فهرست مطالب

نشریه مطالعات امنیت اقتصادی
پیاپی 3 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/03/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اصغر افتخاری، امیرحسین خورشیدی اطهر* صفحات 1-32

  کشورهای جهان با فراز و نشیب های اقتصادی زیادی در دهه های اخیر روبه رو شده اند که باعث تغییر رویکرد تحلیل های اقتصادی به سمت تحلیل های امنیتی و به خصوص امنیت اقتصادی شده است. نفت نیز از این ماجرا دور نمانده است و رابطه آن با امنیت اقتصادی همواره یکی از دغدغه های دولت ها بوده است. سوال اصلی این مقاله این است که راهکار تقویت امنیت اقتصادی در حوزه نفت برای کشور ایران چیست؟ که با بررسی و تبیین رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در چهار حوزه: دسترسی به انرژی، ارتقای قدرت، رشد ثروت و عدم وابستگی وضعیت موجود کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقاله برای ارایه راهکار تقویت امنیت اقتصادی ایران در حوزه نفت به تشکیل زنجیره ارزش نفت می پردازد و تاثیر تشکیل این زنجیره را بر امنیت اقتصادی ایران در حوزه های: دسترسی به انرژی، ارتقای قدرت، رشد ثروت و عدم وابستگی، بررسی و تبیین می نماید.

  کلیدواژگان: نفت، امنیت اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران، زنجیره ارزش
 • علیرضا خزایی، مجتبی اسلامیان*، محمدرضا سزاوار صفحات 33-60

  از مهم ترین ارکان امنیت ملی هر کشور، امنیت اقتصادی و پایداری عوامل اثرگذار بر آن است. اعتراضات و آسیب های ناشی از عدم رضایت معیشتی دامن گیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است اما بررسی شرایط اقتصاد ایران باید متفاوت از سایر کشورها در نظر گرفته شود، چرا که وجود فشارهای خارجی بر عوامل اقتصادی کشور اثر بسزایی داشته است. همان طور که در مقاله تبیین شده است آمارها گویای وضعیت مطلوبی در دهه گذشته برای اقتصاد ایران نیستند. وجود جنگ اقتصادی که بخش مهمی از آن، تحریم های ظالمانه است باعث بروز مشکلاتی در فضای کلی اقتصاد کشور و متعاقبا وضعیت معیشتی مردم شده است. ارز به عنوان یکی از مهم ترین دارایی ها برای معاملات خارجی ابزاری برای جنگ اقتصادی در شرایط تحریمی به شمار می رود. در این مقاله به این مهم اشاره شده است که دارایی ارزی نه تنها برای کنشگری بین المللی یک لازمه است، بلکه عوامل درونی اقتصاد مثل سرمایه گذاری، تولید و تورم نیز از آن تاثیر می پذیرند. ارز به عنوان یکی از مهم ترین اهداف دشمنان در جنگ اقتصادی مطرح می باشد که می تواند توسط دشمنان یک کشور در جریان جنگ اقتصادی و برقراری نظام تحریم ها مورد هدف قرار بگیرد. در این مقاله به جهت شناخت بهتر شرایط اقتصاد ایران جهت ایجاد امنیت پایدار اقتصادی با رویکرد تحلیلی جنگ ارزی ایران را طی سال های 1390 تا 1398 بررسی شده است.

