فهرست مطالب

مطالعات قرائت قرآن - سال نهم شماره 16 (بهار و تابستان 1400)
 • سال نهم شماره 16 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مسعود عباسی* صفحات 9-38

  قرآن کریم، متنی گفتاری و ریشه ی قراءت آن وحیانی است و اساس آن بر مبنای اسلوب روایی و معیار نقل شفاهی استوار است. میزان توجه و اهتمام جدی عموم مسلمانان به مسئله ی قراءت قرآن و برداشت های دقیق تفسیری آن، از عصر نزول تاکنون، بیانگر میزان اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش است. در این مقاله، با روش نقلی و عقلی و رویکردی تاریخی- تحلیلی، غرض اسلوب روایی در قراءت، دیدگاه های دانشمندان موثر و تحول گرای مسیر قراءت پژوهی، همراه با بیان مراحل سنجش قراءات با اسلوب روایی و معیار نقل شفاهی از عصر رسول خداJ تا عصر حاضر، مورد بررسی قرار گرفته که نتایج پایانی آن چنین است: 1- در عصر پیامبر اکرمJ، سماع مستقیم از پیامبر؛ معیار بود. 2- در عصر صحابه و تابعین، نقل شفاهی به صورت روایات آحاد بود. 3- از عصر قاریان مشهور تا ظهور ابن مجاهد، اختیار، ترجیح قراءات، إجماع و إستفاضه در قراءات، رواج داشت و همچنین، موضوع حصر قراءات در هفت قراءت از سوی ابن مجاهد؛ مطرح شد. 4- از عصر ابن مجاهد تا ظهور دانی، تحدید و تسبیع قراءات با دو مقیاس قراءت محور و قاری محور، انجام می شد. 5- از عصر دانی تا ظهور ابن جزری، حجیت یافتن قراءات هفت گانه، قداست قراءات، ظهور اندیشه ی تواتر قراءات، رونق داشت. 6- از عصر ابن جزری تاکنون، عقیده به وحیانی بودن قراءات و همترازی آن با نص قرآن شکل یافت، همچنین استدلال نمودن با معیارهای صحت سند، مطابقت با رسم مصحف به صورت احتمالی و موافقت قراءت با وجهی از وجوه زبان عربی، جهت شناخت قراءت صحیح، از دیگر نتایج این عصر می باشد.

  کلیدواژگان: اسلوب روایی، معیار نقل شفاهی، إجماع، تسبیع قراءات، إستفاضه، رسم مصحف، حجیت قراءات، تواتر قراءات، ابن مجاهد، ابن جزری
 • علیرضا سبحانی*، محمد ناصحی، حسین خوشدل مفرد صفحات 39-67

  علامت گذاری نص قرآن کریم در آغاز با نقطه گذاری حروف و کلمات شروع و موجب ایجاد چالشی جدی بر سر التزام و یا عدم التزام ضبط علامات مصاحف در میان عالمان در ادوار مختلف گردید. در این میان ضبط علامت سکون از مهم ترین چالش های مربوط به این مبحث بود. اگرچه ابوالاسود، برای حرف ساکن علامتی تعیین نکرد؛ اما نیاز به وجود این علامت در روان خوانی متن قرآن کریم موجب شد تا اندیشمندان ادوار بعد، دست به ابداع این علامت بزنند. ازاین رو علامت سکون در اعصار مختلف دارای شکل های متفاوت است. البته ضبط علامت سکون در ابتدا به صورت ساده و بدون قاعده انجام می گرفت؛ اما با مرور زمان و با به وجود آمدن شیوه های مختلف ضبط علامات در مراکز مختلف دو قطب جهان اسلام؛ یعنی مشارقه و مغاربه، برای ضبط این علامت نیز قواعدی تدوین شد. مقاله پیش رو به روش تحلیلی کتابخانه ای، ضمن بیان روند شکل گیری انواع شکل السکون در ادوار مختلف، به بررسی شیوه ضبط علامت سکون قرآن کریم در جهان اسلام پرداخته است که درنهایت با بررسی چهار گونه ضبط السکون در ادوار و اماکن مختلف روشن گردید: علامت سکون در طول تاریخ دارای شکلی ثابت نبوده است؛ دوم: این علامت در بدو ابداع دارای قاعده ای خاص نبوده و با مرور زمان، قاعده مند گردیده است؛ این قاعده مندی برحسب خوانش و علم تجوید شکل گرفته که مطابق با دیدگاه طیف تسامح گرایانه ضبط السکون صورت پذیرفته است.

