فهرست مطالب

Caspian Journal of Dental Research - Volume:10 Issue: 2, Sep 2021
 • Volume:10 Issue: 2, Sep 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهسا ملک محمدی، آزیتا تهرانچی، مریم صادقی پور، نونا عطاران، محسن دالبند، مهشید نامداری، زهره آهنگری، مهدی اخلاصمند کرمانی* صفحات 8-19
  مقدمه

  سلامت روان بخشی جدایی ناپذیر از سلامت عمومی ست و کارکنان مراقبت های بهداشتی در طول همه گیری کووید-19 مشکلات روانی را تجربه کرده اند. این مطالعه با هدف بررسی میزان استرس دانشجویان دندانپزشکی و عوامل موثر بر آن انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی شامل کلیه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تهران بود. داده های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و فردی-اجتماعی شرکت کنندگان و سوالات مربوط به سطح استرس درک شده (پرسشنامه PSS-10) با استفاده از پرسشنامه آنلاین جمع آوری شد. نتایج با استفاده از آزمون تی و همبستگی در SPSS-26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (0.05>P).

  یافته ها

  در مجموع 511 دانشجو در این مطالعه شرکت کردند. میانگین نمره سطح استرس درک شده 9/15 از 40 بود که نشان دهنده سطح متوسط ​​استرس درک شده بود. یازده دانشجو از بیماری کووید -19 رنج برده بودند و 13 درصد با افراد آلوده در تماس نزدیک بودند. اکثر دانشجویان (72%) از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کردند. حدود 60% به طور منظم ورزش می کردند و اکثریت آنها به اندازه کافی می خوابیدند. پس از بررسی رابطه بین عوامل فردی و سطح استرس درک شده ، مشخص شد که PSS در افرادی که دارای برنامه خواب کافی و منظم بودند به میزان قابل توجهی پایین تر بود (0.05>p). علاوه بر این ، افرادی که به ویروس COVID-19 مبتلا شده بودند (0.019=p) یا بستگان آلوده (0.007=p) داشتند، سطوح بالاتری از استرس را تجربه کرده بودند. مشکلات پزشکی قبلی عامل مهم دیگری در سطوح بالاتر استرس درک شده بود (0.027= p).

  نتیجه گیری: 

  این مطالعه نشان داد که دانشجویان در طول همه گیری کووید-19 استرس متوسطی داشتند. افراد مبتلا به شرایط سیستمیک، اختلالات خواب و کسانی که خود یا بستگان آنها به ویروس کووید-19 مبتلا شده بودند، استرس بیشتری را تجربه کردند. الزام به ارایه دوره های مربوط به مهارت های مدیریت استرس ، آگاهی خانواده و استفاده از خدمات بهداشت روانی برای کاهش آثار منفی این بار روانی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: کووید -19، دانشجویان دندانپزشکی، سلامت روان
 • فرشته ارساری، فریدا عابسی، همت قلی نیا، علی سلیمانی* صفحات 20-29
  مقدمه

  دانش کافی از آناتومی داخلی ریشه و فورامن اپیکال پیش نیاز اساسی درمان ریشه بوده است.هدف از مطالعه حاضر تعیین محل و فاصله ی فورامن اپیکال نسبت به اپکس آناتومیک در دندان های قدامی ماگزیلا تو سط توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی در جمعیت ایرانی میباشد.

  مواد و روش ها

  دراین مطالعه ی مقطعی گذشته نگر که برروی 250 ا سکن CBCT موجود در کلینیک دندانپزشکی شهرستان بابل انجام گرفت. محدوده ی سنی 18 تا 70 سال و وجود دندان های فک بالا از کانین راست تا کانین چپ از شرایط ورود به مطالعه و معیار های خروج از مطالعه:1- سابقه ی تروما در ناحیه ی قدامی فک بالا 2- باز بودن اپکس 3- ناواضح بودن اپکس 4- وجود دندان های قدامی اندو شده 5- انجام جراحی در ناحیه اپیکال 6-دندان هایی که دارای آنومالی بودند. دندان های قدامی ماگزیلا از نظر موقعیت فورامن اپیکال و فاصله ی فورامن-اپکس رادیوگرافیک توسط CBCT در پلن های کرونال و ساجیتال  بررسی شدند. سن، جنس و کوادرانت دندان ها ثبت و رابطه ی بین سن، جنس و سمت دندان با فاصله فورامن-اپکس رادیوگرافیک سنجیده شد . در نهایت ، داده ها با استفاده از آزمون های آماری ANOVA  و T-test   Independent با سطح معناداری کمتر از 0/05% تجزیه و تحلیل شد. 

