فهرست مطالب

دانشور پزشکی - پیاپی 154 (امرداد و شهریور 1400)
 • پیاپی 154 (امرداد و شهریور 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سامان ابراهیمی، علیرضا شمس*، پروانه مقامی، آزاده حکمت صفحات 1-16
  مقدمه و هدف
  بسیاری از درمان های ناباروری به علت فقدان گامت های جنسی بیماران کارآمد نیستند. تمایز سلول های بنیادین به سلول های زایای جنسی می تواند گزینه مناسبی برای تولید گامت و کاربرد کلینیکی برای درمان ناباروری باشد. 
  مواد و روش ها
  سلول های بنیادین مزانشیمال به روش فلاشینگ از استخوان ران موشهای بالغ نژاد NMRI تهیه گردید. از ذرات نانو تیوب تیتانیوم titanium nanotube particles (TNT)، پرتو UV با فرکانس (254 ± 20nm)  و رتینوییک اسید برای تمایز استفاده شد. ویژگی ساختاری TNTو فیبرین با میکروسکوب FE- SEM و SEM ارزیابی شد. از مارکر های  CD90,CD31 برای تایید ماهیت سلول ها و برای بیان زایایی سلولهای تمایز یافته جنسی از مارکر MVH استفاده شد.  آزمون های  ANOVA و Mann-Whitney برای تحلیل آماری داده ها  بکارگرفته شد.
  نتایج
  ساختار یکنواخت TNT با ابعاد 10-15 نانومتر  با کمک  FE- SEM مشخص گردید. تصاویر SEM پوشیده شدن TNT روی فیبرین را نشان داد. در MTT بیشترین میزان بقای سلول ها در غلظت TNT 50 µg/ml دیده شد. ماهیت سلول های بنیادین با بیان مارکر های اختصاصی با روش فلوسایتومتری مشخص گردید. رنگ آمیزی های Alizarin red  رسوب کلسیوم  و Oil red با تایید قطرات چربی ماهیت چند توانی سلول های بنیادی مزانشیمی را اثبات کرد. با روش ایمنوهیستوشیمی بیان مارکر  MVH در سلولهای تمایز یافته در گروه های درمانی نسبت به کنترل تایید گردید. نتیجه گیری: کاربرد TNT  و UV  روی سلول های بنیادی مزانشیمال موجب افزایش معنی دار تمایز سلول های زایای جنسی می شود.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمال، تمایز، نانو تیوب تیتانیوم، پرتو فرابنفش، سلول زایای جنسی
 • مریم دلفان*، نیلوفر افراسیابیان صفحات 17-28
  مقدمه و هدف
  افزایش آپوپتوز کاردیومیوسیت ها از عوامل اصلی ایجاد کاردیومیوپاتی دیابتی است. با توجه به نقش پروبیوتیک ها و تمرینات ورزشی در بهبود عوارض ناشی از دیابت، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هم افزای تمرین استقامتی و مکمل پروبیوتیک بر بیان ژن های Bax و Bcl-2 در کاردیومیوسیت های رت های دیابتی بود.
  مواد و روش ها
  30 سر رت نر نژاد ویستار با میانگین وزن 10±270 گرم، به صورت تصادفی به 5 گروه: کنترل سالم (NC)، کنترل دیابتی (DC)، مکمل پروبیوتیک دیابتی (SDC)، تمرین دیابتی (TD) و مکمل پروبیوتیک - تمرین دیابتی (STD) تقسیم شدند. گروه های تمرینی با شدت60-65 درصد vVO2peak، 5 روز در هفته به مدت 4 هفته بر روی تردمیل دویدند. همزمان گروه های مکمل، روزانه 2 گرم مکمل پروبیوتیک دریافت کردند. بیان ژن های Bax و Bcl-2 در بطن چپ رت ها به روش qReal-Time PCR، و تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون آنالیز واریانس دوطرفه با سطح معنی داری 05/0>p انجام شد.
  نتایج
  بیان ژنBax  در همه گروه ها نسبت به گروه DC کاهش داشت (05/0<p) اما در گروه TD نسبت به STD تفاوت معنادار نبود (918/0=p). همچنین بیان ژن Bcl-2 در همه  گروه ها نسبت به گروه DC افزایش یافت (001/0=p) اما در گروه  TD نسبت به STD این افزایش معنادارتر بود (002/0=p). نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین استقامتی به همراه مکمل یاری پروبیوتیک با تاثیر هم افزا بر برخی عوامل موثر بر آپوپتوز کاردیومیوسیت ها می تواند در کاهش عوارض ناشی از دیابت در کاردیومیوسیت رت های دیابتی موثر باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، تمرین هوازی، پروبیوتیک
 • معصومه بختیاری، منیژه کرمی*، محمد رضا جلالی ندوشن، فاطمه بابایی صفحات 29-41
  مقدمه و هدف
  مرفین احتمالا با تغییر سطح گلوتامات در هسته های هیپوتالاموسی باعث القایPCOS) Polycystic ovary syndrome)  می‏شود. در این پژوهش اثر تداخلی دوزهای پایین کتامین با PCOS ناشی از مرفین بررسی شد.
