فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال پنجاه و دوم شماره 1 (پیاپی 61، فروردین 1400)
 • سال پنجاه و دوم شماره 1 (پیاپی 61، فروردین 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • نادر خادم مقدم ایگده لو*، احمد گلچین، احمد بایبوردی، علی بهشتی آل آقا صفحات 1-14

  به‎ موجب توسعه روز افزون نانوفناوری، استفاده از آن در همه زمین ه‎ها به ‎ویژه در زمینه آلودگی‎های زیست‎ محیطی به ‎عنوان جاذب افزایش یافته است. بدین منظور آزمایشی به‎ صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور، فاکتور آرسنیک در چهار سطح (صفر، 25، 50 و mg/kg 100) و فاکتور نانوذره TiO2 در سه سطح (صفر، 25/0 و 5/0 درصد وزنی نانوذره) و با سه تکرار در آزمایشگاه و در اتاقی تاریک با C25 و در مدت 8 ماه و با استفاده از ظروف تنفس L 3/1 به اجرا درآمد. نتایج درصد تنفس تجمعی نشان داد که بیش‎ترین مطابقت تنفس تیمار شاهد با تیمار mg/kg 50 آرسنیک به‎ همراه 5/0 درصد وزنی نانوذره به‎ دست آمد. بیش‎ترین و کم‎ترین میزان تنفس به‎ ترتیب در ماه‎ های اول و هشتم انکوباسیون از تیمارهای شاهد و mg/kg 25 آرسنیک با اختلاف 78/33 درصد حاصل شد. با افزایش سطوح نانوذره میزان تنفس نیز افزایش یافت به‎ طوری که بیش‎ترین میزان تنفس در ماه اول و از تیمار 5/0 درصد وزنی نانوذره به‎ دست آمد. بیش‎ترین و کم‎ترین کربن زیست‎توده میکروبی و هم‎چنین کسر میکروبی به‎ ترتیب از تیمارهای mg/kg 100 آرسنیک به‎ همراه 25/0 درصد وزنی نانوذره و mg/kg 50 آرسنیک به‎ همراه 5/0 درصد وزنی نانوذره حاصل شد و برعکس، بیش‎ترین و کم‎ترین کسر متابولیکی به‎ترتیب از تیمارهای mg/kg 50 آرسنیک به‎ همراه 5/0 درصد وزنی نانوذره و mg/kg 100 آرسنیک به ‎همراه 25/0 درصد وزنی نانوذره به ‎دست آمد. تحلیل خوشه‎ای متغیرها نشان داد که متغیرهای کربن زیست‎توده میکروبی و کسر میکروبی در خوشه اول قرار گرفتند و در خوشه ‎های دوم، سوم و چهارم نیز به‎ ترتیب متغیرهای تنفس پایه، کسر متابولیکی و تنفس تجمعی قرار گرفتند. مطابق با نتایج این پژوهش، کاربرد 5/0 درصد وزنی نانوذره توانست اثرات سمی آرسنیک را کاهش داده و تنفس پایه، درصد تجمعی تنفس و تنفس ماهیانه را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: تحلیل خوشه‎ای سلسله مراتبی، فاصله اقلیدسی، کسر متابولیکی، کسر میکروبی، نمودار تجمعی
 • زهرا ناجی، محمد بابااکبری*، علیرضا واعظی، شروین احمدی صفحات 15-24
  خاک های شور و سدیمی ساختمان ضعیفی دارند. ویژگی های شیمیایی و فیزیکی این خاک ها با استفاده از اصلاح کننده های مختلف قابل اصلاح است. با مصرف اصلاح کننده های آلی پایداری خاکدانه ها، ظرفیت نگهداری آب خاک و درصد رطوبت قابل استفاده برای گیاه افزایش می یابد. برای کاهش مصرف آب در کشاورزی و بهبود ساختمان خاک در خاک های متاثر از نمک استفاده از پلیمرهای محلول در آب و کودهای حاوی اسید هیومیک مناسب است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر پلی آکریلیک اسید و هیومیک اسید بر پایداری خاکدانه ها و رطوبت ظرفیت مزرعه ای در خاک های شور و سدیمی بود. این پژوهش با استفاده از چهار سطح شوری 10، 20، 30 و 40 دسی زیمنس بر متر و کاربرد دو نوع اصلاح کننده (هیومیک اسید و پلی اکریلیک اسید) در چهار سطح (صفر، 2/0، 4/0و 8/0 درصد وزنی) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای اجرا شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر پایداری خاکدانه ها در شوری 10 دسی زیمنس بر متر و در سطح 8/0 درصد پلی آکریلیک و هیومیک اسید و به ترتیب 13/3 و 51/1 میلی متر بود. بیشترین مقدار رطوبت ظرفیت مزرعه در سطح شوری 40 دسی زیمنس بر متر و مقدار 8/0 درصد پلی آکریلیک و هیومیک اسید به ترتیب 65/26 و 65/25 درصد اندازه گیری شد.
  کلیدواژگان: آبشوییپلی آکریلیک اسید، پایداری خاکدانه ها، رطوبت ظرفیت مزرعه، شوری
 • نادر خادم مقدم ایگده لو*، احمد گلچین، احمد بایبوردی، علی بهشتی آل آقا صفحات 25-36

  فلزات سنگین با آلوده کردن خاک و تغییر ویژگی‎های شیمیایی و بیولوژیکی آن دینامیک کربن آلی را تحت تاثیر قرار می‎دهند. برای این منظور آزمایشی به ‎صورت اسپیلیت فاکتوریل با سه تکرار به اجرا در آمد. آنتیموان در چهار سطح (صفر، 25، 50 و 100 میلی‎گرم بر کیلوگرم)، نانوذره TiO2 به‎ عنوان جاذب در سه سطح (صفر، 25/0 و 5/0 درصد وزنی) و فاکتور زمان هم در هشت سطح (ماه اول تا ماه هشتم) فاکتورهای آزمایش را تشکیل ‎دادند. نتایج نشان داد که از ماه اول تا ماه هشتم انکوباسیون، تنفس پایه کاهش یافت و بیش‎ترین میزان تنفس پایه از ماه اول انکوباسیون و کم‎ترین آن نیز در ماه هشتم انکوباسیون با اختلاف معنی‎ داری برابر با 81/27 درصد حاصل شد. بیش‎ترین و کم‎ترین سرعت تجزیه مواد آلی به‎ ترتیب در تیمارهای شاهد و 50 میلی‎گرم بر کیلوگرم آنتیموان بدون کاربرد نانوذره با اختلافی برابر با 6/16 درصد به ‎دست آمد. با افزایش سطوح آنتیموان، ثابت سرعت تجزیه مواد آلی به‎شدت کاهش یافت ولی هم‎زمان با افزایش سطوح آلایندگی کاربرد 5/0 درصد وزنی نانوذره باعث افزایش سرعت تجزیه مواد آلی گردید. بیش‎ترین نیمه ‎عمر و متوسط اقامت کربن در خاک در تیمار 50 میلی‎گرم بر کیلوگرم بدون کاربرد جاذب و کم‎ترین آن نیز از تیمار 25 میلی‎گرم بر کیلوگرم به‎ همراه کاربرد 5/0 درصد وزنی جاذب حاصل شد. با توجه به نتایج این پژوهش می‎توان اظهار داشت که کاربرد 5/0 درصد وزنی جاذب TiO2 ثابت سرعت تجزیه مواد آلی را افزایش ولی نیمه ‎عمر و متوسط اقامت کربن در خاک را کاهش داد. در سطوح بالاتر آلاینده (100 میلی‎گرم بر کیلوگرم آنتیموان) نسبت به سطوح پایین (50 و 25 میلی‎گرم بر کیلوگرم) سطح جاذب به ‎دلیل اشباع شدگی با آلاینده کارایی خود را از دست داد، لذا در سطوح بالاتر آلاینده باید از سطوح جاذب (TiO2) بیش‎تر از 5/0 درصد وزنی استفاده شود.

  کلیدواژگان: کربن دی‎اکسید، سرعت تجزیه، متوسط اقامت کربن، معادله، نیمه‎عمر
 • سید محمدهادی مشکاتی*، سید علی اکبر صالحی نیشابوری صفحات 37-51

  در این تحقیق مدل عددی سه بعدی برای شبیه سازی الگوی جریان در آبگیری از کانال قوسی شکل توسعه داده شده است. با توجه به انحنای مرزهای جریان و شبکه محاسباتی، معادلات سه بعدی ناویراستوکس در مختصات منحنی الخط غیرمتعامد و جابجانشده حل شده و با عنایت به پیچیدگی حاکم بر شرایط جریان، برای حل ترم های آشفتگی از مدل  برای اعداد رینولدز پایین استفاده شده است. انفصال معادلات با استفاده از روش حجم محدود صورت پذیرفته است و جهت گسسته سازی ترم های پخش و انتقال به ترتیب از طرح های اختلاف مرکزی و قاعده توانی و برای جفت نمودن میدان جریان و فشار از طرح نیمه ضمنی پایدار استفاده شده است. همچنین جهت افزایش راندمان مدل از یک بلوک با دامنه متغیر برای شبیه سازی هر دو کانال قوسی شکل و آبگیر استفاده شده است. مدل توسعه داده شده ابتدا در دو آزمون جریان در قوس 180 درجه و آبگیری از کانال مستقیم صحت سنجی گردید. سپس الگوی جریان در آبگیری از قوس 180 درجه برای زاویه استقرار 40 درجه و تحت زاویه آبگیری 45 درجه شبیه سازی و با داده های آزمایشگاهی موجود مقایسه گردید. متوسط خطای مدل سازی در کانال اصلی و آبگیر به ترتیب در حدود 3/7 و 7/19 درصد بوده است که در مقایسه با نتایج سایر مدل های تجاری در حد قابل قبول می باشد.

