فهرست مطالب

جامعه شناسی سیاسی ایران - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1400)
 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/03/01
 • تعداد عناوین: 37
|
 • علی نوازنی*، حسین هرسیج، محمدرحیم عیوضی صفحات 2-22

  پژوهش حاضر با هدف بررسی بحران ازخودبیگانگی در جوامع اسلامی از منظر امام خمینی، آیت الله سید محمد باقر صدر و دکتر علی شریعتی در قالب 4 مرحله نظریه بحران توماس اسپریگنز «مشکل اصلی جوامع»، «علل وقوع»، «جامعه آرمانی» و «راه حل ها» به روش کیفی مقایسه ای و گردآوری اطلاعات از متون اصلی سه متفکر فوق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که علی رغم برخی تفاوت های جزیی، اندیشمندان مذکور ازخودبیگانگی را مشکل اصلی جوامع اسلامی تشخیص داده اند و بر این اساس سه مولفه استعمار، استبداد و اقتدارگرایی را به مثابه علل اصلی بروز ازخودبیگانگی برشمرده اند. جامعه توحیدی و الهی مبتنی بر اخلاق، آزادی، برابری و تعالی که منتج به خودآگاهی اسلامی است را جامعه آرمانی خود قلمداد نمودند. همچنین علی رغم وجود برخی تفاوت های رویکردی در ارتباط با راه حل خروج از خودبیگانگی میان دکتر شریعتی با امام خمینی و آیت الله صدر، سه مولفه کلی استقلال، آزادی و دموکراسی به عنوان راه حل خروج از خودبیگانگی تجویز شد.

  کلیدواژگان: امام خمینی، آیت الله سید محمدباقر صدر، دکتر شریعتی، روش مقایسه ای، مدل اسپریگنز، ازخودبیگانگی، خودآگاهی اسلامی
 • محمدرضا حاتمی* صفحات 24-46
  با آغاز بحران یمن که در پی حمله عربستان سعودی در سال 2015 به این کشور آغاز گردید، ایتلاف های مختلفی در سطح منطقه غرب آسیا و فراتر از آن شکل گرفت. ماهیت بسیاری از این ایتلاف ها واضح و مبرهن است. آنچه در میان طیف وسیعی از ایتلاف های مذکور هماره محل بحث و ابهام بوده، ایتلاف جمهوری اسلامی ایران و جنبش انصارالله یمن در عرصه سیاست خارجی بحران یمن است. درواقع عواملی که موجب شکل گیری این ایتلاف در سطح بین المللی میان دو بازیگر مذکور گردیده، مسئله پژوهش حاضر است. ازاین روی پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای نظریه سازه انگاری به گردآوری منابع کتابخانه ای پرداخته تا بتواند به این سوال اصلی پژوهش پاسخ دهد که «چه عواملی موجب همگرایی ایران و جنبش انصارالله در یمن شده است؟». اهمیت این پژوهش نیز از این حیث است که می تواند مهر بطلانی بزند بر ادعای بسیاری از کشورهای معاند ازجمله عربستان سعودی مبنی بر نظامی بنیاد بودن همگرایی و همکاری های جمهوری اسلامی ایران و جنبش انصارالله یمن. بااین وجود فرضیه پژوهش حاضر ازاین قرار است که هویت انقلابیگری و اسلام گرایی مشترک میان جنبش انصارالله یمن و جمهوری اسلامی ایران به اندازه ای برای دو بازیگر مذکور مهم است که هویت ایرانیگری ایران و عربیت انصارالله را تحت تاثیر قرار داده و آنان را در عرصه سیاست خارجی همگرا کرده است، به گونه ای که تلاش های عربستان سعودی جهت ایجاد شکاف عرب و عجم میان آنان کارساز نبوده است.
  کلیدواژگان: انصارالله، ایران، سازه انگاری، سیاست خارجی، یمن
 • بشار دریب*، عباس اسدی صفحات 48-72
  با توجه به اهمیت و جایگاه اخبار جنگ در رسانه ها و سیاست های رسانه ای در نحوه گزینش این نوع اخبار، این مقاله در صدد شناسایی نقاط قوت ضعف و فرصت تهدید، رسانه های سوریه و تعیین راهبردهایی برای گزینش بهتر این نوع اخبار برای رسانه های این کشور است. روش به کار رفته در این پژوهش، روش تحلیل راهبردی یا سوات (SWOT) است. جامعه آماری آن دو گروه استادان دانشگاهی و سردبیران و دبیران رسانه ها (به عنوان مدیران اجرایی در سازمان رسانه ای) هستند. حجم نمونه 30 نفر و روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی است. تکنیک گردآوری اطلاعات به صورت ترکیبی از مصاحبه نیمه ساخت یافته و پرسش نامه متوازن استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، در تحلیل مصاحبه از تحلیل مضمون کینگ، در تحلیل داده های پرسشنامه از ماتریس های SWOT ، برای رتبه بندی نقاط قوت و ضعف از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و برای رتبه بندی نقاط فرصت و تهدید از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و برای اولویت بندی راهبردها و انتخاب راهبرد بهینه از ماتریس QSPM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای رسانه های سوریه در گزینش اخبار جنگ، بهترین راهبرد، راهبرد SO می باشد.
  کلیدواژگان: رسانه، اخبار جنگ، دروازه بانی خبر، جنگ، سوریه، تحلیل راهبردی (سوات)
 • احمدرضا شاه علی*، مهدی اسدی، مهدی آقابابایی صفحات 74-103

  پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و اندازه گیری و تحلیل میزان تاثیر هر یک از این عوامل انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر جهت گیری، کاربردی و نوع پژوهش توصیفی است که از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری شهروندان منطقه هشت شهر تهران است که با روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد3/26درصد پاسخگویان در حد «خیلی زیاد یا زیاد»، 1/21درصد «تا حدی» و 6/52درصد در حد «کم یا خیلی کم» به شرکت در انتخابات تمایل دارند. در این میان شاخص های شخصیت کاندیداها و سبک رسانه ای مورد استفاده شان بیش از شاخص های نهاد رسانه ای و نهادهای اجتماعی بر رفتار انتخاباتی شهروندان تاثیرگذار است. بنابراین می توان گفت که شهروندان در نمونه مورد مطالعه برای انتخاب رییس جمهور، بیشتر بر اساس شخصیت کاندیدا (کارآمدی و عملکرد، تجربه کاری و سابقه مدیریت، خصوصیات فردی مانند صداقت و مردمی بودن و جوان بودن) و سبک رسانه ای وی (مناظرات تلویزیونی و سخنرانی ها و برنامه های اعلام شده) گزینه نهایی خود برای رای دادن را مشخص می کنند.

  کلیدواژگان: رفتارانتخاباتی، شخصیت کاندیدا، نهاد رسانه ای، سبک رسانه ای، نهادهای اجتماعی
 • محبوبه مهرابی، نوروز هاشم زهی*، مهناز رونقی نوتاش صفحات 106-137

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد جامعه پذیری جنسیتی زنان و ارایه مدلی برای آن در بین 400 نفر از زنان شهر بندرعباس انجام شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه ساختمند استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی از طریق مرور ادبیات و قضاوت خبرگان و روایی سازه ای آن از طریق تحلیل عامل اکتشافی و آلفای کرونباخ درspss24 و مدل به دست آمده با استفاده از تحلیل عامل تاییدی در Lisrel10، بررسی و تایید شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، سه بعد اصلی «ارزش های جنسیتی خانوادگی» با مولفه های «خانواده، ازدواج، طلاق، فرزندآوری»، «نابرابری جنسیتی» با مولفه های « تقسیم کار اجتماعی، نابرابری فرهنگی، نابرابری فردی» و «روابط قدرت در خانواده» با مولفه های « تقسیم کار در منزل، تصمیم گیری در منزل» می باشد و در مجموع، 60/571 درصد از کل واریانس جامعه پذیری جنسیتی، توسط این «9» مولفه تبیین‏ می‏شود. واریانس به دست آمده به ترتیب، در مولفه های خانواده، 8/282 درصد، تصمیم گیری، 8/107 درصد، نابرابری فردی، 7/699 درصد، طلاق 7/452 درصد، تقسیم کار اجتماعی، 7/255 درصد، تقسیم کار، 6/641درصد، ازدواج، 5/245 درصد، نابرابری فرهنگی، 5/002 درصد و در مولفه فرزندآوری، 4/688 درصد می باشد.

  کلیدواژگان: جامعه پذیری جنسیتی، روابط قدرت، نابرابری جنسیتی، ارزش های جنسیتی
 • مجید کرامتی مقدم*، محمد نیکروان، نازنین راسخ صفحات 140-160
  هدف از پژوهش حاضر، نقش مشارکت اجتماعی و مشروعیت بخشی رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه بود. روش پژوهش میدانی و بر مبنای هدف از نوع توسعه ای- کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه مربیان فوتبال، مدیران فوتبال، بازیکنان، داوران، خبرنگاران در لیگ های فوتبال و کارشناسان ارتباطات رسانه ای، همچنین مخاطبین لیگ برتر فوتبال کشور بود. نمونه پژوهش شامل 384 نفر (با تاکید بر کفایت نمونه فرمول تعیین حجم نمونه کوکرال) بود. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال، متشکل از 2 مولفه (مشارکت اجتماعی و مشروعیت بخشی) و 15 عبارت بود. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T تک نمونه ای انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مشارکت اجتماعی و مشروعیت بخشی رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه در حد مطلوبی گزارش شد (0001/0=P).
  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، مشروعیت بخشی، رسانه های نوپدید، رویکرد 360 درجه، لیگ برتر فوتبال
 • محمدمحسن شارعی* صفحات 141-155
  ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران ماهیتی متفاوت دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظام حزبی وقعی ننهاده است. نمایندگان به صورت منفرد و با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. در قوانین گوناگون آن نیز حزب به حاشیه رفته و مورد توجه نیست. در فقدان حزب در جمهوری اسلامی نهاد دیگری به نام جناح شکل گرفته است. جناح مفهومی وسیعتر از حزب است و فراتر از حزب را نشان می دهد. همچنین جناح ماهیتی متفاوت از حزب دارد. جناح برخلاف حزب اصول متصلبی را دارا نیست و افراد و احزاب مختلف را در بر می گیرد. پیش فرض اساسی این مقاله این است که سیاست در میان اسلام گرایان انقلابی در جمهوری اسلامی ایران به صورت جناحی بوده است. سیوال اساسی در این مورد مطرح می شود این است که کدام جناح های سیاسی در درون اسلام گرایان انقلابی وجود داشته است؟ پاسخ به این سیوال مستلزم این است که دلایل شکل گیری سیاست جناحی نیز پاسخ داده شود. در پاسخ به سیوال اصلی باید گفت که سه جناح سیاسی را در میان اسلام گرایان انقلابی می توان در نظر گرفت. از سوی دیگر در باب آن که به چه دلیل سیاست جناحی جایگزین سیاست حزبی شده است مسایل گوناگون از قبیل تجربه تلخ تاریخی تحزب، محدودیتهای ساختاری را نام برد. چارچوب مفهومی این مقاله تحزب و جناح و روش پژوهشی که برای این مقاله برگزیده شده است مطالعات تاریخی است.
  کلیدواژگان: اسلام گرایان انقلابی، آیت، جناح، چپ اسلام گرای انقلابی، حزب، راست اسلام گرای انقلابی
 • وحید بهرامی*، سید حسین اطهری صفحات 162-183

  یکی از پرسش های اصلی اندیشه سیاسی این است که قدرت چگونه محدود می شود؟ در دوران باستان شیوه حکمرانی بدین صورت بود که استبداد وجه مشترک همه حکمرانی ها در هر شکل و قالبی نظیر سلطنتی، پادشاهی و امپراطوری بود. ساخت سیاسی در شاهنامه نیز به عنوان منبع بازگوکننده تاریخ فکر سیاسی دوران ایران باستان، به تبعیت از ساخت سیاسی دیگر امپراطوری ها، مبتنی بر قدرت یک فرد فرهمند بود. اما در ساختار سیاسی شاهنامه، شیوه ها و روش های اعمال قدرت صورتی مشخص دارد که دایره قدرت حکمرانان را بسیار محدود و تمهید روایی جدیدی را ارایه می کند که از حیث مباحث سیاسی اهمیت فراوانی دارد. در این ارتباط با روش هرمونتیک پل ریکور قصد داریم در شاهنامه در جستجوی پاسخ این پرسش می باشیم که اعمال قدرت به عنوان عامل اصلی حفظ پادشاهی در شاهنامه با چه محدودیت هایی روبرو بوده است؟ وعوامل موثر بر محدود سازی قدرت چیست؟ فرضیه ما در این پژوهش از این قرار است که علیرغم اینکه ساختار قدرت در شاهنامه در دست شخص شاه است، اما قدرت شهریاران توسط نیروی دینی، هنجارها، طبقات اجتماعی بالا و مردم محدود شده است.

