فهرست مطالب

یافته - پیاپی 21 (تابستان 1383)
 • پیاپی 21 (تابستان 1383)
 • 76 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غلامرضا طالعی، محمدهادی مشکوه سادات، بهرام دلفان صفحه 3
  مقدمه
  آلکالوئیدها از مواد بیولوژیکی موثری هستند که در گیاهان از جمله گیاهان دارویی وجود دارند و لذا استخراج و آزمایش اثرات ضد باکتریایی آنها اهمیت فراوانی در پزشکی، صنایع دارویی و غذایی دارد.
  مواد و روش ها
  آلکالوئید استروئیدهای سه گیاه مهم دارویی نیشکر، شوکران و عروسک پشت پرده استخراج و از نظر اثر مهار رشد (MIC) و کشندگی (MBC) باکتری ها با روش برات میکرودایلوشن و دیسک دیفیوژن بر روی محیط کشت مولر هینتون وایزوسنسی تست آگار مورد آزمایش قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آلکالوئید استروئیدهای استخراج شده از نیشکر برانتروکک فکالیس و باسیلوس سوس اثر مهار کنندگی رشد در غلظت MIC=40 μg/ml و کشندگیMBC=600 μg/ml دارد. عصاره شوکران نیز در غلظت MIC= MBC=600μg/ml یا کمتر بر اشرشیاکلی، انتروکک فکالیس استاف اپیدرمیدیس و باسیلوس سرویس موثر بود. عروسک پشت پرده فقط بر باسیلوس و اشرشیا کلی اثر باکتریواستاتیک و باکتریوسیدال داشت و بر باکتری های دیگر مورد آزمایش اثر باکتریوسیدی مشاهده نگردید. تقریبا هیچیک از آلکالوئید استروئیدهای مورد آزمایش بر استاف ارئوس وسودموناس ائروژینوزا اثر آنتی باکتریال نداشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج فوق می توان پیشنهاد نمود تا با آزمایش بر حیوانات آزمایشگاهی اثرات in-vitro الکالوئید استروئیدهای گیاهان فوق را بررسی نمود.
  کلیدواژگان: آنتی باکتریال، گیاهان داروئی، آلکالوئید استروئید
 • پرویز مهاجری، سید جعفر نوابی، قباد سلیمی، محمد قمری، غلامرضا عبدلی صفحه 9
  مقدمه
  عفونت با هلیکوباکتر پیلوری طیف وسیعی از بیماری های گوارشی را در بر می گیرد و در کشورهای در حال توسعه شیوع زیادی دارد. با این حال اطلاعات اندکی در خصوص میزان حساسیت آن به عوامل ضد میکروبی در دست است. هدف از این مطالعه، تعیین الگوهای حساسیت سویه های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران در کرمانشاه نسبت به 12 عامل ضد میکروبی متفاوت است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی 72 سویه هلیکوباکتر پیلوری از بیوپسی های معده بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه جدا شد. حداقل تراکم بازدارنده (MIC) و حساسیت این سویه ها به آموکسی سیلین، سیپروفلوکساسین، کلاریترومایسین، اریترومایسین، فورازولیدون، جنتامیسین، نالیدیکسیک اسید، نیتروفورانتوئین، مترونیدازول، پنی سیلین، ریفامپین و تتراسیکلین با استفاده از روش رقت در آگار تعیین شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده، میزان مقاومت آموکسی سیلین 14%، سیپروفلوکساسین 42%، کلاریترومایسین%8، اریترومایسین 10%، فورازولیدون 21%، جنتامیسین 26%، نالیدیکسیک اسید 35%، نیتروفورانتوئین 26%، مترونیدازول 34%، پنی سیلین 29%، ریفامپین 26% و تتراسیکلین 36% تعیین شد.
  میزان مقاومت به سیپروفلوکساسین، مترونیدازول، نالیدیکسیک اسید و تتراسیکلین در حد بالایی بود (42-34%)؛ در حالیکه در مورد فورازولیدون، جنتامیسین، نیتروفورانتوئین، پنی سیلین و ریفامپین در حد متوسط (29-21%) و در خصوص کلاریترومایسین و اریترومایسین در حد پایینی (10-8%) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج فوق، سویه های مقاوم در کرمانشاه مشابه یافته های حاصل از کشورهای در حال توسعه است. لذا کشت و تعیین حساسیت جهت تعیین الگوهای مقاومت هلیکوباکتر پیلوری در مناطق جغرافیایی خاص پیش از اقدام به درمان، لازم است.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، مقاومت آنتی بیوتیکی، کرمانشاه، MIC
 • کبری رضایی، رقیه جبرئیلی، بهرام دلفان، محمدهادی مشکوه، محمد جواد طراحی صفحه 19
  مقدمه
  درماتیت اتوپیک یک بیماری مزمن ارثی و عود کننده (در 10-5 درصد کودکان) است که در حال حاضر برای رفع ضایعات التهابی و خارش دار بیماران، معمولا کورتون موضعی تجویز می گردد. نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهند که مبتلایان به این بیماری، دچار کمبود اسیدهای چرب ضروری هستند و گیاه گل گاو زبان یکی از منابع غنی این ماده است که به صورت خودرو و به وفور در ایران می روید.
