فهرست مطالب

طب نظامی - سال بیست و سوم شماره 5 (پیاپی 102، امرداد 1400)
 • سال بیست و سوم شماره 5 (پیاپی 102، امرداد 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غلامرضا جعفری اقدم، محسن احمدی طهورسلطانی*، بهناز دوران صفحات 377-386
  زمینه و هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای طرحواره های بریدگی و طرد و دشواری در تنظیم هیجان در ارتباط بین بدرفتاری در دوره کودکی و رضایت زناشویی بود.
  روش ها: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. به این منظور 300 نفر از کارکنان متاهل بیمارستان بقیه الله (عج) (150 مرد و 150 زن) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های ضربه کودکی، دشواری در تنظیم هیجان، طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) و مقیاس رضایت زناشویی را تکمیل کردند. داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS.16 و LISSREL 8.5 تحلیل شد.
  یافته ها: نتایج نشان داد که بین بدرفتاری در دوره کودکی (0/40-=r)، دشواری در تنظیم هیجان (0/32-=r) و طرحواره های بریدگی و طرد (0/47=r) با رضایت زناشویی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (0/05>P). بدرفتاری در کودکی به طور مستقیم و غیر مستقیم و با واسطه طرحواره های بریدگی و طرد با رضایت زناشویی ارتباط دارد.
  نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از تاثیرات دراز مدت تروماهای کودکی بر جنبه های مختلف زندگی بعدی در بزرگسالی از جمله رضایت زناشویی می باشد.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، بدرفتاری در کودکی، دشواری در تنظیم هیجان، طرحواره های بریدگی و طرد
 • فردین امیری*، محمد عرب سرخی میشابی، صدیقه حنانی، نمامعلی آزادی صفحات 387-394
  زمینه و هدف

  استرس شغلی یکی از مشکلاتی است که موجب اختلال در تنظیم شناختی هیجانی کارکنان می شود. به منظور بهبود تنظیم شناختی هیجانی می توان از آموزش مبتنی بر تلفن همراه استفاده کرد. به همین منظور این مطالعه با هدف تاثیر آموزش مبتنی بر تلفن همراه راهکار های مقابله با استرس شغلی بر تنظیم شناختی هیجانی کارکنان اتاق عمل انجام شد.

  روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه بنیادی-کاربردی به روش کمی و به صورت مداخله ای شبه تجربی (بدون گروه کنترل) بود که با مشارکت 176 نفر از تکنولوژیست های اتاق عمل و هوشبری انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. آموزش مبتنی بر تلفن همراه راهکار های مقابله با استرس شغلی طی شش جلسه به نمونه ها داده شد. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده استرس شغلی پرستاران بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی زوجی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش مبتنی بر تلفن همراه راهکار های مقابله با استرس شغلی باعث افزایش سطح تنظیم شناختی هیجانی تکنولوژیست های اتاق عمل (0/001P<) و تکنولوژیست های هوشبری (0/001P<) شد. همچنین تفاوتی بین سطح تنظیم شناختی هیجانی تکنولوژیست های اتاق عمل با تکنولوژیست های هوشبری وجود نداشت (0/707P=).

  نتیجه گیری

  با توجه به این که آموزش مبتنی بر تلفن همراه راهکارهای مقابله با استرس شغلی باعث افزایش تنظیم شناختی هیجانی تکنولوژیست های اتاق عمل و هوشبری شد لذا پیشنهاد می شود از این روش آموزشی جهت آموزش راهکارهای مقابله با استرس شغلی به منظور بهبود تنظیم شناختی هیجانی تکنولوژیست های اتاق عمل و هوشبری استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر تلفن همراه، استرس شغلی، تنظیم شناختی هیجانی
 • محمد مهدی سالاری، فاطمه رحمتی، اکرم پرنده* صفحات 395-403
  زمینه و هدف

  پرستاران به دلیل فشار کاری بالا در معرض مشکلات جسمانی و روانی بالایی قرار دارند. به طوری که همه گیری کووید-19 بر وضعیت سلامتی و به ویژه بر کیفیت خواب آنان تاثیر منفی گذاشته است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در بین پرستاران ایرانی قبل و هم زمان با اپیدمی کووید-19 است.

   روش ها

  این مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی 175 پرستار خط مقدم در امر مراقبت از بیماران مبتلابه کووید-19 در سال 1399 انجام شد. نمونه ها به صورت آسان از دو بیمارستان منتخب نظامی و مرکزی کووید-19 واقع در شهر تهران انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS.16 و آزمون آماری تی یک نمونه ای، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند. 

