فهرست مطالب

نشریه جستارهای اجتماعی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، 1400)

 • ویژه آسیب های اجتماعی
 • تاریخ انتشار: 1400/05/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صوفیا حیدری کمرودی صفحه 9

  شناسایی پیشایندهای بروز آسیب های اجتماعی و یا شناسایی آثار بروز آسیب های اجتماعی به ویژه از لحاظ تولید اختلالات شخصیتی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله مراکز نگهداری سازمان بهزیستی، ارزش ویژه‌ای دارد. تحقیق حاضر، درصدد پاسخگویی به این مساله است که شیوع انواع گوناگون اختلالات شخصیتی در دختران 12 تا 18ساله مقیم مرکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی شهر رشت، چگونه بوده و میزان شدت وجود این اختلالات، چگونه تابع ویژگی‌های فردی(کفایت اجتماعی و رضایت زندگی) و ویژگی‌های خانوادگی(تعارض والد – نوجوان و کارکرد خانواده) است؟ در این تحقیق، به صورت ترکیبی، از دو روش زمینه یابی و همبستگی استفاده شده، جامعه آماری آن شامل کلیه دختران 12 تا 18 ساله مقیم مرکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی شهر رشت بوده که از تاریخ 1/10/1396تا 1/2/1397 در این مرکز اسکان داشته‌اند. با توجه به محدود بودن این نفرات (7 نفر) حجم نمونه تحقیق، عینا مشابه جامعه تحقیق بوده و بدین لحاظ، از روش نمونه‌گیری تمام شمار و در دسترس، استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از آزمون وودورث، پرسش نامه شخصیت مرزی (BPI)، مقیاس رضایت از زندگی (هیوبنر،1994)،  مقیاس کفایت اجتماعی پرندین (1385)، مقیاس تعارض والد – نوجوان (اسدی و همکاران،1390) و مقیاس کارکرد خانواده (اپستین،2003) استفاده و برای تجزیه و تحلیل داده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داده ضریب همبستگی منفی بین کفایت اجتماعی و اختلالات شخصیتی، هیجان پذیری(85/0-)، وسواس(25/0-)، گوشه گیری (32/0-)، افسردگی(68/0-)، پرخاشگری(67/0-)، بی‌قراری(76/0-) وجود دارد. ضمن آن که ضریب همبستگی منفی بین رضایت از زندگی و اختلالات شخصیتی هیجان پذیری(80/0-)، وسواس(20/0-)، گوشه گیری(30/0-)، افسردگی(60/0-)، پرخاشگری(61/0-) و بی قراری(70/0-) قابل مشاهده است. رابطه تعارض والد- نوجوان با شدت اختلالات شخصیتی به صورت ضریب همبستگی مثبت با هیجان‌پذیری(65/0+)، وسواس(42/0+)، گوشه گیری (38/0+)، گرایش به افسردگی(61/0+)، پرخاشگری(66/0+)، بی قراری (75/0+)، رفتار ضد اجتماعی(20/0+) و شخصیت مرزی (23/0+) بوده است . نتایج نشان داده است که  ضریب همبستگی مثبت بین کارکرد نامناسب خانواده و هیجان پذیری(55/0+)، وسواس(40/0+)، گوشه گیری(28/0+)، گرایش به افسردگی(51/0+)، پرخاشگری(69/0+)، بی قراری (70/0+)، رفتار ضد اجتماعی(18/0+) و شخصیت مرزی (13/0+) وجود دارد.