  کلیدواژگان: شبیه سازی عددی، مدل سه بعدی، آبگیر، قوس 180 درجه
 • توحید علیقلی نیا*، خلیل قربانی، حسین رضایی، قربان قربانی نصرآباد صفحات 53-66
  یکی از ارکان های اساسی مدیریت منابع آب و افزایش بهره وری کشاورزی، استفاده بهینه از منابع (آبی) می باشد. شاخص ردپای آب یکی از رویکردهای جدید است که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق از رویکرد ردپای آب جهت بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی در اقلیم های مختلف ایران استفاده شد. برای این منظور 11 محصول زراعی در شش اقلیم مختلف ایران انتخاب شده و ضمن محاسبه ردپای آب محصولات زراعی مورد کشت، به ارزیابی شاخص های RIS و ردپای آب آبی واقعی (WFAblue) پرداخته شد. پس از ارزیابی و محاسبه شاخص ها، از روش بهینه سازی تاپسیس به منظور ارایه الگوی کشت بهینه استفاده گردید. نتایج نشان داد که در بین محصولات موردبررسی، گندم، جو، یونجه، پنبه و توتون محصولاتی هستند که بیشترین مقدار ردپای آب سبز را دارند که بالاترین مقدار آن نیز در اقلیم PH-C-W (خیلی مرطوب خنک گرم) می باشد. این در حالی است که بیشترین مقدار ردپای آب آبی و خاکستری، عمدتا مربوط به برنج، لوبیا، پنبه و توتون می باشد که به دلیل مصرف آب بالای این محصولات (نیاز آبی بالا) می باشد. ارزیابی مدل بهینه سازی نیز نشان داد که، بهینه ترین محصولات برای کشت در منطقه به ترتیب ذرت با 39 درصد اولویت اول، جو با 23 درصد، سیب زمینی با 20 درصد، گوجه فرنگی با هفت درصد و گندم با یک درصد در اولویت های بعدی و بهینه کشت در ایستگاه ها معرفی گردیدند. نامطلوب ترین محصول برای کشت در استان های کشور نیز به ترتیب توتون، پنبه، لوبیا، برنج، چغندرقند و یونجه شناخته شدند.
  کلیدواژگان: اقلیم بندی، الگوی کشت، تاپسیس، UNESCO، WF
 • مهدی ماجدی اصل*، رسول دانشفراز، جعفر چابک پور، برهان قربانی صفحات 67-80
  این پژوهش به ارزیابی آزمایشگاهی شرایط مختلف هیدرولیکی بر عملکرد سازه های تورسنگی در استهلاک انرژی نسبی پایین دست سرریز اوجی پرداخته است. پارامترهای مورد ارزیابی پژوهش حاضر شامل عدد فرود، ارتفاع آب پایه، مقدار بازشدگی در عرض آب پایه و قطر سنگدانه ها بودند. آزمایش ها برای دبی های 20 تا 40 لیتر بر ثانیه با دو ارتفاع آب پایه 5 و 10 سانتی متر و بازشدگی های 10، 15، 20 و 30 سانتی متر در عرض آب پایه و بدون بازشدگی انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع آب پایه، طول پرش هیدرولیکی نسبی افزایش یافته و میزان استهلاک انرژی نسبی نیز افزایش می یابد. همچنین با افزایش قطر سنگدانه، طول پرش هیدرولیکی نسبی و میزان استهلاک انرژی نسبی کاهش یافته و بیشترین میزان استهلاک انرژی نسبی مربوط به سنگدانه با قطر متوسط 5/1 سانتی متر است که میزان استهلاک انرژی نسبی و طول پرش هیدرولیکی نسبی به ترتیب حدود 9 درصد و 3/8 درصد بیشتر از سنگدانه با قطر3 سانتی متر است. همچنین نتایج نشان داد که ایجاد بازشدگی و افزایش آن در عرض آب پایه موجب کاهش استهلاک انرژی نسبی می گردد. به طوری که استهلاک انرژی نسبی در آب پایه با بازشدگی 30 سانتی متر حدود 7 درصد و طول پرش هیدرولیکی نسبی آن حدود 9 درصد کمتر از آب پایه بدون بازشدگی بوده است.
  کلیدواژگان: استهلاک انرژی نسبی، آب پایه تورسنگی، سرریز اوجی، طول پرش هیدرولیکی نسبی
 • رسول دانشفراز*، مهدی ماجدی اصل، محمد باقرزاده صفحات 81-93
  یکی از مسایل مهم هیدرولیک بررسی تاثیر استفاده از سازه های الحاقی جهت مستهلک نمودن انرژی جریان در سازه های روگذر از جمله شیب شکن می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل آزمایشگاهی به بررسی تاثیر استفاده همزمان صفحه مشبک افقی و گابیون در سازه شیب شکن مایل پرداخته شد و با نتایج سایر محققین مقایسه صورت گرفت. آزمایش ها برای دو ارتفاع و سه زاویه شیب شکن مایل گابیونی، دو نسبت تخلخل صفحات مشبک و محدوده دبی 150 الی 800 لیتر بر دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد در تمامی مدل های مورد بررسی با افزایش عمق بحرانی نسبی، مقادیر استهلاک انرژی نسبی کاهش و عمق نسبی پایین دست افزایش می یابد. با افزایش زاویه و ارتفاع شیب شکن و کاهش تخلخل صفحات مشبک برای یک عمق بحرانی نسبی ثابت، مقدار استهلاک انرژی نسبی شیب شکن مایل گابیونی مجهز به صفحه مشبک افقی افزایش می یابد. افزایش طول خیس شده صفحات مشبک افقی باعث ایجاد جریان دوفازی و ورود هوا به سیستم بکاررفته می شود و در نتیجه مقدار استهلاک انرژی افزایش می یابد. به کارگیری همزمان گابیون در قسمت شیبدار و صفحات مشبک افقی در لبه شیب شکن مایل عدد فرود پایین دست را به صورت چشمگیری کاهش داده است به نحوی که عدد فرود پایین دست در هر سه زاویه و دو نسبت تخلخل از بازه 49/4 الی 35/8 به بازه 31/1 الی 48/2  نسبت به شیب شکن مایل ساده و از بازه 48/1 الی 78/5 به بازه 31/1 الی 48/2 نسبت به شیب شکن مایل مجهز به صفحه مشبک افقی کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: استهلاک انرژی، شیب شکن مایل گابیونی، صفحات مشبک، طول نسبی خیس شده، عمق بحرانی نسبی
 • کاظم الله دادی، محمد انصاری قوجقار، معصومه زینعلی، احسان پارسی* صفحات 95-107
  در این تحقیق شکل خاصی از سرریزهای غیر خطی با عنوان سرریزهای کلید پیانویی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این نوع از سرریزها بر خلاف سرریزهای کنگره ای، دهانه ها یک در میان به سمت داخل مخزن و بیرون آن شیب دار می باشد. با توجه به اینکه با قوسی کردن سرریز، طول موثر آن افزایش می یابد، لذا این پژوهش با هدف بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریز کلید پیانویی قوسی در پلان در شرایط جریان آزاد انجام شده است. در این پژوهش 27 مدل سازه سرریز کلید پیانویی قوسی با سه طول قوس 20/1، 40/1، 60/1  متر، سه طول تاج 10/5، 30/4، 20/3  متر و سه ارتفاع تاج 30/0، 20/0 ،15/0 P=متر ساخته شد. برای ساخت تمامی مدل ها از جنس شیشه با ضخامت 10 میلی متر استفاده گردید. مدل ها از نظر تاثیر ارتفاع، نسبت پهنای کلیدها و نیز تاثیر قوس در شرایط طول موثر یکسان، با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج پژوهش نشان داد که افزایش دبی و به تبع آن افزایش نسبت بی بعد ارتفاع انرژی کل جریان بالادست نسبت به تاج سرریز بر ارتفاع سرریز ، منجر به کاهش ضریب آبگذری شده و در واقع تاثیر عکس بر روی ضریب آبگذری سرریز کلید پیانویی در جریان آزاد دارد. همچنین با افزایش نسبت بی بعد عرض کلیدهای ورودی و خروجی ، جریان های ریزشی از کلید خروجی با هم تداخل پیدا کرده و در نتیجه به دلیل استغراق موضعی، ضریب ابگذری سرریز کلید پیانویی قوسی در جریان آزاد کاهش می یابد. مدل قوسی با طول قوس 40/1  متری با 27/1=  بیشترین و مدل قوسی با 20/1   متر و 22/1 =  کمترین میزان ضریب آبگذری در جریان آزاد را به خود اختصاص دادند. در نهایت مشخص گردید که مدل قوسی نسبت به مدل مستقیم دارای ضریب آبگذری بالاتری بوده که این امر اثر مثبت قوس را بیان می کند. همچنین به منظور تخمین ضریب آبگذری جریان آزاد  و دبی جریان Q روابطی برای سرریز کلید پیانویی در حالت قوسی ارایه شد.
  کلیدواژگان: سرریز کلید پیانویی، سرریز قوسی، ضریب آبگذری، جریان آزاد، رگرسیون
 • سیده فاطمه نبوی، نفیسه یغمائیان مهابادی*، شهرام محمود سلطانی صفحات 109-122