  کلیدواژگان: امنیت اقتصادی، تحریم، جنگ ارزی، اقتصاد ایران
 • سیده مریم موسوی* صفحات 61-82
  یکی از روند های مهم جهانی پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، بروز و تشدید اختلافات تجاری ایالات متحده و شرکای بزرگ تجاری این کشور است. در این میان تنش های تجاری بین دو قدرت برتر اقتصاد جهانی، آمریکا و چین، بسیار برجسته بوده؛ به طوری که از مفهوم «جنگ تجاری» برای آن استفاده شده است و با توجه به سند راهبرد امنیت ملی آمریکا که به تازگی منتشرشده است، به نظر می رسد حتی در دولت جو بایدن نیز ادامه پیدا کند. در این مقاله، با استفاده از روش سری زمانی، شاخص های مرتبط به جنگ تجاری چین و ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت چالش گر و قدرت برتر، علل و عوامل بروز چنین درگیری در قالب نظریه گذار قدرت در سیستم پیچیده نوین بین المللی موردبررسی قرارگرفته و در پاسخ به این سوال، بروز گذار شاخه ای در تمامی سطوح و تغییر شکل جنگ های هژمونیک به انواع جنگ های نرم به خصوص جنگ های تجاری مطرح می گردد. این مقاله در مورد تاثیرات احتمالی آن بر وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز بحث کرده و سیاست هایی از قبیل استفاده از سیستم (CIPS) و همکاری بهینه با چین به خصوص در زمینه پروژه جاده ابریشم جدید به منظور بهره برداری از پروژه های زیرساختی و حفظ جایگاه ژیواستراتژیک ایران در نظم بعدی بین المللی را پیشنهاد کرده است.
  کلیدواژگان: جنگ تجاری، چین، ایالات متحده آمریکا، سیستم پیچیده نوین بین الملل، گذار قدرت، گذار شاخه ای
 • محمد غفاری فرد*، غلام عباس علمدار، غلامرضا افضلی صفحات 83-106
  بدون شک مفهوم واژه امنیت در تمام ابعاد، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از اهمیت بسیار خاصی برخوردار می باشد، ازآنجایی که میزان سرمایه گذاری در یک کشور تابعی از مجموعه عوامل می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رتبه بندی شاخص های تبیین کننده امنیت سرمایه گذاری در مناطق ایران می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که، ضریب اهمیت مولفه های تعیین کننده امنیت سرمایه گذاری در مناطق ایران چگونه است؟ بر این اساس، پنج معیار اصلی که هر کدام دارای شاخص می باشد، توسط خبر گان و متخصصین شناسایی و انتخاب گردیده و توسط دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس به طور جداگانه وزن دهی و سپس رتبه بندی گردیده است. نتیجه تحقیق حاکی از این است که، براساس روش تاپسیس اختلال های ایجاد شده اقتصادی در اثر تحریم های خارجی، ثبات نرخ ارز و ثبات اقتصادی به ترتیب در رتبه اول الی سوم، و مولفه های چون تعداد پرونده های مطالبه، امانت در خیانت، چک های برگشتی به ترتیب در رتبه های آخر قرارگرفته اند. براساس محاسبه روش تحلیل سلسله مراتبی مولفه های ثبات اقتصادی، ثبات قیمت های مواد اولیه و ثبات نرخ ارز به ترتیب در رتبه ای اول الی سوم، و مولفه های چون؛ تخصصی بودن رسیدگی دعاوی تجاری در مراجع قضایی، استفاده سوء از مالکیت ها و تعداد تصادفات منجر به جرح و فوت به ترتیب در رتبه های آخر قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: امنیت سرمایه گذاری، مناطق، تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس
 • حمیده دباغی* صفحات 107-142
  تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان می دهد که کارآفرینی منجر به تولید ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد با افزایش کارایی و بهره وری عامل تولید می شود، درعین حال یکی از بسترهای مناسب برای توسعه کارآفرینی، فراهم کردن زمینه مشارکت زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر کشور در این حوزه است. کارآفرینی زنان، با ضرورت و رویکرد جهانی، به جهت ارتقای معیشت خانوار و افزایش مشارکت زنان در جامعه و استفاده از قابلیت ها و توانمندی های آن ها، در کنار سایر راهکارهای شغلی، دنبال می شود. از سوی دیگر، امنیت اقتصادی پایه و بستری اساسی برای رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و کارآفرینی به عنوان هسته اصلی رشد اقتصادی، نیازمند ایجاد فضای امن در سطح اقتصاد کلان است. در این راستا، مقاله حاضر، به دنبال ترسیم تعامل و رابطه میان کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی است. در بخش روش شناسی، پس از مرور سیستماتیک 125 مقاله کمی و کیفی و تم بندی (تحلیل تماتیک) و فراترکیب 10 مقاله کیفی در دو سایت علمی پژوهشی؛ یافته ها حاکی از آن است که: راهکارهای توسعه کارآفرینی زنان را می توان در قالب 4 مقوله اصلی، 7 مقوله فرعی و 25 مفهوم دسته بندی کرد. در سطح اجتماعی: ارتقای شبکه های تعاملی؛ در سطح فرهنگی: آموزش هدفمند، توسعه خدمات مشاوره ای، الگوگیری از مدل های توسعه کارآفرینی کشورهای مشابه؛ در سطح اقتصادی: تسهیل دسترسی به منابع و دارایی ها برای زنان؛ در سطح نهادی: نهادسازی، وضع و اعمال مقررات حمایتی، توسعه سیاست های حمایتی از کارآفرینی زنان.
  کلیدواژگان: کارآفرینی زنان، کسب وکار زنان، امنیت اقتصادی، محیط نهادی، فراترکیب
 • حسن شکوه، ابراهیم متقی* صفحات 143-170

