فهرست مطالب

کنکاش مدیریت و حسابداری - پیاپی 1 (تابستان 1400)

نشریه کنکاش مدیریت و حسابداری
پیاپی 1 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد اره کش سلماسی صفحات 1-18

   پیشرفت‌های اخیر در فناوری اطلاعات منجر به توسعه و گسترش سریع خدمات مالی جدید و نوآورانه شده است. این فناوری نوین مالی، فین تک (تکنومالی) نامیده می‌شود. فین تک ترکیب اصطلاحات مالی و تکنولوژی است؛ فین تک با افزایش شفاف‌سازی، کاهش هزینه‌ها، کاهش واسطه‌ها و دسترسی به اطلاعات، فرصت‌های جدیدی را برای توانمندسازی مردم به ارمغان می‌آورد. اکنون شرکت‌های فین تک، دامنه فعالیت خود را از طریق اینترنت و تلفن همراه مانند پرداخت‌های تلفن همراه و حواله و از طریق بانکداری آنلاین سنتی توسط شرکت‌های مالی تا خدمات مالی نوآورانه و متفاوت توسط ارایه‌دهندگان غیرمالی گسترش می‌دهند. اگرچه بسیاری از محققان معتقدند که فین تک می‌تواند آینده صنعت مالی را تغییر دهد، اما هنوز بر سر این مساله تردید وجود دارد. موانع اصلی پذیرش فین تک‌ها عبارت‌اند از: ریسک‌های مالی، ریسک‌های مقرراتی، امنیت و حفظ حریم خصوصی و عملیاتی. لذا با توجه به وجود مخاطرات و نگرانی‌ها در ادغام آن‌ها با بانکداری، مراحل و مزایای آن باید موردبررسی قرار گیرد. هدف این تحقیق بررسی فین تک‌ها و ارایه راهکارهای پیشنهادی جهت نظارت بر فین تک‌ها است. این تحقیق به روش توصیفی انجام‌گرفته و برای گردآوری داده‌ها و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده گردیده است. نتایج تحقیق به روش استنباطی نشان داد که فین تک‌ها دارای مزایا و معایبی هستند لذا از بین آن‌ها باید فین تک‌هایی انتخاب شوند که دارای مزایای بیشتر و خطرات کمتری برای نظام بانکداری باشند. در پایان راهکارهای نظارتی بر فین تک‌ها پیشنهاد گردیده است.

  کلیدواژگان: فین تک، بانکداری، خدمات مالی، فناوری اطلاعات، نظارت بر فین تک ها
 • زهرا بهرامی صفحات 19-45

  :این مقاله به بررسی تاثیر جریان های نقد عملیاتی بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شرکت های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 620 شرکت می باشند. نمونه آماری از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک (غربالگر) استفاده‌شده است. نمونه آماری بر اساس محدودیت هایی که اعمال گردیده تعداد 122 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز از طریق مراجعه به صورت‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی، گزارش‌های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از آخرین ویرایش های نرم‌افزارهای ره آورد نوین جمع‌آوری‌شده است. در پایان از آزمون های آماری میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی و استنباطی (آزمون جارک- برا، ضریب تعیین، آزمون فیشر، دوربین واتسون و آزمون رگرسیون چند متغیر) با استفاده از نرم افزار Eviews 7 استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بین جریان‌های نقدی عملیاتی و نسبت تغییرات در دارایی‌های نقدی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد اما بین جریان های نقدی عملیاتی و نسبت سرمایه‌گذاری شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد، بین جریان های نقدی عملیاتی و تقسیم سود شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد اما بین جریان های نقدی عملیاتی و تامین مالی خارجی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: جریان نقد عملیاتی، ساختار دارایی، سرمایه، شرکت های بورسی
 • اصغر اسدیان، محمدرضا صفری چاکری صفحات 46-69