  مواد و روش ها
  48 سر موش ماده نژاد ویستار باکره در محدوده وزنی 220-250 گرم انتخاب و به طور تصادفی در هشت گروه دسته بندی شدند. گروه اول مرفین (5 میلی گرم بر کیلوگرم) به صورت داخل صفاقی دریافت کرد. گروه های دوم تا چهارم کتامین دریافت کردند (1، 2، 4 میلی گرم بر کیلوگرم). در گروه های 5 تا 7، کتامین (1، 2، 4 میلی گرم بر کیلوگرم) 20 دقیقه جلوتر از مرفین (5 میلی گرم بر کیلوگرم) تزریق شد. گروه کنترل فقط سالین (1 میلی لیتر بر کیلوگرم) گرفت. پس از 48 ساعت، نمونه‏های خون و سرم برای تعیین سطوح هورمونی تهیه گردید و تخمدان و رحم حیوانات بیومتری و به کمک هماتوکسیلین-ایوزین رنگ آمیزی شدند. تجزیه و تحلیل آماری با آنالیز واریانس (ANOVA) تحت 05/0=α انجام شد.
  نتایج
  مرفین و کتامین تنها موجب القای PCOS شدند. با این حال، تجویز کتامین قبل از مرفین، باعث کاهش معنی دار تعداد کیست در تخمدان گردید. همچنین در گروه دریافت‏کننده مرفین، افزایش نسبی قطر رحم مشاهده شد که این امر به دلیل پیش تیمار کتامین متوقف شد. این اثرات با کاهش سطح FSH و تغییر مقادیر استروژن و پرولاکتین ارتباط نشان داد. نتیجه گیری: اثر تداخلی کتامین با مرفین کاملا به تغییر در سطح هورمون گنادوتروپین بستگی دارد.
  کلیدواژگان: مرفین، کتامین، دوز پایین، سندرم تخمدان پلی‏کیستیک، موش بزرگ آزمایشگاهی
 • عارفه عرفان، اصغر آقایی*، محسن گل پرور صفحات 42-56
  مقدمه و هدف

  سندرم روده ی تحریک پذیر  شایع ترین، پرهزینه ترین و ناتوان کننده ترین اختلال عملکردی دستگاه گوارش است. عوامل روان شناختی تاثیر عمیقی بر شروع، طول مدت و شدت این بیماری دارد. این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مثبت نگر ایرانی- اسلامی بر فاجعه پنداری درد و شدت علایم در زنان مبتلا به سندرم روده تحریک انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر، نیمه تجربی و طرح پژوهش سه گروهی دو مرحله ای (پیش آزمون و پس آزمون) بود. نمونه مورد مطالعه شامل 45 نفر از زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در دامنه سنی 18 تا 50 سال در سال 1398 بودند که به روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر ملاک های ورود و خروج نتخاب و با انتساب تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار تشخیصی ROME III، مصاحبه ی ساختار یافته ی تشخیصی برای) DSM-V-RV SCID-I)، پرسشنامه فاجعه پنداری درد (PCS) و پرسشنامه شدت علایم سندرم روده تحریک پذیر (BSS-FS) در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مثبت نگر ایرانی اسلامی به مدت 8 جلسه تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23  و تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بین شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی و گروه کنترل در پس آزمون در متغیر فاجعه پنداری درد تفاوت معنادار وجود دارد (p <0/01). و همچنین بین شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی با گروه کنترل در متغیر شدت علایم  تفاوت معنادار وجود دارد(p <0/01)، اما بین دو درمان با یکدیگر تفاوت معناداری به دست نیامد(p>0/05). نتیجه گیری: بر پایه یافته های این پژوهش، به نظر می رسد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی می تواند به عنوان درمان های روانشناختی بر کاهش فاجعه پنداری و شدت علایم در زنان مبتلا به  سندرم روده تحریک پذیر استفاده شود.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی، فاجعه پنداری درد، شدت علائم، سندرم روده تحریک پذیر
 • سمیه حاج محمودی، صدیقه حنطوش زاده، طوبی غضنفری*، مریم رجب نیا چناری صفحات 57-65
  مقدمه و هدف
  محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR)، یکی از مشکلات بارداری است که تغییرات نامناسب عروق در این دوران، می تواند باعث بروز آن شود. با توجه به نقش سلول های NK در IUGR و مشکلات مطالعه آن ها در بافت، بررسی آن ها در خون محیطی ضروری است. هدف ما در این مطالعه بررسی درصد و تعداد سلول های NK+16CD+56CD-3  CD خون محیطی در زنان باردار دارای جنین IUGR است.
  مواد و روش ها
  از 18 زن باردار با جنین IUGR  و15 زن باردار با جنین سالم دعوت شد. تعداد و درصد سلول های NK+16CD+56CD-3  CD خون محیطی در دو گروه به روش فلوسایتومتری بررسی شد.
