فهرست مطالب

اپیدمیولوژی ایران - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 61، بهار 1400)

مجله اپیدمیولوژی ایران
سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 61، بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/04
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن استادقادری، احمدعلی حنفی بجد، شهرزاد نعمت اللهی، کورش هلاکویی نائینی* صفحات 1-12
  مقدمه و اهداف

  الگوی رخداد بیماری ها در جمعیت های مختلف متفاوت است. با توجه به این که سامانه اطلاعات جغرافیایی می تواند تاثیر مکان را بر رخداد و چگونگی توزیع بیماری بسنجد، مطالعه ای به منظور آنالیز فضایی سرطان کولورکتال و برخی عوامل خطر آن در ایران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی با رویکرد آنالیز فضایی بوده است. داده های این مطالعه شامل«رخداد سرطان کولورکتال» به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر «فعالیت جسمی»، «نمایه توده بدنی» و «سیگار کشیدن» به عنوان متغیرهای مستقل بودند که توسط اداره سرطان مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر به تفکیک استان و جنس در سال 1388(آخرین گزارش) ثبت شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS نسخه 10.3 و مدل آماری رگرسیون وزنی جغرافیایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  ارتباط فضایی بیماری با متغیرهای فعالیت بدنی، نمایه توده بدنی و سیگار کشیدن با استفاده از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی مورد تایید قرار گرفت؛ که بر این اساس استان های شمالی و مرکزی نسبت به سایر مناطق کشور بیش ترین خطر ابتلا به سرطان کولورکتال را با توجه به این عوامل خطر داشتند.

  نتیجه گیری

  آنالیزهای فضایی به خوبی می توانند در شناسایی سیمای بیماری و اولویت بندی مکانی عوامل موثر بر آن مفید واقع شوند و با برنامه ریزی های راهبردی و اقدام های مداخله ای بیماری را کنترل کرد

  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، سامانه اطلاعات جغرافیایی، رگرسیون وزنی جغرافیایی
 • زهرا نقیبی فر، حمید سوری، سودابه اسکندری، علیرضا رزاقی، سهیلا خداکریم* صفحات 13-20
  مقدمه و اهداف

  کیفیت زندگی یک شاخص با ارزش برای اندازه گیری وضعیت سلامت افراد محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده برکیفیت زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد که با مدل تحلیل مسیر اجرا شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی روی شرکت کنندگان در مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1397 انجام شد. برای  جمع آوری اطلاعات از فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی، سلامت عمومی، فعالیت فیزیکی و فرسودگی شغلی استفاده شد. از نرم افزارهای SPSS نسخه 24 و Amos نسخه 24 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  در مجموع 770 نفر برای مطالعه انتخاب شدند که از این تعداد 345 نفر(8/44 درصد) مرد بود. میانگین سنی و انحراف معیار شرکت کنندگان 4/8 ± 6/42 بود. تحلیل مسیر کیفیت زندگی شرکت کنندگان با مدل مناسب نشان داد شد (RMSEA= 0/014، CFI=0/999 , NFI = 0/991 , TLI = 0/994 , CMIN/DF = 1/146). علاوه بر این، سلامت عمومی (560/0) و فعالیت بدنی (078/0) با کیفیت زندگی ارتباط مستقیم و فرسودگی شغلی (178/0-) و سن (082/0-) ارتباط معکوس داشتند.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه، می توان نتیجه گرفت عواملی هم چون سلامت عمومی، فعالیت بدنی و فرسودگی شغلی روی کیفیت زندگی شرکت کنندگان تاثیر دارند و توجه به عوامل موثر بر کیفیت زندگی امری ضروری است.

