فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • امیر جوادی فر، سید جواد حسینی واشان*، محمدباقر منتظر تربتی، یاسمن شمشیرگران صفحات 1-10

  به منظور تعیین اثرات نانوذرات اکسید روی بر عملکرد، شاخص های کیفی تخم مرغ و وضعیت پاداکسندگی مرغ های تخم گذار، آزمایشی با 96 قطعه مرغ تخم گذار سویه بونز در اوج تولید (29-37 هفته) در قالب طرح کاملا تصادفی حاوی 3 تیمار با 4 تکرار و 8 قطعه مرغ در هر تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون افزودنی) و گروه شاهد همراه با دو سطح 100 و 200 میلی گرم نانواکسید روی بر کیلوگرم جیره بودند. پرندگان در طی 8 هفته آزمایش با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. یافته ها نشان دادند که مکمل نانواکسید روی باعث افزایش گرم تخم مرغ تولیدی (35-32 هفتگی) و کاهش مصرف خوراک (31-28 هفتگی) در مقایسه با شاهد شد. با افزایش مکمل نانواکسید روی، واحد هاو در هفته های 31 و 35 و صفات کیفی پوسته تخم مرغ شامل مقاومت پوسته (در 31 و 35 هفتگی) و وزن مخصوص و وزن نسبی پوسته تخم مرغ (در 35 هفتگی) در مقایسه با شاهد افزایش یافت (0/05>p). غلظت پروتئین تام، لیپوپروتئین با چگالی بالا، آهن خون و عیار پادتن بر ضدنیوکاسل تحت تاثیر سطح مکمل نانواکسید روی قرار نگرفت. استفاده از مکمل نانوذرات اکسید روی سبب کاهش غلظت کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی پایین، غلظت مالون دی آلدیید خون و زرده و میزان فعالیت آنزیم آلانین ترانس آمیناز شد (0/05>p). استفاده از مکمل نانوذرات اکسید روی باعث افزایش عیار پادتن بر ضدآنفلوآنزا و افزایش غلظت روی در خون شد (0/05>p).  نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از سطح 200 میلی گرم مکمل نانوذرات اکسید روی در جیره مرغ تخم گذار باعث بهبود شاخص های عملکردی، واحد هاو، کیفیت پوسته تخم مرغ، کاهش لیپیدهای خون و پاسخ ایمنی در مرغ های تخم گذار شد.

  کلیدواژگان: درصد تولید تخم مرغ، کلسترول، کیفیت پوسته تخم مرغ، نانو روی، واحد هاو
 • مسعود صفرزایی، جسن صالح*، محمدطاهر میرکزهی، امید جنگجو صفحات 11-19

  به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف روی و سلنیوم در جیره های حاوی سطح صفر و 2 درصد روغن اکسیده بر سیستم ایمنی سلولی، همورال و وزن نسبی اندام لنفوییدی در جوجه های گوشتی، طرحی در قالب ازمایش فاکتوریل 2*3*2 (دو سطح صفر و 2 درصد روغن اکسیده، سه سطح صفر، 40 و 100 میلی گرم/کیلوگرم در جیره سولفات روی، دو سطح صفر و 0/3 میلی گرم/کیلوگرم در جیره سلنیت سدیم) با استفاده از 480 جوجه یک روزه راس 308 با 12 تیمار و در هر تیمار 4 تکرار 10 جوجه ای انجام شد. به منظور بررسی سیستم ایمنی همورال، تغییرات تیتر آنتی بادی با تزریق گلبول قرمز خون گوسفند  در دو نوبت (21 و 28روزگی) و خون گیری در دو نوبت (28 و 35روزگی) انجام شد. اندازه گیری وزن نسبی بورس، طحال و تیموس در 42روزگی بعد از کشتار انجام شد. جهت بررسی سیستم ایمنی سلولی از تست حساسیت پوستی بازوفیل (CBH) استفاده شد. نتایج به دست آمده عیار پادتن کل در نوبت اول و دوم اختلاف معنی داری را نشان داد (0/05<p). بیشترین عیار پادتن کل اولیه و ثانویه در جوجه های تغذیه شده با روغن سالم (صفر درصد روغن اکسید) به همراه 100 میلی گرم/کیلوگرم روی و 0/3 میلی گرم/کیلوگرم سلنیوم و جوجه های تغذیه شده با روغن اکسیده (2 درصد روغن اکسیده) حاوی 100 میلی گرم/کیلوگرم روی و 0/3 میلی گرم/کیلوگرم سلنیوم بود و تاثیر استفاده هم زمان روی و سلنیوم در پاسخ عیار پادتن کل اولیه  نیز معنی دار شد و استفاده همزمان 100 میلی گرم/کیلوگرم روی و 0/3 میلی گرم/کیلوگرم سلنیوم باعث افزایش معنی دار پاسخ عیار پادتن کل اولیه گردید. اثر گروه های مختلف آزمایشی بر پاسخ عیار پادتن IgM در نوبت اول و دوم اختلاف معنی داری را نشان داد (0/05<p). پاسخ ایمنی سلولی تستCBH  تحت تاثیر جیره های مختلف آزمایشی قرار نگرفتند. نتایج تاثیر تیمار ها بر وزن نسبی اندام مختلف لفناوی تفاوت معنی داری را نشان نداد. نتایج این پژوهش نشان داد مکمل کردن جیره با سولفات روی و سلنیوم موجب بهبود سیستم ایمنی جوجه های گوشتی می شود.

  کلیدواژگان: ایمنی سلولی، جوجه گوشتی، روی، سلنیوم
 • ذبیح الله نعمتی*، مقصود بشارتی، محمدرضا حاجی پور صفحات 20-30

  هدف از انجام آزمایش حاضر بررسی اثر جیره غذایی حاوی سلنیوم آلی و معدنی بر عملکرد رشد، صفات لاشه و متابولیت های خونی در جوجه غاز بود. تعداد 96 قطعه غاز بومی یک روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار، 4 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار به مدت 8 هفته استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل جیره پایه، جیره پایه بعلاوه 0/3 میلی گرم در کیلوگرم جیره سلنیوم آلی (Sel-plex)  و جیره پایه بعلاوه 0/3 میلی گرم در کیلوگرم جیره سلنیوم معدنی (سلنیت سدیم) بودند. صفات مربوط به عملکرد از سن 1 الی 56 روزگی رکوردگیری و  هر دو هفته یک بار محاسبه شدند. جهت ارزیابی ایمنی سلولی از روش پاسخ حساسیت پوستی به فیتوهماگلوتنین استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش وزن بدن در طی دوره های 2 تا 6 هفتگی افزایش و بعد از آن کاهش یافت. بیشترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به گروه شاهد در هفته هشتم بوده و افزودن هر دو منبع سلنیوم سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی شد (0/05>p). صفات لاشه تحت تاثیر منابع مختلف معدنی و آلی سلنیوم قرار نگرفت (0/05>p). مکمل سازی جیره غذایی با سلنیوم معدنی و آلی سبب افزایش میزان ترکیبات فنولیک و میزان اسید چرب اشباع و غیراشباع گوشت و کاهش اکسیداسیون لیپید گوشت بعد از 9 روز نگهداری در دمای 4 درجه یخچال شد (0/05>p). مکمل سلنیوم سبب کاهش میزان کلسترول تام خون شد (0/05>p). پاسخ ایمنی سلولی در گروه سلنیوم آلی در مقایسه با سلنیوم معدنی و گروه شاهد بهبود یافت (0/05>p). نتایج این آزمایش پیشنهاد می کند سلنیوم جیره غذایی خصوصا سلنیوم آلی پتانسیل مطلوبی برای بهبود نسبی عملکرد و افزایش ایمنی  سلولی و کیفیت گوشت جوجه غازها دارد.

  کلیدواژگان: اسید چرب، ایمنی، سلنیوم، غاز، غیر اشباع، گوشت
 • حامد قلی پور*، منصور رضایی، محمد کاظمی فرد صفحات 31-41

  این پژوهش به منظور بررسی اثر افزودن امولسی فایر لسیتین در جیره های حاوی سطوح متفاوت انرژی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 200 قطعه جوجه یک روزه گوشتی (جنس نر) سویه تجاری راس 308 به 4 تیمار، 5 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار در یک آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره حاوی روغن سویا با انرژی استاندارد، جیره حاوی روغن سویا با انرژی پایین، جیره حاوی روغن سویا با انرژی استاندارد + امولسی فایر، جیره حاوی روغن سویا با انرژی پایین + امولسی فایر بود. نتایج نشان داد که در مورد صفت افزایش وزن در کل دوره، با کاهش یافتن سطح انرژی وزن بدن جوجه ها افزایش یافت. همچنین در مورد صفت افزایش وزن در دوره پایانی و کل دوره، با افزایش یافتن سطح امولسی فایر، وزن بدن کاهش یافت. در مورد ضریب تبدیل، در دوره های آغازین، رشد و کل دوره، افزایش سطح امولسی فایر سبب افزایش ضریب تبدیل غذایی شد. در سایر صفات آزمایشی و دوره های مختلف پرورش اثرات آماری معنی داری با تغییر انرژی و افزودن امولسی فایر مشاهده نشد (0/05<p). درصد ران در جیره های با سطح انرژی بالا نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود. ولی سایر صفات لاشه هیچ اثر معنی داری را نشان ندادند (0/05<p). هیچ گونه اثری از تیمارها بر جمعیت میکروبی روده مشاهده نشد. نتایج مربوط به قابلیت هضم نشان داد که در مورد صفات ماده خشک، ماده آلی و چربی در جیره های استاندارد و حاوی امولسی فایر هضم کاهش یافت و در سایر صفات اثرات معنی داری مشاهده نشد (0/05<p). در کل می توان بیان کرد که افزایش سطح انرژی سبب کاهش وزن و کاهش هضم مواد مغذی و افزودن امولسی فایر سبب کاهش وزن، افزایش ضریب تبدیل و کاهش هضم مواد مغذی شدند.

