فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی - پیاپی 37 (تابستان 1400)

مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
پیاپی 37 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدحسن فردوسی*، محسن اسمعیلی، طهماسب شیروانی صفحات 11-29
  هدف از انجام تحقیق حاضر طراحی الگویی به منظور شناخت عوامل موثر بر مشارکت صنایع استان خوزستان در عرصه ورزش قهرمانی بود. جامعه آماری تحقیق را صاحبنظران و متخصصان آگاه به موضوع اعم از مدیران و کارشناسان اقتصادی و ورزشی، اساتید دانشگاه تشکیل می دادند. برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری نظری و مصاحبه های نیمه سازمان یافته به تعداد 23 نفر و برای تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. جهت تحلیل و کدگذاری داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی به وسیله نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج نشان داد در فرایند کدگذاری باز در مجموع تعداد 368 کد اولیه غیرتکراری ایجاد شد. این کدها بر اساس مشابهت موضوعی در قالب 35 مفهوم قرار گرفتند. این مفاهیم عبارت بود از مشتری گرایی، بازارمحوری، هویت، آمار و اطلاعات، مستندات، هوادارگرایی، محیط، حضور رقبا، تصویر نامطلوب ورزش قهرمانی، کیفیت ورزش قهرمانی، فرهنگ ورزش، عوامل سیاسی، ساختار، امکانات و فضاها، رسانه و ارتباطات، سیستم بازاریابی، نیروی انسانی، توسعه اهداف، راهبردهای تجاری ورزشی، بازخورد حمایت های گذشته، مسایل مالی و اقتصادی، نگرش، عملکرد ورزشی، حقوقی-قانونی، مدیریت، تناسب، ارتباطات، شفافیت، پاسخگویی و تعهد، استراتژی و برنامه، نظارت و کنترل، عوامل انگیزشی برای صنایع، تبلیغات و حق پخش، آموزش، برندسازی، انگیزش. در نهایت مدل تحقیق در قالب مقوله های اصلی شرایط علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها ترسیم و به تایید 5 نفر از نمونه های تحقیق در قالب یک گروه کانونی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: صنایع، خوزستان، ورزش قهرمانی، مشارکت
 • سجاد قدمی، یعقوب بدری آذرین*، وجیهه جوانی، پژمان احمدی مقدم صفحات 31-43
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی شبکه ای بر برند ارتقاء و نگهداشت کالا های ورزشی خارجی انجام گردید. که از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل کلیه استفاده کنندگان کالای ورزشی خارجی در شهر تبریز و ارومیه است. از این رو نمونه ها به دلیل محدود بودن جامعه آماری، مشتمل بر 200 نفر و به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد بازاریابی شبکه ای و ارتقاء و نگهداشت برند استفاده و در بین آزمودنی ها توزیع گردید و روایی آن ها توسط 10 نفر از متخصصان مدیریت بازاریابی مورد تایید قرار گرفت و پایایی کل ابزار توسط آلفای کرونباخ 95/0 گزارش شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون گام به گام در محیط نرم افزار 22spss مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین بازاریابی شبکه ای و ارتقاء و نگهداشت برند همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. و همچنین بین مولفه های بازاریابی شبکه ای از جمله اعتماد، لذت، سهولت استفاده، طرح سودهی ویژه با ارتقاء و نگهداشت برند همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. در مجموع مولفه سهولت استفاده از بازاریابی شبکه ای و لذت از بازاریابی شبکه ای به مدل پیش بینی تغییرات واریانس ارتقاء و نگهداشت برند وارد شد و این دو مولفه به میزان 38 درصد از تعییرات واریانس ارتقاء و نگهداشت برند را توجیه می کند، در واقع این نتایج بیانگر آن است که به میزان 38 درصد ارتقاء و نگهداشت کالای ورزشی خارجی وابسته به سهولت استفاده و لذت استفاده از بازاریابی شبکه ای است.
