فهرست مطالب

نقد و نظر - سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 102، تابستان 1400)

فصلنامه نقد و نظر
سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 102، تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/05/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عیسی موسی زاده*، مهدی عباس زاده صفحات 7-31

  مبناگرایی از مهمترین و پرسابقه ترین نظریات در خصوص توجیه معرفتی است که قابلیت و ظرفیت این را دارد که در مقابل بسیاری از رویکردهای رقیب که به شکاکیت و نسبی گرایی منتهی می شوند، ایستادگی و از خود دفاع کند. در این میان مبناگرایی در اندیشه ملاصدرا با توجه به مبانی خاص وی از جمله اصالت وجود و نسبتی که معرفت شناسی و وجودشناسی در اندیشه وی دارد از قابلیت و نقاط قوت زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال بررسی و تحلیلی جامع از مبناگرایی این فیلسوف نامدار است. در تحقیق حاضر به این نتیجه رسیدیم که اولا معرفت شناسی ملاصدرا کاملا تحت تاثیر وجود شناسی وی است، ثانیا تنها با تفکیک مراحل معرفت با توجه به قوس صعود و نزول می توان فرایند علم و توجیه آن را توضیح داد، ثالثا علوم حصولی فعل و در نتیجه تجلی نفس مجرد فاعل شناسا هستند و لذا بازگشت علوم حصولی به علوم حضوری است و رابعا توجیه معرفتی که صرفا در تصدیقات مطرح است، با بازگشت تصدیقات نظری به بدیهی و تصدیقات بدیهی به علم حضوری تبیین می شود.

  کلیدواژگان: ملاصدار، مبناگرایی، علم حضوری، علم حصولی، تصورات، تصدیقات
 • هومن محمد قربانیان* صفحات 32-61

  پاردوکس دروغگو شامل جمله خودارجاعی است که مدعی کذب خودش است. برای این پارادوکس راه حلهای متعددی ارایه شده که بخشی از آنها، کنار گذاشتن زبان طبیعی و استفاده از زبانهای صوری و مصنوعی را راه حل اساسی می دانند؛ اما تعدادی از راه حل ها هم سعی دارند این پارادوکس را در زبانهای طبیعی رفع کنند. مسئله این مقاله این است که چرا راه حل پل هورویچ به این پارادوکس طبق نظریه حداقلی صدق که در دسته دوم راه حلها قرار می گیرد ناقص است. هدف این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته این است که نشان دهیم ادعای هورویچ مبنی امکان توضیح همه کاربردهای مفهوم صدق با توسل به تمایل ذاتی و زبانی ما به قبول همه نمونه های صورت هم ارزی کافی نیست. پیشنهاد هورویچ برای حل پارادوکس دروغگو، کنار گذاشتن نمونه های صورت هم-ارزی مربوط به جملات خود ارجاع است. در این مقاله به این نتیجه خواهیم رسید که این پاسخ نه تنها نمی تواند جواب مناسبی برای این پارادوکس باشد، بلکه پذیرفتن این راه حل به معنای ناقص بودن تبیین و توضیحی است که تیوری حداقلی درباره مفهوم صدق ارایه می کند.

  کلیدواژگان: پارادوکس دروغگو، جمله خودارجاع، نظریه حداقلی صدق، صورت تعادل
 • محسن موسی وند صفحات 62-85