  حسابداری برای پاسخگویی به نیازهای بشر ایجادشده و در طول تاریخ روش‌ها و استانداردهای مورداستفاده آن متناسب بازمان و نیاز جامعه در حال تغییر بوده است.از مهم‌ترین مواردی که محققین  در حوزه حسابداری  توجه  ویژه‌ای داشته‌اند پیش بینی آشفتگی و بحران‌های مالی شرکت‌ها بوده است. به همین دلیل طی سالیان اخیر الگوها و مدل‌های بسیاری جهت سنجش اعتباری معرفی‌شده است که با کمک داده‌های حسابداری از بروز آشفتگی‌های مالی جلوگیری کرده و بنوایند گسترش اعتباری را پیش‌بینی کند  اما  باید توجه کنیم که در کدام مورد از کدام مدل استفاده کنیم و در زمان استفاده از هر الگو از چه پارامترهایی جهت سنجش گسترش اعتباری استفاده کنیم بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه تاثیر مدل‌ها و الگوهای حسابداری بر سنجش گسترش اعتباری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، پیمایشی اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ابتدای سال 1393 تا انتهای سال 1398هست. از جامعه آماری  122 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شدند.. نتایج نشان داد نقدینگی، سودآوری، اهرم مالی، کارایی، جریان وجه نقد و اندازه شرکت بر گسترش اعتباری تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: اطلاعات حسابداری، گسترش اعتباری، جریان وجه نقد، اندازه شرکت
 • مریم مهدی دخت صفحات 70-86

  :هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برافزایش و کاهش انگیزه کارکنان (مطالعه موردی؛ کارکنان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد) می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ی کارکنان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد در سال 1400 می باشد که برابر با 137 نفر بوده است همچنین نمونه آماری نیز به‌صورت روش نمونه گیری کوکران تعداد 101 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که دارای 11 عامل کاهش انگیزه کارکنان و 11 عامل افزایش کارکنان است استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی، استنباطی ازجمله (ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن) با استفاده از نرم افزار Spss 26 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین 11 عامل تاثیرگذار در جهت افزایش انگیزه شغلی کارکنان، عامل شغل مناسب بر اساس دانش، مهارت، تجربه، علاقه با میانگین رتبه ای 15/2 به‌عنوان اولین و مهم‌ترین عامل افزایشی انگیزه انتخاب گردید. همچنین از بین 11 عامل تاثیرگذار در جهت کاهش انگیزه شغلی کارکنان، عامل تبعیض و بی‌عدالتی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد با میانگین رتبه ای 33/9 به‌عنوان اولین و مهم‌ترین عامل کاهشی انگیزه انتخاب گردید. همچنین نتایج نشان داد، عامل افزایش انگیزه شغلی با میانگین رتبه ای 53/1 به‌عنوان عامل اول و عامل کاهش انگیزه شغلی با میانگین رتبه ای 47/1 به‌عنوان عامل دوم از حیث اهمیت انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: افزایش در انگیزه، کاهش در انگیزه، شهرداری منطقه 1، شهرستان خرم آباد، کارکنان
 • جعفر کیالاشکی، داوود کیاکجوری، حامد باقری توستانی * صفحات 87-103

  در دنیایی که به‌شدت پیوسته و دارای ارتباطات قوی بین کشورهاست، اثرات طغیان ویروس کرونا (کووید 19) باعث کند شدن فعالیت‌های سازمان‌ها شده است. سازمان‌ها باید در این عرصه هرچه سریع‌تر خود را انعطاف داده و با شرایط غیرمنتظره پیش رو وفق دهند؛ که یکی از راه‌حل‌های آن خودکارآمدی کارکنان در شرایط دورکاری می‌باشد؛ بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی نقش خودکارآمدی در پذیرش دورکاری کارمندان است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و پیمایشی بوده و نمونه جامعه آماری با انجام نمونه گیری تصادفی و انتخاب 170 نفر از کارمندان فعال در ادارات کل غرب استان مازندران صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد بود. روایی پرسشنامه‌ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و واریانس) و آمار استنباطی (معادلات ساختاری) به کمک نرم‌افزارهای SPSS و PLS بود. یافته تحقیق نشان داد که خودکارآمدی کارکنان بر پذیرش دورکاری نقش معناداری دارد؛ باورهای خودکارآمدی فردی و جمعی، انتظار پیامدهای فردی و جمعی در پذیرش دورکاری کارکنان نقش معناداری داشتند نتایج نشان داد امروزه سازمان ها خودکارآمدی را به‌عنوان ابزار مهمی برای افزایش بهره‌وری و زنجیره ارزش سازمان می‌دانند. خودکارآمدی می‌تواند در بهبود عملکرد فردی و هم عملکرد سازمانی موثر باشد و بنابراین این امر برای متخصصان توسعه منابع انسانی بسیار مهم و ضروری است.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، دورکاری، منابع انسانی
 • فاطمه صدقی ثابت صفحات 104-122