  کلیدواژگان: انرژی، امولسی فایر، جمعیت میکروبی، جوجه گوشتی، عملکرد
 • علیرضا حسابی نامقی*، علی نسری نژاد، مرضیه افخمی صفحات 42-49

  این آزمایش به منظور مقایسه اسیدیفایر تولیدی (بر پایه اسیدسیتریک) با نمونه تجاری در جیره جوجه‏ های گوشتی بر عملکرد، متابولیت‏ های خونی، ریخت شناسی و pH روده باریک جوجه های گوشتی طراحی شد. در این آزمایش از 400 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 20 قطعه جوجه به ازاء هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد بر پایه ی ذرت- سویا و تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد به اضافه 0/50 ، 1 و 1/5% اسیدیفایر تولیدی و 1% اسیدیفایر تجاری به همراه کریر در خوراک بود. نتایج نشان داد خوراک مصرفی در جیره ‏های حاوی 1 و 1/5% اسیدیفایر تولیدی به طور معنی‏ داری در مقایسه باشاهد در دوره آغازین افزایش یافت (0/05>p).اسیدیفایر 0/5% باعث بهبود در وزن و ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با شاهد در دوره آغازین و کل دوره شد (0/05>p). استفاده از ا% اسیدیفایر تولیدی منجر به کاهش وزن جوجه های گوشتی و افزایش ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین و کل دوره در مقایسه با شاهد شد (0/05>p). در حالی که اسیدیفایر تجاری باعث بهبود عملکرد در دوره رشد و کل دوره در مقایسه با شاهد شد (0/05>p). سطح 1/5 % اسیدیفایر تولیدی منجر به افزایش ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین در مقایسه با شاهد شد (0/05>p). HDL سرم در جیره‏ های حاوی اسیدیفایر اختلاف معنی‏ داری با جیره شاهد نداشت ولی کمترین میزان LDL در جیره حاوی 0/5% اسیدیفایر مشاهده شد (0/05>P). کاهش در فعالیت آلکالین فسفاتاز سرم در جیره‏ های حاوی 1/5 و 1% اسیدیفایر‏های تولیدی و تجاری مشاهده شد (0/05>p). pH دستگاه گوارش در دودنوم و ژژونوم در 28 و 42 روزگی در جیره ‏های حاوی اسیدیفایر در مقایسه با شاهد تحت تاثیر قرار نگرفت. جیره ‏های حاوی اسیدیفایر منجر به بهبود خصوصیات ریخت شناسی روده شدند (0/5>p). با توجه به نتایج به دست آمده سطح 0/5 درصد اسیدیفایر در خوراک جهت بهبود عملکرد و اثر مثبت بر متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اسیدیفایر، اسیدیته دستگاه گوارش، بافت شناسی روده، جوجه گوشتی، متابولیت های خونی
 • امید خراسانی، مرتضی چاجی*، فرشاد باغبان صفحات 50-60

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر افزودنی ‏های تنظیم کننده ‏ی pH بر فراسنجه‏ های کیفی گوشت انجام گرفت. در آزمایش حاضر از 24 راس بره نر عربی 1 ± 4 ماهه با وزنkg 3/15 ± 23/9 در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 8 تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- جیره‏ ی شاهد 2- جیره شاهد + بافر بی ‏کربنات سدیم 3- جیره شاهد + باکتری مگاسفرا السدنی و مخمر ساکرومایسیس سرویسیه (باکتری-مخمر) بودند. در پایان آزمایش 5 بره از هر تیمار که به میانگین وزن نزدیک‏تر بودند انتخاب، وزن‏ کشی و ذبح شدند، سپس اجزای لاشه جداسازی و وزن شد. نمونه ‏ای از راسته بین دنده ‏های 12 و 13 جهت تعیین الگوی اسیدهای چرب لاشه، فراسنجه‏ های رنگ سنجی گوشت تهیه شد. غلظت اسید لینولنیک، مجموع اسیدهای چرب ω3، اسید استیاریک، اسید دکوزاهگزاانوییک (DHA) و نسبت ω6/3ω در تیمارهای حاوی تنظیم کننده‏ های pH نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود (0/05<p). غلظت اسید ایکوزاپنتاانوییک (EPA) در تیمار باکتری-مخمر به صورت عددی بیشتر از تیمار شاهد و تیمار بافر بی‏کر بنات سدیم بود. غلظت اسید لینولییک و نسبت PUFA/SFA در تیمار شاهد از تیمارهای حاوی تنظیم کننده ‏ی pH بیشتر بود (0/05<p). درصد پروتئین گوشت، زاویه هیو (H*)، وزن لاشه گرم و بازده لاشه در تیمار دریافت کننده ‏ی باکتری-مخمر از سایر تیمارها بیشتر بود (0/05<p). شاخص قرمزی گوشت (a*) و اشباعیت رنگ (C*) در تیمار دریافت کننده ‏ی بافر و شاهد بیشتر بود (05/0<p). بنابراین، افزودنی‏ های تنظیم کننده ‏ی pH به ویژه تیمار باکتری-مخمر می‏ تواند روشی در جهت بهبود برخی از فراسنجه‏ های مفید گوشت برای تغذیه انسان باشد. نتایج آزمایش حاضر نشان داد افزودنی هایی که برای تنظیم pH و دستکاری تخمیر شکمبه در حین تغذیه بره ها با جیره های پرکنسانتره استفاده می شوند، نه تنها بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت تاثیر منفی ندارند، بلکه می توان این شاخصه ها را به نفع سلامت دام و مصرف کننده‏ی محصولات دامی بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: اسید های چرب لاشه، بی کربنات سدیم، ساکرومایسیس سرویسیه، کیفیت گوشت، مگاسفراالسدنی
 • فاطمه گنجی*، مسلم باشتنی، سید همایون فرهنگ فر، سید احسان غباثی، حسین نعیمی پور صفحات 61-71

  به منظور بررسی کینتیک تولید گاز در دانه و کنجاله پسته کوهی (بنه)، تولید گاز متان و تجزیه پذیری ظاهری ماده خشک از آزمایش های تولید گاز و Batch culture استفاده شد. تولید گاز نمونه ها در زمان های 2، 4، 6، 8، 12، 24، 48، 72، 96 و 120 ساعت پس از انکوباسیون اندازه گیری و فراسنجه های تولید گاز، دی اکسید کربن، متان، زمان متناظر با نصف بیشینه تولید گاز (t 0.5) و فراسنجه های محاسباتی نظیر پروتئین میکروبی، تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و انرژی متابولیسمی آن ها برآورد شد. بر اساس نتایج به دست آمده بین دانه و کنجاله بنه به لحاظ ترکیب شیمیایی اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (0/05<p). هرچند در رابطه با ترکیبات فنولی کل اختلاف معناداری مشاهده نشد، ولی میزان تانن متراکم دانه بالاتر از کنجاله به دست آمد (0/0001 < p). کنجاله بنه بالاترین نرخ تولید گاز را داشت (0/008<p). تعداد مول متان تولیدی در 24 ساعت انکوباسیون دارای تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی بود. در مقایسه با کنجاله بنه، دانه بنه کمترین میزان متان تولیدی را به خود اختصاص داد (0/001<p). غلظت کل اسیدهای چرب فرار در دانه بنه نسبت به کنجاله بنه کاهش یافت (0/008<p). بالاترین میزان توده میکروبی در دانه بنه مشاهده شد (0/0003<p). ضریب تفکیک در دانه و کنجاله بنه به ترتیب برابر با 6/48 و 2/92 بود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که دانه و کنجاله بنه از پتانسیل هضمی نسبتا خوبی برخوردار هستند و در صورت داشتن یک برنامه ریزی مناسب می توان از آن در جیره حیوانات نشخوارکننده استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تخمیر شکمبه، تولید گاز، دانه بنه، کنجاله بنه
 • بهرام محتشمی*، حمیدرضا میرزایی الموتی، حامد خلیلوندی بهروزیار صفحات 72-79

  به منظور بررسی اثر استفاده از موننسین (موننسین سدیم 10 درصد؛ 350 میلی گرم به ازای هر راس گاو در روز) بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی و همچنین سلامت گاوهای هلشتاین در دوره انتقال، آزمایشی با استفاده از 100 راس گاو هلشتاین 21 روز مانده به زایش تا یک ماه بعد از زایش انجام شد. گاوها براساس تاریخ زایش به دو گروه کنترل و دریافت کننده موننسین تقسیم شدند (هر گروه شامل 50 راس گاو). گاوها دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند. مصرف موننسین بر ماده خشک مصرفی اثر معنی   دار نداشت. تولید شیر گاوهای گروه موننسین نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر بود. از لحاظ روزهای باز گروه دریافت کننده موننسین تفاوت معنی داری با گروه شاهد داشت (0/0211 = p). به این ترتیب روزهای باز گروه دریافت کننده موننسین 16 روز کمتر از گروه کنترل بود. درصد گیرایی اسپرم گاوهای تلقیح شده در گروه شاهد و گروه موننسین به ترتیب 43/2 و 81/5 درصد بود (0/0113 = p). درصد آبستنی گاوهای گروه موننسین (34/6 درصد) به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل (28/4 درصد) بود (0/0100 = p). همچنین فاصله زایش تا اولین تلقیح در گروه شاهد نسبت به گروه موننسین بیشتر بود (0/0317 = p). مصرف موننسین سبب کاهش غلظت سرمی بتاهیدروکسی بوتیریک اسید نسبت به گروه شاهد شد. به طور کلی می توان گفت که استفاده از موننسین در دوره انتقال می تواند اثرات مفیدی روی سلامت، عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین داشته باشد.