  در فقه سنتی تنها برخی ظنون خاص حجیت و اعتبار دارند. برخی اندیشمندان معاصر، اصل عدم حجیت ظنون عقلی را به چالش کشیده اند و ادله فقه سنتی بر این ادعا را ناتمام می دانند. در شماره 92 و 96 مجله نقد و نظر مقاله ای از حسین کامکار در نقد مدعای ابوالقاسم فنایی و دفاع از اصل عدم حجیت ظنون عقلی منتشر شد. ناقد در این مقاله تلاش کرده است اصل عدم حجیت ظنون عقلی را تثبیت و به اشکالات ابوالقاسم فنایی پاسخ و ادله ایشان را نقد نماید. به عقیده ما کوشش ایشان در نقد ادله فنایی و دفاع از فقه سنتی ناتمام است و اصل حجیت ظنون عقلی (مدعای فنایی) بدون ایراد پابرجاست. ایرادهای اساسی مقاله کامکار ضعف روش شناختی، نقد ضعیف ادله فنایی، عدم دقت به حیث صدور و دلالت حدیث و عدم توجه به تقدم ادله عقلی بر نقلی است. نگارنده بر این باور است که حجیت ظنون عقلی غیر قابل ردع از سوی شارع است.

  کلیدواژگان: حجیت ظنون عقلی، روش شناسی فقه، ابوالقاسم فنایی، فقه سنتی، ضعف روش شناختی
 • مهدی حریری*، سید محمود یوسف ثانی، سید حسین موسویان صفحات 86-114

  شناخت معقولات ثانیه فلسفی ، مقدمه ای ضروری در بازشناخت نظام اندیشه فلسفی قاضی سعید قمی به ویژه مخالفت وی با قایلان به اصالت وجود است. این پژوهش با بررسی دقیق و تفصیلی آثار قطعی الانتساب به وی به روش توصیفی- تحلیلی تلاش می نماید آراء و مبانی قاضی درباره معقولات ثانیه فلسفی و احکام آن را استخراج و تحلیل نماید. بررسی ها نشان می دهد وی اصطلاح معقول ثانی را به کار نبرده، بلکه از معقولات ثانیه فلسفی با عنوان «امور عامه» سخن گفته و مفاهیمی همچون، وجود، شیء، امکان و وجوب را از امور عامه برشمرده و آنها را مفاهیمی عام، بدیهی و معانی مصدری عارض و محمول بر همه اشیا می خواند که ضعیف ترین اشیا از جهت تحقق و دارای حظی از وجود در نفس الامر هستند. برخی اقوال وی بر نحوه ای عروض مابعدالطبیعی مفاهیم فلسفی دلالت دارد؛ البته او در بحث جعل، «ماهیت» را مجعول بالذات و دیگر اعراض و لوازم شیء را مجعول بالعرض می داند. تاکید وی بر جعل بسیط، برخی ابهام های یاد شده را برطرف می سازد. از سخن قاضی، دو سطح متمایز از خارجی بودن مفاهیم فلسفی فهمیده می شود: یکی آنکه این مفاهیم بهره ضعیفی از تحقق و عینیت داشته باشند؛ دوم آنکه هیچ تحقق و عینیت زاید بر ذات نداشته باشند.

  کلیدواژگان: معقول ثانی فلسفی، امور عامه، قاضی سعید قمی
 • محمدحسین مرادی نسب*، محمد جعفری صفحات 115-149

  برخی اندیشمندان مسلمان و مسیحی با نگاهی یگانه انگارانه به انسان، تصویری صرفا جسمانی از معاد ارایه می دهند. تبیین های جسم انگارانه از معاد در فضای اسلامی و مسیحی این تصور را پدید می آورد که آیا اندیشمندان هر دو مذهب، مسیری یکسان را پیموده اند. بررسی زمینه های یگانه انگاری و جسم انگاری معاد در فضای اسلامی و مسیحی، نقاط اشتراک و افتراق این اندیشمندان را نمایان می سازد. در این نوشتار با مطالعه آثار جسم انگاران اسلامی و مسیحی، انگیزه گرایش آنان مورد توجه قرار گرفت. نتیجه آنکه زمینه های شکل گیری اندیشه ی جسم انگاری در فضای اسلامی و مسیحی، متفاوت از یکدیگر است. اندیشمندان اسلامی به علت وجود نصوص فراوان پیرامون معاد جسمانی، معاد جسمانی را مسلم دانسته و از این رو برای اثبات آن، حقیقت انسان را به جسم و جسمانی فروکاستند؛ اما در فضای مسیحی، به سبب رشد علوم تجربی و نگاه فیزیکالیستی به پدیده های عالم، دوگانه انگاری انسان مورد خدشه قرار گرفت؛ از این رو اندیشمندان برای اثبات معاد به تبیین های جسم انگارانه از معاد روی آوردند. در فضای اسلامی رشد علوم عقلی سبب تثبیت دوگانه انگاری و نفی تبیین های جسم انگارانه شد؛ اما در فضای مسیحی رشد مکاتب عقلی و فلسفی عامل نفی دوگانه انگاری و گرایش به تبیین های مادی انگارانه از انسان و به تبع آن معاد گشت.

