عناصر غذایی پتاسیم، فسفر و سیلیسیم در اندام هوایی گیاه و همچنین pH و اسیدیته قابل تیتراسیون(TA)، ویتامین ث، مواد جامد کل محلول (TSS) و محتوای آنتی اکسیدان میوه به عنوان خصوصیات پس از برداشت میوه توت فرنگی، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد بیشترین درصد تلفات کنه (2/79 درصد) در تیمار کود حفاظتی+سم در هر دو مرحله اعمال قبل و بعد از آلودگی گیاه به کنه بود. کود حفاظتی سنتز شده بیشترین اثر را بر روی وزن تر و خشک شاخساره داشت. بیشترین مقدار پتاسیم (g/kg 26/29)، در کود ویروگارد در غلظت 5 در هزار بود و برای دو عنصر فسفر (g/kg 48/6) و سیلیسیم (mg/kg 753) مربوط به کود حفاظتی سنتز شده به صورت تکی بود. در مجموع، استفاده از ترکیبات مورد استفاده، علاوه برکاهش مصرف سموم، کیفیت میوه توت فرنگی را نیز افزایش داد.

  کلیدواژگان: انبارمانی میوه، توت فرنگی، کود حفاظتی، مدیریت تلفیقی آفات، مقاومت القایی
 • آوا محرزی، رضا قاسمی فسایی* صفحات 2803-2814

  مس از جمله عناصر ضروری اما کم مصرف برای گیاهان می باشد که کمبود آن در خاک های آهکی معمول است. از آنجایی که بخش اعظمی از خاک های ایران آهکی می باشند، ممکن است کشاورزان و باغداران در طول فصل کشت، با کمبود این عنصر مواجه شوند. با توجه به اهمیت مس در تغذیه درختان خرما، به ویژه در خاک های آهکی، درک بهتر مکانیسم و سینتیک آزادسازی مس از خاک می تواند اطلاعات مفیدی را در مورد عوامل موثر بر فراهمی زیستی این عنصر ارایه دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عمق و سایه انداز سه رقم نخل خرما بر سینتیک آزادسازی مس از خاک های تحت کشت درخت نخل خرما انجام شد. بدین منظور از سه عمق 20-0، 40-20 و60-40 سانتی متری دو مکان سایه انداز و خارج از سایه انداز سه رقم درخت نخل شاهانی، قصب و حلوان مقداری خاک جمع آوری گردید. عصاره گیری در هشت دوره زمانی به کمک عصاره گیرAB-DTPA انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که سه معادله تابع توانی، الوویچ ساده و انتشار سهموی بهترین معادلات توصیف کننده آزادسازی مس بودند. روند آزادسازی مس ابتدا تا زمان دو ساعت سریع و بعد از آن کاهش یافت و شیب ثابتی را طی کرد. نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر مثبت سایه انداز درختان نخل بر قابلیت دسترسی و سرعت آزادسازی مس از خاک های آهکی بود به گونه ای که سرعت آزادسازی مس مربوط به عمق60-40 سانتی متری خاک های زیر سایه انداز  نسبت به همین عمق در خارج از سایه انداز بیشتر بود که علت آن را می توان  ترشحات ریشه و کاهش پ هاش  دانست. از بین سه رقم مورد استفاده در این پژوهش خاک تحت کشت رقم شاهانی بیشترین میزان رهاسازی مس را داشت.

  کلیدواژگان: سینتیک آزاد سازی، مس، عمق، پوشش گیاهی
 • علیرضا واعظی*، رعنا بیگدلی صفحات 2815-2825

  ضعف پوشش گیاهی روی سطح و محتوای اندک ماده آلی خاک از عواملی هستند که حساسیت خاک های مناطق نیمه خشک به فرسایش خاک در نوارهای کشت را افزایش می دهند. این پژوهش با هدف بررسی اثر ضربه قطرات باران بر رواناب و هدررفت خاک از شیارها در خاک های با بافت مختلف در منطقه نیمه خشک اجرا شد. نمونه های خاک از بافت های غالب خاک در دامنه های تحت فرسایش شیاری در استان زنجان تهیه شدند. برای این منظور، سه خاک با بافت مختلف (لوم رسی، لوم سیلتی و لوم شنی) در فلومی به طول 1 متر و عرض 6/0 متر با سه تکرار در شیب یکنواخت 10 درصد تحت باران شبیه سازی شده بررسی شدند. هر یک از خاک ها در دو حالت بارندگی: زیر ضربه مستقیم قطرات و بدون ضربه قطرات باران تحت بارانی با شدت 50 میلی متر در ساعت به مدت 30 دقیقه قرار گرفتند. تولید رواناب و هدررفت خاک از شیارها در زمان های مختلف اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تولید رواناب و هدررفت خاک تحت تاثیر ضربه قطرات باران قرار گرفت (01/0p <). بیش ترین و کم ترین تاثیر ضربه قطرات باران بر تولید رواناب به ترتیب در خاک لوم رسی (95/2 برابر) و لوم شنی (02/2 برابر) بود. از نظر هدررفت، خاک لوم شنی حساس ترین خاک به اثر ضربه قطرات باران (66/3 برابر) و خاک لوم رسی مقاوم ترین (47/2 برابر) بود. تولید رواناب طی زمان در شیارها تحت ضربه قطرات باران از روند افزایشی پیروی کرد در حالی که تغییرات زمانی هدررفت خاک الگوی نامنظمی داشت. این مطالعه نشان داد که تولید رواناب در شیارها تحت بارندگی به شدت تحت تاثیر توزیع اندازه ذرات خاک است در حالی که هدررفت خاک از شیارها به پایداری ساختمان خاک وابسته است. بنابراین نگهداری پوشش سطح خاک نقشی موثر در جلوگیری از هدررفت خاک از شیارها تحت بارندگی دارد.

  کلیدواژگان: جداشدن شیاری، رواناب، شدت باران، ویژگی های فیزیکی خاک، هدررفت خاک
 • کریم شهبازی*، ارژنگ فتحی گردلیدانی صفحات 2827-2838

  به دلیل فاصله کوتاه بین آستانه کمبود و سمیت بور در خاک ها برای بسیاری از گیاهان، ارزیابی دقیق وضعیت بور از طریق آزمون خاک برای استفاده صحیح از کود بور ضروری است. این پژوهش جهت مقایسه دو روش پیشنهادی ایکاردا و انجمن علوم خاک امریکا (SSSA) به عنوان رایج ترین روش های اندازه گیری بور قابل دسترس خاک انجام شد. تعداد 20 نمونه خاک سطحی با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مختلف انتخاب و غلظت بور قابل دسترس آن ها با ICP و روش های رنگ سنجی پیشنهادی ایکاردا و SSSA اندازه گیری شد. اثر کاربرد کربن فعال و حضور ذرات کلوییدی معلق بر غلظت بور نیز بررسی شد. نتایج نشان داد میانگین غلظت بور قابل دسترس در خاک ها برای روش های ایکاردا و SSSA با ICP به ترتیب 59/2 و 86/2 میلی گرم بر کیلوگرم بود، درحالی که با آزومتین-اچ به ترتیب 43/2 و 69/2 میلی گرم بر کیلوگرم بود. رابطه بین بور اندازه گیری شده با ICP و آزومتین-اچ در روش SSSA از همبستگی بالاتر (991/0) و تطابق بهتر با خط 1:1 نسبت به روش ایکاردا (978/0) برخوردار بود. میانگین بور استخراج شده با کلسیم کلراید 02/0 مولار داغ و آب داغ به ترتیب 86/2 و 84/2 میلی گرم بر کیلوگرم بود. افزودن کربن سبب کاهش معنی دار بور محلول شد. میانگین بور استخراج شده از خاک ها با آب داغ همراه با افزودن کربن 59/2 و بدون آن 84/2 میلی گرم بر کیلوگرم بود. با کاربرد 2/0، 4/0 و 6/0 گرم کربن در 40 میلی لیتر از محلول های با غلظت اولیه متفاوت بور میانگین بازیابی به ترتیب 9/104، 4/100 و 6/97 درصد بود. غلظت بور برای عصاره های عبوریافته از کاغذ واتمن 40 به دلیل حضور کلوییدها بیشتر از عصاره های عبوریافته از واتمن 42 بود. بدون افزودن کربن خطای رنگ عصاره در دامنه صفر تا 88/0 میلی گرم بر کیلوگرم متغیر بود. به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد اندازه گیری بور قابل دسترس خاک به روش SSSA از صحت بالاتری نسبت به روش ایکاردا برخوردار بوده و بنابراین این روش برای استفاده توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بور قابل دسترس خاک، آزومتین-اچ، ICP، ایکاردا، انجمن علوم خاک امریکا
 • محمد انصاری قوجقار*، مسعود پورغلام آمیجی، شهاب عراقی نژاد صفحات 2839-2852