  یافته ها

  میانگین فاصله ی فورامن-اپکس در دندان های انسیزورسانترال 0/53 (0/28±) میلیمتر،در دندان های انسیزورلترال 0/56 (0/31±) میلیمتر و در دندان های کانین 0/76 (0/39±)میلیمتر بود موقعیت فورامن اپیکال در دندان های سانترال و لترال به ترتیب با فراوانی34/1 %و 22/6 %به صورت مرکزی و در دندان های کانین (20%)به صورت دیستالی بود. سن و کوادرانت تاثیری بر فاصله فورامن-اپکس نداشتند فاصله فورامن-اپکس رادیوگرافیک در مردان بیشتر از زنان بود و این اختلاف معنی دار بود. (P-value=0.003)   

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد در درمان ریشه ی دندان های قدامی فک بالااگر طول کارکرد 1 میلیمتر کوتاه تر از اپکس رادیوگرافیک درنظر گرفته شود، با توجه به نتایج مطالعه ی ما، بهتر خواهد بود.

  کلیدواژگان: اپکس دندان، فک بالا، توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی
 • زهرا تفاخری*، مهراد رفیعی صفحات 30-37
  مقدمه

  با توجه به تاثیر قومیت و نژاد برروی مورفولوژی کانال ریشه دندان های مختلف، این مطالعه با هدف تعیین آناتومی کانال ریشه در دندان های پره مولر اول دایمی ماگزیلا با استفاده از CBCT در جمعیت ایرانی انجام شد .

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، تعداد 150 کلیشه رادیوگرافی CBCT از یک جمعیت ایرانی مراجعه کننده به یک کلینیک رادیولوژی در شهر رفسنجان، ایران مورد بررسی قرار گرفت.تصاویر CBCT از نظر تعداد ریشه و تعداد کانال پره مولرهای اول ماگزیلا و هم چنین تایپ کانال ها در تصاویر اگزیال و مورد ارزیابی قرار گرفتند . جهت بررسی موروفولوژی ریشه از طبقه بندی ورتوچی (Vertucci) استفاده شد. اطلاعات بوسیله یک چک لیست جمع آوری شد. از آزمون T مستقل و آزمون مجذور کای استفاده شد و سطح معنی داری در آزمون ها 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها :

   بررسی 150 کلیشه نشان داد 81 کلیشه تک ریشه و 69 تا دو ریشه بودند.از نظر تایپ کانال در دندان های تک ریشه در 13 کلیشه (16 درصد) تایپI ،36کلیشه (44/4درصد) تایپ II،6کلیشه (4/7درصد) تایپ III،17کلیشه (21 درصد) تایپ IV،2 کلیشه (5/2 درصد) تایپ V،4کلیشه (9/4درصد) تایپ VI و 3 کلیشه (16 درصد) تایپ VII مشاهده شد. لازم به ذکر است که در هیچ یک از کلیشه های مورد بررسی، کانال با تایپ VIII مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد جمعیت ایرانی دارای موفولوژی کانال ریشه پره مولر اول فک بالا پیچیده هستند و طبق طبقه بندی ورتوچی ،نوع II و IV بیشتر رایج هستند، بنابراین درمانگر باید قبل از درمان ریشه دندان پره مولر اول فک بالا بسیار مراقب باشد .