  یافته ها

  اکثریت (64 درصد) نمونه های موردپژوهش مذکر، (41/4 درصد) سن زیر 30 سال و 58/9 درصد سابقه کار بالینی کمتر از 10 سال داشتند. 96% کیفیت خواب نامطلوب داشتند. مقایسه نتایج کیفیت خواب پرستاران با جامعه مشابه قبل از زمان اپیدمی کووید-19 ازنظر آماری اختلاف معناداری نشان داد (P<0.05). بین جنسیت، تاهل و میزان علاقه به سازمان با وضعیت نامطلوب خواب اختلاف معنادار بود (P<0.05).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، پرستاران از کیفیت خواب مطلوبی برخوردار نبودند. توجه به سلامت روانی کارکنان به خصوص پرستاران زن، کاهش استرس های شغلی از طریق حمایت های عاطفی، روانی و سازمانی به منظور بهبود کیفیت خواب پرستاران پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: پرستار، کارکنان نظام سلامت، کیفیت خواب، کووید-19، ویروس کرونا
 • سجاد بشرپور*، ساناز عینی صفحات 404-413
  زمینه و هدف
  نشانگان اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان، با سطح پایین رضایت از زندگی همراه است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علی رضایت از زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه براساس تنهایی با نقش میانجی عزت نفس انجام شد.

  روش ها: در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی، تعداد 200 نفر جانباز مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985)، مقیاس تنهایی راسل و همکاران (1980) و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1979) استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به وسیله نرم افزار SPSS و Lisrel 8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: براساس نتایج بدست آمده مدل علی رابطه بین تنهایی، عزت نفس و رضایت زندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه براساس شاخص های مختلف برازش تایید شد. تنهایی و عزت نفس بر رضایت از زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس از سانحه اثر مستقیم دارند؛ همچنین تنهایی از طریق عزت نفس بر رضایت از زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه تاثیر غیرمستقیم دارد (0/05> P).

  نتیجه گیری: بنابراین، تنهایی و عزت نفس نقش مهمی در میزان رضایت از زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ایفا می کنند و هدف قرار دادن این دو مولفه به وسیله درمان های روان شناختی، می تواند در بهبود رضایت از زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه موثر باشد.
  کلیدواژگان: جانباز، رضایت از زندگی، تنهایی، عزت نفس، اختلال استرس پس از سانحه
 • بیان مرادی، داود پناهی، امیر کاوسی، علیرضا جلالی فراهانی، علی صالحی سهل آبادی* صفحات 414-423
  زمینه و هدف

  پرستاری جزء مشاغل پراسترس است. استرس شغلی، منجر به تشکیل بیش از حد رادیکال های آزاد می شود، هنگامی که توازن بین تولید رادیکال آزاد و آنتی اکسیدان ها مختل شود، استرس اکسیداتیو رخ می دهد. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر استرس شغلی بر استرس اکسیداتیو در پرستاران در بیمارستان منتخب شهر سنندج می باشد.

  روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی است. با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه 46 نفر از پرستاران و 46 نفر از پرسنل اداری بیمارستان وارد مطالعه شدند. پس از جمع آوری اطلاعات دموگرافیک، ارزیابی استرس شغلی از طریق پرسشنامه استرس شغلی Osipow، تهیه نمونه های خونی و اندازه گیری فعالیت آنزیمی سوپر اکسیداز دیسموتاز (SOD)، مالون دی آلدیید (MDA) و کاتالاز (CAT) انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS.16 انجام شد.

