فهرست مطالب

تحقیقات حشره شناسی - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 49، بهار 1400)

فصلنامه تحقیقات حشره شناسی
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 49، بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/05/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا جلالی زند*، سپیده شیران صفحات 1-19

  کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri یکی از شکارگر های مهم شپشک آرد آلود مرکبات و چای می باشد که در کنترل بیولوژیک این حشره بسیار موثر است. در این پژوهش جمعیت کفشدوزک با تغذیه از یک نوع شپشک مرکبات افزایش داده و جدول زندگی آن به دست آمد. بدین منظور کفشدوزک و شپشک های آرد آلود در دمای 2±27 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5±75 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی دو میزبان سیب زمینی های جوانه زده و کدو حلوایی مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور محاسبه خطای استاندارد پارامترهای رشد جمعیت از روش جک نایف استفاده شد. نتایج نشان داد، نرخ خالص رشد محاسبه شده روی سیب زمینی و کدو حلوایی به ترتیب برابر با 75/203 و 85/577 بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت در سیب زمینی 99/8 و در کدو حلوایی 28/10، نرخ خالص تولید مثل در سیب زمینی 75/203 و در کدو حلوایی 85/577 و طول دوره یک نسل در سیب زمینی 42/41 و در کدو حلوایی 44/50 به ترتیب روز محاسبه شد. نتایج نشان داد که تاثیرات مثبت گیاه میزبان روی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک در تغذیه شپشک های آرد آلود تولید شده روی کدو حلوایی در مقایسه با سیب زمینی بیشتر است.

  کلیدواژگان: شپشک آرد آلود، جدول زندگی، Cryptolaemus montrouzieri، کنترل بیولوژیک
 • سیاوش تیرگری*، علیرضا رحیم زاده، سهراب ایمانی، یعقوب فتحی پور صفحات 21-34

  لمبه گندم، Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)، یک آفت مهم غلات از قبیل گندم     می باشد. در مطالعه حاضر، اثرات کشندگی و زیرکشندگی اسانس روغنی Vitex agnus-castus L. علیه لاروهای سن اول T. granarium بررسی شد. برای بررسی اثرات زیرکشندگی، لاروهای سن اول در معرض غلظت LC30 اسانس قرار گرفتند و پارامترهای زیستی حشرات زنده مانده بررسی شد. اسانس پنج انگشت سمیت تنفسی بالایی برای لاروهای سن اول T. granarium داشت (LC50: 14/132 میکرولیتر بر لیتر هوا). به علاوه، زمان کشندگی V. agnus-castus L. پایین بود (LT50: 27/17 ساعت) که نشان دهنده تاثیرات سریع ترکیب می باشد. دوره ی لاروی افراد حاصل از لاروهای سن یک قرارگرفته در معرض اسانس پنج انگشت به طور معنی داری طولانی تر از افراد شاهد بود. همچنین، در معرض قرارگیری با غلظت زیرکشنده اسانس آزمایش شده به طور معنی داری زنده مانی مراحل نابالغ، طول دوره بالغین و زادآوری افراد ماده بالغ را کاهش داد. نرخ خالص تولیدمثل (R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) در جمعیت حاصل از لاروهای در معرض با اسانس پنج انگشت به ترتیب 02/4  تخم بر فرد، 016/0 بر روز و 016/1 بر روز به دست آمد که به طور معنی داری کمتر از جمعیت شاهد بود (به ترتیب 55/27 تخم بر فرد، 055/0 برروز و 056/1 بر روز). همچنین، میانگین طول یک نسل در جمعیت تیمار شده با اسانس حدودا 22 روز بیشتر از جمعیت شاهد بود. مطابق با یافته های ما، اسانس پنج انگشت سمیت بالایی برای لاروهای T. granarium دارد و به نظر می رسد ترکیبات شبه هورمون جوانی دارد که قابلت دارد برای کنترل موثر جمعیت T. granarium در انبارها مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: لمبه گندم، اسانس روغنی، محتوای شیمیایی، سمیت تنفسی، پارامترهای جدول زندگی
 • شادی رساپور*، شیلا گلدسته، رضا وفایی شوشتری، ابراهیم سلیمان نژادیان صفحات 35-49

