فهرست مطالب

مدیریت بازاریابی هوشمند - پیاپی 1 (فروردین و اردیبهشت 1399)

نشریه مدیریت بازاریابی هوشمند
پیاپی 1 (فروردین و اردیبهشت 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/02/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • آیسان اکبرزاده*، محمد محمودی میمند صفحات 1-27

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری بر وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت مشتری و اعتماد (مورد مطالعه: مشتریان خودپرداز بانک ملت شهر تهران) می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی است. برای تجزیه وتحلیل از روش مدلیابی معادلات ساختاری از نرم افزاروارپ پی ال اس استفاده شده است. جامعه تحقیق حاضر، خودپرداز بانک ملت شهر تهران می باشند. زمان اجرای تحقیق حاضر، نیمه اول سال 1398 است. برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان داد که ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر معنادار دارد و نیز ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد بر وفاداری مشتری تاثیر معنادار داشت.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، وفاداری مشتری، رضایت مشتری، اعتماد مشتری
 • حسین برجی زاده* صفحات 28-45

  پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی سازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان های دولتی  ایلام) انجام شد. در جهت انجام این پژوهش به یک مورد کاوی در میان کارکنان بیمارستان های دولتی ایلام پرداخته شد. در این پژوهش 261 نفر از کارکنان بیمارستان های دولتی  ایلام از میان جامعه ی 800 نفری به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که جهت تایید روایی آن، از روایی صوری استفاده شد و برای پایایی آن آلفای کرونباخ استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار  SPSS20 و لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد: فرهنگ ایمنی در تاثیرگذاری رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی در بیمارستان های ایلام نقش میانجی دارد (میزان تاثیر: 71/0). آگاهی ایمنی در تاثیرگذاری رهبری اخلاقی بر عملکرد ایمنی در بیمارستان های ایلام نقش میانجی دارد (میزان تاثیر: 53/0). رهبری اخلاقی بر فرهنگ ایمنی در بیمارستان های ایلام تاثیر دارد (میزان تاثیر: 99/0). رهبری اخلاقی بر آگاهی ایمنی در بیمارستان های ایلام تاثیر دارد (میزان تاثیر: 69/0). فرهنگ ایمنی بر عملکرد ایمنی در بیمارستان های ایلام تاثیر دارد (میزان تاثیر: 72/0). آگاهی ایمنی بر عملکرد ایمنی در بیمارستان های ایلام تاثیر دارد میزان تاثیر: 77/0). به طور کلی از نتایج به دست آمده می توان دریافت که رهبری اخلاقی، می تواند با فراهم کردن بستری برای ارتقاء فرهنگ ایمنی و همچنین افزیش آگاهی ایمنی می تواند عملکرد ایمنی را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، عملکرد ایمنی، فرهنگ ایمنی، آگاهی ایمنی، کارکنان بیمارستان های دولتی ایلام
 • دل آرام ابراهیمی* صفحات 49-69

  هدف ازاین پژوهش ارزیابی تاثیر جو سازمانی، ادراک از حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: شعب 5و6 سازمان تامین اجتماعی تهران) می باشد. این تحقیق از نظر استراتژی پژوهش از نوع کاربردی؛ از نظر هدف توصیفی می باشد. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری خواهد شد. داده های این تحقیق به صورت میدانی تهیه خواهد شد. همچنین روش تحقیق حاضر از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایش می باشد.جامعه ی مورد مطالعه شامل کلیه ی کارکنان شعب 5 و 6 سازمان تامین اجتماعی شهر تهران است . روش نمونه گیری بکار برده شده در این پژوهش از نوع در دسترس می باشد. بر اساس جدول مورگان از یک جامعه ی 800 نفری 261 نفر به عنوان نمونه ی مورد پژوهش انتخاب می شوند. نتایج پژوهش نشان داد که جو سازمانی بر ادراک از حمایت سازمانی تاثیر مثبت معناداری دارد. جو سازمانی بر فرسودگی شغلی تاثیر منفی دارد. جو سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر مثبت دارد. ادراک از حمایت سازمانی بر فرسودگی شغلی تاثیر منفی دارد. ادراک از حمایت سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر مثبت دارد. فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی تاثیر منفی دارد. همچنین تمام فرضیه های پژوهش تایید شدند.