  کلیدواژگان: شاهنامه، قدرت، مردم، دین، طبقات، هنجار
 • کامران لطفی، مسعود اخوان کاظمی*، سید شمس الدین صادقی صفحات 186-205

  با ورود به عصر جدید، کشورهای مختلف جهان، امواجی از ناسیونالیسیم و در کانون آن، ملت سازی را تجربه نمودند. متاثر از این رویداد، ایران نیز روند جدید نوسازی در ابعاد متعدد آن را در راستای استقرار ملت به مفهوم مدرن در عصر رضاشاه با مرجعیت دولت مرکزی آغاز نمود. به همین جهت به شکلی ناقص و سطحی و با توسل به عناصر اقتدارآمیز دولت مدرن، تلاش هایی در راستای تکوین فراگرد ملت سازی توسط رضاشاه آغاز گردید. اما روند ملت سازی مسیر خود را بدون توجه به زیرساخت ها و سازوکارهای حاکمیت دموکراتیک و از طریق سرکوب و ارعاب روشنفکران و نخبگان سیاسی و فرهنگی، تحمیل فرآیندهای یکسان سازی اجتماعی ، نهادی و ایدیولوژیک و عدم بکارگیری سیاست های متناسب با ارزش ها و هویت جمعی شهروندان اعم از حوزه های آموزش، الگوهای زبانی مشترک و مبانی اعتقادی، پیمود. بر این اساس، این پژوهش با عطف توجه به فراز و فرود شکل گیری مفهوم ملت در اعصار تاریخی، واکاوی تکوین فرایند ملت سازی در ایران معاصر را، با عطف توجه به دوران رضاشاه، در کانون تمرکز و تحلیل خود قرار داده است. با توجه به این مهم، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چرا ملت سازی با وجود پیشینه ی نسبتا طولانی آن، ناقص و ناتمام باقی ماند ه است؟ فرضیه پژوهش: به نظر می رسد که ملت سازی در ایران به رغم پیشینه نسبتا طولانی آن، در دوران رضاشاه صرفا در چارچوب یک فرایند تحمیلی وسطحی به اجرا درآمد و با همکاری نخبگان و پذیرش عمومی مواجه نشد. روش تحقیق در این پژوهش، مبتنی بر تبیین علی و نوع پژوهش کاربردی است.

  کلیدواژگان: پهلوی اول، ناسیونالیسم، ملت، پروژه ملت سازی، اقتدارگرایی
 • محمدحسین اسماعیلی سنگری* صفحات 208-226

  پژوهش حاضر باهدف تبیین گذارهای ایدیولوژیکی نهضت جنگل با تاکید بر گذار از ایدیولوژی دولت عثمانی انجام شده است. نهضت جنگل در فرازوفرودهای هفت ساله از عمرش در چارچوب یک ایدیولوژی استقرار و قرار نداشت، ازاین رو، ضرورت داشت تا خواستگاه ها و گذار های ایدیولوژیکی آن مورد تبیین قرار گیرد. این پژوهش با روش تحقیق بنیادی نگارش شده و از نوع کیفی است. رویکردی توصیفی- تحلیلی دارد. داده های تحقیق می کوشد ضمن بررسی گذارهای ایدیولوژیکی نهضت جنگل، مولفه های گذار ایدیولوژیکی آن را از پان ترکیسم دولت عثمانی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد. یافته های تحقیق نشان داده که نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک جنگلی از ایدیولوژی های: سلطنت، مشروطه، پان ترکیسم عثمانی، چپ مارکسیسم؛ گذار ایدیولوژیک داشته است و گذار ایدیولوژیکی آن از پان ترکیسم دولت عثمانی مبتنی بر آرمان و اعتقاد به وطن خواهی و تقدم ایرانیت و حاکمیت ملی نسبت به ایدیولوژی اتحاد اسلام دولت عثمانی بوده است. درمجموع مقاله نشان می دهد که گذارهای ایدیولوژیک نهضت جنگل برگرفته از اساسنامه و مرامنامه نهضت و به شکل علنی به صورت اعلامیه ها و بیانیه های رسمی (روزنامه جنگل) و تحت شرایط داخلی و خارجی ایران در راستای حفظ استقلال ایران رقم خورده است.

  کلیدواژگان: ایدئولوژی، ایرانیت، پان ترکیسم، نهضت جنگل، دولت عثمانی، گذار
 • محسن یادگاری، فرید عسگری*، فرزانه خلیلی صفحات 228-255
  بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که برخی کشورها در مقابله با ریسک ها و شوک های بیرونی تاب آور بوده و قابلیت تحمل و عبور از این شوکها را با حداقل هزینه دارا می باشند اما در برخی دیگر این تاب آوری مشاهده نمی شود و میزان آسیب پذیری کشورها بالا می باشد. بنابراین نیاز است تا عوامل موثر بر تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی در هر کشور مشخص باشد. در تحقیق حاضر به بررسی نقش سیاست های پولی و مالی در تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی ایران در راستای رونق تولید در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های کشور ایران طی دوره زمانی 1361 تا 1397 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش گشتاورهای تعمیم یافته لحظه ای GMM کمک گرفته شده که کلیه تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار Eviews10 انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر گذاری سیاست پولی بر شاخص تاب آوری اقتصادی، آسیب پذیری اقتصادی و خالص تاب اوری معنادار است. بر اساس این یافته ها پیشنهاد می شود که دولت از طریق ارتقای کارایی نظام پولی و مالی کشور، زمینه را برای تقویت تاب آوری کشور فراهم نماید، همچنین سیاستگذاران اقتصادی کشور، سعی نمایند تا مکانیزم های هشدار دهنده ای طراحی نمایند تا در صورت بروز هر گونه ناهماهنگی در سیاست های پولی و مالی که کشور را آسیب پذیرتر می نماید، در اولین فرصت اقدام به رفع ناهماهنگی ایجاد شده نمایند.
  کلیدواژگان: تاب آوری اقتصادی، آسیب پذیری اقتصادی، سیاست مالی، رونق تولید، ایران
 • بهزاد قاسمی*، مهدی فرجی صفحات 258-276

  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل انتقادی سیاست‏های فرهنگی پهلوی اول انجام گرفته است. دولت پهلوی اول با قدرت‏گیری رضاشاه در صدد تغییر فرهنگ سنتی و بومی برآمد. هدف اصلی دولت پهلوی، دستیابی به تجدد بود که یکی از مهم‏ترین راهبردهای اتخاذ شده، تغییر فرهنگ بومی و سنتی و جایگزینی آن با فرهنگ عرفی و غربی بود. دولت در پروژه مدرن سازی از افراد، گروه‏ها و سازمان‏های مختلفی استفاده کرد. یکی از این سازمان‏ها که در سال 1317 هجری شمسی شکل گرفت و تا پایان دوره رضاشاه با شتاب گسترش یافت، سازمان پرورش افکار بود. سوال مقاله عبارتست از اینکه، سیاست‏های فرهنگی پهلوی اول در چارچوب پدیدارشناختی چگونه قابل تحلیل است و سازمان پرورش افکار چه نقشی در پروژه متحول سازی فرهنگ آن دوره داشت؟ یافته‏ های مقاله حاکی از آن است که دولت پهلوی اول تغییر فرهنگ سنتی را یکی از راهبردهای تجدد می‏دانست، به همین منظور در نظر داشت جهان زیسته مردم را با معیارهای جدید تغییر دهد؛ با این هدف و رویکرد در صدد تغییر انگاره ‏ها و باورداشت های جامعه برآمد. دستاورد پروژه زمانی بود که بازاندیشی (تعریف جدید از فرهنگ) به اشتراک بین الاذهانی در سراسر جامعه مبدل شود؛ بعلت عدم پذیرش و مشارکت از سوی مردم سیاست اعمالی رضاشاه امکان اجرایی و عملیاتی نداشت.

  کلیدواژگان: سیاست فرهنگی، ایران، رضا شاه، سازمان پرورش افکار، دولت مدرن
 • سید محمد علی حسینی زاده، رسول زارع زاده* صفحات 278-305
  چکیده پژوهش حاضر سعی داشته با استمداد از رهیافت گفتمانی به تبیین رفتار رای دهی مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری بپردازد. لذا سوال اصلی پژوهش «چرایی پیروزی یک گفتمان انتخاباتی» یا پرسش از الزامات و ویژگی های گفتمان برتر انتخاباتی بوده است. پاسخ به این پرسش به کمک چارچوب تحلیلی برگرفته از نظریه گفتمان لاکلاو و نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف و با الهاماتی از نظریات رفتار رای دهی انجام گرفته است. سپس سعی شده با استمداد از این چارچوب تحلیلی و در قالب مورد پژوهی به تبیین چرایی پیروزی گفتمان گفتمان اعتدال در انتخابات سال 96پرداخته شود. به زعم نگارنده روحانی توانست پیروز انتخابات 96 گردد به این دلیل که اولا سازه زبانی و گفتمانی بهتری را برساخته بود. بویژه آنکه گفتمان روحانی نسبت به رقبا، وجه استعاری و بعد ابتکاری قوی تری داشته، زنجیره هم ارزی وسیع تری را تشکیل داده و توان برجسته سازی و به حاشیه رانی قوی تری داشت. ثانیا به بهترین وجه از بافت جهت تقویت گفتمان خود استفاده نمود و ثالثا از عوامل غیرگفتمانی از جمله کنش ورزی سیاسی مناسب، اختیارات دولتی و ظرفیت شبکه های اجتماعی مجازی در جهت پیروزی خود استفاده نمود.
  کلیدواژگان: گفتمان انتخاباتی، انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، عوامل درون گفتمانی، بافت، عوامل غیرگفتمانی
 • اکبر ذوالفقاری* صفحات 308-342
  زمینه و هدف

  اعتماد سیاسی امری الزامی برای افزایش پایداری نظام های اجتماعی است. یزد در طول تاریخ همیشه میزان مشارکت سیاسی بالایی را تجربه نموده است، بر این اساس؛ این پژوهش قصد دارد عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد سیاسی از منظر افکار عمومی مردم یزد را با روش پیمایش بررسی نماید.

  روش

  روش پژوهش از نوع پیمایش (کمی)، ابزار جمع آور داده ها، پرسشنامه بوده و با استفاده از فرمول عمومی کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین و به روش نمونه گیری خوشه تصادفی ساده در بین آن ها توزیع شده و پایایی شاخص ها با استفاده از آلفای کرونباخ برآورد شده است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق حاکیست بین متغیر تعلق مذهبی، انسجام سیاسی-اجتماعی، هویت ملی، محرومیت نسبی، مصرف رسانه ای ، عدالت اجتماعی و قانون گرایی با اعتماد سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. برحسب رگرسیون چندگانه؛ تعلق مذهبی با مقدار بتای (219/0)، انسجام سیاسی-اجتماعی (303/0)، هویت ملی (462/0)، محرومیت نسبی (386/0)، مصرف رسانه ای (397/0)، عدالت اجتماعی (372/0) و قانون گرایی (245/0) بیشترین اثر بر اعتماد سیاسی را داشته اند.

  نتیجه

  بر اساس نتایج تحقیق؛ درمجموع متغیرهای مستقل در مدل توانستند 45 درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را پیش بینی کنند. نتایج همچنین نشان می دهد این متغیر در سطح بالا برابر با 35 درصد، متوسط 39 درصد و در سطح پایین 26 درصد است. بر این اساس وضعیت اعتماد سیاسی شهروندان یزد در حد مناسب است.

  کلیدواژگان: اعتماد سیاسی، افکار عمومی، رسانه های جمعی، مشارکت اجتماعی، توسعه سیاسی
 • قاسم ولی زاده بریمانلو، سید حمید حسینی*، علی حسین احتشامی صفحات 343-353

  ترور از جمله مفاهیم با اهمیت در دنیای امروز است. آنچه اهمیت ترور را بیش از پیش برجسته ساخته است، این است که قدرتهای بزرگ از این امر، برای دستیابی به منافع ملی و همچنین سرکوب کردن مبارزات حق طلبانه و بد نام نمودن اسلام استفاده می کند. امروزه این ابرقدرتها که برای دستیابی به اهدافشان دست به هر جنایتی می زنند دین مقدس اسلام و مسلمانان را متهم به ترور می کنند و با تحریف حقایق، اسلام را دین ترور و خشونت معرفی می کنند. با توجه به این امر، شناخت جایگاه ترور از دیدگاه امام خمینی با توجه به آیات و روایات امری ضروری می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که در اندیشه ی امام خمینی، ترور(در معنای امروزی) با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، امری باطل است. ایشان در راهبردهای خود هر گونه خشونت مبتنی بر ترور را رد می کند. هر کجا امام خمینی در خصوص ترور سخن به میان آورده اند با دید کاملا منفی و با بیزاری و انزجار موضع خود را در قبال این امر بیان فرموده اند. ایشان با تکیه آیات و روایات، به صراحت، ترور را رفتاری غیر اسلامی و غیر انسانی معرفی می کنند.

