فهرست مطالب

مطالعات داستانی - سال ششم شماره 2 (پیاپی 18، پاییز و زمستان 1399)

مجله مطالعات داستانی
سال ششم شماره 2 (پیاپی 18، پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/05/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدعلی آذرشب، طاهره حیدری* صفحات 7-20

  جامعه شناسی ادبیات دانشی نوپا و بین رشته ای است که در آن تاثیر جامعه بر ادبیات و برعکس، تاثیر ادبیات بر جامعه بررسی می شود. نقد جامعه شناختی رمان به تعامل رمان و جامعه و تاثیر متقابل آن دو بر یکدیگر می پردازد. از جمله نظریه پردازانی که با ارایه نظریه رمان، سهم بسزایی در پیشرفت این علم دارد، جورج لوکاچ است. نظریه انتقادی او به نقد شکل و محتوای اثر می پردازد و دارای معیارهای خاصی است که مهم ترین آنها عبارت اند از: ریالیسم، شخصیت نوعی، رابطه علی و معلولی و محتوای اجتماعی. در جستار حاضر، رمان رجال فی الشمس، یکی از برجسته ترین آثار نویسنده مشهور فلسطینی غسان کنفانی براساس ریالیسم در این نظریه مورد نقد واقع شده است. مردم گرایی و ریالیسم انتقادی، ویژگی های بارز ریالیسم لوکاچ است که در این جستار با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آنها در رجال فی الشمس غسان کنفانی داستان پرداز، پژوهشگر و نظریه پرداز عرصه ادبیات پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نویسنده در این رمان به حقایق جامعه فلسطین پرداخته و زبان جامعه فلسطین را به معنای تحت اللفظی آن بازتولید کرده است. شخصیت ها در تک گویی ها و گفت وگوهای دو نفره و در قضاوتشان، واکنشی نقادانه و زاویه دیدی عاطفی، احساسی و روحی به وضعیت ناگوار فردی و اجتماعی بروز می دهند و بدین ترتیب ویژگی های ریالیسم لوکاچ در این رمان نمود بارزی یافته است.

  کلیدواژگان: غسان کنفانی، رجال فی الشمس، نظریه رمان، نقد جامعه شناختی، جورج لوکاچ
 • اعظم ابدالی*، پرستو کریمی صفحات 21-38
  یکی از مسایل مهم در مورد روایت، توالی روایی و نقش عوامل سببی در طرح ریزی های داستانی است. روابط سببی آفریننده روایت به خصوص در ادبیات تعلیمی ما در ارتباط با مضامین مختلف جامعه شکل می گیرند. در این مقاله کوشیده شده تا با بررسی روایی حکایات بوستان، روابط سببی و مضامین غالب در روایت پردازی سعدی و نیز شیوه وی در حل معمای حکایات این اثر بررسی شود. روابط سببی غالب در حکایات بوستان به عنوان یک متن تعلیمی- اخلاقی عواملی همچون فرهنگ و ایدیولوژی های جامعه، خصلت های اخلاقی، گفتمان عرفانی شناخته شد. همچنین حضور شخصیت های تایپیک در طرح آفرینی روایت بررسی شد. شگرد سعدی در شرح و توضیح روابط سببی حکایتش در اغلب موارد، شکل دادن یک گفت وگو است که معمای طرح شده روایت را حل می کند. بنیان گذاشتن حکایت براساس این مضامین نشان از توجه سعدی به عنوان یک معلم اخلاق به مسایل مختلف جامعه دارد که ارتباط ساختار و محتوا را برای بوستان رقم زده است.