  کلیدواژگان: جو سازمانی، ادراک از حمایت سازمانی، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی
 • سیده فاطمه صادقی* صفحات 91-111

  این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر پیشینه تعاملات برند بر ابعاد ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده از طریق ابعاد تعامل برند (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا در اینستاگرام) است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 34 پرسش با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد. مقدار AVE تمامی متغیرها نیز بالای 5/0 بوده و روایی همگرا تایید شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محاسبه گردید و مقدار CR تمامی متغیرها نیز بالای 7/0 بدست آمده است. بنابراین پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه آماری این تحقیق پژوهش کلیه مشتریان پوشاک از طریق اینستاگرام می باشند و پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار 385 نفر از مشتریان دیجی کالا در اینستاگرام قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart Pls استفاده شده است. در این مطالعه تمام فرضیات به تایید رسیدند.

  کلیدواژگان: پیشینه تعاملات برند، ابعاد ارزش برند، ابعاد تعامل برند
 • یاسین کباری* صفحات 112-134

  هدف این پژوهش  بررسی نقش میانجی رضایت مشتری در تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات بر تصویر برند (مورد مطالعه: فروشگاه پوشاک ارشید در شهر تهران) می باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان پوشاک ارشید در شهر تهران می باشد روش نمونه ‎گیری تصادفی ساده است که براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر مشخص شده است.نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت(CSR) بر تصویر برند با نقش میانجی رضایت مشتری در بین مشتریان پوشاک ارشید، تاثیر معناداری دارد، کیفیت خدمات بر تصویر برند با نقش میانجی رضایت مشتری در بین مشتریان پوشاک ارشید،  تاثیر معناداری دارد، رضایت مشتری بر تصویر برند در بین مشتریان پوشاک ارشید، تاثیر معناداری دارد، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت(CSR) بر تصویر برند در بین مشتریان پوشاک ارشید،  تاثیر معناداری دارد،کیفیت خدمات بر تصویر برند در بین مشتریان پوشاک ارشید، تاثیر معناداری دارد، کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در بین مشتریان پوشاک ارشید،  تاثیر معناداری دارد و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت(CSR) بر رضایت مشتری در بین مشتریان پوشاک ارشید،  تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی، کیفیت خدمات، رضایت مشتری
|
 • Aysan Akbarzadeh *, Mohammad Mahmoudimaymand Pages 1-27

  The purpose of this study is to investigate the effect of customer-based brand equity on customer loyalty by considering the mediating role of customer satisfaction and trust (Case study: Bank Mellat ATM customers in Tehran). The present study is a descriptive research in terms of applied purpose and in terms of data collection. To analyze the structural equation modeling method, Warp Piels software was used. The present research community is Bank Mellat ATM in Tehran. The time of the present study is the first half of 1398. A questionnaire was used to collect data. The results showed that the special value of customer-based brand by considering the mediating role of customer satisfaction has a significant effect on customer loyalty and also the special value of customer-based brand by considering the mediating role of trust had a significant effect on customer loyalty.

  Keywords: Brand equity, Customer Loyalty, Customer Satisfaction, Customer trust
 • Hossein Borjizade * Pages 28-45

  The aim of this study was to investigate the effect of ethical leadership on organizational safety performance with the mediating role of safety culture and safety awareness (Case study: staff of Ilam public hospitals). In order to conduct this research, a case study was conducted among the staff of Ilam public hospitals. In this study, 261 employees of Ilam public hospitals were selected from a population of 800 people by simple random sampling as a statistical sample. To conduct this research, a questionnaire was used which to confirm its validity, face validity was used and Cronbach's alpha was used for its reliability. Data were analyzed using SPSS20 software and LISREL. The results showed that safety culture has a mediating role in the impact of ethical leadership on safety performance in Ilam hospitals (effect rate: 0.71). Safety awareness has a mediating role in the effect of moral leadership on safety performance in Ilam hospitals (effect rate: 0.53). Ethical leadership has an effect on safety culture in Ilam hospitals (effect rate: 0.99). Ethical leadership has an effect on safety awareness in Ilam hospitals (effect rate: 0.69). Safety culture has an effect on safety performance in Ilam hospitals (effect rate: 0.72). Safety awareness has an effect on safety performance in Ilam hospitals. Impact rate: 0.77). In general, the results show that ethical leadership can improve safety performance by providing a platform for promoting a safety culture as well as raising safety awareness.

