فهرست مطالب

رف - پیاپی 1 (تابستان 1400)

نشریه معماری، مرمت و شهرسازی رف
پیاپی 1 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/05/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهام اسفندیاری فرد*، پاتریشیا تزورتزوپولوس فزندا صفحات 4-17

  علی رغم درک تاثیر محیط ساخته شده بر روی کودکان، توجه کمی به طراحی محیط بیمارستان های کودکان با درنظرگرفتن نظرات کودکان صورت گرفته است. صدای آن ها معمولا به درستی شنیده نمی شود زیرا توسط بزرگسالان تفسیر می گردد. اغلب اوقات، مطالعات در مورد کودکان در ارتباط با نیازهایشان بر گفتگو با والدین متکی بوده است. بااین حال، برای ایجاد احساس تعلق خاطر در کودکان نیاز است که آن ها سهم خود را در طراحی ببینند. هدف این مقاله بررسی روند شناسایی ترجیحات کودکان و چگونگی اعمال آن در طی فرایند طراحی بیمارستان بر اساس سطوح مختلف نردبان مشارکت هارت است. هشت پله مشارکت از پله پایین به سمت بالا عبارتند از: 1) سوءاستفاده 2) حضور نمایشی 3) تظاهر به مشارکت 4) مامور اما مطلع 5) مشاور و مطلع 6) ابتکار عمل با بزرگسالان و تصمیم گیری مشترک با کودکان 7) ابتکار عمل و هدایت باکودکان و 8) ابتکار عمل با کودکان و تصمیم گیری مشترک با بزرگسالان. در این مقاله به مشارکت کودکان در روند طراحی بیمارستان کودکان رویال منچستر پرداخته شده است و سعی شده است تجربیات در رابطه با مشارکت کودکان در روند طراحی بررسی شود. این پژوهش از نوع کیفی و مشتمل بر رویکردی تفسیری است و روش های جمع آوری اطلاعات در آن بر پایه مطالعات اسنادی، پیمایش میدانی و مصاحبه است و سعی شده تا در سه گام به مرور مبانی نظری متاخر پیرامون مشارکت، مصاحبه نیمه ساختاریافته و تفسیر داده ها به روش تحلیل محتوا و ارایه راهبردی پرداخته شود. یافته های پژوهش حاضر که بر مبنای تفسیر مصاحبه با تیم طراحی و افرادی که در پروسه طراحی حضور داشتند تدوین شده، در گام اول مشتمل بر بررسی و ارزیابی فرایند مشارکت در طول طراحی است. در گام دوم با تدوین مزایا و مشکلات به ارایه پیشنهادها می پردازد. نتایج نشان می دهد که مشارکت در یک فرایند طراحی، فرصت های ارزشمندی را برای بیان دیدگاه های کودکان فراهم می کند و اطمینان حاصل می کند که الزامات مربوط به کاربر (کودکان) در تمام مراحل فرایند در دسترس است و با تغییر تدریجی به راه حل های طراحی، آن ها از بین نمی روند.