  امروزه وقوع طوفان های گردوغبار علاوه بر تاثیر مستقیم بر زندگی مردم، بر بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، منابع طبیعی و محیط زیست، اثرات نامطلوبی بر جای گذاشته است. در این پژوهش برای بررسی روند تغییرات فراوانی روزهای همراه با طوفان های گردوغباری (FDSD) و میزان ارتباط آن با شاخص بارش استانداردشده SPI، از داده های ساعتی و روزانه گردوغبار و داده های بارندگی ماهانه 21 ایستگاه سینوپتیک منتخب در غرب و جنوب غرب کشور با طول دوره آماری 25 ساله (2014-1990) در مقیاس فصلی استفاده شد. پس از بررسی تمامی داده های گردوغبار ازنظر غیر نرمال بودن به وسیله آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و هم چنین سنجش حافظه بلندمدت سری های زمانی با استفاده از ضریب هرست، از آزمون های نا پارامتریک من-کندال و اسپیرمن در سطح اطمینان 95 درصد برای بررسی روند داده های غیر نرمال استفاده شد. سپس شاخص خشک سالی SPI فصلی در ایستگاه های مدنظر محاسبه و روند آن به روش آزمون پارامتریک رگرسیون خطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. همچنین پهنه بندی آماره های من-کندال و رگرسیون خطی متغیرها، به روش IDW در نرم افزار Arc GIS انجام شد. سپس برای بررسی ارتباط اقلیمی با طوفان های گردوغبار، ایستگاه هایی که شاخص SPI و همچنین متغیر فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار آن ها دارای روند معنی داری بودند (طوفان های گردوغبار در هر دو روش من-کندال و اسپیرمن و شاخص SPI در روش رگرسیون خطی)، با فن همبستگی پیرسون مورد تحلیل واقع شدند. نتایج نشان داد که از مجموع 21 سری داده های فصلی؛ ایستگاه های همدان (نوژه)، ایلام، اسلام آباد غرب، کرمانشاه، سرپل ذهاب، آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، بستان، دزفول، مسجدسلیمان، صفی آباد، دوگنبدان، سنندج و خرم آباد دارای همبستگی زیادی بین شاخص اقلیمی SPI و فراوانی روزهای همراه با طوفان های گردوغبار بودند. به نحوی که بیشترین همبستگی بین تعداد روزهای گردوغباری و شاخص خشک سالی SPI در ایستگاه های دزفول، بستان و مسجدسلیمان به ترتیب با ضرایب پیرسون 920/0-، 913/0- و 911/0- و مقادیر P-Value برابر با 002/0، 025/0 و 044/0 وجود داشت. نتایج این مطالعه می تواند در مدیریت پیامدهای ناشی از طوفان های گردوغبار در مناطق تحت مطالعه مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: گردوغبار، آزمون های نا پارامتری، کلموگروف اسمیرنوف، ضریب هرست، شاخص SPI
 • شیلا خواجوی شجاعی، عبدالامیر معزی*، مجتبی نوروزی مصیر، مهدی تقوی زاهد کلائی صفحات 2853-2864

  در سال های اخیر استفاده از بیوچار اصلاح شده جهت پالایش آلاینده های معدنی مانند نیترات، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به افزایش غلظت نیترات در منابع آب و پیامدهای زیست محیطی ناشی از آن ، در این پژوهش کارایی بیوچار اصلاح شده نی در جذب نیترات از محلول آبی بررسی شد. بدین منظور، زیست توده گیاه نی با استفاده از محلول کلرید آهن یک مولار اصلاح شد، سپس در دمای 500 درجه سلسیوس گرماکافت شد و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن اندازه گیری گردید. آزمایش های جذب نیترات به صورت پیمانه ای بررسی شدند. نتایج نشان داد، در اثر اصلاح بیوچار با کلرید آهن عملکرد، ظرفیت تبادل کاتیونی، ظرفیت تبادل آنیونی و سطح ویژه بیوچار افزایش یافت. کارایی جذب نیترات با افزایش زمان افزایش یافت، در حالی که افزایش غلظت اولیه نیترات در محلول با کارایی جذب این یون ها رابطه عکس نشان داد. مدل سینتیکی شبه درجه دوم، توصیف مناسبی از سرعت جذب نیترات در بیوچار تهیه شده در دمای 500 درجه سلسیوس (98/0R2 =) و بیوچار اصلاح شده با آهن (99/0R2 =) ارایه داد. مدل لانگمویر (99/0R2 =) بهترین برازش را برای داده های جذب نیترات در هر دو نوع بیوچار نشان داد. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان دهنده توانایی بالای بیوچار نی اصلاح شده با آهن برای جذب نیترات (30/81 میلی گرم بر گرم) بود. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد بیوچار اصلاح شده نی پتانسیل بالایی در حذف نیترات از منابع آبی دارد.

  کلیدواژگان: آلودگی، جاذب آلی، سینتیک، نیتروژن، هم دما
 • زهره خدادادی خمسلویی، سیروس جعفری* صفحات 2865-2876

  این پژوهش برای بررسی اثر تغییر کاربری جنگل بلوط به زراعت بر ویژگی های خاک منطقه نیمه خشک صورت گرفت. ویژگی های کیفی خاک دو کاربری در 15 سانتی متری سطحی مقایسه شد. نتایج نشان داد در اثر تغییر کاربری از جنگل به زراعت، ماده آلی خاک بترتیب از 19/1 به 67/0درصد، پایداری خاک دانه ها از 22/2 به 08/2 درصد و رس قابل انتشار خاک از 4/2 به 87/22 درصد تغییر یافت. این نتایج نشان از کاهش شدید کیفیت خاک در اثر جنگل تراشی داشت. با حذف جنگل از یک سو چتر حفاظتی مقابل نیروی قطرات باران حذف و از سوی دیگر ورود ماده آلی به سطح خاک کاهش و سبب کاهش پایداری خاک دانه و افزایش رس قابل انتشار شد. رس قابل انتشار، سبب ایجاد سله سطحی و تسریع فرسایش خاک گردید. در اثر کاهش ماده آلی، جرم مخصوص ظاهری نیز افزایش یافت. هم چنین مقدار سنگ ریزه، شن، سیلت درشت و ریز در جنگل به ترتیب از 3/6 ،56، 6/12 و 4/5 درصد به 6/35 و 3/64 و 6/14 و 5/2 درصد در اراضی زراعی تغییر یافت. برخورد مستقیم نور خورشید و گرمای بیشتر خاک به ویژه در فصول گرم، سبب تسریع در تصعید نیتروژن خاک شده و علی رغم افزودن کودهای نیتروژنه به اراضی زراعی، مقدار نیتروژن در خاک های زراعی کاهش یافت. تحلیل داده ها به مولفه های اصلی نشان داد که عامل های مختلفی در اثر تغییر کاربری در چرخش واریمکس ها اثرگذارند. حذف جنگل عامل اصلی تغییر ویژگی های خاک و کاهش شدید کیفیت اراضی بود. تغییر کاربری نه تنها سودی برای تولید بیشتر مواد غذایی ندارد بلکه با تخریب کیفیت اراضی، سبب ایجاد سیل و افزایش رسوب از این مناطق می شود.

