فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 12، بهار و تابستان 1400)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 12، بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نسیبه پوطی*، محمدتقی تقوی فرد، محمدرضا تقوا، محمد فتحیان صفحات 1-34

  حدود یک دهه از توجه به تجارت اجتماعی، به‎عنوان پارادایمی نوین در حوزه تجارت و کسب و کار می‎گذرد. نخستین تلاش برای کاربرد این پارادایم، بررسی فرایند پذیرش آن است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی فرایند پذیرش تجارت اجتماعی از دیدگاه‎ های مختلف و تحلیل شکاف تحقیقاتی است. دیدگاه ‎های بررسی شده عبارت‎اند از: تمرکز بر مراحل پذیرش، تیوری های پایه ای استفاده‎ شده، هم آفرینی ارزش، نوع و میزان مشارکت مشتری، توجه به فضای نوآوری، نوع رسانه استفاده ‎شده، تمرکز جغرافیایی مطالعات، نوع تراکنش‎های کسب و کار، عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر و نوع تاثیر آنها، حوزه‎ های تمرکز موضوعی و کاربردی، انواع روش‎های اجرای پژوهش، ابزارهای تحلیل داده و تمرکز بر نمونه های آماری. بر این اساس، 203 مقاله که به‎ صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پذیرش تجارت اجتماعی تاثیرگذار بودند، شناسایی و بررسی شدند. بازه زمانی برای انتخاب مقاله‎ ها، از سال 2010 تا 2020 در نظر گرفته شد. مرور نظام ‎مند، بر اساس خط مشی ای‎بی‎اس‎ای انجام گرفت. مقاله‎ های نهایی، پس از جست‎وجو و غربال در 11 پایگاه علمی انتخاب و با دو رویکرد تحلیل کمی و تحلیل شکاف، بررسی شدند. تحلیل کمی نشان داد که تیوری های حوزه پذیرش و کاربرد تکنولوژی در پژوهش ‎ها بیشترین تعداد بودند؛ از بین پلتفرم‎ ها، شبکه های اجتماعی بیشترین کاربرد را داشتند و مهم‎ترین عامل تاثیر گذار بر پذیرش، عامل اعتماد بود. از نظر تفکیک جغرافیایی، قاره آسیا و بر اساس کشورها، چین و آمریکا بیشترین تعداد پژوهش‏ها را داشتند. بر اساس نتایج تحلیل شکاف در بخش کمی پژوهش، تمرکز بر پذیرش تجارت اجتماعی در کسب و کارهای خدمات‎ محور، به ‎کارگیری روش های کیفی و ارایه مدل، تمرکز بر پلتفرم های تجارت الکترونیک و مجهز کردن آنها به سازه های تجارت اجتماعی و تمرکز بر تراکنش‎های کسب و کار با کسب و کار، خلاهای پژوهشی شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: تجارت اجتماعی، مرور نظام مند، پذیرش نوآوری، تحلیل شکاف
 • رسول هیهاوند زواری پور، اکبر اعتباریان*، اکبر نبی اللهی، امیررضا نقش صفحات 35-62

  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارزیابی زیرساخت‎های سازمانی در ارایه خدمات الکترونیکی با رویکرد هوش تجاری به‎ روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی، ضمن مطالعه ادبیات موضوع، با مدیران و کارشناسان ارشد فعال در حوزه خدمات الکترونیک، ده مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته‎ ها با استفاده از کدگذاری به‎ روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شدند. به منظور بازبینی و کدگذاری با استفاده از روش دلفی، پژوهشگر در چهار مرحله به 135 کد دست یافت. روایی کدها با استفاده از روایی محتوایی لاوشه 86/0 و ضریب توافق کندال 78/0 برآورد شد. در ادامه، داده ها در قالب چهار تم اصلی مبتنی بر رویکرد هوش تجاری (فنی، مدیریت، محصول و استراتژیک)، بیست تم فرعی و 135 شاخص دسته ‎بندی شدند و مدل مد نظر طراحی شد. در بخش کمی، 270 نفر از متخصصان با روش نمونه‎ گیری سرشماری انتخاب شدند. روایی پرسش نامه به وسیله روایی سازه و پایایی آن، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 برآورد شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‎ ها در نرم ‎افزار AMOS مشخص شد که بارهای عاملی همه مولفه ها و زیرمولفه ها، در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