  کلیدواژگان: تحلیل مسیر، کیفیت زندگی، فرسودگی شغلی، فعالیت بدنی، سلامت عمومی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
 • محمد جوانبخت، میثم ارگانی*، کیوان عزی مند، عابدین ثقفی پور صفحات 21-33
  مقدمه و اهداف

  شرایط محیطی در مناطق مختلف جغرافیایی زمینه را برای شیوع برخی از بیماری ها فراهم می کند. لیشمانیوز جلدی یک تهدید جدی برای سلامت عمومی جامعه محسوب می شود و در زمره بیماری های همه گیر منتقله به وسیله بندپایان است. شیوع و توزیع این بیماری تحت تاثیر عوامل محیطی و اقلیمی قرار دارد. مطالعه حاضر باهدف مدل سازی تغییرات مکانی زمانی بروز  این بیماری براساس معیارهای محیطی و اکولوژیک انجام شده است.

  روش کار

  شمال شرق ایران به عنوان منطقه موردمطالعه انتخاب شد. داده های مورداستفاده در این تحقیق شامل پوشش گیاهی، دمای سطح، بارش، تبخیر و تعرق، رطوبت خاک، مدل رقومی ارتفاع و تعداد ساعات آفتابی بودند. برای مدل سازی تغییرات زمانی و مکانی لیشمانیوز جلدی از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید.

  یافته ها

  تغییرات مکانی بروز این بیماری روندی شمالی- جنوبی دارد و از شمال به جنوب کاهش می یابد. همچنین دو کانون در مناطق با ارتفاع متوسط در دو استان خراسان شمالی و جنوبی شناسایی شد. تغییرات زمانی بروز بیماری در طی دوره نشان داد که از سال 1390 تا 1395 بروز در دو کانون شناسایی شده سیر نزولی داشته است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مدل سازی مقدار ضریب رگرسیون برای مدل شبکه عصبی ساخته شده بر مبنای هر سه نوع داده آموزش، اعتبار سنجی، آزمون 92/0 بود که نشان دهنده کیفیت مناسب مدل شبکه عصبی ساخته شده است. همچنین نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که ساعات آفتابی و رطوبت خاک بالاترین تاثیر در تابع مدل را داشته است.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، معیارهای محیطی و اکولوژیک، شبکه عصبی مصنوعی، آنالیز حساسیت
 • علی درویشی، سارا امام قلی پور سفید دشتی، مرضیه رجبی، محمدحسین مهرالحسنی، وحید یزدی فیض آبادی* صفحات 34-43
  مقدمه و اهداف

  حفاظت مالی عادلانه در مقابل هزینه های سلامت از مهم ترین اهداف نظام های سلامت محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی مناسب ترین آستانه برای سنجش رخداد مواجهه خانوارها با مخارج کمرشکن سلامت در ایران انجام شده است.

  روش کار

  مطالعه حاضر با استفاده از داده های پیمایش ملی هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران سال 1396 انجام شد. با استفاده از دو روش سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی رخداد و شدت مواجهه خانوارها با مخارج کمرشکن سلامت در نقاط برش مختلف و برای پنجک های اقتصادی اندازه گیری شد. مناسب ترین آستانه در هر یک از روش ها نیز با استفاده از برآورد سازگاری آماره کاپا تعیین شد.

  یافته ها

  رخداد مواجهه خانوارها با مخارج کمرشکن در آستانه مرسوم هر دو روش به ترتیب 02/3 و 51/8 درصد در خانوارهای شهری و 66/4 و 22/9 درصد در خانوارهای روستایی برآورد گردید. این مقدار به تفکیک پنجک های دارایی نشان دهنده بیشترین رخداد مخارج کمرشکن در پنجک اول و کمترین رخداد در پنجک پنجم بود. همچنین نتایج برآورد سازگاری بر اساس آماره کاپا به منظور شناسایی بهترین حد آستانه محاسبه مواجهه یافتگی با مخارج کمرشکن سلامت نشان داد که آستانه 40 درصد روش سازمان جهانی بهداشت و آستانه 25 درصد در روش بانک جهانی مناسب ترین حدود آستانه می باشند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاکی از مقدار نسبتا بالای مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت بود. همچنین رخداد مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت در خانوارهای فقیرتر بیشتر بود و آستانه های مرسوم مناسب ترین آستانه برای برآورد مخارج کمرشکن بودند.