  کلیدواژگان: تولید شیر، دوره انتقال، روزهای باز، زایش، موننسین
 • فریبا رضایی سرتشنیزی*، مهدی بابائی، جمال سیف دواتی صفحات 80-87

  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عصاره ساپونین بر عملکرد تولیدی، برخی فراسنجه های خونی و پروتوزوای شکمبه در گاوهای شیری هلشتاین بود. در این مطالعه از 20 راس گاو هلشتاین 2 شکم زایش کرده که یک گروه با میانگین تولید 37/94 کیلوگرم در روز و روزهای شیردهی 98/62 و گروه دوم با میانگین تولید شیر 38/96 و روزهای شیردهی 98/45 بودند، در یک دوره آزمایشی 30 روزه (2 دوره 15 روزه) استفاده شد. تیمارها شامل 1- شاهد (گروهی که عصاره ساپونین مصرف نکردند) و گروه دوم که 8 میلی لیتر عصاره ساپونین استخراج شده از گیاهان نعنا، شیرین بیان و جنسینگ استفاده کردند.  بعد از یک دوره استفاده، به منظور حذف اثر تیمارهای قبلی 20 روز از جیره پایه استفاده شد و در دوره دوم جای تیمارها تغییر کرد. مصرف خوراک به صورت روزانه در هفته آخر هر دوره آزمایش ثبت شد. تولید  شیر در هر وعده شیردهی در روزهای 5، 10 و 15 آزمایش ثبت شد. به منظور تعیین ترکیبات شیر، در روز 15 آزمایش یک نمونه 50 میلی لیتری از دوشش صبح هر گاو گرفته شد. جهت ارزیابی فراسنجه های خون، نمونه گیری در هر دوره در روز 15 آزمایش صورت گرفت. نتایج نشان داد ماده خشک مصرفی، تولید شیر، درصد چربی شیر، درصد پروتئین شیر، تعداد سلول های سوماتیک شیر و نیتروژن اوره ای شیر تحت تاثیر افزودن عصاره ساپونین قرار نگرفت (0/05<p). غلظت تری گلیسرید با افزودن عصاره ساپونین به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (0/05>p). همچنین با افزودن عصاره ساپونین غلظت استات، کل اسیدهای چرب فرار و تعداد پروتوزوای شکمبه به طور معنی داری کاهش یافت (0/05>p). به طور کلی عصاره ساپونین تاثیر منفی بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین نداشت.

  کلیدواژگان: تولید شیر، ساپونین، گاو های شیری هلشتاین، نیتروژن اوره خون، نیتروژن اوره ای شیر
 • آرش وشکینی*، فاطمه فاطمه، علی اسدی الموتی، عبدالرضا صالحی، عبدالله محمدی سنگ چشمه صفحات 88-95

  در این مطالعه، بیان ژن ها و میرهای (miRNA) مرتبط با تمایز، چرخه سلولی و متابولیسم در سلول های بنیادی مزانشیمی گوسفند زندی تحت تیمار روغن ماهی به عنوان منبع اسیدهای چرب امگا 3 بررسی شد. سلول های بنیادی مزانشیمی گوسفند پس از جداسازی به منظور اثبات پرتوانی بررسی شدند. سلول ها در حضور و یا عدم حضور 15 میلی گرم بر میلی لیتر روغن ماهی تیمار شدند و چرخه سلولی و القا مرگ برنامه ریزی شده در هر گروه از سلول ها به کمک فلوسایتومتری اندازه گیری شد (سه تکرار مستقل). در طراحی آزمایشی مشابه، این بار بیان میرها  و ژن های پایین دست در مرحله رشد و تمایز به چربی در هر دو گروه مقایسه شد. سلول های مزانشیمی تیمار شده با روغن ماهی درصد آپوپتوز ثانویه بالاتری داشتند درحالی که چرخه سلولی تحت تاثیر قرار نگرفت. بیان میرهای تمایزی تحت تاثیر تیمار قرار نگرفتند، با این حال، بیان نسبی میر let-7a به طور معنی داری در گروه روغن ماهی کاهش یافت. تیمار روغن ماهی بیان نسبی ژن peroxisome proliferator-activated receptor  را کاهش (0/39) و بیان Interleukin 1 beta را افزایش (1/85) داد. در سلول های تمایز یافته به چربی بیان PPARG کاهش یافت. روی هم رفته، نتایج این مطالعه خواص بازدارنده روغن ماهی بر تمایز سلول های مزانشیمی به سمت چربی را از طریق تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر مسیر تنظیمی PPAR نشان داد، با این حال تفاوت معنی داری در بیان میر های انتخاب شده، مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: آپوپتوز، اسید چرب امگا 3، تمایز، چرخه سلولی، سلول چربی، عوامل رونویسی هسته ای
 • محمدهادی ذبیح الهی، فرید مسلمی پور*، شهریار مقصودلو، وحید رضایی پور صفحات 96-106

  برای بررسی اثر شدت های مختلف نور سالن پرورش بر عملکرد، ویژگی های لاشه، فراسنجه های خون و ایمنی و شاخص های اقتصادی، تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی سویه راس (هر دو جنس) در سه تیمار با پنج تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شدند. تیمارها شامل سه شدت نور سالن بود؛ متعارف (20 لوکس)، کم (7 لوکس) و کاهشی (به تدریج از 20 به 7 لوکس) که از سن 8 تا 42 روزگی به صورت مجزا در سه سالن اعمال شد. جوجه ها در کل دوره به طور یک سان تغذیه شدند. نتایج نشان داد که خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه ها تحت تاثیر شدت نور محیط قرار نگرفت. وزن اجزای لاشه و وزن نسبی بورس فابریسیوس و طحال جوجه ها نیز تحت تاثیر شدت نور سالن قرار نگرفت. تفاوت معنی دار در غلظت فراسنجه های متابولیکی خون و همچنین فراسنجه های خون شناسی جوجه ها مشاهده نشد. تیتر آنتی بادی علیه گامبورو تحت تاثیر شدت نور سالن بود (0/05<p) به طوری که در گروه شدت نور کم به طور معنی دار از گروه شدت نور متعارف بیشتر بود (1/74 در مقابل 1/30 لگاریتم 2). تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل در گروه شدت نور کم افزایش غیر معنی دار نسبت به گروه شدت نور متعارف نشان داد. درصد تلفات در گروه شدت نور کم (0/9 درصد) از گروه متعارف (1/5 درصد) و کاهشی (1/4 درصد) کمتر بود. هزینه برق در دوره پرورش در گروه شدت نور کم و کاهشی به ترتیب 64/74 و 33/33 درصد کمتر از گروه متعارف بود. با احتساب هزینه برق، سود مالی حاصل از پرورش هر جوجه در گروه شدت نور کم تقریبا یک درصد بیشتر از سایر گروه ها بود. به طور کلی، با توجه به عدم تفاوت در عملکرد جوجه های پرورش یافته در شدت نورهای مختلف و همچنین کاهش تلفات و هزینه برق مصرفی با کاهش شدت نور، استفاده از شدت نور هفت لوکس در سالن پرورش جوجه های گوشتی دارای توجیه اقتصادی می باشد.

  کلیدواژگان: بازده اقتصادی، جوجه گوشتی، شدت نور، فراسنجه های خون، عملکرد
 • مرتضی ممویی*، مریم درخشانی، خلیل میرزاده، آرمین توحیدی، صالح طباطبایی وکیلی، امین کاظمی زاده صفحات 107-113

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط غلظت لپتین با پروژسترون پلاسمای خون در مراحل قبل و بعد از بلوغ جنسی جوانه گاوهای ماده نجدی بود. برای این منظور، از هفت راس گوساله ماده نجدی با میانگین سنی 8 ماه و متوسط وزن 9/72±85/00 استفاده شد. به منظور تعیین غلظت هورمون های لپتین و پروژسترون سه مرحله قبل و بعد از بلوغ خون گیری به عمل آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که محدوده سن بلوغ در نژاد نجدی، 16-13 ماهگی و میانگین وزنی 13/50±137/81 کیلوگرم می باشد.  بین غلظت لپتین و پروژسترون پلاسما در مراحل قبل (0/05p>، 0/082r=) و پس از بلوغ جنسی (0/05p>، 0/096r=) همبستگی معنی داری یافت نشد. در حالی که همبستگی مثبت و معنی داری بین غلظت لپتین و وزن بدن (0/01p<، 0/73r=) و نیز همبستگی مثبت و معنی داری بین غلظت لپتین پلاسما و سن دام (0/01p<، 0/84r=) یافت شد. همچنین بین غلظت پروژسترون پلاسما و سن دام همبستگی مثبت معنی داری (0/01p<، 0/45r=) و نیز بین غلظت پروژسترون و وزن بدن همبستگی مثبت و معنی داری (0/01p<، 0/44r=) مشاهد شد. در کل نتایج نشان می دهد بین غلظت لپتین و پروژسترون ارتباط معنی داری وجود ندارد؛ ولی همبستگی مثبتی بین لپتین، پروژسترون با وزن بدن و سن جوانه گاوهای ماده نجدی وجود دارد.

  کلیدواژگان: بلوغ جنسی، پروژسترون، گوساله ماده نجدی، لپتین
 • محمد مشایخی، مهدی خدایی مطلق*، ایمان حاج خدادادی، محمدحسین مرادی صفحات 114-121

  به منظور بررسی مکمل سازی خوراکی پودر برگ گیاه سطوح مختلف گیاه تشنه داری ((Scrophularia Striata بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی و بافت شناسی ژیوژنوم در بلدرچین ژاپنی در حال رشد از 400 قطعه جوجه‏ی  بلدرچین ژاپنی (Coturnix Japonica) سه روزه استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج گروه آزمایشی و چهار تکرار 20 قطعه ای انجام شد. تیمارها شامل: یک) تیمارشاهد، دو) تیمار حاوی آنتی بیوتیک فلاوفسفولیپول به میزان 0/40 درصد و تیمارهای سه، چهار و پنج، به ترتیب همان جیره شاهد به همراه یک، دو و سه درصد پودر گیاه تشنه داری بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی اثر معنی داری نداشتند، اما خوراک مصرفی را افزایش دادند (0/05<p). در بررسی بافت ژژنوم اختلاف آماری معنی داری بین تیمارها در رابطه با عمق کریپت وجود داشت (0/05<p). نتایج این پژوهش نشان داد که تغذیه سطوح مختلف پودر گیاه تشنه داری اثر معنی داری بر سطح هورمون های جنسی در بلدرچین ژاپنی نداشت. همچنین سطوح مختلف آن سبب تغییرات در برخی از فراسنجه های ریخت شناسی روده‏ای و مصرف خوراک شد. اگرچه پودر گیاه تشنه داری به خصوص در سطح دو درصد، صفات وزن زنده و میزان مصرف خوراک در جنس نر را در دوره های مختلف بهبود بخشید، اما عملکرد جنس ماده را نتوانست بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: بافت شناسی، بلدرچین ژاپنی، گیاه تشنه داری، عملکرد
 • حسام المحمود، سید رضا هاشمی*، سید مهدی جعفری، محمود حیدری، احسان اسکوئیان صفحات 122-130