  این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر کورتون و عصاره گل گاوزبان موضعی بر بهبودی و عود ضایعات کودکان مبتلا به درماتیت اتوپیک مراجعه کننده به درمانگاه و مطب پزشکان متخصص پوست شهر خرم آباد لرستان از بهار تا تابستان 1382 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است که دو گروه 25 نفره (سن 12-0 سال) بیمار مبتلا به درماتیت اتوپیک کاملا تصادفی انتخاب و به صورت یک در میان برای آنها کورتون موضعی یا عصاره گل گاوزبان که در اختیار همکار فارماکولوژیست قرار داشت، تجویز شد. بعد از 10 روز دوباره بیماران توسط پزشک متخصص معاینه و از نظر شدت بیماری، میزان بهبودی و عود ضایعات بررسی شدند. هر دو گروه 20 روز بعد از شروع درمان (10 روز بعد از اتمام مصرف دارو و عصاره) برای بار سوم معاینه و از نظر دوام تاثیر درمان ها و عود بیماری بررسی شدند. نتایج هر سه بار معاینه و سایر اطلاعات در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید.
  یافته ها
  یافته های این بررسی مشخص نمود که میزان بهبودی در پاسخ به مصرف عصاره گل گاوزبان 72% خوب، 4% متوسط و 24% ضعیف بوده است. در حالیکه با مصرف کورتون 24 درصد خوب، 12 درصد متوسط و 64 درصد بهبودی ضعیف داشتند.
  آزمون آماری X2 بین این دو گروه اختلاف معنی داری را نشان داد (P<0.003). همچنین، ضایعات بعد از مصرف عصاره و تا 10 روز پس از قطع مصرف آن اصلا عود نداشته؛ در حالیکه بعد از استفاده کورتون موضعی، 64 درصد عود متوسط و 36 درصد عود کم مشاهده شد. تست آماری فیشر دقیق بین میزان عود بیماری بعد از مصرف عصاره و کورتون تفاوت معنی داری را نشان داد(P<0.001)
  نتیجه گیری
  به دلیل میزان بهبودی بیشتر و کم عود بودن عصاره گل گاوزبان نسبت به درمان معمول درماتیت اتوپیک، لازم است اقداماتی به منظور جایگزینی و نحوه درمان ابن بیماری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: درماتیت اتوپیک، عصاره گل گاوزبان، کورتون
 • سلطانعلی محبوب، منصور شهرکی، رضا مهدوی، جمال قائم مقامی صفحه 25
  مقدمه
  از آنجایی که مقابله موثر با سو تغذیه کودکان، یکی از ابزارهای دست یازیدن به توسعه پایدار بوده و شاخص های تن سنجی از تکیه گاه های عمده در ارزیابی سلامت و بیماری در جامعه محسوب می شوند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت تغذیه ای 480 کودک 12-6 سال (260 پسر و 220 دختر) منطقه اسدآبادی تبریز انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 480 کودک سنین 12-6 سال (260 پسر و 220 دختر) به روش تصادفی نظامدار از منطقه اسدآبادی تبریز از 1000 خانوار انتخاب شد. به منظور بررسی وضعیت رشد این کودکان، قد و وزن آنها اندازه گیری شد. کودکان بر اساس نمره Z در سه گروه کم غذایی، کودکان طبیعی و کودکان مبتلا به پرغذایی تقسیم شدند. در هر سه طبقه درجات مختلف سوء تغذیه (خفیف، ملایم و شدید) تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار EPI-Info 2000 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  تحلیل آماری نشان داد که میزان سوء تغذیه از نوع کم غذایی بر حسب نمایه قد برای سن در دختران و پسران یکسان است (15.18 درصد که 10.38 و 11.31 درصد از آن به ترتیب برای پسران و دختران مربوط به کم غذایی از نوع خفیف بود). از نظر نمایه وزن برای قد، سوء تغذیه در دختران بیشتر از پسران بود (34.58 درصد در مقابل 32.60 درصد که حدود 26.17 و 28.87 درصد از آن به ترتیب برای دختران و پسران مربوط به کم غذایی از نوع خفیف بود)، سوء تغذیه از نوع پرغذایی بر حسب نمایه وزن برای قد در دختران بیشتر از پسران (8.41 درصد در مقابل 6.61 درصد)؛ ولی از نظر نمایه قد برای سن در پسران بیشتر از دختران بود (2 درصد در مقابل 16.74 درصد).