  نتایج
  درصد سلول های  NK+16CD+56CD-3 CDدر گروه بیمار و سالم، به ترتیب 11/24 و 17/26 مشاهده گردید. تعداد این سلول ها در گروه بیمار 27/97 و در گروه سالم 7/129 مشاهده گردید. با آنالیز آماری من- ویتنی تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نگردید. با آزمون اسپیرمن، ارتباط معنی داری بین سن و سلول های NK در گروه بیمار مشاهده شد. نتیجه گیری: مقایسه درصد و تعداد سلول های NK+16CD+56CD-3 CD در گروه بیمار با گروه کنترل، تفاوت معنی داری نداشت که می تواند به دلیل عدم آنالیز زیرگروه های سلول NK باشد. در مطالعات بعدی آنالیز زیرگروه های NK بررسی گردد. با توجه به ارتباط معنی دار سن با تعداد و درصد سلول های NK در گروه بیمار، به نظر می رسد افزایش سن به عنوان یک فاکتور منفی در بارداری، با کاهش این سلول ها همراه است.
  کلیدواژگان: محدودیت رشد داخل رحمی، سلول های کشنده طبیعی، خون محیطی
 • الهام ایرانی، داود خورشیدی* صفحات 66-77
  مقدمه و هدف
  چاقی و سطوح بالای مارکر های التهابی با افزایش خطر بیماری های مزمن همچون دیابت نوع 2 و بیماری قلبی عروقی ارتباط دارند.  هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی کل بدن و مکمل دهی قره قات بر برخی شاخص های ترکیب بدن و سطح سرمی پروتئین واکنشگر  Cدر زنان چاق بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 52 زن غیر فعال با میانگین سن 9/4±1/39 سال و شاخص توده بدن 1/3±76/33 کیلوگرم بر متر مربع تصادفی در چهار گروه تمرین، مکمل، تمرین+مکمل و کنترل قرار گرفتند. افراد گرو های تمرین و تمرین+مکمل به مدت 8 هفته در یک برنامه تمرینات مقاومتی کل بدن شرکت کردند. افراد گرو های مکمل و تمرین+مکمل روزانه دو عدد کپسول 500 میلی گرمی مکمل قره قات مصرف کردند. قبل و بعد از 8 هفته مداخله، سطح سرمی پروتئین واکنشگر  C، وزن، نمایه توده بدن، دور شکم و درصد چربی بدن ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد. 
  نتایج
  پس از مداخله، وزن، نمایه توده بدن، دور شکم و درصد چربی بدن در گرو ه های تمرین و تمرین+مکمل نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافتند (05/0˂p). سطح سرمی پروتئین واکنشگر C بین گروه ها تفاوت معنی داری نداشت (05/0˃p).  نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرینات مقاومتی کل بدن به تنهایی یا همراه با مصرف مکمل    قره قات می تواند موجب بهبود ترکیب بدن در زنان چاق شود، با این حال ممکن است به تغییر سطح سرمی پروتئین واکنشگر C منجر نشود.
  کلیدواژگان: تمرینات مقاومتی کل بدن، قره قات، چاقی، پروتئین واکنشگر C
 • محمود کاظمیان، اعظم الوندی* صفحات 78-92
  هدف
  در این پژوهش، تعیین شرایط و نحوه تاثیر عوامل ایجادکننده تقاضای القایی برای بازارهای مراقبت های سلامت ایران مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  برای ارزیابی وضعیت تقاضای القایی، شرایط تعادلی برای تقاضا و عرضه مراقبت‎های سلامت در مجموع 31 استان کشور و در یک دوره 6 ساله (سال‎های 1388-1393) مورد توجه قرار گرفته است. مدل‎های ارزیابی، براساس مدل رگرسیونی داده‎های پانلی در چارچوب مدل خطا- تصحیح با روش معادلات همزمان توضیح داده شده است. تخمین توابع تقاضا و تقاضای اضافی، در جامعه شهری تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران، نتیجه ارزیابی برای تقاضای اضافی به صورت تقاضای القایی را نشان داده است.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان می‎دهد فراهم‎آورندگان مراقبت‎های سلامت سرپایی و بستری به عنوان کارگزار تقاضاکنندگان برای این مراقبت‎ها، شرایط تقاضای اضافی را مطابق با مدل عرضه کنندگان این مراقبت ها تعیین می نمایند. نتیجه گیری: براساس مدل ها و یافته‎های پژوهش می توان جهت‎گیری های اساسی در سیاست‎گذاری ها برای کنترل تقاضای القایی در بازار سلامت کشور را شناسایی نمود.
  کلیدواژگان: تقاضای القایی، عدم تقارن اطلاعات بیماران، بازار مراقبت‎های سلامت، کارگزاری در بخش سلامت
 • علیرضا طاهری، ناهید طالبی*، مجتبی بابایی خورزوقی صفحات 93-103
  مقدمه و هدف
  رسوب چربی در کبد به میزان بیشتر از 5 درصد وزن کبد در غیاب مصرف قابل توجه الکل، عفونت های ویروسی و هرگونه علت شناسی بیماری کبدی را کبد چرب غیر الکلی می نامند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد "نهایت آمادگی" و مصرف قهوه، بر سطوح آنزیم های کبدی مردان میانسال مبتلا به کبد چرب غیرالکلی بود. 