  کلیدواژگان: دختران مقیم مرکز حمایت و بازپروری، اختلالات شخصیت، کفایت اجتماعی، رضایت زندگی، تعارض والد - نوجوان، کارکرد خانواده
 • سید موسی کافی ماسوله صفحه 31

  هدف پژوهش حاضر، مقایسه کیفیت خواب، ابعاد کیفیت زندگی و مولفه های سازگاری اجتماعی در وابستگان به آمفتامین و افراد عادی شهر رشت است. این پژوهش از نوع توصیفی و علی – مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مردان 20 تا40 سال وابسته به آمفتامین و افراد عادی شهر رشت می‌باشد. نمونه مورد بررسی شامل 150 نفر(75 نفر عادی و 75 نفر وابسته به آمفتامین) است که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه‌های کیفیت خواب، کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس استفاده شد و نتایج این آزمون، نشان داد بین ابعاد کیفیت خواب، کیفیت زندگی و مولفه های سازگاری اجتماعی در وابستگان به آمفتامین و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. با مشخص شدن ضعف ابعاد کیفیت زندگی، خواب و مولفه سازگاری اجتماعی در افراد وابسته به آمفتامین نسبت به همتایان عادی، ضرورت توجه به این مولفه ها در روند درمان این افراد احساس می‌شود.

  کلیدواژگان: اختلال خواب، کیفیت زندگی، سازگاری اجتماعی، وابستگان به آمفتامین
 • فاطمه خوشکار دافچاهی صفحه 45

  نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که کودکان دارای نشانگان داون، دچار مشکلات رفتاری می‌باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش بازی های گروهی بر مشکلات رفتاری دانش آموزان با نشانگان داون است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است و طرح آن به شکل پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد.کودکان پس از مصاحبه تشخیصی به منظور انتخاب برای حضور در جلسه های گروه و احراز معیارهای ورودی به عنوان آزمودنی، انتخاب شدند. کودکان انتخاب شده به طور تصادفی در گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار داده شدند. برنامه آموزش بازی درمانی در 12 جلسه 60 دقیقه ای به گروه آزمایش ارایه شد، در حالی که گروه کنترل، آموزش خاصی ندید. همچنین از پرسش نامه مشکلات رفتاری راتر پس از تایید روایی و پایایی، به صورت پیش آزمون و پس آزمون، استفاده گردید. یافته های به دست آمده، نشان می دهد مقدار همبستگی بین پیش آزمون–  پس آزمون مشکلات رفتاری از نظر آماری معنادار است(01/0≥ P). بنابراین باید گفت که  بازی درمانی برکاهش مشکلات رفتاری این کودکان موثر است و از این رویکرد، می توان برای بهبود کاهش مشکلات رفتاری این کودکان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بازی های گروهی، مشکلات رفتاری، کودکان مبتلا به نشانگان داون
 • سید امید ستوده ناورودی صفحه 61

  هدف این پژوهش، مقایسه ویژگی های شخصیتی هگزاکو،  پویایی های ارتباطی، انعطاف‌پذیری در زنان دارای تعارض زناشویی و زنان عادی شهر رشت است. روش پژوهش، علی- مقایسه ای است. جامعه آماری شامل دو گروه زنان دارای تعارضات زناشویی و عادی شهر رشت بود. نمونه شامل 200 نفر(100 زن دارای تعارض و 100 زن عادی) است که به شیوه نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه های ویژگی های شخصیتی، پویایی ارتباطی و انعطاف پذیری مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل نتایج، از روش تحلیل واریانس استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که بین زنان دارای تعارض و بدون تعارض در میزان ویژگی های شخصیتی، پویایی ارتباطی و انعطاف‌پذیری، تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که زنان دارای تعارضات زناشویی از مشکلات ارتباطی بیشتر و انعطاف کمتر و از ویژگی های شخصیتی ای مانند صداقت–تواضع، سازگاری، وظیفه شناسی و گشودگی متفاوتی برخوردارند و این مساله، آن ها را در معرض تعارضات بیشتری قرار می دهد که باید مورد توجه دست اندرکاران و درمانگران زناشویی در کیلنیک ها و مراکز مشاوره ای قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، پویایی ارتباطی، انسجام و انعطاف پذیری، زنان دارای تعارض زناشویی
 • فاطمه پورآقا رودبرده صفحه 75