  کلیدواژگان: انتشار، پایداری خاکدانه، تصاعد، رس
 • امین حاجی احمدی، مهناز قائینی حصاروئیه*، محمدجواد خانجانی صفحات 2877-2888

  سازه ی ریزشی گردابی به منظور انتقال جریان از رقوم بالاتر به رقوم پایین تر به کار می رود. استهلاک انرژی جریان از وظایف عمده ی این سازه ها می باشد. در تحقیق حاضر مدل فیزیکی سازه ریزشی گردابی فاضلاب شرق تهران (ایران) مورد بررسی قرار گرفت و میزان تاثیر پارامترهای عدد فرود جریان ورودی، شیب کف سازه ورودی و نسبت عمق چاهک به قطر شفت قایم در میزان استهلاک انرژی جریان بررسی گردید. این مطالعه با عدد فرود جریان ورودی برابر 79/1، 01/2، 18/2 و 31/2  و شیب کف سازه ورودی 251/0، 4/0 و 571/0 و نسبت عمق چاهک به قطر شفت قایم برابر 0، 1 و 2 انجام شد. به همین منظور 36 حالت آزمایش طراحی گردید. برای افزایش دقت و آنالیز نتایج، هر آزمایش 3 بار تکرار شد. در نتیجه تعداد کل آزمایش ها، 108 آزمایش می باشد. نتایج نشان داد با تغییر پارامترها، انرژی جریان بین 7/93 تا 5/98 درصد مستهلک می گردد. با افزایش عدد فرود جریان ورودی و نسبت عمق چاهک به قطر شفت قایم میزان استهلاک انرژی به ترتیب 2/2 و 3 درصد کاهش می یابد. همچنین با افزایش شیب کف سازه ورودی میزان استهلاک انرژی جریان 4/2 درصد افزایش می یابد. با بررسی اثر متقابل استهلاک انرژی جریان و عدد فرود جریان خروجی، نسبت عمق چاهک به قطر شفت قایم مناسب بین 3/0 تا 2/1 پیشنهاد گردید. علاوه براین با استفاده از تحلیل واریانس رابطه ای غیر خطی برای تخمین میزان استهلاک انرژی جریان ارایه گردید.

  کلیدواژگان: سازه ریزشی، جریان گردابی، استهلاک انرژی جریان، آنالیز واریانس
 • سبحان مرادی، سعید صالحی، کاظم اسماعیلی* صفحات 2889-2900

  پژوهش حاضر با هدف کاهش گرادیان هیدرولیکی و در نهایت تضعیف پدیده پایپینگ، به بررسی مدل های مختلفی از ابعاد هندسی و عملکرد هیدرولیکی هسته رسی و زهکش پنجه در سدهای خاکی پرداخته است. از این رو، با مدل سازی آزمایشگاهی در دو حالت همگن و ناهمگن، میزان دبی نشت و سطح تراز فریاتیک در بدنه سد خاکی با قرایت تراز آب در 7 حلقه چاهک مشاهداتی و اندازه گیری فشار پیزومتریک در 30 پیزومتر نصب شده بر روی دیواره کانال، مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، سه نسبت بی بعد  با سه ارتفاع (12/0، 20/0 و 28/0 متر) در زوایای مختلف (45، 60 و 90 درجه) برای بررسی عملکرد و ارایه ی شاخص بهینه ی  در طراحی زهکش پنجه سدهای خاکی انتخاب گردید. سپس نتایج حاصل از مدل عددیPLAXIS ، به واسطه پارامتر کالیبراسیون و آزمون آماری P-VALUE و RMSE با مدل های آزمایشگاهی صحت سنجی شد. نتایج نشان داد ابعاد هندسی مطلوب زهکش پنجه به دلیل ارتباط مستقیم تراز آب مخزن با موقعیت خط فریاتیک و محل خروج آن از شیب پایین دست سدهای خاکی همگن و ناهمگن مستقیما" با هدایت هیدرولیکی و ارتفاع سطح آب در مخزن سد ارتباط دارد. همچنین نتایج نشان داد که در سدهای خاکی ناهمگن، این مقادیر با ضخامت هسته رسی رابطه معکوس دارد. با مقایسه و استفاده از تحلیل رگرسیون، معادله ای برای پیش بینی ارتفاع زهکش پنجه سد همگن ارایه شد که به ازای مقادیر  بزرگتر، دارای دقت بیشتری می باشد. در نهایت، اندازه زهکش پنجه سد خاکی همگن با زاویه 45 درجه و شاخص  و در حالت ناهمگن، زاویه 45 درجه با شاخص  به عنوان بهینه ترین حالت گزارش شده است.

  کلیدواژگان: سد خاکی همگن، هندسه زهکش پنجه، خط نشت، Plaxis
 • مرتضی عبدالحسینی*، منوچهر حیدرپور، جهانگیر عابدی کوپایی صفحات 2901-2912

  روش های متعددی برای نمک زدایی از آب شور ارایه شده که می توان آن ها را در دو گروه اصلی فرآیند های غشایی و حرارتی طبقه بندی نمود. روش های دیگر نیز برای شوری زدایی از آب دریا وجود دارد که مهم ترین آن ها زیست پالایی از جمله گیاه پالایی می باشد. هالوفیت ها گیاهانی هستند که قادرند غلظت هایی از نمک را تحمل کنند که اغلب گیاهان در این شرایط قادر به حیات نیستند. در این پژوهش، از گیاه آتریپلکس لنتی فورمیس به عنوان پالاینده و آب با هدایت الکتریکی 000 15 میکروزیمنس بر سانتی متر به عنوان آب شور استفاده شد. همچنین برای بررسی تاثیر تعداد بوته در واحد سطح، از 3 سطح تراکم (بدون گیاه، 12 و24بوته) استفاده شد و نیز فاکتور زمان ماند در 4 سطح (7، 14، 21 و 28 روز) در نظرگرفته شد. آزمایش در دو حالت مختلف (با تراکم و زیولیت، بدون تراکم و بدون زیولیت) و با سه تکرار انجام شد. هدایت الکتریکی، غلظت یون های کلسیم، منیزیم، سدیم و کلراید قبل و بعد از تصفیه توسط گیاه اندازه گیری و درصدهای متوسط کاهش پارامترهای مذکور محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که هدایت الکتریکی مخزن بدون گیاه (مخزن محتوی زیولیت) 1/4 درصد و در تراکم 12 بوته به همراه بستر زیولیت 4/13 درصد و در تراکم 24 بوته به همراه بستر زیولیت 9/15 درصد کاهش یافته است. همچنین یون های کلسیم، منیزیم، سدیم، کلراید به ترتیب 9/35، 25، 18و9/16درصد کاهش یافت.

  کلیدواژگان: شوری زدایی، هالوفیت، زئولیت، آتریپلکس، آب های شور
 • محمدرضا حامی کوچه باغی، تیمور سهرابی*، آرزو نازی قمشلو صفحات 2913-2923

  در مناطقی که بارندگی سالانه آن ها کمتر از نیاز آبی گیاهان است الزام به فراهم نمودن آب برای گیاه به منظور رشد مناسب و بدون تنش وجود دارد. یکی از روش هایی که کمترین صدمه را به محیط زیست وارد می آورد استفاده از تکنیک های استحصال آب باران است. شبیه سازی یک سیستم استحصال آب تا به حال مورد غفلت قرار گرفته است و این کار جزو معدود کارها در این زمینه است. سیستم کجاوه یک سیستم استحصال آب باران در محل است که قابل استفاده در مناطق با شیب بسیار کم بوده و به صورت مکانیزه برای کشت های سالانه قابل اجرا است. به منظور بررسی کارکرد سیستم استحصال آب باران، شبیه سازی کامپیوتری انجام گرفت. اصلی ترین بخش این شبیه سازی، تخمین نفوذ باران در سطوح شیب دار است. در این تحقیق یک روش مفهومی- تجربی برای تخمین نفوذ باران در سطوح شیب دار و یافتن ساختاری با ابعاد هندسی مناسب جهت استحصال آب باران استفاده گردیده است. نتایج حاصل از شبیه سازی تهیه شده با استفاده از این روش، با داده های آزمایش مقایسه گردید و پس از کالیبره نمودن شبیه سازی، از آن برای بررسی ساختار هایی با شیب مختلف دیواره ، استفاده شد. نتایج بیانگر وجود یک شیب بهینه است که در آن حداکثر توان سیستم کجاوه برای متمرکز نمودن آب اتفاق می افتد. برای خاک با باف شن- لم، ساختمان خاک دانه ای، شدت بارش 49/11 سانتی متر در ساعت، مدت بارندگی به طول 10 دقیقه و در شرایط ایجاد ساختار در این تحقیق، ساختاری با قاعده مربع بطول50 سانتی متر و عمق حفره 10 سانتی متر (شیب دیواره در حدود 22 درجه)، بیشترین کارآیی در متمرکز نمودن آب را از خود نشان داد.