  پژوهش حاضر به منظور بررسی آثار منابع سلنیوم (Se) در جیره غذایی بر فراسنجه باروری و جوجه درآوری طیور مادر گوشتی تجاری انجام شد. تیمارهای این پژوهش شامل: تیمار شاهد (جیره پایه، فاقد مکمل سلنیوم)، جیره پایه + 0/5 میلی گرم سدیم سلنیت (سلنیوم معدنی) (SS)، جیره پایه + 0/5 میلی گرم سلنومتیونین (S-Met) و جیره پایه 0/5 میلی گرم سلنیوم ریزپوشانی شده (MS-Met) در کیلوگرم جیره بوده است. برای انجام این پژوهش تعداد 100 قطعه مرغ و 20 قطعه خروس مادر گوشتی نژاد آربوراکرز پلاس با سن 38 هفتگی در نظر گرفته شد. جمع آوری مایع منی از خروس ها با استفاده از مالش شکمی انجام شد و به مرغ ها تلقیح شد. فراسنجه جوجه کشی، باروری، جوجه درآوری، جوجه درآوری از تخم مرغ های نطفه دار، تلفات جنین و جوجه های درجه یک در 54 و 44 هفتگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که فراسنجه درصد باروری و درصد جوجه درآوری در پرندگانی که با منابع سلنیوم آلی (ریزپوشانی شده و سلنیومیتونین) تغذیه شدند؛ در مقایسه با پرندگانی که با سلنیوم معدنی تغذیه شدند، افزایش یافته است (0/05>p) و درصد باروری و جوجه درآوری در تیمار سلنیوم ریزپوشانی شده در مقایسه با سایر تیمارها بیشتر بود. همچنین درصد تلفات جنینی در پرندگانی که با سلنیوم ریزپوشانی شده تغذیه شدند، به طوری قابل توجهی کاهش یافت (0/05>p). به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش بیان کرد که استفاده از مکمل های سلنیوم آلی بخصوص سلنیوم ریزپوشانی شده در جیره غذایی در گله مسن باعث بهبود فراسنجه باروری و جوجه درآوری نسبت به سایر ترکیبات سلنیوم، به خصوص سلنیوم معدنی می شود.

  کلیدواژگان: جوجه درآوری، ریزپوشانی، سلنیوم، مادر گوشتی
 • جمال یوسفی، مهدی مخبر*، علی هاشمی، عطاالله رحیمی صفحات 131-139

  هموزیگوسیتی آلل های جنسی به عنوان شاخصی از همخونی، می تواند عملکرد کلنی های زنبورعسل را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین شناخت میزان هموزیگوسیتی آلل های جنسی جهت ارزیابی زنبورستان های کشور و نیز طراحی استراتژهای اصلاح نژادی، ضروری است. به منظور برآورد میزان هموزیگوسیتی آلل های جنسی در جمعیت های زنبورعسل استان های آذریابجان غربی و کردستان و ارتباط آن با صفات تولید عسل و جمعیت بالغین، تعداد 320 کلنی زنبورعسل مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از هموزیگوسیتی و تعداد آلل های جنسی، جمعیت کلنی و تولید عسل. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 9.4 SAS انجام شد. در مطالعه حاضر، میانگین هموزیگوسیتی و تعداد آلل های جنسی زنبورستان های استان آذربایجان غربی به ترتیب برابر 7/12 درصد و 02/9 عدد و برای زنبورستان های استان کردستان به ترتیب برابر 13/82 درصد و 8/15 عدد به دست آمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عامل استان روی همه صفات مورد مطالعه معنی دار (0/05≥p) است. اثر عامل شهرستان فقط روی میزان تولید عسل معنی دار (0/01≥p) بود. همچنین، اثر تعداد آلل روی جمعیت کلنی و تولیدعسل و نیز اثر میزان جمعیت روی تولید عسل بسیار معنی دار (01/0≥p)  بود. نتایج همچنین نشان داد هموزیگوسیتی آلل های جنسی همبستگی منفی و بسیار معنی داری (0/001≥p) با صفات، تعداد آلل (0/92 -)،  جمعیت (0/79 -) و تولید عسل (0/86 -) دارد و نیز نتایج معادلات رگرسیونی به دست آمده نشان داد، هموزیگوسیتی آلل های جنسی تاثیر منفی و معنی داری روی صفات جمعیت بالغین (0/17-) و تولید عسل (0/44-) دارد. به طوری که با افزایش یک درصد هموزیگوسیتی آلل های جنسی، جمعیت کلنی 0/17 قاب کاهش و میزان تولید عسل 0/44 واحد و یا به عبارتی 440 گرم، کاهش پیدا می کند.  بنابراین، تنها با معطوف کردن توجه زنبورداران به هموزیگوسیتی و تعداد آلل های جنسی، می توان از کاهش جمعیت و متعاقب آن کاهش تولید عسل در زنبورستان های کشور جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: تولید عسل، جایگاه تعیین جنسیت، زنبورعسل، همخونی، هموزیگوسیتی
 • رئوف شاکری، آرش جوانمرد*، کریم حسن پور، مختار علی عباسی، سید مصطفی مظلوم، مجید خان سفید، مهران رحیمی ورپشتی صفحات 140-149

  کاهش میزان تنوع ژنتیکی و به تبع آن افزایش تجمعی میزان هم خونی از جمله عوامل تهدید کننده صنعت پرورش گاو شیری محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی شاخص های تنوع ژنتیکی (توزیع عدم تعادل لینکاژی، آماره هتروزیگوتی مشاهده شده و مورد انتظار، آماره Fis، توزیع فراوانی آلل های نادر، میزان اتوزیگوتی و تجزیه به مولفه های اصلی) در گاو هلشتاین با استفاده از نشانگرهای متراکم اسنیپ بود. داده های ژنوتیپی متعلق به 25 گاو ماده هلشتاین حاصل از تراشه اسنیپ گاوی 50 هزارتایی، اهدایی از شرکت تجاری آلتادلتا ژنتیک تجزیه و تحلیل شد. محاسبات آماری شاخص های مولکولی مذکور از طریق نرم افزار معروف پلینک، نسخه 1/9تحت محیط R صورت گرفت. میانگین فراوانی آلل نادر (0/28)، میانگین فراوانی هتروزیگوتی مشاهده شده و هتروزیگوتی مورد انتظار به ترتیب (0/38، 0/37)، آماره شاخص تثبیت (Fis) (منفی0/032)، آماره Fhom (0/0328-) اندازه گیری شد. همچنین، نتایج تجزیه به مولفه های اصلی، تنوع و پراکنش معنی دار بالایی را نشان داد که تاییدی بر مطابقت و هم خوانی همه آماره های مولکولی اندازه گیری شده و بالا بودن میزان تنوع ژنتیکی اندازه گیری شده بود. از آنجایی که، شاخص ROH، از اطلاعات توالی نوکلیوتیدی یکسان انتقال یافته به دو فرد حاصل می شود لذا، در مقایسه با شاخص Fis، معیار آماری مناسب تری برای مطالعه میزان هم خونی، می باشد. نتیجه گیری نهایی این که، بکارگیری نشانگرهای متراکم اسنپ می تواند، ابزاری مناسب برای ارزیابی وضعیت تنوع ژنتیکی و هم خونی جمعیت های دامی محسوب شود.

  کلیدواژگان: تراشه اسنیپ، تنوع ژنتیکی، گاو هلشتاین، هم خونی
 • مهدی بایری یار، سید حسن حافطیان*، امیرحسین خلت آبادی فراهادی، ایوب فرهادی، حسین محمدی صفحات 150-159

  انتخاب برای افزایش فراوانی موتاسیون های جدیدی که فقط در برخی از زیر جمعیت ها سودمند هستند باعث باقی گذاشتن نشانه هایی در سطح ژنوم می شود. اغلب این مناطق با ژن ها و QTL های مرتبط با صفات مهم اقتصادی در ارتباط هستند. هدف این مطالعه، شناسایی نشانه های انتخاب مرتبط با صفات عملکردی در تعدادی از گوسفندان جهان با استفاده از روش های نوین بود. برای این منظور فایل های تعیین ژنوتیپ با استفاده از تراشه های ژنومی مربوطه به 1591 راس گوسفند از نژاد های مختلف جهان شامل 52 نژاد از 20 کشور تمام قاره ها و 13 مطالعه انجام شده که در پایگاه های مختلف داده های ژنومی (Dryad ،Frontiresin ،Zenodo ، Animal Genom،Hapmap) ذخیره شده بودند، استفاده شد. ابتدا جهت تعیین اختلاط جمعیتی بین نژاد های مختلف از مناطق با شرایط آب و هوایی متنوع آنالیز ساختار جمعیتی یا همان لایه بندی جمعیتی انجام گرفت. برای شناسایی نشانه های انتخاب از آزمون های Fst، hapflk، iHs،Rsb ، XpEHH و در نهایت فرا تحلیل روش های فوق استفاده شد. جمعیت با آنالیز PCA در سه گروه جدا از یکدیگر شامل AIT: نژادهای آسیایی، ترکیه ای و آفریقایی، AUNZ: نژاد های استرالیایی و نیوزیلند و EU: نژاد های اروپایی قرار گرفتند. براساس آزمون فرا تحلیل 10 منطقه ژنگانی روی کروموزوم های 22، 20، 12، 9، 7، 6، 5، 4، 3، 2 شناسایی شدند. به طوری که ژن MC1R با رنگ پوست، ژن DSG2 با کیفیت و کمیت پشم و ژن AICDA با تولید ایمونوگلوبولین مرتبط هستند. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی نشان داد که برخی از این مناطق ژنگانی به طور مستقیم و غیرمستقیم با ژن های موثر بر سازگاری با شرایط محیطی(ADAMTS9)، تولیدمثلی (GNAQ)، تنظیم ملانوسیت ها (KITLG)، تولید ایمونوگلوبولین (BATF، TNFSF13، AICDA، MZB1)، تمایز سلولی (TNFSF13، TGFB1)، فرآیند ایمنی (AGBL5، ATG7، PRDX1، CCL26، IL17RC، TNFSF12، TGFB2، PTGS1)، پاسخ سلولی به تحریکات بیرونی (PRKAA1، NFKB1، MAP3K2)، تولید اینترفرون آلفا (DDX58)، فرآیند پاسخ دفاعی (CCL24، FAM13B، LDLR، CLDN7)، هموستاز سلولی (BAMBI، DVL2)، تنظیم پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن (PLCE1) و تنظیم پاسخ به استرس (FXR2، HSPH1) همپوشانی دارند. تجزیه و تحلیل تطبیقی فرا تحلیل نشانه های انتخاب بر اساس پایگاه داده های بیو انفورماتیکی می تواند مناطق ژنومی مورد انتخاب برای صفات با اهمیت اقتصادی و بیولوژیکی در گوسفند را شناسایی کند.