  کلیدواژگان: خدمات الکترونیک، زیرساخت‎های سازمانی، هوش تجاری
 • سمیه نعمتی لفمجانی، فهیمه باب الحوائجی*، مهدی علیپور حافظی، نجلا حریری، فاطمه فهیم نیا صفحات 63-89
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان تاثیر علل سه گانه نظریه شناختی اجتماعی بندورا بر تعامل بازیابی اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی ایران انجام شد. بدین منظور، 384 نفر از کاربران دانشگاهی در دو مرحله نمونه گیری (تصادفی خوشه ای و تصادفی طبقه ای)، به عنوان اعضای نمونه پژوهش انتخاب شدند. پرسش نامه، شامل سه بعد شخصی (شناختی)، رفتاری و محیطی در مجموع دربرگیرنده 60 گویه است. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرهای متخصصان و پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 948/0 تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کمی مربوط به پرسش پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس و برای بررسی میزان و الگوی ساختاری تاثیر متغیرها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افراز آموس استفاده شد. نتایج پژوهش در بخش کمی نشان داد که مولفه شخصی (شناختی) با ضریب 37/0، مولفه رفتاری با ضریب 36/0 و مولفه محیطی با ضریب 42/0 در تعامل بازیابی اطلاعات کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی تاثیر دارند. نتایج این پژوهش ضمن بیان تاثیر ابعاد سه گانه نظریه شناختی اجتماعی بر تعامل کاربران کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی حاکی از این مضوع مهم است که تبیین نظری این دیدگاه می تواند بر بسط مدل های تعاملی بازیابی اطلاعات و بررسی رفتارهای اطلاع یابی کاربران سودمند باشد.
  کلیدواژگان: عوامل رفتاری، عوامل محیطی، عوامل شناختی، تعامل اطلاعاتی، بازیابی تعاملی، کتابخانه های دیجیتالی، نظریه شناختی اجتماعی
 • شهناز خادمی زاده*، سحر شریفی آذر، محمدحسن عظیمی صفحات 90-107

  در عصر تکنولوژی و رشد فزاینده اطلاعات، مدیران برای حفظ توان رقابتی با نیازها و مشکلاتی روبه‎رو هستند که نادیده گرفتن آنها باعث خروج از صحنه رقابت می‎شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی نیازهای اطلاعاتی مدیران حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی است. پژوهش حاضر به ‎لحاظ هدف، از نوع مطالعات کاربردی بوده و از نظر روش، در زمره پژوهش‏ های کیفی قرار دارد. جامعه پژوهش شامل معاون و مدیر پژوهش، معاونان پژوهشی دانشکده ها و مدیران می‎شود که در زمان انجام پژوهش در مجموع 20 نفر بودند. داده های مورد نیاز با کمک مصاحبه نیمه ‎ساختاریافته عمیق گردآوری شده و نظرخواهی به روش دلفی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل کیفی داده ها به روش تحلیل مضمون و نرم‎افزار اس. پی. اس. اس نسخه 22 استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، نیازهای اطلاعاتی مدیران حوزه معاونت پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی به شش دسته اطلاعات «منابع انسانی و فیزیکی»، «تولیدات علمی»، «آزمایشگاهی»، «اطلاعات محیط بیرونی»، «حقوقی» و «مالی» تقسیم بندی می شوند که «اطلاعات تولیدات علمی» در اولویت نخست نیازهای شناسایی شده قرار دارد. همچنین منبع تهیه نیازهای اطلاعاتی مدیران در منابع چاپی «گزارش های مکتوب و دستورالعمل های مکتوب» و منابع غیرچاپی«اینترنت و تلفن» است. «مشکلات فرایندی» موجود در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی در تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران حوزه معاونت پژوهش بیشترین اهمیت را دارد. بر اساس کدگذاری انتخابی، نیازهای اطلاعاتی مدیران حوزه معاونت پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز در شش طبقه کلی قرار داده شده اند و نشان می دهد که با وجود مشکلات سامانه مدیریت اطلاعاتی پژوهش، مدیران نیازهای اطلاعاتی متنوعی دارند.

  کلیدواژگان: نیازهای اطلاعاتی، سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی، تصمیم گیری، مدیران پژوهشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • داود کریم پور، محمدعلی زارع چاهوکی* صفحات 108-135

  تلگرام پیام رسانی مبتنی بر ابر است که بیش از 500 میلیون کاربر فعال ماهیانه دارد. از ویژگی های ارایه شده در این پیام رسان می‎توان به ایجاد گروه، کانال، ربات و چت مخفی اشاره کرد که قابلیت های بیشتری از یک پیام رسان، در اختیار کاربران قرار داده است. تلگرام در ایران به عنوان شبکه اجتماعی استفاده می شود، اما تمامی ویژگی های یک شبکه اجتماعی همانند یافتن مجموعه ای از کاربران را ارایه نمی دهد. یافتن کاربران، برای بازاریابان به منظور پیدا کردن جامعه هدف بسیار مفید است. هدف این پژوهش، ارایه روشی برای یافتن کاربران در پیام رسان تلگرام است. در این مقاله، برای پیشنهاد کاربر، از گراف ارتباطی کاربران استفاده شده است. گراف ارتباطی، کاربران را از طریق گروه های مشترک به یکدیگر متصل می کند. رویکرد پیشنهادی با استفاده از گراف و متغیرهای عددی استخراج شده از سطح گروه های تلگرام، در دو بخش کمی و کیفی پنج پیشنهاد ارایه داده است. بخش کمی، گروه ها را بر اساس تعداد و درصد اشتراک با کاربران ورودی مدل سازی می کند. بخش کیفی نیز در ادامه بخش کمی ارایه شده است که گروه ها را بر اساس ویژگی تعداد مدیر در هر گروه رتبه بندی می کند. هر یک از پیشنهاد های بخش کمی و کیفی برای تکمیل و رفع نواقص سایر پیشنهاد ها ارایه شده اند و هر یک را می توان روشی جداگانه برای پیشنهاد کاربر در نظر گرفت. داده های این پژوهش شامل اطلاعاتی در حدود 70 میلیون کاربر و 700 هزار گروه در تلگرام هستند. اطلاعات مد نظر، به وسیله سامانه ایده کاو و به صورت کاملا قانونی توسط ابزاری که تلگرام در اختیار عموم قرار داده است، به دست آمده اند. در این مقاله، ارزیابی توسط گروه های محبوب تلگرام، با دو دسته اعتبارسنجی و آزمون، انجام شده است و نتایج آزمایش های تجربی تکرار نتایج و یکپارچگی روش پیشنهادی را نشان داده اند. روش پیشنهادی با هدف پوشش کل گراف در دو بخش کمی و کیفی، موثر بودن پیشنهادها و کاهش خطای پیش بینی را نسبت به سه پژوهش پیشین نشان داده است.