  یافته ها

  بین میزان استرس شغلی در گروه پرستاران و پرسنل اداری تفاوت معنی دار وجود داشت (P<0/05). بررسی پارامترهای استرس اکسیداتیو اختلاف معنی داری را بین دو گروه برای آنزیم های SOD (0/083(P= و MDA (0/0578(P= و CAT (0/0592(P= شان نداد. همچنین استرس بر سطح SOD، MDA و CAT با تعدیل متغیرگروه تاثیر نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش، استرس شغلی بر پارامترهای سنجش استرس اکسیداتیو تاثیر نداشت. همچنین پارامترهای سنجش استرس اکسیداتیو با تعدیل متغیر استرس، در دو گروه تفاوت معنی داری را نشان ندادند. این نتایج ممکن است به دلیل اینکه سطح استرس در دو گروه به گونه ای باشد که افراد هنوز به مرحله فرسودگی نرسیده باشند، سازگاری افراد با استرس و جوان تر بودن گروه پرستاران باشد. لذا پژوهش های بیشتر در این زمینه لازم است.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، استرس اکسیداتیو، پرستاران
 • هژیر کرد، فیروز ولی پور*، ویدا زراوشانی، غلامحسین پورتقی، زهرا مالمیر صفحات 424-434
  زمینه و هدف
  یکی از اماکن حیاتی و حساس و همچنین کاربردی که حفظ عملکرد آن ها در شرایط عادی و زمان وقوع بحران از بزرگترین دغدغه های مدیران نظام سلامت به شمار می آید؛ بیمارستان ها می باشند. با بهره گیری از اصول و مبانی ایمنی حریق می توان میزان آسیب پذیری آن ها را کاهش داد. حریق یکی از ریسک هایی است که می تواند منجر به خسارت های جانی و مالی فراوان و هم چنین اختلال در عملکرد بیمارستان گردد. ارزیابی خطر آتش سوزی، روش موثر تری جهت ارزیابی آسیب پذیری، ظرفیت و توانمندی بیمارستان می باشد.
  روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی با استفاده از روش ارزیابی خطر آتش سوزی برای مهندسین (FRAME) در ساختمان بستری یک بیمارستان نظامی انجام گرفت. در مرحله اول خطر آتش سوزی با استفاده از فرمول های روش مذکور در نرم افزار EXCEL محاسبه گردیدند. فاکتورهای موثر در سطح ریسک به دست آمده شناسایی و ارزیابی شدند.
  یافته ها: سطح ریسک حریق برای ساکنین در کلیه واحدها بالاتر از یک به دست آمد. فاکتور ارتفاع، فاکتور بار حریق، فاکتور حفاظت نرمال به عنوان فاکتورهای موثر بر سطح ریسک حریق موجود شناسایی گردیدند.
  نتیجه گیری: مقدار عددی ریسک برای ساکنین در تراز نامطلوب قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش FRAME در ارزیابی خطر تسهیلات سلامت مانند بیمارستان، علاوه بر تعیین نقاط ضعف و قوت مکان های مورد ارزیابی، می تواند با شناسایی عوامل موثر در راستای اجرای اصول پدافند غیر عامل در جهت پیش بینی و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و حفظ و تداوم عملکرد این مراکز در زمان های حساس از جمله شرایط اضطراری انسان ساز و یا طبیعی شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی خطر، FRAME، آتش سوزی، بیمارستان، کاهش خطر
 • روح الله فلاح مدواری، حمیده بیدل، صدیقه حسین آبادی، غلامحسین پورتقی* صفحات 435-443
  زمینه و هدف
   با توجه به اثرات نامطلوب مواجهه با امواج الکترومغناطیس بر انسان و تجهیزات، کنترل های مهندسی مثل استفاده از سپرهای حفاظتی (شیلد) از بهترین روش های کنترل و کاهش مواجهه با امواج الکترومغناطیس هستند. روش های متنوعی جهت ارزیابی کارایی شیلدهای الکترومغناطیس وجود دارد. این مطالعه باهدف بررسی اثر عمق نفوذ شیلد و ضخامت بر کارایی نانوکامپوزیت انجام شد.
  روش ها: در این مطالعه از پارافین واکس به عنوان ماتریس و از نانو ذرات کروی کربن سیاه و Fe3O4 به عنوان فیلر استفاده شد. دو نمونه نانو کامپوزیت با درصدهای وزنی متفاوت مواد پرکننده ساخته شدند. اندازه گیری خصوصیات الکترومغناطیسی نانو کامپوزیت های ساخته شده با استفاده از دستگاه آنالیزور شبکه برداری (Vector Network Analyzer) در محدوده فرکانسی 8 تا 12/5 گیگاهرتز (X) و بر اساس روش انتقال/ بازتاب انجام شد. از روش دلتا جهت ارزیابی کارایی محافظتی شیلد در ضخامت ها و فرکانس های مختلف استفاده شد.
  یافته ها: بر اساس درصد وزنی ترکیبات تشکیل دهنده نانو کامپوزیت، دو نمونه به دست آمد. بیشترین عمق نفوذ در نمونه FN2 دیده شد. تطابق بین مقاومت محیط و اجزای شیلد در کمترین ضخامت شیلد و در فرکانس های اولیه مشاهده شد. کمترین مقدار دلتا در نمونه FN2 مشاهده شد.
  نتیجه گیری: بر اساس روش دلتا، با افزایش جذب و کاهش انعکاس در شیلد، کارایی محافظتی شیلد افزایش می یابد. ضخامت شیلد و فرکانس امواج الکترومغناطیسی بر کارایی محافظتی شیلد تاثیر دارند. افزایش تطابق بین مقاومت محیط و مقاومت اجزای شیلد، باعث افزایش کارایی شیلد می شود.
  کلیدواژگان: امواج الکترومغناطیسی، نانو کامپوزیت، تطابق مقاومت، روش دلتا
 • سجاد محمدیاری، مهدی اصلانی*، احمدرضا ظهرابی صفحات 444-455
  زمینه و هدف
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته برنامه پیشگیرانه از آسیب بر عملکرد و درد اسکلتی عضلانی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) بود.
  روش ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح تحقیق از نوع دو گروهی با فرایند پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه و اعمال مداخله بر گروه تجربی می باشد. بدین منظور تعداد 80 نفر از دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (40 نفر) و کنترل (40 نفر) تقسیم شدند. از آزمون غربالگری حرکتی عملکردی (FMS: Functional Movement Screen) برای بررسی عملکرد و از پرسشنامه نوردیک برای بررسی درد اسکلتی عضلانی آزمودنی ها استفاده شد. سپس آزمودنی های گروه تجربی پروتکل تمرینی با رویکرد پیشگیری از آسیب را به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه (24 جلسه) انجام دادند و در این مدت آزمودنی های گروه کنترل فعالیت های روزانه خود را انجام دادند. پس از اتمام تمرینات، پس آزمون مشابه با پیش آزمون از دو گروه گرفته شد. از روش‏ آماری کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده ها و از روش تی ‏زوجی و آنالیز کوواریانس برای مقایسه نمرات آزمون عملکردی و درد اسکلتی عضلانی دو گروه قبل و بعد از انجام تمرینات استفاده شد.
   یافته ها: نتایج آزمون تی زوجی نشان داد در تمامی آزمون های FMS به جز انعطاف پذیری شانه بین پیش آزمون و پس آزمون تنها در گروه تجربی اختلاف معنی داری یافت شد (0/05>P) همچنین نتایج آزمون آنالیز کوواریانس نشان دهنده بهبود عملکرد آزمودنی ها در تمامی آزمون ها به جز انعطاف پذیری شانه، در پس آزمون بین دو گروه بود (0/05P<). همچنین نتایج پرسشنامه نوردیک نشان داد اختلالات در ناحیه کمر 65 درصد و در ناحیه زانو 53 درصد بود. تعداد افرادی که آسیب ملایم کمر داشتند در گروه تجربی از 18 به 9 آسیب و تعداد افراد دارای آسیب شدید کمر از 6 به 2 آسیب کاهش یافت که اختلاف معنی داری را پیش و پس از هشت هفته مداخله نشان داد (0/05>P) اما این اختلاف در گروه کنترل معنی دار نبود (0/05<P). همچنین تعداد افرادی که آسیب ملایم زانو داشتند در گروه تجریی از 12 آسیب به 4 آسیب و تعداد افراد دارای آسیب شدید زانو از 7 آسیب به 2 آسیب کاهش یافت که کاهش معنی داری پیش و پس از هشت هفته مداخله نشان داد (0/05>P). اما این اختلاف در گروه کنترل معنی دار نبود (0/05<P).
  نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد پیشگیرانه از آسیب، بر عملکرد و درد اسکلتی عضلانی زانو و کمر دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) تاثیر دارد. بنابراین اساتید و مربیان تربیت بدنی دانشگاه های افسری می توانند از پروتکل تمرینی تحقیق حاضر برای کاهش درد و بهبود عملکرد دانشجویان استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: پیشگیری از آسیب، عملکرد، درد اسکلتی عضلانی، آسیب نظامیان
 • محمدرضا علیزاده شادباد، سید ضیا هجری پور*، علیرضا خواجه امیری، محمدعباد رفعت صفحات 456-462
  زمینه و هدف
  استفاده از تجهیزات نجات غریق، یک اقدام موثر در پیشگیری از پدیده غرق شدگی است. امروزه غواصان، خلبانان، چتربازان و راپل نوردان (در محیط های دریایی) نیروهای مسلح و نیروهای امدادی از این تجهیزات در عملیات نظامی، امدادی و همچنین آموزشی بهره می برند. هدف از این مطالعه، ساخت و بررسی عملکرد و کارایی تجهیز مچ بند نجات غریق در عملیات های نظامی و امدادی است.
  روش ها: در این مطالعه، یک نمونه مچ بند نجات غریق طراحی و ساخته شد که در ساخت آن از یک کیسه هوایی از جنس لاستیک نرم و ضخیم، یک کپسول هوای دی اکسید کربن از جنس استیل، مکانیسم تخلیه کپسول از جنس آلومینیوم و یک کیف نگه دارنده از جنس پارچه ضد آب استفاده شد. هم چنین کارایی این تجهیز در داخل یک استخر به عمق 6 متر (در عمق های مختلف) و یک مولاژ نیم تنه انسان (با وزن های مختلف) با استفاده از روش تحلیل آماری سطح پاسخ (Response Surface Method) و نرم افزار طراحی آزمایش (Design Expert) بررسی شد.
  یافته ها: در این مطالعه کمترین زمان نجات مربوط به قرار گرفتن مولاژ 30 کیلوگرمی در عمق یک متری (0/45 ثانیه) و بیشترین زمان نجات مربوط به قرار گیری مولاژ 60 کیلوگرمی در عمق پنج متری (2/46 ثانیه) است. همچنین زمان عملکرد توسط نجات غریق (از لحظه رسیدن به مولاژ تا فعال سازی دستگاه) در این آزمایش 2 تا 4 ثانیه اندازه گیری شد. زمان شناوری نیز به صورت تک آزمایش، برای مولاژی به وزن 60 کیلوگرم، 18 ساعت به دست آمد. همچنین میزان عدم برازش (Lack of fit) داده ها توسط نرم افزار، 18/9 درصد محاسبه شد.
  نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد، که دستگاه مذکور توانایی نجات افراد حادثه دیده در اعماق آب، بدون نیاز به فرد دیگری به عنوان کمک دهنده را دارد. این دستگاه با ایجاد شناوری طولانی مدت برای فرد استفاده کننده، می تواند قدرت مانور نیروهای نظامی در مناطق آبی را افزایش داده و همچنین در زمان وقوع حادثه، مدت زمان کافی برای رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه را تامین کند.
  کلیدواژگان: عملیات نجات غریق، تجهیزات شنا، شناوری در آب، مچ بند نجات غریق
 • رضا زائری، مریم یعقوبی، فاطمه رحمتی* صفحات 463-471
  زمینه و هدف