  مگس های خانواده Syrphidae از جمله شکارگرهای شناخته شده حشرات هستند که از طیف وسیعی از آفات به خصوص شته ها تغذیه می کنند. طی سال های 88-89 فون حشرات این خانواده در مزارع، باغات، مراتع و جنگل های شهرستان کوهدشت استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری با استفاده از تورحشره گیری و تله مالیز در طول فصل رویش انجام شد. بر اساس تعداد نمونه جمع آوری شده گونه های غالب منطقه تعیین گردید. بر اساس نتایج در مجموع 21 گونه متعلق به  دو زیر خانواده و 12 جنس جمع آوری و شناسایی گردید. گونه های Melanostoma mellineum (L., 1758) و Eupeodes corolla (Fabricus, 1794) به عنوان گونه غالب در شهرستان کوهدشت شناخته شدند. تمام گونه های شناسایی شده برای اولین بار شهرستان کوهدشت گزارش شده اند. نمونه ها در کلکسیون حشرات گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اراک نگهداری شدند. گونه های شناسایی شده به شرح زیر هستند:الف) زیر خانواده Syrphinae   Episyrphus balteatus (De Geer, 1776); Ischiodon aegyptius (Wiedemann, 1830); I. scutellaris (Fabricius, 1805); Eupeodes corolla (Fabricius, 1794); E. nuba (Wiedemann, 1830); Scaeva albomaculata (Macquart, 1842); S. dignota (Rondani, 1857); Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann, 1830); S. scripta (L., 1758); S. turkmenica Bankowska., 1964; Melanostoma melinum (L., 1758); Chrysotoxum parmense Rondani, 1845; Paragus bicolor (Fabricius, 1794); P. compeditus Wiedemann,1830.   ب) زیر خانواده  Milesiinae   Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818); E. aeneus Scopoli, 1763); E. megacephalus (Rossi, 1794); Eristalis arbustorum (L., 1758); E. tenax (L., 1758); Eumerus tuberculatus Rondani, 1857; Syritta pipiens L., 1758).

  کلیدواژگان: مگس های گل، فون، کوهدشت، لرستان، پرداتور
 • هادی استوان*، شهرام حسامی، محمد فرزانه صفحات 51-65

  این پژوهش با هدف ارزیابی تنوع گونه ای کنه های میان استیگمایان در سال 1397 در منطقه کامفیروز استان فارس صورت گرفته است. نمونه برداری دو ایستگاه در شمال و جنوب کامفیروز در نظر گرفته شد. هر 2 هفته یک بار نمونه برداری از خاک این مناطق صورت گرفت. در مجموع تعداد 881 نمونه متعلق به 22 گونه از 10 جنس و 6 خانواده جمع آوری گردید. نتایج به دست آمده  نشان داد که با توجه به قرار گرفتن 11 گونه از 22 گونه مورد بحث در خانواده Laelapidae، گونه های این خانواده در مجموع با 94/33 درصد، بیشترین حضور را در هر 2 منطقه شمال و جنوب کامفیروز و در مجموع دارا بوده است. همچنین گونه Neoseiulus barkeri گونه غالب بود به طوری که با 29/24 درصد کل، بیشترین فراوانی گونه ها را در هر 2 منطقه به طور جداگانه و در مجموع داشته است. در ادامه شاخص های تنوع گونه ای شانون- وینر، سیمپسون، مارگالف، منهینگ و پیت در 2 منطقه و به تفکیک فصول محاسبه گردید. به طور کلی تمامی ضرایب به جز شاخص پیت در منطقه شمالی به مراتب بیشتر از منطقه جنوبی بوده است. شاخص های خانواده در 2 منطقه تفاوت چشمگیری ندارند اما کماکان ضرایب شانون- وینر، سیمپسون و مارگالف در منطقه شمالی بیشتر از جنوبی است. اما ضرایب پیت و منهینگ در منطقه جنوب بیشتر از شمال بوده است.