  کلیدواژگان: رخداد مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، شدت مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، نابرابری، آستانه مناسب، آماره کاپا
 • مریم صباغچی، عباس عسکری ندوشن*، محمد ترکاشوند صفحات 44-53
  مقدمه و اهداف

  نیروی انسانی جوان، سرمایه اصلی هر جامعه محسوب می شود. حفظ نیروی انسانی به لحاظ کمیت و کیفیت از ضرورت های سیاست گذاری است. هدف پژوهش حاضر برآورد سال های عمر ازدست رفته ناشی از مرگ زودرس در جمعیت نیروی کار (64-15سال) استان های یزد و سیستان و بلوچستان در سال 1395است.

  روش کار

  مطالعه حاضر، با استفاده از تحلیل داده های ثانویه ثبت فوت در استان های یزد و سیستان و بلوچستان (توسط معاونت های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و زاهدان) صورت گرفته است. کلیه فوت های ثبت شده در گروه سنی 64-15سال در سال 1395 به عنوان جامعه ی هدف مدنظرند. شاخص YLL با استفاده از روش استاندارد سازمان جهانی بهداشت محاسبه شده است.

  یافته ها

  سرمایه انسانی ازدست رفته ناشی از مرگ زودرس در استان توسعه نیافته سیستان و بلوچستان تقریبا دو برابر استان توسعه یافته یزد است. اما درمجموع، حوادث غیرعمدی در گروه های سنی جوان تر نیروی کار (44-15سال) و بیماری های قلبی- عروقی و سرطان ها در سنین بالای نیروی کار (64-45سال)، علل غالب مرگ و اتلاف سرمایه انسانی به شمار می روند.

  نتیجه گیری

  علل مرگ در استان های یزد و سیستان و بلوچستان برحسب سطوح توسعه آن ها تفاوت می پذیرد. لذا سیاست های بهداشتی باید به صورت منطقه ای اعمال شود. با طی شدن گذار اپیدمیولوژیک شاهد بروز مرگ هایی خواهیم بود که کمتر جنبه پزشکی و بیشتر دارای ابعاد اجتماعی هستند، از این رو، توجه جدی تر به ابعاد و جنبه های اجتماعی سلامت، در سیاست های بهداشتی موردنیاز است.

  کلیدواژگان: سرمایه ی انسانی، سال های از دست رفته عمر (YLL)، گذار اپیدمیولوژیک، یزد، سیستان و بلوچستان
 • محمدعلی سلیمانی، نرگس دالوند، سیمین زرآبادی پور، زینب علیمرادی، ازکان گورگولو، نسیم بهرامی* صفحات 54-64
  مقدمه و اهداف

  ارزیابی دقیق افسردگی مرگ بیماران، مستلزم ابزاری اختصاصی و متناسب با فرهنگ هر جامعه است. این مطالعه با هدف ارزیابی ویژگی های روان سنجی مقیاس افسردگی مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه روش شناختی،246 نفر از بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان ولایت شهر قزوین، مقیاس 17 گویه ای افسردگی مرگ تمپلر را تکمیل کردند. ویژگی های روان سنجی این مقیاس با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. هم چنین پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، امگا و پایایی مرکب بررسی شد.

  یافته ها

  تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 6 گویه در نسخه فارسی بار عاملی لازم را کسب نکردند و حذف شدند. یازده گویه باقی مانده به صورت تک عاملی 91/66 درصد از واریانس این مفهوم را تبیین می کرد. در تحلیل عامل تاییدی، 11 گویه دارای شاخص های برازش مناسبی بودند(χ2 = 97.664, p < .001, χ2/df = 2.504, GFI = .932, CFI = .972, IFI = .973, TLI = .961, SRMR = .030, and RMSEA = .079) ضریب آلفای کرونباخ 95/0، ضریب امگای 95/0 و ضریب پایایی مرکب 96/0  نشان دهنده پایایی قابل قبول نسخه 11 گویه ای بود. 