   ابزار مشاهده عملکرد تیم (TPOT) یک ابزار توسعه یافته در برنامه درسی TeamSTEPPS است که می تواند برای ارزیابی اثربخشی عملکرد تیم مورد استفاده قرارگیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی ابزار (TPOT) جهت سنجش عملکرد کار تیمی در کارکنان بهداشتی درمانی دانشگاه بقیه الله (عج) انجام شده است.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی مقطعی درسال 1399 و در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول بررسی روایی با استفاده از رویکرد ترجمه و باز ترجمه ابزار صورت گرفت. در مرحله دوم بررسی روایی صوری و محتوایی با استفاده از روش پانل خبرگان با حضور 10 نفر از متخصصین حوزه های بهداشتی و درمانی انجام شد. در مرحله سوم ضمن بررسی کمی روایی صوری، بررسی پایایی ابزار نیز در دو بعد همسانی درونی با محاسبه آلفای کرونباخ و همچنین تکرارپذیری با استفاده از آزمون - پس آزمون انجام شد. جامعه پژوهش در مرحله سوم 44 نفر اعضای هییت علمی، مدیران پرستاری و بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، به روش نمونه گیری هدفمند به مطالعه وارد شدند. ابزار (TPOT) دارای 23 سوال در پنج حیطه می باشد. جهت تعیین همبستگی درونی محورهای پنج گانه ابزار ازطریق آزمون اسپیرمن استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و Excel (2016) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  در بررسی روایی محتوایی طبق جدول لاوشه و والتز و باسل مقیاس نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) به ترتیب 0/98 و 0/96 محاسبه شد. بررسی روایی صوری در شاخص تاثیر آیتم نیز محاسبه و همگی بالای 1/5 بودند. آلفای کرونباخ کلیه ابعاد پرسشنامه بالاتر از 0/92 و کل ابزار 0/94 محاسبه شد. بین کلیه ابعاد پرسشنامه همبستگی قابل قبول وجود داشت. نتایج ارزیابی ICC نیز نشان می دهد همبستگی درون گروهی چه در یک مرحله P<0/001) ,0/89) و چه در تکرار اندازه گیری ها P<0/001) ,0/97) در سطح قابل قبولی قرار دارد.