  کلیدواژگان: ترور، امام خمینی، ایات و روایات
 • شهرام قاضی زاده، گارینه کشیشیان سیرکی *، حسن خداوردی صفحات 344-361

  مطابق با نظریه بازی‎های زبانی ویتگنتشاین که بر مفاهیمی چون «قواعد بازی» و «صورت‎های مختلف زندگی» بنا شده، کلمات در صورت‏های مختلف‎ زندگی اجتماعی، از معانی متفاوتی برخوردارند. تحلیل وضعیت جامعه مدنی در جمهوری اسلامی درقالب نظریه بازی‎های زبانی از این منظر مورد توجه قرار گرفت که در طول تاریخ ایران، تفوق نظام سیاسی بر نظام اجتماعی و فرهنگی، بازی‎های هم‎زمان و متفاوت زبانی مردم در صورت‎های متعدد زندگی را رقم زده؛ به طوری که کنشگری افراد جامعه درصورت‎های مختلف زندگی، به صورت ارادی و منبعث از تعلق خاطر و اولویت‎های فکری و ارزشی نیست، بلکه متاثر از اجبار،نیاز،عدم امنیت،و گاهی رندانه است و این وضعیت، در«صورت زندگی مجازی» ابعاد جدیدی یافته. در این مقاله، با رویکردی فرارشته‎ای و تلفیقی از روش‌شناسی توصیفی-تفهمی-گفتمانی، ارایه تحلیلی آینده پژوهانه در مورد تاثیر شبکه‎های اجتماعی بر وضعیت جامعه مدنی و ترسیم فرصت‎ها و مخاطرات مترتب با آن هدف‌گذاری شد. در پاسخ به این سیوال که «از منظر نظریه بازی‎های زبانی، جامعه مدنی در جمهوری اسلامی به چه شکل از فضای مجازی و شبکه‎های اجتماعی متاثر می‎شود؟» پاسخ داده شد که جامعه مدنی ایران در صورت زندگی مجازی، این مجال را یافته تا در ظرفیتی جدید و در تعامل با جامعه جهانی بازیگری کند، به طوری که در قالب یافته پژوهش، می‎توان مقطع حاضر را دوره «تحول خواهی» در نظام حقوق و تکالیف دولت و جامعه در ایران نام نهاد؛ استدلال شد که صورت زندگی مجازی باعث ساختارشکنی در نظم سنتی و شیوه زندگی، تفکر و باورهای مردم شده است.

  کلیدواژگان: بازی‎های زبانی، ویتگنشتاین، جامعه مدنی، شبکه‎ های اجتماعی
 • علی خوشحال کلویر، مسعود حقیقی *، علیرضا رزقی رستمی صفحات 363-394

  .در این تحقیق ما با دو نوع جامعه آماری سرو کار داشتیم که شامل کلیه کارکنان و مدیران بانکهای خصوصی و دولتی شهرستان رشت در سال 1398 و همچنین افراد خبره (اساتید رشته های مدیریت و روسای شعب بانکهای دولتی و خصوصی) است. در این تحقیق از دو روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده . از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب اعضای پانل در فن دلفی استفاده شده که در آن تعداد 16 نفر به عنوان خبره که اساتید دانشگاه و روسای بانک های خصوصی و دولتی می باشد و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نیز برای انتخاب کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی که به دو طبقه مختلف دسته بندی شده استفاده شده است. برای حجم نمونه از کارکنان بانک های خصوصی و دولتی نیز از جدول مورگان استفاده شده که برای 750 نفر جامعه آماری، 256 نفر نمونه انتخاب شده است. برای جمع داده های این تحقیق ابتدا از پرسشنامه دلفی، سپس یک پرسشنامه محقق ساخته و در نهایت از پرسشنامه مقایسات زوجی جهت رتبه بندی عوامل استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزارهای EXPERT CHOICE وspss و LISREL استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل فراسازمانی بر عملکرد فردی تاثیر مثبت دارد.با توجه به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده می توان گفت تفاوت اساسی از نظر عملکرد افراد در بانک های دولتی و خصوصی وجود دارد.

  کلیدواژگان: عوامل فردی، عوامل سازمانی، عملکرد فردی، عوامل فراسازمانی
 • مهربان هادی پیکانی*، بهنام بهنام پور، محمدرضا یزدانی زازرانی صفحات 396-413
  سیاست های انتخاباتی از جمله مسایل عمومی هستند که نقش مهمی در پیش برد اهداف یک نظام سیاسی و تامین مشروعیت آن ایفا می کنند . هدف این مقاله شناسایی راهبردهای تعیین دستورکار سیاست های انتخاباتی است. سوال اصل پژوهش آن است که راهبرد های تعیین دستو رکار سیاست های انتخاباتی چیست ؟ مقاله حاضر به مثابه پژوهشی توسعه ای ، که در سنت پژوهش های کیفی از روش تحلیل محتوای عرفی انجام شده است ، به دنبال کشف مقوله ها از داده هابرای شناسایی راهبردها از مصاحبه های عمیق با 17 نفر از کارشناسان که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند صورت گرفته ، که درمجموع 171مفهوم معنا دار و 18 مقوله و 5تم و 3 بعد برای راهبرد شناسایی شد.یافته های پژوهش حاکی از آن است درتعیین دستورکار سیاست های انتخاباتی در مجموع سه راهبرد شامل حل مشکلات اجرایی و نظارتی،درک بازاریابی سیاسی و تقویت نظام حزبی موثر هستند.
  کلیدواژگان: تعیین دستورکار، سیاست های انتخاباتی، ایران، تحلیل محتوای عرفی
 • مطهره سرخابی عبدالملکی، حسین ابوالفضلی کریزی*، عبدالرضا بای صفحات 415-427

  گفتمان اسلام سیاسی با نشانه مرکزی اسلام منجر به شکل گیری انقلاب اسلامی و تجلی جمهوری اسلامی ایران شد ،موتور محرکه این گفتمان ایدیولوژی بود ، به واقع ایدیولوژی و فرهنگ صورتبندی گفتمانی را شکل داده و به واسطه تفسیر خاص امام خمینی (ره) از اسلام شاهد شکل گیری ساخت قدرت جدید بودیم ،این ساخت به واسطه ماهیت فرهنگی و ایدیولوژیکی به دنبال بازاندیشی و بازنگری در قواعد و اصول حاکم بر نظم جهانی و منطقه ای بود و به دنبال طراحی نظم نوین در سطح بین الملل بود ،ساخت و ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی منجر به تحول در ماهیت قدرت شد و این مقدمه دگرگونی جهت گیری های سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران شد .امام خمینی (ره) با تعریف نشانگانی چون امت محوری ،عدالت طلبی و رویکرد جهان وطنی از برای گفتمان اسلام سیاسی به دنبال بیداری انسانی و تحول در درون انسان ها بود ،صدور انقلاب به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دیپلماسی فرهنگی بود که فراتر از تبلیغات به دنبال تحول بخشی در جوامع انسانی بود ،کاربست سازه های نرم افزاری و قدرت نرم در سیاست خارجی منطق نوینی را در نظام بین الملل عملیاتی نمود هدف از پژوهش بررسی نقش و نسبت دیپلماسی فرهنگی و گفتمان اسلام سیاسی در منظومه فکری امام خمینی (ره) می باشد .و .سوال پژوهش عبارت است از :نسبت دیپلماسی فرهنگی و گفتمان اسلام سیاسی در منظومه فکری امام خمینی (ره) چیست ؟با توجه به هدف و سوال طرح شده رابطه متغیرها برسی خواهد شد

  کلیدواژگان: دیپلماسی فرهنگی، گفتمان انقلاب اسلامی، امام خمینی
 • محمدباقر خرمشاد*، سید محمدحسین علم الهدی صفحات 429-454

  سلفی گری از مسایلی است که در قرن بیستم جهان اسلام با آن درگیر بوده است. سلفی گری مفهومی اصیل و دارای ریشه در جهان اسلام است. این اندیشه از قرن دوم هجری قمری با ظهور ابن حنبل در جهان اسلام سامان یافت. در قرن بیستم اما دو متفکر بیش از تمامی افراد بر روی اندیشه و عمل سلفی ها تاثیرگذار بودند. ابوالاعلی مودودی و سید قطب دو اندیشمند بزرگ سلفی یکی زاده پاکستان و دیگری متولد مصر مهمترین متفکران سلفی گری در جهان اسلام هستند. یکی در شرق جهان اسلام و دیگری در غرب و جنوب آن سلفی گری را تبیین کردند و در افغانستان با یکدیگر تلاقی یافتند. مفهوم جاهلیت و سلطه از اصولی است که در این دو متفکر نقش کانونی دارد. مفاهیمی که تحولات اساسی در جهان اسلام رقم زده است. این مقاله در نظر دارد تا با مطالعه تطبیقی این دو اندیشمند میزان تاثیرپذیری و همچنین اختلافات آن ها را با یکدیگر تبیین نماید.

  کلیدواژگان: اسلام، جاهلیت، حاکمیت، حکومت، سلفی
 • عبدالسلام مام عزیزی، احسان شاکری خوئی*، علیرضا اسمعیل زاد صفحات 431-449

  توسعه سیاسی را می توان مهمترین عرصه رقابت میان جریان های فکری سیاسی تلقی کرد و نمای بیرونی مبارزات سیاسی در تاریخ معاصر ایران را می توان با بررسی تاریخ توسعه خواهی ایرانیان مشاهده نمود. در دوره معاصر نیز، جریان های فکری سیاسی با تنوع نگاه خود به توسعه سیاسی، فضایی از تضاد و رقابت از یکسو و تعامل و تقابل از سوی دیگر آفریده اند. از جمله جریان هایی که به مساله توسعه سیاسی در ایران معاصر پرداخته، جریان روشنفکری دینی است. محمد مجتهد شبستری و عبدالکریم سروش را می توان از جمله مهمترین نمایندگان این جریان نام برد. گفتمان روشنفکری دینی سروش و شبستری، عناصری چون دین اقلی، حکومت دموکراتیک دینی، حقوق بشر، سکولاریسم و پلورالیسم را در بر می گیرد. در گفتمان سروش، پذیرش کثرت گرایی معرفت شناختی و نتیجه ی منطقی آن در تکثر اجتماعی، به پذیرش پلورالیسم سیاسی منتهی می شود. در گفتمان شبستری، انسان، موجودی محق تلقی می شود و محق بودن انسان در مقابل تکلیف گرایی و استیلای مابعدالطبیعه و دین بر همه زندگی او، قرار می گیرد. شبستری، پذیرش حقوق بشر غربی توسط مسلمانان را توصیه می کند که پیش شرط پذیرفتن آن، ایجاد نظام دمکراتیک است؛ چرا که به نظر او در نظام دمکراتیک، نسبت به نظام اقتدارگرا، حقوق راحت تر اجرا می شوند و همچنین آزادی های سیاسی و دینی بهتر رعایت می-شوند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی انتقادی، نظریات سروش و مجتهد شبستری، فقدان عمق فلسفی و رویکرد ساختاری و جامع در مورد مدرنیته، توسعه و تمدن جدید غربی به بحث گذاشته شده است.

  کلیدواژگان: روشنفکری دینی، توسعه سیاسی، گفتمان، دموکراسی، سروش، مجتهد شبستری
 • شهربانو دلبری*، الهه ضیائی، اردشیر اسدبیگی، سید حسین رئیس السادات صفحات 432-449

  بعد از سقوط ساسانیان تا برآمدن خلافت عباسی، تکاپوهای زرتشتیان به حفظ میراث و چند شورش سیاسی محدود می-شد. با آغاز خلافت عباسیان و با توجه به متوقف شدن فتوحات در مرزهای شرقی و غریی جهان اسلام، تلاش برای ساختن تمدنی جدید با الهام از مبانی اسلامی و میراث تمدن های باستانی در سطحی وسیع آغاز گردید. در این دوره که همزمان با عصر رضوی است و روایاتی از حضور و نقش پررنگ امام رضا (ع) در مناظرات و مباحث علمی وجود دارد، شاهد حضور و تکاپوهای علمی و فرهنگی فراوان زرتشتیان ایرانی می باشیم که به دلایل متعددی از جمله حمایت های خلیفه های عباسی و نقش پررنگ ایرانیان در دربار عباسی می باشد. پژوهش حاضر بر آن است با روش توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از گزارش های منابع تاریخی به بررسی چگونگی حضور و فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زرتشتیان در عصر رضوی بپردازد. در پایان نتیجه گرفته شد زرتشتیان علی رغم افول قدرت سیاسی و مصایب مرتبط با آن، همچنان از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضور فعالی در عصر رضوی داشته اند. همچنین روایات و گزارش های از حضور زرتشتیان در جلسات و مناظرات از یک سو و نقش افکار و ایده ها و میراث علمی زرتشتیان در آثار تمدنی این دوره از سوی دیگر؛ نشان می دهد که در عصر رضوی و بخصوص در دوران خلافت مامون و حضور در مرکز قدرت سیاسی بغداد و خراسان، زرتشتیان با توجه به فضای مباحثه و حمایت از تلاش های علمی و فرهنگی توانستند بخشی از میراث گذشته خویش را ثبت و به تمدن اسلامی انتقال دهند.

  کلیدواژگان: تکاپوهای سیاسی-اجتماعی، فعالیت علمی و فرهنگی، زرتشتیان، عباسیان، عصر رضوی، ایران
 • حمید گلی زاده، محمدرضا باقرزاده*، اسدالله مهرآرا، یوسف قلی پور کنعانی، مهشید شاهچرا صفحات 450-468

  بانک در اقتصاد امروز جایگاه برجسته ای دارد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکی انجام شد. این پژوهش یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرایی و با هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی در رشته های حسابداری، مدیریت و اقتصاد و خبرگان بانکی می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند گلوله برفی به تعداد 10 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و تکنیک دلفی بوده است. روایی سوالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (883/0) تایید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش مصاحبه انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از تکنیک دلفی صورت گرفت و پس از انجام این تکنیک 7 شاخص تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ذخیره قانونی، سپرده قرض الحسنه، سپرده سرمایه گذاری، مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه بر تجهیز منابع بانکی تاثیر داشتند. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران در ایجاد محیط مناسب در کسب فرصت های رشد و بالندگی در تجهیز منابع بانکی و ایجاد مزیت رقابتی یاری کند.

  کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، منابع بانکی، سیاست های اقتصادی ایران
 • مصطفی یوسفی* صفحات 456-483

  پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کمبود منابع انسانی، جنگ تحمیلی، تحریم های گسترده و نیز ساختار ناهمگون آموزش عالی با فضای انقلابی باعث شد تا مسیولان وقت، تاسیس موسساتی خارج از ضوابط و ساختار دانشگاهای دولتی را در دستور کار خود قرار دهند. هدف این بود تا این موسسات مستقل از بودجه دولتی باشد. از این رو دانشگاه آزاد اسلامی در سال1361 تاسیس شد و در مدت کوتاهی این دانشگاه در 14 واحد در سراسر کشور شروع به فعالیت کرد. سوال اصلی مقاله در این باب است که دانشگاه آزاد اسلامی در نظام حقوقی کشور چه ماهیت و جایگاهی دارد؟ دانشگاه آزاد اسلامی نخستین موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، پس از انقلاب اسلامی بوده و همچنین قرین با انقلاب اسلامی است. این موسسه همواره از امتیازات خاص و ویژه ای چه در تاسیس، چه در گسترش برخوردار بوده است. این امتیازات در عرصه های حقوقی، قانونی و مالی قابل مطالعه است. در نتیجه این موسسه را نمی توان در زمره موسسات خصوصی و یا حتی هم ردیف دیگر موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی دانست و به نظر می رسد با توجه به ماهیت انقلابی آن طبق شواهد حقوقی موجود و اذعان موسسان آن، ماهیت حقوقی نظیر نهادهای عمومی و انقلابی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: امتیازات حقوقی، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهیت حقوقی، موسسات غیر انتفاعی
 • فضل الله رنجبر، کاظم قاضی زاده*، محمدکاظم رحمان ستایش صفحات 471-490

  پویایی فقه شیعه در پرتو ظرفیت های بالقوه حکم حکومتی و توجه بیش از پیش به عناوین ثانوی است. اعمال مجازات های بدنی(رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام) به عنوان حد، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران طرف آن است، مجازات یا رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز منع و بر تعدیل، تبدیل و اسقاط برخی از مجازات ها،تاکید شده است.حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که با توجه به قاعده فقهی لاحرج و گرایش های جهانی بر عدم اعمال مجازات های بدنی، امکان تعدیل، تبدیل و اسقاط مجازات های مذکور وجود دارد. اگر چه مقتضای حکم اولی، ثبات و تبدیل ناپذیری مجازات های های بدنی حدی، اما با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و چالش های موجود، صدور حکم حکومتی بر مبنای«لاحرج»، امکان پذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تحدید مجازات های بدنی، اختیار دارد. دادگاه های ایران با تشخیص ولی فقیه، می تواند اعمال مجازات های بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسیولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند.

  کلیدواژگان: حکم ثانوی، حکم حکومتی، مجازات های بدنی، لاحرج، حقوق بشر
 • قاسم رمضانی، مهدی صلاح*، یاسر کهرازه صفحات 485-502

  در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی یکی از اصلی ترین نمادهای حضور اراده ی مردم در ساختار این نظام است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای بررسی عملکرد مجلس ششم و هفتم؛ لازم است مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را مورد واکاوی قرار بدهیم، مسیله اصلی مقاله حاضر آن است که آیا طیف اصلاح طلب و اصول گرا توانستند در مجالس برمبنای منافع ملی وظایف خود را انجام دهند و یا به طور خواسته و ناخواسته در جریان طیف جناحی و حزبی خود قرار گرفتند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مجلس ششم عملکردی که نشات گرفته از باندبازی های جناحی و حزبی بود، نتوانستند در راستای منافع ملی گام های بلندی برداد و مجلس هفتم نیز، اگر چه خود را درگیر فعالیت های حزبی و تشنجات حزبی ننمود؛ اما مصوبات این مجلس، نشان دهنده آن است که منافع ملی تحت الشعاع جریان های سیاسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مجلس ششم، مجلس هفتم، منافع ملی، اصلاح طلبان، اصولگرایان
 • مسعود بیتانه*، محمدحسین دهقان زاده، نادر مردانی صفحات 493-510

  در چند دهه اخیر، اقدامات جامعه بین الملل در زمینه ارتقاء حقوق بشر و حمایت از آن بسیار مهم و قابل توجه بوده است. نتیجه این اقدامات، افزایش تمایل دولت ها نسبت به حقوق بشر و مشارکت آنها در فرایند حمایت از حقوق بشر بوده است. این تمایلات باعث گردید که در سطوح مختلف بین المللی، منطقه ای و ملی، سازوکارها و مکانیزم های نظارتی و اجرایی مختلفی جهت حمایت از حقوق بشر در نظر گرفته شود. در سطوح ملی، اغلب کشورهای جهان، مکانیزم های مختلفی در جهت حمایت از حقوق بشر ارایه داده اند، که هر کدام از این مکانیزم ها دارای تفاوت هایی با مکانیزم های دیگر کشورها می باشد. نقض های گسترده حقوق بشر و عدم امکان پیشگیری از آن، همه موید این می باشند که مکانیزم کاملا موثری برای حمایت از حقوق بشر وجود ندارد و همه ی ساز و کار های نظارتی و اجرایی نیز نمی توانند به صورت کاملا موثر بر اجرای قواعد حقوق بشر اعمال نظارت نمایند، لذا باید مکانیزم های نظارتی و اجرایی در سطوح ملی کشورها جهت رسیدن به مکانیزم های نظارتی و اجرایی مطلوب مورد تحلیل قرار گیرند. از این رو این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی مکانیزم های نظارتی و اجرایی حقوق بشر در ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته است

  کلیدواژگان: آمریکا، ایران، حقوق بشر، مکانیزم اجرایی، مکانیزم نظارتی
 • رعنا نادعلی جلوخانی، محسن شکرچی زاده*، فرامرز عطریان صفحات 504-527

  یکی از بایسته های یک نظام قضایی پایدار وجود سیاست جنایی قضایی مطلوب و مناسب است از همین رو باید گفت یکی از ملزومات اجرایی در مورد رویه های مخل رقابت، وجود مراجع تخصصی و فرآیند دادرسی خاص، جهت رسیدگی به این تخلفات می باشد. بر همین اساس، در حقوق رقابت از نهاد متولی مبارزه با رویه های مخل رقابت، تحت عنوان «مقام رقابت» تعبیر می شود. به عبارت دیگر «مقام رقابت نهاد یا مجموعه نهادهایی است که ضامن اجرای قانون رقابت است» این مراجع در صورت عملکردی کارا، در تحقق اهداف حقوق رقابت دارای نقش و جایگاهی اساسی می باشند. بخشی از قوانین رقابت کشورها معمولا به تعریف این مراجع، تبیین ساختار، حدود وظایف و اختیارات و قواعد ناظر بر این نهادها اختصاص داده شده است. در حقوق ایران مواد 53 تا 71 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به این امر پرداخته و در آن تنها مرجع رسیدگی به رویه های مخل رقابت شورای رقابت بوده و مرکز ملی رقابت و هیات تجدیدنظر از نهادهای وابسته به این شورا هستند در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی . کلیات قواعد و مقررات مربوط به رسیدگی به رویه های مخل رقابت در اتحادیه اروپا نیز در مواد 103،104 و 105 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا بیان شده است. دستاورد عمده اینپژوهش تبین سیاست جنایی قضایی ایران و سپس سیاست جنایی قضایی اتحادیه اروپا در خصوص این اعمال را بیان خواهیم نمود.

  کلیدواژگان: رقابت، سیاست جنایی، قضایی، اتحادیه اروپا، اخلال
 • علی پیرمرادی، علی رحیمی صادق*، ابراهیم خراسانی پاریزی صفحات 529-550
  برخی از تحولات عصر صفویه از جمله درگیری ها سیاسی و نظامی شاهان صفوی با عثمانی و همچنین وجود دشمن مشترک ,اروپا را به ایران نزدیک کرد و به دنبال آن، ورود جهانگردان درقالب نمایندگان و مامورین سیاسی به ایران آمدند که برخی از آنان در سفرهای خود بسیاری از آداب و رسوم ، باورها ، واعتقادات دینی و مذهبی ایرانیان را در قالب سفرنامه های خود به رشته تحریر درآوردند که از منظر تاریخی منابع مهمی برای پژوهش های علمی در این خصوص محسوب می گردند.این پژوهش در پی پاسخ دادن به این سوال است که باورها، اعتقادات و آداب و رسوم شیعیان در سفرنامه های عصر صفویه چگونه بوده است ؟ نتایج حاصل این پژوهش نشان می دهد یکی از نمادهای زبانی و از شاخصه های شیعه و رمز تشیع اذان شیعی، است که در ابن دوره به شارع و پرچم شعیان تبدیل شدکه در دوره صفوی تعصب مذهبی به مذهب شیعه و ضدیت با اهل سنت و مذاهب سنی رواج زیادی داشت وعلمای شیعی از اقتدار و نفوذ زیادی برخودار بودند شیعیان ایران بر این پندار بودند که فرمان شاه مافوق امور طبیعی است، و سلطنت پادشاهان صفوی بر مردمان حق خواسته پیامبران و جانشینان و نایبان بالفصل آنان است. اعتقاد به جبرگرایی از ویژگی های بارز مردم در عصر صفویه بوده است و شیعیان در این دوره همه اتقاقات زندگی خود را به مشیت الهی ربط می دادند .
  کلیدواژگان: باورها، دین اسلام، مذهب شیعیه، سفرنامه، صفویه
 • سعیده سادات بنی جمالی*، احمد سرلک، محمدرضا سرمدی صفحات 551-570

  این تحقیق با هدف تبیین توسعه منابع انسانی از طریق اقتصاد آموزش و پرورش انجام گرفته است. جامعه آماری عبارت است از خبرگان دانشگاهی در رشته های اقتصاد و تعلیم و تربیت. حجم نمونه تا دست یابی به کفایت داده ها تداوم داشته، تعداد 25 نفر را شامل گردید. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کیفی کرپنیدورف پیروی شده که شامل مراحل نظم یافته شناسایی داده، کدگذاری واحد داده، طبقه بندی، پالایش، تفسیر و استنباط بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که مولفه های سرمایه انسانی عبارتند از: سلامت فردی، دانش و مهارت، توانمندی ها و دارایی ها. مولفه های اقتصاد آموزش و پرورش عبارتند از: تامین مالی، اثربخشی هزینه، کارایی هزینه، عدالت در تامین بودجه و ارزش اقتصادی آموزش و پرورش. منابع انسانی چنان چه از منظر سرمایه انسانی باز تعریف شود، الزامات و ویژگی های آن تحقق یابد، از توسعه پایدار برخوردار می شود. اقتصاد آموزش و پرورش در صورتی که با رویکرد سرمایه گرا مدیریت شود تربیت یافتگانش به انواع توسعه فردی، توسعه روندها، توانمندی ها و توسعه اجتماعی دست می یابند. بنابراین توسعه منابع انسانی از طریق اقتصاد آموزش و پرورش مبتنی بر رویکرد سرمایه گرایی دست یافتنی خواهد بود.

  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، اقتصاد آموزش و پرورش، سرمایه انسانی
 • سمیرا هراتی قوی، علیرضا مظلوم رهنی*، علیرضا رجب زاده اصطهباناتی صفحات 552-567

  آشنایی تجار با این مفهوم ورشکستگی کمک زیادی هم از بعد پیشگیری و هم امنیت نظام معاملاتی می کند. دوران توقف دورانی است که تاجر از آن به بعد، از پرداخت دیون خود متوقف می شود و دیگر امکان اجرای تعهدات مالی یا انجام آنها را ندارد. نوشتار حاضر به بررسی رویه های قضایی توقف در ایران، فرانسه و انگلیس می پردازد. در حقوق ایران اقدام اجرایی و قضایی علیه ورشکسته، مشمول تعلیق تعقیب می شود. استثنایات وارد برقاعده مطروحه را باید خارج از محدوده «اصل منع مداخله» جستجو کرد. رویه قضایی فرانسه با توجه به این امر که قانون تجارت قبل از هر چیز پرداخت در سررسید را مورد توجه قرار می دهد، با دکترین هم زبان بود اما بعدا تحت شرایطی خاص دیوان کشور فرانسه با این استدلال فاصله گرفت و طی مدتی مدید عدم پرداخت دین در سررسید را کافی برای حصول توقف پرداخت ها در آیین تصفیه اموال و نه مصالحه قضایی نمی دانست از نظر این مرجع قضایی وجود وضع ناامیدکننده شرط لازم برای توقف پرداخت ها در حالت ورشکستگی منتهی به تصفیه قرار داشت. به موجب قاعده توقف ممکن است بستانکاران متحمل خسارت تاخیرشوند. دادگاه های انگلیس در صدور حکم به جبران خسارات تاخیر، آرای متفاوتی صادر نمودند.

