فهرست مطالب

خیال - پیاپی 11 (پاییز 1383)
 • پیاپی 11 (پاییز 1383)
 • 126 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/12/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • جستجوی مبانی فراتاریخی هنر اسلامی (2)
  ایرج داداشی صفحه 4
 • حکمت یونانی، موسیقی ایرانی
  حسن بلخاری قهی صفحه 24
 • ایقاع و دورهای ایقاعی در رسالات صفی الدین ارموی
  بابک خضرائی صفحه 46
 • دو جریان در موسیقی ایران در قرن پنجم
  احمد صدری صفحه 58
 • صفی الدین ارموی / مهرداد قیومی بیدهندی
  اکهارت نویبائر صفحه 64
 • نگاهی به برخی زوایای پنهان زندگی و شخصیت صفی الدین ارموی
  محسن محمدی صفحه 72
 • صفی الدین ارموی و چند ویژگی عصر او
  حسین میثمی صفحه 88
 • مسئله امانت در ترجمه ای از ادوار
  بابک خضرائی صفحه 102
 • دیباچه نگاری بر تصویر
  مهرداد وحدتی دانشمند صفحه 106
 • درباره هنر، فلسفه، فلسفه هنر / دیدگاه: اکبر تجویدی
  صفحه 117
 • خلاصه انگلیسی
  صفحه 122