  کلیدواژگان: ارتقاء بازاریابی، بازاریابی شبکه ای، برند، کالای ورزشی خارجی، نگهداشت برند
 • علی کریمی فیروزجایی*، کورش کریمی صفحات 45-56
  آرمها از رمزگانهای نشانهای نوشتاری و تصویری ساخته میشوند تا بتوانند برای هر سازمانی هویت‏ساز باشند، یعنی به این منظور که آرم نشانه چیزی، کسی یا سازمانی شود، رمزگان نوشتاری یا تصویری، نشان، نماد یا چیزی باید به وسیله طراح یا طراحان آرم انتخاب یا طراحی شود. هر رشته ورزشی دارای یک جایگاه و موقعیت مشخص و نیز دارای مخاطبان و هواداران خاص خود است که تثبیت و ارتقای این موقعیت، حفظ جمعیت فعال و هوادار فعلی و گسترش نفوذ و جذب مخاطبان آن رشته ورزشی مستلزم داشتن یک آرم یا لوگویی است تا بتواند در کوتاهترین زمان بیشترین اثر را در بیننده بگذارد. و البته باید خاطرنشان کرد که در این مطالعه ی تطبیقی مشخص گشت که برخی از آرمهای فدراسیون های ملی ما از این خصیصه برخوردار نبوده و لازم است که جهت تقویت این کانال ارتباطی یا به عبارتی آرم به مثابه پل ارتباطی میان نهاد رسمی فدراسیون و بستر اجتماعی ارایه آن تغییراتی در این زمینه داده شود.
  کلیدواژگان: آرم، فدراسیون ورزشی ایران، مطالعه تطبیقی، فدراسیون های جهانی، نشانه شناسی
 • امیر رحیمی*، هاشم کوزه چیان صفحات 51-60
  تغییرات سریع در فناوری و شرایط محیطی امروز، بنگاه های ورزشی را مجبور ساخته تا با کاربست قابلیت ها و منابع، خود را با شرایط جدید بازار تطابق داده و به عملکرد بالاتری دست یابند. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط ورزشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارآفرینان فعال در زمینه های مرتبط با صنعت ورزش (تولید و خدمات) است که تعداد 169 نفر به عنوان نمونه آماری با فرمول کوکران و به روش تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسش نامه به عنوان ابزارگردآوری اطلاعات استفاده شده است. ضمنا تحلیل مدل این پژوهش از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر یک از قابلیت های بازاریابی، نوآوری و یادگیری تاثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد بنگاه های ورزشی دارند. بنابراین، قابلیت های بازاریابی، نوآوری و یادگیری می توانند به عنوان عامل اساسی در کسب مزیت رقابتی و عملکرد بنگاه های ورزشی شناخته شوند.
  کلیدواژگان: بازاریابی، بنگاه ورزشی، قابلیت، نوآوری، یادگیری
 • شهروز کیهان*، رضا نیک بخش، ابوالفضل فراهانی، علی محمد صفانیا، محسن باقریان فرح آبادی صفحات 61-75
  تحقیق حاضر به منظور مدل توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر روش شناسی، از نوع مطالعات آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به حوزه کسب و کار و تجارت الکترونیک بودند. از روش های نمونه گیری هدفمند و شاخص اشباع نظری نسبت به نمونه گیری اقدام شد و با 24 نفر از کارشناسان و خبرگان مصاحبه انجام گرفت. برای بررسی روایی در بخش کیفی، تکنیک دلفی سه مرحله ای بکار گرفته شد، بدین صورت که یافته های پژوهش برای مشارکت کنندگان ارایه و متن نظریه توسط آن ها و طی سه مرحله مطالعه و نقطه نظرات آن ها اعمال شد. برای تایید پایایی از روش بازآزمایی استفاده و نتایج نشان داد رابطه درصد توافق درون موضوعی برابر است با 92/0 که مناسب می باشد. پس از شناسایی عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک عوامل در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت و از آنان درخواست شد بر اساس روش ISM پرسشنامه ها را تکمیل نمایند. برای تعیین روابط علی- معلولی شاخص ها، از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری و از نرم افزار Micmac برای ترسیم مدل استفاده شد. در نهایت 7 مقوله عمده شامل عوامل محیط حقوقی، مدیریتی، محیطی، آموزش و آگاهی، سازمانی، فرهنگی و اجتماعی و نوآوری و خلاقیت در مدل توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: کسب و کار، تجارت الکترونیک، ورزش
 • مونا سعیدپور سرچشمه، زهرا حاجی انزهایی*، زینت نیک آیین، علی زارعی صفحات 77-90