  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، آناتومی، فک بالا، پره مولر
 • نگین طبری، سید کمال سید مجیدی، طلوع جعفری، ثریا خفری، همایون علاقه مند* صفحات 38-44
  مقدمه

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر درمانهای سطحی مختلف بر استحکام باند ریزکششی دو نوع زیرساخت کامپوزیتی با سرامیک IIMark  Vita توسط سمان رزینی بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 64 نمونه به میزان مساوی از دو نوع کامپوزیت دوآل کیور Core.it و Build-it ساخته و توسط نور LED کیور شد. نمونه ها در هر گروه بطور تصافی به 4 زیرگروه تقسیم و با یکی از روش های اسید فلوریدریک 10%، لیزر  Er:YAG، abrasion air   تحت درمان سطحی قرار گرفتند (8 نمونه). یک گروه نیز به عنوان کنترل بدون درمان سطحی باقی ماند. سپس نمونه های هر زیرگروه توسط دو نوع سمان رزینی Duo-Link و  Panavia F 2.0به بلوکهای سرامیکی Vita Mark II CAD/CAM باند شدند (4 نمونه). نمونه های حاصل به تعداد 2500 سیکل بین دو دمای 5 و 55 درجه سانتی گراد مورد ترموسایکلینگ قرار گرفتند و توسط دیسک برش با سرعت پایین جهت حصول 5 استوانه با سطح مقطع 1 میلی متر مربع برش زده شدند. آزمون استحکام باند ریزکششی با سرعت 0/5میلی متر بر دقیقه توسط ماشین تست یونیورسال انجام پذیرفت و الگوی شکست توسط استریومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. تفاوتهای آماری بین گروه ها با استفاده از آزمونهای ANOVA یک طرفه و آزمونهای مقایسه چندگانه Tukey تعیین شد.

  یافته ها

  بیشنرین میزان استحکام باند کششی بین 16 گروه مورد مطالعه در گروه با زیرساخت Core.it بدون درمان سطحی و سمان Duo-Link و در رتبه دوم با زیرساخت Build-it بدون درمان  سطحی و سمان Panavia بود. بیشترین الگوی شکست مشاهده شده در تمامی گروه های مورد مطالعه، شکست کوهزیو در سمان رزینی بود(P value<0.05).

  نتیجه گیری

  با توجه به این مطالعه، درمانهای سطحی  زیر ساخت توسط اسید فلوریدریک ، لیزرو  هواسایی باعث کاهش استحکام باند آن با سرامیک شد و لذا استفاده از این درمانها پیشنهاد نمیگردد.

  کلیدواژگان: سمان رزینی، سرامیک، Vita Mark II
 • فائزه حیدری، همت قلی نیا، رضا قربانی پور* صفحات 45-51
  مقدمه

  روگای پالاتال مجموعه ای ازچین های مخاطی در قدام مخاط پالاتال میباشد. روگای پالاتال برای هر شخص منحصر بفرد است . روگا برای اهداف مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی الگوی روگای پالاتال با روابط مختلف اسکلتالی در بعد ساجیتالی در گروهی از جمعیت ایرانی میباشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه  مقطعی بر روی کست های دندانی قبل درمان ارتودنسی 135 بیمار انجام  گرفت. بیماران  براساس زاویه  ANB به سه گروه مال اکلوژن اسکلتال Class I, Class II, and Class III  (در هر گروه 45 نفر) تقسیم شدند. روگای پالاتال از نظر طول،جهت گیری و الگو در  هر گروه ثبت و سپس مقایسه شد. آنالیز داده ها با استفاده از تست های  Chi- square ، ANOVA و آزمون Tukey  انجام گرفت . در این مطالعه p< 0.05 معنی دار تلقی گردید.

  یافته ها

  میانگین تعداد روگای کل در بین گروه ها اختلاف  معنی داری داشت (=0.02p value). مال اکلوژن کلاس III کمترین تعداد روگا را در مقایسه با گروه های دیگر داشت (=0.03 p value(. تعداد الگوی مستقیم در بین گروه ها اختلاف معنی داری داشت (p value = 0.04) و مال اکلوژن کلاس I بیشترین تعداد الگوی مستقیم را داشت (=0.04 p value).

  نتیجه گیری

  این مطالعه اختلاف برخی از الگوهای روگا بین مال اکلوژن های مختلف بر اساس طبقه بندی انگل را نشان داد. به علاوه جهت گیری روگا در بین گروه های مال اکلوژن با هم اختلاف داشتند.