  کلیدواژگان: نفوذ، کجاوه، باران، شیب، شبیه سازی
 • صارم نوروزی، علی نقی ضیائی*، اشکان طهرانی صفحات 2925-2936

  انتقال رسوبات در کانال های آبیاری یکی از چالش های مهم در طراحی سیستم های آبیاری می باشد. حوضچه رسوب گیر گردابی (VSB) یکی از انواع رسوب گیرهای با ابعاد کم و راندمان بالا می باشد که با استفاده از گردابه های جریان، رسوبات را حذف می کند. پژوهش های صورت گرفته در مورد ساختار جریان در VSBها عمدتا بر پایه مدل های فیزیکی و آزمایشگاهی بوده و مطالعات مدلسازی ریاضی کمی در مورد ساختار جریان درون این نوع رسوب گیر انجام شده است. در این پژوهش میدان جریان سه بعدی درون VSB با استفاده از مدل SSIIM شبیه سازی شد و نتایج میدان سرعت حاصل از مدل های تلاطمی موجود در مدل با مقادیر آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل SSIIM قادر به شبیه سازی پدیده های غالب درون VSB همچون گردابه مرکزی و گردابه های ثانویه در اطراف دیواره ها می باشد. همچنین نتایج نشان داد که توزیع سرعت مماسی در حوضچه رسوب گیر گردابی در بعضی از قسمت های میدان که دارای فاصله بیشتری از کانال های ورودی و خروجی می باشند، از توزیع گردابه ترکیبی رانکین پیروی می کند هر چند این گزاره در همه قسمت های میدان صادق نیست. مدل تلاطمی k-ε نتایج غیرقابل قبولی را برای توزیع سرعت مماسی بدست می دهد، در حالی که  توزیع های سرعت مماسی و شعاعی بدست آمده از مدل k-ω انطباق قابل قبولی با اندازه گیری های آزمایشگاهی دارد.

  کلیدواژگان: حوضچه رسوب گیر گردابی، شبیه سازی میدان جریان، مدل عددی SSIIM
 • جوانشیر عزیزی مبصر*، علی رسول زاده، اکبر رحمتی، افشین شایقی، آیدین باختر صفحات 2937-2951
  پراکنش نامناسب ایستگاه های زمینی اندازه گیری بارش، موجب استفاده از منابع اطلاعاتی دیگر بارش از قبیل منابع ماهواره ای، بازتحلیل و منابع بارش شبکه بندی شده زمینی در سال های اخیر شده است. در این پژوهش یکی از محصولات مهم بارشی به نام Era5 در سطح استان اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابتدا مشاهدات زمینی در طی دوره آماری 2004 تا 2014 درون یابی شده و با داده های Era5 در مقیاس های زمانی روزانه، ماهانه و سالانه مقایسه شدند. ارزیابی ها با استفاده از شاخص های RMSE، ضریب همبستگی و شاخص های جدول توافقی که متشکل از POD، FAR، CSI و POFD است، انجام شد. نتایج نشان داد که در مقیاس روزانه در اکثر سلول های مورد بررسی ضریب همبستگی برای منبع بارش Era5 بیش تر از 75/0 و مقدار RMSE نیز کم تر از 3 میلی متر بود. در مقیاس ماهانه نیز مقدار ضریب همبستگی برای منبع Era5 بیش تر از 8/0 و شاخص RMSE نیز برای منبع بارش Era5 در اکثر سلول های مورد بررسی، کم تر از20 میلی متر بود. بررسی ها با استفاده از شاخص های جدول توافقی نشان داد که مقدار شاخص POD برای منبع بارش Era5 در سلول های محل تحقیق، در دامنه 7/0 تا 85/0، FAR در محدوده 0 تا 25/0، POFD در محدوده 1/0 تا 2/0 و CSI در محدوده 4/0 تا 5/0 متغیر می باشد. مقادیر بارش هر دو منبع بارشی  با استفاده از روش تحلیل خوشه ای Ward در 6 کلاس طبقه بندی شد. نتایج روش k-means و مدل ویلکز لامبدا صحت طبقه بندی و تفاوت بین میانگین های خوشه ها را تایید کرد. در حالت کلی می توان گفت که محصول بارشی Era5 در دو مقیاس زمانی روزانه و ماهانه می تواند بعد از اعمال تصحیحات اریبی به عنوان جایگزین مناسبی برای نقاط فاقد ایستگاه اندازه گیری بارش در سطح منطقه مطالعاتی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ماهواره بارش، بازتحلیل، جدول توافقی، شبکه بندی
 • ندا بهرامی، محبوبه جلالی*، علی اکبر زارع صفحات 2953-2963

  غلظت زیاد نیترات مخصوصا" در سبزیجات برگی، تهدید بزرگی برای سلامت انسان محسوب می شود. عوامل مختلفی در کاهش تجمع نیترات در سبزیجات نقش دارند که یکی از این عوامل، فراهمی عنصر آهن است. در این آزمایش، به منظور بررسی و مقایسه اثر منابع مختلف آهن بر تجمع نیترات کاهو در سیستم هیدروپونیک، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل منابع مختلف آهن از جمله سولفات آهن، کلات آهن (Fe-EDTA) و آمینوکلات آهن با غلظت آهن یکسان 20 میکرومولار بودند. یک محلول غذایی بدون آهن نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد آمینوکلات آهن موجب افزایش وزن خشک ریشه (138 درصد)، وزن خشک اندام های هوایی (59 درصد)، هدایت روزنه ای (80 درصد)، سرعت فتوسنتز (107 درصد)، میزان کلروفیل (91 درصد)، Fv/Fm (60 درصد) و غلظت آهن اندام های هوایی (113 درصد) نسبت به شاهد شد. همچنین، آمینوکلات آهن بر میزان فعالیت آنزیم های نیترات ردوکتاز (168 درصد)، نیتریت ردوکتاز (33 درصد) و گلوتامین سنتتاز (67 درصد) نسبت به شاهد افزود. استفاده از آمینوکلات، کلات آهن و سولفات آهن موجب کاهش به ترتیب 55، 11 و 18 درصدی غلظت نیترات نسبت به شاهد شد. به طور کلی، نتایج نشان داد که کاربرد آمینوکلات آهن موجب کاهش تجمع نیترات از طریق افزایش فعالیت آنزیم های دخیل در متابولیسم نیترات شد. با توجه به نتایج، آمینوکلات آهن می تواند برای کاهش غلظت نیترات و افزایش عملکرد کاهو در کشت هیدروپونیک استفاده شود.