  کلیدواژگان: قرآن، ضبط السکون، شکل، التزام ضبط، ساکن، قواعد ضبط
 • زهرا قاسم نژاد* صفحات 68-92

  مطالعه قرایت قاریان در ماده «نزل» نشان می دهد، نوعی تقابل در خوانش این واژه بین قاریان وجود دارد. برخی قاریان در قرایت خود وجه تخفیف را برگزیده اند، درحالی که ابن عامر شامی برخلاف سایر قاریان یکی از مبانی قرایی خود را تفاوت معنایی این دو واژه دانسته و معتقد است: ماده «نزل» به تشدید برخلاف «نزل» یا «انزل» به تخفیف بر تکثیر و تکرار دلالت دارد، به همین سبب در مواردی که پس از «نزل» اسم به صورت جمع آمده است، ماده «نزل» را به تشدید خوانده است. نوشتار حاضر به منظور بررسی تفاوت دیدگاه های قاریان یک بوم و منطقه در قرایت یک واژه و بازتاب آن بر منابع دانش لغت و اثبات اجتهادی بودن برخی قراءات هفت گانه، ماده «نزل» را در لغت، قرایت و تفاسیر به روش توصیفی - تحلیلی و زبان شناختی موردمطالعه قرار داده است. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد: تحلیل اختلاف قرایت در آیات مشابه می تواند این نظریه را تقویت کند که قراء در قرایت خود اختیاراتی داشته اند که برخی از اختیارات آن ها در قراءات منطبق بر اصول و ضوابطی خاص بوده است و گاهی اختلاف قرایت بر آراء لغت پژوهان اثر داشته است. همچنین تحلیل قرایت قاریان در آیات مشابه ماده «نزل» که امکان قرایت به دو صورت مشدد و مخفف وجود داشته است، نشان می دهد: قرایت ابن عامر در شام در تقابل با قرایت های دیگر است. این موضوع می تواند نقش لهجه و گویش در ایجاد اختلاف قراءات و مسئله اختیارات قراء را نشان دهد.

  کلیدواژگان: قرآن، قرائات، انزل، نزل، اجتهاد قراء، قاریان
 • محمدصادق یوسفی مقدم* صفحات 93-116
  اختلاف قرایات واقعیت موجود در علوم قرآنی و نقش آفرین در برداشت های تفسیری و فقهی است. با توجه به اینکه در برخی از موارد، اختلاف قرایات افزون بر تفاوت در لفظ، سبب تعارض در محتوای قرآن کریم می شود، عالمان شیعه با استناد به روایات نزول قرآن بر احرف متفاوت را نفی و نزول قرآن تنها بر یک حرف را پذیرفته اند، ولی عالمان اهل سنت با تاکید بر اصل عدم تعارض قرایات، بر این باورند که اختلاف قرایات از باب تنوع و تعدد است، نه تعارض و تناقض؛ و این ادعا را به عنوان اصل، حاکم بر قرایات به عنوان احتمالات متفاوت نص قرآن کریم می دانند. چنانکه در علم اصول، اصل سببی بر اصل مسببی تقدم دارد، اصل عدم تعارض قرایات بر هر دلیل مخالفی تقدم دارد. ازاین رو درصورتی که قرایات در موارد خاصی به ظاهر تعارض داشتند، باید آن تعارض توجیه شود. این مقاله با روش کتاب خانه ای و تحلیل داده ها به بررسی این ادعا پرداخته و به این نتیجه رسیده است که ادعای عدم تعارض قرایات ناتمام است و تعارض محتوایی در برخی از قرایات ثابت و غیرقابل توجیه است و انسان در مقام عمل باید به یکی از قرایات ملتزم باشد.
  کلیدواژگان: قرآن، قرائت، قرائات، تعارض، اصل حاکم، تنوع، تعدد نزول، نص واحد
 • محمدجواد اسکندرلو*، عباس کریمی صفحات 117-141

  در طول تاریخ اسلام قرایت های گوناگون برای قرآن کریم صورت گرفته است که البته همه آن ها واجد اعتبار و حجیت نبوده و هیچ یک از قرایات مشهور هم به صورت متواتر و دارای سند کاملا موثق از پیامبرJ روایت و نقل نشده اند. عالمان علوم قرآنی علل و عوامل گوناگونی را برای اختلاف قرایات ذکر کرده اند، در این مقاله از باب تحدید موضوع پژوهش صرفا مهم ترین عامل؛ یعنی اجتهاد و رای شخصی قاریان با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و نقدی موردبررسی قرار گرفته است. یکی از جهات اهمیت و ضرورت چنین بحثی، استنباط صحیح فقها از آیات فقهی و نیز دریافت نکات تفسیری است که برخی از کلمات آن ها مورد اختلاف قرایت قرارگرفته اند. در پژوهش پیش روی، پدیده اختلاف قرایات، آسیب شناسی شده و نقش منفی اجتهاد شخصی قاریان در اختلاف قرایات، هم از منظر عالمان مسلمان و هم از نگاه رژی بلاشر بحث و بررسی شده است. سپس در مورد اینکه آیا قرایت حفص از عاصم می تواند مصداق قرایت واحد و متداول بین مسلمانان در طول تاریخ اسلام باشد، ادله موافقان و مخالفان ذکر شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، گرچه روایات حفص از عاصم به لحاظ سندی موردقبول همه عالمان قرآن پژوه قرار نگرفته است و اجماع واحدی در این زمینه فراهم نیامده است، ولی درهرصورت قرایت عاصم همچون سایر قرایات مشهور برای همه مردم کاربرد داشته و از اهمیت والایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: قرآن، قرائت، منشا اختلاف قرائات، اجتهاد قاریان، حفص از عاصم
 • هیثم بوعذار*، محمدعلی رضایی اصفهانی صفحات 142-168