  کلیدواژگان: توالی روایی، روابط سببی، پرسش روایت، گفت وگو
 • فاطمه اسفندیاری مهنی*، محمدرضا صرفی، کلثوم اسفندیاری مهنی صفحات 39-53
  آب به عنوان دومین عنصر با ارزش، پس از آتش در نزد ایرانیان باستان دارای ایزدانی بوده است. موقعیت خشک سرزمین ایران و وجود خشکسالی های پیاپی در این سرزمین باعث شده که خشکسالی به عنوان بز رگ ترین دشمن آنان در تجسم به صورت اهریمنان خود را نمودار سازد. ایزدان آب پیوسته با اهریمنان خشکسالی در ستیز بوده و مانع ریزش باران به زمین می شدند. در اساطیر ایران باستان نبرد (ایزد باران) با آپوش (دیو خشکسالی) تجلی این مبارزه است. نبرد ایزدان آب با اهریمنان خشکسالی بن مایه بسیاری از داستان های شاهنامه را تشکیل می دهد. اهریمنان خشکسالی در شاهنامه، در تجسم به صورت دیو، شیر، پری و پادشاهان ظالم خود را نمودار می سازند و ایزدان آب در شاهنامه به عنوان ابرهای باران زا یا مژده آور باران در تجسم به صورت پادشاهان عادل و مبارزی همچون فریدون، کیخسرو و بهرام دیده می شوند. ادراک ما معمولا با تقابل های دوگانه و ترجیح یکی از آنها بر دیگری صورت می گیرد. در شاهنامه زمین و آسمان و عناصر آن در تقابل با هم قرار می گیرند. در این مقاله به بررسی تقابل ایزدان آب و اهریمنان خشکسالی در شاهنامه پرداخته شده است. در واقع آب و خشکسالی چون مظاهر خیر و شر، در ایران باستان دارای ایزدان و اهریمنانی بوده اند و اینها پیوسته به مبارزه با یکدیگر می پرداخته اند. واضح ترین نمود این مبارزه را در نبرد فریدون و ضحاک و همچنین کیخسرو و افراسیاب شاهد هستیم و در نتیجه در پایان این مبارزه با شکست اهریمنان خشکسالی از ایزدان، آب باران آزاد گشته و دریاها و رودهای جهان به وجود آمده اند.
  کلیدواژگان: آب، ایزد آب، اهریمن خشکسالی، تیشتر، آپوش
 • سونیا بهرو بنمار*، عسگر صلاحی صفحات 55-74
  مقاله حاضر کنکاشی است پیرامون بررسی ویژگی های مکتب مینی مالیسم در حکایت های رساله دلگشای عبید زاکانی. با توجه به نزدیکی اصول و ویژگی های مکتب مینی مالیسم به عنوان یک مکتب غربی که در قرن بیستم با تاثیر پذیرفتن از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در اروپا شکل گرفته، به حکایت های ایرانی که قدمت طولانی در ادبیات کلاسیک ایران در قالب نظم و نثر دارند و با توجه به خاستگاه این دو نوع ادبی که در بسترهای متفاوت فرهنگی شکل گرفته اند، بررسی این موضوع در حکایت های عبید زاکانی ضروری می نماید. این پژوهش به روش فیش برداری و تحلیل محتوایی انجام شده است و هدف از آن ارایه جلوه های مکتب مینی مالیسم در حکایات های عبید زاکانی است. مهم ترین نتایج و یافته های این تحقیق عبارت اند از: 1. تشابه و قرابت بسیار زیاد ویژگی های داستان های مکتب مینی مال با حکایت های ایرانی؛ 2. برتری حکایت های عبید زاکانی از نظر محتوا بر داستان مینی مال؛ 3- بیان مرز مشخص مکتب مینی مال با حکایت های ایرانی.
  کلیدواژگان: مینی مالیسم، ادبیات داستانی، رساله دلگشای، عبید زاکانی
 • مجید سرمدی*، پروین نقدی، راضیه بیات صفحات 75-96
  خانم کارول پیرسون با توجه به نظرات یونگ مبنی بر تاثیر کهن الگوها در سفر تفرد بشری، دوازده کهن الگوی شخصیت را مطرح کرد و این سفر را به شکل سه مرحله سفر قهرمان یعنی: تدارک، سفر و بازگشت توصیف کرد و  به این نتیجه رسید که هر انسانی با قرار گرفتن در این سفر و با هدایت و راهنمایی کهن الگوهای دوازده گانه می تواند به خویشتن حقیقی خود دست یابد. یکی از داستان های دل انگیز در ادبیات فارسی داستان سلوک بهرام گور در هفت پیکر نظامی است که کاملا منطبق با مراحل سه گانه خودشناسی و تفرد در روان شناسی پیرسون است که می تواند به عنوان الگویی برای از بین بردن تضاد زندگی انسان معاصر امروز معرفی شود. در این داستان قهرمان (بهرام) با راهنمایی و تکامل کهن الگوهای معصوم، یتیم، جنگجو و حامی، برای سفر اسطوره ای آماده می شود و با انرژی کهن الگوهای جست وجوگر، عاشق، ویرانگر و آفریننده در آرمان شهر گنبدهای هفت گانه، جهان درونی خود را می کاود و به خویشتن حقیقی دست می یابد و در بازگشت با یاری کهن الگوهای حکمران، ساحر، فرزانه و لوده، قلمرو پادشاهی خود و جهان بیرون را دگرگون می کند و به روشن بینی و رستگاری دست می یابد.