  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، کامفیروز، کنه های میان استیگمایان
 • عصمت محمدی نسب*، فهیمه محمایی صفحات 67-82

  در این تحقیق، از طریق مطالعه رابطه ساختار-فعالیت به پیش بینی مقادیر سمیت مشتقات کربوکسیلیک اسید پرداخته شده است. ابتدا مقادیر LD50  برای مجموعه ای از ترکیبات مورد مطالعه با استفاده از منابع علمی معتبر استخراج گردید و ساختار آنها به کمک نرم افزار گوس ویو 05 رسم شده و با نرم افزار  گوسین09 به روش هارتری فاک و سری پایه G21-3 بهینه شدند. سپس با استفاده از نرم افزار دراگون توصیف گرهای مولکولی استخراج گردیدند. به کمک ژنتیک الگوریتم و روش برگشتی توصیف گرهای نامناسب حذف شده و بهترین آنها برای مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفت. دقت پیش بینی مدل نهایی توسط ضرایب آماری مورد بحث قرار گرفت. اعتبارسنجی تقاطعی و نیز اعتبارسنجی خارجی مدل های پیش بینی همبستگی بسیار بالا  را بین مقادیر تجربی و مقادیر پیش بینی گروه های آموزش آزمون و اعتبارسنجی در روش شبکه عصبی مصنوعی نشان داد. مشخص گردید که روش شبکه عصبی مصنوعی با خطای کمتر و ضریب تعیین بالاتر نسبت به روش رگرسیون خطی چندگانه از برتری قابل توجه ای برخوردار می باشد. مدل پیشنهادی می تواند برای پیش بینی  log(LD50) ترکیبات جدید کربوکسیلیک اسید مفید واقع گردد.

  کلیدواژگان: سمیت روش رگرسیون خطی چندگانه، شبکه عصبی مصنوعی، مشتقات کربوکسیلیک اسید
 • بهزاد حبیب پور*، زینب فتح اللهی، سهراب ایمانی، نادر حسن زاده، محمد عبدی گودرزی صفحات 1-12

  لیگنین فراوان ترین پلیمر معطر (فنلی) و دومین ماده اولیه فراوان در محیط زیست است. لیگنین در طبیعت توسط باکتری ها و قارچ ها تخریب می شود. جهت ارزیابی نقش باکتری های همزیست موریانه ها در تخریب لیگنین، چهار کلنی از گونه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri   (Termitidae)  که از  طریق تله گذاری در مناطق اهواز، بندرعباس و دو جزیره خارک و کیش جمع آوری شدند. سوسپانسیون روده موریانه های هر منطقه در 5 میلی لیتر D.H2O تهیه شد. نمونه ها در محیط کشت مغذی آگار (NA) کشت داده شدند. پتری دیش های حاوی نمونه کشت داده شده در دمای 270C به مدت 24-72 ساعت درانکوباتور قرار گرفتند. کلنی باکتریایی متنوع  با مورفولوژی های متفاوت انتخاب و خالص سازی شدند. برای تمایز باکتری های تجزیه کننده لیگنین، تمام 47 جدایه باکتریایی برروی محیط کشت حاوی آگار لیگنین مختلف استخراج شده حاوی MSM رشد داده شدند. در مجموع، 45 جدایه از نظر تجزیه لیگنین مثبت بودند. تعیین توالی 16S rDNA در ترکیب با روش های کشت کلاسیک برای شناسایی باکتری ها استفاده شد. شناسایی شامل جنس / گونه Stenotrophomonas maltophilia ، Elizabethkingia anopheles ، Ochrobactrum anthropic ، Serratia marcescens ، Lysinibacillus pakistanensis ، Actinetobacter pitti ، Pseudomonas spp. و Bacillus spp بودند. برای تعیین میزان فعالیت لیگنینولیتیک ، باکتری ها از خانواده های شناسایی شده در محیط لیگنین آگار پرورش داده شدند. هیدرولیز لیگنین با استفاده از متیلن بلو بر روی محیط کشت مورد بررسی قرار گرفت. حاله های ایجاد شده دراطراف کلنی باکتری ها اندازه گیری شدند.