  کلیدواژگان: مال اکلوژن، کام، ارتودنسی
 • سعیده زاهدیان، غزاله احمدی زنوز، همت قلی نیا، فریبا ازوجی* صفحات 52-59
  مقدمه

  هدف از این مطالعه مقایسه درجه سختی و عمق کیور دو نوع کامپوزیت بالک فیل در مدهای کیورینگ low and soft , high می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ازمایشگاهی 60 نمونه استوانه ای (6میلیمتر قطر و 4میلیمترارتفاع) با استفاده از مولد تفلونی با یک بریدگی نیم دایره ای ، از دو کامپوزیت بالک فیل Tetric N-Ceram و X-tra fil ساخته شد. سپس نمونه های هر گروه بر اساس سه نوع مد کیورینگ  high, low and soft به صورت تصادفی به سه زیرگروه (n=20) تقسیم و نوردهی شدند. نمونه ها از مولد خارج و درجه سختی و عمق کیور آنها اندازه گیری شد. داده ها با One-way ANOVA و Tukey’s post hoc test آنالیز شدند. سطح معنی داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین درجه سختی کامپوزیت X-tra fil به میزان قابل توجهی بیشتر از کامپوزیت Tetric N-Ceram بود (P<0.001). عمق کیور کامپوزیت X-tra fil در مدهای کیورینگ high و soft بمیزان قابل توجهی بیشتر از کامپوزیت Tetric N-Ceram بود (P<0.001). 

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، کامپوزیت X-tra fil درجه سختی و عمق کیور بیشتری از کامپوزیت Tetric N-Ceram نشان داد (P<0.001).

  کلیدواژگان: رزین کامپوزیت، نوردهی، سختی
 • احسان روح الله پور، مریم رضایی دستجردی، محمدابراهیم احمدنژاد، کامران امیریان چایجان* صفحات 60-64
  مقدمه

  امروزه استفاده از ترمیم های تمام سرامیکی به دلیل خصوصیات فیزیکی و همچنین شفافیت و زیبایی ظاهری آنها افزایش یافته است. هدف این مطالعه بررسی مقایسه ای استحکام باند برشی بین دو روش سمان کردن سرامیک e-max بود.

  مواد و روش ها

   گروه های مطالعه ،گروه 1: کامپوزیت فلو به عنوان سمان و گروه 2: سمان choice 2 بودند. نمونه ها جهت انجام تست به دستگاه آزمایش یونیورسال کوپا متصل شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و از طریق آزمون T در سطح معنی داری P˂0.05 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  متوسط استحکام باند برشی گروه FC (کامپوزیت فلو) 17/2±41/10و متوسط گروه C2 (سمان choice 2) 52/1±28/13 مگاپاسکال بوده. تفاوت آماری معناداری بین دو گروه وجود دارد (p<0.001).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه نشان داده شد که استفاده از کامپوزیت فلو بجای سمان C2 برای سمان کردن سرامیک E-max مناسب نمی باشد.

  کلیدواژگان: سرامیک، لیتیوم دی سیلیکات، سمان کردن، کامپوزیت رزین، استحکام برشی
 • زهرا صابری، محمدرضا صالحی، مهسا اعتمادی، فاطمه عباسی* صفحات 65-69

  هیپردونشیا به افزایش تعداد دندانها گفته می شود. در هیپردونشیا الگوهای وراثتی پیشنهاد شده و بسیاری از موارد به صورت مولتی فاکتوریال می باشد. هیپردونشیا در ارتباط با سندروم هایی مانند کلیدوکرانیال دیسیپلازی و سندروم داون می باشد و بروز هیپردونشیا در نبود سندرم های همراه بسیار غیرمعمول است. هدف از این گزارش معرفی یک بیمار غیرسندرمیک دارای دندان های اضافه متعدد می باشد. خانمی 25 ساله فاقد هرگونه مشکل سیستمیک و متابولیک و ذهنی جهت انجام درمان های دندانپزشکی و معاینه به بخش بیماریهای دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی اصفهان مراجعه نموده است. در بررسی گرافی پانورامیک بیمار به صورت اتفاقی 12 عدد دندان به صورت نهفته در فک بیمار مشاهده شد که خود بیمار نیز از وجود آنها بی خبر بود. از این 12 عدد 4 مورد دندان عقل نهفته و بقیه دندان های اضافه محسوب می شوند. وجود دندان اضافه باعث ایجاد شرایطی مانند تاخیر در رویش دندان های دایمی و تحلیل دندان های مجاور می شود. در این موارد می بایست جهت برنامه ریزی طرح درمان مناسب جراحی و ارتودنتیک از بیماران معاینه های کامل کلینیکی و رادیوگرافی همراه با تاریخچه دقیق به عمل آید