  کلیدواژگان: نقد کهن الگویی، سفر قهرمانی، بیداری قهرمان درون، هفت پیکر نظامی، بهرام
 • افسانه شیرشاهی* صفحات 97-110
  طنز کلامی شاخه ای از تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان شاخه ای از دانش زبان شناسی است که هدف آن بررسی محتوای کلام در بافت است و برای آنکه چگونگی تکوین معنا و کار را توضیح دهد، ویژگی های زبانی، اجتماعی و فرهنگی را بررسی می کند. زبان شناسی تحلیل گفتمان، می تواند کاربردی مناسب در تحلیل متون نمایشی فراهم سازد و تبیین جامعی از تمام ابعاد ساختار زبان متن نمایشی و ابزارهایی را که در پدید آوردن طنز کلامی موثرند، ایجاد کند. به این جهت، علاوه بر امکان تحلیل زبان شناختی طنزهای کلامی، الگوهایی را نیز می توان برای ایجاد طنز معرفی کرد. از آنجایی که شناخت و مطالعه گفتمان آثار ادبی جهان و تطبیق و مقایسه آنها ما را در شناخت پدیده های انسانی کمک می کند، بنابراین ضرورت دارد که به دو اثر کمدی معروف ایران و آمریکا از این منظر توجه شود. به همین جهت، نگارنده بر آن شد تا در این جستار، کمدی های دایی جان ناپلیون از ایرج پزشک زاد و کله پوک ها از نیل سایمون را براساس رویکرد تحلیل گفتمان با یکدیگر مقایسه کند. در این مقاله پس از تعریف طنز کلامی، عناصری همچون «تناقض»، «اغراق»، «مجاط»، «بازی با کلمات»، «تکرار» و «کنایه نمایشی» به عنوان عوامل ایجاد «طنز کلامی» بر روی داستان «دایی جان ناپلیون» و «کله پوک ها» همراه با ارایه نمونه هایی بررسی و تحلیل می شوند. براساس یافته های این پژوهش، در دایی جان ناپلیون، همه نوع طنز ناشی از آرایه های کلامی به چشم می خورد، ولی در کله پوک ها، نویسنده در انتخاب الفاظ چندان دقتی ندارد و بیشتر سعی در ارایه مضمون دارد. در حوزه معناشناسی زبان نیز طنز ناشی از تناقض در هر دو اثر زیاد است.
  کلیدواژگان: نیل سایمون، ایرج پزشک زاد، طنز کلامی، داستان
 • ابراهیم ظاهری عبدوند*، حمید رضایی صفحات 111-129
  در این جستار، به بررسی مسئله استعمار در دهه بیست و سی، رویکردها و گفتمان های شکل گرفته در این زمینه و شیوه بازنمایی آنها در رمان های منتخب معاصر فارسی با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا مسئله استعمار و حضور استعمارگران در دهه بیست و سی در ایران بررسی و سپس بازنمایی این حضور در رمان های منتخب فارسی واکاوی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در این رمان ها، بیشتر به تاثیر سیاسی و سپس اقتصادی حضور استعمار در ایران پرداخته و به مسایل فرهنگی و اجتماعی کمتر توجه شده است. سه گفتمان در این رمان ها برجسته شده است: گفتمان ضد استعماری که با «خوب»نمایی همراه و صدای غالب در این رمان ها بوده و گفتمان سلطنت طلبان و وابستگان به استعمارگران که بازنمایی این دو گفتمان، به صورت «بد» نمایی بوده است.
