فهرست مطالب

آفات و بیماریهای گیاهی - سال هشتاد و نهم شماره 1 (شهریور 1400)
 • سال هشتاد و نهم شماره 1 (شهریور 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/07/03
 • تعداد عناوین: 17
|
 • آرزو ربانی، مسعود حکیمی تبار*، علی درخشان شادمهری، حسین میرزایی مقدم صفحات 1-13
  لوبیا چشم بلبلی در سطح وسیعی از جهان کشت شده و به عنوان یک منبع تغذیه مهم مصرف می شود. کنه تارتن Tetranychus urticae  از مهم ترین آفات لوبیا است. در این تحقیق اجرای بهینه سازی مصرف کنه کش ها با طرح مرکب مرکزی، CCD. و روش آماری سطح پاسخ، RSM. به کمک نرم افزار Design Expert 7.00  به منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی و بررسی بهترین شرایط بیشینه مرگ و میرکنه های ماده کامل انجام شد. متغیرهای ورودی فرآیند در محدوده دما 30-25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 65-55 درصد و دزهای مصرفی، 1260-200، 2300-900، 2330-69 میکرولیتر بر لیتر. به ترتیب برای کنه کش های فن پیروکسی میت، پروپارژیت، فنازاکویین در نظر گرفته شد. از روش دیسک برگ لوبیا چشم بلبلی برای آزمایش های زیست سنجی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس موید معنادار بودن مدل خطی و فاکتورهای دز مصرفی و رطوبت نسبی به لحاظ آماری با بهترین نقطه بیشینه مرگ و میر کنه های ماده کامل کنه کش فن پیروکسی میت در 03/57 درصد H: وml /1000 ml  H2O 14/1045 D:حدود 22 درصد M: و معنادار بودن مدل درجه دوم 2FI، اثرات متقابل دما و رطوبت نسبی برای کنه کش پروپارژیت با کمترین دز مصرفی، ºC01/26T: و 97/ 62 درصد  H:، حدود 16درصد M: و معنادار بودن مدل خطی توام با فاکتور رطوبت نسبی برای استفاده از کنه کش فنازاکویین با بهترین نقطه بیشینه مرگ و میر کنه های ماده کامل در نقاط 97/62 درصد H: ، ml /1000 ml H2O30/527D:، حدود 9 درصد : M است که مطلوب ترین شرایط برای استفاده از سه کنه کش فوق الذکر است.
  کلیدواژگان: روش آماری سطح پاسخ، طرح مرکب مرکزی، لوبیا چشم بلبلی، نقطه بهینه
 • شریعه رستمی، نادر حسن زاده*، سعیده رجایی، علیرضا گلنراقی، رضا عزیزی نژاد صفحات 2-16

  بیماری بلایت باکتریایی لوبیا یکی از مخرب ترین بیماری در زراعت های لوبیا در سراسر جهان است. تعداد 105 نمونه از گیاهان وحشی تیره لگومینوز شامل Astragalus ovinus، Vicia villosa و Vicia lutea که فاقد علایم آشکار بیماری بودند از جنگل های زاگرس ایران جمع آوری و تعداد 36 جدایه باکتریایی جداسازی شدند. بر پایه برخی صفات مانند توانایی حل نمودن فسفات، فعالیت پروتیازی، تولید اکسین و سیانید هیدروژن و نیز قابلیت آنتاگونیستی، سه اندوفیت برتر از بین آن ها انتخاب و با انجام آزمون های فنوتیپی و تکثیر ژن 16S rDNA، یک سویه Pseudomonas fluorescens  و دو سویه از گونه های جنسBacillus  شناسایی شدند. هر سه سویه موجب افزایش معنی دار رشد گیاهان لوبیای آلوده در سطح پنج درصد و کاهش بیش از 70 درصد بیماری گردیدند. این اولین گزارش از وجود و قابلیت های باکتری های اندوفیت از گیاهان وحشی لگومینوز در جنگل های زاگرس ایران می باشد.