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. 44 مرد میانسال مبتلا به کبد چرب به طور هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه: تمرین ترکیبی(11نفر)، مصرف قهوه(11نفر)، تمرین ترکیبی+مصرف قهوه (11نفر) و کنترل (11نفر) تقسیم شدند. سونوگرافی و آزمایش خون جهت تعیین میزان آنزیم های کبدی قبل و بعد از اجرای پروتکل تحقیق انجام گرفت. گروه های تمرین به اجرای برنامه ترکیبی به مدت هشت هفته و به صورت سه جلسه درهفته به طور منظم پرداختند. آزمودنی های گروه مصرف قهوه و تمرین ترکیبی+مصرف قهوه یک روز در میان، به میزان 10 گرم قهوه دریافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس چند متغیره(مانکووا) تحلیل شد.
  نتایج
  سطوح سرمی آنزیم های کبدی در هر سه گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، کاهش معناداری داشت (05/0 >P). در گروه تمرین ترکیبی+ مصرف قهوه، کاهش آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) بیشتر بود و در سایر موارد تفاوت معنا داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: مداخله تمرین ترکیبی با رویکرد نهایت آمادگی به همراه مصرف قهوه در کاهش آنزیم های کبدی موثر است و می توان برای افراد میانسال کم تحرک مبتلا به کبد چرب که در آستانه ورود به سالمندی هستند، استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تمرینات ترکیبی، نهایت آمادگی، قهوه، آنزیم های کبدی، مردان میانسال، کبد چرب غیر الکلی
 • بیتا بردبار آذری، ماندانا غلامی*، خسرو ابراهیم، فرشاد غزالیان، حسین عابدنطنزی صفحات 104-117
  مقدمه و هدف
  تمرین ورزشی و مداخلات تغذیه ای از قبیل مصرف ال آرژنین نقش موثری در کنترل پرفشار خونی دارند. بنابراین، در پژوهش حاضر تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی و مکمل ال آرژنین بر سطوح دی متیل آرژنین نامتقارن (ADMA) و نیتریک اکساید (NO) در زنان مبتلا به پرفشار خونی مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  40 زن یایسه دارای پرفشار خونی (56/2±26/55 سال، شاخص توده بدن: 18/1±61/28 kg.m2) به صورت تصادفی در چهار گروه (10 نفری) شامل گروه های دارونما، ال آرژنین، تمرین و تمرین+ال آرژنین تقسیم شدند. برنامه تمرین استقامتی به مدت 12 هفته با 75-60 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا شد. مصرف ال آرژنین نیز روزانه 6 گرم در نظر گرفته شد. خونگیری در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون (48 ساعت بعد از جلسه آخر تمرین یا مصرف ال آرژنین) انجام و سطوح ADMA و NO به روش الایزا اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS24 و آزمون آنالیز کوواریانس انجام گردید.
  نتایج
  سطح ADMA در گروه تمرین و تمرین+ال آرژنین نسبت به گروه دارونما و ال آرژنین کاهش معناداری نشان داد (05/0>p). سطح NO در همه گروه ها در مقایسه با گروه دارونما به صورت معنادار افزایش یافت (05/0>p). با وجود کاهش فشار خون سیستولی در گروه  های ال آرژنین، تمرین و تمرین+ال آرژنین در مقایسه با گروه دارونما (001/0>p)، کاهش فشار خون سیستولی در گروه تمرین+ال آرژنین نسبت به گروه تمرین (001/0>p) و ال آرژنین (05/0>p) نیز معنادار بود. نتیجه گیری: مصرف ال آرژنین اثرگذاری تمرین استقامتی در کاهش فشار خون سیستولی را افزایش می دهد که احتمالا تاحدودی بواسطه افزایش بیشتر سطح NO اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: پرفشار خونی، یائسگی، تمرین استقامتی، ال آرژنین
 • حسینعلی محمدی، شیدا جبل عاملی*، سیدعباس حقایق، زهره رنجبرکهن صفحات 118-131
  مقدمه و هدف
  درد تجربه ای فراگیر و آزارنده است. دردهای عضلانی- استخوانی شیوع بالایی در جوامع مختلف دارند. تشدید یا بهبودی درد علاوه بر جنبه های زیستی با عوامل روانشناختی نیز مرتبط است. هدف پژوهش حاضر تدوین الگویی ساختاری از روابط بین سبک زندگی سلامت محور و درماندگی با خودکار آمدی درد در بیماران مبتلا به دردهای مزمن بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی، از نوع مقطعی است و برای بررسی رابطه ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه مورد نظر شامل بیماران مبتلا به دردهای مزمن شهر نجف آباد در تابستان 1399 بود که به تعداد 384 نفر طبق جدول مورگان و به روش در دسترس نمونه گیری آن انجام شد. داوطلبان به پرسشنامه های، سبک زندگی سلامت محور (HPLQ، 1988)، درماندگی آموخته شده (LHQ، 1988) و خودکارآمدی درد (2007،PSEQ) پاسخ دادند. جهت تفسیر داده ها از نرم افزارهای 23 SPSS وAMOS  استفاده شد.