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد مقیاس افسردگی مرگ با 11 گویه از روایی و پایایی مناسبی در بین مبتلایان به سرطان پستان ایرانی برخوردار بود. با توجه به پارامترهای مناسب روان سنجی، این ابزار می تواند در مطالعه های بعدی به منظور ارزیابی افسردگی مرگ به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: روان سنجی، سرطان پستان، افسردگی مرگ
 • علی رمضانخانی، فاطمه الحانی، ابوعلی ودادهیر، فاطمه محمدخواه* صفحات 65-73
  مقدمه و اهداف

  خشونت یکی از مبحث های بسیار مهم در بهداشت عمومی است که افراد را در سراسر دوره زندگی تحت تاثیر قرار می دهد این مطالعه کیفی با هدف تبیین پیامدهای خشونت نوجوانان دانش آموز انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه بخشی از یک مطالعه متوالی کیفی اکتشافی است که در سال 2017 میلادی در شهر رودسر انجام شد. این مطالعه با روش تحلیل محتوای کیفی مرسوم انجام شد. داده ها از طریق 50 مصاحبه عمیق فردی با نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش لاندمن و گرانهیم انجام گرفت.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها در فاز نخست پژوهش منجر به استحصال 98 کد اولیه، 2 طبقه فرعی و 1طبقه اصلی شد. در پایان این مرحله پیامدهای خشونت نوجوانان با توجه به یافته های استخراج شده به صورت «پیامدهای آسیب زای خشونت مفهومی ذهنی، پویا و چند بعدی است. پیامدهای آسیب زای خشونت به تغییراتی که پس از رخداد خشونت در درون خود فرد یا اطرافیان رخ می دهد؛ اشاره می کند که به دودسته پیامدهای درون فردی و برون فردی خشونت تقسیم می گردد» تعریف شد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه ابعاد تازه و متفاوتی از مفهوم پیامدهای آسیب زای خشونت به ویژه در دختران دانش آموز را آشکار ساخت؛ این تعریف مبتنی بر بستر و فرهنگ ایرانی است. دست یابی به پیشگیری از خشونت نیازمند توجه به این ابعاد در سطوح مختلف درون فردی و برون فردی است.

  کلیدواژگان: خشونت، رفتار، دانش آموز، رودسر
 • مریم شامی، پروین عضدی، مرضیه محمودی، سعید نجف پور بوشهری، فائزه جهان پور* صفحات 74-82
  مقدمه و اهداف

  فعالیت بدنی یکی از اجزای سبک زندگی است که به عنوان یک رفتار مهم ارتقا دهنده سلامت باعث پیشگیری و به تاخیر انداختن انواع بیماری های مزمن و مرگ ومیر زودرس می شود. با توجه به کاهش مقدار فعالیت بدنی در سال های اخیر، این مطالعه با هدف بررسی فعالیت بدنی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر بوشهر در سال 1398 انجام یافته است.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان ابتدایی شهر بوشهر بود، تعداد 406 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سطح فعالیت بدنی کودکان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 20 از آزمون های آماری t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین نمره فعالیت بدنی شرکت کنندگان 84/0± 27/3 بود، که بیان کننده سطح متوسطی از فعالیت بدنی است. بین فاکتورهای جمعیت شناختی (تحصیلات پدر و مادر، مقطع تحصیلی و شاخص توده بدنی) با فعالیت بدنی ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد. دانش آموزانی که والدین آن ها دارای سطح تحصیلات بالاتری بودند، فعالیت بدنی بیش تری داشتند و افردای که چاق بودند فعالیت بدنی کم تری داشتند.