  این پژوهش با هدف تاثیر سیاست سازمانی برخلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان از طریق پنهان کردن دانش و نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 1171 نفر بودند. نهایت تعداد 350 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. شایان ذکر است که این پژوهش،از لحاظ هدف کاربردی و از توصیفی - پیمایشی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه مربوط به اطلاعات شخصی، سیاست سازمانی نقشبندی و میرانی (1398)، خلاقیت کارکنان جورج و ژو (2001)، پنهان کردن دانش سرنکو و بونتیس (2016) و تعهد حرفه ای کلایکمن و هنینگ (2000) بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر و روایی سازه آن به وسیله تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.، اس.پی.اس.اس.سمپل-پاور و آموس استفاده گردید. نتایج نشان داد که سیاست سازمانی اثر منفی و معناداری بر خلاقیت کارکنان دارد. همچنین سیاست سازمانی اثر مثبت و معناداری بر پنهان کردن دانش دارد. پنهان کردن دانش اثر منفی و معناداری بر خلاقیت دارد. بعلاوه مشخص گردید که سیاست سازمانی بر خلاقیت کارکنان از طریق پنهان کردن دانش اثر منفی و معناداری دارد. نتایج نشان داد که تعهد حرفه ای می تواند نقش تعدیلگری بین تاثیر سیاست سازمانی بر پنهان کردن دانش داشته باشد. نظر به اینکه خلاقیت در کارکنان وزارت ورزش و جوانان مهم است به مدیران پیشنهاد میشود برای کارکنانی که دانش خود را به اشتراک می گذارند آنها را تشویق کنند و تعهد حرفه ای کارکنان را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: سیاست سازمانی، خلاقیت کارکنان، پنهان کردن دانش، تعهد حرفه ای، وزارت ورزش و جوانان
 • اسکندر حسین پور*، محسن وحدانی صفحات 91-100
  هدف از این تحقیق بررسی ابعاد مختلف سلب میزبانی باشگاه های فوتبال ایران در مسابقات آسیایی 2020 بود. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوی بود.جامعه آماری شامل کلیه ی رسانه های نوشتاری، تصویری، صوتی فارسی زبان بودند که اخبار و گزارشات خود را از طرق مختلف سایت، شبکه های اجتماعی، تلویزیون، رادیو، مجلات و روزنامه ها و... ارایه می کردند. بدین منظور، 28 مورد از رسانه ها که دارای غنی ترین اطلاعات بودند به صورت هدفمند انتخاب شدند و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از مجموعه ای از کدگذاری های اولیه (باز) و استنباطی تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که سه دسته عوامل ذکر شده توسط AFC، کارشناسان داخلی و عوامل مداخله گر داخلی سبب بروز این پدیده می باشند. برای رفع و پیشگیری از این محدودیت ها نیاز به واکنش های رسانه-ای، راهکاره های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. پیامدهای این گونه تصمیمات در دو حالت پذیرش یا عدم پذیرش سلب میزبانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. شبکه سازی منطقه ای، اخذ کرسی های مهم، تشکیل دبیرخانه دیپلماسی ورزشی و توسعه ارتباطات غیررسمی از مهم ترین راهکارهای بلندمدتی بود که به متولیان فدراسیون و ورزش کشور پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سلب میزبانی، باشگاه های فوتبال، آسیا، دیپلماسی
 • امین رشید لمیر* صفحات 101-113
  علی رغم، افزایش آگاهی عمومی مردم درباره عوارض و پیامدهای ناشی از بی تحرکی، براساس شواهد موجود فقط درصد کمی از جامعه دانشگاهی کشور از برنامه های ورزشی دانشگاه ها استقبال می کنند، لذا هدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل زمینه ای در نهادینه کردن فعالیت بدنی در دانشگاه های ایران بود. روش انجام پژوهش کیفی بود. نمونه آماری پژوهش را 30 نفر از صاحب نظران، مدیران و متخصصانی تشکیل دادند که با موضوع ورزش همگانی و فعالیت بدنی در دانشگاه ها و موضوع نهادینه سازی ورزش، سروکار داشتند. با توجه به استفاده از تحلیل تماتیک و انجام مصاحبه برای گردآوری داده ها، نمونه گیری به صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش کیفی، هفت عامل، پایش محیط، رسانه، آموزش و تحقیقات، خانواده، بسترهای فرهنگی و اجتماعی، حمایت و تشویق و عوامل قانونی به عنوان عوامل زمینه ای و بسترساز نهادینه کردن فعالیت بدنی در دانشگاه های ایران شناسایی شد. از این رو، به نظر می رسد می توان با شناسایی فرصت های موجود در ورزش دانشگاهی و توجه به نقش آموزش و پژوهش در کنار اصلاح سیاست ها و ساختارهای ورزش دانشگاهی، فرایند نهادینه سازی فعالیت بدنی در دانشگاه های ایران را تقویت نمود.