  نتایج
  سبک زندگی سلامت محور و خودکارآمدی درد، ارتباطی مثبت و قوی با هم داشتند. از طرفی درماندگی آموخته شده با هریک از شاخص های مذکور ارتباط منفی داشته و از نقش واسطه ای برخوردار بود (05/0>P). به طور کلی، مدل تحقیق دارای برازش مطلوبی بود و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن مطلوب بود. نتیجه گیری: بهبود سبک زندگی سلامت محور با کاهش درماندگی و بهبود خودکارآمدی درد همراه بوده و می تواند به عنوان راهکاریی روانشناختی در جهت درمان بیماران در کنار درمان های پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی سلامت محور، خودکارآمدی، درماندگی، درد
 • احمد کاکی*، مرضیه کریمی صفحات 132-146
  مقدمه و هدف
  GDNF سلول های عصبی را در مقابل التهاب و استرس اکسیداتیو ناشی از هایپرگلیسمی محافظت می کند. هدف پژوهش حاضر تاثیر تمرین هوازی به همراه مصرف ملاتونین بر بیان ژن GDNF و برخی شاخص های استرس اکسیداتیو در موش های صحرایی دارای درد نوروپاتی دیابت می باشد.
  مواد و روش ها
  40 سر موش صحرایی نر ویستار 8 هفته ای(محدوده وزنی3/11±204 گرم) به طور تصادفی در پنج گروه (8 = n) شامل: نوروپاتی دیابت(mg/kg50 استرپتوزوسین تزریق درون صفاقی)، نوروپاتی دیابت ملاتونین(mg/kg 10 ملاتونین روزانه به مدت 6 هفته)، نوروپاتی دیابت تمرین(30 دقیقه تمرین هوازی با شدت 15متر در دقیقه، 5 روز در هفته به مدت 6 هفته)، نوروپاتی دیابت ملاتونین و تمرین و کنترل سالم قرار گرفتند. پس از تایید ایجاد نوروپاتی دیابت توسط تست های رفتاری، پروتکل تمرین و مصرف مکمل اجرا گردید. میزان بیان ژن GDNF با تکنیک ریل تایم و شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت نخاع با روش  اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. آزمون آنالیز واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی برای تحلیل آماری استفاده گردید.
  نتایج
  تمرین و ملاتونین موجب کاهش حساسیت سیستم عصبی به هایپرآلژزیا حرارتی و آلودینیای مکانیکی گردید. تمرین هوازی به همراه ملاتونین باعث افزایش معنی دار میزان بیان ژن GDNF و فعالیت آنزیم های SOD و CAT و کاهش غلظت MDA نسبت به گروه نوروپاتی دیابت شد(p <0.05). نتیجه گیری: تمرین هوازی همراه با ملاتونین میزان بیان ژن GDNF را افزایش و حساسیت نوسیسپتورها به عوامل دردزا را بهبود بخشید. پیشنهاد می شود از تمرین هوازی به همراه مصرف ملاتونین برای بیماران دیابتی به منظور کاهش درد نوروپاتیک استفاده شود
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، ملاتونین، GDNF، استرس اکسیداتیو، درد نوروپاتی دیابت
|
 • Saman Ebrahimi, Alireza Shams *, Parvaneh Maghami, Azadeh Hekmat Pages 1-16
  Background and Objective
  Many of traditional infertility treatment methods due to lack of gamete are ineffective.  Differentiation of stem cells to gamete germ cells may be a good choice for producing gametes for treatment of infertility in clinique.
  Materials and Methods
  Bone marrow mesenchymal stem cells (BMMSc) were obtained from femoral bone of adult NMRI mice by flushing method. Nano tube particles of titanium (TNT), retinoic acid and UV beam 254 ± 20 nm frequencies were used for differentiation of MSc to gamete germ cells. Ultrastructure of TNT was studied with FEM SE electron microscope. Fibrin coating of Nano tubes was evaluated by SEM. Nature and character of stem cells were measured using cluster– differentiation (CD) by flow cytometry confirmed by CD90, and CD31 markers.  Finally, MVH marker was used for assessment of differentiation of MSc to gamete germ cells with immunohistochemistry assay. Statistical data was analyzed by ANOVA and Mann-Whitney tests.
  Results
  Electron microscopic pictures by FE SEM showed homogenous ultrastructure of titanium nanotubes in 10-15 nm diameters. Coating of TNT by fibrin was confirmed by SEM. MTT assay showed most survival rate of MSc cells in 50 µg/ml concentration of TNT. By CD90 and CD31 markers, nature of the stem cells was controlled by flow cytometry. Finally MVH marker expression showed differentiation of MSc to gamete germ cells in treated as compared to control groups and was confirmed by immunohistochemistry.
  Conclusion
  Application of TNT fibrin coated and UV beam can increase differentiation rate of BMMSc to gamete germ cells significantly as a clinical protocol.
  Keywords: Mesenchymal Stem Cells, Differentiation, Titanium nanotube, Ultraviolet, gamete germ cells
 • Maryam Delfan *, Niloofar Afrasiabian Pages 17-28
  Background and Objective
  Increased cardiomyocyte apoptosis is one of the main causes of diabetic cardiomyopathy. Considering the role of probiotics and exercise in improving the complications of diabetes, the aim of this study was to investigate the synergistic effect of endurance training and probiotic supplementation on the expression of Bax and Bcl-2 genes in cardiomyocytes of diabetic rats.