  کلیدواژگان: رویه های قضایی، توقف، ایران، فرانسه، انگلیس
 • مرتضی رزم پوش* صفحات 569-589

  امروزه ورزش حرفه ای در سراسر جهان گسترش یافته و اسناد بین المللی نیز به نوعی به ورزش توجه کرده است. برگزاری بی شمار مسابقات ورزشی داخلی و بین المللی موجب بروز مشکلات حقوقی و اختلافات قراردادی و غیرقراردادی می شود که باید توسط نهادهای تخصصی ورزشی حل و فصل شود. در این مطالعه از روش تحلیل محتوا از نوع متنی استفاده شده است. در مطالعه حاضر آرایی که در دادگاه بین المللی داوری ورزش (CAS) درباره پرونده های مربوط به ورزش ایران صادر شده است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق بررسی های صورت گرفته در دادگاه عالی ورزش (CAS) پرونده هایی مربوط به ورزش ایران تشکیل می شود که فقط هزینه به همراه دارد. بررسی پرونده ها نشان می دهد که عملا بر سر هر موضوعی، فوتبال ایران پرونده ای در (CAS) دارد. از سه بر صفر شدن یک بازی بر اساس قوانین فوتبال ایران گرفته تا فسخ قراردادها توسط بازیکنان و مربیان. دادگاه عالی ورزش مکانی است که به عنوان بالاترین نهاد قضایی ورزشی به آن مراجعه می شود اما در ایران سال هاست که رویه متفاوت شده و اهدافی غیر از منافع ایران، دلیل مراجعه به این دادگاه شده است. نیاز است که نهادهای نظارتی به پرونده هایی که ایران طی سال های اخیر در مجامع بین المللی باخت ورود کند. دفاع از حقوق افراد و نهاد ها در مراجع حل و فصل اختلافات مرتبط با ورزش، نیازمند در اختیار داشتن دانش تخصصی و تجربه کافی در این حوزه است.

  کلیدواژگان: تحلیل، دادگاه ورزشی، دعاوی، CAS
 • امیر احمدزاده، بهمن کشاورز*، مهدی خوش خطی، ابوالفضل لطفی زاده صفحات 591-603
  هاشمی رفسنجانی در این نگاه جدید، «سازندگی» و «تعدیل» را به عنوان دو محور اساسی تصمیمات دولت سازندگی ترسیم کرد. در کنار سیاست های تعدیل اقتصادی، سیاست های حمایت از اقشار آسیب پذیر نیز به عنوان مکمل برنامه اقتصادی دوران تثبیت در کابینه رفسنجانی به تصویب رسید. این برنامه های حمایتی در تلاش بود تا بار ناشی از تغییر سیاست های اقتصادی را از روی دوش اقشار آسیب پذیر بردارد، سیاستی که بیانگر نگاه کابینه دوران سازندگی بر لزوم آسیب زدایی از برنامه های توسعه اقتصادی است. اما در دوران پهلوی دوم، اقتصاد ایران از جمله بخش هایی است که در طول دوران گذشته، کمتر تحول تاثیرگذار و درون زایی را در آن شاهد بوده ایم. در یک دوره طولانی، اقتصاد ایران بر بخش کشاورزی و تولید کالاهای سنتی متکی بود، اگر در دوره هایی، احداث برخی از کارخانه ها مورد توجه قرار گرفتند نه تنها این تولیدات بومی نشدند، بلکه به طور پراکنده و در نقاط خاصی متمرکز بودند. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش تحلیل محتوا به بررسی مقایسه ای تحولات اقتصادی ایران در دولت های هاشمی و پهلوی دوم بر اساس مدل داگلاس نورث بپردازیم.
  کلیدواژگان: تحولات اقتصادی، هاشمی، پهلوی دوم، مدل داگلاس نورث
 • آمنه باقری* صفحات 605-622
  عثمانی ها یکی از قبایل ترک بودند که  به خدمت سلجوقیان روم درآمده و یک امیر نشین در آسیای صغیر تاسیس کردند و از آغاز قرن هشتم/چهاردهم این امیرنشین گسترش یافت و به مرور به امپراتوری بزرگی تبدیل شد که سرزمینهای متعلق به آن در آسیا، اروپا و آفریقا قرار داشت. این دولت یکی از پایدارترین دولت های مسلمان است که حدود شش قرن توانست بخش عمده ای از سرزمینهای اسلامی را متحد سازد. از ویژگی های مهم این دولت فتوحات گسترده و وسعت جغرافیایی آن است. یکی از فتوحات عثمانی در دریای مدیترانه جزیره قبرس بود که سه قرن حاکمیت مسلمانان را به دنبال داشت. نهآنها  آنحاکمیت عثمانی در این جزیره تاثیرات و تحولات مهمی در حیات سیاسی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی بر جامعه قبرس به جا گذاشت که نشان از حاکمیت و حضور مسلمانان در این جزیره دارد. این مقاله بر آن است تا با بررسی تحولات ایجاد شده بر قبرس پس از فتح عثمانی بخشی از تاثیرات اجتماعی بر جامعه قبرس را روشن سازد.
  کلیدواژگان: جنگهای صلیبی، خاندان لوزینان، قبرس، دولت لاتینی
 • مهران عسکری، بهبود خادمی*، علیرضا خدامی صفحات 606-630

  هدف پژوهش حاضر، مطالعه موانع توسعه سیاسی در ایران با تاکید بر عدم مشارکت نخبگان دانشگاهی است. طرح کلی این پژوهش از نوع ترکیبی، راهبرد اکتشافی- متوالی (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، از آمارهای توصیفی و استنباطی مانند فراوانی و درصد و آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است. قلمرو تحقیق و جامعه آماری آن، شامل اساتید دانشگاه های منطقه لارستان (دانشگاه های پیام نور مرکز اوز، پیام نور واحد لار، آزاد اسلامی واحد لارستان، علوم پزشکی لارستان، علوم پزشکی گراش است (120= N) است. بخش کیفی با بهرهگیری از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری (20 عضو) و بخش کمی با انتخاب تصادفی90 عضو از اعضای هییت علمی دانشگاه های مذکور انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات به ترتیب در مراحل کیفی-کمی، به شیوه مصاحبه نیمه ساختمند و پرسشنامه محقق ساخته مستخرج از مصاحبه ها است. مطابق با نتایج به دستآمده از تحلیل مضمون در این پژوهش، ده مضمون پایه استخراج شد: نارسایی فرهنگی و آموزشی، کژتابی نگرش افراد به توسعه سیاسی، ضعف اطلاعرسانی رسانه ها، وضعیت اشتغال و سیاستهای اقتصادی ناکارآمد دولتها، احساس محرومیت نسبی، ضعف سرمایه اجتماعی، موانع تاریخی، ضعف جامعه مدنی و عوامل سیاسی و درنهایت، چهار مضمون سازماندهنده موانع فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع اجتماعی و موانع ساختاری. نتایج بخش کمی نشان می دهد که موانع فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و ساختاری از سطح کفایت قابل قبول و مطلوب فاصله معنی دار دارند.

  کلیدواژگان: موانع توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی، نخبگان دانشگاهی، لارستان، مطالعه ترکیبی
 • مهرداد عظیمی، ادریس بهشتی نیا* صفحات 624-639
  بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده قدرت سخت (نظامی،اقتصادی) را در چارچوب راهبرد سیاست خارجی خود مشخص نمود که استراتژی سد نفوذ ومهار، نمونه آن می باشد و این دوره تا فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ادامه داشت .از این دوره به بعد شاهد حرکت آمریکا به سمت قدرت نرم و کاهش مسایل نظامی در رویکرد این کشور در ارتباط با نظام بین الملل بوده ایم که مطرح شدن طرح نظم نوین جهانی،خاورمیانه بزرگ و... .را می توان به عنوان نمونه نام برد. با آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما شاهد تحول در مفهوم قدرت بودیم که در سیاست خارجی آمریکا مفهومی تحت عنوان قدرت هوشمند مطرح شد که ترکیبی از قدرت سخت و نرم بود و تعامل با نظام بین الملل،حل و فصل چالش های بین المللی به صورت گروهی، امنیت دسته جمعی و مسایل زیست محیطی نمونه مشخص آن بود، ولی با روی کارآمدن دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا دچار آشفتگی در مفهوم قدرت شد، چرا که ترامپ به مخالفت با رسانه ها و مطبو عات پرداخت وآنها را دشمن آمریکا و ملت معرفی نمود و اساسا به رویکرد دیپلماسی عمومی و نظام بین الملل توجهی نداشت و در تصمیم گیری های خود در قبال مسایل جهانی مانند توافق آب و هوایی، پیمان نفتا و ترانس پاسیفیک درصدد برهم زدن معادلات بود، لذا خروج یکجانبه از برجام، تنش با اتحادیه اروپا و تنش با کره شمالی نشان دهنده آشفتگی در دیپلماسی این کشور در دوره ترامپ می باشد.
  کلیدواژگان: ترامپ، آشفتگی قدرت، ایالات متحده، قدرت هوشمند، رسانه
 • پرستو حاتمی شفق، مهدی اخوان* صفحات 781-801
  معنای زندگی مفهومی کلیدی در حیات انسان به حساب آمده که دغدغه ها و تلاش ها حول کشف و مفهوم-پردازی پیرامون آن، قدمتی به درازای حیات بشر دارد. فلاسفه، و به ویژه خواجه نصیرالدین طوسی از آن دست افرادی بود که در پی واکاوی اخلاق و نقش آن در معنابخشی به زندگی تلاش بسیار نمود. لذا هدف از پژوهش حاضر، واکاوی نسبت اخلاق با معنای زندگی از منظر خواجه نصیر است. رویکرد اتخاذ شده برای این منظور، کیفی و مطالعه ی محتوای آثار خواجه در باب اخلاق و جایگاه آراء و نظرات وی در معنابخشی به زندگی است. خواجه نصیر برای انسان خیر و کمالی در نظر می گیرد که این مولفه ها و تلاش در جهت دستیابی به آنها را در معنادار ساختن زندگی انسان مهم می داند. او برای حیات انسان هدف غایی در نظر می-گیرد و دستیابی بدان را در گرو کسب فضایل اخلاقی و دوری از رذایل می داند. لذا می توان این گونه نتیجه گرفت که خواجه، یک فیلسوف غایت نگر یا نتیجه گراست که سعادت غایی انسان را در دستیابی به یک هدف والا می بیند. بنا به نظرات او، خشنودی خداوند و اجرای برنامه های او بر روی زمین می تواند هدف نهایی انسان باشد که زندگی را معنادار می سازد. لذا نظریه ی خواجه به نظریه ی هدف الهی نزدیک است، نظریه ای که در آن؛ معناداری زندگی انسان در گرو حرکت در مسیر برنامه های تعیین شده ی خدا است که تنها دین می تواند این مسیر را برای ما روشن سازد.
  کلیدواژگان: اخلاق، معنای زندگی، خواجه نصیرالدین طوسی، سعادت
|
 • Ali Navazeni *, Hossein Harsij, MohammadRahim Eivazi Pages 2-22

  The aim of this study was to investigate the crisis of alienation in Islamic societies from the perspective of Imam Khomeini, Ayatollah Muhammad Baqir al-Sadr and Dr. Ali Shariati in the form of four stages of Thomas A. Spragens crisis theory: "The main problem of societies", "Causes", "Ideal society" and "Solutions". Qualitative comparative method and library data collection method were investigated. The results showed that despite some slight differences, these thinkers have identified alienation as the main problem of Islamic societies, and have listed the three components of colonialism, tyranny and authoritarianism as the main causes of this problem. They considered the monotheistic and divine society based on morality, freedom, equality and transcendence, which results in Islamic self-awareness, as their ideal society. Also, despite some differences in approach regarding the way out of alienation between Dr. Shariati and Imam Khomeini and Ayatollah Sadr, three general components of independence, freedom and democracy were prescribed as the way out of alienation.