  کلیدواژگان: : Microcerotermes diversus، endosymbionts، میکروفلور روده، تجزیه لیگنین، 16S rRNA
|
 • A. R. Jalalizand *, S. Shiran Pages 1-19

  Cryptolaemus montrouzieri is one of the most important predators of Citrus and Tea Flour, which is very effective in controlling the biological quality of the insect. In this research, we attempted to increase the number of chick peas with nutrition from a kind of citrus pepper and we obtained its livelihood. For this purpose, the flour dough and flakes were measured at 27 ± 2 ° C and relative humidity of 75 ± 5 Percentage and period of light 16 hours of brightness and 8 hours of darkness on two hosts of germinated potatoes and pumpkin seeds were studied. In order to calculate the standard error, the growth parameters of the population were measured by using Jack Nayef method. The net growth rate on potato and squash was calculated to be 203.75 and 567.55, respectively. The intrinsic rate of population increase in potatoes was 99/8 and in the middle of 10/28/10, the net reproduction rate in potatoes was 203.55 and in pumpkin 567.58 and the length of one generation in potatoes 42.41 and in pumpkin 50.44 respectively. The days were calculated. The results showed that the positive effects of host plant on the growth parameters of chicken dip in the feeding of flour mash on pumpkin compared with potatoes.

  Keywords: Flour Lime, Life table, Cryptolaemus montrouzieri, Biological control
 • Siavash Tirgari *, A. R. Rahimzadeh, S Imani, Y. Fathi Pur Pages 21-34

  The Khapra beetle, Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae) is a serious pest of grains such as wheat. In the present study, the lethal and sub-lethal effects of Vitex agnus-castus L. essential oil were studied against T. granarium first instar larvae. To investigate the sub-lethal effects, the first instar larvae were exposed to the LC30 concentration of the essential oil and the biological parameters of the surviving insects were determined. Vitex agnus-castus essential oil had high fumigant toxicity for first-instar larvae of T. granarium (LC50: 132.14 µl/L air). In addition, V. agnus-castus L. had low mortality time (LT50: 17.27 h), indicating rapid effects of the compound. The larval period of individuals who came from first instar larvae exposed to V. agnus-castus essential oil was significantly longer than control. Also, exposure to the sub-lethal concentration of the tested essential oil significantly reduced the survival of the immature stages, adults’ longevity, and reproduction of adult females. The net reproductive rate (R0), intrinsic rate of increase (r), and finite rate of increase (λ) in the population came from larvae exposed to the essential oil of V. agnus-castus essential oil were 4.02 eggs/female, 0.016 day-1 and 1.016 day-1, respectively, that was significantly lower than the control population (27.55 eggs/female, 0.055 day-1 and 1.056 day-1, respectively). Also, the mean generation time of the essential oil-treated population was about 22 days longer than the control population. According to our findings, V. agnus-castus essential oil is highly toxic to T. granarium larvae and appears to contain a Juvenile hormone analog that is useful for effective control of T. granarium populations in storage systems.

  Keywords: The Khapra beetle, Essential oil, chemical composition, fumigant toxicity, life-table parameters
 • Sh. Rasapor *, Shila Goldasteh, Reza Vafaie, Soleiman Nejadian Ebrahimi Pages 35-49

  Insects of flower flies, Syrphidae are the best known predators that feed on wide variey of pests, especially aphids.  The fauna of this family was studied in fileds, orchards, pastures and forests of Kuhdasht County during 2009-2010. The specimens were collected using sweep net and Malaise trap during growing season. The dominant species of flower flies were determined based on number of insects collected during study. The results showed that a total of 21 species belonging to two subfamily and 12 genera were collected and identified. In this research Melanostoma melineum and Eupeodes corolla were determined as dominant species of the Syrphid family in Kuhdasht district. All identified species were reported the first time in Kuhdasgt County. All of samples were kept in the insect collection of the Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resoures of the Islamic Azad University of Arak. The list of identified species are as follows:Subfamily Syrphinae  Episyrphus balteatus (De Geer, 1776); Ischiodon aegyptius (Wiedemann, 1830); I. scutellaris (Fabricius, 1805); Eupeodes corolla (Fabricius, 1794); E. nuba (Wiedemann, 1830); Scaeva albomaculata (Macquart, 1842); S. dignota (Rondani, 1857); Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann, 1830); S. scripta (L., 1758); S. turkmenica Bankowska., 1964; Melanostoma melinum (L., 1758); Chrysotoxum parmense Rondani, 1845; Paragus bicolor (Fabricius, 1794); P. compeditus Wiedemann,1830. Subfamily Milesiinae Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818); E. aeneus Scopoli, 1763); E. megacephalus (Rossi, 1794); Eristalis arbustorum (L., 1758); E. tenax (L., 1758); Eumerus tuberculatus Rondani, 1857; Syritta pipiens L., 1758).