  با توجه به نقش موثر حاصلخیزی خاک در کشاورزی پیشرفته، تهیه نقشه حاصلخیزی خاک جهت برنامه ریزی بهتر و دستیابی به  مدیریت ویژه بر پایه تغییرات مکانی خاک ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش تهیه نقشه حاصخیزی خاک برای کشت برنج بر اساس پارامترهای موثر در حاصلخیزی خاک شامل کربن آلی، ازت کل، فسفر و پتاسیم قابل استفاده، رس و گنجایش تبادل کاتیونی از طریق تلفیق AHP با دو نوع تابع عضویت فازی کندل و S شکل می باشد. به این منظور نمونه برداری خاک در 50 نقطه مطالعاتی انجام و ویژگی های مذکور اندازه گیری شدند. درون یابی این نقاط برای پارامترهای مورد مطالعه از طریق روش کریجینگ انجام شد. سپس نقشه فازی هر یک از پارامترها با تعریف توابع عضویت  Sشکل و کندل تهیه شده و با استفاده از روش AHP وزن دار شدند. در نهایت از تلفیق آن ها در محیط GIS نقشه حاصلخیزی خاک برای برنج تهیه شد. نقشه های حاصلخیزی به دست آمده از توابع عضویت S شکل و کندل نشان می دهد که به ترتیب 73/95 و 68/53 درصد از منطقه مورد مطالعه دارای حاصلخیزی زیاد و خیلی زیاد می باشد. مقایسه نقشه های حاصلخیزی از طریق نقاط نمونه برداری مجدد برای کنترل دقت نقشه ها نشان می دهد که نقشه حاصلخیزی حاصل از تابع عضویت فازی S شکل (64 درصد) نسبت به تابع عضویت کندل (40 درصد) از کارآیی و تطابق بیشتری با واقعیت برخوردار است. بنابراین تلفیق AHP با تابع عضویت فازی S شکل می تواند با دقت قابل قبولی وضعیت حاصلخیزی منطقه مورد مطالعه را به صورت کمی و طبقه بندی شده ارایه کرده و برای مدیریت مصرف کود و پایش تغییرات تغذیه ای خاک مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: تابع عضویت فازی S شکل، تابع عضویت فازی کندل، نقشه حاصلخیزی، برنج
 • عبدالصمد غلامی، مجید باقرنژاد، ابوالفضل آزادی*، سیروس شاکری صفحات 123-141
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شکل های مختلف پتاسیم، کانی های رسی و برخی ویژگی های فیزیکی-شیمیایی خاک های شالیزاری تحت کشت طولانی مدت برنج در مقایسه با خاک های غیرشالیزاری و بکر مجاور و مطالعه اثر شرایط غرقابی بر تکامل خاک ها در تعدادی از مناطق شالی کاری مهم استان فارس انجام شد. برای انجام این مطالعه، در هر منطقه دو خاکرخ یکی دارای کاربری کشت برنج و دیگری بکر، بر روی مواد مادری آهکی و لندفرم مشابه حفر شدند و برخی ویژگی های خاک و شکل های مختلف پتاسیم در افق های سطحی و زیرسطحی مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین مقادیر پتاسیم محلول، تبادلی، قابل استخراج با اسید نیتریک، ساختمانی و کل در خاک های غیرشالیزاری مورد مطالعه به ترتیب، 5/3، 199، 864، 4635 و 5502 و در خاک های شالیزاری به ترتیب، 5/2، 164، 742، 5346 و 6088 میلی گرم بر کیلوگرم بودند. همچنین نتایج نشان داد که خاک های شالیزاری دارای مقادیر کمتر پتاسیم محلول، تبادلی و غیرتبادلی بوده که می تواند نتیجه آبشویی پتاسیم بوسیله آب آبیاری و خروج آن از طریق جذب بوسیله گیاه باشد. همبستگی معنی داری نیز بین شکل های مختلف پتاسیم و بعضی ویژگی های خاک مانند مقدار رس، ظرفیت تبادل کاتیونی و ماده آلی به دست آمد. نتایج کانی شناسی بخش رس خاک ها نشان داد که نوع کانی ها در هر دو کاربری مشابه و عمدتا شامل اسمکتیت، ایلیت، کلریت، پالیگورسکیت، ورمی کولیت و کایولینیت بوده اما مقدار نسبی آنها متفاوت می باشد. به نظر می رسد که کشت طولانی مدت برنج فقط بر مقدار کانی های رسی تاثیرگذار بوده و سبب تبدیل ایلیت و پالیگورسکیت به اسمکتیت شده است. رابطه مثبت و معنی داری نیز بین میزان پتاسم غیر تبادلی، ساختمانی و کل  با مقادیر کانی ایلیت در بخش رس به دست آمد.
  کلیدواژگان: شکل های مختلف پتاسیم، شالیزار و غیر شالیزار، کانی های رسی
 • وحید مرادی نسب، سعید حجتی*، احمد لندی، آنجل فازکانو صفحات 143-159
  ماده مادری و پستی و بلندی از عوامل تشکیل دهنده خاک بوده که با تاثیر بر پارامترهای مختلف، تکامل خاک را تحت تاثیر قرار می دهند. این مطالعه با هدف مقایسه اثر مواد مادری مارنی و آهکی در موقعیت های مختلف شیب شامل قله شیب، شیب پشتی، پای شیب و پنجه شیب بر برخی شاخص های تکاملی خاک در بخشی از حوضه آبخیز سد کارون 3 انجام شد. بر این اساس، از لایه های مختلف چهار خاکرخ مختلف در هر یک از دو ردیف پستی و بلندی حفر شد و بر اساس نوع افق های ژنتیکی از آن ها نمونه برداری و ویژگی های Fed، Feo، Fep و پذیرفتاری مغناطیسی آن ها در دو فرکانس 46/0 و 6/4 کیلوهرتز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مقادیر آهن پدوژنیک (Fed) برای هر دو مواد مادری در همه موقعیت های شیب در افق های زیرسطحی بیشتر از افق های سطحی بود. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش عمق خاک،  شاخص Fed-Feo افزایش یافته و در افق های تکامل یافته مثل Btk بیشتر از سایر افق ها است. به علاوه، نسبت Feo/Fed در تمامی موقعیت های شیب با عمق روند کاهشی نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که کم ترین مقدار χLF در هر دو  نوع مواد مادری مربوط به افق C در تمامی موقعیت های شیب از قله تا پای شیب است. مقدار χLF با بخش رس خاک ها رابطه مثبت و معنی داری را نشان داد، ولی بین این شاخص و کربنات کلسیم خاک ها ارتباط معنی داری دیده نشد. بیشتر بودن مقدار شاخص χfd در مواد مادری مارنی (در تمامی موقعیت های شیب) نسبت به مواد مادری آهکی حاکی از هوادیدگی بیشتر این خاک ها نسبت به خاک های متناظر آن ها در مواد مادری آهکی است.
  کلیدواژگان: موقعیت شیب، آهن پدوژنیک، پذیرفتاری مغناظیسی، هوادیدگی
 • الهه میرزایی، حامد ابراهیمیان*، آرزو نازی قمشلو، امید رجا صفحات 161-173
  با توجه به این که بخش کشاورزی بزرگترین مصرف‏کننده آب در ایران به‏شمار می‏رود، افزایش بهره وری آب جزء ضرورت های این بخش محسوب می شود. استفاده از آبیاری قطره‏ای-نواری با توجه به راندمان بالا و به‏طور مشخص کاهش تلفات نفوذ عمقی و تبخیر از سطح خاک، گزینه ای مناسب برای آبیاری است. همچنین، یکی دیگر از راهکار های افزایش بهره وری استفاده از هیبریدهای مختلف یک گیاه است که عملکرد بالاتری دارند. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد و حجم آب آبیاری، محاسبه شاخص های بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب هیبریدهای مختلف محصول ذرت در شرایط استفاده از آبیاری قطره ای-نواری است. این مطالعه در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج در سال 1396 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی نه هیبرید ذرت (BK42، KSC400، KSC260، BK65، KSC600، BK50، BK74، Barekat3، KSC704) بودند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد نوع هیبرید اثر معنی‏داری بر عملکرد و بهره وری آب-دانه داشت. در میان هیبریدهای مورد بررسی، به‏طور کلی هیبرید BK65 دارای بیشترین عملکرد بیولوژیکی (54/19 تن بر هکتار) و بهره‏وری آب-بیولوژیکی (43/3 کیلوگرم بر مترمکعب) و کمترین عملکرد دانه (55/10 تن در هکتار) و بهره‏وری آب-دانه (62/1 کیلوگرم بر مترمکعب) را داشت. علاوه بر این هیبرید KSC600 بیشترین عملکرد دانه (86/13 تن بر هکتار) و بهره‏وری آب-دانه (12/2 کیلوگرم بر مترمکعب) را در میان سایر هیبریدها داشت. دلیل بالا بودن عملکرد بیولوژیکی هیبریدBK65  نسبت به دیگر هیبرید‏ها رشد بیشتر قسمت رویشی نسبت به زایشی بود. هیبرید BK42 کمترین عملکرد و بهره وری را داشت و با هیبرید KSC260 در یک گروه آماری قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: بهره وری فیزیکی و اقتصادی، هیبریدهای ذرت، نیاز آبی، کرج
 • نادیا بابائی، مجتبی شوریان*، علی مریدی صفحات 175-194
  برآورد تبخیروتعرق واقعی در حوضه های آبریز به منظور استفاده بهینه از منابع آب و بهبود مدیریت حوضه ها، امری ضروری است. از جمله روش های شناخته شده ای که به این مساله می پردازند، مدل هیدرولوژیکی SWAT  و الگوریتم سنجش از دور SEBAL هستند. در این مطالعه، در گام اول، مقادیر تبخیروتعرق حوضه آبریز کرخه، در سه سال خشک، نرمال و تر (به ترتیب: 2008، 2012 و 2015)، با استفاده از مدل SWAT واسنجی شده براساس رواناب و عملکرد محصول و الگوریتم SEBAL به دست آمده است. مدل SWAT با استفاده از 6 ایستگاه هیدرومتری برای دوره های 2009-1993 و 2013-2010، به ترتیب واسنجی و اعتبارسنجی شد که برای دوره واسنجی، مقادیر ضریب تبیین  (R2) بین 45/0 تا 70/0، ضریب نش- ساتکلیف (NS) بین 52/0 تا 67/0 و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) بین 64/12 تا (m3/s) 02/25 و برای دوره اعتبارسنجی، مقادیر R2 بین 4/0 تا 60/0، NS بین 30/0 تا 56/0 و RMSE بین 08/11 تا (m3/s) 17/23 بوده است. همچنین متوسط عملکرد مشاهداتی و شبیه سازی شده محصول استراتژیک حوضه که گندم است، به ترتیب برابر با 70/4 و 01/5 تن در هکتار بوده است. در ادامه، نتایج الگوریتم SEBAL و مدل SWAT براساس وضعیت سال آبی، با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند که همبستگی میان نتایج این دو روش، برای سه سال نرمال، خشک و تر به ترتیب برابر با 74/0، 60/0 و 52/0 بوده است. در گام دوم از این مطالعه، با توجه به داده های زمینی و با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS از ماهواره Terra که دارای قدرت تفکیک زمانی مناسب است و سنجنده OLI از ماهواره Landsat8 که دارای قدرت تفکیک مکانی مناسب است، نتایج الگوریتم SEBAL و محدوده تغییرات پارامترهای اصلی این الگوریتم در دشت های پل دختر و روانسر، ارایه شده است. دشت روانسر دارای سطح زیر کشت بالاتر و تغییرات توپوگرافی کم تر است. شبیه سازی عملکرد محصول توسط نرم افزار SWAT، در دشت پل دختر نتیجه بهتری به دست داده است. با توجه به یافته های این تحقیق، مقادیر تبخیروتعرق مستخرج از الگوریتم SEBAL و مدل SWAT می توانند نزدیک به مقادیر واقعی تبخیروتعرق در حوضه باشند.
  کلیدواژگان: تبخیروتعرق، رواناب، عملکرد محصول
 • علیرضا کیهانی، علی محمد آخوندعلی*، حسین فتحیان صفحات 195-212
  برآورد میزان رسوب حمل شده توسط جریان برای برنامه ریزی و ذخیره منابع آب مخازن سدها و تغییرات بستر رودخانه ها، مدیریت آبخیز، حفاظت سواحل و محیط زیست حایز اهمیت است. انتقال رسوب در رودخانه یک پدیده ذاتا غیرقطعی و پیچیده می باشد. دانش ناکامل در مورد فرآیند ها و داده ها، عدم قطعیت در برآورد انتقال رسوب را ایجاد می کند. عدم قطعیت پارامترها، از جمله منابع اصلی عدم قطعیت در برآورد بار رسوبات معلق و بستر است. در این مقاله از روش شبیه سازی مونت کارلو برای برآورد عدم قطعیت بار رسوبات معلق و بستر به علت عدم قطعیت در پارامترهای مدل ماشین بردار پشتیبان (SVM) در حوضه سد کرج استفاده شده است. برای انتخاب متغیرهای ورودی موثر در مدل SVM برای برآورد بار رسوبات معلق و بستر، از الگوریتم PMI استفاده شد. نتایج به کارگیری الگوریتم PMI نشان می دهد که تنها متغیر موثر در برآورد بار رسوبات معلق و بستر، دبی جریان در زمان حال است. نتایج نشان می دهد که عدم قطعیت در برآورد بار رسوب معلق با مدل SVM برای داده های آموزش، آزمون و کل داده ها به ترتیب برابر با 8/12، 17 و 5/13 درصد است. همچنین عدم قطعیت در برآورد بار رسوب بستر با مدل SVM برای داده های آموزش، آزمون و کل داده ها به ترتیب برابر با 5/23، 8/36 و 2/27 درصد است. بنابراین عدم قطعیت در برآورد بار رسوب بستر با مدل SVM بیشتر از عدم قطعیت در برآورد بار رسوب معلق است. به کارگیری روش های بهینه سازی می تواند برای برآورد دقیق مقادیر پارامترها و کاهش عدم قطعیت در برآورد بار رسوبات معلق و بستر مفید باشد.
  کلیدواژگان: عدم قطعیت پارامترها، مدل SVM، بار رسوب معلق و بستر، الگوریتم PMI، مونت-کارلو
 • صارم نوروزی*، علی نقی ضیائی صفحات 213-226
  یکی از چالش های اساسی در توسعه سیستم های آبیاری و دیگر شبکه های انتقال آب، حذف رسوبات موجود در جریان ورودی به این سیستم ها می باشد. حوضچه رسوب گیر گردابی (VSB) یکی از انواع رسوب گیرهای با اندازه کوچک و راندمان بالاست که با استفاده از گردابه های جریان، رسوبات را حذف می کند. مطالعات در مورد طراحی بهینه حوضچه های رسوب گیر گردابی عموما بر پایه مدل های آزمایشگاهی و فیزیکی صورت گرفته است که نیازمند صرف هزینه زیاد بوده و زمان بر می باشد. در این پژوهش مدل SSIIM به منظور شبیه سازی میدان جریان و توزیع رسوب در VSB مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن با اندازه گیری های آزمایشگاهی مقایسه گردید. پس از اطمینان از انطباق نسبی نتایج مدل سازی با اندازه گیری های آزمایشگاهی، اثر پارامترهای طراحی مختلف همچون اندازه ذرات رسوب ورودی، نسبت تخلیه از کف و اختلاف کف کانال های ورودی و خروجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین پارامترهای طراحی مورد مطالعه، راندمان VSB بیشترین حساسیت را به اندازه رسوبات ورودی نشان می دهد. با افزایش نسبت تخلیه از کف، راندمان افزایش می یابد اما این افزایش راندمان در نسبت های تخلیه بیشتر از 10 درصد کمتر از 4 درصد می باشد. همچنین افزایش اختلاف کف کانال ورودی و خروجی می تواند راندمان را تا حدود 18 درصد برای رسوبات ریزدانه افزایش دهد، در حالی که این افزایش راندمان برای رسوبات با اندازه بزرگتر، کمتر از ده درصد می باشد.
  کلیدواژگان: حوضچه رسوب گیر گردابی، راندمان تله اندازی، مدل عددی SSIIM، پارامترهای طراحی
 • فاطمه میری، جواد زمانی بابگهری*، محسن زارع بنادکودکی صفحات 227-236
  استفاده از بیوچار در خاک با اهداف مدیریت بازیافت پسماندهای آلی و نیز بهبود وضعیت خاک، در سال های اخیر، مورد توجه جدی محققین قرار گرفته است، اما لازم است قبل از استفاده از بیوچار در خاک، تاثیرات آن بر ویژگی های خاک و نیز گیاه مدنظر قرار گیرد. به همین منظور، مطالعه ای با هدف بررسی تاثیر 5 سطح کاربرد بیوچار تولید شده از ضایعات برداشت پسته (صفر، 1، 2، 3 و 5 درصد وزنی) بر رشد گیاه ذرت در دو خاک با بافت لوم سیلتی و شنی، در سال 1397 به صورت گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که تاثیر کاربرد بیوچار، بسته به نوع خاک متفاوت است. کاربرد بیوچار بر ویژگی های رشدی گیاه ذرت در خاک شنی تاثیر منفی و معنی داری داشت و وزن خشک ریشه و اندام هوایی این گیاه در اثر کاربرد سطوح 2 و 3 درصد بیوچار بیش از 90 درصد کاهش یافت و در سطح 5 درصد، رشد گیاه تقریبا متوقف شد؛ به تبع آن، بهروه وری آب نیز در این خاک با کاربرد بیوچار به شدت کاهش یافت. به دلیل کم بودن ظرفیت نگهداشت آب در خاک های شنی، شوری این خاک تحت تاثیر کاربرد بیوچار افزایش زیادی داشت که این موضوع موجب کاهش عملکرد گیاه شده بود. در مقابل، شوری خاک لوم سیلتی چندان تحت تاثیر کاربرد بیوچار قرار نگرفت و تنها کاربرد 5 درصد از بیوچار، افزایش معنی دار شوری را در پی داشت، بنابراین در خاک لوم سیلتی تاثیر کاربرد بیوچار هرچند بر وزن ریشه، طول گیاه و شاخص کلروفیل برگ (SPAD) در مقایسه با شاهد معنی دار نبود، اما وزن خشک اندام هوایی و بهروه وری آب در این خاک با کاربرد بیوچار تا سطح 2 درصد روندی افزایشی داشت. بنابراین می توان گفت، کاربرد بیوچار مورد مطالعه در خاک، به ویژه در خاک های درشت بافت باید با حساسیت بیشتری انجام شود و حد مفید کاربرد هر بیوچار در یک خاک باید با مطالعه اولیه آن تعیین شود.
  کلیدواژگان: اصلاح خاک، پسماندهای آلی، کلروفیل برگ، مدیریت ضایعات کشاورزی
 • سیده منا تابنده، مجید خلقی*، سید عباس حسینی صفحات 237-249