  نتیجه گیری

  پرسشنامه فوق از روایی صوری و محتوایی و انسجام درونی قابل قبول در محیط درمانی نظامی برخوردار می باشد. بنابراین از آن می توان به منظور بررسی عینی عملکرد تیمی گروه های مختلف بهداشتی درمانی در کشورهایی با زبان فارسی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: عملکرد کاری، مشاهده، کارکنان نظامی، پرسشنامه
|
 • Gholam-Reza Jafari Aghdam, Mohsen Ahmadi Tahour Soltani*, Behnaz Dowran Pages 377-386
  Background and Aim
  This study aimed to survey the role of mediating disconnection/rejection schemas and difficulty in emotion regulation related with childhood maltreatment and marital satisfaction.
  Methods
  In a descriptive correlational study, 300 married employees of Baqiyatallah hospital (150 males, 150 females) were selected according to accessibility sampling. All participants were asked to complete Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), Difficulty in Emotion Regulation Scale (DERS), Young Schema Questionnaire (YSQ-SF) and ENRICH’s marital satisfaction questionnaire. Data were analysed by SPSS 16 and LISSREL 8.5.
  Results
  The result showed that there was a significant negative correlation between childhood maltreatment (r=-0.40), difficulty in emotion regulation (r=-0.32), disconnection/rejection schemas (r=-0.-47) and marital satisfaction (P<0.05). In addition, the result showed that the proposed model has an acceptable fit.
  Conclusion
  Childhood maltreatment is, directly and indirectly, related to marital satisfaction through early maladaptive schemas.
  Keywords: Marital satisfaction, Childhood maltreatment, Difficulty in emotion regulation, disconnection, rejection schema
 • Fardin Amiri*, Mohammad Arabsorkhi Mishabi, Sedigheh Hannani, Nammam Ali Azadi Pages 387-394
  Background and Aim

  Job stress is one of the problems that disrupts employeeschr('39') cognitive-emotional regulation. The mobile-based training can be used to improve emotional cognitive regulation. The purpose of this study was to investigate the effect of mobile-based training on coping strategies with job stress on the emotional cognitive regulation of operating room staff.