  کلیدواژگان: طراحی مشارکتی، بیمارستان کودکان، روند طراحی، بیمارستان رویال منچستر، نردبان هارت
 • علی عسگری*، مریم محمدی سالک صفحات 19-38
  استفاده از انگاره های تاریخی و مباحث سنتی در دوران قاجار (پس از ناصری)، در طراحی و متعاقبا در آموزش معماری با روش های مختلفی در طراحی ابنیه جمعی، مورداستفاده معماران ایرانی قرار گرفت. این موضوع در دوران پهلوی اول و دوم با اهداف متنوعی ادامه یافت. این روند موجب گردید الگوگیری های تاریخی به دلیل استمرار خود، در مداخلات طراحی به شکل های آگاهانه و ناآگاهانه جلوه یابد. علی رغم تفاوت های ظاهری یا سلیقه ای، منظره سازی ها و بهره گیری از ویژگی های عینی و ذهنی معماری ایرانی و غربی (وارداتی)، از نوعی راهبرد طراحی با عنوان «قیاس و استعاره» برخوردار است. حال اینکه معماران دوره پهلوی با وجود گرایش های مختلف ذهنی، اهداف و سلایق متنوع کارفرماهای شخصی و حکومتی، از چه شیوه هایی در قیاس از تاریخ بهره برده اند؟ سوال اصلی پژوهش حاضر به شمار می رود. این پژوهش با روشی ترکیبی از تفسیری - تاریخی، استدلال منطقی و مطالعه موردی سعی دارد با فرض نهادن بر دسته بندی های متداول بر شیوه های برداشت از تاریخ در معماری دوران پهلوی، با بهره گیری از مستندات و گزارش های این دوره، روش های قیاس از تاریخ را در هر شیوه با انتخاب نمونه های معرف بر معیارهای هر دسته، بررسی و تحلیل نماید. ازاین رو هدف اصلی مقاله حاضر فهم و دسته بندی روش های قیاس از تاریخ در معماری دوره پهلوی اول و دوم است. از منظر روش شناسی طراحی معماری، معماری سنت گرا با وابستگی مشهود به کیفیت های ذهنی و هندسه پنهان در ابنیه معماری ایرانی، از نوعی قیاس استعاره ای و معماری های نیوکلاسیک و باستان گرایی پهلوی از قیاس شمایلی بهره گرفته اند. در ادبیات معماری نیوکلاسیک خردگرا و نوگرای ایرانی، این موضوع با بهره گیری از دانش فنی ارتقا یافته دهه پنجاه و شصت، به نوعی طراحی قیاسی تجربه گرا می انجامد که حضور تاریخ در فرآیند طراحی آن پنهان و آزادانه پدیدآمده است.
  کلیدواژگان: معماری تاریخ گرا، معماری معاصر ایران، دوره پهلوی، روش طراحی
 • سارا حمزه لو، الهام سنبلی* صفحات 40-58
  با توجه به نقش بسیار مهم و حساس فضاهای درمانی در راستای حفظ و یا بهبود سلامت افراد جامعه، لزوم توجه به معماری داخلی مراکز درمانی در کنار طراحی معماری آن چه به لحاظ عملکردی و چه کالبدی بیش از پیش احساس می شود. طراحی داخلی مراکز درمانی به سبب تاثیر قابل توجهی که بر مراجعین، بیماران و پرسنل درمان می گذارد بسیار حایز اهمیت است و باید به نحوی باشد که استرس و اضطراب را کاهش دهد و برای آنان فضایی آرام و امیدبخش فراهم نماید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی با هدف بهبود عملکرد و اصلاح روانشناختی فضاهای داخلی مراکز درمانی با تکیه بر نتایج طراحی مبتنی بر شواهد به ارایه معیارها و راهکارهای طراحی داخلی مراکز درمانی می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که طراحی مبتنی بر شواهد متاثر از پزشکی مبتنی بر شواهد است و با آن همپوشانی دارند و این نوع نگرش ارایه کننده توصیه های طراحی بر پایه روابط علی بین مشخصه های محیط درمانی طراحی شده و نتایج مطلوب است و شناخت و بکارگیری مولفه ها و معیارهای روانشناختی در طراحی داخلی مانند بهره گیری مناسب از نور، رنگ ،فضاهای تطبیق پذیر،عناصر طبیعی و پوشش گیاهی، در افزایش کیفیت مراکز درمانی و طراحی محیط ایمن تر، با آرامش بیشتر و استرس زایی کمتر موثر می باشد و منجر به بهبود عملکرد درمانی می شود.