  کلیدواژگان: آهن، آمینو کلات، کلات آهن، نیترات، هیدروپونیک
 • علی اکبر سبزی پرور*، فاطمه خوشحال جهرمی، رحیم محمودوند صفحات 2965-2973

  آگاهی از رژیم حرارتی خاک و نوسانات آن علاوه بر تاثیر بر توازن انرژی تابشی کره زمین، از خسارات احتمالی در بخش کشاورزی جلوگیری کرده و می تواند موجب افزایش بازدهی محصولات شود. در این مطالعه با بکارگیری روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین (SSA)، روند ها و مولفه های نوسانی و همچنین میزان انطباق مولفه های متناظر سری های زمانی دمای خاک (ST) و سری های زمانی دمای هوا و بارش در 28 ایستگاه هواشناسی کشور در سه کلاس حرارتی مزیک، ترمیک و هایپرترمیک، در ایران در طی سال های 1993-2017 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین نرخ افزایش ST در رژیم حرارتی مزیک و کمترین نرخ افزایش ST سطحی در رژیم حرارتی ترمیک واقع شده است. نوسانات بارش در فاز معکوس نسبت به نوسانات ST قرار دارند. دوره های بازگشت غالب در سری های سالانه 3/2 و 11-12 ساله بودند که می تواند مرتبط با تغییرات دو سالانه QBO و جریانات مداری و همینطور چرخه های 11 ساله لکه های خورشیدی باشند. با استفاده از انطباق های کوتاه و طولانی مدت مشخص شده بین روند و مولفه های نوسانی سری زمانی دمای خاک و دمای هوا، می توان به تولید و بازسازی تغییرات دمای خاک بر مبنای دمای هوا پرداخت.

  کلیدواژگان: مجموعه‎ی مقادیر تکین، مولفه های نوسانی، QBO، چرخه خورشیدی 12 -11 ساله
|
 • Mohammad Ebrahim Banihabib *, Bahman Vaziri, Seyed Reza Hashemi, Mitra Tanhapour Pages 2725-2738

  One of the requirements for sustainable operation of soil, water and environment resources in agricultural sector is addressing the sustainable development criteria in dam construction projects. In current research, multi-criteria decision making methods (MCDM) including ELimination Et Choice Translating REality (ELECTRE), as a non-compensatory model, and the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), as a compensatory model, were applied to select proper site for Kandoleh dam in Kermanshah province. For this porpose, after determining the suitable criteria with the help of studies and experts' opinions, group decision making was applied to identify the weight of the criteria by measuring the decision-makers' agreement. Then, the four selected sites for the Kondoleh dam were ranked based on technical, economic, social, environmental criteria and the relevant sub-criteria. At the end, the results were compared togeather. In order to reach a consecsus in the rankings of the two mentioned models, integration methods such as grade average, Copeland and Borda were employed and finally the average method was employed to finalize the results of the integrated methods. Also, 17 sub-criteria were ranked for choosing the dam's site. Based on the results, alternatives ranking for the two models; ELECTRE and TOPSIS, was different. However, the results of the ELECTRE model are more consistent with the final result of the integration methods. The results presented in this study are applicable for selecting storage reservoirs based on sustainable development criteria in soil and water resources development projects.

  Keywords: Sustainable Development, Dam site selection, TOPSIS, ELECTRE Model
 • Reza Saeidi *, Abbas Sotoodehnia Pages 2739-2749

  In an experiment, the effect of soil surface plotting on leachinguniformity of soil profile was investigated. The experiment was performed in a physical model with dimensions (height×width×length) of 1×0.5×2 meters. The leaching of the soil profile was simulated in presence of subsurface drainage pipe. The plots were made by separating the soil surface into four equal parts (with dimensions of 0.5×0.5 m), in order to prevent water mixing on the soil surface. An equal water depth was applied for soil leaching, before and after soil surface plotting. After leaching, the ECe of soil samples taken from different depths (20, 40 and 60 cm) and different distances from the drain pipe (25, 75, 125 and 175 cm) were measured. The amount of standard deviation of soil salinity data were 2(dS/m) and 0.63(dS/m) before and after soil surface plotting, respectively. The uniformity coefficient of salinity distribution in the soil profile before and after soil surface plotting was estimated to be 45% and 76%, respectively. The results showed that the presence of drain pipe was effective on infiltration rate at different parts of the soil surface. So that the infiltration rate was estimated to be 1.9, 1.7, 1.56 and 1.47 (mm/h) at 25, 75, 125 and 175 cm far from the drain pipe, respectively. Through soil plotting, the unbalanced water infiltration to the soil surface was prevented, in order to have a uniform soil washing at different places. The results showed that the soil leaching uniformity can be achieved by adopting a management strategy. Therefore, more drainage water production, depletion of soil nutrients and environmental pollution are prevented.

  Keywords: Drainage, Leaching curve, Soil permeability, Soil Salinity
 • Saeed Bazgeer *, Ebrahim Asadi Oskouei, Faezeh Abbasi, Parviz Rezazadeh, Masoud Haghighat Pages 2751-2760

  The present study aimed to investigate the periodic behavior, frequency and severity of drought along with introducing one or several adopted indices for each climate region in Iran. Daily data of 42 synoptic weather stations for a 23-year statistical period (1993-2016) were used in this study. Using the "efficient measure" hypothesis, the drought characteristics of each climate zones were investigated in the country. The years 1999-2000 in the arid zone and 2007-08 in other climate types were considered as a year of widespread drought throughout the country. According to "efficient measure", the results showed that the percentage of normal precipitation index (PNPI) was not a suitable indicator, especially for humid regions. Whereas, the standardized Precipitation Evapotranspiration index (SPEI) showed better performance on drought monitoring in wetter regions. Unlike the performance of other indices, the standardized precipitation index (SPI) had the same results in drought monitoring in all climates. This finding does not seem logical and indicates that the use of SPI should be done more carefully. With regard to the droughts persistence, except for the Chinese-Z index which in some cases showed completely opposite results in the wetter and dry periods, not all indices differed significantly. In addition, the results of this study revealed that the pattern of drought changes was not periodic.

  Keywords: Meteorological drought, Standardized Precipitation Index, Climate Classification
 • Omid Raja, Hadi Rezaii Rad *, Hamed Ebrahimian Pages 2761-2772

  Studies have shown that irrigation efficiency is low in Iran and Khuzestan province. However, it is essential to increase irrigation efficiency and reduce irrigation water losses in the field according to the water resources status. The main purpose of this study was to evaluate the performance of furrow irrigation in the fields of Shahid Beheshti Agriculture and Industry Company in Dezful and to offer some proposed solutions using optimization of design parameters by WinSRFR model. Three fields in Deylam region and three fields in BC region were selected to determine the irrigation efficiency. The results showed that the deep percolation and runoff losses in the fields of Deylam region varied between 4.9 to 81.5% and 24.3 to 62.3%, respectively. These values were detemined at 3.2 to 49.2% and 5.6 to 62.3% in the fields of BC region, respectively. Overall, the results showed that the amount of runoff losses is more than the amount of deep percolation losses in all the studied fields in Deylam and BC regions. However, despite the high losses, some fields were under deficit irrigation and their water requirement efficiency was less than 100%. The application efficiency in all fields varied between 13-45%. Generally, investigations showed that the management of the amount and duration of irrigation was not appropriate; this is due to the lack of awareness of farmers about the amount of water needed and cut-off of the inflow at the appropriate time. After evaluating the current situation, the presentation of management solutions using the WinSRFR model showed that if proper management of the length, slope and flow rate to the furrows is done, the water application efficiency will be significantly increased 35.8% (from 29.8% to 65.6%) and runoff losses decreased 49.7% (from 59.7% to 10%).