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان نتیجه گرفت که در %40.42 کودکان بر اساس شاخص وزن برای قد و 33.23 درصد بر اساس شاخص قد برای سن، مبتلا به سوء تغذیه هستند. بنابراین در جامعه مورد مطالعه مساله کم غذایی مشکل اصلی تغذیه ای می باشد.
  کلیدواژگان: تن سنجی، سوء تغذیه، کودکان، Z، Score
 • حسین تیموری، سید سعید نجفی، هرمز محمودوند، محمد جواد طراحی صفحه 31
  مقدمه
  بلوک اعصاب فوق ترقوه ای یک روش متداول در جراحی های اندام فوقانی است. در این روش که معمولا برای بلوک اعصاب سوپر اکلاویکولار انجام می شود، ماده بی حس کننده به صورت عمود بر دنده اول تزریق می گردد و می تواند با عوارضی همانند پنوموتراکس، فلج عصب فرنیک، عفونت و تزریق داخل نخاعی، تزریق داخل عروقی و سندرم هورنر همراه باشد. در این مطالعه روش تزریق با زاویه ده درجه سفالیک نسبت به دنده اول جهت کاهش این عوارض، مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، تعداد 100 بیمار که کاندید بلوک عصب ترقوه ای بودند، به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای بلوک عصب در گروه آزمایش از روش ده درجه سفالیک و در گروه کنترل از روش معمول استفاده شد. سپس عوارض دو گروه با استفاده از آزمون آماری Z مورد برسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در گروه آزمایشی هیچ موردی از پنوموتراکس و فلج اعصاب فرنیک یافت نشد؛ در حالی که این عوارض در گروه کنترل به ترتیب 6 و 60 درصد بود. آزمون آماری Z تفاوت معنی داری بین عوارض در دو گروه نشان داد. (P<0.001)
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود این روش با سایر روش ها مورد استفاده نیز مقایسه تا با اطمینان بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بلوک اعصاب فوق ترقوه ای، عوارض، روش تزریق معمول، سفالیک
 • فرهاد شاهسوار، عبدالرضا خیر الهی، علی فرهادی صفحه 35
  مقدمه
  مکانیسم دقیق ایجاد ناباروری با واسطه آنتی اسپرم آنتی بادی (ASA) نامشخص است. در دستگاه تناسلی مردان ASA ممکن است اثرات زیان آوری بر بلوغ و عملکرد اسپرم یا کیفیت سمن داشته باشد. در این مطالعه درصد ASA از کلاس IgA در مردان زوجهای نابارور شهر خرم آباد بوسیله تست واکنش آگلوتیناسیون مختلط (MAR) مستقیم تعیین گردید. به علاوه پارامترهای سمن به منظور بررسی ارنباط آنها با وجود ASA مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  مواد و روش ها
  85 مرد بعنوان بخشی از ارزیابی ناباروری جهت تعیین ASA تست شدند. بیماران بر اساس درصد <%10 ASA یا 10%≤ گروه بندی شدند. پارامترهای سمن (حجم کمتر از 2ml، تعداد کمتر از 20×106ml و حرکت کمتر از 50%) برای هر گروه محاسبه گردید. آنالیز آماری با استفاده از آزمون دقیق فیشر انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 20% جمعیت مورد مطالعه ASA مثبت بودند. حجم کمتر از 2ml با ASA به روش MAR مستقیم ارتباط معنی داری نداشت. تعداد کمتر از 20×106/ml با ASA به روش MAR مستقیم ارتباط معنی داری نداشت. حرکت کمتر از 50% بطور معنی داری با ASA به روش MAR مستقیم ارتباط معنی دار داشت.. (p=0.005)
  نتیجه گیری
  آنتی اسپرم آنتی بادی ها می توانند با آسیب به حرکت اسپرم، عملکرد طبیعی اسپرم را مختل نمایند. بنابراین پیشنهاد می گردد که بیماران با حرکت اسپرم کمتر از 50% کاندید تست ASA شوند.