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تحریف های شناختی، بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی با میزان سلامت روان در بین زوجین متقاضی طلاق شهرستان رشت می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز کاهش طلاق شهر رشت بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی150 نفر برای انجام این پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه تحریف های شناختی(1389)، بهزیستی روانشناختی ریف(1989) و دلزدگی زناشویی (1996) و سلامت روان می باشد. جهت تجزیه تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تحریف های شناختی، بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی با میزان سلامت روان در بین زوجین متقاضی طلاق رابطه معناداری وجود دارد. از نتایج این پژوهش می توان در مشاوره های پیش از ازدواج و حل تعارضات زناشویی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تحریف های شناختی، بهزیستی روانشناختی، دلزدگی زناشویی، سلامت روان، زوجین متقاضی طلاق
 • اسماعیل ایزدی، مریم مظلوم، شهلا اکبری صفحه 91

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی مشکلات مناسب سازی شهری و ارتباط آن با میزان مشارکت اجتماعی معلولین جسمی- حرکتی استان گیلان است. طرح پژوهش از نوع همبستگی بوده و بر اساس شاخص‌های توصیفی و استنباطی به بررسی مشکلات مناسب‌سازی و ارتباط آن با میزان مشارکت اجتماعی می پردازد. گروه نمونه، تعداد 130 نفر از افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی مراکز توانبخشی تحت نظارت سازمان بهزیستی بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شده و ابزارهای پژوهش شامل مقیاس مشکلات مناسب‌سازی و مقیاس مشارکت اجتماعی است. جهت تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی بر مبنای نرم افزار SPSS-20 استفاده شد. یافته ها نشان داد که مشکلات مناسب‌سازی شهری با مشارکت اجتماعی به طور کلی و با مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی، به صورت اختصاصی، در ارتباط است. همسو با مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه اثرات مشکلات مناسب سازی شهری بر افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی، نتایج پژوهش حاضر، حاکی از اثر کاهش دهنده مشکلات مناسب سازی شهری بر میزان مشارکت اجتماعی این افراد می‌باشد.

  کلیدواژگان: مناسب سازی شهری، مشارکت اجتماعی، معلولین جسمی و حرکتی
 • اسدالله بابایی فرد، علیرضا ملکپور شهرکی، فاطمه بهزادی صفحه 105

  هدف این پژوهش، بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه کاشان بوده است. در چهارچوب نظری پژوهش حاضر، از دیدگاه های نظری روان تحلیل گری، رویکرد رفتاری و دیدگاه های رفتارنگر فروید و آبراهام استفاده شده است. روش پژوهش حاضر، روش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات در آن، پرسش نامه است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه کاشان و جمعیت نمونه 300 نفر می باشد. نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای گرایش مذهبی، عملکرد خانواده و عزت نفس با متغیر افسردگی، رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. بین متغیرهای ویژگی های شخصیتی فردی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و اتفاقات یک سال گذشته با متغیر افسردگی، رابطه معنادار و مستقیم وجود داشته است. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای گرایش مذهبی، عملکرد خانواده، عزت نفس و اتفاقات یک سال گذشته، تاثیرگذارترین متغیرها بر متغیر افسردگی بوده اند. به موازات پایین آمدن گرایش مذهبی، کاهش حمایت خانواده از فرد و عزت نفس فرد و همچنین، به موازات بالا رفتن میزان چالش های شخصیتی فردی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و بروز حوادث ناگوار در زندگی فردی و خانوادگی، میزان افسردگی در دانشجویان افزایش پیدا می کند.

  کلیدواژگان: پایگاه اقتصادی- اجتماعی، ویژگی های شخصیتی، عزت نفس، گرایش مذهبی، عملکرد خانواده، افسردگی
|
 • Soofiya Heidari Page 9