  کلیدواژگان: رمان، استعمار، سیاست، اقتصاد، نفت، کودتا
 • ماندانا علیمی*، سارا جاوید مظفری صفحات 131-153
  پست مدرنیسم جریانی با حوزه معنایی گسترده است که در ابتدا بیشتر برای توصیف داستان ها و رمان هایی استفاده می شد که در آن، سبک های مختلف نگارش تلفیق می گشت. در این جستار، نگارندگان برآن هستند تا با بهره گیری از شگردهای پست مدرنیستی، مانند تغییر زاویه دید، به هم ریختگی زمان و مکان، ابهام، پارودی، بینامتنیت و ارتباط فرامتنی، تناقض، صنعت های ادبی و زبان شاعرانه، سلب اقتدار، سیلان روایت، کولاژ، تغییر کانون روایت و اسطوره زایی و...  این رمان را بررسی و تحلیل کنند. در بحث زبان شاعرانه باید گفت که نجدی به سبک ویژه خود دست یافته است که این امر در نویسندگان دیگر این سبک در ایران کمتر دیده می شود. هنجارگریزی های زبانی، واژگانی، معنایی و آشنایی زدایی های او، نشان از جهان بینی خاص نویسنده دارد و تلاش و تقلای او را برای ایجاد تغییرات هم در فرم و هم در محتوا، آشکار می کند. همچنین هدف این مقاله پاسخ به این سوال است که «مهم ترین مولفه های پسامدرن آثار بیژن نجدی کدام اند؟» روش پژوهش در این مقاله نیز از نظر هدف با توجه به ماهیت آن، از نوع تحقیق نظری است که بر پایه مطالعه کتابخانه ای انجام شده و از دیدگاه روش تحقیق، پژوهشی- توصیفی- تحلیلی است.
  کلیدواژگان: پست مدرنیسم، بیژن نجدی، بینامتنیت و ارتباط ترامتنیت، روایت های کلان، اسطوره زایی
 • ابوالفضل غنی زاده صفحات 153-161

  ماموریت ساختارگرایی در حوزه ادبیات، تجزیه وتحلیل نوشته، تفکیک آثار و انواع ادبی، بررسی مولفه های بیرونی تاثیرگذار در ظهور یک ژانر هنری است. طرفداران این مکتب قواعدی برای تشریع آثار نویسندگان معرفی کرده اند که جنبه های زیباشناختی یک اثر را معرفی کرده و نوشته را در مقام مقایسه با سایر آثار قرار می دهد و ضمن تسهیل نقد و ارزشیابی اثر، میزان توانمندی آفریننده آن را معلوم می سازد. در میان آثار ادبی نوع سنتی آن به دلیل پیچیدگی های معنایی بیشتر از نوشته های معاصر نیاز به این نوع بررسی ها دارد. این نوشته چهار مقامه عرفانی (در جنون، در عشق، در آداب سفر و در تصوف) را بر اساس قواعد ساختارگرایی مورد بررسی قرار داده و در پایان به این نتیجه می رسد که درونمایه این اثر ادبی همواره پند و اندرز اخلاقی- عرفانی بوده است. نویسنده این اثر در لغت پردازی و ترکیب سازی از هیچ کوششی فروگذاری نکرده و آغاز و پایان یکنواخت مقامات را بدون سکته و آسیب به پایان برده است. قاضی حمیدالدین بنای تعلیم در نیت داشته و از نظر شکلی از کاربرد سجع و استفاده از الفاظ فصیح و بلیغ عربی و فارسی غفلت نکرده و در تضمین و درج اشعار شعرای فارسی و تازی هنرمندی نشان داده است.

  کلیدواژگان: مقامات حمیدی، حکایت های عرفانی، ساختارگرایی
 • فاطمه قلندرزاده دریایی صفحات 173-188

  اکوفمینیسم با مطالعه پیوند میان زن و طبیعت، بر این نگره تاکید دارد که در متون، زنان با طبیعت و مردان با فرهنگ همسان پنداشته شده اند و به دوگانگی حاصل از این بینش که زنان را در ارتباط با تن و احساس و مردان را در ارتباط با عقل و منطق  می دانند، اشاره دارند. در این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد توصیفی و تحلیلی و از منظر اکوفمینیسم، رمان تنیده در هزار توی زمان نقد و بررسی شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در این رمان رابطه دوسویه ای بین  بهره برداری از طبیعت و زن وجود دارد. زن، زمین است. با آسیب یا کشتن زن، زمین خشک می شود و آبادانی از بین می رود. طبیعت زنانه وار به تصویر کشیده می شود. شخصیت خان دایی در رمان، همچون اژدهای خشکسالی در قصه های عامیانه، مسبب مرگ و آسیب به زنان  و خشکی و تباهی زمین می شود. نویسنده با نگاهی واسازانه و گذار از خوانش مردسالار، زن را ناجی نشان       می دهد که بر کلیشه های رایج پیروز می شود و اژدهای خشکسالی را شکست می دهد و در شکل تمثیلی ویرانی خانه مادربزرگ، این مفهوم نشان داده می شود.

