فهرست مطالب

یافته - پیاپی 22 (پاییز 1383)
 • پیاپی 22 (پاییز 1383)
 • 76 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/08/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • خلیل الله ناظم، بهشاد بوذری پور بویینی، عبدالرضا توکلی صفحه 3
  گلوکزآمین و کوندروتین سولفات اجزای تشکیل دهنده غضروف مفصلی هستند و در خصوصیات فیزیولوژیک و مکانیکی این بافت نقش دارند. گلوکز آمین به عنوان ماده پیش ساز واحد دی ساکاریدی در مولکول گلوکز آمینوگلیکان غضروف نقش مهمی دارد.
  استفاده از گلوکزآمین و کوندروتین سولفات جهت درمان علامتی استئوآرتریت مورد بحث است و دلایل موافق و مخالف فراوان دارد. صنعت تولید این مواد دارویی طبیعی یک پدیده غیر قابل تنظیم است. این محصولات تحت آزمایش دقیق قرار نگرفته اند؛ کیفیت پایین دارند و اغلب جز فعالی در ترکیب آنها وجود ندارد. با این حال در ارزیابی اثر این مواد طبیعی در محیط مطمئن مصنوعی In vitro و In Vivo (حیوانات آزمایشگاهی و انسان)، شواهد کلینیکی کارآیی و منظم بودن این محصولات را نشان داده است.
  این محصولات می توانند جایگاه مهمی در درمان غیر جراحی استئوآرتریت داشته باشند. از جمله این محصولات می توان به گلوکزآمین و کوندروتین سولفات اشاره کرد که مدارک متعدد از جمله بیوشیمی کشت بافت مدلهای حیوانی و انسانی آرتریت و شواهد رادیولوژیک، نقش این دو ماده را در درمان استئوآرتریت و جلوگیری از عوارض آن تایید کرده است.
  بعد از اینکه تشخیص استئوآرتریت مسجل شد این دو ماده طبیعی نقش خط اول درمان برای بهبود علامتی بیماری و نیز پتانسیل تغییر ماهیت و ساختار بیماری را دارند. گلوکزآمین باید با دوز 400 میلی گرم روزانه داخل عضلانی و یا 1500 میلی گرم خوراکی حداقل برای یک ماه تجویز شود.
  کلیدواژگان: گلوکز آمین، کوندروتین، استئوآرتریت، غضروف
 • تاثیر عصاره گیاه بومادران Achillea millefolium L بر روند اسپرماتوژنز و...
  پریسا کریشچی، کاظم پریور، سیدعلی حائری روحانی، عبدالحسین روستاییان صفحه 13
  مقدمه
  با توجه به مشکلات بی شمار ناشی از روند افزایش جمعیت، مطالعه روش هایی که بتواند با پایین آوردن نرخ رشد جمعیت این روند را دچار وقفه سازد، حایز اهمیت است. هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره گیاه بومادران بر روی باروری موشهای بالغ نر نژاد Balb/c بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که از نوع بنیادی - عملی است، عصاره به صورت الکلی (اتانولی) از گلهای گیاه تهیه گردید و پس از تعیین دوز کشنده (LD50) به میزان 1.2g/kg/bw تعیین شد. تزریقات به روش درون صفاقی به مدت 5 روز متوالی بر روی 20 موش بالغ نر نژاد Balb/c با وزنی معادل 28-32g انجام گرفت. در این تجربیات علاوه بر گروه تجربی از دو گروه کنترل و Sham (تزریق حلال) نیز استفاده گردید. دو هفته پس از آخرین تزریق، موشها به وسیله اتر بیهوش و سپس تشریح شدند. ابتدا خونگیری انجام گرفت و سپس بیضه و اپیدیدیم حیوانات جداسازی شده و پس از اندازه گیری قطر و وزن بیضه ها نمونه ها در محلول بوئن تثبیت و برای مطالعات بافت شناسی آماده شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از این تحقیق هیچ گونه تغییر معنی داری در وزن حیوانات، وزن، حجم و قطر بیضه ها بین گروه های مختلف نشان نداد. مطالعه ساختار بافتی لوله های اسپرم نشانگر از بین رفتن نظم سلولی، کاهش تعداد سلولهای زاینده و مرگ سلولی بود. مطالعه اپیدیدیم حیوانات مورد آزمون نشانگر وجود اسپرماتیدهای نابالغ در این ناحیه بود. مطالعات سنجش هورمونی نشانگر کاهش میزان LH و تستوسترون می باشد؛ اما تغییری در میزان FSH مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این کار تحقیقاتی نشان می دهد که عصاره گیاه بومادران را می توان به عنوان یک ترکیب ضد باروری در جنس نر مطرح کرد که اثرات آن برگشت پذیر است.