  کلیدواژگان: طراحی داخلی، مراکز درمانی، طراحی مبتنی بر شواهد، نور، رنگ، فضاهای تطبیق پذیر
 • مرجان بابایی* صفحات 60-73
  مداخلات چند دهه اخیر در بسیاری از شهرها، با نگرشی قاطعانه، محورهای مستقیم و تقاطع های راست گوشه را به بهای تخریب ارزش های بافت به ظاهر نامنظم شهری، به شهرها تحمیل نموده است. فارغ از این که پدیده پیچیده پویایی مانند شهر، چه واکنشی نسبت به این تحولات سریع و این نظم قاطع و تحمیلی بروز می دهد و با وجود ناکارآمدی چنین دیدگاهی، همچنان نظم بخشی به شهر، معادل اعمال هندسه خشک اقلیدسی به بستر بافت شهری، در نظر گرفته می شود. روش تصمیم سازی در شهرها همچنان با تعیین خطوط قاطع و خدشه ناپذیر توسعه اعمال می گردد. این در حالی است که سال هاست که شهرها به عنوان پدیده هایی پیچیده، آشوبناک، فراکتال و غیرقابل پیش بینی شناخته شده اند. سال هاست که پیچیدگی و پیش بینی ناپذیری شهرها، لزوم پرهیز از تفکر جبرگرا و نخبه نگر را خاطرنشان می سازد و اعلام می دارد که رویکرد حاکم بر رویه تصمیم سازی بر شهرها می بایست به سمت وسویی جدید پیش رود، از قطعیت تا گزینه های احتمالی، از خطوط قاطع نقشه های فاز 1 و 2 تا نظامی از هدایت و کنترل توسعه. در این راستا، این پژوهش از نظر هدف بنیادی و روش تحقیق تحلیل محتوا است. هدف اصلی این مقاله تغییر و اصلاح نقش طراح شهری بر اساس تعاریف نوین از مفهوم نظم در فرم شهری است. سعی بر این است که بر اساس ویژگی پیچیدگی، پویایی و خودسازماندهی بافت شهری، روند تصمیم سازی و روش های مورداستفاده در مراحل مختلف فرایند طراحی شهری تغییر نموده و به سمت وسویی سوق داده شود که متناسب با پیچیدگی و پیش بینی ناپذیری بافت شهری است. در مجموع، از بررسی های انجام شده در ارتباط با سیر تحول مفهوم نظم تا کنون و نظریات صاحب نظران شهرسازی، این نتیجه حاصل شده است که لازم است نقش طراح به عنوان تصمیم گیرنده نهایی و ارایه خطوط قطعی و مشخص برای اجرا تغییر نماید. پیشنهاد این نوشتار، تغییر این نقش از تعیین کننده قطعی بر اساس سلیقه تیم طراحی، به نقش هدایت گر و کنترل کننده توسعه در مقیاس کلان و میانه و همچنین واگذاری بخشی از تصمیم گیری ها به استفاده کنندگان در مقیاس خرد است.
  کلیدواژگان: نظم، پیچیدگی، تصمیم سازی، هدایت و کنترل توسعه
 • نیلوفر سادات حسینی*، کتایون تقی زاده، علی اندجی گرمارودی صفحات 75-93
  فضا و فعالیت انسانی را می توان دو جلوه ظهور متفاوت از یک ماهیت واحد دانست. در ساختمان مدرسه، ارزش آموزشی فضا متناسب با عملکرد فضاها برای نیل به اهداف آموزشی تعریف می شود. پیکربندی فضایی این پتانسیل را دارد که موقعیت دانش آموزان و معلمان را تعیین و مسیری که یادگیری در آن صورت می گیرد را تنظیم کند. اگر چیدمان فضایی به عنوان یکی از جنبه های اساسی طراحی معماری که بر روی عملکرد اجتماعی فضا تاثیر می گذارد در نظر گرفته شود پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که چگونه می توان با استفاده از روش های جدید طراحی و استفاده از کامپیوتر مناسب ترین چیدمان را برای این فضاها به دست آورد که به