  کلیدواژگان: دندان نهفته، دندان اضافه، سندروم
|
 • Mahsa Malekmohammadi, Azita Tehranchi, Maryam Sadeghipour, Nona Attaran, Mohsen Dalband, Mahshid Namdari, Zohre Ahangari, Mehdi Ekhlasmand Kermani* Pages 8-19
  Introduction

  Mental health is an inseparable part of overall health and healthcare workers have experienced mental issues during the COVID-19 pandemic. This study aimed to investigate the amount of stress undergone by dental students and its affecting factors.

  Materials & Methods

  This cross-sectional study included all students of Shahid Beheshti Dental School, Tehran. The data on demographic and individual-social characteristics of the participants and questions related to the perceived stress level (PSS-10 questionnaire) were collected using an online questionnaire. The results were analyzed using a T-test and the correlations in SPSS-26 (P<0.05).

  Results

  A total of 511 students participated in the study. The mean score of the perceived stress level was 15.9 out of 40, indicating a moderate level of perceived stress. Eleven students had suffered from COVID-19 and 13% were in close contact with those infected. Most of the students (72%) used public transportation. About 60% regularly did exercise, and the majority had enough hours of sleep. After examining the relationship between the individual factors and perceived stress level, it was revealed that the PSS was significantly lower in people who had adequate and a regular sleeping timetable (p<0.05). Furthermore, people who had contracted the COVID-19 virus (p=0.019) or had relatives who were infected (p =0.007) experienced higher levels of stress. Suffering from preexisting medical conditions was another significant factor in higher perceived stress levels (p=0.027).

  Conclusion

  This study indicated that students had gone through a moderate level of stress during the COVID-19 pandemic. People with systemic conditions, sleep disorders, and those who had contracted the COVID-19 virus themselves or their reletives, experienced higher levels of stress. The requirement to provide courses on stress management skills, family awareness, and use of mental health services to reduce the negative effects of this psychological burden is highly recommended .

  Keywords: Covid-19, Dental students, Mental Health
 • Fereshte Arsari, Farida Abesi, Hemmat Gholinia, Ali Soleymani* Pages 20-29
  Introduction

  Enough knowledge of the internal anatomy and apical foramen of a tooth has always been a fundamental prerequisite for root canal therapy. The current study aimed to determine the position and distance of apical foramen to anatomical apex in maxillary anterior teeth in cone-beam computed tomography (CBCT) in the Iranian population.

  Materials & Methods

  In this retrospective cross-sectional study, CBCT scans of 250 patients referred to a dental clinic in the city of Babol, Mazandaran province, are investigated. The inclusion criteria were being aged 18 to 70 years, and having maxillary teeth from right canine to left canine. The exclusion criteria were history of trauma in the anterior of maxilla, the openness of the apex, not finding the apex, endodontically treated tooth, surgery in the apical area, and dental anomalies. Maxillary anterior teeth  were examined for apical foramen position and radiographic foramen-apex distance by CBCT in coronal and sagittal planes. Age, gender, and quadrant of teeth were recorded, and their association with radiographic foramen-apex distance was investigated.  Finally, data were analyzed using ANOVA and Independent T-test with P≤ 0.05 was considered significant.

  Results

  The mean foramen-apex distance in central incisor teeth was 0.53±0.28 mm, in lateral incisor teeth was 0.56±0.31 mm, and in canine teeth was 0.76±0.39 mm. The frequency of apical foramen position in central and lateral teeth was 34.1% and 22.6% centrally, and in canine teeth was 20% distally, respectively. Age and quadrant had no effect on foramen-apex distance. The radiographic foramen-apex distance was higher in men than women, which was statistically significant (P-value=0.003).