  کلیدواژگان: گیاه بومادران، اسپرماتوژنز، ناباروری، موشهای نژاد Ball، C
 • امیرعباس رحیمی، محمدحسن شاه حسینی، قاسم آهنگری، فرهاد شاهسوار، سید محسن سید رضایی تهرانی صفحه 19
  مقدمه
  تعیین جنسیت گذشته از این که از نظر والدین دارای ارزش خاصی است، در بیماری های وابسته به جنس نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه تعیین جنسیت جنین در موارد مشکوک به بیماری های مغلوب وابسته به X در سه ماهه اول بارداری به روش مولکولی بود.
  مواد و روش ها
  بعد از جمع آوری 74 نمونه از پرزهای کوریونیک (CV) و جدا کردن آنها از نمونه های مادری،DNA آنها استخراج شد و پس از انجام واکنش زنجیره ای پلیمر از (PCR)، جنسیت آنها تعیین شد. هم چنین بعد از افزایش حساسیت، سیستم قادر به تعیین جنسیت یک سلول بیوپسی شده از جنین بود، آنالیز آماری با استفاده از آزمون دقیق فیشر انجام گرفت.
  یافته ها
  جنسیت نمونه های CV به وسیله PCR تعیین شد. نتایج آن تعداد از نمونه هایی که موفق به ارتباط با خانواده های آنها شدیم، با جنسیت جنینهای متولد شده یکسان بود (P<0.001). بعد از افزایش حساسیت سیستم، جنسیت 13 نمونه جنینی که در مراحل مختلف سلولی بودند تعیین شد. هم چنین جنسیت دو نمونه تخمک لقاح نیافته (سلول هاپلوئید) و یک تخمک بارور شده؛ ولی تقسیم نشده (سلول دیپلوئید)، تعیین شد.
  نتیجه گیری
  تعیین جنسیت جنین قبل از تولد در سه ماهه اول بارداری، از تولد کودکان بیمار جلوگیری کرده و هم چنین از ارتباط عاطفی مادر با جنین در موارد سقط می کاهد. هم چنین در موارد لقاح آزمایشگاهی (IVF) با شناسایی جنس جنین و انتقال جنین مونث به مادر در بیماری های مغلوب وابسته به جنس می تواند کاربرد داشته باشد. کاربرد دیگر آن در کنترل جمعیت جوامع در مواردی است که زوجها تمایل به داشتن جنس خاصی از کودک را دارند. سیستم مولکولی اپتیمایز شده فوق که بر اساس ژن آمیلوژنین طراحی گردید، می تواند جنسیت را در نمونه های خون، CV و در مرحله تک سلولی IVF با حساسیت و ویژگی بالا تعیین نماید.
  کلیدواژگان: واکنش زنجیره ای پلیمراز، ژن آمیلوژنین، تعیین جنسیت، بیماری های وابسته به X
 • علی مجتهدی، محمد جواد طراحی، اصغر سپهوند، آذردخت خاکپور، اسماعیل رادسری، مریم توسلی، اعظم رضوانی صفحه 27
  مقدمه
  لیستریا منوسایتوژنز به عنوان یک پاتوژن جدی انتقال یابنده از طریق مواد غذایی شناخته شده است. مشخص شده است که مواد لبنی ممکن است منبع سویه های لیستریا باشند که منجر به لیستریوزیس انسانی شود. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان آلودگی لیستریایی از محصولات لبنی ارسالی به آزمایشگاه اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی لرستان بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی 720 نمونه مواد لبنی مختلف ارسالی به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی کنترل مواد غذایی استان لرستان از نظر وجود گونه های لیستریا مورد بررسی قرار گرفت. یک سری تستهایی شامل تولید کاتالاز،CAMP، وگز پروسکوئر (VP)، همولیز بتا و تخمیر قندهایی مانند گزیلوز و مانیتول برای تشخیص لیستریا به کار رفت و در نهایت تست آنتی بیوگرام برای تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی انجام پذیرفت.