  امنیت به عنوان نیاز اساسی جوامع، در طول تاریخ به تدریج ابعاد مختلفی پیدا کرده است. اما اکنون بعد اقتصادی امنیت از اولویت بیشتری برخوردار است و به هسته اصلی امنیت ملی در جهان بدل شده است. بنابراین چیستی امنیت اقتصادی و این که چگونه جامعه به امنیت اقتصادی دست می‏یابد، اهمیت زیادی دارد. نظریه‏ های مختلف اقتصاد سیاسی در طول تاریخ برای پاسخ گویی به این سوال الگوهای متعددی را ارایه کرده ‏اند که مطالعه آن ها شناخت عمیق و دقیقی از تحول نظری و عملکرد نظام‏های اقتصاد سیاسی ارایه می‏کند. بنابراین سوال اصلی مقاله عبارت است از این که: چه ارتباطی میان نظریه اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی وجود دارد. اقتصاد سیاسی متغیر مستقل و امنیت اقتصادی متغیر وابسته تحقیق است. براساس فرضیه تحقیق امنیت اقتصادی محصول روابط درونی عناصر و مولفه‏ هایی است که نظریه‏ های مختلف اقتصاد سیاسی ارایه می‏کنند. رمز تکامل نظریه‏ های اقتصاد سیاسی کارایی آن ها در توضیح و ایجاد امنیت اقتصادی بوده است. در این میان اسلام پیشتر و بیشتر از دیگران نظریه اقتصاد سیاسی جامع و متفاوتی برای تعریف و تامین امنیت اقتصادی ارایه کرده است که یک جانبه ‏گرایی نظریه‏ های دیگر را ندارد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر داده‏کاوی، تحلیل محتوا، تفسیر و شیوه جمع ‏آوری کتابخانه ‏ای و اسنادی است. پس بررسی داده ها و مطالعه مولفه ‏های اقتصاد سیاسی و مفهوم امنیت اقتصادی ازنظر اسلام، لیبرالیسم کلاسیک، مارکسیسم و نهادگرایی فرضیه تحقیق تایید شد.

  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، امنیت اقتصادی، نهادگرایی، لیبرالیسم، مارکسیسم
|
 • Asghar Eftekhari, AmirHossein Khorshidi Athar * Pages 1-32

  Countries around the world have faced many economic ups and downs in recent decades, which has changed the approach of economic analysis to security analysis, and especially economic security. Oil is no exception, and its relationship to economic security has always been a concern for governments. The main question of this article is what is the solution to strengthen the economic security in the field of oil for Iran? By examining and explaining the relationship between oil and economic security of the Islamic Republic of Iran in four areas: access to energy, power development, growth of wealth and independence, the current situation of the country was evaluated. This article forms an oil value chain to provide a solution to strengthen Iran's economic security in the field of oil and explains the impact of this chain formation on Iran's economic security in the areas such as access to energy, power development, growth of wealth and independence.

  Keywords: oil, economic security, Islamic Republic of Iran, value chain
 • Alireza Khazaei, Mojtaba Eslamian *, MohammadReza Sezavar Pages 33-60

  One of the most important pillars of national security of a country is economic security and the stability of the factors affecting it. Protests and damage caused by dissatisfaction and living problems have plagued many developing countries. Because of the external pressures on economic factors, the analysis of Iran's economic situation should differently compare with other countries. As explained in the article, the statistics do not indicate a favorable situation for the Iranian economy in the last decade. The economic war caused by oppressive sanctions, has caused problems in general atmosphere of economy, as well as the living conditions of the people. Currency is one of the most important assets for foreign trade and a tool for economic war in the face of sanctions. This article points out that foreign exchange assets are not only a necessity for international activism, they are also affected by internal economic factors such as investment, production and inflation. Currency is one of the most important goals of the enemies in the economic war, which can be targeted by the enemies of a country during the economic war and the establishment of the sanctions system. In this article, in order to better understand the conditions of Iran's economy to create sustainable economic security with an analytical approach, the currency war with Iran during 2011-2019 has been reviewed.