  برنامه ریزی مدیریت کیفی سفره های آب زیرزمینی براساس تغییرات مکانی پارامتر موثر در آلودگی آب های زیرزمینی صورت می گیرد. در این مقاله روش های مختلف درون یابی در آبخوان کم عمق بابل_آمل با توجه به خصوصیات هیدروژیولوژیکی آن مورد ارزیابی قرار می گیرند. پس از پردازش اولیه اطلاعات جهت انتخاب روش درون یابی مناسب، 21 روش درون یابی قطعی و زمین آمار با عملکرد خطی و غیرخطی اعم از روش عکس  فاصله (IDW)، کریجینگ معمولی (OK)، کریجینگ معمولی لوگ نرمال (Log_OK)، کریجینگ گسسته (DK)، کریجینگ تجربی بیزی (EBK)، همسایگی طبیعی (NN)، سطح روند (TS) و اسپلاین (Spline) مورد مقایسه قرار گرفتند. پارامتر کل جامدات محلول (TDS) در آبخوان کم عمق ساحلی بابل_آمل در مجاورت دریای خزر در شمال ایران دراین تحقیق بکار گرفته شد. برای صحت سنجی نتایج از 7 معیار ارزیابی خطا در اعتباریابی حذفی تمامی چاه های مشاهداتی غلظت استفاده گردید. نتایج نشان داده است که روش غیرخطی Log_OK در آبخوان کم عمق بابل_آمل در 43/71 درصد موارد معیارهای ارزیابی خطا، نتایج بهتری ارایه داده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که روش غیرخطی Log_OK کارایی مناسبی در آبخوان های کم عمق  بر مبنای خصوصیات هیدروژیولوژیکی آن ها دارد.