  کلیدواژگان: اختلاط جمعیتی، پویش ژنگانی، فرا تحلیل، نشانه های انتخاب
 • سعیده اسکندری نسب، زهرا رودباری*، محمدرضا محمدآبادی صفحات 160-166

  تولید شیر یکی از مهم ترین صفات اقتصادی در صنعت پرورش گاو شیری است که توسط تعداد زیادی ژن کنترل می شود و تابعی از فعالیت سلول های اپیتلیال می باشد که تحت تاثیر چندین مسیر بیولوژیکی و اثر متقابل ژن های مختلف و بیان ژن ها می باشند. بیان ژن فرایندی است که در آن از اطلاعات درون ژن استفاده می شود تا یک محصول کاربردی از آن به دست آید، همچنین یکی از مسایل بنیادی است که کمک می کند تا ژنوتیپ به صورت فنوتیپ ظاهر شود. هدف از این مطالعه شناسایی ژن های موثر بر تولید شیر و رسم شبکه ژنی ژن های مورد مطالعه جهت شناسایی ژن های عمده اثر برای فهم بهتر مکانیسم تولید شیر با استفاده از بررسی الگوی بیان ژن طی بررسی های بیوانفورماتیکی می باشد. در این مطالعه به منظور شناسایی ژن ها با بیان متفاوت در بافت پستان گاو شیری، داده های بیان ژن مربوط به بافت پستانی با شماره دسترسی  GSE33680 از بخش GEO بانک اطلاعاتی NCBI استخراج گردید. بررسی کیفیت داده ها با استفاده از بسته Limma موجود در نرم افزار R و با استفاده از روش تحلیل مولفه های اساسی انجام شد. به منظور بررسی عملکرد ژن ها با بیان متفاوت از نرم افزار DAVID استفاده شد. پس از شناسایی ژن های هدف به پایگاه داده ای STRING ارایه شدند، جهت تبین نقش ژن ها از نرم افزار Cytoscape استفاده شد. در این مطالعه نتایج تجزیه تفاوت بیان ژن ها منجر به شناسایی 14020 ژن شد که بر اساس آماره Fold change  و  adj p-Value تعداد 409 ژن افزایش بیان و 326 ژن کاهش بیان داشتند. از جمله مسیرهای بیولوژیکی شناخته شده موثر بر تولید شیر NF-KB signaling, Glycerolipid metabolism ،EGFR1, IL6, B cell receptor,  می باشند. مهم ترین ژن ها براساس درجه ارتباط با ژن های دیگر و مرکزیت درونی و بیرونی ژن های MYC، KRAS، HSPA8،ATP5B ، SRC، JAK1  و  FOXA2 می باشند که نقش آن ها در تنظیم تولید شیر در گزاراشات متعددی به اثبات رسیده است.

  کلیدواژگان: پروفایل بیانی، تولید شیر، ژن های کاندیدا، شبکه ژنی
 • بهاره طاهری دزفولی* صفحات 167-179

  در این تحقیق، به منظور ارزیابی ژنتیکی و اقتصادی برنامه انتخاب آزمون نتاج و انتخاب معمول گاومیش های خوزستان، تعداد 3000 گاومیش مولد با استفاده از برنامه R، شبیه سازی گردید. در هر یک از برنامه های آزمون نتاج از سطوح مختلف رکوردگیری شیر (100، 80، 50 و 20 درصد) و تلقیح مصنوعی (100، 80، 50 و 20 درصد) استفاده شد و در انتخاب معمول انتخاب بر اساس اطلاعات شجره گوساله نر و تولید مادر آن صورت گرفت. در شاخص انتخاب نیز، دو صفت تولید شیر و درصد چربی درنظر گرفته شد. برنامه های مورد مطالعه بر اساس پیشرفت ژنتیکی، تغییرات تولید، ارزش ژنوتیپی کل و میزان درآمد و هزینه مقایسه شدند. در بررسی برنامه های انتخاب اعمال شده، مشاهده شد که با افزایش نسبت گله های تحت پوشش تلقیح مصنوعی، پیشرفت ژنتیکی و تغییرات ارزش ژنوتیپی کل برنامه انتخاب آزمون نتاج افزایش داشت. این افزایش برای هزینه و درآمد هر یک از برنامه های مذکور نیز مشاهده شد. علاوه بر تلقیح مصنوعی، سیستم رکوردگیری شیر نیز بر افزایش دو پارامتر هزینه و درآمد موثر بود. با این حال، هزینه های اضافی ناشی از به کارگیری سیستم رکوردگیری شیر و عملیات تلقیح مصنوعی، از طریق افزایش درآمد حاصل از عملکرد گاومیش های بهتر جبران شد. به طورکلی، بر اساس تغییرات ارزش ژنوتیپی کل، پیشرفت ژنتیکی صفت تولید شیر و حداقل هزینه و حداکثر میزان درآمد، برنامه انتخاب آزمون نتاج با 20 درصد جمعیت تحت پوشش رکوردگیری و 100 درصد جمعیت تحت برنامه تلقیح مصنوعی برای گله های گاومیش ، به عنوان برنامه مناسب آزمون نتاج انتخاب شد.

  کلیدواژگان: آزمون نتاج، پیشرفت ژنتیکی، خوزستان، گاومیش، هزینه
 • حسن رجبلی، فاطمه بحری بیناباج*، شهریار مقصودلو، رضا راه چمنی صفحات 180-186

  به منظور بررسی عوامل مدیریتی موثر بر میزان تلفات در مزارع پرورش جوجه های گوشتی در شهرستان های رامیان و آزادشهر در استان گلستان از 65 واحد فعال مرغداری گوشتی در دوره های پرورش 97-98 اطلاعات لازم در قالب پرسشنامه جمع آوری شد. برای مقایسه میانگین دو صفت مورد بررسی (تلفات هفته اول و درصد تلفات کل) در سطوح مختلف عوامل مدیریتی از آزمون حداقل تفاوت معنی دار در رویه GLM نرم افزار SAS استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان تلفات مرغداری ها در شهرستان رامیان نسبت به شهرستان آزادشهر کمتر بود (0/05<p). به طور کلی ظرفیت بالای مرغداری و مساحت زیاد سالن ها باعث افزایش تلفات شدند. افزایش دفعات جوجه ریزی باعث افزایش تلفات شد (0/05>p). فاصله مرغداری از شهر، روستا و واحد های مرغداری مجاور بر میزان تلفات اثر گذار نبود. همچنین سویه، فصل پرورش، سن مدیر و تجربه مدیر در این زمینه اثر معنی داری بر میزان تلفات نداشت. تلفات به طور معنی داری تحت تاثیر میزان تحصیلات مدیر قرار گرفت و واحدهایی که مدیر آن ها تحصیلات دانشگاهی داشتند با تلفات کمتری روبرو شدند (0/05>p). وجود بیماری، میزان تلفات را به طور معنی داری افزایش داد (0/05>p). نوع خوراک (آردی یا پلت) تاثیر معنی داری بر تلفات نداشت اما اثر منبع تهیه خوراک بر تلفات معنی دار بود واحد هایی که جیره آماده از کارخانه تهیه کرده بودند تلفات کمتری داشتند (0/05>p). درمجموع نتایج این تحقیق نشان داد که ظرفیت و مساحت مرغداری، دفعات جوجه ریزی، میزان تحصیلات مدیر، وجود بیماری از مهم ترین عوامل مدیریتی تاثیر گذار بر میزان تلفات هستند.

  کلیدواژگان: استان گلستان، جوجه گوشتی، عوامل مدیریتی، میزان تلفات
|
 • Amir Javadifar, Seyyed Javad Hosseini Vashan*, MohammadBagher Montazertorbati, Yasaman Shamshirgran Pages 1-10

  The aim of the present study was to evaluate the effect of zinc oxide on production performance, egg quality and antioxidant status of layer hens. This experiment was performed with 96 Bovens strain layer hens at peak production (28-35 weeks) in a completely randomized design with 3 treatments with 4 replicates and 8 hens each for 3 periods of 28 days. The treatments included control group (without zinc oxide nanoparticles) and two levels of 100 and 200 mg zinc oxide nanoparticles (ZnONPs) /kg of diet. Experimental diets were provided to laying hens for 8 weeks. Zinc oxide nanoparticles increased the egg mass (32-35 wk), and decreased feed intake (28-31wk) compared to control (P<0.05). The ZnONPs did not affect the egg production and egg weight. The haugh unit (31 and 35 wks) and quality traits of egg shell including eggshell stability (31 and 35 wks), and relative weight of eggshell and specific gravity (35wk) increased with increasing ZnONPs supplementation in diet (P<0.05). The concentration of total protein, HDL, and antibody against Newcastle disease were not affected by ZnONPs supplementation level. The use of ZnONPs supplementation reduced the concentration of cholesterol, triglyceride, LDL, concentration of MDA in blood and yolk, and the activity of the enzyme ALT (P<0.05). The ZnONPs supplementation increased the antibody titer against the influenza and increased zinc concentration in the blood. The results of this research showed that supplementation of 200 mg of ZnONPs per kg of layer diet may improve the growth performance indices, hough unit and egg shell quality, and decrease the blood lipids and improve immune response in layer hens at peak production.