  کلیدواژگان: یافتن کاربران، شبکه های اجتماعی، بازاریابی مبتنی بر تلگرام، یافتن جامعه هدف بازاریابان
 • سمیه لبافی*، علی اصغری کیا، رضا عیوضی صفحات 136-156

  از دیرباز، سازمان‏ها به اثربخشی به‏عنوان معیاری از تحقق اهداف ذی‏نفعان توجه داشته‏اند. در عصر کنونی، کلیدی‏ترین ذی‎نفع هر سازمان رسانه‏ای، مخاطب و معیار اثربخشی، میزان رضایت اوست. از این رو، در رسانه ‏های بزرگ جهان مدل‏های کارآمدی به‎ منظور ارزیابی اثربخشی برنامه ‏ها از دیدگاه مخاطب طراحی شده اد که در آنها از داده‏ های مربوط به شبکه‏ های اجتماعی به ‏عنوان منبعی مناسب، دقیق و بدون جهت‎ گیری از نیازها و انگیزه ‏های مخاطبان استفاده می‏شود. هدف این پژوهش، بررسی قابلیت استفاده از داده ‎های کاربران شبکه اجتماعی توییتر فارسی در ارزیابی اثربخشی محتوای برنامه های سازمان صداوسیما بوده است. از آنجا که تاکنون برای ارزیابی اثربخشی در سازمان صداوسیما از ابزارهای مصاحبه یا پرسش‎نامه برای جمع ‎آوری داده ‏ها استفاده شده است و این ابزارها مشکلاتی مانند دروازه‏بانی اطلاعات ارایه‏ شده از سوی مخاطبان دارند، در این پژوهش قابلیت کاربست داده‏ های توییتر به‏منظور ارزیابی اثربخشی برنامه ‏ها بررسی شد. این پژوهش در دو فاز انجام شده است. در فاز نخست، بر مبنای مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و تحلیل داده ‏‎ها به روش تحلیل مضمون الگوی فرایندی مناسب برای ارزیابی اثربخشی محتوای برنامه ‏های سازمان شامل پنج مولفه اصلی ورودی، فرایند، خروجی، واحد نظارت، واحد پژوهش‎ ها و 26 مولفه فرعی استخراج شد. در فاز دوم، داده ‎های منتشرشده کاربران توییتر در رابطه با شش مورد از سریال‏ های پخش شده در بازه نه ماه نخست سال 99 به روش نظارت‏نشده جمع ‎آوری شد و توسط نرم ‎افزارهای رپیدمایندر و ارنج و روش تحلیل محتوا تحلیل شد. بر اساس نتایج، به‎ منظور استفاده از داده ‏های توییتر در فرایند ارزیابی اثربخشی می‎توان از هر دو روش تحلیل داده ‎ها مبتنی بر محتوا و مبتنی بر ساختار شبکه، استفاده کرد. همچنین در بخش‎های پیش از برنامه ریزی محتوایی و در مرحله پیش تولید، مرحله توزیع و همچنین در مرحله تحلیل و بازخورد از فرایند ارزیابی اثربخشی، می‏توان از تحلیل داده‏ های توییتر استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اثربخشی، ارزیابی اثربخشی، داده‎کاوی، توئیتر، سازمان صداوسیما
 • فریده کعب عمیر، فریده عصاره*، علی گزنی صفحات 157-178
  هدف پژوهش حاضر، فراتحلیل مطالعات حوزه ی کاربردپذیری نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابخانه، مبتنی بر کاربرد فناوری های وب معنایی است. روش پژوهش حاضر بر اساس رویکرد، کیفی است. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی و ارزیابی کاربرد فناوری های وب معنایی در نظام کتابخانه ای، منابع اطلاعاتی مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین شناسایی و جمع آوری شدند. نتیجه حاصل از مرحله نخست پژوهش، 125 منبع اطلاعاتی مرتبط شامل مقاله های مجلات، کنفرانس ها و پایان نامه های خارج و داخل کشور بود. در مرحله دوم پژوهش، فراتحلیل مطالعات حاصل از مرحله نخست، مبتنی بر سه شاخص ذخیره سازی، جست وجو و بازیابی معنایی با استفاده از نرم‎افزار مکس کیودا انجام شد. نتیجه حاصل از فراتحلیل، به شناسایی چگونگی کاربرد فناوری های وب معنایی در نظام کتابخانه ای و نیز فراوانی کاربرد آنها انجامید. فراتحلیل مطالعات نشان داد که در شاخص های ذخیره سازی و جست وجوی معنایی، فناوری های آر.دی.اف با 50 درصد، هستی شناسی با 25 درصد، داده های پیوندی با 20 درصد، و اسکاس با 4 درصد و در شاخص بازیابی معنایی، فناوری های داده های پیوندی و اف.ا.ا.اف. به ترتیب با 20 درصد و 2 درصد کاربردپذیرند. در این پژوهش، فراتحلیل مطالعات سبب ایجاد دیدگاهی جامع از کاربرد فناوری های وب معنایی در بخش های سازمان دهی و اپک نظام کتابخانه ای شد. بنابراین، به کارگیری فناوری های وب معنایی در نظام کتابخانه ای به گزینش، نمایش، ارجاع و استفاده ی معنایی از منابع داده ای و اطلاعاتی مجموعه منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی کتابخانه و افزایش کاربردپذیری نظام کتابخانه ای منجر می شود.
  کلیدواژگان: کاربردپذیری، نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات، اسکاس، هستی شناسی، داده های پیوندی، و اف.ا.ا.اف
 • حامد هاشمی، محمود البرزی*، علی رجب زاده قطرمی صفحات 179-200
  سیستم هوشمندی کسب وکار، به عضوی حیاتی برای موفقیت سازمان های امروزی تبدیل شده است. در رابطه با تاثیر استفاده از این سیستم بر عملکرد مالی شرکت ها، پژوهش های اندکی انجام شده که نتایج ضد و نقیض دارند. هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر مقبولیت سیستم هوشمندی کسب وکار بر عملکرد مالی است. در این مقاله، برای ارزیابی عملکرد سازمانی و عملکرد مالی، از رویکرد کارت های امتیازی متوازن استفاده شده است. داده های پژوهش از 82 شرکت خصوصی و دولتی که سیستم هوشمندی کسب وکار را پیاده سازی کرده اند، گردآوری شده و روابط پیشنهادی با روش معادلات ساختاری آزمون شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد مالی سازمان به طور مستقیم از طریق مقبولیت سیستم هوشمندی کسب وکار بهبود نمی یابد. در واقع، مقبولیت سیستم باعث بهبود عملکرد فرایندهای داخلی، مشتریان و یادگیری سازمانی شده و متعاقب آن به طور غیرمستقیم باعث بهبود عملکرد مالی می شود. از نظر کاربردی، این پژوهش درک مدیران اجرایی در رابطه با نحوه تاثیر سیستم هوشمندی کسب وکار بر عملکرد سازمانی را بهبود می بخشد. مقبولیت این سیستم باعث می‎شود تا کسب مزیت‎های ملموس مالی از دیدگاه بهبود عملکرد فرایندی، مشتری و یادگیری محقق شود. بنابراین، عملکرد مالی آخرین مزیت استفاده از این سیستم است.
  کلیدواژگان: کسب وکار، عملکرد سازمانی، کارت های امتیازی متوازن، معادلات ساختاری، ارزش تجاری
 • علی کاظمی*، نادر نقشینه، مهشید التماسی صفحات 201-220