  Conclusion

  Based on the findings, it seems that in the treatment of the root of the anterior teeth of the maxilla, if the working length is considered to be 1 mm shorter than the radiographic apex, it will be better.

  Keywords: Tooth Apex, Maxilla, Cone-Beam Computed Tomography
 • Zahra Tafakhori*, Mehrad Rafiei Pages 30-37
  Introduction

  Considering the effect of ethnicity and race on the root canal morphology of different teeth, this study was conducted to determine the root canal anatomy of permanent maxillary first premolars using cone-beam computed tomography (CBCT) in an Iranian population.

  Materials & Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on 150 CBCT radiographs of an Iranian population, referred to a Radiology Clinic in Rafsanjan, Iran. The CBCT images were evaluated in terms of the number of roots and canals of maxillary first premolar and also canal types in axial and sagittal images. The Vertucci classification was used for assessing the root morphology. Data were collected using a checklist. The independent t-test and Chi-square test were used and analyzed at a significance level of 0.05.

  Results

  A study of 150 radiographs showed that 81 and 69 ones had one root and two roots, respectively. In terms of canal type in the single-root teeth, 13 radiographs (16%) were type I, 36 (44.4%) were type II, 6 (7.4%) were type III, 17 (21%) were type IV, two (2.5%) were type V, four (4.9%) were type VI, and three (16%) were type VII. It should be noted that none of the radiographs had a type-VIII canal.

  Conclusion

  This study has indicated that the Iranian population has a complex maxillary first premolars root canal morphology, and according to Vertucci classification, types II and IV are more common; hence, the Clinician must be very careful before treating the root canal of the first maxillary premolars.

  Keywords: Cone-Beam Computed Tomography, Anatomy, Maxilla, Premolar
 • Negin Tabari, Seyed kamal Seyed majidi, Toloo Jafari, Soraya Khafri, Homayoon Alaghehmand* Pages 38-44
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the effect of different surface treatments on the microtensile bond strength (µTBS) of two types of composite substructures with Vita Mark II ceramics by resin cement.

  Materials & Methods

  Sixty-four substructure specimens were molded from two dual-cure composites Core.it and Build-it, equally, and cured by LED light. The specimens of each group were randomly divided into 4 subgroups (n=8) treated by one of HF acid 10%, air abrasion, Er: YAG laser, and one group without any treatment (control group), and then the specimens of each group were bonded to Vita Mark II CAD/CAM ceramic blocks using two Duo-Link and Panavia F 2.0 resin (n=4 and 20 slice in any group). Each final specimen was thermocycled between 5 °C and 55 °C for 2500 cycles and then cut by a slow speed saw to obtain 5 sticks with cross-section dimensions of about 1×1 mm². The µTBS test was done at a speed of 0.5 mm/min by Universal Testing Machine. The fracture pattern was then determined using a stereomicroscope. Statistical differences between groups were determined by one-way ANOVA using Tukeychr('39')s multiple comparison tests.

  Results

  Among all 16 groups, the highest µTBS was observed in the group with Core.it substructure composite and Duo-link resin cement without any surface treatment and after that in the second step in build-it substructure composite group and Panavia resin cement without surface treatment. The most common fracture pattern in all groups was cohesive in resin cement (P value<0.05).

  Conclusion

  According to this study, composite substructure surface treatment by hydrofloridric acid, laser and air abrasion reduced µTBS between substructure- ceramic and so  is not recommended.

  Keywords: Resin Cements, Ceramics, Vita Mark II
 • Faezeh Heydari, Hemmat Gholinia, Reza Ghorbanipour* Pages 45-51
  Introduction

  Palatal rugae is a collection of mucosal folds in front of the palatal and is unique to each individual. Rugae have been studied for various purposes. This research investigates the pattern of palatal rugae with different skeletal relationships in the sagittal dimension in a group of the Iranian population.

  Materials & Methods

  A cross-sectional study was examined on 135 pre-orthodontic dental casts. The patients were grouped as Class I, Class II, and Class III according to the Nasion -A to Nasion -B angle (ANB) 45 patients in each group. Palatal rugae were recorded based on length, orientation, and pattern in each group, then compared. Data were analyzed by Chi-square, ANOVA, and Tukey post hoc test. In this study p<0.05 was considered significant.