  پیرامون پایه‏گذاری تجوید دیدگاه‏های متفاوت و در برخی موارد متضادی وجود دارد. از سویی برخی آن را به عنوان یک فن عام که اختصاصی به اسلام، قرآن و حدیث ندارد، قلمداد می‏کنند؛ از دیگر سو اندیشمندان قرآن‏پژوه آن را از معارف قرآن که تاثیر شایانی در فهم هر چه بیشتر معانی قرآن دارد، بیان می‏کنند. ازاین رو، این نوشتار پس از بررسی دیدگاه اندیشمندان پیرامون پایه‏گذاران و اهداف پیدایش تجوید، بیان و تحلیل سیر تکامل این دانش، اثبات پیدایش تجوید، پس از فروفرستادن قرآن کریم، در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که نقش مستقیم و غیرمستقیم قرآن در پیدایش و پایه‏گذاری تجوید چیست؟ روش این پژوهش تحلیلی توصیفی است که با بررسی آیات قرآنی و سخنان معصومان (ع)، به پرسش اصلی پاسخ می‏دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد: نقش مستقیم قرآن در پیدایش تجوید عبارت اند از: ترغیب به رعایت آرامش و درنگ در قرایت؛ وفاق معنایی ترتیل و تجوید در قرآن؛ تجوید درآمد تدبر در آیات قرآنی؛ حق تلاوت و پیوند آن با فهم معانی قرآن؛ و دعوت قرآن به سرمشق‏گیری از هنجارهای رفتاری پیامبر (ص). نقش غیرمستقیم قرآن که با حجیت‏بخشی به حدیث و سنت معصومان (ع) حاصل می‏شود، عبارتند از: ارزش‏دهی به تعلیم و آموزش قرآن؛ تاکید بر ترتیل همراه با صدای نیکو؛ سفارش به یادگیری قرایت و تجوید؛ تبیین و تعریف ترتیل و تجوید. عوامل فوق به عنوان بازگوکننده میزان تاثیرگذاری قرآن در پایه‏گذاری تجوید است.

  کلیدواژگان: قرآن، نقش قرآن، دانش تجوید، اهداف تجوید، تاریخ علم
 • احمد زرنگار* صفحات 165-187

  مسئله قرایات قرآن از دیرباز علمای اسلام را مشغول به خودساخته و ایشان را به آراء گوناگونی در این خصوص سوق داده است. برخی از ایشان قایل به برابری تمامی قرایات منقول از سلف بوده و به حجیت تمامی قرایات معترف اند. بااین وجود، روایت حفص از عاصم در میان سایر قرایات از امتیاز و شهرت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا روایتی است که دارای سندی عالی و با پشتوانه جمهور مسلمانان استحکام یافته و در طی قرون پی درپی تا به امروز همواره میان مسلمانان متواتر و معتبر بوده و تداول آن به جهاتی است که در این تحقیق موردبررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: قرآن، قرائت، روایت حفص، عاصم، قراء سبعه
 • ابرارحسین گلگتی*، محمدرضا شهیدی پور، کریم پارچه باف دولتی صفحات 188-216

  قرایات و رسم از مهمترین موضوعات علوم قرآنی است که از زوایای مختلفی قابل بررسی است. برای شناخت صحیح این دو حوزه، بیان رابطه و تاثیر متقابل آن ها با تاکید بر دیدگاه ابن جزری که نقش ویژه ای در این دو علم دارد، ره یافت هایی جدیدی از این موضوع در پی خواهد داشت. روش تحقیق این مقاله، با استفاده از منابع مکتوب این علم، توصیفی تحلیلی و انتقادی است. با ارایه دیدگاه ابن جزری که هر دو علم «قرایات» و «رسم المصحف» را توقیفی و وحیانی می داند، به بررسی موضوع پرداخته شده است. ابن جزری برخلاف دانشمندان دوره های پیش از خود، همانند فراء و ابن مجاهد، با طرح دیدگاه موافقت احتمالی و تقدیری، تمامی قرایات عشره و معروف را با معیار موافقت رسم المصحف سازگار معرفی کرده است. از دوره وی (قرن نهم هجری قمری) تا امروز، این دیدگاه موردتوجه بوده است. هرچند ازنظر شیعه، دیدگاه ابن جزری دارای اشکال است؛ نتایج آن نیز مشکلاتی را به دنبال دارد. ازجمله این اشکالات، آن است که با شرط موافقت احتمالی، قرایات شاذ و ضعیف نیز می توانند در بین قرایات صحیح قرار بگیرند، یا حداقل برای برخی چنین شبهه ای را ایجاد کنند. درعین حال، هماهنگی و موافقت قرایت با رسم المصحف را بدون شک باید یکی از معیارهای قرایت صحیح دانست. از دیگر نتایج این بررسی، آن است که در مناطقی که قرایات خاصی در آن رواج داشته، مصاحف نیز بر اساس آن قرایات نوشته می شده است و عملا تاثیر عملی قرایات بر رسم قابل مشاهده خواهد بود.