  یافته ها
  لیستریا منوسایتوژنز در 9.72% نمونه ها و لیستریا اینوکوا و لیستریا سیلیگری به ترتیب در 5.83% و 1.11% نمونه ها یافت شد. گونه های دیگر لیستریا در این بررسی ایزوله نگردید. در تست آنتی بیوگرام همه ایزوله ها به پنی سیلین، آمپی سیلین، کوتریموکسازول و جنتامایسین حساس بود و 5 ایزوله لیستریا منوسایتوژنز به اریترومایسین مقاوم بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که مواد لبنی آماده مصرف بوده و امکان آلودگی آنها با گونه های لیستریا زیاد می باشد لذا جداسازی و تشخیص این باکتری در مواد لبنی حایز اهمیت است.
  کلیدواژگان: لرستان، لیستریا، مواد لبنی، آنتی بیوگرام
 • رقیه عباسعلی پورکبیره، حسین محجوب صفحه 31
  مقدمه
  یکی از راه های پیشگیری از بارداری، استفاده از مدروکسی پروژسترون استات است که در آن فقط از پروژسترون استفاده شده و برای مدت چندین ماه از وقوع تخمک گذاری جلوگیری می کند. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات برخی لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم بعد از 3 و 6 ماه مصرف دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) در زنان داوطلب بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه پارامترهای تری گلیسرید، کلسترول، -HDL کلسترول و -LDL کلسترول بیست و یک نفر از داوطلبانی که برای بار اول جهت تزریق DMPA به درمانگاه شهدای همدان مراجعه کرده بودند، هر سه ماه یکبار اندازه گیری شده و نتایج به دست آمده با روش آماری Repeated Measurnment ANOVA و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد طی شش ماه مصرف DMPA مقدار کلسترول و -LDL کلسترول کاهش (P<0.001) و -HDL کلسترول افزایش (P=0.045) معنی داری یافته و تغییری در مقدار تری گلیسرید از نظر آماری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  بنابر نتایج حاصل از این مطالعه می توان نتیجه گرفت خطر بروز تصلب شرائین در استفاده کنندگان DMPA وجود ندارد، با این حال ارزیابی سالانه الگوی لیپیدی در زنان مصرف کننده DMPA به مدت طولانی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: دپو مدروکسی پروژسترون استات، سرم، لیپید و لیپوپروتئین ه
 • روح الله دهقانی، طاهره خامه چیان، حسن وطن دوست، محمدعلی اسدی، لیلا ایرانشاهی، سید غلامعباس موسوی صفحه 37
  مقدمه
  کژدم گادیم Hemiscorpius lepturus (همیسکورپیوس لپتروس) یکی از کژدم های خطرناک دنیا و ایران است. این کژدم در استانهای جنوبی به ویژه در خوزستان مسوول گزش تعداد زیادی از افراد بوده که پی آمد آن عوارض خطرناک و طولانی و گاهی مرگ است. با توجه به این که مطالعه اثرات زهر این کژدم در حیوانات آزمایشگاهی می تواند، مکانیسم عمل زهر را روشن نموده و کمک زیادی به درمان کژدم زدگان نماید لذا بررسی اثر زهر کژدم گادیم در تغییرات پاتولوژیک اندام های رت انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی بر روی 101 رت از یک نژاد و سن تقریبی 3-2 ماهه و وزن 250-200 گرم صورت پذیرفت. رت ها به طور تصادفی به دو گروه شاهد و تجربی تقسیم شدند. به گروه شاهد (0.1 سی سی سرم فیزیولوژی و گروه مورد 0.1 سی سی سرم فیزیولوژی که حاوی یک میکرولیتر زهر تازه کژدم گادیم بود در پوست تزریق گردید. سپس تغییرات موضعی و یا زخم با گروه شاهد قبل و بعد از تزریق با آزمون های آماری Fisher exact test مورد تحلیل قرار گرفت. بافت کبد، کلیه، طحال در آتوپسی برداشت شد و جهت تشخیص تغییرات پاتولوژیک با میکروسکوپ مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که تزریق زهر کژدم گادیم در 55 درصد موارد در پوست رت موجب زخم گردیده است. تغییرات پاتولوژیک در اثر تزریق زهر این کژدم در کبد به میزان 70.6 درصد، در کلیه 35.3 درصد و در طحال به میزان 27.4 درصد رخ داده است. تغییرات پاتولوژیک در این اندامها شامل خونریزی، احتقان نکروز با درجه های شدید تا ملایم بود.