  کلیدواژگان: جسم انگاری، معادجسمانی، فیزیکالیسم، جاودانگی، مرگ
 • سید سعید رضا منتظری، سیده هانیه حسینی* صفحات 150-176

  صوفیان و عارفان مسلمان، گفتارها و سخنانی از خود به جای گذاشته اند که جنجال آفرین و پرمسیله بوده است؛ زیرا حداقل در ظاهر مخالف دین و درک آدمی قلمداد می شده است. روزبهان بقلی شیرازی نیز با نگارش کتاب شرح شطحیات، در تاویل و توجیه آن دسته از اقاویل و سخنان صوفیه که خارج از حد معروف بوده، کوشیده است. در این نوشتار ضمن پرداختن به معنا و تاریخچه "شطح"، شطحیات ابوالحسین مزین و ابوالقاسم نصرآبادی؛ دو تن از صوفیان کتاب مذکور به دلیل اهمیت محتوا مورد بررسی قرار گرفته است. محتوای شطحیات این دو تن، شامل مباحثی در باب عبودیت، ربوبیت و استغفار می باشد که از چالشی ترین موضوعات حوزه ی عرفان و تصوف است. این موارد در سنجه ی آیات قرآن و روایات به شیوه توصیفی و با روش کتابخانه ای واکاوی شده و میزان نزدیکی و دوری این معتقدات با سیره ی اهل بیت (ع) تعیین گشته است. که در نتیجه تعارض شدید آنها با هم آشکار گردید.

  کلیدواژگان: شطح، عبودیت، ربوبیت، استغفار، روزبهان بقلی شیرازی، ابوالحسین مزین، ابوالقاسم نصرآبادی
 • مهدیه السادات مستقیمی*، مینا جوگندی صفحات 177-203

   پیشینه کاوی قانون بازتاب از دیدگاه عرفان حلقه نشان می دهد که نقد و بررسی علمی خاصی پیرامون آن انجام نشده است این قانون بیانگر آن است که چگونه بازتاب اعمال خیر و شر انسان پس از عبور از فیلتر وسع به سوی عوالم بالا (خداوند) انعکاس میابد و به شیوه خاصی از طریق شبکه های مثبت و منفی زمینه ساز اشتداد هدایت و ضلالت انسان و بهره وری او از برخی آگاهی های مثبت و منفی می شود در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی انتقادی با تکیه بر اندیشه کلامی و عرفانی علامه طباطبایی ضمن توجه به نقاط مثبت این قانون ، نقدهای متعددی نظیر نادرستی مساوی پنداری بازتاب خیر و شر و بطلان انگاره انطباق آن بر چارچوب عدالت و عدم توجه به حقیقت تجسم عمل در عوالم دیگر و... به این قانون وارد کرده و همچنین به ضعف مبانی و ظرفیت این قانون در تبیین زوایای این بحث نظیر ابهام در تبیین جایگاه و شاخصه های وسع فرد در نمودار بازتاب و چرایی و چگونگی توقف ظهور بازتاب و... آن اشاره کرد .