  کلیدواژگان: قرآن، قرائات، رسم المصحف، مصاحف امصار، ابن جزری، قرائات عشر
 • سید مجتبی اختر رضوی، عبدالله جبرئیلی جلودار*، سید محمود عالمی صفحات 217-244

  از جمله دانش هایی که ریشه در نزول قرآن دارد، دانش قرایات است. رویکردهای مختلفی در این زمینه میان دانشمندان اسلامی وجود دارد. بحث قرایات از قدیم الایام موردتوجه و کنکاش پژوهشگران بوده است. تعاریف متعددی در مورد قرایات معتبر و شاذ از سوی علماء مطرح شده است و ملاک های متفاوتی در این زمینه بیان شده است. پیروان مکتب معتزله - که یکی از مکاتب اعتقادی مهم در جهان اسلام محسوب شده و تاکید زیادی بر خردگرایی دارد- در برخی از موارد برای توجیه عقاید خود از قرایت های شاذ استفاده کرده اند که موضوع این مقاله است. جایگاه ویژه قرآن و قرایت اصیل آن و لزوم استفاده از قرایات معتبر در تفسیر قرآن، ضرورت تحلیل دقیق علمی استناد به قرایات شاذ را می طلبد. بر همین اساس مقاله حاضر می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با رویکرد انتقادی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به تحلیل دیدگاه معتزله درباره قرایات شاذ بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که معتزله در پاره ای از موارد، آیاتی که با مبانی فکری آنان ناسازگار است را توجیه کرده و اگر راهی برای توجیه نبود، به قرایات شاذ تمسک کرده اند؛ ایشان ملاک و معیار واحدی در این زمینه نداشته اند. در این مقاله نمونه هایی از کاربرد کلامی، فقهی و تفسیری معتزله از قرایات شاذ موردبررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: قرآن، تفسیر، معتزله، اختلاف قرائت، قرائات شاذ، کلام، فقه، زمخشری، کشاف
 • محمد شفیع دار*، محمد امینی تهرانی صفحات 245-267
  بحث مبانی قرایی تفسیر از مسایل مهم دانش قرایات و دانش تفسیر است که از دیرباز موردتوجه علماء و دانشمندان هر دو علم قرارگرفته است. مفسران قرآن کریم قبل از ورود به تفسیر ناگزیر باید در این زمینه نیز به یک یا چند مبنا برسند و تفسیر را بر اساس آن بنیان نمایند. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است. هرچند شیخ طوسی قرایت را به قرایات رایج روا می داند؛ اصل گوناگون قرایت را در قرآن از اصحاب نبی مکرمJ، قراء سبعه و دیگر قاریان قبول می کند. بر اساس بررسی در تفسیر التبیان شیخ طوسی بر پایه چهار ملاک، قرایت معتبر را از نامعتبر می داند. شیخ طوسی تنها آن قرایتی را می پذیرد که با قواعد و اصول قطعی و مسلم لغت، نحو عربی و صرف سازگار باشد و قرایتی که با این قواعد سازگار نباشد؛ مردود است و قرایت شاذ را نمی پذیرد و اگر قرایت مخصوص که بر اساس احادیث معتبر مورد نهی معصومینD قرارگرفته باشد، آن هم بدون شک نامعتبر و ناروا خواهد بود. قرایت مخالف خط مصحف مرسوم نامعتبر است و تلاوت قرآن کریم به چنین گونه قرایت هایی صحیح نیست.
  کلیدواژگان: قرآن، تفسیر، قرائت، مبانی قرائی تفسیر، شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن
 • علی اسودی*، فاطمه اسبقی صفحات 268-302

  قرآن کلام وحی و معجزه جاوید پیامبر اسلامJ است که عدم تحریف آن از اعتقادات مسلم مسلمانان است؛ در این میان به دلیل وجود لهجه های خاص زبان عربی، اختلاف هایی در شیوه قرایت، تجوید و نگارش پیش آمده است. هفت نفر از قراء در نیمه قرن دوم هجری قمری به عنوان قاریان متخصص و ماهر شهرت یافتند که هرکدام از آن ها دارای دو راوی بودند. تنها قرایتی که در طبقه سوم قاریان قرآن دارای سند صحیح و متواتر میان مسلمانان متداول بود، قرایت حفص از عاصم است. ازاین رو اختلاف قرایات و روشن شدن حقایق آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با بررسی اختلاف قرایت در واژگان قرآنی، به تاثیر یا عدم تاثیر این قرایت ها در معنای قرآن پی برده می شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در خصوص اختلاف قرایات سوره یس دارای 83 آیه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد: 28 مورد اختلاف قرایت در سوره یس وجود دارد که 22 واژه آن بدون تاثیر در معنا و 6 واژه آن در معنا تاثیرگذار است که غالب این موارد مربوط به حوزه مقوله های صرفی است؛ همچنین مشخص گردید، این اختلافات تاثیر بسزایی در خوانش و درک محتوای آیات ایجاد نکرده و سازگاری مناسبی با ساختارهای زبان عربی دارد.