  نتیجه گیری

  بین عدم فعالیت بدنی و افزایش شیوع اضافه وزن و چاقی  ارتباط مستقیمی وجود دارد و توجه به شیوه زندگی افراد به ویژه کودکان و نوجوانان که در سنین یادگیری هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین لازم است در راستای ارتقای مقدار فعالیت بدنی دانش آموزان، برای آموزش و فرهنگ سازی لازم، اهتمام بیش تری به عمل آید.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، دانش آموزان، شاخص توده بدنی، چاقی
 • محمدحسن ربیعی*، حسام الدین اکبرین، سعید بکایی، محمدحسین فلاح مهرآبادی، اوستا صدرزاده، فرشاد طهرانی صفحات 83-92
  مقدمه و اهداف

  پرورش مرغ تخم گذار تجاری یکی از زیربخش های مهم صنعت پرورش طیور است. در این مطالعه وضعیت امنیت زیستی مزارع پرورش دهنده مرغ تخم گذار تجاری در 9 استان پرتراکم پرورشی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی، 202 مزرعه پرورش مرغ تخم گذار تجاری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از 9 استان در سال 1398 انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با مراجعه حضوری به واحدها جمع آوری شدند. یافته ها با میانگین، انحراف معیار، مجموع و شاخص درصد پذیرش توصیف شدند.

  یافته ها

  درصد پذیرش مجموع کل اقدامات امنیت زیستی در مزارع پرورش مرغ تخم گذار تجاری ایران برابر با 18/68 درصد و به تفکیک امنیت زیستی محیطی، ساختاری و عملیاتی به ترتیب برابر با 11/72، 75 و 82/60 درصد بود. در بین اقدامات مربوط به امنیت زیستی محیطی پایین ترین درصد پذیرش در مورد فاصله تا نزدیک ترین باغ میوه و کشتزارهای آبی با 20/29 درصد، در بین اقدامات مربوط به امنیت زیستی ساختاری پایین ترین درصد پذیرش در مورد وجود جایگاه ضدعفونی دست پیش از ورودی سالن ها با 96/28 درصد و در بین اقدامات امنیت زیستی عملیاتی پایین ترین درصد پذیرش به ترتیب در مورد تصفیه کردن آب مصرفی و آزمایش کردن آب مصرفی با 18/31 و 91/33 درصد بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه وضعیت امنیت زیستی مزارع پرورش مرغ تخم گذار تجاری 9 استان پرتراکم پرورشی ایران را نشان داد و و برخی نقاط ضعف در اجرای این قوانین در سطوح محیطی، ساختاری و عملیاتی را آشکار کرد.

  کلیدواژگان: امنیت زیستی، مرغ، تخم گذار تجاری، ایران
|
 • M Ostadghaderi, AA Hanafi Bojd, SH Nematollahi, K Holakoui-Naeini* Pages 1-12
  Background and Objectives

  The incidence of colorectal cancer has increased significantly in Iran in recent decades. The pattern of occurrence varies in different populations. A study was conducted to perform a spatial analysis of colorectal cancer and some of its risk factors in Iran using GIS. 

  Methods

  The data of this descriptive-analytic study included colorectal cancer incidence as a dependent variable and physical activity, Body Mass Index and smoking as independent variables recorded by the Cancer Department, Center for Non-Communicable Diseases Management, the Ministry of Health and Medical Education and the care system for non-communicable disease risk factors according to province and gender in 2009. Data was analyzed using the ArcGIS 10.3 software and spatial correlation analysis, hot spots analysis, and geographic weighted regression model. 

  Results

  The spatial relationship between the disease and some of its risk factors was confirmed by the model of geographical weight regression, according to which the northern and central provinces had the highest risk of colorectal cancer compared to other regions of the country. 

  Conclusion

  The results of this study showed that spatial analysis could be useful in identifying disease patterns, prioritizing the factors affecting it, and controlling the disease through strategic planning and interventions.