  Keywords: Imam Khomeini, Ayatollah Muhammad Baqir al-Sadr, Dr. Ali Shariati, comparative method, Spragens model, alienation, Islamic self-awareness
 • Mohamadreza Hatami * Pages 24-46
  With the onset of the Yemeni crisis, which began following the Saudi invasion of the country in 2015, various coalitions were formed in the West Asian region and beyond. The nature of many of these coalitions is clear. What has always been controversial among a wide range of these coalitions is the Coalition of the Islamic Republic of Iran and the Yemeni Ansarullah movement in the field of foreign policy in the Yemeni crisis. In fact, the factors that led to the formation of this alliance at the international level between the two actors are the subject of the present study. Therefore, the present study has collected library resources in a descriptive-analytical method based on structural theory in order to answer the main research question: "What factors have led to the convergence of Iran and the Ansarullah movement in Yemen?". The importance of this research is also in the fact that it can refute the claims of many dissident countries, including Saudi Arabia, that the convergence and cooperation of the Islamic Republic of Iran and the Yemeni Ansarullah movement is military. However, the hypothesis of the present study is that the common revolutionary and Islamist identity between the Yemeni Ansarullah movement and the Islamic Republic of Iran is equally important for the two actors, which has influenced the Iranian-Iranian and Ansarullah Arab identities and converged them in foreign policy. In a way, Saudi Arabia's efforts to create a rift between Arabs and non-Arabs have not worked.
  Keywords: Ansarullah, Iran, Structuralism, Foreign Policy, Yemen
 • Bashar Dreib *, Abbas Assadi Pages 48-72
  Given the importance and place of war news in the media and media policies in how to select this type of news, this article seeks to identify the strengths - weaknesses and opportunities - threats, the Syrian media and determine strategies for better selection of this type of news for the media of this country. The method used in this research is the Strategic Analysis or SWOT method. The statistical population of those two groups are university professors, Editors, and Secretaries of the media (as executive managers in the media organization). The sample size is 30 people and the sampling Method is snowball.The data collection technique was used as a combination of semi-structured interview and balanced questionnaire. For data analysis, in interview analysis from King Theme Analysis, in questionnaire data analysis from SWOT matrices, for ranking strengths and weaknesses of Internal Factor Evaluation Matrix (IFE) and for ranking opportunities and threat points from matrix External Factor Assessment (EFE) and QSPM matrix has been used to prioritize strategies and select the optimal strategy. The results of the research show that the best strategy for the Syrian media in selecting war news is the SO strategy.
  Keywords: Media, War News, News Gatekeeper, war, Syria, Strategic Analysis (SWOT)
 • AhmadReza Shah Ali *, Mahdi Asadi, Mahdi Aghababaei Pages 74-103

  The aim of this study was to identify the factors affecting the electoral behavior of voters in the 1400 presidential election and to measure and analyze the impact of each of these factors. The present research is descriptive in terms of orientation, application and type of research using the survey method. The statistical population is the citizens of the eight districts of Tehran that 384 people have been selected as a statistical sample by systematic sampling method. Required data were collected using a questionnaire.The results of this study show that 26.3% of respondents are "very much or very much", 21.1% are "somewhat" and 52.6% are "more or less" willing to participate in elections. Meanwhile, the personality indicators of the candidates and the media style used by them are more influential on the electoral behavior of citizens than the indicators of the media institution and social institutions. Therefore, it can be said that the citizens in the study sample for electing the president are mostly based on the candidate's personality (efficiency and performance, work experience and management background, personal characteristics such as honesty, popularity and youth) and his media style (TV debates). And announcements and announced programs) determine their final choice for voting.

  Keywords: electoral behaviors, candidate personality, media institution, media style, Social institutions
 • Mahboobeh Mehrabi, Nowruz Hashem Zehi *, Mahnaz Ronaghi Notash Pages 106-137

  The study aimed to identify the dimensions of women’s gender socialization and to provide a model for it among 400 women in Bandar Abbas. Formal and content validity was reviewed and confirmed by reviewing the literature and judging of experts and its structural validity through exploratory factor analysis and Cronbach alpha in SPSS24 and the model obtained using confirmatory factor analysis in Lisre110. The results indicate that the three main dimensions of “family gender values” are with the components of “family, marriage, divorce, childbearing”, “gender inequality” with the components of “social division of labor, cultural inequality, individual inequality” and “power relations in the family” with the components of “division of labor at home, decision making at home” and overall, 60/571 of the total variance of gender sociability is explained by these 9 components. The obtained variances are in the components of family, 8/282 percentage, decision making, 8/107percentage, individual inequality, 7/699 percentage, divorce, 7/452 percentage, division of social work, 7/255 percentage, division of labor, 6/641 percentage, marriage, 5/245 percentage, cultural inequality, 5/002 percentage and in component of childbearing, 4/688 percentage, respectively.

  Keywords: Gender Socialization, Power Relations, Gender inequality, Gender values
 • Majid Keramatimoghadam *, Mohamad Nikravan, Nazanin Rasekh Pages 140-160
  The purpose of this study was the role of social participation and legitimation of emerging media in relation to the Iranian Football Premier League with a 360-degree approach. The method of field research is purpose-based development-applied. The statistical population included all football coaches, football managers, players, referees, journalists in football leagues and media communication experts, as well as the audience of the country's premier football league. The research sample consisted of 384 people (emphasizing the adequacy of the sample formula for determining the size of the cochlear sample).The sampling method in this study was stratified random. Data collection tools included a researcher-made questionnaire evaluating the performance of emerging media in relation to the Premier Football League, consisting of 2 components (social participation and legitimacy) and 15 items. The reliability of the instrument was confirmed using Cronbach's alpha. Data were analyzed using one-sample t-test. Based on the obtained results, social participation and legitimacy of emerging media in relation to the Iranian Football Premier League with a 360-degree approach was reported to be desirable (P = 0.0001).
  Keywords: Social participation, legitimacy, emerging media, 360-degree approach, Football Premier League
 • Mohammadmohsen Sharei * Pages 141-155
  The political structure of the Islamic Republic of Iran has a different nature. The constitution of the Islamic Republic has not been implemented by the party system. Representatives are elected individually by direct popular vote. In its various laws, the party is marginalized and ignored. In the absence of a party in the Islamic Republic, another institution called the faction has been formed. The faction is a broader concept than the party and represents beyond the party. The faction also has a different nature from the party. Unlike the party, the faction does not have rigid principles and includes different individuals and parties. The basic premise of this article is that politics among revolutionary Islamists in the Islamic Republic of Iran has been partisan. The fundamental question in this regard is which political factions existed within the revolutionary Islamists? The answer to this question requires that the reasons for the formation of factional politics also be answered. In answer to the main question, it must be said that three political factions can be considered among the revolutionary Islamists. On the other hand, he mentioned structural constraints on why factional politics has replaced party politics, such as the bitter historical experience of the party. The conceptual framework of this paper is partisanship and the research method chosen for this paper is historical studies.
  Keywords: Ayat, Faction, party, revolutionary Islamist left, revolutionary Islamist right, revolutionary islamists, verse
 • Seyed Hossein Athari Pages 162-183

  One of the main questions of political thought is how power is limited. In ancient times, the way of governing was that tyranny was the common denominator of all governments in any form and form such as monarchy, kingdom and empire. The political structure in the Shahnameh, as a source of narration of the history of political thought in ancient Iran, was based on the power of a benevolent individual, following the political structure of other empires. But in the political structure of Shahnameh, the methods and methods of exercising power have a specific form that very limited the circle of power of the rulers and provides a new narrative that is very important in terms of political issues. In this regard, by studying the Shahnameh, we seek to answer the question of what limitations the exercise of power as the main factor in maintaining the kingdom in the Shahnameh has faced? What are the factors affecting the limitation of power? Our hypothesis in this study is as follows. Despite the fact that the power structure in the Shahnameh is in the hands of the Shah himself, but the power of the Shahriars has been limited by religious force, norms, high social classes and the people.

  Keywords: Shahnameh, Power, People, religion, classes, norm
 • Kamran Lotfi, Masoud AKHAVAN KAZEMI *, Seyed Shamsodin SADEGHI Pages 186-205

  With the advent of the new age, different countries of the world experienced waves of nationalism and, at the heart of it, nation-building. Iran also began a new process of modernization in various dimensions in order to establish the nation in the modern sense in the era of Reza Shah with the authority of the central government. Therefore, in an incomplete and superficial way, efforts were made by Reza Shah to develop the process of nation- building. But the process of nation-building has taken its course without regard to the infrastructure and mechanisms of democratic governance and through the repression and intimidation of intellectuals and political and cultural elites, the imposition of social-institutional, and ideological unification processes, and the inappropriateness policies against the values and collective identity of citizens. This study, has focused on the development of the process of nation-building in contemporary Iran, focusing on the era of Reza Shah, in the center of its attention and analysis. Given this importance, the main question of the present study is why nation-building, despite its relatively long history, has remained incomplete and unfinished. Research Hypothesis: It seems that nation-building in Iran, despite its relatively long history, during the reign of Reza Shah was carried out only in the framework of an imposed and superficial process and did not face the cooperation of elites and public acceptance. The research method in this article is based on causal explanation and it is classified as an applied research.

  Keywords: First Pahlavi, nationalism, nation, Nation-building Project, authoritarianism
 • MohammadHossein Esmaeili Sangari * Pages 208-226

  The present study aims to explain the ideological transitions of the forest movement with emphasis on the transition from the ideology of the Ottoman state. The Jungle movement was never established within an ideology, so it was necessary to explain its ideological origins and transitions. This research is written with the basic research method and has a descriptive-analytical approach. The research data analyzes the ideological transitions of the forest movement. The research findings show that the forest movement led by Mirza Kuchak Jangali has the following ideologies: monarchy, constitution, Ottoman Pan-Turkism, left Marxism; It has had an ideological transition. Also, its ideological transition from the Pan-Turkism of the Ottoman state was based on the ideal and belief in patriotism and the primacy of Iranianism and national sovereignty. In general, the article shows that the ideological transitions of the Jungle Movement are taken from the statute of the Jungle Movement and have been made public in the form of official statements (Jangal Newspaper) in order to preserve Iran's independence.

  Keywords: Ideology, Iranianism, Pan-Turkism, Jungle Movement, Ottoman State, Transition
 • Mohsen Yadegari, Farid Asgari *, Farzaneh Khalili Pages 228-255
  A review of countries' experiences shows that some countries are resilient in the face of external risks and shocks and are able to withstand and overcome these shocks at the lowest cost, but in others this resilience is not observed and the degree of vulnerability Countries are high. Therefore, it is necessary to determine the factors affecting economic resilience and vulnerability in each country. In this regard, in the present study, the role of monetary and fiscal policies in the resilience and economic vulnerability of Iran in order to boost production in Iran has been investigated. For this purpose, data from Iran during the period 1361 to 1397 have been used. In order to analyze the data, the GMM instantaneous generalized torque method was used, all analyzes were performed using Eviews10 software. Findings show that the effect of monetary policy on economic resilience, economic vulnerability and net resilience is significant. Based on these findings, it is suggested that the government, by improving the efficiency of the country's monetary and financial system, provide the basis for strengthening the country's resilience, as well as the country's economic policymakers, try to design warning mechanisms to Such inconsistencies in monetary and fiscal policies that make the country more vulnerable, to eliminate inconsistencies at the earliest opportunity.
  Keywords: Economic resilience, Economic Vulnerability, Fiscal policy, Production Boom, Iran
 • Behzad Ghasemi *, Mehdi Faraji Pages 258-276

  Based on Reza Shah's goals and attitudes, fundamental changes were made in the traditional elements and culture. The Shah's attempt was to rethink and create a new interfaith belief in society. The Pahlavi government began to create a new culture to strengthen the modern national government. In order to achieve its goal and program, the government has used existing and new tools to implement the government's goals. Among the various tools and organizations, the organization "Raising Thoughts" was of great theoretical and executive importance and credibility.Therefore, in addition to high credibility in macro-politics, the Pahlavi government's attention to the organization was pursued unusually. Accordingly, in the present article, an attempt has been made to examine and analyze cultural policies based on a particular theory, and to analyze and explain the cultural tools and elements in the direction of the modern absolute state, to achieve its goals. The findings of the paper, using the method of historical analysis based on historical documents, sources and evidence, show that cultural policy and organization in the Pahlavi government had a great impact on cultural unification and harmonization of minds in order to legitimize.

  Keywords: Cultural Policy, Iran, Reza Shah, Thought Development Organization, Modern government
 • Mohammadali Hosainizadah, Rasool Zarezadeh * Pages 278-305
  The requirements and characteristics of a superior electional discourse: (case study: 2017 presidential election)Voting behavior and the reason why a candidate win an election has always been a notable subject in social studies, particularly political sociology. Thus, with respect to discourse analysis and case study of 2017 presidential election, present research seeks to explain this important issue in Iran. In this research, first we have discussed the theoretical frameworks and then based on this framework, the reason for the victory of Rouhani's discourse –moderation discourse- have been explained. I believe that the reason for the Rouhani's victory is that first he created a more proper discourse. Secondly, he made the best use of context in order to reinforce his discourse. And thirdly, he used non-discourse factors such as a proper political activism, public authorities and social networks. Key words: election discours, 12th presidential election, Inter-discourse factors, context, non-discourse factors
  Keywords: election discours, 12th presidential election, Inter-discourse factors, context, non-discourse factors
 • Akbar Zolfaghari * Pages 308-342
  Background and Purpose

  Political trust is the most important elements in democracy which has an important role in political and social stability of society. Yazd has experienced high political participation level in throughout history. According to this; this study intends to investigate the social factors affecting political trust from the perspective of public opinion in Yazd by survey method.

  Methodology

  The research method was survey (quantitative); the data collection tool was a questionnaire. Using Cochran's general formula, a sample size of 384 was determined.

  Findings

  The research findings show that there is a significant relationship between religious affiliation, socio-political cohesion, national identity, relative deprivation, mass media consumption, social justice and legalism with political trust. In terms of multiple regressions; religious affiliation with beta value (0.219), socio-political cohesion (0.303), national identity (0.462), relative deprivation (0.386), media consumption (0.397), social justice (372) / 0) and legalism (0.245) had the greatest effect on political trust.

  Result

  Based on the results of the study, independent variables in model could express and prospect 45 percent of political trust changes. This variable is equal to 35% at the high level, 39% at the average level and 26% at the low level. Accordingly, the political trust of the citizens of Yazd is appropriate.