  کلیدواژگان: قرآن، اختلاف قرائات، تاثیر معنایی، سوره یس، قرائات سبع، قراء سبعه
 • محمد مهدی الله وردیها* صفحات 303-328

  با نزول اولین آیات قرآنی توسط روح الامین بر قلب پیامبرJ و تلاوت و اقراء آن توسط ایشان بر مردم آن روزگار، با هجمه ها و شبهات گوناگونی از جانب مشرکان و یهودیان و مسیحیان و... روبرو شد. از تردید در اصل امکان نزول وحی و وقوع آن، تا متهم کردن به سحر و جادو و تاثیرپذیری از کاهنان و قول بشر دانستن و... که قرآن خود بدان ها پرداخته است تا قرون اخیر که با هجمه سازمان دهی شده توسط مستشرقان در پوشش تحقیقات علمی برای اثبات رخنه در الفاظ وحی و یا وجود تحریف در قرآن دست به تالیفاتی در این زمینه زده اند. این فعالیت ها در در قالب تصحیح بسیاری از کتاب های قدیمی تاریخ قرآن و اختلاف قرایت و یا ارایه رساله های دانشگاهی و بخش هایی از کتاب و یا تالیفات انجام شده در این زمینه، به دلیل وجود اختلاف قرایت در قرآن و به دلیل تعدد مصاحف و اعتقاد به تعدد قرایات از ناحیه مسلمانان، به نوعی نسبت به اصالت متن قرآن مناقشه کردده اند و آن را نشانه ای بر عدم ثبات و اصالت متن قرآن گرفته اند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی این ادعا پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: قرآن، وحیانیت، الفاظ قرآن، قرائت قرآن، مستشرقان
|
 • Masoud Abbasi* Pages 9-38

  The Holy Quran is an oral text and the root of its recitation [qira’t] is revelatory, and its basis is based on the narrational method and oral narrative criteria. The level of serious attention and importance of the Muslim public to the issue of recitation [qira’t] of the Qur’an and its accurate interpretive comprehensions, from the time of revelation until now, indicates the significance and necessity of the subject of research. In this article, with narrative and intellectual method and historical-analytical approach, in order to acquire the purpose of narrational method in recitations [qira’at], the views of effective and transformational scholars in the recitation [qira’t] studies, along with expressing the stages of measuring recitations [qira’at] with narrational method and oral narrative criteria from the era of the Prophet (PBUH & His Progeny) upto the present as the final results have been examined as follows: 1- In the era of the Holy Prophet (PBUH & His Progeny), direct listening to the Prophet; was the standard. 2- In the era of the Companions and their followers [tabi’een], the oral narrative was in the form of individual narrations. 3- From the time of the famous reciters until the advent of Ibn Mujahid, authority, preference of recitations [qira’at], consensus and multiplicity [istifadha] in recitations [qira’at] were common, and also, the subject of limiting recitations [qira’at] in seven recitations [qira’at] was suggested by Ibn Mujahid; 4- From the era of Ibn Mujahid to Dani, the limitation and septuple [tasbie’] of recitations [qira’at] was done with two scales of recitation [qira’t]-centred and reciter-centred. 5. From the time of Dani until Ibn Jazari, the authenticity of the septette recitations [qira’at], the sanctity of the recitations [qira’at], the emergence of the idea of the massiveness [tawatur] of recitations [qira’at] were prospered. 6- From the time of Ibn Jazari until now, the idea of the being revelatory of the recitations [qira’at] and its alignment with the text of the Quran was formed, as well as arguing with the criteria of authenticity of the chain of narration [sanad], conforming to the custom [= description / rasm] of the Mus’haf in a possible way and being the recitation [qira’t] in accordance with one aspect of the Arabic language in order recognizing as a correct recitation [qira’t] are among other results of this era.

  Keywords: Narrational Method, Oral Narrative Criteria, consensus, Septuple [Tasbie’] of Recitations [Qira’at], Multiplicity in Narration [Istifadha], Custom [, Description, Rasm] of the Mus’haf, Authority of Recitations [Qira’at], Massiveness of Recitations [Qira’at], Ibn Mujahid, Ibn Jazari
 • Alireza Sobhani *, Mohammad Nasehi, Hoosein Khoshdel Monfared Pages 39-67

  Marking the letters of the Quran started with Abu al-Aswad al-Du'ali's invention and commitment or non-commitment preserving these signs in versions of Quran in different periods caused serious challeng among contemporary scholars. In the meantime keeping Saken’s mark was the most important challenges related to this topic.Although; Abu al-Aswad al did not determin special mark for Saken, but necessity to have this mark in reading of Holy Quran caused the other scholars invented it in later periods. Therefore, Saken’s mark has different forms in different times. At the first, however, Saken’s mark was kept without special form and laws; but also, by emerging different methods of keeping marks in centerals of two poles of the Islamic world- Eeast and West - laws were compiled for keeping this mark in course of time. This article deals with two issues with method of analystical – library; first, prosess of formation types of Saken’s marks in different times; second, analyses of method for preserving Saken’s mark in Holy Quran in Islamic world.