  Keywords: Syrphidae, fauna, Kouhdasht, Lorestan
 • Hadi Ostovan *, Sh. Hesami, M. Farzaneh Pages 51-65

  The aim of this study was to evaluate the species diversity of mites among stigmata in 2018- 2019 in the Kamphirouz region of Fars province, Iran. For sampling, 2 regions were considered. Continuous soil sampling was performed every 2 weeks. A total of 881 specimens belonging to 22 species from 10 genera and 6 families were collected. Biodiversity indices were calculated using Microsoft Excel 2016 software. The results showed that due to the location of 11 out of 22 species in the family Laelapidae, the species of this family with a total of 33.94%, had the highest presence in both north, south and in total. Also, Neoseiulus barkeri was the dominant species, with the total of 24.29% and also, the highest abundance among the both regions. The  Shannon-Wiener, Simpson, Margalf, Manhing and Pete species diversity indices were calculated in two regions, separately for each season. In general, all indices except the Pitt index in the northern region were much higher than the southern region. Family indices are not significantly different in the two regions.

  Keywords: Species diversity, Kamphirouz, Mesostigmatid Mites
 • E. Mohammadinasab *, F. Mohammaei Pages 67-82

  In this research, Quantitative Structure–Activity Relationship (QSAR) study has been used for prediction of toxicity values of carboxylic acid derivatives. Firstly, the toxicity (LD50) values of data set of studied compounds were taken from the scientific web book and the their structures were drawn with the Gauss view 05 program and optimized at Hartree–Fock level of theory and 3-21G basis set by Gaussian 09 software. Then the dragon software was used for the calculation of molecular descriptors. The unsuitable descriptors were deleted with the aid of the genetic algorithm (GA) and backward techniques, and the best descriptors were used for multiple linear regression (MLR) and artificial neural network (ANN) models. The prediction accuracy of the final model was discussed using the statistical parameters. Leave-one-out cross-validation and external test set of the predictive models demonstrated a high-quality correlation between the observed and predicted toxicity values of all, training, test and validation sets in GA-ANN method. The model by ANN algorithm due to the lower error and higher regression coefficients was clearly superior to those models by MLR algorithm. The proposed model may be useful for predicting log LD50 of new compounds of similar class.

  Keywords: Toxicity, Multiple linear regression method, Artificial neural network, Carboxylic acid derivatives
 • Behzad Habibpour *, Z. Fathollahi, S. Imani, N. Hasanzadeh, M. Abd Godarzi Pages 1-12

  Lignin is the most abundant aromatic (phenolic) polymer and the second most plentiful raw material in the terrestrial environment. It is degraded by bacteria and fungi in the natural world.  To evaluate whether the role of symbiotic bacteria in lignin degradation among termites, four colonies of Microcerotermes diversus Silvestri (Termitidae) were collected from traps in Ahvaz, Bandar Abbas, and two islands of Khark and Kish. Sample suspensions were prepared from guts in 5 ml D.H2O. The samples were cultured on nutrient agar (NA) medium. The plates were incubated at a temperature of 270C for 24-72 h. Different types of bacteria with different colony morphologies were selected and purified. To differentiate lignin-degrading bacteria, all 47 bacterial isolates were grown on different extracted lignin agar containing MSM. In total, 45 isolates were positive for lignin degradation. Culture-independent 16S rDNA sequencing in combination with classical culturing methods were applied to identify the bacteria. These were assigned to genus/species Stenotrophomonas maltophilia, Elizabethkingia anopheles, Ochrobactrum anthropic, Serratia marcescens, Lysinibacillus pakistanensis, Actinetobacter pitti, Pseudomonas spp., and Bacillus spp.  To specify the amount of ligninolytic activity, family selected bacteria were grown on lignin agar medium.  Dye decolorization in culture plate assays with Methylene Blue was evaluated. Clear zones in agar around the isolates were measured.

  Keywords: Microcerotermes diversus, endosymbionts, gut microbiota, lignin degradation 16S rRNA