  کلیدواژگان: آنتی اسپرم آنتی بادی، پارامترهای سمن، واکنش آگلوتیناسیون مختلط
 • عبدالرضا خیرالهی، روح الله یگانه، محمد بشاشتی، جمال الدین خوشدل صفحه 41
  مقدمه
  ختنه از شایعترین اعمال جراحی محسوب می شود که در تمام جهان انجام می گیرد. ختنه در صورتی که به نحو صحیحی انجام نگیرد، عوارض متعددی را در بر خواهد داشت. هدف از این مطالعه تعیین میزان عوارض دیر رس ختنه در دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهر خرم آباد بود که در سال 1381-1380 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی- توصیفی 3205 دانش آموز پسر مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1381-1380 از نظر عوارض دیر رس ختنه بررسی شدند. معاینه توسط کارورزان آموزش دیده رشته پزشکی، متخصص ارولوژی و پزشک عمومی به طور محرمانه در یک اتاق مجزا انجام گرفت. نکات مثبت در پرسشنامه مخصوص ثبت و بوسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که 237 نفر (7.4 درصد) از مجموع 3205 نفر دچار عوارض دیر رس ختنه بودند. شایعترین عارضه، اضافه آمدن لایه داخلی پره پوس (39.3 درصد) بود. هیپوسپادیاس ختنه شده و کمبود پره پوس هر کدام با (2.5 درصد) کمترین عارضه دیر رس مربوط به ختنه بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به میران بالای عوارض دیر رس ختنه در این مطالعه، برگزاری کارگاه های آموزشی برای آموزش ختنه به افرادی که در آینده انجام دهنده ختنه خواهند بود؛ از قبیل پزشکان عمومی و پرستاران و... ضروری است. ضمنا آگاهی دادن به والدین در مورد عوارض احتمالی ختنه و تشویق آنها به انجام ختنه فرزندانشان توسط افراد متبحر جهت پیشگیری از این عوارض ضروری است.
  کلیدواژگان: ختنه، عوارض دیررس، دانش آموزان، خرم آباد، پره پوس، هیپوسپادیاس
 • فریبا طرهانی، مرضیه مومن نسب، سکینه طرهانی صفحه 47
  مقدمه
  مداخله های دردناک پزشکی در نوزادان بستری در بیمارستان بسیار بالاست و درمان های غیر دارویی جهت کاهش درد نوزادان هنگام مداخله های دردناک ارزشمند است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ضد درد گلوگز خوراکی با غلظت متفاوت در کاهش درد نوزادان با استفاده از پاسخ های رفتاری نوزاد به تحریکات دردناک بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی روی 65 نوزاد انجام شد. قبل از انجام مطالعه با توضیح کامل عملیات از والدین رضایت کتبی گرفته شد. هر نوزاد دو دقیقه قبل از خونگیری وریدی (3 نوبت متوالی) 3 ماده شامل آب مقطر، محلول دکستروز 30% و محلول %50 دریافت نموده و پاسخ آنها با استفاده از معیارهای امتیاز بندی پاسخ های رفتاری به درد (DAN Score) اندازه گیری و ثبت گردید. مطالعه به صورت دو سو کور انجام شد و مشاهده گر از نوع ماده تجویز شده کاملا بی اطلاع بود. نتایج با استفاده از آزمون های آماری و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد نمره درد به طور بارزی در نوزادانی که محلول شیرین دریافت کردند کمتر است. میانگین نمره درد برای آب مقطر، محلول دکستروز 30% و محلول دکستروز 50% به ترتیب 7.74، 6.9 و 5.48 بود. جنس، سن حاملگی و وزن تاثیری در پاسخ به درد نداشت.
  نتیجه گیری
  تجویز مقدار کمی از محلول های دکستروز 30% یا 50% حین خونگیری وریدی نوزادان می تواند آثار ضد درد قابل توجهی داشته باشد. این اثرات در مورد محلول 50% بارزتر بوده و با پاسخ های رفتاری نوزادان به تحریکات دردناک قابل اندازه گیری است.
  کلیدواژگان: نوزاد، درد، دکستروز، خون گیری
 • علی اکبر رضایی، شهیر مظاهری صفحه 51
  مقدمه
  بیماری های ایسکمیک مغزی از جمله شایعترین بیماری های مغز و اعصاب محسوب می شوند که یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز بروز آن پرفشاری خون (هیپرتانسیون) سیستمیک است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین دو شاخص مقدار عددی فشار خون و وسعت ایسکمی مغزی در سی تی اسکن بیماران مبتلا به ایسکمی مغزی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود که در نیمه اول سال 82 بر روی 66 بیمار (33 نفر زن و 33 نفر مرد) بستری در بخش نورولوژی بیمارستان سینا همدان انجام گرفت. بیماران با تشخیص ایسکمی مغزی بدون سابقه قبلی و در محدوده 45 سال و بالاتر انتخاب شدند. اطلاعات فردی، سابقه پرفشاری خون، مقادیر عددی فشار خون و مشخصات اندازه و نحوه پراکندگی ایسکمی مغزی آنان در هنگام بستری شدن از طریق سی تی اسکن اخذ و در پرسشنامه درج شدند. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار EPI6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که 63.3% از بیماران مبتلا در محدوده سنی 65 تا 74 سال قرار داشتند و 81.8% آنان سابقه پرفشاری خون مثبت داشتند ٪36.3 از بیماران فشار خون سیستولی و 45.4% از آنان فشار خون دیاستولی طبیعی داشتند. 54 مورد (81.8%) از ایسکمی های مغزی در سی تی اسکن دارای اندازه و وسعتی بالای 2 سانتیمتر مربع بودند. 63.7% ایسکمی ها فرم متعدد داشتند. بین افزایش فشار خون سیستولی و وسعت ایسکمی ارتباط معنی داری وجود نداشت؛ ولی بین افزایش فشار خون دیاستولی و وسعت ایسکمی رابطه معنی داری مشاهده شد(p=0.03). داشتن سابقه منفی پرفشاری خون در تطابق بین دو شاخص از نظر آماری معنی دار بود (p=0.03). از نظر جنس بین دو شاخص تفاوت معنی داری وجود نداشت؛ لیکن از نظر سن در بیماران با میانگین سنی بالاتر از 75 سال این ارتباط معنی دار شود (p=0.04).