  Keywords: Quran, preserving the writing of the Holy Quran, form, East, west, The Holy Quran Inscription, Saken, Laws of preserving
 • zahra ghasemnejad * Pages 68-92

  Researching the Quranic reciters’ pronouncing of word "نزل" indicates a typical contrast in the pronouncing of this word among the reciters. Some reciters have adopted the mitigation [takhfif], while Ibn A’mir Shami, unlike other reciters, considers one of the principles of his pronunciation to be the semantic difference between these two words and believes that the word "نزل" with gemination [Tashdid] unlike "نزل" with mitigation [takhfif] indicates the meaning of the multiplicity and repetition. For this reason, in cases where the noun has been plural after "نزل" should be pronounced with gemination [tashdid]. The current research has been studied the word "نزل" in lexicon, recitation and interpretations by descriptive-analytical and linguistic methods in order to study the difference between the viewpoints of the reciters of a region in pronouncing a word and its reflection on the sources of linguistics and proving the ijtihad of some of seven recitations. The conclusion of the research indicates that the analysis of the difference in recitation of similar verses can strengthen the theory that reciters have had authorities, some of which were in accordance with the certain principles and criteria in recitations, and sometimes difference in recitations has influenced the opinions of lexicographers. In addition, the analysis of the recitation of the reciters of verses similar to the word "نزل", where both pronunciations of mitigation [takhfif] and mitigation [takhfif] were possible, shows that the recitation of Ibn Amir in Sham is in contrast to other recitations; This subject can show the role of intonation and dialect in providing difference in recitations and the reciters’ authorities.

  Keywords: Quran, Anzala, Nazzala, Nazala, Reciters’ Ijtihad, Reciters, Recitations
 • Mohammad Sadeq Yousofi Moqadam * Pages 93-116
  The difference in recitations [qira’at] is a matter of fact existed in the Quranic sciences and a factor in interpretive and jurisprudential comprehensions. Since in some cases, the difference in recitations [qira’at], in addition to the difference in words, causes conflict in the content of the Holy Quran, Shiite scholars, based on the narrations, deny the revelation of the Quran in different letters [ahruf] and accept the revelation of the Quran in just single letter. But the Sunni scholars, emphasizing the principle of non-contradiction of recitations [qira’at], believe that the difference of readings is due to diversity and multiplicity, not conflict and contradiction; And this claim is considered as the sovereign principle on the recitations [qira’at] as different possibilities of the text of the Holy Quran. Just as in the science of principles of jurisprudence, the causal [sababi] principle takes precedence over the effectual [musabbabi] principle, the principle of non-contradict of recitations [qira’at] takes precedence over any opposing reason. Therefore, if the recitations [qira’at] seem to conflict apparently in certain cases, that conflict must be justified. This article examines this claim with the method of des research and data analysis method and has concluded that the claim of non-contradict of recitations [qira’at] is incomplete and the content contradiction is constant and unjustifiable in some recitations [qira’at] as we have to choose one of the recitations [qira’at].
  Keywords: Quran, Recitation [Qira’t], Recitations [Qira’at], Contradiction, Principle of Sovereignty, Diversity, Multiplicity of Revelation, Single Text
 • Mohammad Javad Eskandarlo *, Abbas Karimi Pages 117-141

  In Shiite commentaries, there are recitations attributed to the Infallibles (AS) which are in the position of proving independent readings for the Infallibles (AS). The analysis of this issue is important because the prerequisite and one of the principles in the interpretation of the Qur'an is to know the correct recitation. Throughout the history of Islam, various recitations [qira’at] have been narrated for the Holy Quran, but not all of them have validity and authority, and none of the famous recitations [qira’at] have been narrated and quoted from the Prophet (PBUH) in a massive [mutawatir] manner and with a completely reliable document. Scholars of Quranic sciences have mentioned various causes and factors for differences in recitations [qira’at]. In this article, only the most important factor in order to limit the subject of research; i.e., the ijtihad and personal opinion of the reciters [qurra’] have been studied using the descriptive-analytical and critical methods. One of the aspects of the significance and necessity of this discussion is the correct inference [instinbat] of the jurists from the jurisprudential verses and also perceiving the interpretive points as some of those words have been recited in a different way. In the present study, the phenomenon of differences in recitations [qira’at] has been pathologically examined and the negative role of personal ijtihad of reciters [qurra’] in differences in recitations [qira’at] has been discussed both from the perspective of Muslim scholars and from the perspective of Régis Blachère. Then, the arguments of the pros and cons are mentioned as to whether the recitation [qira’t] of Hafs by A’sim can be an example of a single and common recitation [qira’t] among Muslims throughout the history of Islam. The results of research show that although the narrations of Hafs from A’sim have not been accepted by all Quranic scholars in terms of documents and there is no single consensus in this regard, but in any case, A’sim's recitation [qira’t], like other famous recitations [qira’at], is applicable to all people and is of great significanceScholars of Quranic sciences have mentioned various reasons and factors for differences in readings. In this article, only the most important factor, namely ijtihad and personal opinion of readers, has been examined using descriptive-analytical and critical methods. One of the aspects of the importance and necessity of such a discussion is the correct inference of the jurists from the jurisprudential verses and also receiving interpretive points, some of whose words have been read differently. In the present study, the phenomenon of differences in readings has been pathologized and the negative role of readers' personal ijtihad in differences in readings has been discussed both from the perspective of Muslim scholars and from the perspective of Reggie Blascher. Then, the arguments of the proponents and the opponents are mentioned as to whether the recitation of Hafs by Asim is an example of a single and common recitation among Muslims throughout the history of Islam. Not all Quranic scholars have been included and there is no single consensus in this regard, but in any case, Asim's recitation, like other famous recitations, is applicable to all people and is of great importance.