  مهم‌‌‌ترین هدف پژوهش حاضر را می‌توان اولویت‌بندی معیارهای چارچوب تجمیعی مدیریت داده‌های اقتصادی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مبتنی بر چارچوب‌های مدیریت داده، با بهره‌برداری از متدلوژی مقایسه‌ای تصمیم‌‌گیری چندمعیاره و محاسبه‌های منطق فازی در محیط نرم‌‌افزارهای Expert Choice و Matlab بیان کرد. حجم نمونه آماری این پروژهش، اساتید دانشگاه که در موضوع بررسی‎شده صاحب نظر هستند و همچنین متخصصان شاغل در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان شهر تهران، بوده است. از این رو، نظرهای 300 نفر از واجدان شرایط، با استفاده از تکنیک نمونه‌‌گیری غیراحتمالی هدفمند، در فاصله زمانی زمستان 1399، جمع‌آوری شد. از نتایج مهم‌‌‌ این پژوهش، می‌توان به این مورد اشاره کرد که با توجه به محاسبه‌های فازی مربوط به اولویت‌بندی معیارهای پژوهش، مهم‌‌‌ترین معیار در خوشه «اجزای معماری داده‌های اقتصادی»، «مدل کیفیت داده» با ضریبی برابر با 096/0و معیار‌‌‌های مهم‌‌‌ در خوشه «فرایندهای مدیریت داده در پایگاه‌های اطلاعاتی»، «عامل خدمات توزیع داده» با ضریب 191/0 و «عامل پروتکل دسترسی به داده» با ضریب 120/0 محاسبه شدند. از طرف دیگر، مهم‌‌‌ترین معیار در خوشه «مدل‌های داده‌های اقتصادی»، «مدل‌ داده‌های مفهومی» دارای ضریب فازی 123/0 رتبه‌‌بندی شد، زیرا بر پایه تکنیک تصمیم‌‌گیری چندمعیاره و محاسبه‌های منطق فازی دارای بالا‌‌‌ترین ضریب فازی هستند.