  Keywords: Application efficiency, Surface irrigation, Deep percolation, Runoff, simulation
 • Ali Ataee *, Mohammad Reza Neyshabouri, Mehdi Akbari, Aslan Egdernezhad, Safoora Asadi Pages 2773-2786
  Plant Available Water (PAW) is the most common criteria for Soil Available Water (SAW) to plants which assumes uniform water availability between two matric potential limits (field capacity to permanent wilting point) and ignore other limiting factors for plants. Integral Water Capacity (IWC) is one of the most recently developed criteria for SAW that consider all soil restrictions including unsufficient aeration, rapid drainage, resistance of root penetrability and salinity, in order to estimate the SAW properly. In this study, in order to compare the applicability of PAW and IWC criteria in irrigation management, soil physical and hydraulical properties of a pistachio garden, with drip irrigation system, were measured and PAW and IWC ​​were calculated. Based on these criteria, two irrigation regimes ( and) were determined. According to the results, the irrigation periods for  and were 8 and 12 days and irrigation duration were obtained 6 and 12 hours, respectively. Soil salinity distribution and root water uptake in two irrigation regimes were simulated using HYDRUS-2D model after validation for garden condition which showed a high accuracy for modeling. The results showed that in , soil salinity is driven to areas farther from the root of the tree and the area with low salinity levels, which plays an effective role in water absorption, are expanded. Based on the simulation, 63.7% and 48.1% of crop water requirement were provided through  and  managements, respectively. Therefore, by using IWC index, irrigation management could have a better accommodation to field conditions and leads to less water and salinity stress.
  Keywords: HYDRUS Model, Integral water capacity, Irrigation regime, Plant available water, Soil water availability
 • Seyed Mohsen Hoseini Hoseinabad, Babak Motesharezadeh *, Jamasb Nouzari, Peyman Azarfam Pages 2787-2801

  Pesticides consumption, especially in fresh-use crops creates some concerns. The aim of this study is to investigate the effect of chemical synthesis of essential and quasi-essential elements along with complexing compounds and their effects on pest control of two spotted spider mite in Strawberry. Treatments included the combination of virogard commercial fertilizer in two concentrations (2 and 5 per thousand, recommended by the manufacturer) and protective fertilizer synthesized in this study at a concentration of 10 per thousand (effective concentration determined in the pre-test) and the combination of protective fertilizer + pesticide (half permissible concentration) and control treatment (distilled water) in two stages of application of fertilizer treatments (pre-infested and post-infested plants to mites) with six replications which were performed in greenhouse conditions. In the growth period after fertilizer application, the death mites percent was estimated by Henderson-Tilton formula. Also, after three months, the plants were harvested and some morpho-physiological and nutritional characteristics were measured. Determination of nutrient concentrations of potassium, phosphorus and silica in aerial parts of the plant as well as determination of pH and titratable acidity, Vitamin C, Total Soluble Solids and Antioxidant Levels of Fruit as Postharvest Properties of Strawberries were also measured. The highest death percentage of mite (79.2%) was due to the protective fertilizer + acaricide treatment in both stages before and after plant infestation to mite. The synthesized fertilizer had the greatest effect on fresh and dry shoots weight.  Virogard composition at 5/1000 concentrations, It had the greatest effect on fresh and dry weights. The highest concentration of potassium (29.26 g/kg) was belong to protective fertilizer+ acaricide and the highest concentration of phosphorus (6.48 g/kg) and silicon (753 mg/kg) was belong to the synthesized protective fertilizer individually. Considering the efficacy of the compounds used, it is recommended to use these compounds as inducers of plant resistance in order to reduce the use of pesticides and improve the product quality.

  Keywords: Induced resistance, IPM, Storage time, Protective fertilizer, strawberry
 • Ava Mohrazi, Reza Ghasemi * Pages 2803-2814

  Copper is an essential micronutrient to plants, which it`s deficiency is common in calcareous soil. Most of the soils are calcareous in Iran, therefore farmers and gardeners may observe the deficiency of this element during the growing season. Given the importance of copper in the nutrition of date trees, especially in calcareous soils, a better understanding of the mechanism and kinetics of copper release from the soil can provide useful information about the factors affecting the bioavailability of this element. Therefore, this study was conducted to investigate the influence of depth and canopy of three palm cultivars on kinetics release of copper. For this purpose, soil samples were collected from three depths of 0-20, 20-40 and 60-40 cm and two locations (under canopy and outside the canopy) with three replications, for three cultivars of date palms; Shahani, Ghasab and Halvan. Extraction was performed in eight different time periods with ammonium bicarbonate Diethylene Triamine Penta acetic acid (AB-DTPA). Results showed that the power function, simple Elovich, and parabolic diffusion were the best fitted models for describing Cu release. The pattern of copper release was fast during the first two hour and decreased at subsequent time. The results of this study indicating the positive effect of date palm canopy on the availability and rate of copper release from calcareous soils. So that the rate of copper release related to the depth of 40-60 cm of the soils under the canopy was higher than the one in the same depth outside the canopy, which can be attributed to root exudations and pH reduction. Among the three cultivars studied in this research, Shahani cultivar had the highest amount of copper release.

  Keywords: release kinetics, Copper, depth, canopy
 • Ali Reza Vaezi *, Rana Bigdeli Pages 2815-2825

  Poor vegetation cover on the surface and lower content of soil organic matter are main factors influencing the sensitivity of soils to erosion from cultivation strips in semi-arid regions. The aim of this study was to investigate the effect of raindrops impact on runoff and soil loss from rills in different soil textures in the semi-arid region. Soil samples were taken from dominant soil textures in hillslopes affected by rill erosion in Zanjan province. For this purpose, three soils with different textures (clay loam, silty loam and sandy loam) were examined with three replications in a flume with 1 m in length and 0.6 m in width and 10% slope under simulated rainfall. Each soil sample was subjected under direct and non-direct raindrop impact with an intensity of 50 mm/h for 30 minutes. Runoff production and soil loss from the rills were measured at a time-scale of 5-min to reach a steady state runoff flow. The results showed that runoff production and soil loss were affected by raindrop impact (p < 0.01). The highest and the lowest impact of raindrops on runoff production were found in clay loam (2.95 times) and sandy loam (2.02 times), respectively. In terms of soil loss, sandy loam was the most sensitive to raindrop impact (3.66 times), whereas clay loam was the most resistant soil (2.47 times) to raindrop impact. An increasing trend was observed in runoff production during rainfall time, while soil loss varied irregularly in the rills. This study revealed that runoff production is significantly affected by the distribution of particle size, while soil loss is remarkably dependent on the aggregate stability. Therefore, maintaining soil surface cover plays an effective role in preventing soil loss by raindrop impact in the rainfed furrows.

  Keywords: Rill detachment, . Runoff, rainfall intensity, soil physical properties, Soil loss
 • Karim Shahbazi *, Arzhang Fathi Gerdelidani Pages 2827-2838

  Because the range between boron (B) deficiency and toxicity thresholds in soils for many plants is very short, accurate evaluation of available soil B status by soil testing is necessary for proper use of B fertilizer. This study was conducted to compare ICARDA and Soil Science Society of America (SSSA) procedures as the most commonly used methods to determine available soil B. A total of 20 surface soils with different physical and chemical properties were selected and their available B concentration was measured by ICP method and the colorimetric procedures proposed by ICARDA and SSSA. The effect of activated carbon application and the presence of suspended colloids on B concentration was also investigated. Mean available B concentration in the soils for ICARDA and SSSA methods by ICP were 2.59 and 2.86 mg/kg, whereas those by azomethine-H were 2.43 and 2.69 mg/kg, respectively. The relationship between B measured by ICP and azomethine-H for SSSA indicated a higher correlation ( ) and a better fit to 1:1 line than ICARDA ( ). Mean B concentrations were 2.86 mg/kg using hot 0.02 M  and 2.84 mg/kg using hot water. The use of activated carbon decreased B in extracts significantly. The mean of available B extracted from the soils using hot water with carbon was 2.59 mg/kg, whereas it was 2.84 mg/kg without carbon. Use of 0.2, 0.4 and 0.6 g carbon per 40 ml of B solutions with different initial concentrations yielded the mean B recovery of 104.9, 100.4 and 97.6%, respectively. Because of suspended colloids, B concentrations in extracts filtered through Whatman 40 filter-paper were higher than those filtered through Whatman 42. Without the use of carbon, predicted error in B determination due to color in extract ranged from 0 to 0.88 mg kg-1. Generally, the SSSA method measured available soil B more accurate than ICARDA and it is therefore recommended to use.