  Keywords: Quran, Recitation [Qira’t], Source of Differences in Recitations [Qira’at], Ijtihad of Reciters [Qurra’], Hafs from A’sim
 • Haitham Boozar *, Mohamad Ali Rezaee Pages 142-168

  There are different and, in some cases, conflicting viewpoints concerning the founding of elocution [tajwid]. On the one hand, some consider it as a general art that is not specific to Islam, Quran, and Hadith; On the other hand, Quranic research scholars express it from the teachings of the Quran, which has a significant effect on the understanding of the meanings of the Quran as much as possible. Therefore, this article, after examining the viewpoints of thinkers concerning the founders and purposes of the establishing elocution [tajwid], expressing and analyzing the evolution of this science, proving the origin of elocution [tajwid], after revealing the Holy Quran, seeks to answer the fundamental question that what is the direct and indirect role of the Quran in the origin and founding of elocution [tajwid]. The method of this research is analytical-descriptive, which answers the main question by examining the Quranic verses and the sayings of the Infallible Ones [A.S]. The results of the research indicate that the direct role of the Quran in the emergence of elocution [tajwid] are: encouraging to observe calmness in recitation [qira’t]; semantic harmony of tartil and elocution [tajwid] in the Quran; elocution [tajwid] as the preface of contemplation in Quranic verses; the right to recite and link it to understanding the meanings of the Quran; and inviting the Qur'an to follow the role-models of the behavioral norms of the Prophet (P). The indirect role of the Quran, which is achieved by authorizing the hadith and tradition [sunnat] of the Infallible Ones (A.S), are: valuing the teaching and learning of the Quran; emphasis on tartil with a good voice; command to learn recitation [qira’t] and elocution [tajwid]; explanation and definition of tartil and elocution [tajwid]. The above factors as an indicator of the effectiveness of the Quran in establishing elocution [tajwid].

  Keywords: Quran, Role of Quran, Goals of Elocution Tajwid, History of science
 • Ahmad Zarnegar * Pages 165-187

  The Qiraah of Hafis (informant of Abu Malek Kaab bin Asem) enjoys a unique position among other Qiraahs as it’s the one and only Qiraah, the authenticity of which has been truly confirmed. Backed by the majority of the Moslem community, this Qiraah has been consolidated and frequently quoted by Moslems throughout the centuries. This study is purported to examine the reasons behind this Qiraah’s frequency of quotation among Moslems. We will therefore demonstrate that the true Qiraah is the one which has been quoted from the Holy Prophet. This inherited Qiraah has noting to do with Qurra’s Qiraahs, which rely on their subjective opinions or personal attitudes. As a matter of fact, The Qiraah of Hafis Douri represents at its best this inherited Qiraah.

  Keywords: Quran, Qiraah, Hafs Narration, Asem, seven qurra
 • Abrar Hussain Gilgiti *, Muhammad Reza Shahidipour, Karim Parchebaf Dowlaty Pages 188-216

  Recitations [qira’at] and description [rasm] is one of the most important topics in Quranic sciences that can be studied from angles. To properly understand these two areas, expressing their relationship and interaction with emphasizing Ibn Jazari’s viewpoint, who has a special role in these two sciences, can lead to new outputs concerning this issue. The research method of this article is descriptive-analytical and critical using the written sources of this science. In this article, by presenting the viewpoint of Ibn Jazari, who considers both the sciences of “recitations [qira’at]” and “description [rasm]” as strict [tawqifi] and revelatory, the subject has been studied. Unlike the scholars of previous periods, such as Farra’ and Ibn Mujahid, Ibn Jazari, by proposing the view of possible and hypothetical agreement, has introduced all the ten famous recitations [qira’at] as compatible with the criterion of agreeing with the Quranic description [rasm]. From his time (ninth century AH) until today, this view has been considered. However, from the Shia point of view, Ibn Jazari’s view has problem same as the results of its also lead to some problems. One of the problems is that, with the condition of possible agreement, weak and irregular recitations [qira’at] can also be included in the correct recitations [qira’at], or at least create such suspicion for some. At the same time, the harmony and agreement of the recitation [qira’t] with the depcription [rasm] of the Qur’an should undoubtedly be considered as one of the criteria for correct recitation [qira’t]. Another result of this study is that in the areas where certain recitations [qira’at] were prevalent, the Qurans were also written based on those recitations [qira’at], and in practice, the practical effect of the recitations [qira’at] on descrition [rasm] will be visible.