  کلیدواژگان: آلودگی آب زیرزمینی، پارامتر TDS، آبخوان کم عمق، درون یابی مکانی خطی و غیر خطی، خصوصیات آبخوان
 • کاظم الله دادی، محمد انصاری قوجقار، احسان پارسی*، مهدی بهداروندی عسکر صفحات 251-259
  سرریزهای لبه تیز یکی از سازه های مهم در آبگیری از رودخانه ها و از رایج ترین ابزار اندازه گیری شدت جریان در مجاری روباز هستند که جهت تنظیم سطح آب و عبور سیلاب به طور گسترده در سیستم های انتقال آب و کانال های آبیاری و زهکشی استفاده می شوند. یکی از انواع سرریزهای لبه تیز، سرریز زاویه دار است که با افزایش طول موثر تاج، امکان عبور دبی بیشتر با هد کمتر و در نتیجه راندمان بالاتر و به تبع آن کاهش هزینه های سیستم آبیاری را فراهم می نماید. در این تحقیق از 165 داده آزمایشگاهی موجود که از دو فلوم به عرض های 5/0 و 52/0 متر و با هفت نسبت طول سرریز به عرض فلوم (L/B) از 14/1 تا 86/3 و شش ارتفاع تاج سرریز از 10/0 تا 506/0 متر و در شرایط جریان آزاد بدست آمد، استفاده شد. در این پژوهش، از عمق بحرانی عبوری روی تاج سرریز جهت محاسبه بده عبوری استفاده شد و با ارایه ضریب هندسی سرریز که کلیه مشخصات هندسی این سازه را در بر می گیرد، رابطه ای جدید جهت محاسبه دبی عبوری به طور مستقیم و بدون نیاز به ضریب دبی ارایه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش ارتفاع تاج، هد جریان و زاویه سرریز نسبت به افق، دبی عبوری افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه جدید با R2 = 0.9984 از دقت بالایی جهت اندازه گیری و عمق بحرانی و دبی جریان برخوردار است.
  کلیدواژگان: سرریز زاویه دار، ضریب تخلیه، عمق بحرانی
 • اکبر نعمتی*، احمد گلچین، اکبر قویدل صفحات 261-271
  نفت خام یکی از مهم ترین منابع انرژی است که تولید، انتقال، مصرف و دفع آن در مقیاس گسترده، آن را به یکی از مهم ترین و رایج ترین انواع آلودگی محیط زیست در سراسر جهان تبدیل کرده است. بمنظور مطالعه تاثیر گیاه پالایی و زیست پالایی بر شستشوی ترکیبات نفتی در خاک آلوده به نفت خام یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار طراحی و اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل سطوح آلودگی خاک با نفت خام شامل صفر (C0)، 2 درصد نفت خام (C1) و 4 درصد نفت خام (C2) و تیمارهای پالایشی شامل کاشت گیاه چمن Lolium perenne (T1)، باکتری Pseudomonas Putida + قارچ Phanerochaete Chrysosporium (T2)، کاشت چمن + باکتری Pseudomonas Putidaا + قارچ Phanerochaete Chrysosporium (T3)، و بدون تیمار پالایشی (T0) بودند. بعد از اتمام آزمایش، کل هیدروکربن های نفتی Total Petroleum Hydrocarbons (TPHs) در عمق های مختلف ستون خاک (5، 15، 25، 35 و 45 سانتی متر) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تیمارهای پالایشی غلظت کل ترکیبات نفتی را در منطقه ریشه کاهش دادند و تیمار T3پالایشی غلظت کل ترکیبات نفتی را در هر دو سطح آلودگی نفت خام C1 و C2 به ترتیب 34 و 59 درصد کاهش داد. ترکیبات نفتی همچنین در عمق های غیر آلوده مشاهده شدند که نشان دهنده حرکت ترکیبات نفتی از لایه های بالایی به لایه های پایینی بود. کمترین میزان انتقال ترکیبات نفتی به عمق های پایینی ستون خاک در تیمار T3 پالایشی و بیشترین میزان انتقال ترکیبات نفتی در تیمار T2 پالایشی مشاهده شد. به طور کلی تیمارهای پالایشی در خاک های آلوده به مواد نفتی، به ویژه در منطقه ریشه ترکیبات نفتی را تجزیه کرده ولی نمی توانند از حرکت ترکیبات نفتی و انتقال آن ها به لایه های پایین تر جلوگیری کنند. تا حدی که امکان وارد شدن این ترکیبات به داخل آب های زیر زمینی هم وجود دارد.
  کلیدواژگان: آلودگی خاک، کل هیدروکربن های نفتی، ستون خاک، انتقال آلاینده ها، پالایش خاک
 • سیده زهرا قریشی، حجت میان آبادی*، عاطفه پرورش ریزی صفحات 273-300
  این مقاله با اتخاذ روش تاریخی-توصیفی-تحلیلی، استناد به منابع کتابخانه ای و استفاده از «ماتریس همبست تعاملات آب های فرامرزی» به تصویرسازی روند تعاملات آبی ایران و افغانستان بر سر رودخانه هیرمند پرداخته است و نشان داده است که تسهیم آب در حوضه هیرمند علاوه بر شرایط اقلیمی و ویژگی های حوضه آبریز به شدت از مراودات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دو کشور نیز اثرپذیر است. نتایج این پژوهش نشان می دهند مساله تسهیم آب هیرمند در اکثر بازه های مراوداتی دو کشور، در سطح مناسبات سیاسی قرار داشته است. اما طی بازه 1390 تا 1399 این مناسبات فرصت سازی شده است. در حقیقت وجود معاهده هیرمند که در آن نیاز زیست محیطی هامون ها مسکوت مانده است در کنار کمک های بین المللی در این بازه سدسازی های افغانستان را تشدید نموده است و جلب سرمایه گذاری خارجی را برای این کشور به همراه داشته است. از این رو، چانه زنی بر سر مسایل صرفا فنی نمی تواند وضعیت تسهیم آب در این حوضه را در شرایط مطلوبی قرار دهد؛ بلکه نیاز است دو کشور با تمسک به فرصت های همکاری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، به برجسته سازی وابستگی های متقابل اقتصادی و اجتماعی به یکدیگر بپردازند تا تعاملی بر حسب منافع پایدار برای طرفین ایجاد شود؛ که در نهایت ارزش و باوری مشترک برای ایجاد هنجار مشترک میان ایران و افغانستان در بهره برداری از منابع آب هیرمند شکل گیرد. این مهم اهمیت سیاسی زدایی از مساله آب را نمایان می سازد تا از اصطکاک های سیاسی در مواجهه با مسایل آبی جلوگیری شود. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد در تمام ادوار با حکمیت کشورهای ثالث، وضعیت تسهیم آب هیرمند بدتر شده است.
  کلیدواژگان: تاریخ آب، سیاسی زدایی، هیدروپلیتیک، ماموریت هیدرولیکی، پروژه دره هلمند
|
 • Nader Khadem Moghadam Igdelou *, Ahmad Golchin, Ahmad Bybordi, Ali Beheshti Ale Agha Pages 1-14

  Due to the increasing development of nanotechnology, its use has increased in all fields, especially in the field of environmental pollution as an absorbent. For this purpose, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with two factors; arsenic factor at four levels (0, 25, 50 and, 100 mg/kg) and TiO2 factor at three levels (0, 0.25 and, 0.5% by weight) and three replications in the laboratory and in a dark room at 25˚C for 8 months using the 1.3 L respiratory jars. Cumulative respiration percentile results showed that the highest respiration control treatment matched with 50 mg/kg arsenic plus 0.5% TiO2 (w/w). The highest and the lowest respiration rates were obtained in the first and eighth months of incubation, respectively, with control and 25 mg/kg arsenic with a difference of 33.78%. As the nanoparticle levels increased, the respiration rate increased, so that the highest respiration rate was obtained in the first month of 0.5% TiO2 treatment. The highest and the lowest MBC, as well as qmic, was obtained in 100 mg/kg arsenic treatments plus 0.25% TiO2 (w/w) and 50 mg/kg arsenic plus 0.5% TiO2 (w/w), respectively. Conversely, the highest and the lowest qCO2 were obtained from 50 mg/kg arsenic plus 0.5% TiO2 (w/w) and 100 mg/kg arsenic with 0.5% TiO2 (w/w), respectively. Cluster analysis of the variables showed that the MBC and qmic variables were the first cluster and the second, third, and fourth clusters were the BR, qCO2, and cumulative respiration, respectively. According to the results of this study, the application of 0.5% TiO2 (w/w) can reduce the toxic effects of arsenic and improved BR, cumulative respiration rate, and monthly respiration.