  نتیجه گیری
  زهر کژدم گادیم در ایجاد آسیب پوستی یا زخم، تغییرات پاتولوژیک در کبد، کلیه و طحال رت، نقش دارد. بررسی ضایعات پوستی و تغییرات پاتولوژیک در اندام های مختلف در موارد انسانی، به صورت بیوپسی و آتوپسی موجب شناخت اثرات این زهر در انسان و در نتیجه درمان مناسب تر مصدومین می شود.
  کلیدواژگان: تغییرات پاتولوژیک، رت، کژدم Hemiscorpius lepturus
 • فاطمه ولی زاده، مرضیه شهابی، یدالله محرابی صفحه 43
  مقدمه
  ترس از درد و صدمه یکی از مهمترین مشکلات کودکان بیمار است و در صورتی که هنگام اقدامات تشخیصی و درمانی دردناک از روش های تسکین دهنده مناسب استفاده نشود، این امر نتایج منفی قابل توجهی را به بار خواهد آورد. این کارآزمایی بالینی به منظور تعیین و مقایسه تاثیر دو روش انحراف فکر با استفاده از موسیقی و تکنیک تنفس منظم هی - هو بر شدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان 12-6 ساله انجام شده است.
  مواد و روش ها
  30 کودک مبتلا به تالاسمی بر اساس مشخصات واحدهای مورد پژوهش از بین کودکان مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد به روش نمونه گیری در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب شدند، از پرسشنامه مشخصات فردی، مقیاس خود گزارشی اوشر و مقیاس رفتاری چئوپس جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. هر یک از نمونه ها در سه مرحله یعنی در سه مراجعه متوالی جهت ترانسفوزیون مورد بررسی قرار گرفتند. در مراجعه اول رگ گیری به روش معمول یعنی بدون استفاده از انحراف فکر، در مراجعه دوم با استفاده از موسیقی جهت ایجاد انحراف فکر و در مراجعه سوم با استفاده از تکنیک تنفس منظم هی - هو جهت ایجاد فکر، اجرا شد. در هر سه مراجعه شدت درد رگ گیری با استفاده از معیار چنوپس حین رگ گیری و معیار اوشر 5-3 دقیقه بعد از رگ گیری تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بر اساس هر دو معیار، در روش معمول شدت درد رگ گیری، متوسط بود؛ اما در روش های استفاده از موسیقی و تکنیک هی - هو شدت درد خفیف بود. هم چنین مقایسه شدت درد رگ گیری به سه روش فوق نشان داد که هر دو روش موسیقی و تنفس منظم هی - هو شدت درد رگ گیری کمتری نسبت به روش معمول داشتند(p<0.0005) و در این میان موسیقی دارای کمترین شدت درد بود.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود پرستاران از این روش تسکین درد جهت مراقبت از کودکانی که مکررا تحت اقدامات درمانی و تشخیصی کوتاه مدت قرار می گیرند استفاده کنند. به این ترتیب از اثرات منفی درد بر کودکان جلوگیری و همکاری آنها را در انجام اقدامات درمانی بیشتر نموده و باعث بهبود کیفیت زندگی و رشد تکامل کودکان بیمار شوند.
  کلیدواژگان: درد، رگ گیری، تنفس منظم هی، هو، موسیقی، انحراف فکر
 • غلامعلی سبزواری نژاد صفحه 51
  مقدمه
  ترماتودهای کبدی، انگل مشترک انسان و دام هستند که در دامها موجب خسارات فراوان می شوند. انسان به عنوان میزبان اصلی انگل در مسیر آلودگی قرار می گیرد و ضایعات کبدی، مخاطرات بهداشتی در جوامع انسانی به بار می آورد. هدف از این پژوهش، بررسی شیوع آلودگی دام ها به تروماتودهای کبدی بر اساس نوع دام، جنس دام واکسیناسیون تهیه لام های آموزشی از ترماتودهای کبدی بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت توصیفی - مقطعی انجام گرفت و جامعه مورد مطالعه دامهای کشتار شده در کشتارگاه خرم آباد بوده که کبد 2912 دام مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین نوع آلودگی دام، انگل ها از کبد دام جدا شده و رنگ آمیزی شدند.