  Keywords: Political Trust, Public Opinion, Mass Media, Social Participation, Political Development
 • Ghasem Valizadeh Barimanlo, Seyed Hamid Hoseini *, Ali Hosein Ehteshami Pages 343-353

  Assassination is one of the most important concepts in today's world. What has made the importance of assassination even more prominent is that the great powers are using it to achieve national interests, as well as to suppress right-wing struggles and tarnish Islam. Today, these superpowers, who commit any crime to achieve their goals, accuse the holy religion of Islam and Muslims of assassination, and by distorting the facts, introduce Islam as a religion of terror and violence. Due to this, it is necessary to know the place of assassination from Imam Khomeini's point of view according to verses and hadiths. The Qur'an and hadiths have ordered killing at the time of corruption on earth and enmity with God and His Messenger, but in none of the above cases, unlike assassination, is murder carried out in secret, without the permission of the Islamic ruler, and Unlike assassination, these actions restore public peace and security. Imam Khomeini's views on assassination are based on the Qur'an and hadiths. The results of the article show that in Imam Khomeini's thought, assassination (in the modern sense) is invalid according to the verses and hadiths that exist in this field. In his strategies, he denies any violence based on terror. Wherever Imam Khomeini has spoken about assassination, he has expressed his position with a completely negative view and with disgust and disgust. Relying on verses and hadiths, he explicitly introduces terror as an un-Islamic and inhuman behavior.

  Keywords: assassination, Imam Khomeini, verses, narrations
 • Shahram Ghazizadeh, Garineh keshishyan Siraki *, Hassan Khodaverdi Pages 344-361

  According to Wittgenstein's theory of language games, which is based on the concepts like "rules of the game" and "different forms of life," the words have various meanings in different forms of social life. The analysis of the civil society in the Islamic Republic in the context of the theory of language games has been considered from this perspective: “Throughout Iran's history, the political system’s domination over the social and cultural system caused various language games in different forms of life. So, the language games in some forms of life, rather than being voluntary and stemming, have been affected by coercion, need, insecurity, and sometimes reluctance.” In this article, by a combination of descriptive-cognitive-discourse methodology, a futuristic analysis of the impact of social networks on civil society, and the opportunities and risks was aimed. In response to the question, "From the perspective of language game theory how is civil society in the Islamic Republic affected by cyberspace and social networks?" It was answered that in the form of virtual life, Iranian civil society had found the opportunity to play in a new capacity and interact with the international community. So, the current period can be called "transformation" in the system of rights and duties of people and state. Simultaneously, it was argued that the form of virtual life disrupts the traditional order and way of life, thinking, and beliefs of the people, and ignoring it, in the medium term, will bring the social decline of the civil order.

  Keywords: Language Games, Wittgenstein, Civil Society, Social Networks
 • ali khoshhalkalvir, masoud haghighi *, alireza rezghirostami Pages 363-394

  In this study, we dealt with two types of statistical population, which includes all employees and managers of private and public banks in Rasht in 1398, as well as experts (professors of management and heads of branches of public and private banks). In this research, two methods of stratified random sampling and purposive sampling have been used. Purposeful sampling method was used to select panel members in Delphi technique in which 16 people as experts who are university professors and heads of private and public banks and stratified random sampling method for selecting employees of public and private banks. Which is categorized into two different classes. For the sample size of employees of private and public banks, Morgan table was used, for 750 people in the statistical population, 256 sample people were selected. To collect the data of this research, first the Delphi questionnaire, then a researcher-made questionnaire and finally the pairwise comparison questionnaire were used to rank the factors. EXPERT CHOICE, SPSS and LISREL softwares have also been used to analyze the data of this research. The results indicate that individual factors, organizational factors and extra-organizational factors have a positive effect on individual performance. According to the results of data analysis, it can be said that there is a fundamental difference in terms of individual performance in public and private banks.

  Keywords: Individual factors, organizational factors, individual performance, extra-organizational factors
 • Mehraban Hadi Peykani *, Behnam Behnampour, Mohammad Reza Yazdani Zazerani Pages 396-413
  Among the general issues, electoral policies are extremely important for advancing the goals of a system and ensuring the legitimacy of a system. The aim of this article is to identify the causal factors in determining the agenda of electoral policies.
  Method
  In this research, is a developmental study carried out in the qualitative research tradition framework using conventional content analysis. In the open coding stage, to identify the causal factors through in-depth interviews with 17 experts who were sampled by snowball method and 13 complete saturation was obtained in the interview. of total of 171 meaningful concepts and 18 categories, 5 themes and 3 dimensions were identified as causal factors. After axial coding in selective coding, reviewing previous research, concepts and face-to-face interviews revealed the relationship between the phenomena.
  Conclusion
  Based on the surveys conducted, 3 dimensions of causal factors in determining the agenda of election campaigns were identified, which include Solve executive and regulatory problems, improving the understanding of political marketing, Strengthen the party system
  Keywords: Agenda setting, Electoral policies, Conventional Content
 • Motahareh Sorkhabi Abdolmaleky, Hosein Abolfazly *, Abdorza Bay Pages 415-427

  The discourse of political Islam with the central symbol of Islam, led to the formation of the Islamic Revolution and the manifestation of the Islamic Republic of Iran. The driving force of this discourse was ideology. And due to Imam Khomeini's special interpretation of Islam, we witnessed the formation of a new power structure, which, due to its cultural and ideological nature, sought to rethink and revise the rules and principles governing the global and regional order. He sought to design a new order at the international level. Therefore, the research question is: What is the relationship between cultural diplomacy and the discourse of political Islam in Imam Khomeini's intellectual system? The construction and cultural nature of the Islamic Revolution led to a change in the nature of power and ultimately led to a change in the foreign policy and diplomacy orientations of the Islamic Republic of Iran. Imam Khomeini, by defining symptoms such as nation-centeredness, justice-seeking and cosmopolitan approach to the discourse of political Islam, sought human awakening and change within human beings. The issuance of the revolution was one of the most important tools of cultural diplomacy beyond propaganda. It sought to transform human societies and the application of software structures and soft power in foreign policy implemented a new logic in the international system. In the present study, the aim is to investigate the role and relationship between cultural diplomacy and the discourse of political Islam in Imam Khomeini's system of thought.

  Keywords: cultural diplomacy, the discourse of the Islamic Revolution, Imam Khomeini
 • MohamadBagher Khoramshad *, Seyed MohamadHoseiyn Alamalhoda Pages 429-454

  Salafism is one of the issues that the Islamic world has been dealing with in the twentieth century. Salafism is a genuine concept rooted in the Islamic world. This idea was organized in the Islamic world from the second century AH with the advent of Ibn Hanbal. In the twentieth century, however, two thinkers were more influential than anyone else in Salafi thought and action. Abu Ali Maududi and Sayyid Qutb, two great Salafi thinkers, one born in Pakistan and the other born in Egypt, are the most important Salafi thinkers in the Islamic world. One in the east of the Islamic world and the other in the west and south explained Salafism and met in Afghanistan. The concept of ignorance and domination is one of the principles that plays a central role in these two thinkers. Concepts that have undergone fundamental changes in the Islamic world. This article intends to explain the extent of their influence as well as their differences with a comparative study of these two thinkers.

  Keywords: Islam, ignorance, Sovereignty, Government, Salafi
 • Abdolsalam Mamazizi, Ehsan Shakeri Khoiy *, Alireza Ismailzad Pages 431-449

  Political development can be considered as the most important arena of competition between intellectual-political currents, and the external view of political struggles in the contemporary history of Iran can be seen by examining the history of Iranian expansionism. In the contemporary period, too, currents of thought-politics, by diversifying their view of political development, have created an atmosphere of contradiction and competition on the one hand, and interaction and confrontation on the other. One of the currents that has dealt with the issue of political development in contemporary Iran is the current of religious intellectuals. Soroush and Shabestari's religious intellectual discourse includes elements such as minority religion, religious democratic government, human rights, secularism and pluralism. In Soroush's discourse, the acceptance of epistemological pluralism and its logical consequence in social pluralism leads to the acceptance of political pluralism. In Shabestari discourse, man is considered a righteous being and the righteousness of man is placed in front of duty and metaphysics and the domination of religion over all his life. Shabestari recommends the acceptance of Western human rights by Muslims, the precondition for which is the establishment of a democratic system; In his view, in a democratic system, rights are more easily enforced than in an authoritarian system, and political and religious freedoms are better respected. In this article, with the analytical-critical approach, the theories of Soroush and Mojtahed Shabestari, the lack of philosophical depth and the structural and comprehensive approach to modernity, development and new Western civilization are discussed.

  Keywords: religious intellectualism, Political Development, Discourse, Democracy, Soroush, Mojtahed Shabestari
 • Elahe Ziaee, Ardashir Asadbeygi, Sayyid Hossein Reis-Alsadat Pages 432-449

  After the fall of the Sassanids until the rise of the Abbasid caliphate, Zoroastrian struggles were confined to the preservation of legacy and several political uprisings. With the onset of the Abbasid caliphate, and with the conquest of borders of the Muslim world halted, efforts to build a new civilization inspired by the Islamic foundations and heritage of ancient civilizations began on a large scale. During this period, which coincides with the Razavi era and there are accounts of Imam Reza's (AS) bold presence and role in scientific debates and discussions, we witness numerous scientific and cultural developments in Zoroastrianism for many reasons including support. Abbasid caliphs and the bold role of the Iranians in the Abbasi court. this study seeks to investigate the political, social, and cultural activities of Zoroastrians in the Razavi era by using the descriptive-analytical method by using historical sources reports. it was concluded that the Zoroastrians, despite the decline of political power and its associated calamities, were still politically, socially, and culturally active in the Razavi era. Also, Zoroastrians attending meetings and debates on the one hand and the role of Zoroastrians' thoughts, ideas, and scientific heritage on the civilization of this period, on the other hand, show that in the Razavi era and especially. And at the center of Baghdad's and Khorasan's political power, the Zoroastrians were able to capture part of their past legacy and transfer it to Islamic civilization, given the atmosphere of debate and support for scientific and cultural endeavors.

  Keywords: Political-Social Struggle, Scientific, Cultural Activity, Zoroastrian, Abbasid, Razavi Era
 • Hamid Goli Zadeh, Mohammadreza Bagherzadeh *, Asadollah Mehrara, Yusof Gholi Pour Kanani, Mahshid Shahchera Pages 450-468

  The bank has a prominent place in today's economy. The aim of this study was to identify the factors affecting the equipping of banking resources. This research was a qualitative study of inductive content analysis with an applied purpose. The statistical population of the study includes academic experts in the fields of accounting, management and economics and banking experts. Statistical sample of 10 snowballs were selected by purposive method. Data collection tools included library studies and semi-structured interviews with experts and Delphi technique. The validity of the interview questions was confirmed by the content method and its reliability was confirmed by the retest method (0.883). Data analysis was performed with a qualitative approach using the interview method and the coding process was performed in three stages of open, axial and selective coding. The final analysis was performed using the Delphi technique and after performing this technique, 7 indicators of GDP, inflation, legal reserve rate, good deposit, investment deposit, non-current receivables and capital adequacy had an effect on equipping banking resources. The results of this study can help managers in creating a suitable environment to gain growth opportunities in equipping banking resources and creating a competitive advantage.

  Keywords: Islamic Banking, banking resources, economic policies of Iran
 • Mostafa Yousefi * Pages 456-483

  After the victory of the Islamic Revolution in Iran, the lack of human resources, the imposed war, widespread sanctions, and the heterogeneous structure of higher education with a revolutionary atmosphere led the authorities at the time to establish institutions outside the rules and structure of public universities. The goal was to make these institutions independent of the government budget. Therefore, Islamic Azad University was established in 1982 and in a short period of time, this university started operating in 14 units throughout the country. The main question of the article is in this regard, what is the nature and position of the Islamic Azad University in the legal system of the country? Islamic Azad University was the first non-profit higher education institution after the Islamic Revolution and is also associated with the Islamic Revolution. This institute has always had special privileges, both in its establishment and in its expansion. These privileges can be studied in legal, legal and financial fields. As a result, this institution can not be considered as a private institution or even the same level as other non-profit higher education institutions and it seems that due to its revolutionary nature, according to the available legal evidence and acknowledgment of its founders, legal nature such as institutions It will be public and revolutionary.

  Keywords: Legal Privileges, Islamic Azad University, Legal Nature, Non-Profit Institutions
 • Fazlullah Ranjbar, Kazem Ghazizadeh *, MohammadKazem Rahman Setayesh Pages 471-490

  The dynamic of Shia jurisprudence is in the light of the potential capacities of the government ruling and paying more attention to secondary titles. Applying corporal punishments (stoning, whipping, amputation and execution) as a limit is considered contrary to the human rights obligations of the Islamic Republic of Iran and has caused reactions.In the International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Iranian government is a party, punishment or cruel, inhuman and humiliating behavior is prohibited and emphasis is placed on the adjustment, transformation and cancellation of some punishments.The result of this research, which was written in a descriptive-analytical way, indicates that according to the jurisprudence rule of lahrij and global trends on not applying corporal punishments, there is a possibility of adjusting, converting and abolishing the said punishments. Although the requirement of the first ruling is the stability and irreversibility of limited corporal punishments, but according to the interpretive opinions of human rights institutions and the existing challenges, the issuance of a government ruling based on "laharij" is possible and temporarily provable, and the ruling Islam has authority in limiting corporal punishments. Iran's courts can minimize the use of corporal punishment by recognizing the legal guardian and avoid the international responsibility of the government and protect the interests of the system.