  Keywords: Colorectal cancer, Geographic information system, Geographical weight regression
 • Z Naghibifar, H Soori, S Eskandari, A Razzaghi, S Khodajarim* Pages 13-20
  Background and Objectives

  Quality of life is a valuable indicator for measuring peoplechr('39')s health. The purpose of this study was to determine the predictors of quality of life in the staff of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran using the path analysis model. 

  Methods

  This cross-sectional study was performed on subjects participating in the Health Cohort Study of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran in 2018. A demographic information form and standard quality of life, general health, physical activity and burnout scales were used for data collection. The SPSS version 24 and Amos version 24 were used for data analysis. 

  Results

  A total of 770 individuals were selected for the study, of whom 345 (44.8%) were male. The mean age ± standard deviation of the participants was 42.6±8.4. Analysis of the quality of life pathway of the participants showed an appropriate model (RMSEA= 0.014, CFI=0.999, NFI = 0.991, TLI = 0.994, CMIN/DF = 1.146). In addition, general health (0.560) and physical activity (0.078) had a direct correlation and occupational burnout (-0.178) and age (-0.082) had an inverse correlation with quality of life. 

  Conclusion

  The results of this study suggest that factors such as general health, physical activity, and burnout have an impact on the participants. Therefore, it is necessary to consider the factors affecting the quality of life.

  Keywords: Path analysis, Quality of life, Burnout, Physical activity, General health, Staff of university of medical sciences
 • M Javanbakht, M Argani*, K Ezimand, A Saghafipour Pages 21-33
  Background and Objectives

  Environmental conditions in different geographical areas provide a basis for the spread of some diseases. Cutaneous leishmaniasis is a serious threat to public health and is one of the arthropod-borne diseases. The prevalence and distribution of this disease is affected by environmental and climatic factors. The aim of this study was to model the Spatio-temporal variations in the incidence rate of this disease based on environmental and ecological criteria. 

  Methods

  The northeast of Iran was selected as the study area. The data used in this study included vegetation, surface temperature, precipitation, evapotranspiration, soil moisture, digital elevation model and sunny hours. The artificial neural network method was used to model the spatio-temporal changes of cutaneous leishmaniasis. 

  Results

  Spatial variations in the incidence of the disease had a north-south trend and decreased from north to south. In addition, two foci were identified in the medium altitude areas in North and South Khorasan provinces. Temporal variations in the incidence of disease in the study period showed that the incidence rate decreased in the two identified foci from 2011 to 2016. 

  Conclusion

  The modeling results showed that the estimated regression coefficient was 0.92 for neural network based on all three types of data (training, validation, test) indicating good quality of constructed neural network.  In addition, sensitivity analysis results showed that sunny hours and soil moisture were the most important factors in the model function.

  Keywords: Cutaneous leishmaniasis, Environmental, ecological criteria, Artificial neural network, Sensitivity analysis
 • A Darvishi, S Emamgholipour Sefiddashti, M Rajabi, MH Mehrolhassani, V Yazdi Feyzabadi* Pages 34-43
  Background and Objectives

  Fair financial protection against health expenditures is one of the most critical goals of health systems. This study was conducted to investigate the most appropriate threshold for measuring the exposure to catastrophic health expenditure (CHE) in Iran. 

  Methods

  The present study was conducted using 2018 national household income and expenditure data of the Iran statistics center. The occurrence and intensity of the householdschr('39') exposure to CHE at different thresholds and for economic quintiles was measured using two World Health Organization (WHO) and World Bank (WB) methodologies. The most appropriate threshold for each methodology was also determined using the Kappa statistics adaptation estimation. 

  Results

  The occurrence of households’ exposure to CHE was 3.02% and 8.51% in urban households and 4.66% and 9.22% in rural households, respectively. According to asset quintiles, the highest occurrence was in the first quintile and the lowest in the fifth quintile. In addition, the results of adaptation estimation based on Kappa statistics showed that a threshold of 40% in the WHO methodology and 25% in the WB methodology were the most appropriate thresholds. 