  Keywords: Egg production percentage, Egg shell quality, Nano zinc, Haugh unit
 • Masoud Safarzai, Hassan Saleh*, Mohamadtaher Mirakzehi, Omid Jangjoo Pages 11-19

  In order to study the effect of different levels of zinc and selenium in diets containing oxidized oil on humoral and cellular immunity and relative weight of lymphoid organs in broilers, an experiment performed in a 2×3×2factorial arrangement in a completely randomized design(two Zero and 2% oxidized oil levels, three levels of 0, 40 and 100 mg / kg zinc sulfate, two levels of zero and 0.3 mg / kg selenium) using 480 one-day-old Ross 308 chicks with 12 treatments and 4 replicate per treatment  and 10 chicks per each treatment. To evaluate the immune system, changes in antibody titers were performed by injection of Sheep red blood cell (SRBC) at two times (21 and 28 days) and blood sampling at two times (28 and 35 days). The relative weights of bursa, spleen and thymus were measured at 42 days after slaughter. Cutaneous basophil hypersensitivity (CBH) test was used to evaluate cellular immune system. The results of total antibody titer in first and second times showed significant difference (P <0.05). Maximum grade of primary and secondary total antibodies in chicks fed with 100 mg / kg zinc and 0.3 mg / kg selenium and chicks oil). Containing 100 mg / kg zinc and 0.3 mg / kg selenium and the effect of zinc, Selenium, and their combined supplementation on the initial total antibody grade response was also significant, with 100 mg / kg zinc and 0.3 mg / kg. Selenium significantly increased the initial total antibody titer response. The effect of different experimental groups on IgM antibody response was significant at the first and second time (P <0.05). The cellular immune response of CBH test was not affected by different experimental diets. The effect of treatments on the relative weight of different lymph nodes was not significantly different. The results demonstrated that supplementation of zinc sulfate and sodium selenite improved the immune system of broilers.

  Keywords: Broiler, Cellular immunity, Humoral immunity, Selenium, Zinc
 • Zabihollah Nemati*, Maghsoud Besharati, MohammadReza Hajipour Pages 20-30

  The aim of the present experiment was to investigate the effect of diets containing organic and inorganic selenium on growth performance, carcass traits and blood metabolites in geese chickens. A total of 96 one day old native geese were used in a completely randomized design with 3 treatments of 4 replicates with 8 each. The experimental diets were basal diet, basal diet plus 0.3 mg organic Se per kg of diet (Sel-plex) and basal diet plus 0.3 mg inorganic Se per kg of diet (selenite sodium). Growth performance biweekly was calculated by recording during 1-56 days. Phytohemagglutinin test used for the evaluation of cellular immunity at 8 weeks of geese. Bodyweight gain was increased over 2 to 6 weeks and decreased thereafter. Feed conversion rate (FCR) was improved by both selenium sources and the highest FCR value related to the control group in the 8th week. Carcass traits were not affected by various inorganic and organic sources of selenium (P <0.05). Diet supplementation with organic and inorganic Se increased phenolic content and the amount of saturated and unsaturated fatty acids and decreased lipid oxidation after 9 days of storage at 4°C in the refrigerator (P<0.05). Selenium supplementation decreased total blood cholesterol (P <0.05). The cellular immune response was improved in the organic selenium group compared to inorganic selenium and control group (P<0.05). In conclusion, the results of this study suggest that dietary selenium especially organic selenium has desirable potential for improving the performance, immune, and meat quality of goose chickens.

  Keywords: Carcass, Fatty acids, Goose, Immune, Meat, Selenium
 • Hamed Gholipour*, Mansour Rezaei, Mohammad Kazemifard Pages 31-41

  This study was carried out to evaluate the effect of lecithin emulsifier to diet containing different levels of energy on performance, carcass characteristics, intestinal microflora and nutrient digestibility of broiler chicken. A total of 200 day old broiler chicks (male sex) Ross 308 strain was divided in 4 treatments, 5 replicates and 10 chicks in each replicate in a completely randomized design. Experimental treatments include: diet containing soybean oil with standard energy, diet containing soybean oil with low energy, diet containing soybean oil with standard energy + emulsifier, diet containing soybean oil with low energy + emulsifier. The Results showed that in the case of weight gain throughout the period, the body weight of chickens increased with decreasing energy levels. Also in the case of weight gain in the final period and the whole period, with increasing the level of emulsifier, body weight decreased. Regarding the FCR, in the initial, and whole growth periods, increasing the emulsifier level increased the feed conversion ratio. No statistically significant effects were observed in other experimental traits and different breeding periods by changing the energy level and adding emulsifier (P>0.05). The percentage of thighs in diets with high energy level was higher than other treatments. But other carcass traits did not show any significant effect (P>0.05). No effect of treatments was observed on intestinal microbial population. The results related to digestibility showed that in the case of dry matter, organic matter and fat traits, digestion was reduced in standard diets containing emulsifier and no significant effects were observed in other traits (P>0.05). In general, it can be said that increasing energy levels caused weight loss and reduced nutrient digestion, and adding emulsifier caused weight loss, increased conversion ratio and reduced nutrient digestion.

  Keywords: Broiler chicken, Energy, Emulsifier, Microbial Population, Performance
 • Alireza Hesabi Nameghi*, Ali Nasari Nejad, Marzieh Afkhami Pages 42-49

  This experiment was conducted to the comparison of produced acidifier (based on citric acid) with commercial type in the broiler diets on performance, blood metabolites, intestinal morphology and the small intestine pH values of broilers. A total of 400 one-day-old Ross broiler chicks were used in this experiment. A completely randomized design with 5 treatments, 4 replicate and 20 chicks per replicate was performed. Experimental treatments included a control diet with adding 0.5%, 1% and 1.5% produced and 1% commercial acidifiers. The results indicated that feed intake (FI) increased at broiler chickens received 1 and 1.5% acidifier in comparison with the control group at the starter period (p<0.05). The body weight gain (BWG) and feed conversion ratio (FCR) improved by the 0.5% acidifier in comparison with control groups at the starter and the entire rearing periods (p<0.05). The inclusion of 1% produced acidifier decreased BWG and increased FCR compared to the control at the starter and whole periods (p<0.05). Whereas, commercial acidifier improved performance during the grower and whole periods compared to the control (p<0.05). The 1.5% level of produced acidifier increased FCR compared to the control at the starter period (p<0.05). The serum HDL of broiler chicken received acidifier was not significantly different from the control group. But, the lowest LDL was found in the 0.5% acidifier. There was a decrease in serum activity of alkaline phosphatase (ALP) in diets containing 1.5 and 1% of produced and commercial acidifiers compared with control groups (p<0.05). Gastrointestinal pH was not affected in duodenum and jejunum in acid-containing diets compared with controls at 28 and 42 days of age. Also, acidifier improved the traits of intestinal morphology (p<0.05). According to the results of this experiment 0.5% acidifier in feed of broiler chicken to improve performance and positive effect on blood metabolite is recommended.

  Keywords: Acidifier, Broiler Chicken, Blood Metabolite, Intestinal Morphology, Gastrointestinal Acidity
 • Omid Khorasani, Morteza Chaji*, Farshad Baghban Pages 50-60

  The present experiment investigated the effect of pH adjusting additives on meat quality. Twenty-four Arabi male lambs with four months old and initial body weight of 23.9±3.15 kg were used in a completely randomized design with three treatments and eight replicates. The lambs were randomly assigned to one of three treatments: 1-control (no additive) 2-control + Sodium bicarbonate (1% daily diet in two meals) 3-control + Megasphaera elsdenii and Saccharomyces cerevisiae (bacterial-yeast). At the end of the experiment, five lambs from each treatment that was closer to the average weight were selected, weighed, and slaughtered. The carcass components were separated and weighed. A sample of the Longissimus dorsi muscle between ribs 12 and 13 was prepared to determine the pattern of carcass fatty acids, meat colorimetric measurements. The concentrations of linolenic acid, total W3 fatty acids, stearic acid, docosahexenoic acid (DHA), and W6/W3 ratio were higher in treatments containing pH-adjusting additives than in control treatments (P<0.05). The concentration of eicosapentaenoic acid (EPA) in bacterial-yeast treatment was numerically higher than in control and sodium bicarbonate buffer. The concentration of linoleic acid and the ratio of PUFA/SFA in the control treatment were higher than the treatments containing pH-adjusting additives (P<0.05). The meat protein percentage, Hu angle (H*), carcass weight, and dressing percentage in bacterial-yeast recipient treatment were higher than other treatments (P<0.05). The redness index of meat (a*) and Chroma (C*) were higher in Sodium bicarbonate and control treatments (P<0.05). Therefore, pH adjusting additives, especially bacterial-yeast treatment, could be a way to improve some of the meat beneficial parameters for human nutrition. Because the results of the present experiment show that the additives used to adjust the pH and manipulate ruminal fermentation while feeding the lambs with high concentration diets not only do not adversely affect the chemical composition and quality of the meat but can also benefit the animal and human health that consume the product of these animals.

  Keywords: Carcass fatty acids, Meat quality, Megasphaera elsdenii, Saccharomyces cerevisiae, Sodium bicarbonate
 • Fatemeh Ganji*, Moslem Bashtani, Seyed Homayun Farhangfar, Hossein Naeeimipour Pages 61-71

  This study was intended to evaluate the nutritional value, antioxidant activity and digestibility coefficients of Pistacia atlantica seed and meal. The gas production experiment and batch culture degradability test were carried out to investigate the effects of Pistacia atlantica seed and meal on microbial fermentation characteristics, kinetics of gas production, methane and carbon dioxide production, t0.5, and lag time. Also, the calculated parameters e.g. microbial protein, molar proportion of volatile fatty acids, metabolizable energy (ME), short chain fatty acid (SCFA) and organic matter digestibility (OMD %), were evaluated for different treatments. The parameters were analyzed through the completely randomized design with repeated measurements. In this experiment, there was a significant difference in chemical composition (P <0.05). Although no significant difference was observed with respect to phenolic compounds, the amount of condensed tannin in seed was higher than that of meal (P <0.0001). Pistacia atlantica meal had the highest gas production rate (P <0.008). The number of moles of methane produced in 24 hours of incubation had a significant difference between the experimental treatments. Compared to meal, Pistacia atlantica seed had the lowest amount of methane produced (P <0.001). The total concentration of volatile fatty acids in seed decreased. The highest microbial mass was observed in seed (P <0.0003). The separation coefficient in the seed and meal were 6.48 and 2.92, respectively. Research shows that Pistacia atlantica seed and meal have a relatively good digestive potential and can be used in the diet of ruminants if properly planned.