  کلیدواژگان: اکوفمینیسم، اسطوره، قصه های عامیانه، واسازی
 • عیسی نجفی*، فرحناز حیدری نسب صفحات 189-206
  تحلیل انتقادی گفتمان یکی از مباحث مهم در گفتمان سیاسی و اجتماعی است که چگونگی تبلور و شکل گیری معنا و پیام واحدهای زبانی در ارتباط با عوامل درون متنی بررسی می کند. مرزبان نامه، به عنوان یک متن کهن، یکی از متون تمثیلی ایران قبل از اسلام است که نویسنده در آن، به آسیب شناسی موضوعات اجتماعی - سیاسی روزگار خود یا دوره های قبل پرداخته و از این رهگذر ضمن اینکه به گونه ای فرهنگ را منتقل کرده، به کمک زبان و قدرت آن، به تولید اندیشه های سیاسی روزگار کمک شایانی کرده است. این نگارش بر آن است که با تکیه بر آرای فرکلاف، به چگونگی بازنمایی گفتمان انتقادی متن داستان «زیرک و زروی» بپردازد. مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و بر اساس چارچوب نظری فرکلاف، در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین به ارتباط لایه های گفتمان و پیوند زبان و جامعه پذیری جامعه از رهگذر حکایات می پردازد. حاصل سخن این است که این متن، ضمن اینکه نقش مهمی در انتقال عقاید و ارزش های حاکم بر جامعه دارد، گفتمان گفتاری و کرداری شخصیت های داستان، در خدمت تثبیت اندیشه سیاسی نویسنده است و فضای فکری و قدرت امکانات موجود در گفتار، توضیح چرایی تولید این متن با توجه به سیاست حاکم است.
  کلیدواژگان: نورمن فرکلاف، مرزبان نامه، گفتمان، قدرت زبان، کنشگران، وجهیت افعال
 • سعید ولایتی آناقیز*، عزت ملاابراهیمی صفحات 207-226
  عنصر زمان عامل سازنده روایت و یکی از اجزای جدایی ناپذیر آن است. احسان عبدالقدوس (1919 - 1990م)، داستان پرداز رمانتیسم در ادبیات نوین عربی، در رمان «ثقوب فی السوق الاسود» تصویری از جامعه آفریقایی را در سال 1960م. ارایه داده است. این پژوهش به روش توصیفی -  تحلیلی و با در نظر گرفتن نظریه زمان روایی ژرار ژنت، در سه مرحله نظم، تداوم و بسامد، به بررسی رمان «ثقوب فی السوق الاسود» پرداخته است. از نتایج پژوهش به دست آمد که 98/19 درصد از رمان با زمان پرشی نقل شده است. روایت در سیر طبیعی خود، در 41 نقطه با گذشته نگری که 85/15 از رمان را دربر دارد و  در 44 نقطه با ارجاع به زمان آینده که شامل 13/4 درصد از متن است، نقل شده است. تداوم در این رمان که 259 صفحه و شامل زمان تقویمی 665 روز است، 567/2 روز برای هر صفحه ارزیابی شده است. میانگین شتاب این رمان 02/10 روز برای هر صفحه است که نشانگر ضرباهنگ منفی کل متن است. کارکرد انواع بسامد در این رمان رایج بوده و بسامد مکرر با نقل مکرر 22 رخداد، باعث کند شدن زمان رمان شده است.