  Conclusion

  The results showed a relatively high rate of exposure to CHE. CHE occurrence was also more in poorer households, and common thresholds were the most appropriate thresholds for estimating CHE.

  Keywords: Occurrence of catastrophic health expenditure (CHE), Intensity of CHE, Inequality, Appropriate Threshold, Kappa statistics
 • M Sabaghchi, A Askari Nodoushan*, M Torkashvand Pages 44-53
  Background and Objectives

  Human resources, especially youth work force, are considered as the main capital for every society. Maintaining the quantity and quality of human resources is essential for every policymaking. The present study was conducted to estimate the Years of Life Lost (YLL) due to early death amongst the working age population (i.e. 15-64 years) of two provinces with very different levels of socio-economic development in Iran. For this purpose, premature mortality was compared between Yazd and Sistan & Baluchistan provinces in 2016. 

  Methods

  This cross-sectional study used secondary data. The target statistical population of the study was all deaths registered in the age groups 15 to 64 years in the provinces of Yazd and Sistan & Baluchistan during March 2016 to March 2017. The mentioned provinces reflect completely different and unequal development at the national level: Yazd is amongst one of the highly developed regions of Iran, while Sistan & Baluchistan is as one of underdeveloped provinces. The data were obtained from health departments of Yazd and Sistan & Baluchistan provinces’ medical universities. The YLL was calculated according to the standard procedure provided by the World Health Organization. 

  Results

  Our findings showed that the lost human capital due to early death was about two times higher in Sistan & Baluchistan compared to Yazd. The main causes of death were unintentional injuries in the younger working age group (15-44 years) and cardiovascular disease and cancers in the older working age group (45-64 years).  

  Conclusion

  Causes of death were different in Yazd and Sistan & Baluchistan provinces according to the regional level of development. Therefore, health policies have to be implemented as regional policies. In general, the results showed that as the epidemiologic transition passes, the cause of death changes from causes that are less related to medical conditions and more related to social situations. Consequently, it is required to consider social policymaking when designing health policies.

  Keywords: Human capital, Years of life lost (YLL), Epidemiologic transition, Yazd, Sistan, Baluchistan
 • MA Soleimani, N Dalvand, S Zarabadi Pour, Z Alimoradi, A GÖRGÜLÜ, N Bahrami* Pages 54-64
  Background and Objectives

  Accurate assessment of patientschr('39') death depression requires a specific tool that is appropriate to the culture of each community. Therefore, the aim of this study was to evaluate the psychometric properties of the Death Depression Scale in women with breast cancer. 

  Methods

  In this methodological study, 246 breast cancer patients presenting to Qazvin Provincial Hospital completed the 17-item Templar Death Depression Scale. Psychometric properties of this scale were evaluated by exploratory and confirmatory factor analysis. Reliability was also assessed using Cronbachchr('39')s alpha, omega and composite reliability. 

  Results

  Exploratory factor analysis showed that six items in the Persian version did not acquire the required loading factor, and were omitted. The remaining eleven items as a single factor accounted for 66.91% of the variance of this concept. In confirmatory factor analysis, 11 items had appropriate fit indices (χ2 = 97.664, p <.001, χ2 / df = 2.504, GFI = .932, CFI = .972, IFI = .973, TLI = .961, SRMR = .030, and RMSEA = .079). A Cronbachchr('39')s alpha coefficient of 0.95, Omega coefficient of 0.95, and composite reliability coefficient of 0.96 indicated the acceptable reliability of the 11-item version. 

  Conclusion

  The results of this study showed that the 11-item Death Depression Scale was valid and reliable in Iranian patients with breast cancer. Given the appropriate psychometric parameters, this scale can be used to assess death depression in future studies.

  Keywords: Psychometric, Breast cancer, Death depression
 • A Ramezankhani, F Alhani, AA Vedadhir, F Mohammadkhah* Pages 65-73
  Background and Objectives

  One of the most important issues in public health is violence, which affects people around the world. Therefore, a qualitative study was conducted to explain the consequences of student violence. 