  Keywords: Ethical leadership, safety performance, safety culture, safety awareness, staff of Ilam public hospitals
 • Delaram Ebrahimi * Pages 49-69

  The purpose of this study was to evaluate the effect of organizational climate, perception of organizational support and burnout on job satisfaction (Case study: Branches 5 and 6 of Tehran Social Security Organization). This research is applied in terms of research strategy; In terms of purpose, it is descriptive. Research data will be collected through Likert five-choice questions in the research questionnaire. The data of this research will be prepared in the field. Also, the method of the present research is survey in terms of data collection method. The study population includes all employees of branches 5 and 6 of Tehran Social Security Organization. The sampling method used in this study is available. According to Morgan's table, 261 people from a population of 800 are selected as the sample. The results showed that organizational climate has a significant positive effect on perception of organizational support. Organizational climate has a negative effect on burnout. Organizational climate has a positive effect on job satisfaction. Perception of organizational support has a negative effect on burnout. Perception of organizational support has a positive effect on job satisfaction. Burnout has a negative effect on job satisfaction. Also, all research hypotheses were confirmed.

  Keywords: Organizational atmosphere, perception of organizational support, Burnout, Job Satisfaction
 • Seyedeh Fatemeh Sadeghi * Pages 91-111

  The aim of this study was to study the effect of brand interaction history on the dimensions of consumer-based brand value through the dimensions of brand interaction (Case study: Digi Kala customers on Instagram). A questionnaire consisting of 34 questions with a five-point Likert scale was used to collect data. First, the questionnaire was approved from the perspective of experts in terms of content validity. Then, the validity of the structure was performed using confirmatory factor analysis technique. The value of AVE for all variables was above 0.5 and convergent validity was confirmed. Cronbach's alpha and composite reliability were calculated for reliability. Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was calculated and the CR value of all variables was above 0.7. Therefore, the reliability of the questionnaire has been evaluated as desirable. The statistical population of this research is all clothing customers through Instagram, and the questionnaire was randomly provided to 385 customers of Digikala on Instagram. To test the research hypotheses, the technique of partial least squares and Smart Pls software have been used. In this study, all hypotheses were confirmed.

  Keywords: background of brand interactions, dimensions of brand value, dimensions of brand interaction
 • Yasin Kobari * Pages 112-134

  The purpose of this study is to investigate the mediating role of customer satisfaction in the impact of corporate social responsibility and service quality on brand image (Case study: Arshid Clothing Store in Tehran). The statistical population of this study is Arshid clothing customers in Tehran, the sample size with a confidence level of 0.95, based on the Cochran's formula of 384 people has been determined. Due to the survey nature of the research, a questionnaire was used to collect data. In this study, customer satisfaction in the role of mediator, corporate social responsibility and service quality in the role of independent variable and brand image in the role of dependent variable.The results showed that corporate social responsibility (CSR) has a significant effect on brand image with a mediating role of customer satisfaction among Arshid clothing customers. Quality of service has a significant effect on brand image with a mediating role of customer satisfaction among Arshid clothing customers. Customer has a significant effect on brand image among Arshid clothing customers, corporate social responsibility (CSR) has a significant effect on brand image among Arshid clothing customers. The quality of service has a significant effect on the brand image among Arshid clothing customers, the quality of service has a significant effect on customer satisfaction among Arshid clothing customers, and the company's social responsibility (CSR) has a significant effect on customer satisfaction among Arshid clothing customers.
  .

  Keywords: Corporate Social Responsibility, Service Quality, Customer Satisfaction