  کلیدواژگان: تربیت بدنی، رسانه، عوامل اجتماعی، حمایت، دانشگاه
 • سلمان علوی، مهدیه پورزارع، فرزاد غفوری، احمد محمودی* صفحات 115-125
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی در مسایل سیاسی ورزش، بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 18 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. نتایج نشان داد که پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش شامل شش حوزه اقتصادی، تجهیزاتی و زیرساختی، علمی _رسانه ای، منابع انسانی و سازمانی، اجتماعی و مراودات بین المللی می باشد. به صورت نظری، از نتایج حاصل می توان در جهت تکمیل مبانی نظری ورزش، بخصوص در حیطه حقوقی و سیاسی ورزش سود برد. در قالب عمل، مدیران ذی ربط می توانند در برنامه های توسعه ورزش از مفاهیم و مقوله های شناسایی شده استفاده نمایند و با توجه به یافته های موجود، ساز و کارهایی جهت مقابله با پیامدهای احتمالی تحریم های بین المللی احیا کنند.
  کلیدواژگان: ارتباطات بین المللی، پیامد، تحریم بین المللی، سیاست، ورزش
|
 • Mohammad Hassan Ferdosi *, Mohsen Esmaeili, Tahmaseb Shirvani Pages 11-29
  The purpose of this study was to investigate the presence of industries in Khuzestan province in the field of championship sport and to investigate the causes of it and to present a model in this field. The statistical population consisted of experts and experts in the field of industry and sport, including managers and experts, university professors. The data were collected through theoretical sampling and semi-structured interviews with 23 elites and the data analysis were done by the Foundation Data Theory. The coding method consisting of three stages of open, axial and selective was used for data analysis and coding. MAXQDA software was used for this purpose. The results showed that in the open coding process a total of 368 non-duplicate initial codes were generated. These codes were grouped into 35 concepts based on thematic similarity. These concepts were customer orientation, market orientation, identity, statistics and information, documentation, fanaticism, environment, competitor presence, adverse image of championship sport, quality of championship sport, sport culture, political factors, structure, facilities and spaces, media and communication.Marketing system, human resources, goals development, sports business strategies, past support feedback, financial, attitudes, sports performance, legal, communication, transparency, accountability and commitment, strategy and planning, monitoring And control, incentives for industries, advertising and copyright, education, branding, motivation. Finally, the research model was drawn up and approved by 5 research samples.