  کلیدواژگان: مدیریت داده، داده های اقتصادی، چارچوب مدیریت داده DMBOK، ارزش اطلاعات، تصمیم گیری چندمعیاره MCDM
 • اسرین رحمانی، سید محمدباقر نجفی*، محمد شریف کریمی صفحات 221-242

  امروزه، دستیابی به رشد و توسعه پایدار در سایه تحقق اقتصاد دانش‎بنیان میسر است. شناسایی و کاربرد دانش و نوآوری، از عوامل کلیدی موفقیت در این الگو محسوب می‎شود. یکی از ابزارهای پیشران در تسریع رشد و توسعه دانش‎بنیان، خوشه‌ها هستند. خوشه‌ها با فراهم کردن بستر مناسبی برای تولید دانش ضمنی‌، زمینه‎ای برای خلق نوآوری و فناوری و در نتیجه، تحقق اقتصاد دانش‎بنیان به وجود می‌آورند. در این مقاله، با برگزیدن خوشه فناوری اطلاعات، تلاش شده است تا ضمن تبیین جایگاه دانش ضمنی و نوآوری در این خوشه، در کنار بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه خوشه فناوری اطلاعات، به تشریح رابطه میان خوشه‌ها و اقتصاد دانش‎بنیان پرداخته شود. سیزده کشور اروپایی در این پژوهش بررسی شده است. به‌منظور مدل‌سازی از روش DOLS و FMOLS برای داده‌های پانل استفاده شده است. شاخص‌های مخارج پژوهش و توسعه، مخارج آموزش، صادرات کالا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین تعداد بنگاه‌های فعال در خوشه ICT (به‎عنوان شاخص خوشه ICT) شاخص‌های بررسی‎شده هستند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های مهم و تاثیرگذار اقتصاد دانش‌بنیان با شاخص خوشه‌ها، رابطه مثبت و معناداری دارند.

  کلیدواژگان: اقتصاد دانش بنیان، دانش، نوآوری، داده پانل، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مائده امینی، سید محمدباقر جعفری*، ایوب محمدیان، آصف کریمی صفحات 243-268

  با بهره‌گیری از کلان‌داده، می‌توان از روندهای آینده بازار و ترجیحات مشتریان آگاهی دقیقی پیدا کرد و بر این اساس به نوآوری در فعالیت‌های بازاریابی اقدام کرد. اما، به‌منظور بهره‌‌گیری از این فناوری جدید در حوزه بازاریابی به عناصر و عواملی نیاز است. در این راستا، در پژوهش حاضر به شناسایی پیشایندهای لازم به‌منظور به‌کارگیری کلان‌داده در فعالیت‌های بازاریابی پرداخته شده است. این پژوهش به روش کیفی و با استراتژی تحلیل مضمون و بهره‌‌گیری از مصاحبه با متخصصان این حوزه، انجام‌ گرفته است. افراد مورد مطالعه پژوهش، 18 متخصص در زمینه داده و بازاریابی دیجیتال بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. با تحلیل مصاحبه‌ها، 6 مفهوم اصلی و 17 مفهوم فرعی شناسایی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که پیشایندها شامل فرهنگ داده‌محور، مهارت‌های داده‌‌محور، ایجاد نظام‌های داده‌ای، تامین پویای منابع، قابلیت‌های بازاریابی داده‌محور و درک و حمایت مدیریت ارشد هستند. نتایج این پژوهش می‌تواند به‌منظور ارزیابی آمادگی به‌کارگیری کلان‌داده در فعالیت‌های بازاریابی سازمان‌ها، در راستای توسعه و بهبود محصولات و خدمات و تجربه بهتر مشتریان آنها به‌کار رود.

  کلیدواژگان: کلان داده، تجزیه وتحلیل بازاریابی، پیشایندها، تحلیل مضمون، نوآوری در بازاریابی
 • حسین شعائی، جعفر باقری نژاد*، جلال رضائی نور صفحات 269-294

  با توجه به افزایش خدمات الکترونیکی و لزوم تصمیم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در کسب‌وکارها، حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها به‌ویژه صنعت بانکداری الکترونیک نیازی حیاتی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل کوبیت توگف برای حاکمیت فناوری اطلاعات پیشنهاد شده است. در بخش کیفی، ضمن بررسی ادبیات موضوع، از راهنمایی مدیران و خبرگان ارشد فعال در حوزه خدمات فناوری اطلاعات بانکی استفاده شد. مدل پیشنهادی برای حاکمیت فناوری اطلاعات بر مبنای کوبیت 5 و توگف 1/9 طراحی شده است. ابزار گردآوری داده‌ها به‌صورت پرسش‌نامه و روش پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی و به‌لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر 755 نفر از مدیران و کارکنان یک بانک خصوصی استان تهران است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده و تعداد 258 نفر از آنان به‌عنوان نمونه‌ آماری انتخاب شدند. آلفای کرونباخ تمامی پرسش‌های پرسش‌نامه (34 پرسش) نیز برابر 95/0 به دست آمد. یافته‌ها با استفاده از روش‌های آماری و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی انجام شدند. نتایج در 26SPSS و Python که از نرم‌افزارهای اصلی در تحلیل داده به شمار می‌آیند نشان می‌دهد که روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی روی متغیرهای بهره‌وری و رضایتمندی با وزن‌های 125/0 و 1666/0 در حاکمیت فناوری اطلاعات بیشترین تاثیر را دارد و معیارهای کارایی و بهبود عملکرد به‌ترتیب با وزن‌های 1112/0 و 090/0 در رتبه‌های بعدی تاثیرگذاری قرار می‌گیرند.