  Keywords: Quran, Recitations, Rasm al-Mushaf, Mushaf al-Amsar, Ibn Jazri, ten recitations
 • Syed Mujtaba Akhter Rizvi, Abdullah Jibrili *, Seyed Mahmoud Alemi Pages 217-244

  One of the sciences that is rooted in the revelation of the Qur'an is the science of recitations [qira’at]. There are different approaches in this field among Islamic scholars. The discussion of recitations [qira’at] has been studied and researched by researchers since ancient times. Numerous definitions of authentic and unpopular [shazz] recitations [qira’at] have been put forward by scholars and different criteria have been stated in this regard. The followers of the Mu'tazilites - one of the most important schools of thought in the Islamic world and with a strong emphasis on rationalism - have in some cases used unpopular [shazz] recitations [qira’at] to justify their views, which is the subject of this article. The special position of the Qur'an and its original recitation [qira’t] and the necessity of using authentic recitations [qira’at] in the interpretation of the Quran require the necessity of a precise scientific analysis based on the unpopular [shazz] recitations [qira’at]. Thus, the current article endeavors to analyze the Mu'tazila view of unpopular [shazz] recitations [qira’at] using a descriptive-analytical method with a critical approach and using desk research/ library sources. The findings of the research indicate that the Mu'tazilites in some cases have justified the verses that are inconsistent with their intellectual principles and if there is no way to justify them, they have relied on unpopular [shazz] recitations [qira’at]; it should be mentioned that they did not have a single criterion in this regard. In this article, instances of the Mu'tazilites' theological, jurisprudential and interpretive application of unpopular [shazz] recitations [qira’at] have been examined.

  Keywords: Quran, tafsir, Mu'tazilites, differences in recitation, Recitations, theology, jurisprudence, Zamakhshari, Kashaf
 • Mohammad Shafi Dar *, Mohammad Amini Tehrani Pages 245-267
  The topic of the foundations of recitation [qira’t] in exegesis is one of the important issues of the sciences of recitations [qira’at] and interpretation, which has been one of the concerns of scholars and specialists of both sciences for a long time ago. Before starting exegesis, the interpreters of the Holy Quran inevitably must also choose one or more bases in this regard and base their exegeses on it/them. The research method in this article is descriptive-analytical using library resources/desk research. However, Sheikh Tusi considers recitations [qira’t] to be the prevalent recitations [qira’at]. Same like, he accepts the basic diversity of recitation [qira’t] in the Quran from the companions of the Holy Prophet (P); the seven reciters [qurra’] and other reciters. Based on the studying Sheikh Tusi's exegesis of Al-Tibyan [= Clarification] based on four criteria, he separates the valid recitations [qira’at] from the invalid ones. Sheikh Tusi accepts only those recitations [qira’at] that are compatible with the definite rules and principles of the Arabic language, syntax, and morphology, and recitations [qira’at] that are not compatible with these rules are rejected. So, he does not accept the irregular [shazz] recitation [qira’t]. Same as if a specific recitation [qira’t] forbidden by the authentic hadiths of Infallible Ones (A.S), it will undoubtedly be invalid and inaccurate and reading [tilawat] Quran on the base of such recitations [qira’at] is not permitted.
  Keywords: Quran, tafsir, recitation, Basics of Tafsir recitation, Sheikh Tusi, Al-Tibyan Fi Tafsir Al-Quran
 • Ali Asvadi *, Fatemeh Asbaghi Pages 268-302

  The Qur'an is the word of revelation and the eternal miracle of the Prophet of Islam (peace and blessings of Allaah be upon him) and its non-distortion is one of the certain beliefs of Muslims. But in the meantime, due to certain accents in Arabic, there were differences in the way of reading, reciting and writing. In the middle of the second century AH, seven readers became known as experts and skilled, each of whom had two narrators. The only recitation that is common among Muslims in the third class of Quran reciters has a correct and consistent document is the recitation of Hafs from Asim. Then,the difference between the readings and the clarification of its facts is of special importance. By examining the differences in readings in Quranic words, the effect or non-effect of these readings on the meaning of the Quran is realized. This research has dealt with a descriptive-analytical approach regarding the difference in readings of  Yasin Surah which has 83 verses and the findings of this study indicate that out of 28 cases of differences in readings in  Yasin Surah , 22 words have no effect on the meaning and 6 words is effective in the sense that most of these cases are in the realm of morphological categories; It was also found that despite these differences, it does not have a significant effect on reading and understanding the content of the verses and has a good compatibility with the structures of the Arabic language.

  Keywords: Quran, difference of readings, semantic effect, Surah Yasin, readings of seven
 • Mohammd Mahdi Allahverdiha * Pages 303-328

  With the revelation of the first verses of the Quran by the Gabriel [= Holy Spirit] on the Prophet’s (P) heart and its reading [tilawat] and reciting [qira’at] by him for people of that time, he faced various attacks and suspicions on behalf of the pagans, Jews, Christians, etc. From the doubt concerning the possibility of revelation and its occurrence to accusing him of magic and being influenced by priests and regarding it mankind’s speech, etc., which the Quran itself has dealt with. This series continued until the recent centuries when Quran was attacked systematically by Orientalists under the guise of scientific research to prove the breach in the words of revelation or the distortion in the Quran and they have done several types of research in this regard. These activities have been done in the form of editing a lot of old books on the history of the Quran and differences in recitation [qira’t] or presenting academic theses or dissertations and parts of books or compilations. Due to differences in recitation [qira’t] in the Quran and due to the multiplicity of codices [masahif] and belief in multiple recitations [qira’at] on behalf of the Muslims, they have presented objections against the authenticity of the text of the Quran in some way, taking it as a sign against the stability and the originality of the text of the Quran. In this article, using a descriptive-analytical method, this claim has been criticized and reviewed.

  Keywords: Quran, Revelation, Quran words, Quran recitation, Orientalists