  نتیجه گیری
  با افزایش فشار خون، وسعت ایسکمی مغزی در کسانی که سابقه پرفشاری خون قبلی ندارند، بیشتر دیده می شود و سن بالا عامل مهمی در ارتباط بین این دو شاخص است.
  کلیدواژگان: ایسکمی مغزی، پرتونگاری کامپیوتری مغزی، پرفشاری خون
 • نصرت الله سربندی فراهانی صفحه 57
  مقدمه
  تالاسمی شایعترین اختلال خونی در جهان است. این کم خونی ارثی که ناشی از یک دگرگونی بنیادی در تعادل زنجیره های آلفا و بتا در ساختمان هموگلوبین بالغین (Hb.A) است، در فرم ماژور خود دارای عوارض جدی و تهدید کننده حیات (توام با همولیز و تغییرات استخوانی) است، در تحقیق حاضر عملکرد سلولهای ایمنی غیر اختصاصی (نوتروفیل ها) این بیماران مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین ارتباط بین عملکرد نوتروفیل ها با سطح فرتینین سرم، طحال برداری، تزریق دسفرال و تعداد دفعات تزریق خون نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه به روش مورد- شاهدی روی 30 بیمار مبتلا به بتا- تالاسمی ماژور و 30 فرد سالم به عنوان گروه کنترل انجام شده است. برای نوتروفیلها از خون کامل حاوی ضد انعقاد هپارین (15u/ml)در حضور دکستران 6% و به کمک سانتریفوژ یخچالدار، برای جداسازی کاندیدا آلبیکنس از کلنی های قارچ روی محیط SDA و به منظور تهیه سوسپانسیونهای نوتروفیل و قارچ از محیط 1640RPMI و با فر PBS استفاده شده است. عملکرد نوتروفیلها (پس از تعیین تعداد مطلق)، با تستهای احیا NBT، کموتاکسی، بلع، اپسونیزاسیون و کشتن داخل سلولی بررسی شد. اطلاعات حاصله به کمک آزمون های آماری t-student و X2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان می دهد که نوتروفیلهای بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور از نظر تعداد و فعالیتهای بیگانه خواری (بلع) و اتصال به میکروارگانیزم (اپسونیزاسیون) و احیا NBT مشابه گروه کنترل می باشند؛ در حالیکه از نظر قدرت حرکت هدفدار بسوی ارگانیسم (کموتاکسی) و کشتن ارگانیسم نسبت به گروه کنترل فعالیت کمتری نشان می دهند.
  نتیجه گیری
  با انجام این تحقیق مشخص شد که بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در مقایسه با گروه کنترل (سالم) حساسیت بیشتری نسبت به عفونت نشان می دهند.
  کلیدواژگان: تالاسمی، تزریق خون، دسفرال، فاگوسیتوز، کشتن
|
 • Gholamreza Talei, Mohammad Hadi Meshkatosadat, Bahram Delfan Page 3
  Background
  Alkaloids are a group of nitrogen- containing natural compounds derived from a variety of sources including bacteria, fungi, marine organisms and plants.
  Materials And Methods
  Fruits, stem or leaves were collected from the Zagros highlands around Azna or Khoramabad city, dried and powdered before being extracted in a soxhalet apparatus. The extract was filtered and concentrated under reduced pressure. After a series of extraction process, the materials were filtered the solvent was evaporated in order to reconstitute the extract in sterile normal saline. Antibacterial assays were performed using six standard (from ATCC) gram positive and gram-negative bacteria. Minimum Inhibitory (MIC) and Bactericidal Concentration (MBC) were examined by broth microdilution technique (1). The bacteria were cultured in Muller Hinton broth or agar (Merk, Germany) and growth (turbidity) or lack of growth was recorded. The experiments were repeated three times and means of values were reported. The results were compared with control antibiotics.