  Keywords: secondary sentence, government sentence, corporal punishment, Torture, Human rights
 • Ghasem Ramazani, Mehdi Salah *, Yaser Kahraze Pages 485-502

  The performance of the political currents of the Islamic Consultative Assembly in the sixth and seventh legislative periods, relying on national interestsAbstractIn the system of government of the Islamic Republic of Iran, the Islamic Consultative Assembly is one of the main symbols of the presence of the will of the people in the structure of this system, which is of special importance. To examine the performance of the sixth and seventh parliaments; We need to look at economic, political, and social issues. The main issue of this article is whether the reformist and fundamentalist spectrums were able to perform their duties in parliaments based on national interests, or willingly or unwillingly during the spectrum. They sided with their faction and party. The findings of this study indicate that the Sixth Assembly, which functioned as a result of factional and party gangsterism, failed to take great strides in the national interest, and the Seventh Assembly, although involved in party activities and There were no partisan tensions, but the parliament's resolutions prevented the national interest from being upheld.

  Keywords: sixth parliament, seventh parliament, National Interests, Reformists, fundamentalists
 • MohammedHussain Dehghan Zadeh, Nader Mardani Pages 493-510

  During the last few decades, the measures taken by the international community in the field of promoting and protecting human rights have been significant. The result pf such measures has been the increased tendency of governments to human rights and their participation in human rights protection process. Such tendencies have led to different monitoring and enforcement mechanisms for human rights protection at various international, regional, and national levels. At the national level, most countries in the world have presented different mechanisms for human rights protection each of which has some differences with the mechanisms of other countries. The widespread violations of human rights and the impossibility of preventing all of them confirm that there is no completely effective mechanism for human rights protection and not all monitoring and enforcement mechanisms can monitor the enforcement of human rights rules effectively. Thus, the monitoring and enforcement mechanisms should be analyzed at the national level to achieve optimal favorable monitoring and enforcement mechanisms. As a result, this study used a descriptive-analytical method to compare the monitoring and enforcement mechanisms of human rights in Iran and the US

  Keywords: the US, Iran, Human rights, enforcement mechanism, monitoring mechanism
 • Rana Nadali, Mohsen Shekarchi *, Faramarz Atrian Pages 504-527

  One of the requirements of a stable judicial system is the existence of a desirable and appropriate criminal justice policy, therefore, it should be said that one of the executive requirements regarding anti-competitive practices is the existence of specialized authorities and a special judicial process to deal with these violations. Accordingly, in competition law, the institution in charge of combating anti-competitive practices is defined as "competition authority". In other words, "the authority of competition is the institution or group of institutions that is the guarantor of the implementation of the competition law." These authorities, in the case of effective functioning, have a fundamental role and position in realizing the goals of competition law. A part of the competition laws of the countries is usually dedicated to the definition of these authorities, the explanation of the structure, the limits of duties and powers, and the rules governing these institutions. In Iranian law, Articles 53 to 71 of the Law on the Implementation of General Policies, Article 44 of the Constitution deal with this matter, and in it, the only authority to deal with anti-competitive practices is the Competition Council, and the National Competition Center and the Review Board are affiliated institutions of this council.

  Keywords: Competition, Criminal policy, Judiciary, European Union, Disruption
 • Ali Pirmoradi, Ali Rahimi Sadegh *, Ebrahim Khorasanee Pages 529-550
  Some of the developments of the Safavid era, including the political and military conflicts between the Safavid kings and the Ottomans, as well as the existence of a common enemy, brought Europe closer to Iran, and after that, travelers came to Iran in the form of representatives and political agents, some of whom traveled a lot during their travels. They wrote about the customs, beliefs, and religious beliefs of Iranians in the form of their travelogues, which are important sources for scientific research in this regard from a historical perspective. This research seeks to answer the question that What were the beliefs, beliefs and customs of Shiites in the travelogues of the Safavid era? The results of this research show that one of the linguistic symbols and one of the characteristics of Shia and the code of Shia is the Shia call to prayer, which became the law and flag of the Shia in Ibn Durah, which in the Safavid period was religious prejudice towards the Shia religion and opposition to the Sunni and Sunni religions. It was very popular and Shia scholars had a lot of authority and influence. Iranian Shias were of the opinion that the command of the king is superior to natural affairs, and the reign of the Safavid kings over the people is the right of the prophets and their immediate successors. Belief in determinism was one of the prominent characteristics of the people in the Safavid era, and the Shiites in this
  Keywords: beliefs, Islam religion, Shiite religion, Travelogue, Safavid
 • Saeideh Sadat Banijamali *, Ahmad Sarlak, Mohammadreza Sarmadi Pages 551-570

  The Purpose of this study is to explain the development of human resources through the economics of education. The statistical population consists of academic experts in the fields of economics and education. The statistical population consists of academic experts in the fields of economics and education. The sampling process lasted until achieving data saturation and included 25 people. The data collection tool was a semi-structured interview. For data analysis, the qualitative Kerpenidorf method was followed, which included the organized steps of data identification, data unit coding, classification, refinement, interpretation and inference. The results showed that the components of human capital are: personal health, knowledge and skills, capabilities and assets. The components of education economics are: financing, cost effectiveness, cost efficiency, equity in budgeting and the economic value of education. Human resources will enjoy sustainable development if it is redefined from the perspective of human capital, its requirements and characteristics are met. If the education economy is managed with a capitalist approach, its trainees will achieve a variety of personal development, development of trends, capabilities, and social development. Therefore, human resource development will be achieved through the education economy based on the capitalist approach.

  Keywords: Human resources development, Education Economics, Human capital
 • Samira Harati Ghavi, Alireaz Mazloom Rahni *, Alireza Rajabzadeh Estahbanati Pages 552-567

  Familiarity of traders with this concept of bankruptcy helps a lot both in terms of prevention and security of the trading system. The downtime is the period from which the trader stops paying his debts and is no longer able to fulfill or fulfill his financial obligations. This article examines the judicial procedures of detention in Iran, France and Britain. Under Iranian law, administrative and judicial action against a bankrupt is subject to suspension. Exceptions to the proposed rule should be sought outside the scope of the "principle of non-interference". French jurisprudence was in line with the doctrine, given that the Commercial Code considers payment at maturity above all else, but later, under certain circumstances, the French court distanced itself from this argument and for a time did not pay the debt. He did not consider the due date to be sufficient to stop the payments in the liquidation procedure and not judicial reconciliation. In the opinion of this judicial authority, the existence of a disappointing situation was a necessary condition for stopping the payments in the state of bankruptcy leading to liquidation. Under the discontinuation rule, creditors may incur losses. The British courts issued different rulings in order to compensate for the delay. Some have ruled in favor of compensation for delays, given their legislative background and the principle that "wealth is not blown away in bankruptcy";

  Keywords: : Judicial Procedures, Suspension, Iran, France, England
 • Morteza Razm Poush * Pages 569-589

  Today, professional sports have spread all over the world and international documents have also paid attention to sports. Holding numerous domestic and international sports competitions causes legal problems and contractual and non-contractual disputes that must be resolved by specialized sports institutions. In this study, the method of content analysis of the text type is used. In the present study, the opinions issued by the International Court of Arbitration for Sport (CAS) regarding cases related to Iranian sports were analyzed. According to the investigations carried out in the Supreme Court of Sports (CAS), cases related to Iranian sports are filed, which only bring costs. Examining the cases shows that Iranian football has a case in (CAS) on practically every issue. From three to zero in a game according to Iranian football rules, to the termination of contracts by players and coaches. The Supreme Sports Court is a place that is referred to as the highest sports judicial institution, but in Iran, the procedure has been different for years and goals other than Iran's interests have become the reason for referring to this court. There is a need for regulatory bodies to enter the cases that Iran has lost in international forums in recent years. Defending the rights of individuals and institutions in sports-related disputes resolution authorities requires having specialized knowledge and sufficient experience in this field.

  Keywords: Analysis, sports courts, lawsuits, CAS
 • Amir Ahmadzadeh, Bahman Keshavarz *, Mahdi Khoshkhati, Abolfazl Lotfizadeh Pages 591-603
  In this new perspective, Hashmi Rafsanjani drew "construction" and "adjustment" as the two main axes of the construction government's decisions. Along with the economic adjustment policies, policies to support vulnerable groups were also approved as a complement to the economic program of the stabilization period in Rafsanjani's cabinet. These support programs were trying to remove the burden caused by the change of economic policies from the shoulders of vulnerable groups, a policy that expresses the view of the cabinet during the construction period on the need to de-harm economic development programs. But during the Pahlavi II era, Iran's economy is one of the sectors in which we have witnessed less effective and endogenous transformation during the past era. In a long period, Iran's economy relied on the agricultural sector and the production of traditional goods. If in some periods, the construction of some factories was considered, not only these productions were not localized, but they were scattered and concentrated in certain places. In this research, an attempt has been made to compare Iran's economic developments in the Hashemite and Pahlavi II governments based on the Douglas North model using the content analysis method.
  Keywords: : economic developments, Hashemi, Second Pahlavi, Douglas North model
 • Ameneh Bagheri * Pages 605-622
  The Ottomans were one of the Turkic tribes of Ghaz who served the Seljuks of Rome and established an emir in Asia Minor, and from the beginning of the 8th/14th century, this emir expanded and gradually turned into a great empire whose lands belonged to Asia, Europe and Africa, this government was supposed to be one of the most stable Muslim governments that was able to unite a major part of the Islamic lands for about six centuries. One of the important features of this government is its extensive conquests and its geographical extent. One of the Ottoman conquests in the Mediterranean Sea was the island of Cyprus, which was three The century of Muslim rule followed. The Ottoman rule in this island left important effects and developments in the political, economic, religious and social life of Cyprus, which shows the rule and presence of Muslims in this island. This article aims to examine The changes made in Cyprus after the Ottoman conquest shed some light on the social effects on the Cypriot society
  Keywords: The Crusader, the Luznan Family, Cyprus, the Latin State
 • Mehran Asgari, Behbood Khademi *, Alireza Khodami Pages 606-630

  The purpose of this study is to study the barriers to political development in Iran with emphasis on the non-participation of academic elites. The general design of this research is a combination of exploratory-sequential (qualitative-quantitative) strategy. In the qualitative part, content analysis method and in the quantitative part, descriptive and inferential statistics such as frequency and percentage and t-test of one sample have been used. The scope of research and its statistical population includes professors of universities in Larestan region (Payam-e-Noor universities of evaz center, Payam-e-Noor of Lar branch, Islamic Azad of Larestan branch, Larestan medical sciences, Gerash medical sciences (N = 120).The qualitative part was performed using purposive sampling method and theoretical saturation technique (20 members) and the quantitative part was done by random selection of 90 faculty members of the mentioned universities. Data collection tools are semi-structured interviews and researcher-made questionnaires extracted from interviews in qualitative-quantitative stages, respectively. According to the results of content analysis in this study, ten basic themes were obtained: cultural and educational inadequacy, distorted attitudes toward political development, poor media information, employment status and inefficient economic policies of governments, feelings of relative deprivation, weak social capital, historical barriers. , The weakness of civil society and political factors, and finally, the four themes of organizing cultural barriers, economic barriers, social barriers and structural barriers were extracted.The results of the quantitative section show that cultural, economic, social and structural barriers are significantly away from the acceptable and desirable level of adequacy.

  Keywords: Barriers to political development, political participation, academic Elites
 • Mehrdad Azimi, Edris Beheshtinia * Pages 624-639
  After the Second World War, the United States defined hard power (military, economic) in the framework of its foreign policy strategy, which is an example of the strategy of blocking penetration and containment, and this period continued until the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War. Later, we have witnessed the movement of America towards soft power and the reduction of military issues in this country's approach in relation to the international system, which can be mentioned as an example of the introduction of the New World Order plan, the Greater Middle East, etc. With the beginning of Barack Obama's presidency, we saw a change in the concept of power, and in American foreign policy, a concept called smart power was proposed, which was a combination of hard and soft power and interaction with the international system, solving international challenges as a group. Collective security and environmental issues were clear examples of that, but with Donald Trump's effectiveness, the United States of America became confused in the concept of power, because Trump opposed the media and the press and introduced them as the enemy of America and the nation, and basically He did not pay attention to the approach of public diplomacy and the international system, and in his decisions regarding global issues such as the climate agreement, NAFTA and the Trans-Pacific Treaty, he tried to upset the equations, therefore unilateral withdrawal from the JCPOA, tension with the European Union and tension with North Korea shows the turmoil in this country's diplomacy in the Trump era.
  Keywords: Trump, Power Confusion, United States, Smart power, Media
 • Parastoo Hatami Shafagh, Mahdi Akhavan * Pages 781-801
  The meaning of life is considered a key concept in human life, and the concerns and efforts around its discovery and conceptualization date back as long as human life. Philosophers, especially Khwaja Nasir al-Din Tusi, were those people who made great efforts to analyze ethics and its role in giving meaning to life. Therefore, the purpose of the current research is to analyze the relationship between morality and the meaning of life from the perspective of Khwaja Nasir. The approach adopted for this purpose is the qualitative study of the content of Khajah's works on ethics and the place of his opinions and opinions in giving meaning to life. Khawaja Nasir considers goodness and perfection for man, and considers these components and efforts to achieve them important in making human life meaningful. He considers the ultimate goal for human life and considers its achievement dependent on acquiring moral virtues and avoiding vices. Therefore, it can be concluded that Khwaja is a goal-oriented philosopher who sees the ultimate happiness of man in achieving a high goal. According to his opinions, pleasing God and implementing his plans on earth can be the ultimate goal of man, which makes life meaningful. Therefore, Khajah's theory is close to the theory of divine purpose, a theory in which; The meaning of human life depends on moving along the path of God's determined plans, and only religion can clarify this path for us.
  Keywords: ethics, the meaning of life, Khwaja Nasiruddin Tusi, Saadat