  هدف اصلی پژوهش حاضر، تاثیر بررسی چالش‌های مربوط به‌نظام و توسعه بهسازی بر نوآوری تسهیل خدمات در مشتریان شعب بانک مسکن شهر رشت می‌باشد. تحقیق حاضر ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری و ازلحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک مسکن شهر رشت است که دارای معیارهای لازم برای استفاده از نظام و توسعه بهسازی از سوی بانک بوده‌اند. با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه (جامعه نامحدود) تعداد 220 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و به روش غیر احتمالی در دسترس تحت نمونه‌گیری قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز به‌منظور کسب یافته‌های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس 20 و لیزرل 54/8 انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که نظام و توسعه بهسازی بر نوآوری خدمات در مشتریان تاثیر مثبت و معنادار دارد. نتایج حاصل از تحقیق مبنایی برای ارایه پیشنهادات تحقیق در دو بخش پیشنهادات کاربردی در جهت ارتقا سیاست‌های استفاده از نظام و توسعه بهسازی به مدیران و سیاست‌گذاران عرصه بانکی و به‌طور مشخص بانک مسکن و نیز محققین آتی جهت تکمیل شکاف مطالعاتی و بسط و گسترش زمینه تحقیقاتی در عرصه نوآوری خدمات در مشتریان گردید.

  کلیدواژگان: نظام و توسعه بهسازی، نوآوری تسهیل خدمات، مشتریان، چالش نظام، بانک مسکن
 • امید سمیعی صفحات 123-149

  با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه لازم برای دستکاری سود به‌منظور حداکثر کردن منافع خود به‌خصوص زمانی که جریان‌های نقدی آزاد بالا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری پایین باشد برخوردار می‌باشند. مهم‌ترین هدف نظری این پژوهش بررسی تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود با توجه به نقش میانجیگری حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بود. برای بررسی این مهم از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 6 سال (1387 الی 1392) با استفاده از نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 118 شرکت انتخاب گردید. با توجه به نتایج آزمون، مبنی بر تاثیر منفی مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود، به فعالان بازار سرمایه، تصمیم‌گیرندگان، تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می‌شود در تحلیل طرح‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی و اوراق بهادار علاوه بر توجه به کمیت و کیفیت سود به میزان جریان وجوه نقد آزاد و فرصت‌های رشد شرکت، کارایی ساختار مالکیت در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی مازاد جریان وجوه نقد و اندازه شرکت نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند زیرا شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد پایینی دارند و درعین‌حال جریان وجوه نقد آزاد بالایی دارند با هزینه‌های نمایندگی بالایی مواجه هستند که این موضوع به‌نوبه خود باعث کاهش قابلیت پیش‌بینی سود می‌گردد.

  کلیدواژگان: جریان وجوه نقد آزاد، قابلیت پیش بینی پذیری سود، مالکیت نهادی
|
 • Mohammad Arekesh Salmasi Pages 1-18

  Recent advances in information technology have led to the rapid development and expansion of new and innovative financial services called financial technology (Fin Tech). Fin Tech is a combination of financial terms and technology. Fin Tech is an emerging and innovative phenomenon that has attracted public attention and growing investment. Fin Tech has opened up new opportunities to empower people by increasing transparency, reducing costs, reducing intermediaries and accessing information. Fin Tech companies are now expanding their reach through the internet and mobile, such as mobile payments and remittances, and through traditional online banking by financial companies to innovative and diverse financial services by non-financial providers. Although many scholars believe that Fin Tech can change the future of the financial industry, there is still doubt about it. The main obstacles to Fin Tech’s acceptance include financial, regulatory, security and operational risks. Consideration of risks and concerns, their integration into banking, its steps and benefits should be considered. The purpose of this study was to evaluate fintechs and propose solutions to monitor fintechs. This descriptive study was performed. A library method was used to collect research data and literature. Inferential research results show that fintechs have advantages and disadvantages, so fintechs should be selected which have more advantages and lower risks for banking