  یافته ها
  میزان آلودگی در بز، گوسفند و گاو به ترماتودهای کبدی به ترتیب 8.6، 8.2 و 7.9 درصد بوده، بیشترین میزان آلودگی دام ها مربوط به دیکروسولیوم بوده و هم چنین 9.3 درصد دام های ماده و 8 درصد دام های نر آلوده بوده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان شیوع آلودگی دام ها به ترماتودهای کبدی و زیانهای اقتصادی فراوان ناشی از آنها لازم است جهت کاهش آلودگی در دام ها، دامپروری به سمت صنعتی شدن سوق داده شود و از علوفه بهداشتی و عاری از آلودگی جهت تغذیه دام ها استفاده گردد.
  کلیدواژگان: ترماتودهای کبدی، دام، رنگ آمیزی، شیوع
 • فریبا طرهانی، مرضیه مومن نسب، بهرام دلفان، آذر زنده کار، مهیار زمان صفحه 55
  مقدمه
  هیپروبیلی روبینمی که مشکل شایع و اکثرا خوش خیم نوزادی است که در 80% نوزادهای نارس و 60% نوزادان رسیده رخ می دهد. از روش های درمان زردی، فتوتراپی، تعویض خون و تجویز برخی مواد خوراکی از قبیل شارکول، کلستیرامین و آگار است که با ممانعت از جذب روده ای بیلی روبین سطح سرمی آن را می کاهند. در فرهنگ بوم ایران به ویژه در استان لرستان از ترنجبین به عنوان کاهنده به کرات استفاده می شود. هدف این تحقیق بررسی اثر ترنجبین خوراکی در کاستن زردی نوزادان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی در نوزادان رسیده با وزن بالای 2500 کیلوگرم و بدون هر گونه فاکتور خطر انجام شد. به گروه مورد (41 نوزاد) 1cc/kg هر 12 ساعت، سوسپانسیون 30 گرم درصد ترنجبین خوراکی علاوه بر فتوتراپی تجویز و در گروه شاهد فتوتراپی به تنهایی انجام شد. سطح بیلی روبین توتال و مستقیم هر 24 ساعت اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون t تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  آزمون t نشان داد بین طول مدت بستری دو گروه تفاوت معنی داری نداشته است. هم چنین بیلی روبین توتال و ترنجبین دو گروه بعد از 24 ساعت تفاوت معنی داری نداشته است؛ ولی بیلی روبین مستقیم 48 ساعت پس از شروع ترنجبین به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود (P=0.014).
  نتیجه گیری
  علیرغم باورهای بومی مبنی بر تاثیر ترنجبین در کاستن زردی نوزادان تجویز این ماده اثر قابل توجهی در درمان زردی نداشته و به عنوان درمان زردی پیشنهاد نمی شود.
  کلیدواژگان: ترنجبین، زردی، بیلی روبین، نوزادان
 • زاهد صفی خانی، سید رشید الدین کلانترمهدوری صفحه 59
  مقدمه
  حالب دو گانه یکی از ناهنجاری های مجاری ادراری است که ممکن است به صورت کامل یا ناکامل پدیدار گردد. حالب دو شاخه ناکامل تحت عنوان حالب Bifid معروف است. این ناهنجاری به علت اختلال در تکامل جوانه حالبی که برخاسته از مجرای مزونفریک است، در حدود هفته پنجم زندگی داخل رحمی ایجاد می گردد؛ به طوری که جوانه حالبی (Uretric Bud) به داخل بافت متانفروز نفوذ می کند؛ اما این جوانه حالبی اگر قبل از نفوذ به درون بافت متانفریک به علت اختلال تقسیم شود حالب دو گانه را ایجاد می نماید که دارای یک دهانه خروجی به درون مثانه می باشد.
  حالب دو شاخه که در گذشته هم دیده شده با دیگر ناهنجاری های مادرزادی از جمله سندروم Goltz همراه بوده است. مطالعات اخیر در سال 2000 روی تصاویر Urogram فقط 3% حالب دو شاخه را گزارش کرده است و در کتاب مرجع Grant''s دو شاخه شدن حالب و لگنچه به میزان 5 صدم درصد گزارش شده است.