  Keywords: Available soil B, Azomethine-H, ICP, ICARDA, SSSA
 • Mohammad Ansari Ghojghar *, Masoud Pourgholam-Amiji, Shahab Araghinejad Pages 2839-2852

  Today, the occurrence of dust storms, in addition to having a direct impact on people's lives, has adversely affected the agricultural sector, including agronomy, horticulture, natural resources and the environment. This study was carried out to investigate the trend of frequency changes of days with dust storms and its relationship with Standardized Precipitation Index (SPI), using hourly and daily dust data and monthly rainfall data of 21 selected synoptic station in the west and southwest of the country with a seasonal scale over a 25 years (1990-2014) statistical period. After quality controlling all dust data for abnormality, using Kolmogorov-Smirnov test, and also measuring the long-term memory of time series using the Hurst coefficient, non-parametric Mann-Kendall and Spearman tests were used at a 95% confidence level to examine the trend of abnormal data. Then, the seasonal SPI drought index was calculated in the proposed stations and its trend was analyzed by parametric linear regression test method. Also, the zoning of the Mann-Kendall statistics and the linear regression of the variables were performed by IDW method in ArcGIS software. Then, to investigate the climatic relationship with dust storms, stations with SPI index and also variable frequency of days associated with dust storms had a significant trend (dust storms in both Mann-Kendall and Spearman methods and SPI index in the method of linear regression), were analyzed by Pearson correlation technique. The results showed that out of a total 21 series of seasonal data; the stations of Hamedan (Nozheh), Ilam, Islamabade-Gharb, Keramnshah, Sarpole-Zahab, Abadan, Bandare-Mahshahr, Bostan, Dezful, Masjedsoleyman, Safiabad, Dogonbadan, Sanandaj, and Khorramabad have a high correlation between standard precipitation climatic index and the frequency of dusty days. So that the highest correlation between the number of dusty days and SPI drought index was attributed to Dezful, Bostan and Masjedsoleyman stations with the Pearson coefficients of -0.920, -0.913 and -0.911 and P-Values of 0.002, 0.025 and 0.044, respectively. The results of this study could be useful in managing the consequences of dust storms in the study areas.

  Keywords: Dust, Non-Parametric Tests, Kolmogorov-Smirnov, Hurst Coefficient, Standard Precipitation Index
 • Shila Khajavi-Shojaei, Abdolamir Moezzi *, Mojtaba Norouzi Masir, Mehdi Taghavi Zahedkolaei Pages 2853-2864

  In recent years using modified biochar has been considered as an adsorbent to removal of inorganic pollutants such as nitrate from aqueous solution. Because of the increase of nitrate concentration in water resources and its environmental consequences, in this study the efficiency of nitrate adsorption by iron-modified common reed biochar from aqueous solution was investigated. For this purpose common reed biomass was modified by one molar iron chloride solution and then pyrolyzed at 500 °C and its physicochemical characteristics were measured. Nitrate adsorption was evaluated in batch experiments. The results indicated that the yield, cation exchage capacity (CEC), anion exchange capacity (AEC) and surface area of the biochar increased through modification by iron chloride. The adsorption efficiency of nitrate increased by increasing contact time, but it reduced by increasing initial concentration of nitrate in the solution. The pseudo-second-order kinetics model provided a good description for adsorption processes of biochar produced at 500 ºC (R2= 0.98) and iron modified biochar (R2= 0.99). Among the adsorption isotherms, Langmuir model (R2= 0.99) illustrated the best fit with the experimental data for both biochars. In general, the results of this study showed the high potential of iron-modified biochar for nitrate sorption (81.30 mg g-1). Thus, it could be concluded that the iron-modified biochar has high potential for nitrate removal from aqueous solutions.

  Keywords: Isotherm, kinetics, nitrogen, Organic adsorbent, Pollution
 • Zohre Khodadadie Khamseloie, Siroos Jafari * Pages 2865-2876

  This research was conducted to evaluate the effect of land use changes on the land quality under deforestation in semi-arid regions. Soil quality of the top layer (0-15 cm) was compared for two land uses. The results show that the organic matter (OM), aggregate stability (AS) and dispersible clay (DC) were changed from 1.19, 2.22, and 2.4% in oak forest to 0.67, 2.08, and 22.8% in deforestation area, due to land use change. These results showed a severe decrease in soil quality due to deforestation. Aggregate stability was decreased and dispersible clay was increased due to deforestration. In addition, the canopy cover and soil organic matter were reduced. With increasing the DC, it was increased the soil surface crust and accelerate the splash erosion. Bulk density increased, since the OM decreased. Also, the percentages of gravel, sand, coarse and fine silt changed from 6.3, 56, 12.6, and 5.4% to 35.6, 64.3, 14.6, and 2.5%, respectively, due to deforestration. Direct sunlight and higher soil heat, especially in hot seasons, accelerated the volatilization of soil nitrogen and despite the addition of nitrogen fertilizers to the farmland, the amount of nitrogen in the farmland decreased. Data analysis by PCA method showed that the different factors affect the varimax due to land use changes. Deforestation was the main factor changing the soil characteristics and seriously reducing the land quality. Land use change not only does not benefit the production of more food, but also destroys the quality of the land, causing floods and increasing sediment from these areas.

  Keywords: clay, fixation, mineralogy, potassium, release
 • Amin Hajiahmadi, Mahnaz Ghaeini-Hessaroeyeh *, Mohammad-Javad Khanjani Pages 2877-2888

  Vortex drop shafts, with a primary function of dissipating flow energy, are used to transfer flow from higher to lower elevations. In the present research, the physical model of the vortex drop shaft of the eastern Tehran sewage system in Iran are studied and the effects of the inflow Froude number, inlet bottom slope, and the ratio of sump depth to vertical shaft diameter on the flow energy dissipation rate are surveyed. This study was performed with Froude numbers of 1.79, 2.01, 2.18 and 2.31, the inlet bottom slopes of 0.251, 0.4, and 0.571, and the sump depth to vertical shaft diameter ratios of 0, 1, and 2. Accordingly, 36 experiments were designed. For the purpose of increasing accuracy and analysis of results, each experiment is repeated 3 times. Consequently, 108 experiments were done. The results showed that the flow energy is dissipated  in the range of 93.7% to 98.5% by changing the parameters. In addition, increasing the inflow Froude number and the sump depth to vertical shaft diameter ratio cause the reduction of the flow energy dissipation rate in the vortex drop shaft by 2.2% and 3%, respectively. Also, increasing the inlet bottom slope increases the flow energy dissipation rate by 2.4%. According to the interaction between the flow energy dissipation and the outflow Froude number, the appropriate sump depth to vertical shaft diameter ratio proposed 0.3-1.2. Furthermore, a nonlinear relationship using the variance analysis was presented to estimate the flow energy dissipation rate.

  Keywords: Drop Shaft, Vortex Flow, energy dissipation, Variance analysis
 • Sobhan Moradi, Saeed Salehi, Kazem Esmaili * Pages 2889-2900

  The objective of this study was to reduce the hydraulic gradient and consequently to weak the piping phenomenon. For this purpose, various models of geometric dimensions and hydraulic performance of clay core and toe drainage in earthen dams were investigated. Therefore, by using experimental modeling in both homogeneous and heterogeneous states, the seepage rate and the ferritic level in the earthen dam body with water level readings in seven observation wells and piezometric pressure measurement in 30 piezometers installed on the channel wall have been examined. Accordingly, three dimensionless ratios  with three heights (0.12, 0.20 and 0.28 m) at different angles (45, 60 and 90 degrees) were chosen to evaluate the performance and provide the optimal index  in the toes drainage design of earthen dams. Then the results of PLAXIS numerical model were validated by experimental data through calibration parameter and P-VALUE and RMSE statistical tests. The results showed that the optimal geometric dimensions of toe drainage due to direct relationship of reservoir water level with the position of the ferriatic line and its exit from the lower slope of homogeneous and heterogeneous earth dams are directly related to hydraulic conductivity and water level in the reservoir. In heterogeneous earthen dams, these values ​​are inversely related to the thickness of the clay core. By comparing and using regression analysis, an equation was proposed to predict the drain height of the homogeneous dam, which is more accurate for larger values of . Finally, the toe drainage size of homogeneous earth dam with an angle of 45 degrees and index of  and in heterogeneous state, the angle of 45 degrees with index of  have been reported as the optimal state.