  کلیدواژگان: حاکمیت فناوری اطلاعات، صنعت بانکداری، کوبیت توگف، تحلیل سلسله مراتبی فازی
|
 • Nasibeh Pouti *, MohammadTaghi Taghavifard, MohammadReza Taghva, Mohammad Fathian Pages 1-34

  Social commerce as a new paradigm of commerce has been considered for about a decade. The first attempt to apply this paradigm is to examine its acceptance process. In this research, social commerce acceptance studies have been reviewed with primary and secondary search strategies. The main purpose of this research is to examine the acceptance process from different perspectives and to analyze the research gap that paves the way for future research in this field. Survey perspectives include focus on acceptance steps, basic theories used, focus on value creation, extent of customer engagement, focus on innovation, type of media used, geographical focus, type of business transactions concerned, their influential factors, thematic focus and applied focus area, research methods used, data analysis tools and statistical samples. Accordingly, 203 articles were reviewed with two approaches: quantitative analysis and gap analysis. Quantitative analysis of studies showed that acceptance technology as the highest theories, social networks as most platforms, trust as the most widely used factor, Asia as most continental geographical focus, China and the United States as the most geographical focus of the country. Based on the gap analysis, service-oriented businesses, qualitative methods and modeling, focusing on e-commerce platforms and equipping them with social commerce constructs, and focusing on business-to-business transactions were identified as research gaps.

  Keywords: social commerce, Systematic review, Acceptance of Innovation, Gap Analysis
 • Rasool Heihavand Zavari Poor, Akbar Etebariyan *, Akbar Nabiollahi, Amirreza Naghsh Pages 35-62

  This study aimed to design a model for evaluating organizational infrastructures in providing electronic services by a business intelligence approach with a mixed method. In the qualitative section of the research, while the related texts and literature were studied, 10 semi-structured interviews were conducted by managers and senior experts who were active in the field of electronic services. The findings were analyzed using thematic analysis coding. In order to review and refine the codes using Delphi technique, the researcher obtained 135 codes in four stages. The validity of codes was estimated using Lawshe’s content validity (0.86) and the Kendall agreement coefficient (0.78). In the following, the data was classified in the form of 4 main themes based on business intelligence approach (technical, management, product, strategic), 20 sub-themes and 135 indicators and the considered model was designed. In the quantitative section, 270 specialists were selected using the census sampling method. The questionnaire validity was estimated using construct validity and its reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient (0.87). After data analysis in AMOS software, it was clear that the operating loads of all the sub-components are in good condition.

  Keywords: electronic services, Organizational infrastructure, Business Intelligence
 • Somayeh Nemati Lafmejani, Fahimeh Babalhavaeji *, Mehdi Alipour Hafezi, Nadjla Hariri, Fatemeh Fahimnia Pages 63-89
  The aim of this study was to investigate the Triple Factors Bandura's Social-Cognitive Theory on users' interaction with Iranian academic digital Libraries. For this purpose, 384 people were selected as members of the research sample using two sampling methods (cluster random sampling and stratified random sampling) from the community of university users. The face and content validity of the questionnaires were evaluated using the opinions of experts and the construct validity was calculated using factor analysis. The reliability of the questionnaires was also confirmed using Cronbach's alpha method (0.948). In order to analyze the quantitative data related to the research question from descriptive and inferential statistics with the help of SPSS software. To test the qualitative date related to the research question, descriptive and inferential statistics were used applying SPSS software and for testing the model and hypotheses, Amos software was applied. The results of the research in the quantitative part showed that personal (cognitive) factors with a coefficient of 0.37, behavioral factors with a coefficient of 0.36 and environmental factors with a coefficient of 0.42 have an effect on the information retrieval interaction of university digital libraries. From the results of structural equation modelling, it was concluded that the intensity of personal (cognitive), behavioral and environmental factors in three dimensions of interaction in academic digital libraries are strong, and digital libraries need to pay more attention to these components in order to perform optimal information retrieval and develop interactive software.
  Keywords: Digital university libraries, interactive information retrieval, Social-Cognitive Theory, Personal (Cognitive) Factors, behavioral factors, Environment Factors
 • Shahnaz Khademizadeh *, Sahar Sharifiazar, MohammadHasan Azimi Pages 90-107

  In the age of technology and the increasing growth of information, managers face needs and challenges to maintain competitiveness, ignoring them will cause them to leave the competition scene. Accordingly, the purpose of this study is to identify and rank the information needs of managers in the field of research vice chancellor of Shahid Chamran University of Ahvaz in the research information management system. The present study is an applied studies in terms of purpose and is a qualitative research in terms of method. The research population included: vice chancellor and director of research, research assistants of faculties and principals who at the time of the research were a total of 20 people. The required data were collected with the help of in-depth semi-structured interviews and Delphi survey and for data analysis, qualitative data analysis method was used using content analysis method and SPSS software version 22. Findings of this study showed the information needs of the managers of the Vice Chancellor for Research in Shahid Chamran University of Ahvaz in the research information management system into six categories of information: "human and physical resources", "scientific products", "laboratory", "external environment information", "legal" and "Financial" are classified. "Scientific production information" is the first priority of identified needs. Also, the source of managers' information needs in printed sources is "written reports, written instructions" and non-printed sources "Internet and telephone". The "process challenges" in the research information management system are most important in meeting the information needs of the managers of the research department. Based on the selected coding, the information needs of the managers of the research department of Shahid Chamran University of Ahvaz were placed in six general categories. Research Information Management Managers have a variety of information needs.