  کلیدواژگان: رمان، عبد القدوس، زمان روایی، ژرار ژنت، ضرباهنگ منفی
|
 • Mohammadali Azarshab, Tahereh Heydari * Pages 7-20

  Sociology of Literature is a new and interdisciplinary science that examines the impact of society on literature as well as the impact of literature on society.The sociological critique of the novel deals with the relationship between the novel and the society and This science examines the interaction of these two on each other.Hungarian critic György Lukács is one of the theorists who has contributed greatly to the advancement of this science Because he presented a theoretical critique of the novel and promoted this science. His theory is based on a critique of the form and theme of literary work. His theory includes realism, typical personality, causal relationship, and social content. In this study, we investigate  Ghassan Kanafanis Rijāl fī ash-Shams ( Men in the Sun)novel based on this theory.The results of the research show that Ghassan Kanafanis storyteller, researcher and theoretician of the field of literature in his novels devoted to the facts of the Palestinian community. He posed topics such as race, ethnicity, war and immigration in his works and He tried to criticize the problems and to cure the political-social problems and depict real life. Therefore, the features of György Lukács realism are clear in this novel.

  Keywords: Ghassan Kanafani Rijāl fī ash-Shams (Men in the Sun), literary criticism, Sociological Critique, György Lukács
 • Azam Abdali *, Parastoo Karimi Pages 21-38
  One of the important issues about narration is the narrative sequence and the role of causal factors in fiction planning. The causal relationships of narrative creator, especially in our educational literature, are formed in relation to the various themes of society. In this article, we have tried to study the causal relations and dominant themes in Saadi's narrative as well as his way of solving the riddle of the anecdotes. The dominant causal relationships in Boostan's anecdotes as a teaching and ethical text were factors such as the culture and ideologies of society, ethical features, mystical discourse. Also, the presence of typographic characters in the narrative design was examined. Saadi's narrative in explaining the causal relations of his story is often the formation of a dialogue that solves the narrative's plot. The founding of the story based on these themes reflects Saadi's attention as a moral teacher to various social issues. The relationship between the structure and content for the boostan is triggered.
  Keywords: Narrative Sequence, Causal Relationships, Narrative Question, conversation
 • Fatemeh Esfaniyari Mehni *, Mohammadreza Sarfi, Kolsoom Esfandiari Mehni Pages 39-53
  Our perception is usually binary opposition and prefer one over the other. In Shahnameh heaven and earth and its elements are at odds with each other. In this paper, the interaction of water gods and demon's drought in the Shahnameh. Water as the second most valuable element of fire in Iranians ancient. Positions dry ground in the territory of Iran and successive droughts have caused drought for as their greatest enemy, the evil incarnation of the charts. Water continually in conflict with the devil god's drought and rain barrier were to the ground. In ancient mythology and Apoush battle manifestation of this struggle. Battle of the two forms the basis of many epic stories of Shahnameh in the embodiment of evil and demon's drought, milk, Perry and his ruthless kings have made the charts. The most obvious aspect of this fight in the Battle of Fereydoun, Zahhäk as well as Kai and witness Afrasiab.
  Keywords: Water, water god, the devil drought, Tishtar, Apoush
 • Soniya Bahro Benamar *, Asgar Salahi Pages 55-74
  This paper attempts to explore the characteristics of minimalism school in the selected tales of large environment delgosha  of  obayde gakani. Due to the proximity of  principles and characteristics of minimalism school as a Western School that in the twentieth of century with in flunences from conditions political , economic and cultural in he Europe forming to the Iranian stories that  they having a long history in the trans literature of classical in format discipline and prose , and with regard to the origin of these two types of literature that were formed in different cultural contexts, investigating this topic in stories  of big environment  obayde gakani is necessary. The study was conducted by noting and analyzing the content and its aim is to provide minimalism school’s effects in selected stories obayde gakani. The most important findings of this research are as follow: 1- The similarity and high proximity the story of minimalist school’s features with Iranian stories.2- superiority of  obayde gakani story on minimalist from content aspect.3- expressing clear boundary of minimalist school with Iranian stories.