بهینه ترین نحو پاسخگوی نیازهای عملکردی آنها باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، راهبردی ترکیبی دارد که آمیزه ای از استراتژی های استدلال منطقی، مبانی نظری، بررسی نمونه های موردی و مدل سازی دیجیتالی می باشد. این پژوهش با استفاده از بستر الگوریتمیک به دنبال راه حلی برای دستیابی به مناسب ترین پاسخ طراحی برای فضاهایی مانند مدرسه است که در آن ها نحوه چیدمان فضاها از اهمیت بسیاری برخوردار است. الگوریتم تدوین شده با استفاده از ورودی های اولیه مانند عرصه بندی، مساحت حدودی هر عرصه، روابط بین عرصه ها و الزامات جهت گیری فضاها آغاز شده و همین ورودی ها اساس الگوریتم را شکل می دهند. در ادامه الگوریتم انواع حالات ممکن قرارگیری فضاها در کنار هم بررسی شده و باتوجه به داده ها بهترین حالت چیدمان پیشنهاد می گردد که بهینه ترین پاسخ برای طراحی پلان فضای موردنظر محسوب می شود. دستیابی به الگوریتمی واحد بر مبنای داده های مرتبط با اصول چیدمان فضاها در یک ساختمان هدف اصلی این پژوهش است. در ساختمان هایی که از فضاهای متنوع تشکیل شده اند که هرکدام کاربری مختص به خود را داشته و ارتباط بین کاربری ها نظم فضایی مجموعه را شکل می دهند، یافتن بهینه ترین چیدمان بر اساس اصول حاکم بر طراحی امری مهم تلقی می شود که با استفاده از روند الگوریتمیک می توان این امر دشوار را ساده تر کرد.
  کلیدواژگان: چیدمان فضا، عملکرد اجتماعی، پیکربندی، بهینه یابی، فضای آموزشی
 • محمد بهزادپور، سیده مهسا کامی شیرازی، محمدرضا بهرامخانی* صفحات 95-106
  صنعت ساختمان یکی از بیشترین تاثیرات منفی و مخرب در محیط زیست را به دنبال دارد که همین امر منجر شده تا کشورهای جهان در پی برطرف کردن این موضوع و مشکلات حاکی از آن باشند. تکنولوژی های نوین در صنعت ساخت وساز یکی از راه حل های رفع این بحران است. تکنولوژی هایی که در تمام مراحل ساخت ناظر بر کار طراح، مهندس سازه، محاسب، مدیر پروژه هستند باعث بهینه سازی پروژه در تمام مراحل ساخت می شود. فناوری پیشرفته مدل سازی اطلاعات ساختمان یکی از این تکنولوژی های نوین است که قادر است با مدل سازی چندبعدی تمام اطلاعات ساختمان، طراحی اولیه ساختمان را به صورت دقیق انجام دهد و روند تغییرات در اسناد و مدارک در حین اجرای پروژه ساختمانی را به درستی لحاظ کند. در این پژوهش به بیان اهمیت استفاده از ساختمان های پایدار جهت کاهش اثرات منفی و مخرب بر محیط زیست باتوجه به مدل سازی اطلاعات ساختمان  و همچنین تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده پرداخته شده است. باتوجه به نوظهور بودن و همچنین واقعیت مجازی درایران، شناخت قابلیت ها و کاربردهای آن در زمینه معماری که کمتر موردبحث و بررسی قرار گرفته ضروری است. در این خلا علمی روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و شیوه تحقیق مرور متون و منابع است. نتایج نشان می دهد بهره گیری از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در ساختمان ها می تواند منجر به تحقق بیشتر و بهتر اهداف معماری پایدار در راستای حفظ منابع طبیعی شود.