  Results
  Alkaloid steroid extracted from sacchrarum officinarum showed significant activity against Entrococci fecalis and B. cerus (MIC = 40 and MBC = 600 µg/ml). Olenanthe fistulosa had moderate activity against E coli, E. fecalis, B. cerus and s. epidermidis (MIC and MBC = 600µg/ml). Physalis alkekengi was active only on a few bacteria including B. cerus and E. coli. No were effective against Staph aureous and P. aeroginosa.
  Conclusion
  It is feasible to study in vitro effects of steroid alkaloid extracts from some of the plants on animal trial.
  Keywords: Antibacterial, medicinal plants, Steroid alkaloids
 • Parviz Mohajeri, Seyed Jafar Navabi, Ghobad Salimi, Mohammad Ghamari, Gholamreza Abdoli Page 9
  Introduction
  Helicobacter pylori infection is associated with a wide range of digestive diseases and is very prevalent in developing countries, although few data exist on the susceptibility of helicobacter pylori to antimicrobial agents. The aim of this study was to determine the susceptibility patterns in helicobacter pylori strains isolated from patients in Kermanshah to twelve antimicrobial agents.
  Material And Methods
  72 helicobacter pylori strains isolated from gastric biopsies of patients refered to Imam khomini Hospital in Kermanshah. MIC and susceptibility of these strains to Amoxicillin, Ciprofloxacin, Clarithromycin, Erythromycin, Furazolidone, Gentamicin, Nalidixic acid, Nitrofurantoin, Metronidazole, Penicillin, Rifampin and Tetracycline was determined by using agar dilution method.
  Results
  Resistance rates were Amoxicilin 14%, Ciprofloxacin 42%, Clarithromycin 8%, Erythromycin 21%, Furazolodone 26%, Gentamicin 35%, Nalidoxin acid 26%, Nitrofurantion 34%, Metronidazole 29%, Penicilin 26% and Rifampin 36% respectively. Cut off concentration for resistance and MICs are on full text.
  Conclusion
  The percentage of resistant strains in Kermanshah was similar to that observed in developing countries. The results indicate that an antibiotic should not be used as the only agents in treatment of helicobacter pylori infection. The prevalence of resistance in helicobacter pylori was high in regard to Ciprofloxacin, Metronidazole, Nalidixic acid and Tetracycline (34%-42%) whereas. For Furazolidone, Gentamicin, Nitrofurantoin, Penicillin and Rifampin were moderate (21%-29%) and, for Clarithromycin and Erythromycin were low (8%-10%).
  Keywords: Helicobacter pylori, antibiotic resistance, MIC, Kermanshah
 • Kobra Rezaei, Roghaye Jebreili, Bahram Delfan, Mohammad Hadi Meshkat, Mohammad Javad Tarrahi Page 19
  Background
  Atopic dermatitis is a hereditary, chronic and recurrent disease (in 5%-10% of children).Topical corton is prescribed for this lesion as a routine cure. Studies show that patients with atopic dermatitis suffer from Essential fatty acids (EFA) deficiency. Borage tea is one of the sources enriched of EFA, it is a self – growing plant which is found abundantly in Iran. This clinical trial study was carried out in order to compare the effect of topical corton and Borage tea on healing and recurrence of atopic dermatitis on infants patient referred to dermatology clinics of Khorramabad city in spring and summer 2003.
  Materials And Methods
  This research is clinical experiment that two groups of 25 patients with atopic dermatitis between age 0-12 were selected randomly. After clinical examination and interview, the data recorded in a questionnaire, and then, corton and Borage juice prescribed for the patients in the form of every other one using blind method (7 days TDS). The cases were examined after 10 days. Both groups were examined for the third time twenty days after the beginning of treatment (10 days after cutting application of the medicine and borage tea) and then amount of healing, effectiveness and recurrent of disease were studied.
  Results
  The rate of lesions healing, in response to application of topical Borage tea 27% was well, 4% moderate and 24% was poor, but in response to topical corton, it 24% was well,12% moderate and 64% was poor. Statistical X2 test with score 11.5 and (pv<0.003) showed difference significant between these 2 groups. Also, the lesions recurred in no body 10 days after discontinuation of borage tea application, while after using topical corton, disease recurrence rate was 64% moderate and 36% poor Exact fissure test (pv<0.001) showed difference significant between the two groups from view point of lesion recurrence.
  Conclusion
  With respect to more healing and lesions recurrence due to Borage tea application, we suggest more studies about changing treatment methods of Atopic dermatitis, such as use of Borage.