  Methods

  This study was part of a qualitative exploratory sequential study conducted in Ruodsar in 2017. This study was carried out using conventional qualitative content analysis method. The data were collected through 50 individual in-depth interviews using purposive sampling. Data analysis was done using the Landman and Grahaim method. 

  Results

  Data analysis in the first phase of research resulted in the extraction of 98 initial codes, two subcategories and one main category. At the end of this stage, the consequences of adult violence according to the findings were as follows: "The harmful consequences of violence are conceptual, dynamic, and multidimensional. The harmful consequences of violence point to changes that occur within the violent person or the people around them after the violence, which are divided to interpersonal and intrapersonal consequences. 

  Conclusion

  The present study revealed some new dimensions of the concept of harmful consequences of violence, especially in student girls. This definition is based on the Iranian context and culture. Violence prevention requires attention to these dimensions at different interpersonal and the intrapersonal levels.

  Keywords: Violence, Behavior, Student, Roudsar
 • M Shami, P Azodi, M Mahmodi, S Najafipour, F Jahanpour* Pages 74-82
  Background and Objectives

  Physical activity is one of the most important components of life. The aim of this study was to evaluate the physical activity level of primary school students in Bushehr in 1398. 

  Methods

  In this cross-sectional descriptive-analytical study, the research population included all elementary school students in Bushehr. Four hundred and six students were selected using multi-stage random sampling. The Physical Activity Questionnaire for Children, which is a valid and reliable scale, was used to collect the data. Independent t test, one-way analysis of variance, Pearson correlation coefficient and multiple linear regression model were used for data analysis. Data was analyzed using the SPSS software version 20. 

  Results

  The mean score of physical activity was 3.27±0.84. There was a significant relationship between demographic factors (parents’ education level, participant’s education level and BMI) and physical activity. Students whose parents had higher levels of education were more likely to engage in physical activity and people who were obese had less physical activity. 

  Conclusion

  The studentschr('39') physical activity was moderate. Given that there is a direct link between physical inactivity and increased prevalence of overweight and obesity, it is important to pay attention to the lifestyle of people, especially children and adolescents who are in the learning age. Therefore, more attention should be paid to improving the level of physical activity in students through education and building a culture.

  Keywords: Physical activity, Students, Body mass index, Obesity
 • MH Rabiee*, H Akbarin, S Bokaie, MH Fallah Mehrabadi, A Sadrzadeh, F Tehrani Pages 83-92
  Background and Objectives

  The commercial layer chicken farming is one of the most important sectors of the poultry industry. This study was conducted to evaluate the status of biosecurity of commercial layer chicken farms in 9 Iranian provinces with the highest layer chicken population. 

  Methods

  In this cross-sectional study, 202 commercial layer chicken farms were selected from nine Iranian provinces in 2019 using stratified random sampling. Then, the required data were collected using a questionnaire by presenting to the farms in person. The results are expressed as mean, standard variation, sum and adoption rate index. 

  Results

  The results showed that the adoption level of total biosecurity measures was 68.18% in the commercial layer chicken farms in Iran. This figure was 72.11%, 75% and 60.82% for conceptual, structural and operational biosecurity measures, respectively. Among conceptual biosecurity measures, the lowest adoption level (29.20%) was for distance to the nearest garden and agriculture land. Among structural biosecurity measures, the lowest adoption level (28.96%) was for a hand disinfection spot before shed. Among the operational biosecurity measures, the lowest adoption level was for water filtrations (31.18%) and microbial testing of water (33.91%). 

  Conclusion

  This study investigated the biosecurity status of commercial layer chicken farms in nine Iranian provinces with the highest layer chicken population and revealed some weaknesses in the implementation of these measures at conceptual, structural and operational levels.

  Keywords: Biosecurity, Chicken, Commercial layer farm, Iran