  Keywords: industries, Khuzestan, championship sport, Participation
 • Sajjad Ghadami, Yaghob Badriazarin *, Vajiheh Javnai, Pejman Ahmadi Moghaddam Pages 31-43
  the present study was conducted to investigate the effect of network marketing on the brand of promotion and maintenance of foreign sports goods. In terms of purpose, research is applied. The statistical population of this study includes all users of foreign sports goods in Tabriz and Urmia. Therefore, due to the limited statistical population, the samples consisted of 200 people and were selected as available sampling. In order to collect the data, two standard marketing questionnaires, network, and brand promotion and maintenance questionnaires were used and distributed among the subjects. Cronbach's alpha was reported to be 0.95. Descriptive statistics were used to analyze and analyze the data, and step-by-step correlation and regression methods were used to test the hypotheses in the 22 spss software environment. The results showed that there was a positive and significant correlation between network marketing and brand promotion and maintenance. Also, there is a positive and significant correlation between network marketing components such as trust, pleasure, ease of use, special profitability plan with brand promotion and maintenance. Overall, the ease of use of network marketing and the enjoyment of network marketing was introduced into the model of predicting changes in brand promotion and retention, and these two components justify 38% of the variations in brand promotion and retention variance. In fact, these results indicate that 38% of the promotion and maintenance of foreign sports goods depends on the ease of use and the pleasure of using network marketing.
  Keywords: Marketing, Network Marketing, Keep Brand, Promotion Brand, External Sporting Goods
 • Ali Karimi Firouz Jaie *, Kourosh Karimi Pages 45-56
  Logos consists of text and visual codes designed to create organizational identity,In other word logos are symbols to represent something else, Logos are written or visual signs, Each sport Federation has its own specific beside its own audience. Stabilizing and promoting this position, maintaining the current active population and fans and expanding the influence and attraction of the audience of that sport requires a logo to transmit hidden meaning and message in The shortest time to make the greatest effect on the viewer. of course, it should be noted that in this comparative study, it was found that some of the logos of our national federations do not have this feature and it is necessary to strengthen this communication channel, or in other words and use of it as a bridge between the official institution of the federation and The social context to provide relations so they should be changed this regard.
  Keywords: logo, Iranian Sport Federations, comparative Studies, world Federations, semiotics
 • Amir Rahimi *, Hashem Kozehchian Pages 51-60
  Rapid changes in technology and environmental conditions today have forced sports firms to adapt to new market conditions and achieve higher performance using their capabilities and resources. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the impact of marketing, innovation and learning capabilities on the performance of small and medium sizes sports enterprises. The statistical population of the study consists of active entrepreneurs in related fields of the sports industry (production and service) that 169 persons were selected and tested by Cochran formula and randomly. In this study, questionnaires have been used to collect the data. The analysis of the survey model has been done using Lisrel software. The results show that each of the marketing, innovation and learning capabilities has a direct and significant impact on the performance of sports enterprises. Therefore, marketing, innovation, and learning capabilities can be identified as essential factors in the competitive advantage and performance of sports enterprises.
  Keywords: Marketing, Sports enterprise, Capability, Innovation, Learning
 • کیهان Keihan *, Reza Nikbakhsh, Abolfazl Farahani, Ali Mohammad Safania, Mohsen Bagherian Farahabadi Pages 61-75
  The present study was conducted to model the development of sports businesses with an e-commerce approach. From the methodological point of view, the present study is of mixed type (quantitative and qualitative). The statistical population included sports management experts and specialists familiar with business and e-commerce. Targeted sampling methods and theoretical saturation index were used for sampling and 24 experts and experts were interviewed. In the qualitative section, the Delphi technique was used in three stages, so that the findings of all two of them were presented in three stages and the first three were used. To confirm this, the retest method was used and the results showed that the relationship between the percentage of agreement within the subject is equal to 0.92, which is appropriate. After identifying the factors affecting the development of sports businesses with the e-commerce approach, the factors in the matrix table were compiled as a questionnaire and provided to the research sample and they were asked to complete the questionnaires based on the ISM method. To determine the causal relationships of the indicators, the structural-interpretive modeling method was used and Micmac software was used to draw the model. Finally, 7 major categories including legal environment, management, environmental, education and awareness, organizational, cultural and social, and innovation and creativity in the development of sports business models with e-commerce approach were identified.