  Recognition of social damage and identifying the effects of social damage especially in terms of the production of disorders. A personality in female teens from 12 to 18 years old has a particular value. The main purpose of this study is to show the prevalence of different types of personality disorders in girls between 12 and 18 years old. Also, how much the intensity of disorders depends on individual characteristics(social satisfaction) and family characteristics(parent-teen conflict and family function) will be stated.
  In this research , a combination of two methods of correlation and survey was used. The statistical population consists of all 12 to 18 year-old girls in the center of support and rehabilitation which was located  in rasht from 22-12-2017 to 21-4-2018.To collect information from  woodworth    test , border personality questionnaire was used. According to the limits of these people (7 people) the sample size of research was similar to the research community.For data collection, Woodworth test, Borderline Personality Questionnaire (BPI), Life Satisfaction Scale (Hubner, 1994), Parandin Social Satisfaction Scale (2006), Parent-Adolescent Conflict Scale (Asadi et al., 2011) and Family Functioning Scale (Epstein, 2003) and Pearson correlation coefficient was used for data analysis. Analysis of data showed a negative correlation coefficient between social competence and emotional personality disorders. Based on results ,negative correlation coefficient between   social competence and personality diorders(-0.85),obsessive(-0.25),isolation(-0.32) depression
  (-0.68), aggressive (-0.67) and  restlessness(-0.76).
  While the coefficient of negative correlation between life satisfaction and personality disorders, excitability (-0.80), obsession (-0.20),Isolation (-0.30), depression (-0.60), aggression (-0.61), restlessness (-0.70) are visible. Relationship between parent-adolescent conflict and the severity of personality disorders as a positive correlation coefficient with excitement (0.65), obsession (0.42), isolation (0.38), tendency to depression (0.61) Aggression (0.66), restlessness (0.75), antisocial behavior (0.20) and borderline personality(0.23).The results showed that the coefficient of positive correlation between improper family functioning and excitement (0.55), obsession (0.40), isolation (0.28), tendency to depression (0.51), There is aggression (0.69), restlessness (0.70), antisocial behavior (0.18) and borderline personality (0.13).

  Keywords: Girls living in the Support, Rehabilitation Center, personality disorders, social adequacy, life satisfaction, parent-adolescent conflict, family functioning
 • Seyyed moosa kafie Page 31

  The purpose of this study was to compare the quality of life, dimensions of quality of life, and social adjustment components in affiliated individuals with amphetamine and normal people in Rasht. This research is descriptive, causal-comparative. The statistical population of the study was all men aged 40-20 years dependent on amphetamine and normal people in Rasht. The sample consisted of 150 people (75 normal and 75 amphetamines) who were selected by available sampling method and assessed by quality of life questionnaire, quality of life and social adjustment. ANOVA was used to analyze the data. The results of this test showed that there is a significant difference between the quality of sleep, quality of life and the components of social adjustment in affiliated individuals with amphetamine and normal people. Given the weakness of the dimensions of quality of life, sleep and the component of social adjustment in people with amphetamines, it is necessary to pay attention to these components in the process of treatment of these individuals.

  Keywords: Sleep Disturbance, Quality of Life, Social Adjustment, Amphetamine Addicts
 • Fatemeh Khoshkar Dafchahi Page 45

  The results of the research indicate that children with Down syndrome have behavioral problems. The purpose of this study was to investigate the effect of group training on behavioral problems of students with Down syndrome. This is a semi-experimental study. The target population is a semi-experimental The plan was preceded by ours-afterwards, we were in the control group. The children were selected after the diagnostic interview in order to be selected for attending the group sessions and the entrance criteria as the subjects. The selected children were randomly assigned to the experimental group and one control group They are placed for the test group by the researcher individually Group therapy group sessions were held. The meeting consultation sessions were again compared to those achieved by the groups. The pilot group received a group intervention based training intervention and the control group did not receive any intervention. Were compared and using the Rutter Behavioral Disorders Questionnaire, which was used after the confirmation of validity and reliability before and after the exercise. Therapeutic training program was presented to the experimental group in 12 sessions of 60 minutes, while the control group did not receive any special training. Findings obtained using soft SPSS 12 and the univariate covariance analysis showed that the training did not affect their behavioral problems. The correlation between pre-test and post-test behavioral problems was statistically significant (P <0.01). Based on the findings, it should be noted that therapeutic games have been effective in reducing the behavioral problems of these children, and this approach can be used to improve the reduction of these children's behavioral problems.