  کلیدواژگان: عرفان حلقه، علامه طباطبایی، قانون بازتاب، نقد و بررسی
|
 • Isa Mousazadeh*, Mahdi Abbaszadeh Pages 7-31

  Foundationalism is a major early theory concerning epistemic justification, which has the capacity to resist against many rival approaches which lead to skepticism and relativism. Given his principles such as primacy of existence and the relation between epistemology and ontology in his view, Mull‚ Ṣadr‚ís brand of foundationalism has many advantages. In this re- search, we adopt a descriptive-analytic method to offer a comprehensive consideration and analysis of foundationalism in the views of this promi- nent philosopher. We conclude that, firstly, Mull‚ Ṣadr‚ís epistemology is quite influenced by his ontology; secondly, the process of knowledge ac- quisition and justification can be explained only by distinguishing differ- ent stages of knowledge given the arcs of ascent and descent; thirdly, knowledge by acquisition is an act and thus a manifestation of the subjectís immaterial soul. Hence, knowledge by acquisition goes back to knowledge by acquaintance; and finally, epistemic justification which solely applies to assents (taṣdÓq‚t) is accounted for by reducing theoretical assents to self-evident assents and the latter to knowledge by presence.

  Keywords: Mull‚ Ṣadr‚, foundationalism, knowledge by presence, knowledge byacquisition, assents, conceptions
 • Hooman Mohammad Ghorbanian * Pages 32-61

  The Liar Paradox is a self-reference sentence that arrives at a contradiction by reasoning about its self. Some philosophers, like Tarski, have tried to solve this paradox by using formal languages instead of natural languages. Some others consider this riddle as a problem for natural languages. The minimalist theory of truth, presented by Paul Horwich, consider truth only as a logical tool in language and not a deep concept that need philosophical reflection. According to Horwich, we can explain all the occurrences of true predicate in sentences by our natural tendency to accept the Equivalence Schema. He proposes if we eliminate the problematic and self-reference sentences from instantiations on Equivalence Schema then we can be free of the liar paradox. As I show in this article, this solution leads to a defective conception of true predicate and is inconsistent with the main idea of the minimalist theory of truth .

  Keywords: liar paradox, self-reference sentence, the minimalist theory of truth, equivalence schema
 • Mohsen Moosavand, Mohsen Moosavand * Pages 62-85

  In traditional jurisprudence, only certain doubts have validity and validity. Some contemporary thinkers have challenged the principle of the unreasonableness of rational suspicion and consider the arguments of traditional jurisprudence on this claim to be incomplete. In issues 92 and 96 of the Journal of Critique and Opinion, an article by Hossein Kamkar was published criticizing the claim of Abolghasem Fanaei and defending the principle of lack of authority of intellectual suspicion. In this article, Naqd has tried to establish the principle of irrationality of intellectual suspicions and to respond to the problems of Abolghasem Fanaei and criticize his arguments. In our opinion, his attempt to critique the arguments of annihilation and defend traditional jurisprudence is incomplete, and the principle of the authority of rational suspicion (annihilation claim) remains unchallenged. The main drawbacks of Kamkar's article are the methodological weakness, the poor critique of the deadly evidence, the inaccuracy in the issuance and implication of the hadith, and the lack of attention to the precedence of rational arguments over narration. The author believes that the authority of intellectual suspicion is inseparable from the Shari'a.

  Keywords: The authority of rational suspicion, Methodology of Jurisprudence, Abolghasem Fanaei, traditional jurisprudence, methodological weakness
 • Mahdi Hariri *, Sayyed Mahmoud Yousof Sani, Sayyed Hossein Mousavian Pages 86-114

  Qādī Sa‘īd Qumī has not applied the term “secondary intelligibles” but discusses the philosophical secondary intelligibles as “general concepts” (umūr al-āmmah). General concepts as existence, thingness, possibility & necessity are general, self evident & infinitival meanings that accident & predicate on every thing & are the weakest in externality; In attribution of essences, as the essence or quiddity in general (al māhiya bil ma‘na al a‘am) is an entity & created, the attributes are entities & created either; So Some of his phrases implies metaphysical accidence & externality of these concepts.Of course in discussion on creation, he knows the quiddity in general as the very thing that is created by simple creation of creator & refuses synthetic creation; so the essence will be created by self & the other attributes & accidents will be created by accident or attributed to creation; thus some mentioned ambiguities will be resolved.According to his treatises two interpretation on external reality of philosophical secondary intelligibles can be conceived, first, their weakest share of externality & their metaphysical distinction & second, having no metaphysical entity & their mental prosody.