  Keywords: Business, E-commerce, Sports
 • Mona Saeidpour Sarcheshmeh, Zahra Hajianzahaei *, Zinat Nikaeen, Ali Zarei Pages 77-90
  The aim of this study was to influence the organizational policy on the creativity of the employees of the Ministry of Sports and Youth by hiding knowledge and the moderating role of professional commitment. The statistical population of the study was 1171 employees of the Ministry of Sports and Youth. Finally, 350 people were selected as a sample by relative stratified random sampling. It is worth mentioning that this research was applied in terms of purpose and descriptive-survey. The research tools were Naqshbandi and Mirani (1398) organizational policy questionnaires, George and Zhou (2001) employee creativity, Serenko and Bontis (2016) concealment of knowledge, and Kleikman and Henning (2000) professional commitment. The face and content validity of the questionnaires were confirmed by a group of experts and its construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis. SPSS, SPSS Sample-Power and Amos software were used to analyze the data. The results showed that organizational policy has a negative and significant effect on employee creativity. Organizational policy also has a positive and significant effect on knowledge concealment. Hiding knowledge has a negative and significant effect on creativity. The results showed that organizational policy has a negative and significant effect on employee creativity by hiding knowledge. Professional commitment can also play a moderating role between the impact of organizational policy on knowledge concealment. As creativity is important in the staff of the Ministry of Sports and Youth, managers are encouraged to encourage employees who share their knowledge and increase the professional commitment of the staff.
  Keywords: Organizational policy, staff creativity, knowledge concealment, professional commitment, Ministry of Sports, Youth
 • Eskandar Hosseinpour *, Mohsen Vahdani Pages 91-100
  The purpose of this study was to Investigation Different Dimensions of ban Iranian Football Clubs from Hosting in Asia 2020. The research method was qualitative and content analysis. Statistical population consisted of all Persian-language media that published their news and reports through various such as sites, social networks, television, radio, magazines and newspapers, etc. For this purpose, 28 media with the richest information were selected purposefully and the data were analyzed simultaneously using a set of initial (open) and inferential coding. The results showed that the three categories of factors mentioned by the AFC, internal experts and internal confounders are the causes of this phenomenon. Media responses, short-term and long-term solutions are needed to overcome these constraints. The consequences of such decisions in both acceptance or non-acceptance of ban from hosting were also examined. Regional networking, obtaining important seats, establishing a sports diplomacy secretariat, and developing informal communications were the most important long-term solutions offered to the country's federation and sports authorities.
  Keywords: ban hosting, Football clubs, Asia, Diplomacy
 • امیر منتظری * Pages 101-113
  Despite the increasing public awareness of the consequences of inactivity, only a small percentage of the Iran's academic community supports university sports programs based on available evidence, so the purpose of this study was to investigate the institutional contextual factors of physical activity in Iranian universities. The research method was qualitative and exploratory. The statistical population of the study consisted of all experts, managers, and professionals dealing with the topic of sport for all and physical activity in universities and the subject of institutionalizing sport. According to thematic analysis method and interviewing for data collection, the sampling was done theoretically and using the judgment method until the theoretical saturation. Based on the results of the study, seven factors, environmental monitoring, media, education and research, family, cultural and social contexts, support and encouragement and legal factors were identified as the underlying factors that underpin the institutionalization of physical activity in Iranian universities. Therefore, it seems that the process of institutionalizing physical activity in Iranian universities can be strengthened by identifying the opportunities available in university sports and paying attention to the role of education and research along with reforming policies and structures of university sports.
  Keywords: Physical Education, Media, social factors, Support, university
 • Salman Alavi, Mahdieh Pourzare, Ghafouri Farzad, Ahmad Mahmoudi * Pages 115-125
  The purpose of this study was to identify the consequences of international sanctions on the Sports Industry. This research did by qualitative way and thematic analysis, which was applied and exploratory. The population consisted of all experts in the field of sport management with a scientific background in sports policy issues. Access to subjects was selected in a purposive sampling method, Interviewed with 18 people. The results showed that the consequences of international sanctions on the sports industry included six areas: economics, equipment and subtraction, scientific-media, human and organizational resources, social and, International Communications. Theoretically, theequipment and subtraction, scientific-media, human and organizational resources, social and, International Communications. Theoretically, th results can be used to improve the theoretical foundations of sports, especially in the legal and political domain of sport. Practically, relevant managers can use identified concepts in programs of sport development and, they can prepare mechanisms to deal with the potential consequences of international sanctions.
  Keywords: Consequence, International Sanction, International Communications, Sports, policy