  Keywords: Atopic dermatitis, borage tea, corton
 • Soltanali Mahboob, Mansour Shahraki, Reza Mahdavi, Jamal Gaemmagami Page 25
  Background
  Children’s malnutrition has an important effects on the level of well being in the society and anthropometrical indictors in children represent the ultimate results of nutritional status.
  Materials And Methods
  In this study nutritional status of 480 children of 6-12 years old (260 boys, 220 girls) has been evaluated base on nutritional stratification indices such as height, age (H/A) and weighty and height (W/H). They divided based on point z in three groups of hypoalimentation, normal children and polyphagia. Determined in three classifications in several classes (slight, middle, sever).
  Results
  Statistical analysis showed that under nutrition in term of (H/A) was 15 percent in both sex, and weight/height for girls was higher than boys (34.58%. vs. 32.6%, respectively). Also over nutrition in term of W/H index for girls was higher than boys (8.41% vs. 6.61%, respectively). However, H/A index was higher in boys.(16.74% vs. 20% respectively).
  Conclusion
  The results of present investigation show that in 40.42% of children based on index of weight to height and 33.23% based on index of height to age are malnutrition. So that the main nutritional problem in this population is oligotrophia.
  Keywords: Anthropometric, malnutrition, Z, Score, children
 • Hasan Teimori, Seyed Saeed Najafi, Hormoz Mahmoudvand, Mohammad Javad Tarrahi Page 31
  Background
  Supraclavicular nerve block is a method for upper limb surgery in Anesthesiology. In this method that is common for supraclavicular block, injection anesthesia on the first rib and it has complications such as pneumothorax, phrenic never pulsy, infection, intra spinal injection. In this study injection with a 10 degree cephalic side as compared with the first rib in order to decrease of complications was evaluated.
  Materials And Methods
  In this research with a interventional study on 100 patients injection was done with a 10 degree cephalic side to the first rib and incidence of these complications is 0% in the Z-test the statistical difference is significant.
  Results
  Results showed that there was no any case of peneumothorax and phernic nerve pulsy, although these complications were 6% and 60% in control group. There was significant in two groups using Z-test (p<0.0001).
  Conclusions
  Therefore in this method, incidence of pneumothorax and phrenic never pulsy is decreased. Suggested that this method and the other methods compare and use this method with more confidence.
  Keywords: Supraclavicular nerve block, complication, method of injection
 • Farhad Shahsavar, Abdolreza Kheirollahi, Ali Farhadi Page 35
  Introduction
  The precise mechanism for antisperm antibody (ASA) mediated fertility impairment is unclear. In the male reproductive tract, ASA may have an adverse impact on sperm maturation and function or overall semen quality. In this study, the percentage of ASA-IgA was determined by the direct Mixed Agglutination Reaction (MAR) test in men from infertile couples in Khorramabad city. Furthermore, the semen parameters were evaluated in order to examine any correlation with the presence of ASA.
  Materials And Methods
  85 men were tested for ASA as a part of an infertility evaluation. Patients were grouped according to percentage of ASA of < 10%. Or 10%. Semen parameters (Volume less than 2ml, concentration less than 20×106/ ml, and motility less than 50%) were calculated for each group. Statistical analysis was performed using Fisher’s exact test.
  Results
  Results showed that 20% of this population were ASA-positive. Volume less than 2ml was not associated with ASA by direct MAR (P = 0.56). Concentration less than 20×106/ml was not associated with ASA by direct MAR. Motility less than 50% was significantly associated with ASA by direct MAR (P = 0.005).
  Conclusion
  Antisperm antibodies can disrupt normal sperm function by damaging sperm motility. Therefore, it can be suggest that patients with sperm motility than 50% should become Candidate of ASA assay.
  Keywords: Antisperm antibody, semen parameters, mixed agglutination reaction
 • Abdolreza Kheirolahi, Rohollah Yeganeh, Mohammad Bashashati, Jamledin Khoshdel Page 41
  Background
  Circumcision is the most common surgical operation procedure in the world. If this procedure is incorrectly, many complications will occurred. The purpose of this study was determination of late complication of circumcision in elementary school in khoramabad in 2000-2001.
  Materials and Methods
  In this study (cross-sectional) 3205 boys have been examined for late complication of circumcision and positive findings. Finding were recorded in special checklist and then analyzed by with SPSS software. We did examination on by medical trained interns, secretly in a separated room.
  Results
  This study showed that 273 students had late complication of circumcision. Redundant foreskin was the most common complication (39/3%) and less common complication was circumcision’s hypospadiasis and decreasing of inner layer of prepuce (2.5%).