  معرفی موارد: گزارش حاضر مربوط به جسد مرد 65 ساله ای است که در گروه آناتومی دانشکده پزشکی برای دانشجویان پزشکی مورد تشریح قرار گرفت. پس از تشریح حفره شکم، مشاهده شد که علاوه بر بزرگ بودن کبد و طحال و قطور بودن وریدهای کلیوی و بزرگ سیاهرگ زیرین، هر دو کلیه هم به طور غیر طبیعی بزرگ و حالب سمت چپ تا لبه لگن حقیقی دو شاخه شده و بعد از آن به هم پیوسته اند؛ اما در کلیه سمت راست فقط لگنچه دو شاخه شده و حالب از قطب تحتانی کلیه به پایین مسیر طبیعی خود را پیموده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اکثر تحقیقات به عمل آمده این گونه موارد همراه با ناهنجاری بوده اند؛ ولی گزارش حاضر با دیگر ناهنجاری های مادرزادی همراه نبوده است. البته علل رویان شناسی این امر و تشکیل حالب دو شاخه مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: حالب، لگنچه دو شاخه، گزارش مورد، مجاری ادراری
|
 • Khalilollah Nazem, Behshad, Bozari Poor, Boeeni, Abdolreza Tavakoli Page 3
  Background
  Glucosamine and chondroitin sulfate are integral components of articular cartilage and they have important role to the physiologic and mechanical properties of this tissue. Glucosamine is acting as the precursor of the disaccharide unit in glucosaminoglycans (GAGs) of Cartilage.
  Materials And Method
  The use of glucosamine and chondroitin sulfate for the symptomatic treatment of osteoarthritis has been always a subject of controversy. the whole nutraceutical industry is essentially unregulated, with manufacturers making outrageous claims on products that have never been tested accurately at all, and they have poor quality, and occasionally lacking in any active ingredient, however for the nutriceutical evaluated here, there is abundant in vitro, in vivo, (animal clinical, and human) clinical evidence of both their efficacy and safety.
  Results
  They deserve a prominent place in the armamentarium of nonsurgical treatment of osteoarthritis. Abundant basic science evidence suggests that glucosamine and chonddroitin sulfate should be beneficial in the treatment of osteoarthrits. A growing body of veterinary and human clinical evidence shows that they are effective in reducing the symptoms of arthritis in both animals and humans.
  Conclusion
  However, after the Diagnosis of osteoarthritis is made, these two nutraceuticals deserve a first line position in the symptomatic management of the disease with the potential for disease and even structural modification. 400 mg of glucosamine daily or 1500 mg orally should be taken for at least one month.
  Keywords: Glucosamine, osteoarthritis, cartilage
 • Amir Abbas Rahimi, Mohammad Hasan Shahoseini, Ghasem AhangariÆ Farhad Shahsavar, Seyed Mohsen Seyedrezaye Tehrani Page 19
  Background
  Detection of fetal sex is valuable for parents. The aim of this study was detection of fetal sex in suspect cases recessive related to sex disease in first trimester of pregnancy.
  Material And Method
  After collecting C.V samples and separating from mother’s samples, their DNAs have been extracted, then doing PCR, finally the sex of them detected. Also, after increase in sensitivity of system will be able to detection sex of a cell that obtain by PCR. A statistical analysis was made using the fisher test.
  Results
  sex of 74 samples chorionic villous detected by PCR only success to related with many family for following, but also the sex was correct. After increasing in sensitivity of system, detected the sixteen fetuses that was in different stage cellular. Also detected two unfertilized ovum and fertilized ovum but no divided.
  Conclusion
  Sex detection of fetus before delivery, in first trimester of pregnancy will be preventing to new born patient babies, and also decrease the love and relation between mother and her newborn. It can be used in detection of recessive sex related disease in IVF cases for sex detecting and transfer female fetus to her mother. Another application is for control of population. This optimized molecular which designed based on amelogenin target, detect sex in blood samples C.V single cell PCR with high sensitivity & specificity.
  Keywords: Nested, PCR, amelogenin gene, sex determination, x, linked disease
 • Ali Mojtahedi, Mohammad Javad Tarrahi, Asghar Sepahvand, Azar Dokht Khakpour, Esmaeel Radsari, Maryam Ttavasoli, Azam Rezvani Page 27
  Background
  Listeria monocytogenes has been identified as a serious food-borne pathogen. There is concern that raw dairy products maybe source of listeria strains responsible for human listeriosis. The aim of this study was determination of listeria from daily products which transferred to laboratory of food stuffs in Lorestan.
  Materials And Methods
  In this study 720 different dairy samples sent to the food stuffs control laboratory were analyzed for the presence of listeria spp. A series of test including catalase production, CAMP test, VP and fermentation of xy lose and manitol were used for listeria identification. Finally antimicrobic resistance was determined.
  Results
  Listeria monocytogenes was found in 9.72% of the samples and listeria innocua and listeria seeligeri were found in 5.83% and 1.11% of the samples, respectively. There were not any other isolated of listeria In the antibiogram, all of isolates were susceptible to penicillin, ampicillin, co-trimoxazole, and gentamycin and 5 isolates were resistant to erythromycin.