  کلیدواژگان: ساختمان های پایدار، مدل سازی اطلاعات ساختمان، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، محیط زیست
|
 • Elham Sfandyarifard *, Patricia Tzortzopoulos Fazenda Pages 4-17

  Despite understanding the impact of the built environment on children, little attention has been paid to the design of children’s hospital environments, taking into account children’s opinions. Their voices are usually not heard properly because they are interpreted by adults. Often, studies about children with their needs have relied on talking to parents. However, to create a sense of belonging in children, they need to see their share in the design. The purpose of this article is to examine the process of identifying children’s preferences and how to apply them during the hospital design process based on the different levels of the Hart participation ladder. The eight steps of participation from the bottom to the top are: 1) Manipulation 2) Decoration 3) Ttokenism  4) Assigned but informed 5) consulted and informed 6) Adult-initiated, share decision with young people 7) Young people-initiated and directed And 8) Young people-initiated, share decisin with adult. This paper discusses children’s participation in the design process of the Royal Manchester Children’s Hospital and attempts to examine experiences related to children’s participation in the design process and project par-ticipation activities. This research is a qualitative combination and includes an interpretive approach and the methods of data collection are based on documentary studies, field surveys and interviews. And provide a strategic prescription to be addressed. The findings of the present study, which are based on the interpretation of interviews with the design team and people who were present in the design process, in the first step includes reviewing and evaluating the participation process during the design. In the second step, it offers suggestions by formulating the advantages and disadvantages. The results show that participation in a design process provides valuable opportunities to express children’s views and ensures that user requirements are available at all stages of the process and are not eliminated by gradual changes to design solutions.

  Keywords: Collaborative design, Children’s Hospital, Design Process, Royal Manchester Hospital, Hart Ladder
 • Ali Asgari *, Maryam Mohammadi Salek Pages 19-38
  In the middle of the Qajar period, history intervened in education and design. This intervention was introduced into the architectural literature using metaphor, allegory, and analogy, and in the first and second Pahlavi eras, Iranian architects had applied «history» for designing collective buildings and in various ways. In this period's architect works, this perceptible intervention, which consciously or unconsciously was influenced by various objective and subjective Iranian and Western (imported) architectures effects, despite the appearance or taste differences, had a kind of design strategy called «analogy and metaphor». Accordingly, the present study seeks to answer the following question: Despite private and governmental employers' different mental tendencies, various goals, and tastes, what methods did the architects of the Pahlavi period applied to analogize history?  The present study is an interpretive-historical study carried out using logical reasoning and a case study. Considering the common categories of historical building measurement in this period's architecture and using the documents and reports related to this period, the present study tries to analyze and examine the historical analogy methods in each period by selecting samples representing the criteria of each category. Therefore, the present study aims to recognize and categorize the historical analogy methods in the first and second Pahlavi periods' architecture. In terms of the architectural design methodology, traditionalist architecture, with apparent dependence on mental qualities and the geometry hidden in Iranian architectural buildings, has used metaphor, while the neoclassical and archaist Pahlavi architecture has used iconography. Using the technical knowledge enhanced in the 1970s and 1980s in the rationalist and modernist Iranian neoclassical architecture' literature has led to an empiricist analogical design in which history has emerged in its design process secretly and freely.
 • Sara Hamzehloo, Elham Sonboli * Pages 40-58
  Due to the significant role of healthcare centers in maintaining or restoring health to the community, which itself is a vital issue, the need to pay attention to the architectural design of these centers, both physically and functionally, and interior architecture is vital felt more than ever. The healthcare centers' interior design is essential because it significantly impacts clients, patients, and treatment staff and should reduce stress and anxiety and provide a calm and hopeful environment for them. This research is applied in terms of its objective and descriptive-analytical method and using library and documentary studies to develop the performance and psychological modification of the healthcare centers' interior spaces, rely on the evidence-based design approach, provides criteria and solutions for the healthcare centers interior design and the results show that many of the evidence-based design characteristics are under the influence of evidence-based medicine and overlap with it. Recognition and application of psychological components and criteria in interior design such as proper use of light, color, adaptive spaces, natural elements, and vegetation, in increasing the quality of healthcare centers and designing a safer environment, with more peace and less stress is effective and leads to improve therapeutic function.