  Keywords: Qādī Sa&lsquo, īd Qumī, philosophical secondary intelligible, General concepts, attribute
 • MohamadHosein Moradinasab *, Mohammad Jafary Pages 115-149

  Some Muslim and Christian thinkers present a completely physical picture of the resurrection with a monotheistic view of man.And thinkers of both religions are thought to have followed the same path. An examination of the resurrection physicalist contexts in the Islamic and Christian contexts reveals the commonalities and differences of these thinkers. In this article, the works of Muslim and Christian physicalist are examined and their motivation for physical resurrection is examined.The result is that the background to the formation of the physicalist thought about the resurrection in Islam and Christianity is differentIslamic thinkers considered it definite due to the existence of verses and hadiths about the physical resurrection. Therefore, in order to explain the bodily resurrection, they reduced the truth of man to the body. In the Christian context, the development of experimental science and the physicalist view of world phenomena undermined human dualism. Thus, Western thinkers provided physical explanations of the resurrection based on the human body. In the Islamic context, the growth of philosophical thought led to the establishment of dualism. But in the Christian context, the growth of philosophical thought led to the rejection of dualism.

  Keywords: Physicalism, dualism, immortality, Bodily resurrection, Death
 • Seyed Saeid Reza Montazeri, Haniyeh Hosseini * Pages 150-176

  Muslim sufis and mystics have left behind words and statments which have been controversial and problematic; Because at least in appearance, those was considered contrary to religion and human understanding. Roozbehan Baqli Shirazi, by writing the book “Sharh-e Shatahiat”, has tried to interpret and justify those Sufi words that were unconventional. In this paper, while dealing with the meaning and history of "Shatah", the “Shatah”es of Abolhossein Mozayyan and Abolghasem Nasrabadi - Two of the Sufis in the book - have been examined because of the importance of the content. The content of the “Shatah”es of them includes discussions on commitment, nurture, and penitence, which are among the most challenging topics in the field of mysticism and Sufism. These cases have been analyzed in the measurement of Quran and Hadiths by the library method. And the degree of closeness and distance of these beliefs has been determined by the manners of the Ahl al-Bayt (PBUH). As a result, their intense conflict became apparent.

  Keywords: Shatah, Obudiat(servitude), Robubiat(deity), Esteghfar(penitence), Roozbehan Baqli Shirazi, Abolhossein Mozayyan, Abolghasem Nasrabadi
 • Mina Jogandi Pages 177-203

  Literature review of reflection law based on Halgheh Mysticism (interuniversal mysticism)’s point of view indicates that no special review and investigation has been done regarding this issue. Reflection law indicates that the reflection of human actions on the heavenly world is reflected after crossing the breadth sieve. This reflection, in certain ways, with a special method contributes to amplification of the guidance and deviation of human beings through positive and negative networks. This study by using descriptive-analytical and critical method, relying on Allameh Tabataba'i's thought and emphasizing the positive points of this law, has introduced numerous criticisms such as wrongness of considering equality of goodness reflection and evilness reflection and ignoring incarnation of human's actions in other worlds and so on. Another criticism that present study also introduces to this law is ambiguity in explaining different parts of this discussion such as weakness of the foundations and capacity of this law in explaining the position and characteristics of a person's breadth, love position and so on.

  Keywords: Halgheh Mysticism (interuniversal mysticism), Allameh Tabataba', Reflection Law, review