  Conclusion
  In view of that dairy products were ready to eat and there were possibility of contaminated by listeria spp. So, isolation and diagnosis of this in dairy products is important.
  Keywords: Lorestan, listeria, dairy products, antibiogram
 • Roghaye Abbasalipour, Kabireh, Hosein Mahjub Page 31
  Background
  A progestogen-only contraceptive is using of Medroxy progesterone acetate, which prevent inhibits ovulation for several months. The purpose of this study was to evaluate changes in metabolic parameters after three and six month use of Depot Medroxy progesterone Acetate (DMPA) in female volunteers. Materials and methos: Triglyceride, Cholesterol, HDL-Cholesterol and LDL-cholesterol of the twenty one of volunteers for DMPA acceptors for the first time in the Hamedan Shohada infirmary, were detected every three-month. The data were analyzed using repeated measurement ANOVA by statistical package of SPSS.
  Results
  The results showed a significant decrease in serum Cholesterol and LDL-Cholesterol (P<0.001) also, HDL-cholesterol was increased (P=0.045), but there were no statistically significant changes in serum Triglyceride during 6 months of DMPA injection.
  Conclusion
  It can be concluded, there is no risk of arteriosclerosis for DMPA users, however, monitoring the lipid profile annually in women using DMPA for long duration is suggested.
  Keywords: Depot medroxy progesterone acetate, lipids, lipoprotein, serum
 • Rohollah Dehghani, Tahereh Khamechian, Hasan Vatandost, Mohammad Ali Asadi, Leila Iranshahi, Seyed Gholam Abbas Mosavi Page 37
  Background
  Hemiscorpius lepturus is one of the dangerous scorpions in the world and also in Iran. This kind of scorpion in southern provinces, especially in Khoozestan, has been responsible for stinging a lot of people that resulted in long-standing and dangerous side effects and sometimes mortality. As the study of the effects of this scorpion venom on some laboratory animals can determine the action mechanism and help us to cure people stung by scorpion. So this study has been done on the effects of Hemiscorpius lepturus venom on pathologic change of Rat organs.
  Materials And Methods
  An experimental study has been done on 101 Rats of the same race with approximate age of 2-3 months, and 200-250gr weight. They were divided to groups, control and experimental. 0.1CC physiology serum was injected to everyone of the control group skin and 0.1CC physiology serum with one microlitre of fresh Hemiscorpius lepturus venom to everyone of experimental group. Then the local changes or ulcers, before and after injection, have been analyzed by statistical test of Fisher exact test. The tissues of liver, kidney and spleen were removed in autopsy and they were studied and compared by microscope to determine their pathologic changes.
  Results
  The results of study have shown that the injection of Hemiscorpius lepturus veniom into rat skins caused the ulcers in 55% of them, 70.6% pathologic changes were occurred in liver, 35.3% in kidney and 27% in spleen. The pathologic changes in these organs, inclusing haemorrage, congestion, necrosis were from were from severe to mild.
  Conclusion
  The heiscorpius lepturus venom has some effects on skin injury or ulcer and pathologic changes in liver, kidney and spleen of rats. The study of skin injuries and pathologic changes in different organs on human cases in Biopsy and Autopsy can lead to diagnosis of the effect of this venom on human being and consequently suitable cure for the injured. Keywords: Heiscorpius lepturus, scorpion, pathologic changes, Rat,
 • Fatemeh Valizadeh, Marziye Shahabi, Yadollah Mehrabi Page 43
  Background
  Intravenous cannulation is one of the most common painful procedures that is being used as a routine part of primary care or during diagnostic workups. This procedure is an invasion to physical and psychological space of children and it’s pain must be managed. This clinical trial has been conducted to determine and compare the effects of two music and Hay – Ho Rhythmic Breathing techniques on pain severity during intravenous cannulation in children 6-12 years old.
  Materials And Methods
  A convenience sample of 30 outpatient thalasemic children in Khoramabad Madani Hospital were chosen and studied as a single group. Data collection tools consisted of a questionnaire about demographic data and two scales, namely the Oucher the CHEOPS scale measuring child responses to pain during intravenous cannulation. Each subject was studied in three consecutive visits for transfusion. In the first visit, intravenous cannulation was performed with routine method (without any distraction method),in the second visit, with music distraction and in the third visit, with Hay–Ho rhythmic breathing technique.