  Conclusion
  According to the high incidence of late complication of circumcision, we suggested to perform educational workshop for physicians who perform circumcision. In addition warning parents about the complications of circumcision, and asking them to circumcision their sons by experienced physician for preventing these complications is necessary.
  Keywords: Circumcision, late complication, students
 • Fariba Tarhani. Marziye Momennasab, Sakine Tarhani Page 47
  Background
  The number of invasive procedures performed in newborns admitted in neonatal units is very high. Nonpharmacologic interventions are valuable alternatives for pain relief during minor procedures in neonates. The aim of this study was to assess the analgesic effect of orally administered glucose with different concentration in neonate using a validated behavioral acute pain rating scale.
  Materials And Methods
  A clinical trial study was conducted in 65 neonates. Each infant received 3 treatments with sterile water, 30% Dextrose Solution and 50% solution during consecutive Venus blood sampling and their responses was measured by behavioral acute pain rating scale for neonate (DAN score). This study was done in form of double blind and observer was unaware. Data analysis was perform using SPSS software.
  Results
  Results of this study showed that pain score significantly is lower in neonates that received sweet solution. Mean of pain scores for sterile water, Dextrose 30% and Dextrose 50% solutions, respectively were 8.74, 6.9 and 5.48. There was no statistical relationship between sex, gestational age and weight with pain score.
  Conclusions
  A small dose (0.5ml) of 30% or 50% of oral glucose have an analgesic effect in neonates during Venus blood sampling. This effect is higher in 50% glucose solution and it can be detected by a behavioral pain rating scale.
  Keywords: Neonate, pain, dextrose
 • Ali Akbar Rezaei, Shoheir Mazaheri Page 51
  Background
  Brain ischemic disorders are common diseases of neural systems. One of the predisposing factors affect to the brain ischemia is systemic hypertension. The aim of this study was the determination of relation between blood pressure and spread of brain ischemia in CT scan in brain ischemia patients.
  Materials and Methods
  In the first stage and on the basis of research group, we selected 33 males and 33 females at the age of 45 and more with the diagnosis of brain ischemia by chance. Then we collected the information of those patients about general information, post history of hypertension and cardiovascular diseases. Then, we recorded degree of systolic and diastolic blood pressure on the first day of bedridden time and recorded specifications of ischemia in CT Scan about numbers and extent of ischemia. In the final stage, we considered relations between systolic and diastolic pressures and extension of ischemia. Datas were analyzed by EPI6 software.
  Results
  Those finding showed that about 63.3% of patients were in 65 to 74 years old. In 81.8% of them hypertension history was positive. It is also specified that 36.3% of patients had normal systolic blood pressure and 45.4% had normal diastolic blood hypertension, and 63.7% had several ischemia. The severity ischemia in 54 cases (81.8%) were above 2 cm2. It is specified that there was no significant relation between systolic blood pressure and extension of ischemia in CT scan, but there was a significant relation between diastolic blood pressure and extension of ischemia (P=0.03). Having the negative history of hypertension in conformity of two indexes was significant (0.03%). There is no significant relation about sex, but there was a significant relation between two indexes and age above 75 years old (P=0.04).
  Conclusion
  It is demonstrated that blood pressure and hypertension without history have a major role in extension of ischemia and aged is important factor between relation of two indexes.
  Keywords: Brain Ischemia, hypertension, tomography scanners, X-ray computed
 • Nasrollah Sarbandi Farahani Page 57
  Background
  Thalassemia is the most common blood disorder in the world. This hereditary anemia, Which develops due to a constitutional imbalance in alpha and beta chains of adult haemoglobin (hbA), has serious and life- threatening complications (accompanied by haemolysis and bone deformities) in its major form. We may encounter a diverse collection of articles in world research centers about the investigations carried out on Thalassemic patients. In the present research non- specific immune cells (neutrophiles) of these patients have been evaluated, additionally it is to be determined if there is any relationship between neutrophil function and such parameters as: serum ferritin level- splenectomy,desferal injection and the number of transfusions.
  Materials And Methods
  We selected 30 patients with Beta-Thalassemia major, and 30 healthy persons as controls for neutrophiles from blood with Heparin anticoagulent (154/ml) with dextran 6% and used cold centrifugal for isolation of albicans candida from fungi collection upon SDA environment and in order to neutrophiles suspension, fungi from RPMI environment 1640 and PBS Bafer. The obtained data were analyzed by t-test or x-test.
  Results
  The result of this research shows that the neutrophils of thalassemia major patients are like the control group from the number and opsonisation, introducing N.B.T., however they have a weak function to the control group from Chemotaxi and Killing the organism.
  Conclusion
  In this research should patients with Beta tgalassemia major in comparison with control group have allergy to infection.
  Keywords: Thalassemia, transfusion, desferal, phagocytosis, killing