  Materials and Methods
  30 male Wistar rats with an average weight of 270 ±10 g were randomly divided into 5 groups: Normal Control (NC), Diabetic Control (DC), Diabetic Probiotic Supplement (SDC), Diabetic Training (TD), and Probiotic Supplement. Probiotic-Diabetic Training (STD). Training groups with an intensity of 60-65% VO2peak ran on a treadmill in 5 days a week and for 4 weeks. At the same time, the supplement groups received 2 grams of the probiotic supplement daily. Expression of Bax and Bcl-2 genes in the left ventricle of rats was studied by qReal-Time PCR and data analysis was performed by two-way analysis of variance with a significance level of p  
  Results
  Bax gene expression was decreased in all groups compared to the DC group (p <0.05) but in the TD group there was no significant difference compared to the STD (p = 0.918). Also, Bcl-2 gene expression increased in all groups compared to the DC group (p = 0.001) but in the TD group, this increase was more significant than STD (p = 0.002).  
  Conclusion
  It seems that endurance training with probiotic supplementation with a synergistic effect on some factors affecting cardiomyocyte apoptosis can be effective in reducing the complications of diabetes in cardiomyocytes of diabetic rats.
  Keywords: bax, bcl-2, Diabetes, Endurance training, Probiotics
 • Masoumeh Bakhtiary, Manizheh Karami *, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Fatemeh Babaei Sosahab Pages 29-41
  Background and Objective
  Morphine can induce PCOS (Polycystic ovary syndrome) probably by changing glutamate level at the hypothalamic nuclei. This study used low doses of ketamine to survey the interaction of ketamine with morphine-induced PCOS.
  Materials and Methods
  48 female Wistar rats were selected as virgins in the weight range of 220-250 g, and categorized randomly into eight groups. The first group received morphine (5 mg/kg) intraperitoneally. The second to fourth groups received ketamine (1, 2, and 4 mg/kg). In groups 5 to 7, the ketamine (1, 2, and 4 mg/kg) was pre-injected to morphine (5 mg/kg) over a period of 20 min. Control group received only saline (1 ml/kg). After 48 h, the blood and serum specimens were provided to record hormone levels, and the animals’ ovaries and uteri were biometrically examined and stained by H & E. Statistical analysis was performed by analysis of variance (ANOVA) under α=0.05.
  Results
  The morphine as well as single ketamine induced the PCOS. However, taking ketamine prior to morphine caused a meaningful reduction in the number of cysts in the ovary. There was also a relative increase in uterine diameter in the group receiving morphine, which was stopped due to ketamine pre-treatment. These effects showed correlation with decreased levels of FSH, and change in estrogen, and prolactin amounts.
  Conclusion
  The interference effect of ketamine with morphine is completely dependent on changes in gonadotropin level.
  Keywords: Morphine, Ketamine, low dose, polycystic ovary syndrome, Rat
 • Arefeh Erfan, Asghar Aghaei *, Mohsen Golparvar Pages 42-56
  Background and Objective

  Irritable bowel syndrome is the most common, expensive, and debilitating gastrointestinal dysfunction. Psychological factors have a profound effect on its onset, duration and severity. This study aimed to compare the effectiveness of mindfulness based cognitive therapy and Iranian-Islamic positive therapy on pain catastrophizing and symptom severity in women with irritable bowel syndrome.

  Materials and Methods

  In this study, semi-experimental research was done on three groups with the two-step plan of pre and post-test.The study sample consisted of 45 women with irritable bowel syndrome in the age range of 18 to 50 years in 2019 which were selected by purposive sampling based on inclusion and exclusion criteria with random assignment in three groups (one control and two experimental groups). To measure the research variables, ROME III diagnostic tool, the diagnostic structured interview for DSM-V-RV (SCID-I), Pain Catastrophizing Scale (PCS) and Bowel Symptom Severity and Frequency (BSS-FS) questionnaire were used in pre-test and post-test phases were used. The groups of mindfulness based cognitive therapy and Iranian-Islamic positive therapy were treated for 8 sessions and the control group remained in the waiting list. Data were analyzed using SPSS23 software and ANCOVA test.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between mindfulness based cognitive therapy and Iranian-Islamic positive therapy with control group in pain catastrophizing (p < 0.01) and severity of symptoms (P < 0.01), but no significant difference was seen between the two treatments (p>0.05).

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it seems that mindfulness based cognitive therapy and Iranian-Islamic positive therapy can be used as a psychological treatment to reduce the catastrophizing and severity of symptoms in women with irritable bowel syndrome.

  Keywords: Mindfulness based Cognitive therapy, Iranian-Islamic positive therapy, Pain Catastrophizing, Severity Of Symptoms, Irritable bowel syndrome
 • Somayeh Hajmahmoodi, Sedigheh Hantoushzadeh, Tooba Ghazanfari *, Maryam Rajabnia Chenary Pages 57-65
  Background and Objective
  Intrauterine growth restriction (IUGR) is one of the pregnancy problems that can be caused by improper vascular changes. Due to the role of NK cells in IUGR and the difficulties of studying them in tissues, it is necessary to study them in peripheral blood. The aim of this study was to evaluate the percentage and number of peripheral blood CD3-CD56+CD16+NK cells in pregnant women with IUGR fetus..