  Keywords: Homogeneous earth dam, Toe drainage geometry, Seepage line, Plaxis
 • Morteza Abdolhoseini *, Manouchehr Heidarpour, Jahangir Abedi-Koupai Pages 2901-2912

  There are several methods for desalination which could be divided into two classes of membrane and thermal processes. Other methods are also existed, of which, bioremediation (including phytoremediation), is the most important method. Halophytes are recognized as plants associated with the capability of tolerating those amounts of salt concentrations that could not be tolerated by other plants. Current investigation utilizes Atriplex Lentiformis plant as the purifier and solution of 15000 μS/Cm as the saline water. Three levels of plant density (0, 12, 24 plants) and four retention times (7, 14, 21 and 28 days) were considered in this study. This experiment was carried out without and with the presence of zeolite. Different parameters including; electrical conductivity (EC), concentration of calcium, magnesium, sodium, and chloride ions were measured before and after the treatment and the average reduction percentages of the proposed factors were measured. It was found that the zeolite treatments with 0, 12 and 24 plants reduced the EC 4.1, 13.4and 15.9%, respectively. Also, the concentrations of calcium, magnesium, sodium, and chloride ions were reduced 35.9, 25, 18, and 16.9%, respectively.

  Keywords: Desalination, Halophyte, Zeolite, Atriplex, Saline waters
 • Mohammad Reza Hami Kouchebaghi, Teymour Sohrabi *, Arezoo Nazi Ghameshlou Pages 2913-2923

  In areas where annual rainfall is less than the crop water requirement, providing water for plant is necessary to grow properly without stress. One of the methods that have least damaging to the environment is rainwater harvesting techniques. The Kajaveh system is a local rainwater harvesting system that can be used in very low-slope areas and can be used in a mechanistic manner for annual crops. In order to investigate the operation of the rainwater harvesting system, computer simulations were performed. Estimating rain infiltration on sloping surfaces is the main part of this simulation. In this research, a semi conceptual- experimental method was used to estimate the infiltration of rainfall on sloping surfaces and find a structure with suitable geometric dimensions to rainwater harvesting. The results of the simulation that was prepared using this method were compared with the experimental data and after calibrating the simulation, it was used to study structures with different wall slopes. The results indicate that there is an optimal slope in which the maximum ability of the Kajaveh system to water concentrate occurs. For the soil whit Sand-Loam type, Aggregate structure, precipitation intensity of 11.49 cm per hour, rainfall duration of 10 minutes and in the conditions of structure formation in this research, a square base structure with 50 cm length and cavity depth of 10 cm (wall slope of about 22 degrees) showed the highest efficiency in water concentrating.

  Keywords: Infiltration, Kajaveh, Rain, Slope, simulation
 • Sarem Norouzi, Alinaghi Ziaei *, Ashkan Tehrani Pages 2925-2936

  Sediment transport in irrigation canals is an important issue in the design and operation of irrigation systems. The vortex‐settling basin (VSB) is a small scale, efficient, and economical device that using only the flow vortices to remove sediments. Most studies which explain flow patterns in VSBs are experimentally based on velocity measurements inside the VSBs in the laboratoary, and mathematical modeling studies are rare. The SSIIM model was used in this study to simulate the three-dimensional velocity distribution in a VSB, and the flow distribution obtained from available turbulence models in SSIIM were compared with experimental measurements. The results showed that the SSIIM model is able to capture the main features of the flow field, including the central vortex and secondary flows near the walls. The results also indicate that tangential velocity follows the combined Rankin vortex only in regions far from the inlet and outlet channels; however, this statement is not true in other regions. The k-ε turbulence model produces unacceptable results for the tangential velocity distribution, while both the tangential and radial velocity distributions obtained from the k-ω model are in reasonable agreement with laboratory measurements.

  Keywords: Vortex settling basin (VSB), Flow field simulation, SSIIM numerical model
 • Javanshir Azizi Mobaser *, Ali Rasoulzadeh, Akbar Rahmati, Afshin Shayeghi, Aydin Bakhtar Pages 2937-2951
  Inappropriate distribution of precipitation measurement stations has led to the use of gridded precipitation datasets, consisting of satellites, reanalysis and ground-based precipitation datasets in recent years. In this study, one of the important precipitation products named Era5 has been evaluated in Ardabil province. The observation data were first interpolated during the 2004–2014 statistical period and compared with Era5 data based on daily, monthly and annual time scales. Evaluations were performed using RMSE, correlation coefficient and contingency table indices consisting of POD, FAR, CSI and POFD. The results showed that the correlation coefficient for Era5 at the daily time scale was above 0.75 for most of the cells and RMSE was below 3 mm. Also, the correlation coefficient for monthly time scale was above 0.8 and the RMSE was below 20 mm in most of the cells. Evaluation using contingency table indices showed that POD index in the studied cells ranged from 0.7 to 0.85, FAR ranged from 0 to 0.25, POFD ranged from 0.1 to 0.2 and the CSI was in the range of 0.4 to 0.5. Precipitation values of both precipitation sources were classified into 6 classes using Ward cluster analysis method. The results of k-means method and Wilkes-Lambda model confirmed the classification accuracy and the difference between the means of the clusters. In general, it can be concluded that the Era5 precipitation product at both daily and monthly time scales can be used as an appropriate alternative to data scarce regions after bias correction.
  Keywords: Bias correction, Satellite, Precipitation, contingency table
 • Neda Bahrami, Mahboobeh Jalali *, Aliakbar Zare Pages 2953-2963

  High nitrate concentrations, especially in leafy vegetables, is a great threat to human health. Various factors play a role in reducing nitrate accumulation in vegetables, one of which is the availability of iron. The purpose of this study was to compare the effect of different sources of iron on the accumulation of nitrate in lettuce in hydroponic system. Therefore, the experiment was performed in a completely randomized design with 4 treatments and 5 replications. Treatments included different sources of iron including iron sulfate, iron chelate (Fe-EDTA) and iron amino chelate with the same iron concentration of 20 μM. An iron free solution was also considered as control. The results showed that iron amino chelate application increased root dry weight (138%), shoot dry weight (59%), stomatal conductance (80%), photosynthesis rate (107%), chlorophyll content (91%), Fv/Fm (60%) and iron concentration of shoots (113%) as compared to the control. Also, iron amino chelate increased the activity of nitrate reductase (168%), nitrite reductase (33%) and glutamine synthetase (67%) enzymes compared to the control. Application of iron amino chelate, iron chelate and iron sulfate reduced the nitrate concentration by 55%, 11% and 18% compared to control, respectively. Generally, the results showed that the application of iron amino chelate reduced nitrate accumulation by increasing the activity of enzymes involved in nitrate metabolism. According to the results, iron amino chelate can be used to reduce nitrate concentration and increase lettuce yield in hydroponic cultivation.

  Keywords: Amino chelate, hydroponic, Iron, Iron chelate, Nitrate
 • Ali -Akbar Sabziparvar *, Fateme Khoshhal Jahromi, Rahim Mahmoudvand Pages 2965-2973

  Soil temperature (ST) variation can affect the earth energy balance. Moreover, the awareness of the soil thermal regime and its thermal fluctuations can prevent possible damages to agriculture and can increase crop productivity. In this study, using the singular spectrum analysis (SSA), trends and oscillation components, as well as the degree of the coincidence of the soil temperature (ST), air temperature (AT) and precipitation time series were investigated in three thermal regime classes namely: Mesic, Thermic and, Hyper thermic, in 28 high quality weather sites during 1993-2017. The results showed that the highest and lowest rates of ST increases have occurred in the Mesic and the Thermic thermal regime, respectively. The precipitation fluctuations were in the opposite phase with the ST fluctuations. The dominant return periods in the annual series were 2.3 and 11-12 years that could be related to quasi-biennial oscillation (QBO) variations, and 11-year cycles of sunspots. By the implementation of the coincidence which exists between the short and long term oscillations of ST and AT time series, one can generate and reconstruct ST data gaps based on AT.

  Keywords: SSA, Oscillatory components, QBO, 11-12 year solar cycle