  Keywords: Gas production, Pistacia atlantica seed, meal, Rumen fermentation
 • Bahram Mohtashami*, Hamidreza Mirzaei Alamouti, Hamed Khalilvandi Behroozyar Pages 72-79

  Effects of the Monensin (Monensin sodium 10%, 350 mg/cow daily) on dry matter intake, milk production and healthy during the transition period and early lactation were determined in 360 Holstein cows. Cows were divided into groups of 2 depending on calving date. A total of 100 Holstein cows and heifers were assigned to a control group (n = 50) and administered 350 mg/cow daily of Monensin (n= 50). Cows had unlimited access to fresh water. However, no differences in dry matter intake between treatment groups were noted. Monensin significantly affected daily milk yield (p< 0.05). Significant effects of Monensin supplementation were observed on disease incidence. The open days of Monensin group had a significant difference with the control group (p= 0.0211). The Monensin group, on average, was 16 days in open days less than the control group. The conception rate in the control and Monensin groups was 43.2% and 81.5% respectively (p= 0.0113). The pregnancy rate of Monensin group (34.6%) was significantly higher than the control group (28.4%) (p= 0.0100). Also on the calving to first insemination distance was higher in the control group compared with Monensin (p= 0.0317). Monensin supplementation decreased postpartum BHBA concentration. Results suggest that prepartum and postpartum administration of Monensin increase milk production and healthy and can have beneficial effects on reproductive performance during early lactation.

  Keywords: Milk Production, Monensin, Open days, Partum, Transition period
 • Fariba Rezaei Sarteshnizi*, Mehdi Babaei, Hamal Seifdavati Pages 80-87

  The aim of this research was to investigate the effect of saponin extract on production performance, some blood parameters and ruminal protozoan in Holstein dairy cows. In this study, out of 20 Holstein cows in second calving,  two groups including, one group with an average milk production of 37.94 kg per day and lactation days was 98.62 and the second group with an average milk production of 38.96 kg per day and lactation days was 98.45,  for a 30-day trial period (Two 15-day periods) was used. Treatments included 1- control (the group that did not use saponin extract) and the second group used 8 ml of saponin extract extracted from mint, licorice and gensing plants. After one period of use, in order to eliminate the effect of the previous treatments, the base diet was used for 20 days and in the second period, the place of the treatments was changed. Feed intake was recorded daily in the last week of each experiment. Milk production per lactation was recorded on days 5, 10 and 15 of the experiment. In order to determine the milk composition, on day 15 of the experiment, a 50 ml sample was taken from the milk of each cow in the morning. To evaluate blood parameters, sampling was performed on day 15 in each period. The results showed that dry matter intake, milk production, milk fat percentage, milk protein percentage, milk somatic cell count and milk urea nitrogen were not affected by the addition of saponin extract (p<0.05). Triglyceride concentration was significantly reduced compared to the control group with the addition of saponin extract (p<0.05). Also, with the addition of saponin extract, acetate concentration, total volatile fatty acids and the number of ruminal protozoa were significantly reduced (p<0.05). In general, saponin extract had no negative effect on the performance of Holstein dairy cows.

  Keywords: Blood urea nitrogen, Holstein dairy cows, Milk production, Milk urea nitrogen, Saponin
 • Arash Veshkini*, Fatemeh Kouhkan, Ali Assadi Alamouti, Abdolreza Salehi, Abdollah Mohammadi Sangcheshmeh Pages 88-95

  In this study, the expression of genes and miRNAs related to differentiation, cell cycle and metabolism was investigated in Zandi sheep mesenchymal cells (ADSC) under fish oil treatment as a source of omega-3 fatty acids. Isolated sheep mesenchymal stem cells were confirmed for pluripotency. ADSCs were treated in the presence or absence of 15 mg / ml fish oil, and cell cycle and apoptosis induction were measured in each group (three independent repeat) via Flow cytometry. In a similar experiment, the expression of downstream miRNAs and genes at the growth and differentiation stages to adipocyte was compared in both groups. Mesenchymal cells treated with fish oil had a higher percentage of late apoptosis, while the percentage of cells in S phase decreased. The expression of miRNAs did not change significantly, however, let-7a was significantly decreased in the fish oil group. Fish oil treatment decreased (0.39) relative expression of peroxisome proliferator-activated receptor G (PPARG) and increased (1.85) Interleukin 1 beta expression. In adipocyte-differentiated cells, PPARG expression was decreased. The results of this study showed the inhibitory properties of fish oil on adipocyte differentiation of mesenchymal cells through direct or indirect effects on PPAR pathway. However, no significant difference was observed in the expression of selected miRNAs.

  Keywords: Adipocytes, Apoptosis, Cell cycle, Differentiation, Nuclear transcription factors, Omega-3 fatty acid
 • MohammadHadi Zabihollahi, Farid Moslemipur*, Shahriar Maghsoudlou, Vahid Rezaeipour Pages 96-106

  The light intensity of saloon may affects on production, immunity and economic indices of broiler chickens production that was not enough studied. In the present study the effect of different light intensities of ambient on growth performance, carcass characteristics, blood biochemical and immune parameters as well as economic indices were studied in broiler chickens. Three hundred one-day-old Ross broiler chicks (both sexes) were randomly divided into three treatment groups having five pens as replicates (20 birds in each) in a completely randomized design. Treatments were three light intensities in rearing saloon; conventional (20 lux), low (7 lux) and decreasing (gradually from 20 to 7 lux) that discretely offered in three saloons offered from d 8 to d 42. Chickens were fed with the same starter, grower and finisher diets over the study. Feed intake and body weight gain of chickens were measured weekly. After the end of study, 10 chickens from each treatment group were slaughtered for carcass analysis and blood sampling. Results showed that feed intake, body weight gain and feed conversion ratio of chickens over the study were not affected by ambient light intensity. Carcass parts weights and relative weights of bursa of fabricius and spleen of the chickens were not significantly different among the groups. There were no significant differences in blood biochemical metabolites and hematological parameters of the chicken reared under different ambient light densities. Antibody titer against Gumboro in broiler chickens were affected by light density (p<0.05), where in low-density group it was significantly greater than the conventional group (1.74 vs 1.30 log 2). Antibody titer against Newcastle in low-density group non-significantly tended to be greater than the conventional group. The mortality percentages of broiler chickens in the conventional, decreasing and low light intensity were 1.4, 1.5 and 0.9 percent, respectively. The electricity cost for rearing the broiler chickens in low-density and decreasing groups was as 64.74 and 33.33 percent less than the conventional group. By inclusion of electricity cost, the monetary benefit of production per chicken was approximately 1% more than other groups. Generally, due to the absence of significant differences in the growth performance and carcass characteristics of chickens treated with different ambient light densities and in the other hand, lower mortality percentage and electricity cost in low-density group, using constant 7 lux light intensity for broilers saloon has an economic advantage.

  Keywords: Blood parameters, Broiler chicken, Economic efficiency, Light density, Performance
 • Morteza Mamouei*, Maryam Derakhshani, Khalil Mirzadeh, Armin Towhidi, Saleh Tabatabaei Vakili, Amin Kazemizadeh Pages 107-113

  The aim of this study was to determine the relationship between blood plasma leptin and progesterone concentrations in pre and post sexual maturity in Najdi female calves. For this purpose 7 female Najdi calves of Shushtar Breeding Station of Najdi cattle with average ages of 8 months and the average weight is 85/00±9/72 were used. For determination of the leptin and progesterone concentrations, multiple sampling before and after sexual maturity were performed. The results of this study indicate that in female Najdi calves, 13-16 month with 137.81±13.5 kg body weight was considered the age of sexual maturity. No significant correlation was found between plasma leptin and progesterone concentrations before (r=0.082, p>0.05) and after sexual maturity (r =0.096, p>0.05). There was a significantly positive correlation (r=0.73, p<0.01) between leptin concentration and body weight. Significantly positive correlation (r=0.84, p<0.01) were found between plasma leptin and age. The significantly positive correlation between plasma progesterone concentration and age (r=0.45, p<0.01) as well as body weight (r=0.44, p<0.01) were observed. In conclusion, the results showed that there was no significant relationship between leptin and progesterone concentration, but there was a positive correlation between leptin, progesterone and body weight and bud age of Najdi female calves.

  Keywords: Leptin, Najdi female calve, Progesterone, Sexual maturity
 • Mohammad Mashayekhi, Mahdi Khodaei Motlagh*, Iman Hajkhodadadi, Mohamadhosein Moradi Pages 114-121

  To compare the effect of different levels of monkey flower (MF) (Scrophularia Striata) powder on performance, blood parameter and jejunum histology in growing Japanese quail, the experiment was carried out in a completely randomized design with 400 3d quails was assigned with five treatment and four  replicates  with 20 quail in each replicate. Experimental groups included: 1) basal diet. 2) basal diet with 0.04 g/kg flavophospholipol 3) basal diet with %1 MF powder, 4) basal diet with %2  MF powder, 5) basal diet with %3 MF powder. The use of MF powder had no any significant effect on avergage daily gain and feed conversion ratio, but the feed intake were increased by experimental treatments. Use of different levels of MF powder had a significant effect on jejunum crypt depth. Also, different levels of MF did not significantly affect sexual hormones, but this levels had significant effect on some intestinal histology and feeed intake in both sexes. Although MF powder especially 2 % level, improved live weight and feed intake in mal birds at different periods, but it can could not improved performance in female birds.

  Keywords: Histology, Japanese Quail, Monkey Flower, Performance
 • Hussam Almahmoud, Seyed Reza Hashemi*, Seyed Mahdi Jafari, Mahmoud Heidari, Ehsan Oskoueian Pages 122-130

  This research was carried out to investigate the effects of dietary selenium (Se) sources on hatchability traits in commercial female broiler breeders. The experimental treatment diets were: control (basal diet, none-selenium), basal diet + 0.5 mg sodium selenite (SS), basal diet + 0.5 mg Selenomethionine (S-Meth) and basal diet + 0.5 mg microencapsulated selenium (MS-Met) per kg diet. The total of 100 female and 20 roosters broiler breeder (Arbor Acres® Plus, 38 weeks of age) were considered for present experiment. Semen was collected from roosters by using abdominal massage. Incubation parameters (fertility, hatching, hatch of fertile egg, embryonic mortality, and A-grade chick) were evaluated at 44wk (younger) and 54wk (older) of age. The results indicated that the birds fed an organic sources of selenium (MS-Meth, S-Meth) the percentage of fertility and hatchability was increased (P<0.05) compared to inorganic selenium (SS) and the highest result were obtained in the birds received M-S-Meth diet. Also, the results indicated that embryonic mortality was reduced (P<0.05) in birds fed Se supplemented diet. In conclusion, the use of organic selenium supplementation in diet of could be recommended for improving of hatchability traits in commercial broiler breeders.