  Methods

  The present study was a fundamental-applied study with a quantitative method and quasi-experimental interventions (without control group) which was performed with the participation of 176 Operating Room and Anesthesia Technologists. Sampling was done by simple method with appropriate allocation. The mobile-based training provided strategies for coping strategies with job stress during six sessions. Data collection tool was demographic data form and Expanded Nursing Stress Scale (ENSS). Paired t-test was used for data analysis. Data were analyzed using SPSS software version 16.

  Results

  This study showed that the mobile-based training on coping strategies with job stress increased the level of emotional cognitive regulation of Operating Room Technologists (P<0.001) and Anesthesia Technologists (P<0.001). There was also no difference between the level of cognitive-emotional regulation of Operating Room Technologists and Anesthesia Technologists (P=0.707).

  Conclusion

  Considering that the mobile-based training for coping strategies with job stress increase emotional and cognitive-emotional regulation of Operating Room Technologists and Anesthesia Technologists, therefore, this training method is recommended for coping strategies with job stress in order to emotional-cognitive regulation was utilized by Operating Room Technologists and Anesthesia Technologists.

  Keywords: Mobile-based training, Job stress, Cognitive-emotional regulation
 • Mohammad Mehdi Salaree, Fatemeh Rahmati, Akram Parandeh* Pages 395-403
  Background and Aim

  Nurses are exposed to high physical and psychological problems due to high workload. The COVID-19 epidemic has negatively affected their health and especially their sleep quality. This study aimed to compare the quality of sleep and the factors affecting it among Iranian nurses before and at the same time with the COVID-19 epidemic.

  Methods

  This analytical cross-sectional study was performed on 175 frontline nurses in the fight against COVID-19 in 2020. Samples were collected using convenience sampling from two selected military and referral hospitals of COVID-19 in Tehran, Iran. Data were collected using a demographic information form and the Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire. Data were analyzed using SPSS 16 software and one-sample t-test, independent t-test, and one-way analysis of variance.

  Results

  The majority of the samples were male (64%), under 30 years old (41.4%), and with less than 10 years of clinical experience (58.9%). 96% of nurses had poor sleep quality. Comparison of the results of nurseschr('39') sleep quality with the same population before the time of the Covid-19 epidemic showed a statistically significant difference (P <0.05). There was a significant difference between gender, marriage, and interest in the organization with poor sleep status (P <0.05).

  Conclusion

  According to the results, nurses did not have good sleep quality. Paying attention to the mental health of staff, especially female nurses, reducing job stress through emotional, psychological, and organizational support to improve the quality of nurseschr('39') sleep is recommended.

  Keywords: Healthcare worker, Nurse, Sleep quality, COVID-19, Corona virus
 • Sajjad Basharpoor*, Sanaz Eyni Pages 404-413
  Background and Aim
  Post-traumatic stress disorder in veterans is associated with low levels of life satisfaction. Therefore, the present study aimed to develop a causal model of life satisfaction of veterans with post-traumatic stress disorder based on loneliness with a mediating role of self-esteem.
  Methods
  In this descriptive and correlational study, 200 veterans with post-traumatic stress disorder were selected by purposive sampling. Diener et al.chr('39')s Life Satisfaction Scale (1985), Russell et al.chr('39')s Loneliness Scale (1980) and Rosenberg Self-Esteem Scale (1979) were used to collect data. Data were then analyzed using structural equation modeling (SEM) by SPSS software and Lisrel 8.8.
  Results
  Based on the results, the causal model of the relationship between loneliness, self-esteem and life satisfaction in veterans with post-traumatic stress disorder was confirmed based on various fitting indicators. Loneliness and self-esteem have a direct effect on the life satisfaction of veterans with stress disorder; Also, loneliness through self-esteem has an indirect effect on life satisfaction of veterans with post-traumatic stress disorder (P <0.05).
  Conclusion
  Therefore, loneliness and self-esteem play an important role in the life satisfaction of veterans with post-traumatic stress disorder, and targeting these two components through psychological therapies can be effective in improving the life satisfaction of veterans with post-traumatic stress disorder.
  Keywords: Veteran, Life satisfaction, Loneliness, Self-esteem, Post-traumatic stress disorder
 • Bayan Moradi, Davoud Panahi, Amir Kavousi, Alireza Jalali Farahani, Ali Salehi Sahlabadi* Pages 414-423
  Background and Aim

  Nursing is one of the most stressful jobs. Job stress leads to the over-formation of free radicals. Oxidative stress occurs when the balance between the production of free radicals and antioxidants is disturbed. The aim of this study was to investigate the effect of job stress on oxidative stress in nurses of selected hospitals in Sanandaj.

  Methods

  The present study is a descriptive-analytical cross-sectional. According to the inclusion criteria, 46 nurses and 46 hospital staff entered the study. Demographic data were collected, job stress was assessed using the Osipow Job Stress Questionnaire, blood samples were prepared, and the enzymatic activity of superoxide dismutase (SOD), malondialdehyde (MDA) and catalase (CAT) were measured. Data were analyzed by SPSS software version 16.