  Keywords: Minimalism, story literature, Dsegosh, Obayde Gakani
 • Majid Sarmadi *, Parvin Naghdi, Raziyeh Bayat Pages 75-96
  According to Jung's views on the influence of archetypes on the journey of human individuality, Ms. Carol Pearson presented twelve archetypes of personality and described this journey as three stages of the hero's journey: preparation, travel and return. It turned out that every human being can reach his true self by being on this journey and with the guidance of the twelve archetypes. One of the heartwarming stories in Persian literature is the story of Bahram Gore's behavior in the seven military bodies, which is completely consistent with the three stages of self-knowledge and individuality in Pearson's psychology, which can be introduced as a model for eliminating the contradiction of contemporary human life. Be. In this story, the hero (Bahram) prepares for a mythical journey with the guidance and evolution of archetypes (innocent, orphan, warrior, patron) and with the energy of archetypes (seeker, lover, destroyer, creator) in the utopia of the seven domes, his inner world. Explores and achieves true self, and in return, with the help of archetypes (ruler, sorcerer, sage, looter), transforms the realm of his kingdom and the outside world, and attains enlightenment and salvation
  Keywords: Ancient Pattern Criticism, Championship Travel, awakening the heroes within, haft peykar nizammi, Bahram
 • Afsane Shirshahi * Pages 97-110
  Verbal humor is a branch of discourse analysis and discourse analysis is a branch of linguistic knowledge that aims to examine the content of the word in context and examines linguistic, social, and cultural characteristics in order to explain how meaning and work evolve. The linguistics of discourse analysis can provide an appropriate application in the analysis of dramatic texts and provide a comprehensive explanation of all aspects of the structure of the language of the text and the tools that are effective in generating verbal humor. Therefore, in addition to the linguistic analysis of verbal satire, patterns can also be introduced to create humor. Since understanding and comparing the discourse of the literary works of the world and comparing them, helps us to understand human phenomena, it is therefore necessary to pay attention to the two famous comedic works of Iran and America from this perspective. For this purpose, the author sought to compare the comedy of Daiijan Napoleon by Iraj the Doctor and the Neil Simon's The Pokémon based on the discourse analysis approach. In this article, after defining verbal humor, elements such as "contradiction", "exaggeration" and "mojahedin", "word play", "repetition" and "dramatic irony" as factors in creating "verbal humor" on the story of Daei Jhan Napoleon ”and“ Pokémon ”are analyzed and presented with examples. According to the findings of this study, in Napoleon's Daiyan, all sorts of humor arise from verbal arrays, but in keywords, the author is not very careful in choosing words, and is more concerned with the content. In the semantics of language too, the irony of the contradiction in both works is high.
  Keywords: Neil Simon, Iraj Pezeshkzad, Verbal Physican, story
 • Erahim Zaher *, Hamid Rezayi Pages 111-129
  In this research, the issue of colonization in the twenty-first decade, the approaches and discourses that have been formed in this field and their way of representing them in selected Persian novels by descriptive analytical method have been investigated. To this end, the problem of colonialism and the presence of colonists in the twenty-first decade in Iran was investigated and then the representation of this presence in the selected Persian novels was analyzed. The results of the research show that in these novels, more attention is paid to the political and then economic impact of the colonial presence in Iran and to the less attention paid to cultural and social issues. Three discourses are featured in these novels: anti-colonialist discourse with "good" appearances and prevailing voices in these novels, and the discourse of the monarchist and colonialists, representing these two discourses, are "bad" "It has been an exponential.In the novels studied, the authors have tried to convey the issue of colonialism in the twenty-thirty decades of fiction, and by doing so, while reflecting historical events, their novels turned into a platform for awareness and the struggle against colonialism Convert
  Keywords: novel, colonialism, politics, economics, Oil
 • Mandana Alimi *, Sara Javid Mozaffari Pages 131-153
  Postmodernism is a broad semantic field that was initially used to describe stories and novels in which different writing styles were combined. In this essay, the authors intend to take advantage of postmodernist techniques such as: Angle change, time and space shuffle, ambiguity, side effects, Intertextuality and Hypertextuality, Contradiction, figures of speech and poetic language, Deprivation of authority, the collapse of the grand narratives, steam of narration, collage, change the focus of narration and mythology and so on… review and analyze this novel. The purpose of this article is also to answer this question: "What are the most important postmodern components of Bijan Najdi's work?" The research method in this article is also theoretical based on the purpose of this study and from a research methodological point of view, it is a descriptive-analytical research.