  Results
  Results indicated that, based on the two scales, pain severity during intravenous cannulation in routine method was moderate and in music distraction and Hay–Ho rhythmic breathing was mild. In addition, results inddicated that pain severity during intravenous connulation with music distraction and Hay–Ho rhythmic breathing was less than routine method (P<0.0005) and in music distraction method had the least pain severity during intravenous cannulation.
  Conclusion
  It is suggested that nursing department use this method during intravenous cannulation in children so that this method decrease the negative effect of pain and develop the life of patient children.
  Keywords: Pain, Intravenous cannulation, Distraction, Music, Hay–Ho rhythmic breathing
 • Gholam Ali Sabzevarinezhad Page 51
  Background
  The flukes liver is common parasite of human and livestock that has effect on loss of economic. The human is final host parasites that infected of flukes liver. The fluke is a significant human health problem and damage liver of human.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was performed in the livestock of slaughtered in the slaughter house in Khormabad and 2912 livers of livestock were inspection.
  Results
  The results show rates infection in goats, sheep’s and cows with liver flukes was 8.6%, 8.2% and 7.9% respectively. And also infection rate was in 9.3% in female herbivorous and 8% in male herbivorous respectively.
  Conclusion
  in view of infection rate in flukes liver and loss of economic it is necessary to be industrialization in forage for nourishing of animals.
  Keywords: liver flukes, livestock, prevalence, staining
 • Fariba Tarhani, Marziye Momennasab, Bahram Delfan, Azar Zendehkar, Mahyar Zaman Page 55
  Background
  Hyperbilirubinemia is a common and usually a benign problem of neonates that affect on 80% immature and 60% term of them. Oral administration of nonabsorbable substances that bind to bilirubin in the intestinal lumen and reduce enteric absorption of bilirubin may reduce peak serum bilirubin. Activated charcoal, agar and cholestramin have been used but further study of this type of therapy is needs. In this study we assess efficacy of oral Taranjabin (mann), one of the traditional treatment in our area, in neonatal hyperbilirubinemia.
  Materials And Methods
  This clinical trial study was conducted in 86 neonates (41 and 45 newborns respectively in case and control groups). Subjects were selected among full term neonates whose weight were over 2500 gram and non of them suffered from any risk factor such as hemolysis, sepsis etc. case group (41 neonates) received oral suspension 30gr of Taranjabin 1 cc/kg q12hr pluses phototherapy and control group put under phototherapy alone. Blood sample were taken from them before treatment and once every 24 hours. Data were analyzed by SPSS variance test and T-test software.
  Results
  Results showed that there were no significant between two groups in total bilirubin level in the first and second day after Taranjabin administration and in hospitalization period in both groups (p=0.04%).
  Conclusion
  The efficacy of phototherapy in decreasing the serum bilirubin in neonatal jaundice cannot be augmented by oral Taranjabin, on the contrary of peoples’ belief.
  Keywords: Hyperbilirubinemia, neonate, taranjabin, bilirubin
 • Zahed Safikhani, Seyed Rashidedin Kalantarmahdavi Page 59
  Background
  Double ureter is one of the anomaly of urethra that appears complete or incomplete. Incomplete duplication of ureter is known as bifid ureter, this kind of anomaly may be formed due to some error or disturbance in development of the ureteric bud which arises from the mesonephric duct around the 5th week. The ureteric bud grows and penetrates in to the metanephric tissue at about32cond day. However, sometimes the ureteric bud may divide before penetrating the metanephric tissue thus, giving rise to a bifid ureter having a single opening in to the bladder. According to recent studies (in the year 2000) on an average 3% excretory urograms show ureteral duplication, and the reference book of Grant`s range it around 0.5%. Case report: The present report is a rare case of a male cadaver aged about 65 years which has been dissected for medical students in department of anatomy. In dissection of abdominal cavity we have found that both kidneys including the liver, spleen, renal veins and inferior vena cava are unexpectedly has become enlarged, also we have recognized that the left ureter has been doubled and it ran to the rime of the true pelvis, then it joined together and connected to the bladder. The right ureter however, was completely normal, but the pelvis has been doubled instead.
  Conclusion
  The majority of the investigations have reported this anomaly in association with other disease conditions but the present case is the unilateral incomplete bifid ureter & pelvis were associated with no other abnormality. The possible embryological reasons for the formation of bifid ureter are discussed.
  Keywords: Ureter, bifid, anomalies, case report