  Keywords: Information needs, Research Information Management System, Decision Making, Research Managers, Shahid Chamran University of Ahvaz
 • Davod Karimpour, MohammadAli Zare Chahooki * Pages 108-135

  Telegram is a cloud-based messenger with more than 500 million monthly active users. Telegram's features include the creation of supergroups, channels, bots, and secret chats that provide users with more capabilities than a messenger. Telegram is used as a social network in Iran; but it does not offer all the features of a social network, including finding a collection of users. Finding users is very useful for marketers to find the target audience. In this paper, a method in two parts is presented by users' communication graph. The first part is based on graphs and model groups based on the percentage of subscriptions with incoming users. The second section ranks the groups based on the number of managers. The data of this study includes information about 70 million users and 700,000 supergroups in Telegram. The information obtained has been crawled by the IdeKav System, and it is worth noting that this information has been obtained quite legally by the tool provided by Telegram to the public. In this article, the proposed method is evaluated based on popular groups in Telegram. Popular groups are groups in which a single topic is discussed. In this paper, the evaluation by popular Telegram groups has been done by two categories of validation and test, and the results of experimental experiments have shown the repetition of the results and the integrity of the proposed method. The proposed method with the aim of covering the whole graph in two parts has shown the effectiveness of the suggestions and reduction of forecasting error compared to the previous three studies.

  Keywords: Find users, Social Networks, Telegram-based marketing, Find the target community of marketers
 • Somayeh Labafi *, AliAsghar Kia, Reza Eyvazi Pages 136-156

  Has been for a long time, effectiveness considered by organizations as a measure of achieving the goals of stakeholders. Now, audience are the key stakeholders of media and the measure of effectiveness is their goals. Therefore, in the world's top media, efficient models have been designed to evaluate effectiveness of programs from the audience's point of view. These models use social network data mining. Because social media data is accurate sources and without orientation of audience needs. The purpose of this study is to investigate the ability to use the Twitter user data in content effectiveness evaluating of the Islamic Republic of Iran Broadcasting. in previous research, interview tools or questionnaires have been used to collect data, which have problems such as gatekeeping and orientation. In this study, we investigated the ability to use Twitter data to effectiveness evaluate. This research has been done in two Steps. First step, based on in-depth expert interviews with 15 persons and thematic analysis method, we extracted a model for the content effectiveness evaluation. That include 5 main Component; Input, process, output, monitoring unit, research unit and 26 sub-components. In the second step, we mined Twitter user data about six series aired in 20 march to 20 December 2020, based on an unsupervised Clustering and analyzed by Rapid minder software and content analysis method. The results showed that both content analysis and Structural analysis methods can be used for content effectiveness evaluation. Also, Twitter data mining can be used in the precontent planning, the pre-production, distribution and feedback stages of the effectiveness evaluation model.

  Keywords: effectiveness, Effectiveness evaluation, Data mining, Twitter, IRIB
 • Farideh Kaabomeir, Farideh Osareh *, Ali Gazni Pages 157-178
  The purpose of this study is to meta- analysis studies in the field of the usability of library information storage and retrieval system based on the use of semantic web technologies. The method of the present study is qualitative based on the approach. This research has been done in two stages. In the first stage, to identify and evaluate the application of semantic web technologies in the library system; related information sources were identified and collected in Persian and Latin databases. The result of the first stage of the research is 125 related sources of information including: articles in journals, conferences, and dissertations English and Persian. In the second stage of the research, the content analysis of the texts obtained from the first stage based on three indicators of storage, search, and semantic retrieval has been done using MAXQDA software. The result of content analysis led to the identification of how semantic web technologies are used in the library system and their frequency of use. Content analysis of the texts showed that in the indexes of storage and semantic search, RDF technologies with 50%, Ontology with 25%, Linked Data with 20%, and SKOS with 4%; And in the Semantic Retrieval Index, Link Data technologies and FOAF. They are usable with 20% and 2%, respectively. In this study, the content analysis of texts led to a comprehensive view of the application of semantic web technologies in the organization and OPAC sections of the library system. Therefore, the use of semantic web technologies in the library system; Leads to the selection, display, reference, and semantic use of data and information resources of the internal and external library resources and increases the usability of the library system.
  Keywords: usability, information storage, retrieval system, ontology, Linked Data, SKOS, and FOAF
 • Hamed Hashemi, Mahmood Alborzi *, Ali Rajab Zadeh Ghatari Pages 179-200
  Business intelligence systems has become a vital part of organizations during the past several years. Pragmatically, there is limited research investigating the impact of using this system on coporate financial performance. The results of This researchs are also contradictory. This paper develops a model based on balance scorecard approach. The research data were collected from 82 private and public corporations that implemented BI system. The proposed relationships between constructs were tested by structural equition method. The results indicate that the financial performance of the organization does not improve directly through the acceptance of the business intelligence system. Indeed, system acceptance improves the performance of internal processes, customers, and organizational learning, and consequently indirectly improves financial performance. From practical viewpoint, the acceptance of this system makes achieving tangible financial benefits in terms of improving process performance, customer and learning. Therefore, financial performance is the last advantage of using this system.
  Keywords: Business Intelligence, organizational performance, Balanced Scorecard, Structural Equitions, Business Value
 • Ali Kazemi *, Nader Naghshineh, Mahshid Eltemasi Pages 201-220