  Results

  The mean number of total rugae was significantly different among groups (p value=0.02). Cl III malocclusion had less number of rugae in comparison to other groups (p value=0.03). The number of straight pattern was significantly different between groups, (p value=0.04) and Cl I malocclusion had  more straight pattern than other groups .

  Conclusion

  This study showed some differences in the palatal rugae pattern between different classes of malocclusion according to Angle’s classificatin. In addition, orientation of some rugae were also found to be significantly different between malocclusion  groups.

  Keywords: Malocclusion, Palate, Orthodontics
 • Saeedeh Zahedian, Ghazaleh Ahmadizenouz, Hemmat Gholinia, Fariba Ezoji* Pages 52-59
  Introduction

  The purpose of this study was to compare the Vickers hardness number (VHN) and depth of cure of two types of bulk fill composites in high, low and soft light curing modes.

  Materials & Methods

  In this experimental study, 60 cylindrical samples were fabricated from two types of bulk fill composites (Tetric N-Ceram and X-tra fil) in a Teflon mold with one semi-circular notch. Then, the samples were randomly divided into the following three subgroups based on the curing modes (high, low and soft) and were light-cured. The samples were removed from the molds, and their VHN and depth of cure were measured. Data were analyzed using One-way ANOVA and Tukey’s post hoc test at the significance level of P<0.05.

  Results

  The mean VHN of the X-tra fil composite was significantly higher than that of Tetric N-Ceram composite (P<0.001). The depth of cure of X-tra fil composite was also significantly higher than that of Tetric N-Ceram composite in high and soft curing modes (P<0.001).

  Conclusion

  According to the current results, X-tra fil composite is a convenient material for the restoration of deep cavity in posterior teeth compared with Tetric N-Ceram.

  Keywords: Composite Resins, Lighting, Hardness
 • Ehsan Rouhollahpour, Maryam Rezaei Dastjerdi, MohammadEbrahim Ahmadnezhad, Kamran Amirian Chaijan* Pages 60-64
  Introduction

  Today, the use of all-ceramic restorations has increased due to their physical properties as well as translucency and esthetic appearance.The aim of this study was to compare the shear bond strength (SBS) between two methods of e-max ceramic cementing.

  Materials & Methods

  The study groups were 1 flowable composite as cement (FC group) and 2) choice2 cement (C2 group). The samples were fixed to a KOOPA universal testing machine for SBS testing. Tthe data were analyzed using SPSS 20 through T-test at significant level of P˂0.05.

  Results

  The average SBS in the FC group was 10.41±2.17 and The average SBS in the C2 group was 13.28 ±1.52. There was a statistically significant difference between the SBS of both groups (p<0.001).

  Conclusion

  This study demonstrated  that ,the use of flowable composite instead of C2 cement is not not recommended for cementing e-max ceramics.

  Keywords: Ceramics, Lithium Disilicate, Cementation, Composite Resins, Shear Strength
 • Zahra Saberi, Mohamadreza Salehi, Mahsa Etemadi, Fatemeh Abbasi* Pages 65-69

  Hyperdontia is the increase in the number of teeth. Hereditary patterns have been suggested and many cases are multifactorial. Syndromes such as Cleidocranial dysplasia and Down syndrome are associated with hyperdontia and non-syndromic cases are very rare. The aim of this study was to report multiple supernumerary teeth in a non-syndromic patient. A 25-year-old female patient without any systemic, metabolic, or mental disorders has been referred to the Department of oral medicine, Isfahan school of dentistry for an oral examination. In the panoramic radiography, 12 impacted teeth were accidentally found. Four of them were impacted third molars and the rest were supernumerary teeth. The presence of supernumerary teeth causes situations such as eruption latency of permanent teeth and root resorption of adjacent teeth. In these cases, a complete clinical and radiographic examination of the patient with a detailed medical and dental history should be performed for the appropriate surgical and orthodontic treatment plan.

  Keywords: Tooth Impacted, Tooth Supernumerary, Syndrome