  Keywords: cumulative diagram, Euclidean distance, Hierarchical cluster analysis, metabolic quotient, microbial quotient
 • Zahra Naji, Mohammad Babaakbari *, Alireza Vaezi, Shervin Ahmadi Pages 15-24
  Saline and sodic soils have a poor structure. The chemical and physical properties of these soils can be modified using various modifiers. Consumption of organic modifiers increases aggregate stability, soil water holding capacity and percentage of usable moisture for the plant. The use of water-soluble polymers and fertilizers containing humic acid is suitable for reducing water use in agriculture and improving soil structure in salt-affected soils. The purpose of this study was to investigate the effect of polyacrylic and humic acid on aggregate stability and field capacity in saline and sodic soils. This study was conducted using four salinity levels of 10, 20, 30 and 40 dSm-1 and application of two modifiers (humic acid and polyacrylic acid) at 4 levels (0, 0.2, 0.4 and 0.8% by weight) in factorial arrangement with completely randomized design with three replications in greenhouse conditions. The results showed that the highest values of aggregates stability were at the salinity level of 10 dSm-1 and the level of 0.8% polyacrylic acid (3.13 mm) and humic acid (1.51 mm), respectively. The highest moisture content of the field capacity was measured at the salinity level of 40 dSm-1 and at the level of 0.8% polyacrylic acid (26.65%) and humic acid (25.65%), respectively.
  Keywords: Aggregates structure, Field capacity moisture, Leaching Polyacrylic acid, Salinity
 • Nader Khadem Moghadam Igdelou *, Ahmad Golchin, Ahmad Bybordi, Ali Beheshti Ale Agha Pages 25-36

  Heavy metals affect the dynamics of organic carbon by contaminating soil and altering its chemical and biological properties. For this purpose, a split factorial experiment was conducted with three replications. Experimental factors included Antimony at four levels (0, 25, 50, and 100 mg/kg), TiO2 nanoparticles as an adsorbent at three levels (0, 0.25, and 0.5 % by weight), and time at eight levels (the first month to the eighth month). Results showed that the basal respiration decreased from the first month to the eighth month of incubation and the highest basal respiratory rate was obtained from the first month of incubation and the lowest one was belong to the eighth month of incubation with a significant difference of 27.81%. The highest and the lowest organic matter degradation rates were obtained in control and 50 mg/kg antimony without nanoparticle application with 16.57% difference. By increasing antimony levels, the rate of degradation of organic matter decreased sharply, but by increasing the levels of contaminant, the application of 0.5 % (w/w) nanoparticles caused to increase the rate of organic matter decomposition. The highest value of half-life and mean residence time of carbon in the soil were obtained from 50 mg/kg without adsorbent treatment and the lowest value was obtained from 25 mg/kg with 0.5% (w/w). According to the results of this study it can be stated that the application of 0.5 % (w/w) TiO2 adsorbent increased the rate of decomposition of organic matter but decreased the half-life and mean residence time of carbon in the soil. At the higher contaminant levels (100 mg/kg of antimony), compared to the lower levels (50 and 25 mg/kg), the adsorbent surface lost its efficiency because of saturation with the contaminant, therefore for higher level of contaminant application, higher level of adsorbent (more than the 0.5% (w/w) TiO2) should be used.

  Keywords: carbon dioxide, Degradation rate, equation, half-life, mean residence time
 • S.M. Hadi Meshkati *, S. AliAkbar Salehi Pages 37-51

  In this research, a three-dimensional numerical model has been developed to simulate the flow pattern at lateral intake in 180-degree bend. Due to the curvature of flow boundaries and computational grid, the three-dimensional Navier-Stokes equations are solved in nonorthogonal and nonstaggered curvilinear coordinates, and given the complexity of the flow conditions, the k-ω model for low Reynolds numbers is used to solve turbulence terms. The equations are discretised by the finite volume method and the central difference and power law algorithm are used to discretise the diffusion and convection terms, and the stable semi-implicit (SIMPLEC) is used to couple the flow and pressure field. Also, to increase the efficiency of the model, one block with variable domain has been used to simulate both channels (main and intake). The developed model was first validated in two tests of flow in 180-degree bend and the lateral intake in a straight flume. Then flow pattern at the lateral intake in 180-degree bend for 45-degree diversion angle in the establishment angle of 40-degree was simulated and compared with the available laboratory data. The average modeling error in the main channel and intake was about 7.3% and 19.7%, respectively, which is acceptable compared to the results of other commercial models.

  Keywords: Numerical simulation, 3D model, Intake, 180-degree bend
 • Tohid Aligholinia *, Khalil Ghorbani, Hosein Rezaie, Ghorban Ghorbani Nasrabad Pages 53-66
  One of the basic elements of water resources management and increasing agricultural productivity is the optimal use of (water) resources. The water footprint index is one of the new approaches used for this purpose. In this study, the water footprint approach was used to optimize the cultivation pattern of crops in different climates of Iran. For this purpose, 11 crops were selected in six different climates of Iran and after calculating the water footprint of the cultivated crops, the RIS indicators and the actual blue water footprint (WFAblue) were evaluated. After evaluating and calculating the indicators, the TOPSIS optimization method was used to provide the optimal cultivation pattern. Results showed that among the proposed products, wheat, barley, alfalfa, cotton, and tobacco had the highest amount of green water footprint, of which the highest one was corresponded to the PH-C-W climate. However, the highest blue and gray water footprint are mainly related to rice, beans, cotton and tobacco, which is due to the high water consumption of these products (high water demand). Evaluation of the optimization model also showed that the most optimal crops for cultivation in the region were respectively corn with 39%, barley with 23%, potato with 20%, tomato with 7% and wheat with 1% priorities. The most undesirable crops for cultivation in the provinces of the country were respectively, tobacco, cotton, beans, rice, sugar beet and alfalfa.
  Keywords: Climate, Cultivation pattern, TOPSIS, WF, UNESCO
 • Mahdi Majedi Asl *, Rasoul Daneshfaraz, Jafar Chabokpour, Borhan Ghorbani Pages 67-80
  In this research, experimental evaluation of different hydraulic conditions on the performance of gabion sill in dissipating energy at downstream of Ogee spillway has been investigated. The parameters evaluated in this study included: Froude number, sill height, the amount of opening in the sill width and the diameter of the aggregates. The experiments were conducted by using flow discharges of 20 to 40 liters per second with two heights of 5 and 10 cm and openings of 10, 15, 20 and 30 cm in fixed sill widths with and without openings. The results showed by increasing the height of the sill, the relative length of the hydraulic jump increases and the amount of relative energy dissipation also increases. Also, by increasing the diameter of aggregates, the relative length of hydraulic jump and the amount of relative energy dissipation decreased. The highest amount of energy dissipation was related to aggregates with an average diameter of 1.5 cm in which the amount of energy dissipation and the length of hydraulic jump were 9 and 8.3 % more than the ones in 3 cm diameter of aggregates, respectively. The results also showed creating an opening and increasing it across the sill reduces the relative energy dissipation. So that the relative energy dissipation in the gabion with 30 cm opening was about 7% and its relative hydraulic jump length was about 9% less than the ones in sill without opening.
  Keywords: energy dissipation, Sill, Ogee weir, Hydraulic jump length
 • Rasoul Daneshfaraz *, Mahdi Majedi Asl, Mohammad Bagherzadeh Pages 81-93
  One of the important hydraulic issues is to study the effect of additional structures on dissipating the flow energy in overflow structures such as drops. In the present study, using a laboratory model, the effect of simultaneous use of horizontal screen and gabion in the inclined drop structure was investigated and compared with the results of other researchers. The experiments were performed for two heights and three inclined gabion angles, two screen porosity ratios and a flow rate of 150 to 800 liters per minute. The results of all the studied models showed that by increasing the relative critical depth, the relative energy consumption values decrease and the relative downstream depth increases. By increasing angle and height of the slope and decreasing the porosity of the screen for a constant relative critical depth, the relative energy dissipation of the inclined gabion drops equipped with a horizontal screen increases. Increasing the wetted length of horizontal screens causes two-phase flow and air entrance to the used system and consequently the amount of energy dissipation increases. Simultaneous use of gabions in the sloping section and horizontal screens at the edge of the drop has significantly reduced the downstream Froude number so that the downstream Froude number at all three angles and two porosity ratios decreased from range of 4.49-35 to range of 1.31-2.48 compared to the simple inclined slope and from range of 1.48-5.78 to range of 1.31-2.48 as compared to the inclined slope equipped with a horizontal lattice plate.
  Keywords: energy dissipation, Inclined gabion drop, Screens, Relative wet length, Relative Critical Depth
 • Kazem Allahdadi, Mohammad Ansari Ghojghar, Masoumeh Zeinali, Ehsan Parsi * Pages 95-107
  In this research, a special form of nonlinear weirs called piano key overflows has been studied. In this type of weirs, unlike congressional weirs, the openings are sloping inwards and outwards one by one.so this study was conducted with the aim of laboratory study of the discharge coefficient of the arched piano key in the plan in free flow conditions. In this research, 27 models of arched piano key overflow structures with three arc lengths of 1.20, 1.40, 1.60 m, three crown lengths of 5.10, 4.30, 3.20 m and three crown heights of 0.30, Made 0.20, P = 0.15 m. All models were made of glass with a thickness of 10 mm.The models were compared in terms of height effect, key width ratio and arc effect under the same effective length conditions. The results showed that increasing the flow rate and consequently increasing the dimensionless ratio, leads to a decrease in watering coefficient and in fact has the opposite effect on the permeability coefficient of piano switch weir in free flow. Also, by increasing the dimensionless ratio, the flow currents from the output switch interfere with each other, and as a result, due to the local immersion, the overflow coefficient of the overflow of the arched piano switch in the free flow decreases. The arc model with an arc length of 1.40 m with 1.27 had the highest and the arc model with 1.20 m and 1.22 had the lowest permeability coefficient in free flow. Finally, it was found that the arc model has a higher permeability coefficient than the direct model, which indicates the positive effect of the arc. Also, in order to estimate the permeability coefficient of free flow and Q flow rate, relationships were provided for the overflow of the piano switch in the arc position.
  Keywords: Piano key weir, arc weir, discharge coefficient, Free Flow, Regression
 • Seyedeh Fatemeh Nabavi, Nafiseh Yaghmaeian Mahabadi *, Shahram Mahmoudsoltani Pages 109-122