  Keywords: Interior Design, Healthcare Centers, Evidence-Based Design, light, Color, Adaptive Spaces
 • Marjan Babaei * Pages 60-73
  Interventions that happened in recent decades show the modern viewpoint failure toward cities. Approaches based on simple deterministic decision-making methods cannot organize cities that are as complex, unpredictable, chaotic, and self-organizer phenomena. A living city shows characteristics of continuous change, and during these phases of change, it can adapt and reorganize itself according to the ongoing situations. This manner is different from what most modernist theorists think about cities. Imposing simplistic rules to complex cities leads to loss of quality and eventually makes living cities unpleasant places to live. This point of view needs to be changed. Recent research about the order versus disorder meaning shows a significant change from Euclidean geometry to a fractal perspective. As chaotic fractal phenomena are not as predictable and straightforward as most modernist urban theorists consider, a significant change must be considered in urban interventions. Therefore, to reach an attitude that accommodates appropriately to the complex, chaotic, unpredictable characteristics of cities, this paper tries to present a better perspective on urban interventions. By investigating recent hypotheses of theorists like Christopher Alexander, Nikos A. Salingaros, and other scholars, this paper justifies controlling and guiding urban designers instead of designing a final layout for urban space and trying to impose it on the city›s complex field. Therefore, decision-making on a small scale must be devolved to urban spaces› actual users.
  Keywords: order, complexity, Decision Making, guidance
 • Niloofar Sadat Hosseini *, Katayoon Taghizade, Ali Andaji Garmaroodi Pages 75-93
  Space and Human Activity are not two independent and different facts; they are two different manifestations of a similar nature. Accordingly, focusing on these human characteristics leads to a single concept evolution of architectural space and social relations. This single concept forms the idea that space is an inherent feature of human activity, not a basis for it. Simply put, space' configuration properties, in contrast to its physical properties, play a more prominent and vital role in shaping human activities. In a school building, space's pedagogical value is defined relative to space's function to attain socio-educational goals. Particular configuration possesses the potential to determine the position of the students and the teachers and adjust the paths in which knowledge is shared, and learning happens. If we consider the spatial arrangement to be one of the fundamental aspects of architectural designing that affects social function, then specific spatial analyses should be integral parts of architectural designing processes. As an architectural analytical theory, space syntax has provided a body of knowledge on the spatial quality of architecture, its social effects, and a method for its analysis. Based on an algorithmic ground, this research is looking for a solution to achieve the most appropriate response for designing spaces such as schools in which spatial formation and the arrangement method are of grave importance and define the way events happen in space. Since spatial discipline and the relationship among the spaces are notable factors in providing physical and mental comfort for the space users, it seems necessary to make an effort to gain the principles of effective spatial arrangement in schools.
  Keywords: Spatial Arrangement, social function, configuration, Architectural technology
 • Mohammad Behzadpour, Seyedeh Mahsa Kami Shirazi, Mohammadreza Bahramkhani * Pages 95-106
  The construction industry has one of the most negative and destructive effects on the environment due to its great development, which has led the countries of the world to seek to solve this issue and the problems that arise from it. One of the solutions to solve this The crisis is the use of new technologies in the construction industry. Technologies that in all stages of construction supervise the work of the designer, structural engineer, accountant, project manager, etc. and cause the best progress of the project in all stages of construction. Technologies, etc. and cause the best progress of the project in all stages of construction. One of these new technologies in order to achieve these goals of sustainable design is advanced building information modeling technology. This construction technology is able to Multidimensional modeling of all building information, accurately perform the initial design of the building and properly consider the process of changes in documents during the construction project. In this study, the importance of using sustainable buildings to reduce the negative and destructive effects. On the environment according to building information modeling as well as virtual reality and real technology Given the emergence as well as virtual reality in Iran, it is necessary to know its capabilities and applications in the field of architecture that is less discussed. In this scientific gap, the research method is descriptive-analytical and data collection is based on reviewing the documents. The results show that the use of virtual reality and augmented reality in buildings can lead to more and better realization of sustainable architectural goals in order to preserve natural resources.
  Keywords: Sustainable Buildings, Building Information Modeling, Virtual Reality, Augmented reality, Environment