  Results

  There was a significant difference between the level of job stress in the group of nurses and administrative staff (P <0.05). Examination of oxidative stress parameters did not show a significant difference between the two groups for SOD enzymes (P=0.083) and MDA (P=0.578) and CAT (P=0.592). Also, stress had no effect on SOD, MDA and CAT levels by modulating group variables.

  Conclusion

  According to the research findings, job stress had no effect on oxidative stress measurement parameters. Also, the parameters of oxidative stress by modulating the stress variable did not show a significant difference between the two groups. These results may be due to the adaptation of people to stress and the same level of stress in the two groups. Further research is needed to confirm the hypotheses.

  Keywords: Job stress, Oxidative stress, Nurses
 • Hazhir Kurd, Firouz Valipour*, Vida Zaroushani, Gholamhossein Pourtaghi, Zahra Malmir Pages 424-434
  Background and Aim
  Hospitals are One of the vital and sensitive places as well as practical that maintaining their function in normal conditions and in times of crisis is one of the biggest concerns of health system managers. By using the principles of fire safety, hospitalschr('39') vulnerability can be reduced. Fire is one of the risks that can lead to many human and financial losses as well as disruption of hospital performance. Fire risk assessment is a more effective way to assess the vulnerability, capacity and capability of the hospital. The aim of this study was to evaluate the risk of fire in one of the hospitals in Tehran to analyze the vulnerability of these uses.
  Methods
  This cross-sectional study was performed by using the Fire Risk Assessment Method for Engineers (FRAME) in the hospital building of a military hospital. Fire risk was calculated using the formulas of the mentioned method in EXCEL software. Factors influencing the level of risk obtained were identified and evaluated.
  Results
  The level of fire risk for residents in all units was higher than one. Level factor, fire load factor and normal protection factor were identified as effective factors that result in the existing fire risk level.
  Conclusion
  The numerical value of the risk for the residents was at an unfavorable level. The results of this study showed that the use of FRAME method in assessing the risk of health facilities such as hospitals, by determining the strengths and weaknesses of the assessed locations, the possibility of identifying effective factors to predict and prevent accidents and maintain the performance of these centers at times. Be sensitive to such man-made or natural emergencies.
  Keywords: Risk assessment, FRAME, Fire, Hospital, Risk reduction
 • Rohollah Fallah Madvari, Hamideh Bidel, Sedigheh Hosseinabadi, Gholamhossein Pourtaghi* Pages 435-443
  Background and Aim
  Due to the adverse effects of exposure to electromagnetic waves on humans and equipment, engineering controls such as the use of shields are one of the best ways to control and reduce exposure to electromagnetic waves. There are various methods to evaluate the performance of electromagnetic shields. The aim of this study was to investigate the effect of shield penetration depth and thickness on the performance of nanocomposites.
  Methods
  In this study, paraffin wax was used as a matrix and black carbon spherical nanoparticles and Fe3O4 were used as filler. Two nanocomposite samples were made with different weight percentages of fillers. The electromagnetic properties of nanocomposites made were measured using a Vector Network Analyzer in the frequency range of 8-12.5 GHz (X) based on the transfer/reflection method. The Delta function was used to evaluate the shielding protective performance at different thicknesses and frequencies.
  Results
  Based on the weight percentage of nanocomposite constituents, two samples were obtained. The highest penetration depth was observed in FN2 samples. Correlation between free space impedance and shield components was observed at the lowest shield thickness and at the initial frequencies. The lowest delta value was observed in the FN2 sample.
  Conclusion
  According to the Delta function, by increasing the absorption and decreasing the reflection in the shield, the protective efficiency of the shield increases. Shield thickness and frequency of electromagnetic waves affect the protective performance of the shield. Increasing the match of impedance between free space and shielding material increases the shield efficiency.
  Keywords: Electromagnetic waves, Nanocomposite, Impedance matching, Delta Function
 • Sajjad Mohammadyari, Mehdi Aslani*, Ahmadreza Zohrabi Pages 444-455
  Background and Aim
  The purpose of the current study is investigation the effect of eight weeks injury prevention program on performance and and musculoskeletal pain in imam Ali military university students.
  Methods
  The present study is quasi experimental and the research design is of two groups with pre-test and post-test processes in both groups and interventions on the experimental group. For this research, 80 Imam Ali military university students were selected purposefully based on inclusion and exclusion criteria. Then subjects were randomly divided into two groups included 40 subjects in the experimental and 40 subjects in the control group. Functional movement screen (FMS) test was used to evaluate the performance of the subject and the Nordic questionnaire was used to assess the musculoskeletal pain. Then the subject in the experimental group performed an injury prevention program for 8 weeks and 3 sessions per week (24 sessions). And during this period, subject in the control group performed their daily programs. At the end of the exercise, the post-test similar to the pre-test was taken from both groups. Kolmogorov-Smirnov statistical method was used to check the normality of the data and paired t-test and analysis of covariance were used to evaluate the performance test scores and musculoskeletal pain of the two groups before and after the intervention.
  Results
  The results of paired t-test showed that in all tests of FMS except shoulder flexibility, a significant difference was found between pre-test and post-test only in the experimental group (P<0.05). Also, the results of analysis of covariance showed an improvement in the performance of the subjects in all tests except shoulder flexibility, in the posttest between the two groups (P<0.05). Also, the results of Nordic questionnaire showed that the disorders in the lumbar region are 65 present and in the knee region are 53 present. The number of people with mild lumbar injury decreased in the experimental group from 18 to 9 injuries and the number of people with severe lumbar injuries decreased from 6 to 2 injuries which showed a significant difference before and after eight weeks of intervention (P<0.05) but this difference was not significant in the control group (P>0/05). Also, the number of people with mild knee injuries in the experimental group decreased from 12 to 4 injuries and the number of people with severe knee injuries decreased from 7 to 2 injuries witch showed a significant decrease before and after eight weeks of intervention (P<0/05) but this difference was not significant in the control group (P>0/05).
  Conclusion
  The present study showed that the injury prevention program has an effect on performance and musculoskeletal pain in knee and lower back of students of Imam Ali Military University and instructors and professors of military universities can use this injury prevention program to reduce pain and improve performance.
  Keywords: Prevention of injury, Performance, Musculoskeletal pain, Military injury
 • Mohammadreza Alizadeh Shadbad, Seyed Zia Hejripour*, Alireza Khajehamiri, Mohammadebad Rafat Pages 456-462
  Background and Aim
  The use of life-saving equipment is an effective measure to prevent drowning. Today, divers, pilots, paratroopers, and rappellers (in marine environments) of the armed forces and relief forces use this equipment in military, relief, and training operations. The purpose of this study was to evaluate the performance and efficiency of equipping air cushion wrist in lifeguard operations and keeping a person afloat for military and relief operations.
  Methods
  In this study, an air cushion wrist specimen was designed and manufactured from a soft and thick rubber airbag, a carbon dioxide air capsule, an aluminum capsule discharge mechanism, and a retaining bag made of Waterproof fabric were used. The efficiency of this equipment was studied inside a pool with a depth of 6 meters (at different depths) and a human manikin (with different weights) using the statistical analysis Method of Response Surface (RSM) and Design-Expert software.
  Results
  In this study, the minimum rescue time was related to placing a 30 kg manikin at a depth of one meter (0.45 seconds) and the highest rescue time was related to placing a 60 kg manikin at a depth of five meters (2.46 seconds). Also, the operating time was measured by the lifeguard (from the moment the manikin reached the activator) in this experiment for 2 to 4 seconds. The buoyancy time was 18 hours for a 60 kg man in a single experiment. Also, the rate of lack of fit of the data by the software was calculated to be 18.9%.
  Conclusion
  The results of the present study showed that the device can rescue people in deep water without the need for another person as a helper. By creating long-term buoyancy for the user, this device can increase the maneuverability of military forces in water areas and also provide enough time for rescue forces to arrive at the scene of an accident.
  Keywords: Lifeguard operations, Swimming equipment, Floating in the water, Air cushion wrist
 • Reza Zaeri, Maryam Yaghoubi, Fatemeh Rahmati* Pages 463-471
  Background and Aim