  Materials and Methods
  18 pregnant women with IUGR fetus and 15 pregnant women with healthy fetus were invited. The number and percentage of peripheral blood CD3-CD56+CD16+NK cells in both groups were assessed by flow cytometry.
  Results
  The percentage of CD3-CD56+CD16+NK cells in the patient and healthy groups was 24.11 and 26.17, respectively. The number of these cells was 97.27 in the patient and 129.7 in the healthy group. No significant difference was observed between the two groups by Mann-Whitney analysis. Spearman analysis showed a significant relationship between age and NK cells in the patient group.
  Conclusion
  The comparison of percentage and number of CD3-CD56+CD16+NK cells in the patient group with the control group was not significantly different which could be due to the lack of analysis of NK cell subgroups. In future studies, analysis of NK subtypes should be investigated. Considering the significant relationship between age and the number and percentage of NK cells in the patient group, it seems that increasing age as a negative factor is associated with a decrease in these cells.
  Keywords: Intrauterine growth restriction (IUGR), NK cells, Peripheral blood
 • Elham Irani, Davood Khorshidi * Pages 66-77
  Background and Objective
  Obesity and elevated levels of inflammatory markers are associated with increased risk of chronic diseases such as type2 diabetes and cardiovascular disease. The purpose of this study was to investigate the effect of total body resistance exercise and Vaccinium arctostaphylos supplementation on body composition and C-reactive protein in obese women.
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental study, 52 sedentary women with the mean age of 39.1±4.9 years and body mass index of 33.7±3.1 kg/m2 were randomly divided into four groups: training, supplement, training + supplement and control. Subjects of training and training + supplement groups underwent total body resistance exercise for eight weeks. Supplement and training + supplement groups consumed capsules containing 500 mg of  Vaccinium arctostaphylos twice daily. Weight, body mass index, abdominal circumference, percentage of body fat and serum level of C-reactive protein was measured at the beginning and after eight weeks intervention. Data were analyzed by analysis of 
  Results
  Weight, body mass index, abdominal circumference and percentage of body fat decreased significantly in training and training + supplement groups compared to control groups after the intervention (P˂0.05). Serum C-reactive protein level was not significantly different among four groups (P˃0.05).   
  Conclusion
  It seems that total body resistance exercise alone or combined with Vaccinium arctostaphylos supplements can improve body composition in obese women; however it may not lead to changes in C-reactive protein level.
  Keywords: Total body resistance exercise, Vaccinium arctostaphylos, Obesity, C-Reactive protein
 • Mahmoud Kazemian, Aazam Alvandi * Pages 78-92
  Objective
  In this study, determining the conditions and the effect of factors causing induced demand for Iranian health care markets was discussed.
  Materials and Methods
  To investigate the situation of induced demand, the equilibrium conditions of demand and supply of health care services in 31 Iranian provinces during 6 year (2009-2014) have been considered. The assessment model was expressed in terms of panel data regression within error correction framework. The estimation of demand and excess demand equation in the urban areas covered by the Iranian health insurance organization showed excess demand in certain forms of induced demand.
  Results
  Findings show that outpatient and inpatient health care providers, as agents of applicants for this care, determine the conditions of additional demand in accordance with the model of providers of this care.
  Conclusion
  Using the models and finding of this study, the policies for controlling the induced demand in the health care market could be recognized.
  Keywords: Induced demand, Asymmetry of information, Health care market, Agency for health sector
 • Alireza Taheri, Nahid Talebi *, Mojtaba Babaei Khorzoghi Pages 93-103
  Background and Objective
  Fat deposition in the liver to the extent of more than 5% of the liver weight in the absence of significant alcohol consumption, viral infections and any etiology of liver disease is called non-alcoholic fatty liver. The aim of this study was to investigate the effect of combined exercises with the approach of "ultimate -fit" and coffee consumption on the levels of liver enzymes in middle-aged men with non-alcoholic fatty liver.
  Materials and Methods
  The present study was quasi-experimental with pre-test and post-test design. 44 middle-aged men with fatty liver were purposefully selected and randomly divided into four groups: combined exercise (n=11), coffee consumption (n=11), combined exercise + coffee consumption (n=11) and control (n=11). Ultrasound and blood tests were performed to determine the amount of liver enzymes before and after the implementation of the research protocol. The practice groups performed the combined program for eight weeks in three regular sessions per week. Subjects in the coffee consumption group and combined exercise+coffee consumption received 10 grams of coffee every other day.  Data were analyzed by using analysis of MANCOVA.
  Results
  Serum levels of liver enzymes in all three experimental groups were significantly reduced compared to the control group (p < 0.05). In the experimental group, combined exercise with coffee consumption decreased alanine aminotransferase and in other cases no significant difference was observed.
  Conclusion
  Combined exercise intervention with coffee consumption is effective in reducing liver enzymes. This intervention can be used for sedentary middle-aged people with fatty liver who are on the verge of aging.