  Keywords: economic security, sanctions, Currency War, Iran's Economy
 • Seyedeh Maryam Mousavi * Pages 61-82
  Why do the great powers wage Trade Wars? The trade-based conflicts between the US and its main trading partners, particularly China, have been exacerbated by the Trump administration since 2018. It seems that the Biden administration will pursue the same policy as the “Interim National Security Strategy Guidance,” released in March 2020, specified China as an assertive threat to the US. This article will investigate the causes of waging trade war between the US as a dominant power and china as a challenger in the complex international system. Using power transition theory by the time series analysis method, this article argues that the “fractured transition” in every single level of the international system will transform the hegemonic war to other types of war especially trade wars. Meanwhile, the author discussed the consequences on the Islamic Republic of Iran's economic condition in international and regional order and some policies recommended.
  Keywords: trade war, China, United States of America, New Complex International system, Power Transition, Fractured Transition
 • Mohammad Ghaffari Fard *, Gholam Abbas Alamdar, Gholam Reza Afzali Pages 83-106
  Undoubtedly, the concept of the word security in all political, social and economic dimensions, is very important since the amount of investment in a country is a function of a set of indicators. The main purpose of this study is to investigate the ranking of investment security indicators in different regions of Iran. Based on this, the five main criteria, each of which has an index, have been identified and selected by experts and have been weighed separately by two methods (AHP and TOPSIS) and then ranked. The results of the research indicate that; Based on software (TOPSIS) economic components such as; Economic disturbances caused by foreign sanctions, exchange rate stability and economic stability ranked in the first three places respectively and components such as the number of claims, fiduciary trust, returned checks ranked in the last three places respectively. Based on (AHP) method, components such as; Economic stability, stability of raw material prices and exchange rate stability ranked in the first three places respectively, and components such as; The specialization of commercial litigation in the judiciary, the misuse of property and the number of accidents resulting in injuries and deaths ranked in the last three places respectively.
  Keywords: Investment Security, Areas, Analytic Hierarchy, TOPSIS
 • Hamideh Dabaghi * Pages 107-142
  The experience of many developed countries shows that entrepreneurship leads to wealth creation, technology development and productive employment, and increases the efficiency and productivity of the production factor. One of the best platforms for entrepreneurship development is to provide the participation of women as half of the population of each country in this field. Women's entrepreneurship is both a global necessity and approach and is pursued as a strategy to improve family livelihoods and increase women's participation in society. On the other hand, economic security is the basic platform for economic growth and development, and entrepreneurship, as the core of economic growth, requires a secure atmosphere at the macroeconomic level. In this regard, the present article seeks to outline the interaction and relationship between women's entrepreneurship and economic security. As the methodology, author has done a systematic review of 125 quantitative and qualitative articles and then tried to present thematic (thematic analysis) of more than 10 qualitative papers sited in two scientific-research websites. The findings show that: the strategies of Women's entrepreneurship can be classified into 4 main themes, 7 sub-themes and 25 concepts. At the social level: promoting interactive networks; At the cultural level: women’s purposeful education, development of consulting services, pursuing the entrepreneurship’s models of similar countries; At the economic level: facilitating access to resources and assets for women; At the institutional level: institution building, enacting and enforcing supportive regulations and policies to support women entrepreneurship.
  Keywords: Women's Entrepreneurship, Women's Business, economic security, Institutional Environment, Synthesis Method
 • Hassan Shokouh, Ebrahim Mottaghi * Pages 143-170

  Security as a basic need of societies has gradually taken on different dimensions throughout history. But now the economic dimension of security is a higher priority and has become the core of national security in the world. So what economic security is and how society achieves economic security is very important. Various theories of political economy throughout history have provided several models to answer this question, the study of which provides a deep and accurate knowledge of the theoretical evolution and functioning of political economy systems. So the main question of the article is: what is the connection between the theory of political economy and economic security. Political economy is the independent variable and economic security is the research dependent variable. According to the research hypothesis, economic security is the product of the internal relations of elements and components that different theories of political economy offer. The secret of the evolution of political economy theories has been their efficiency in explaining and creating economic security. In the meantime, Islam has presented more and more comprehensive and different theories of political economy to define and ensure economic security, which does not have the unilateralism of other theories. Qualitative research method based on data mining is content analysis, interpretation and collection method of library and documents. After reviewing the data and studying the components of political economy and the concept of economic security in terms of Islam, classical liberalism, Marxism and institutionalism, the research hypothesis was confirmed.

  Keywords: Political Economy, economic security, institutionalism, Liberalism, Marxism