  Considering the effective role of soil fertility in advanced agriculture, preparing soil fertility map for better planning and achievement of specific management on based soil spatial variability seems necessary. The purpose of this study was to prepare a soil fertility map for rice, based on the effective parameters on soil fertility including organic carbon, total nitrogen, available phosphorus and potassium, clay and cation exchange capacity by integrated AHP with two types of Kandel and S-shaped fuzzy membership functions. For this purpose, soil samples were collected in 50 observation points and their physical and chemical properties were measured. Interpolation of these points for the studied parameters was done by kriging method. Then the fuzzy map of each parameter was prepared by defining the S-shaped and Kandel membership functions and weighted using AHP method. Finally, by integrating them in GIS environment, soil fertility map was prepared for rice. Fertility maps obtained from S-shaped and Kandel membership functions showed that 95.73% and 53.68% of the studied area have high and very high fertility, respectively. Comparison of fertility maps through re-sampling points to control the accuracy of the maps showed that the fertility map resulting from S-shaped fuzzy membership function (64%) is more efficient and realistic than Kandel membership function (40%). Therefore, the integration of AHP with the S-shaped fuzzy membership function can quantify and classify the soil fertility of the studied area and be useful for managing fertilizer use and monitoring soil nutrition changes.

  Keywords: S-shaped fuzzy membership function, Kandel fuzzy membership function, Fertility map, rice
 • Abdolsamad Gholami, Majid Baghernejad, Abolfazl Azadi *, Sirous Shakeri Pages 123-141
  The present study was performed to investigate and compare some physico- chemical properties, clay mineralogy and different forms of potassium (K) of paddy soils with non-paddy soils and to study the effect of waterlogging on soil pedogenesis in some important paddy areas in Fars province. For this investigation, a paddy and non-paddy soil pedons within each area with similar calcareous parent materials and landform were dug and some soil properties and different forms of K in surface and subsurface soils were determined. The results showed that the average contents of soluble, exchangeable, HNO3-extractable, structural and total K in the non-paddy soils were 3.5, 199, 864, 4635 and 5502 mg kg-1; and in the paddy soils were 2.5, 164, 742, 5346 and 6088 mg kg-1, respectively. Results also indicated that the paddy soils had lower contents of soluble, exchangeable and non-exchangeable K due to the K leaching by irrigation water and removal by plant uptake. Significant correlations were found between different forms of K and some soil properties like clay, CEC and OC. The results of clay mineralogy indicated similar minerals, including smectite, illite, chlorite, palygorskite, vermiculite and kaolinite but with different relative abundance. Long-term rice cultivation seems to affect only the amount of clay minerals and converts illite and palygorskite to smectite. Significantly possitive correlations were found between non-exchangeable, mineral and total K with illite content in the clay fraction.
  Keywords: Potassium forms, Paddy, non-paddy soils, Clay minerals
 • Vahid Moradinasab, Saeid Hojati *, Ahmad Landi, Angel Faz Cano Pages 143-159
  Soil evolution is affected by both parent material and topography as the two main factors of soil formation. This study was conducted to compare the effect of marl and calcareous parent materials in different slope positions, including the summit, back-slope, foot- and toe-slopes on soil development using evolutionary indicators along two topo-sequences in the Karoon 3 Basin, east of Khuzestan Province. Accordingly, four soil profiles in each of the two topo-sequences were dug and sampled based on their genetic horizons and properties including Fed, Feo, Fep and the magnetic susceptibility at 0.46, and 4.6 kHz frequencies were measured. The results showed that pedogenic iron (Fed) was higher for both parent materials in all slope positions at subsurface horizons as compared to those at the surface horizons. The results also showed that with increasing soil depth, especially in developed horizons such as Btk, the Fed-Feo index increased. In addition, the Feo/Fed ratio in all slope positions showed a decreasing trend with depth. The results also showed that the lowest χLF value corresponds to the C horizon in all slope positions in both the parent materials. The amount of χLF showed a positive and significant relationship with the clay contents of the soils. Still, no meaningful relationship was observed with the calcium carbonate content of the soils. The higher value of χfd index at the soils developed on the marl parent materials (in all slope positions) compared to those of the calcareous parent materials indicates more weathering in these soils than their corresponding soils in calcareous parent materials.
  Keywords: Slope position, pedogenic iron, magnetic susceptibility, Weathering
 • Elahe Mirzaee, Hamed Ebrahimian *, Arezoo Nazi Ghameshlou, Omid Raja Pages 161-173
  Increasing water productivity in agricultural sector is necessary, since this sector is the largest consumer of water in Iran. Because of higher irrigation efficiency, in particular, the reduction of losses of deep percolation and evaporation from the soil surface, drip-tape system is a good option for irrigation. Additionally, using varieties of a crop having high yield is another way to increase water productivity. The objective of this study is to investigate the crop yield and irrigation water volume and to estimate the physical and economical water productivity for different hybrids of maize by drip-tape irrigation. Field experiments were conducted at the research farm of the Agricultural and Natural Resources College of the University of Tehran, in Karaj in 2017. The treatments were nine hybrids of maize (BK42, KSC400, KSC260, BK65, KSC600, BK50, BK74, Barekat3 and KSC704). The results of this study showed that the type of hybrid had a significant effect on crop yield and water productivity. Generally, among the examined varieties, the BK65 hybrid had the highest biomass production (19.54 ton/ha) and biomass water productivity (3.43 kg/m3), and the lowest yield (10.55 ton/ha) and grain water productivity (1.62 kg/m3). Additionally, the KSC600 hybrid had the highest grain yield (13.86 ton/ha) and grain water productivity (2.12 kg/m3) compared to other hybrids. The reason for the high biological performance of BK65 hybrid compared to other hybrids was the higher growth of vegetative part related to reproductive part. The BK42 and KSC260 hybrids had the lowest yield and productivity.
  Keywords: Physical, economical water productivity, hybrids of maize, Water requirement, Karaj
 • Nadia Babaei, Mojtaba Shourian *, Ali Moridi Pages 175-194
  Estimating actual evapotranspiration in river basins is necessary to use water resources optimally and to improve river basin management. SWAT hydrologic model and SEBAL remote sensing algorithm are among the known methods which have addressed this issue. In the present study, in the first step, the actual evapotranspiration of Karkheh river basin was estimated in dry, normal, and wet years (2008, 2012, and 2015, respectively), using the SWAT model calibrated based on runoff and crop yield and SEBAL algorithm. SWAT model was calibrated and validated using six hydrometric stations for the periods of 1993-2009 and 2010-2013, respectively, in which the , NS and RMSE values were ​​obtained between 0.45 to 0.7, 0.52 to 0.67 and 12.64 to 25.02 (m3/s) for the calibration period and between 0.4 to 0.6, 0.3 to 0.56 and 11.08 to 23.17 (m3/s) for the validation period, respectively. Further, the average observed and simulated yield of the strategic crop (wheat) in the basin were equal to 4.70 and 5.01 (ton/ha), respectively. In addition, the results of SEBAL algorithm and SWAT model were compared together based on the water year status, which the correlations between the results of those methods were equal to 0.74, 0.60, and 0.52 for normal, dry, and wet years, respectively. In the second step, based on the ground data and MODIS, which has a suitable temporal resolution, and OLI which has a suitable spatial resolution, the results of SEBAL algorithm and the variation ranges of main parameters are presented for Pole-dokhtar and Ravansar plains. Ravansar plain has more cultivation areas and lower topography changes compared to Pole-dokhtar plain. The simulation of crop yield by SWAT gave a better result in Pole-dokhtar plain. Based on the results of this study, the values ​​of evapotranspiration obtained from SEBAL algorithm and SWAT model can be reliable and close to the actual values ​​of evapotranspiration in the river basin.
  Keywords: Evapotranspiration, Runoff, Crop Yield
 • Alireza Keihani, Ali Mohammad Akhondali *, Hosein Fathian Pages 195-212
  Estimation of sediment transported by the streamflow is important for planning and storing water resources of dam reservoirs and river bed changes, watershed management, coastal protection and the environment. Sediment transport in the river is an inherently uncertain and complex phenomenon. Incomplete knowledge of processes and data create uncertainty in estimating sediment transport. Parameters uncertainty is one of the main sources of uncertainty in estimating the suspended and bed sediment load. In this paper, the Monte Carlo (MC) simulation method is used to estimate the uncertainty of suspended and bed sediment load due to uncertainty in the parameters of the support vector machine (SVM) model in the Karaj Dam Basin. The partial mutual information (PMI) algorithm was used to select the efficient input variables in the SVM model to estimate the suspended and bed sediment load. The results of using PMI algorithm show that the only efficient variable in estimating the suspended and bed sediment loads is the current stream discharge. The results show that the uncertainty in estimating the suspended sediment load with SVM model for training, test and total data is equal to 12.8%, 17% and 13.5%, respectively. Also, the uncertainty in estimating the bed sediment load with SVM model for training, test and total data is equal to 23.5%, 36.8% and 27.2%, respectively. Therefore, the uncertainty in estimating the bed sediment load with SVM model is more than the one in estimating the suspended sediment load. Therefore, the use of optimization methods can be useful for accurate estimation of parameter values and reducing uncertainty in estimating the suspended and bed sediment load.
  Keywords: Parameter Uncertainty, SVM model, Suspended, bed sediment load, PMI Algorithm, Monte-Carlo
 • Sarem Norouzi *, Alinaghi Ziaei Pages 213-226
  One of the main challenges associated with the development of irrigation systems and other water distribution systems is the sediment removal from the inlet channel. Vortex settling basin (VSB) is one of the types of sediment extractors with small size and high efficiency which removes the sediments using the vortices of the flow. Studies on the proper design of VSBs are generally based on experimental and physical models which are highly costly and time-consuming. In this study, SSIIM model was evaluated for the simulation of flow field and sediment distribution in a VSB and the results were compared with experimental measurements. After ensuring the relative agreement of the model results with experimental measurements, the effect of different design parameters such as inlet sediment size, bottom outlet discharge ratio, and bed level difference between inlet and outlet channels were investigated. The results showed that among the design parameters, trap efficiency of the VSB is more sensitive to the sediment size. By increasing the bottom discharge ratio, the efficiency increases, but this increase in the efficiency barely exceed 4 % for bottom discharge ratios higher than 10 %. In addition, increasing the bed elevation difference between the inlet and outlet channels can increase the efficiency up to 18 % for fine-grained sediments, while this increase is less than 10 % for coarse-grained sediments.
  Keywords: Vortex settling basin (VSB), Trap efficiency, SSIIM numerical model, design parameters
 • Fatemeh Miri, Javad Zamani *, Mohsen Zarebanadkouki Pages 227-236
  The application of biochar in the soil in order to improve soil quality and also waste management, has received considerable interest in recent years. Success of such management requires expert knowledge about the impact of a given biochar on soil and plant properties, before its field application. For this purpose, the effect of five different levels of biochar (0, 1, 2, 3 and 5% w/w), produced from residual of pistachio, on growth and water productivity of maize plants in a sandy and a silt loam soil was investigated. The study was performed in 2018 as a greenhouse experiment with a completely randomized design. The results showed that the effect of biochar on plant growth is strongly soil dependent. The biochar application had a negative effect on the growth of maize in the sandy soil. Root and shoot dry biomass as well water productivity were reduced more than 90% by application of 2 and 3% of biochar as compared to the control (0%), and the plant growth was hindered by further increase of biochar (at 5%). Consequently, water productivity was also reduced significantly. This negative effect of biochar application in sandy soil was attributed to an induced salinity as a result of biochar application and the low water holding capacity of the soil. In contrast, the effect of biochar on salinity of silty loam soil was not remarkable and only at application rate of 5%, it was increased significantly as compared to the control. Although the application of biochar in silty loam soil did not show a significant effect on root biomass, plant height, and chlorophyl index but shoot biomass and water productivity were increased till the application rate of 2% compared to the control. In conclusion, the results showed that i) one should be cautious with application of biochar (originated from pistachio residual) in coarse-textured soils, ii) and also the efficient application rate of each biochar should be determined in each soil before its application.
  Keywords: Agricultural waste management, Leaf chlorophyll, Organic Wastes, soil amendment
 • Seyedeh Mona Tabandeh, Majid Kholghi *, Seyed Abbas Hosseini Pages 237-249