 • Zahra Bahrami Pages 19-45

  This article examines the impact of operating cash flows on the asset structure and capital of companies listed on the Tehran Stock Exchange. In the present study, the statistical population of manufacturing companies listed on the Tehran Stock Exchange is 620 companies. Statistical sampling Systematic sampling method (screening) was used. Statistical sample Based on the restrictions applied, 122 companies were selected as the sample. Due to the nature of this research, the library method has been used to collect the required information. The required data has been collected through references to financial statements, explanatory notes, weekly reports and stock exchange monthly and using the latest editions of modern savings software. At the end of the statistical tests of mean, mean, maximum, minimum, standard deviation, skewness and elongation and inferential (Jark-Bra test, coefficient of determination, Fisher test, Watson camera and multivariate regression test) using Eviews software 7 has been used. The results show that there is a significant relationship between operating cash flows and the ratio of changes in companies ‘cash assets, but there is no significant relationship between operating cash flows and companies’ investment ratios. The results also showed that there is no significant relationship between operating cash flows and corporate profits, but there is a significant relationship between operating cash flows and external financing of companies

 • Asghar Asadian, Mohammad Reza Safari Chakri Pages 46-69

  At a time when the stock market and OTC market has become one of the most important investment centers for individuals and most people are looking to invest in the stock market, researchers and scholars should conduct new research in this field so that investors with knowledge and  Take more confidence in investing, and also companies, by studying the practical results of this research, are more willing to supplement the shortcomings and offer their company stock in the stock market. This study examines whether the relationship between a share and the market (beta coefficient)  And is there an impact on stock output or not, and also does accounting beta have more power to predict stock returns in Iran than market beta? In order to test the hypothesis of research the Pearson Correlation Coefficient have been used. Conclusions show that the Return of Companies’ stock is influenced by Accounting Beta and Market Beta Also Accounting Beta have increasing informational Content in Comparison with market Beta in Predicting stock Return.

  Keywords: Accounting information, credit expansion, cash flow, company size
 • Maryam Mehdi Dokht Pages 70-86

  The main purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the increase and decrease of employee motivation (Case study; employees of the municipality of Region 1 of Khorramabad city). The statistical population includes all employees of the municipality of region 1 of Khorramabad city in 1400, which was equal to 137 people. Also, a statistical sample of 101 people was considered as Cochran sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data, which has 11 factors of reducing employee motivation and 11 factors of increasing employees. Descriptive and inferential statistical methods (Pearson correlation coefficient, sample score and Friedman ranking test) are used to analyze the data using Spss 26 software. The results show that among 11 influential factors in order to increase employees’ job motivation, the appropriate job factor based on knowledge, skills, experience, interest with an average rank of 2.15 was selected as the first and most important factor to increase motivation. Also, among 11 influential factors to reduce job motivation of employees, the factor of discrimination and injustice in the payroll system with an average rank of 9.33 was selected as the first and most important factor to reduce motivation. The results also showed that the factor of increasing job motivation with an average rank of 1.53 was selected as the first factor and the factor of decreasing job motivation with an average rank of 1.47 was selected as the second factor in terms of importance.

  Keywords: increase in motivation, decrease in motivation, District 1 Municipality, Khorramabad County, staff
 • Jafar Kialashki, Davood Kiakjouri, Hamed Bagheri Tostani Pages 87-103

  In a world that is highly connected and has strong connections between countries, the effects of the Corona virus outbreak (Covid 19) have slowed down the activities of organizations. Organizations need to be flexible in this area as soon as possible and adapt to the unexpected conditions ahead; One of the solutions is the self-efficacy of employees in teleworking conditions; Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of self-efficacy in accepting telecommuting of employees. The research method in this study was descriptive and survey and the statistical population was sampled by random sampling and selection of 170 active employees in the western departments of Mazandaran province. The data collection tool was a standard questionnaire. The validity of the questionnaires was confirmed by confirmatory factor analysis and their reliability was confirmed by Cronbach’s alpha test. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation and variance) and inferential statistics (structural equations) using SPSS and PLS software. Findings showed that employee self-efficacy has a significant role on telecommuting acceptance; Beliefs of individual and collective self-efficacy, expectation of individual and collective consequences played a significant role in accepting telecommuting of employees. The results showed that today organizations consider self-efficacy as an important tool to increase productivity and value chain of the organization. Self-efficacy can be effective in improving both individual and organizational performance, and therefore this is very important and necessary for human resource development professionals.

  Keywords: self-efficacy, telework, human resources