  Keywords: Postmodernism, Bijan Najdi, intertextuality, the interaction of transtextuality, macro narratives, mythology
 • A Gh Pages 153-161

  The mission of structuralism in the field of literature, the analysis of writing, the separation of works and literary genres, is to examine the external factors influencing the emergence of an artistic genre. Proponents of this school have introduced rules for describing authors' work, which introduces the aesthetic aspects of a work and compares the writing to other works, while facilitating criticism and evaluation of the work, revealing the extent of its creative potential. Because of its semantic complexity, the traditional type requires more study than contemporary writings. This essay examines the four mystical authorities (in madness, in love, in travel rituals and in Sufism) according to the rules of structuralism, and concludes that the content of this literary work has always been mystical moral advice. The author has made no effort in word-making and composition, and he has completed the beginning and end of the authorities without stroke and injury. Judge Hamid al-Din has built an education in intent and has not neglected to use the form of rhetoric and eloquent Arabic and Persian rhetoric, and has shown the art of guaranteeing and inserting Persian poems and poetry.

  Keywords: Hamidi Authorities, Mystical Anecdotes, Structuralism
 • Fateme Ghalandarzade Daryae Pages 173-188

  Accounting for the association between woman and nature, ecofeminism accentuates the view that in the texts, women are equated with nature and men with culture, and denotes the dichotomy derived from the view that women betoken body and emotion and that men signify reason and logic. Accordingly, this investigation endeavors to scrutinize the novel, "Intertwined with Convoluted Time," from the perspective of ecofeminism via the qualitative content analysis with a descriptive and analytical focus. The findings elucidate that there is a reciprocal relationship between the exploitation of nature and women in this novel. Woman is the earth; by devastating or murdering a woman, the land is desiccated and prosperity is wrecked. Nature is womanly portrayed. Khan Dai's character in the novel, like the drought dragon in the folk tales, prompts death and harm to women as well as drought and destruction to the earth. Through a deconstructive viewpoint and a scrutiny from a patriarchal benchmark, the author delineates a woman as an emancipator, who vanquishes prevalent stereotypes and triumphs over the drought dragon, illustrated in the allegorical destruction of her grandmother's house.

  Keywords: Ecofeminism, folk tales, Myth, Deconstruction
 • Esa Najafi *, Farahnaz Haidarinasab Pages 189-206
  Critical discourse analysis is an interdisciplinary branch of linguistics that examines the hidden power relations and ideological processes in linguistic texts to analyze the sociology of language. Marzbannameh is one of the allegorical texts of pre-Islamic Iran in which the author deals with the pathology of socio-political issues of his time or previous periods. This writing aims to analyze the critical discourse of the text of the story of "Zirak and Zarvi" from the sixth chapter of Marzbannameh based on the theoretical framework of Norman Farklaf, in three levels: description, interpretation and explanation in a descriptive-analytical way. The result is that this text, while recounting the actors' communication system based on the hierarchy of power in pre-Islamic Iranian society, plays an important role in conveying the prevailing beliefs and values in society and the discourse of the characters in the story. In order to consolidate the political thought of the author and the intellectual space and power of the possibilities available in the speech of the characters of the story, the explanation of why this text was produced according to the prevailing policy of that period.
  Keywords: Norman Fairclough, Marzbannameh, Critical Discourse, Language Power, Ideology
 • Saeid Velayati *, Ezzat Molla Ebrahimi Pages 207-226
  The time element is the most important matter and is one of the integral components of narration. Ihsan Abd al Qudus (1919. 1990 AD),is one of Romanticism storyteller in the modern Arabic literaturr, writer of the novel soghubon fessoghel asvad bring up an image of African society in 1960 s. This study reviws with an dsscriptivv analysis method and whit consideration of Gerar ganete theory of narrative time, as the most complete theory of narrative time element in three stages order, duration and frequency, studies the novel of soghubon fessoghel asvad. The results were obtainet from the 19/98 of the novel were narrated by flashinh back or a time leap in the normal course of his narrative at 41 point with retrospectively, which involves 15/85 of the novel and at 44 point with reference to future that includes 4/13 of the novel. Continuance in this novel that is 259 pages and including calendar tim would be 665 days, 2/567 days evaluat for each page. The average acceleration of the novel is 10/02 days per pages wich indicates a negative rhythm of the text. In the novel was common to function various types of frequency and frequent repeats with frequent storytelling, for instance 23 events at the same time and telling them over and over again is the reason why the novel has been slow.
  Keywords: novel, The time element, Gerard ganette, Decelration