  Groundwater quality management planning is based on spatial distribution of the effective parameter in aquifer pollution. In this study, different interpolation methods in Babol-Amol shallow aquifer were evaluated according to its hydrogeological characteristics. After initial data processing, 21 deterministic and geostatistical interpolation methods with linear and nonlinear relationships including inverse distance weighted (IDW), ordinary kriging (OK), lognormal ordinary kriging (Log_OK), disjunctive kriging (DK), empirical Bayesian kriging (EBK), natural neighbor (NN), trend surface (TS) and Spline were compared in order to select the most suitable interpolation method. The total dissolved solids (TDS) parameter was used in Babol-Amol coastal shallow aquifer near the Caspian Sea in north of Iran. The seven error criteria were used for verification in cross-validation of all sampling wells. The results indicated that the nonlinear Log_OK method produced better results in Babol-Amol aquifer with 71.43 percentage of error criteria. Therefore, it can be concluded that the non-linear Log_OK method had promising performance in shallow aquifers based on their hydrogeologicalcharacteristics.

  Keywords: Groundwater Contamination, TDS Parameter, Shallow Aquifer, Linear, Nonlinear Spatial Interpolation, Aquifer Characteristics
 • Kazem Alahdadi, Mohammad Ansari Ghojghar, Ehsan Parsi *, Mehdi Behdarvandi Askar Pages 251-259
  Sharp crested weirs are one of the most important structures in the river intake and are the most common instruments for measuring the intensity of flow in open channels, which are widely used in water transmission systems and irrigation and drainage canals to regulate water levels and floods. One of the types of sharp crested weirs is angular weir, in which by increasing the effective length of the crown, more discharge is allowed to pass with less head, resulting a higher efficiency and consequently a reduction in irrigation system costs. In this study, 165 existing laboratory data obtained from two flumes with widths of 0.5 and 0.52 m and with seven ratios of weir length to flume width (L/B) of 1.14 and 3.86 and six weir crown heights of 0.10 m to 0.506 m were used in free flow conditions. In this study, the critical depth of flow passage over the weir crown was used to calculate the flow rate. Also, a new function was developed to calculate the flow rate directly and without the need for flow coefficient by presenting the geometric coefficient of the weir, including all the geometric characteristics of the structure. The results of this study showed that by increasing the height of the crown, the flow head and the weir angle relative to the flow horizon increase. The results also showed that the new relationship with R2 = 0.9984 has high accuracy for measuring critical depth and flow rate.
  Keywords: Critical depth, discharge coefficient, oblique weirs
 • Akbar Nemati *, Ahmad Golchin, Akbar Ghavidel Pages 261-271
  Crude oil is one of the most important sources of energy and its large scale production, transmission, consumption and disposal, making it one of the most important and common types of environmental pollution in the worldwide. In order to investigate the effects of phytoremediation and bioremediation on translocation of Total Petroleum Hydrocarbons (TPHs) in crude oil contaminated soil, a factorial experiment based on completely randomized design with three replications was conducted. Three rates of crude oil contamination; 0 (C0), 2 (C1) and 4% w/w (C2) and four remediation treatments; Lolium perenne (T1), Pseudomonas putida+Phanerochaete chrysosporium (T2), Lolium perenne+Pseudomonas putida+ Phanerochaete chrysosporium (T3) and control (T0) were applied. At the end of experiment, TPHs concentrations in different depths of soil column (5, 15, 25, 35 and 45 cm depths) were measured. The results showed that the different remediation treatments decreased the TPHs concentration in the root zone and T3 treatment decreased the concentration of TPHs both in C1 and C2 contamination rates by 34 and 59%, respectively. Oil compounds were also observed in the uncontaminated sub layers which indicated oil compounds transported from upper layer to lower layers. The lowest TPHs translocation to sub layers in the soil columns observed in T3 remediation treatment and the highest amount of TPHs translocation to sub layers observed in T2 remediation treatment. Generally, remediation treatments in oil contaminated soil degrade and decrease oil compounds specially in root zone but cannot prevent oil compounds movement and translocation to sub layers. Consequently, oil compounds may enter to groundwater.
  Keywords: soil pollution, Total Petroleum Hydrocarbons, Soil Column, Contaminants translocation, Soil remediation
 • Seyedeh Zahra Ghoreishi, Hojjat Mianabadi *, Atefeh Parvaresh Rizi Pages 273-300
  This study applied the "Transboundary Waters Interaction Nexus (TWINs)" framework to the Hirmand/Helmand River hydropolitical interactions to figure out what can be learned by policy and decision makers by studying the past experiences about transforming conflicts and current ambitions. Analyzing coexisting conflict and cooperation in the Hirmand River by TWINs framework shows that from 1870 until 2020, in most periods, the Hirmand water conflicts have been politicized. But due to the westernization tendency and anti-Iranian sentiment procedure in Afghanistan during 2010-2020, water conflict has been increased and is opportunitized. As a matter of fact, the existence of a bad treaty over shared water, in addition to the international funds and supports from constructing dams in Afghanistan has been given the upper hand to Afghanistan in current negotiations over the Hirmand River Basin. The result of the TWINs framework and past experiences shows that bargaining purely over technical issues in the Hirmand River Basin cannot put water allocation in this basin in a peaceful situation. Therefore, the riparian states should rely on the interdependencies in social-economic, cultural, and security fields in order to create a sustainable and equitable relationship, which ultimately can create common values and norms in riparians’ water interactions. In other words, Iran and Afghanistan's water conflict needs outside the water box's solutions. This also highlights the importance of the depoliticization of Hirmand water interactions for preventing political frictions in hydropolitical relationships.
  Keywords: Water History, Depoliticization, Hydropolitics, Hydrulic Mission, Helmand Valley Project