  Keywords: Group Games, Behavioral Problems, Children with Down Syndrome
 • Seyyed Omid Sotoodeh Navrudi Page 61

  The purpose of the study was to compare personality characteristics, communication dynamics, flexibility in women with marital conflict and normal women in Rasht. The causal research method is comparative. The statistical population consisted of two groups of women with marital conflicts and normal in Rasht city. The sample consisted of 200 people (100 women with conflict and 100 normal women) who were selected by available sampling method and were evaluated using personality traits, communication dynamics and flexibility. To analyze the results, analysis of variance was used. Data analysis showed that there is a significant difference between women with conflict and without conflict on personality characteristics, communication dynamics and flexibility. The results showed that women with marital conflicts have more communication problems and less flexibility and have personality traits of honesty-humility, adaptability, conscientiousness, and more openness, and this poses more conflicts Which Must be taken into consideration by practitioners and marital therapists in Clinic and counseling centers.

  Keywords: Personality Characteristics, Communication Dynamics, Coherence, Flexibility, Women with Conflict of Marriage
 • Fatemeh Pooragha Roodbordeh Page 75

  The purpose of this study was to investigate the relationship between cognitive distortions, psychological well-being and marital disturbance with mental health among couples applying for divorce in Rasht city. The research method is correlation. The statistical population of all women suffering from divorce referring to divorce reduction center in Rasht was selected by random sampling. 150 subjects were selected for this study. The data gathering tool was the Cognitive Distortion Questionnaire (2008), Psychological well-being (1993), and marital distress (1996) and mental health. Pearson correlation coefficient and multivariate regression were used to analyze the data. The results of this study showed that there is a significant relationship between cognitive distortions, psychological well-being and marital disturbance with mental health among couples applying for divorce. The results of this study showed that there is a significant relationship between cognitive distortions, psychological well-being and marital disturbance with mental health among couples applying for divorce. The results of this research can be used in premarital counseling and solving marital conflicts.

  Keywords: Cognitive Distortions, Psychological Well-being, Marital Distress, Mental Health, Divorced Couples
 • Esmaeel Izadi, Maryam Mazloom, Shahla Akbari Page 91

  The aim of this study was the assessment of urban modification problems and its relationship with Social Participation of people with Physical-Motor handicap. Research design was correlational. The sample includes 130 people with Physical-Motor handicap. Urban modification questionnaire and Social Participation scale utilized for data gathering. Pearson correlation coefficient exerts for data analysis based on SPSS-20. The result indicated that there is a significant correlation between urban modification problems and Social Participation in people with Physical-Motor handicap. According to literature about the effects of urban modification, this study emphasizes on the importance of the practical program for solving this problem and then increasing the social participation of people with Physical-Motor handicap.

  Keywords: Urban Modification, Social Participation, People with Physical-Motor Handicap
 • Asadollah Babaeifard, Alireza Malekpour Shahraki, Fatemah Behzadi Page 105

  The purpose of this study was to evaluate some of the factors affecting Depression among students of Kashan University. In theoretical Framework of this research, Psychological Analysis Approach, Behavioral Approach and Behavior-Oriented views of Freud and Abraham are used. The method of this study is Survey Method and data collection tool was Questionnaire. The study population of this research included 300 students studying at Kashan University. The results showed that there is significant and inverse relationship between Religious Affiliation, Family Functioning and Self-Esteem variables and variable of Depression (As the dependent variable). There is significant and direct relationship between Individual Personality Traits, Socio-Economic Status and Events in the last year variables and the variable of Depression. Also, the regression analysis showed that the variables of Religious Affiliation, Family Functioning, Self-Esteem and Events in the last year, were the most influential variables on Depression. Parallel with Religious Affiliation downward, loss of one's Family Support and Loss of one's Self-Esteem, as well, in parallel with the increase in Individual Personality Challenges, the Socio-Economic Status and the incidence of Adverse Events in the Personal and Family life, the rate of Depression among students increases.

  Keywords: Socio-Economic Status, Individual Personality Traits, Self-Esteem, Religious Affiliation, Family Functioning, Depression