  Keywords: Combined exercises, Ultimate-fit, Coffee, Liver enzymes, Middle-aged, Non-alcoholic fatty liver
 • Bita Bordbarazari, Mandana Gholami *, Khosrow Ebrahim, Farshad Ghazalian, Hossein Aabed Natanzi Pages 104-117
  Background and Objective
  Exercise training and nutritional interventions such as L-arginine ingestion have an effective role in controlling hypertension. Therefore, the aim of present study was to investigate the effect of 12-weeks endurance training and L-arginine supplement on the levels of asymmetrical dimethylarginine (ADMA) and nitric oxide (NO) in hypertensive women.
  Materials and Methods
  40 postmenopausal hypertensive women (55.26±2.56 years old, body mass index: 28.61±1.18 kg.m2) were randomly assigned in four groups (10 person) including: placebo, L-arginine, training and training+L-arginine groups. Endurance training program conducted for 12 weeks with 60-75 percent of maximum heart rate. L-arginine consumption considered 6 g daily. Blood sampling performed in pre and posttest (48 hours after last training session or L-arginine consumption) and ADMA and NO were measured by ELISA method. Data were analyzed by SPSS24 software and analysis of covariance test.
  Results
  ADMA in training and training+L-arginine groups indicated significant decrease compared to placebo and L-arginine groups (p < 0.05). NO levels significantly increased in all groups compared to placebo group (p < 0.05). Despite decrease in systolic blood pressure in L-arginine, training and training+L-arginine groups compared to placebo group (p < 0.001), decrease in systolic blood pressure in training+L-arginine group were significant compared to training (p < 0.001) and L-arginine (p=0.007) groups.
  Conclusion
  L-arginine consumption increases the effectiveness of endurance training in decreasing systolic blood pressure that is partly exerted by further increase in NO levels.
  Keywords: Hypertension, Postmenopausal, Endurance training, L-arginine
 • Hoseinali Mohamadi, Sheida Jabalameli *, Sayed Abbas Haghayegh, Zohre Ranjbarkohan Pages 118-131
  Background and Objective
  Pain is a pervasive and distressing experience. Chronic musculoskeletal pain is highly prevalent in different communities. Exacerbation or improvement of pain is related to psychological factors in addition to biological aspects. The aim of the present study was to evaluate the structural model of the relationship between health oriented lifestyle, helplessness and pain self-efficacy in patients with chronic pain.
  Materials and Methods
  The present study was a descriptive cross sectional study using structural equation modeling. We used available sampling for selecting 384 patients with chronic musculoskeletal pain as the study population including patients with chronic musculoskeletal pain referred to Najafabad private clinics. Research tools included health oriented lifestyle questionnaire (HPLQ, 1988), Pain Self-Efficacy Questionnaire (PSQ, 2007) and Learned Helplessness Questionnaire (LHQ, 1988). The data were analyzed by SPSS23 and AMOS with help of structural equation modeling.
  Results
  The results indicated the health oriented lifestyles had significant direct relationship with pain self-efficacy. Learned helplessness had relative reverse relationship with pain self-efficacy and had significant reverse relationship with health promoting lifestyle. Also the mediatory role of learned helplessness in the relationship to health promoting lifestyle was supported and a relative reverse correlation was obtained (p < 0.05).In general, the model of research was fit and the considered factor structure was optimal.
  Conclusion
  Improving health promoting lifestyle was involved in pain self-efficacy in patients with chronic musculoskeletal pain.Changing and improving these indicators can be helpful in treatment along with medical treatment.
  Keywords: Health Oriented Lifestyle, Self-efficacy, Helplessness, Chronic pain
 • Ahmad Kaki *, Marzieh Karimi Pages 132-146
  Background and Objective
  GDNF protects nerve cells against inflammation and oxidative stress caused by hyperglycemia. The aim of this study was to evaluate the effect of aerobic exercise with melatonin on GDNF gene expression and some indicators of oxidative stress in rats with diabetic neuropathic pain.
  Materials and Methods
  Forty 8-week-old male Wistar rats (weight range 204 ± 11.3 g) were randomly divided into five groups (n = 8) including: diabetic neuropathy (50 mg/ kg streptozotocin intraperitoneal injection), diabetic melatonin neuropathy (mg/kg 10 melatonin daily for 6 weeks), diabetic neuropathy exercise (30 minutes of aerobic exercise at 15 meters per minute, 5 days a week for 6 weeks), diabetes melatonin neuropathy and healthy exercise and control. After confirmation of diabetic neuropathy by behavioral tests, exercise protocol and supplementation were performed. GDNF gene expression was measured by real-time technique and oxidative stress indices in spinal cord tissue by spectrophotometer. One-way analysis of variance and Tukey's post hoc test were used for statistical analysis.
  Results
  Exercise and melatonin reduced the sensitivity of the nervous system to thermal hyperalgesia and mechanical allodynia. Aerobic exercise with melatonin significantly increased GDNF gene expression and SOD and CAT enzyme activity and decreased MDA concentration compared to diabetic neuropathy group (P <0.05).
  Conclusion
  Aerobic exercise with melatonin modulates the expression of GDNF gene and oxidative stress indices and improves the sensitivity of nociceptors to pain factors. It is recommended to use aerobic exercise with melatonin for diabetics to reduce neuropathic pain.
  Keywords: Aerobic exercise, melatonin, GDNF, Oxidative stress, Diabetic neuropathic pain