  Team Performance Observation Tool (TPOT) is a tool developed in the TeamSTEPPS that can be used to evaluate the effectiveness of team performance. The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of TPOT to measure the performance of teamwork in Baqiyatallah university’s health care workers.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted in 3 steps during 2020. Validity was assessed by using the translation and re-translation approach of the tool. In the second phase of the study, face and content validity was assessed by using a panel of experts with the presence of 10 health professionals. In the third stage, in addition to quantitative evaluation of face validity, the reliability of the instrument was evaluated in two dimensions of internal consistency by calculating Cronbachchr('39')s alpha and reproducibility via using test-retest. The study population in the third stage consisting of 44 faculty members, nursing managers and different departments of a military medical university in Tehran, were studied by purposive sampling. The tool TPOT has 23 items in five domains. Spearman correlation test was used to determine the internal correlation of the five domains of the instrument. The data were statistically analyzed by using SPSS ver 25 and Excel 2016 software.

  Results

  In the content validity study according to the table of Lawshe CH, Waltz CF, Bausell RB the Content Validity Ratio (CVR) scale and Content Validity Index (CVI) were calculated to be 0.98 and 0.96, respectively. The face validity check on the item impact score was also calculated and all were above 1.5. Also, Cronbachchr('39')s alpha of all dimensions of the questionnaire was higher than 0.92 and the total instrument was 0.94. There was an acceptable correlation between all dimensions of the questionnaire. The results of the ICC evaluation also show that the intra-group correlation is at an acceptable level either in one step (0.89; P <0.001) or in repeated measures (0.97; P <0.001).

  Conclusion

  The questionnaire has an acceptable face and content validity and internal consistency in the military care community. Therefore, it can be used to objectively evaluate the team performance of different healthcare groups in Persian-speaking countries.

  Keywords: Military personnel, Observation, Surveys, questionnaires, Work performance