  Keywords: Broiler breeder, Hatchability, Microcapsulated, Selenium
 • Jamal Usefi, Mahdi Mokhber*, Ali Hashemi, Ataollah Rahimi Pages 131-139

  Sex allele homozygosity as an indicator of inbreeding could effects on the performance of honey bee colonies. Then sex allele homozygosity is essential to evaluate apiaries situation in the country, as well as designing breeding strategies. In order to investigation of sex alleles homozygosity percentage and number of allele in honey bee populations of West-Azerbaijan and Kurdistan provinces and its correlations with honey production and adult population, 320 honeybee colonies were used. Data analysis was performed using SAS software (Version 9.4). The results showed that sex alleles homozygosity and number were 12.7 % and 9.02 for West Azerbaijan province for apiaries of Kurdistan province were 13.82% and 8.15, respectively. The results of variance analysis showed that the province had significant (p<0.05) effect on all studied traits. The county in provinces had significant (p<0.01) effect just only honey production. The sex alleles number effects on colony population and honey production, and also effect of colony population on honey production were significant (p<0.01). The results of correlation analysis showed negative and significant (p<0.001) between sex alleles homozygosity percentage with sex alleles number (-0.92), honey production (-0.79) and colony adult population (-0.86). Also, regression analysis results showed that sex alleles homozygosity percentage had negative and significant (P<0.001) effect on colony adult population (-0.17) and honey production (-0.44). Thus, with an increase of one percent homozygosity, the colony adult population decreases about 0.17 frame (units), and honey production decreases about 0.44 units, or in other words, 440 grams. Therefore, only with attention of beekeepers on the homozygosity and number of sex alleles, it is possible to prevent a decrease in honeybee population and consequently a decrease in honey production in the countrychr('39')s apiaries.

  Keywords: Homozygosity, Honeybee, Honey production, Inbreeding, Sex Determination Locus
 • Raoof Shakeri, Arash Javanmard*, Karim Hasanpur, Mokhtarali Abbasi, S. Mostafa Mazlom, Majid Khansefid, Mehran Rahimi Varposhti Pages 140-149

  Historically, both significant decline of genetic diversity and simultaneously increasingly rate of inbreeding are two serious threaded factors in worldwide dairy industry. With this motivation, the aim of present report was to investigate the intra genetic diversity criteria (linkage disequribrium, observed and expected heterozygosity, Fis statistics, MAF distribution, autozygosity rate and population stratification using principal component analysis) in Holstein cattle population using dense markers. An Illumina Bovine 50k SNP Chip (V2) ready genotyped file for 25 Holstein cows obtained for further investigation. Here, we used Plink software for statistical analysis and measurement of molecular diversity indices. Observed outcomes results addressed average of MAF (0.28), mean frequency of observed and expected heterozygosity (0.38, 0.37), Fis statistic (– 0.032), Fhom statistic (-0.028-0328. In addition, PCA graph showed a significant indicating high population diversity, which was in accordance with all other calculated parameters. As a final conclusion, high-density SNP markers seems be as an accurate tool applicable for high-precision intra-diversity analyses.

  Keywords: Holstein cows, Inbreeding, Intera population diversity, SNP chip technology
 • Mehdi Bayeriyar, Hasan Hafezian*, AmirHossein Khaltabadi Farahani, Ayoub Farhadi, Hossein Mohammadi Pages 150-159

  Selection to increase the frequency of new mutations useful only in some subpopulations leaves markers at the genome level. Most of these regions are related to genes and QTLs associated with significant economic traits. The aim of this study was to identify selection traits related to functional traits in the number of world's sheep using modern methods. For this purpose, genotyping files were used using genomic chips related to 1591 sheep from different breeds of the world, (Dryad ،Frontiresin ،Zenodo ،Animal Genom، Hapmap( including 52 breeds from 20 countries on all continents, and 13 studies were stored in various genomic databases. First, to determine the population mixing between different breeds from regions with different climatic conditions, population structure analysis or population stratification was carried out. Fst, hapflk, iHs, Rsb, XpEHH tests were used to identify the selection signatures, and finally, a meta-analysis of the above methods was used. The population was divided into three groups by PCA analysis: AIT: Asian, Turkish and African breeds, AUNZ: Australian and New Zealand breeds, and EU: European breeds. Based on the meta-analysis test, 10 genus regions were identified on chromosomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 20, 22. For example, the MC1R gene is associated with skin color, the DSG2 gene with the quality and quantity of wool, and the AICDA gene with the production of immunoglobulin. Bioinformatics analysis showed that some of these gene regions are directly and indirectly associated with genes affecting environmental adaptation (ADAMTS9), reproduction (GNAQ), melanocyte regulation (KITLG), and immunoglobulin production (BATF, TNFSF13, AICDA, MZB1), Cell differentiation (TNFSF13, TGFB1), Immune process (AGBL5, ATG7, PRDX1, CCL26, IL17RC, TNFSF12, TGFB2, PTGS1), Cellular response to external stimulation, NKK1, PRF3 (PR) Interferon alpha (DDX58), defense response process (CCL24, FAM13B, LDLR, CLDN7), cellular homeostasis (BAMBI, DVL2), regulation of mitogen-activated protein kinase (PLCE1) and regulation of stress response (FXR2, HSPH1). Comparative analysis of meta-analysis of selection cues based on bioinformatics databases can identify selected genomic regions for traits of economic and biological importance in sheep.

  Keywords: Genomic scan, Meta-analysis, Population mixing, Selection signature
 • Saideh Eskandarynasab, Zahra Roudbari*, Mohmmadreza Mohammadabadi Pages 160-166

  Milk production is one of the most important economic traits in the dairy cattle industry, which is controlled by a large number of genes and is a function of the activity of epithelial cells that are influenced by several biological pathways and the interaction of different genes and gene expression. Gene expression is a process in which information within a gene is used to obtain a functional product. It is also one of the fundamental issues that helps the genotype to appear as a phenotype. The aim of this study was to identify the genes affecting milk production and to construct the gene interaction network of the studied genes to identify the major genes of the effect to better understand the mechanism of milk production using the gene expression pattern during bioinformatics studies. in this study, in order to identify genes with different expression in dairy cow breast tissue, gene expression data related to breast tissue with access number GSE33680 were download from the GEO section of the NCBI database. Data quality was assessed using the limma package available in R software and the basic component analysis method. DAVID software was used to evaluate the function of genes with different expression. After identifying the target genes, they were presented to STRING databases. Cytoscape software was used to explain the role of genes. In this study, the results of analysis of gene expression differences led to the identification of 14020 genes, which according to fold change and adj P-Value statistics, 409 gene increased expression and 326 genes decreased expression. Among the known biological pathways affecting milk production are NF-KB signaling, Glycerolipid metabolism, EGFR1, IL6, B cell receptor. The most important genes are based on the degree of association with other genes and the internal and external centrality of MYC, KRAS, HSPA8, ATP5B, SRC, JAK1 and FOXA2 genes, which play a role in regulating milk production in several reports.

  Keywords: Candida Gene, Gene expression profile, Gene network Milk production
 • Bahareh Taheri Dezfuli* Pages 167-179

  In this study, in order to genetic and economic evaluation of the progeny testing selection program and the usual selection program of buffaloes in Khuzestan, 3000 buffalo cows were simulated using R program. In each progeny test programs, different levels of milk recording (100, 80, 50 and 20%) and artificial insemination (100, 80, 50 and 20%) were used and in usual program, the selection was based on pedigree information of male calf and its mother milk production. In the selection index, two traits of milk production and fat percentage were considered. The studied programs were compared based on genetic improvement, production changes, total genotypic value and costs and revenues of programs. In study of selection programs, it was observed that with increasing the proportion of herds covered by artificial insemination, genetic progress and changes in total genotypic value were increased in progeny testing programs. This increasing was also observed for the cost and revenue of each of considered programs. In addition to artificial insemination, the milk recording system was also effective in increasing the two parameters of cost and revenue. However, the additional costs of using milk recording system and artificial insemination were offset by increased revenue from performance of better buffaloes. In general, based on changes in total genotypic value, genetic improvement of milk production and minimum cost and maximum income of the programs, the progeny testing selection program with 20% of milk recording and 100% of artificial insemination was selected for buffalo herds as the suitable progeny testing program.

  Keywords: Buffalo, Cost, Genetic improvement, Khuzestan, Progeny testing
 • Hassan Rajabli, Fateme Bahri Binabaj*, Shahryar Maghsouldoo, Reza Rahchamani Pages 180-186

  In order to investigate the management factors affecting the mortality rate in broiler farms in Ramyan and Azadshahr cities in Golestan Province, Iran, the necessary information was collected in form of questionnaire from 65 active broiler farms between years 2018 to 2019 breeding period. To compare the means of studied traits (first week mortality and whole breeding period mortality) at different levels of management factors GLM procedure of SAS software was used. The results showed that the mortality rate in broiler farms in Ramyan was lower than Azadshahr city (p<0.05). Large hall area, high density of chickens and times of breeding per year increased mortality rate. The distance of the broiler farm from the nearest city, village and other poultry farms did not affect the mortality rate. Also, chick strain, breeding season, manager age and experience had no significant effect on mortality rate. Farms that their managers had higher educational level experienced lower mortality (p<0.05). The presence of any kind of disease significantly increased the mortality rate (p<0.05). Diet type (mash or pellets) had no significant effect on mortality but the effect of feed preparation source on mortality was significant and farms that prepared food from the factory had lower mortality rate (p<0.05). Generally, the results of this study showed that chicken density, farm area, breeding frequency during a year, manager educational level and disease are the most important managerial factors affecting mortality rate and should be considered to increase the survival of chicks.

  Keywords: Broiler Chicken, Golestan Province, Managerial Factors, Mortality Rate