  The main goal of this study is prioritizing the Economic Data Management Integrated Framework’s criteria based on data management frameworks in knowledge-based enterprises, using the comparative methodology of multi-criteria decision making and fuzzy logic calculations in Expert Choice and MATLAB software environment. The statistical sample of the present study is composed of expert university professors in the field of study and specialists working in knowledge-based enterprises in Tehran or other similar positions. Finally, 300persons were selected using the non-probability sampling technique at 2020 winter. According to the fuzzy calculations of the prioritization of research criteria, one of the most important results of the present study is that: the most important criteria in the "Economic Data Architecture" cluster, was "Data Quality Model” with the hierarchical fuzzy weight of 0.096; and the most important criteria in the "Data Management Processes in Databases" cluster,were "Data Distribution Services factor" with the hierarchical fuzzy weight of 0.191; and "Data Access Protocol factor"with the hierarchical fuzzy weight of 0.120. on the other hand, the most important criteria in the "Economic Data Models" cluster, was "Conceptual Data Model"with hierarchical fuzzy weight of 0.123, since based on multi-criteria decision making technique and fuzzy logic calculations, they have the highest fuzzy rank.

  Keywords: DataManagement, economic data, DMBOK data management framework, Information value, MCDM
 • Asrin Rahmani, Seyed MohamadBagher Najafi *, Mohamad Sharif Karimi Pages 221-242

  Today, achieving sustainable growth and development is possible through the realizing knowledge-based economy. One of the key factors for success in this model is the identification and application of knowledge and innovation. Clusters are one of the tools for accelerating the growth and sustainable development of knowledge base. By providing a good platform for the production of tacit knowledge, clusters create the groundwork for innovation and technology creation, and thus realizing a knowledge-based economy. This article selects the information technology cluster and tries to explain the position of tacit knowledge and innovation in this cluster, examining the factors affecting the development of knowledge-based information technology, in addition to explain the relationship between clusters and knowledge-based economy. The countries studied in this article are thirteen European countries. For modeling, DOLS and FMOLS methods have been used for panel data. The indicators of research and development expenditures, education expenditures, exports of goods in the field of information and communication technology, as well as the number of firms active in the ICT cluster (as an ICT cluster index) are the indicators examined. The results of this study indicate that the important and influential indicators of knowledge-based economy have a positive and significant relationship with the index of clusters.

  Keywords: Knowledge Based Economy, Knowledge, Innovation, panel data, information, communication technology
 • Maede Amini, Seyed Mohammadbagher Jafari *, Ayoub Mohammadian, Asef Karimi Pages 243-268

  By using big data, companies can be accurately informed about future market trends and customer preferences. Accordingly, innovate in marketing activities. However, to take advantage of this new technology in marketing, elements and factors are needed. In this regard, the current study has identified the necessary Prerequisites for using big data to innovate in marketing activities. the methodology of current research is a qualitative method by getting interviews and using content analysis. The subjects were 18 experts in the fields of data science that were selected by purposeful sampling method. By analyzing the interviews, 6 main concepts and 17 sub-concepts were identified. The results showed that antecedents for using big data in marketing activities are data-driven culture, data-driven skills, data-driven systems creation, dynamic resources provision, data-driven marketing capabilities, and support and perception CEOs. The results of this study can be used to assess the readiness to use big data in the marketing activities of organizations to develop and improve products and services and better experience for their customers.

  Keywords: Big Data, marketing analytics, Antecedents, content analysis, innovation in marketing
 • Hosein Shoaaee, Jafar Bagherinejad *, Jalal Rezaeenour Pages 269-294

  Given the increase in e-services and the need for IT-based decisions in businesses, IT governance in organizations, especially the banking industry, is a vital need. The present study has been proposed with the aim of designing the COBIT-TOGAF model for IT governance. In the qualitative section, while studying the literature, the guidance of managers and senior experts active in the field of banking information technology services was used. The proposed model for IT governance is based on COBIT 5 and TOGAF 9.1. The proposed model for IT governance is based on COBIT 5 and TOGAF 9.1. Data collection tool is a questionnaire, and research method is descriptive and survey also applied in terms of purpose. The statistical population of the current paper is 755 managers and employees of a private bank in Tehran province who were classified using Morgan table and random sampling method and 258 of them were selected as a statistical sample. Also, Cronbach's alpha of all questionnaire questions (34 questions) was equal to 0.95. Findings were performed using statistical methods and Fuzzy Analytical Hierarchical Process (FAHP). The results in SPSS 26 and Python, which are the main software in data analysis, show that the FAHP has the greatest effect on the variables of effectiveness and satisfaction with weights of 0.125 and 0.1666, and the criteria of efficiency and performance improvements with weights of 0.1112 and 0.090, respectively, are effective.

  Keywords: IT Governance, banking industry, COBIT, TOGAF, Fuzzy Analytic Hierarchy Process