  کلیدواژگان: باکتری های اندوفیت، بلایت لوبیا، جنگل های زاگرس، کنترل بیولوژیکی، لگوم های وحشی
 • مسعود لطیفیان*، عبدالنبی باقری، مجید امانی، مهدی ناصری، ابراهیم سابکی، رحیم خادمی، هادی زهدی صفحات 15-26

  شب پره میوه خوار خرما، Batrachedra amydraula ، از مهم ترین آفات میوه نارس خرما می باشد. در این پژوهش، استاندارد سازی روش نمونه برداری طبقه ای با هدف انتخاب واحد و تعداد مناسب، همچنین تعیین الگوی پراکنش جمعیت آفت در آشیان اکولوژیکی اختصاصی و برازش مدل نمونه برداری پیاپی روی شش رقم نخل خرمای تجاری در پنج استان خرماخیز کشور بررسی شد. نمونه برداری از اوخراسفند تا اوایل شهریور به فاصله هر 10 روز یک بار تکرار شد. الگوی پراکنش کرم میوه خوار خرما با استفاده از شاخص های غیرکپه ای بودن، قانون تیلور، شاخص میانگین انبوهی، کپه ای بودن و آیواوو محاسبه شد. نتایج نشان داد که دامنه میانگین تراکم جمعیت از 304/3 (رقم سایر) تا 804/0 (رقم ربی) در 20 عدد میوه متغیر بود. بر اساس قانون نمایی تیلور، پراکنش این آفت در نخلستان تجمعی بود. با افزایش تراکم لارو، اندازه نمونه کاهش یافت. روند کاهش در ارقام مختلف متفاوت بود به طوری که در ارقام سایر (75/0) و کبکاب (26/0) به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد نمونه مشاهد شد. بر اساس نتایج این پژوهش، روش نمونه برداری پیاپی اندازه نمونه را نسبت به مدل نمونه برداری طبقه ای بین 3 تا 16 برابر کاهش دهد.

  کلیدواژگان: الگوی پراکنش جمعیت، کرم میوه خوار خرما، مدل نمونه برداری پیاپی
 • شعبانعلی مافی پاشا کلایی* صفحات 17-24

  مگس میوه مدیترانه ای یکی از مخرب ترین آفات میوه مرکبات در استان مازندران است. مطالعه ارزیابی شکار انبوه بر پایه جلب کننده های جنس نر و ماده مگس میوه، در باغات نارنگی انشو زودرس (1 هکتار) با تعدادی از درختان انجیر، خرمالو و انار و باغ شاهد (5/0 هکتار)، با استفاده از تله تفری تراپ با ماده جلب کننده تغذیه ای سرالور (شکار حشره ماده) و تله جکسن با ماده جلب کننده جنسی تری مدلور(شکار حشره نر) در دو سال پیاپی انجام شد. در مجموع تعداد 93 عدد تله روی یک سوم از درختان باغ نصب شد. تله ها در ارتفاع 2-5/1 متر از سطح زمین، اندکی در سایه انداز درختان نصب شدند. به ازای هر تله جکسن، سه تله تفری تراپ در باغ نصب شد. پایش حشرات کامل مگس میوه در باغات تیمار شده و شاهد با استفاده از دو عدد تله دلتا انجام شد. مایع سرالور تله تفری تراپ و تری مدلور تله جکسن به ترتیب هر دو هفته و دو ماه تعویض شدند. ارزیابی شکار انبوه با بازرسی تصادفی هفتگی از تعداد 100 عدد میوه از شهریور تا آبان انجام شد. در مدت مطالعه، تعداد 35010 و 4333 عدد حشره ماده و نر توسط تله ها شکار شدند. آنالیز داده ها نشان داد که اختلاف معنی داری بین درصد میوه های آلوده در باغ شاهد و تیمار شده وجود داشت. کنترل آفت در باغ تیمار شده با ترکیب جلب کننده ی نر و ماده بسیار رضایت بخش بود و خسارت میوه در باغ تیمار شده کمتر از 5/0 درصد در مقایسه با باغ شاهد (40 درصد) بود.

  کلیدواژگان: تله تفری تراپ، تله جکسن، شکار انبوه، مازندران، مگس میوه
 • مسعود لطیفیان، یدالله خواجه زاده، رضا دامغانی، مهران غزوی*، رویا ارباب تفتی، هادی زهدی، محمدجواد عصاری صفحات 25-33

  Cultural control is one of the oldest methods for date palm insect pests’ management. To elucidate the role of Culturalکنترل زراعی یکی از قدیمی ترین روش ها برای مدیریت حشرات آفات است. برای بررسی نقش فعالیت های زراعی در نوسانات جمعیت زنجرک Ommatissus lybicus ، تعداد 12، 19و 29 نخلستان به ترتیب در شهرستان های آبادان، بهبهان و بم انتخاب شدند. نمونه برداری با استفاده از روش تصادفی خوشه ای انجام شد. تراکم جمعیت با استفاده از نمونه گیری از برگ و تله کارت زرد تخمین زده شد. شاخص های انجام فعالیت های مدیریتی زراعی با مشاهدات مستقیم و مصاحبه با نخل داران و کارشناسان خدمات ترویجی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که کارایی عوامل مدیریتی زراعی در کاهش جمعیت زنجرک خرما از تاثیر مختلفی برخوردار بود، به طوری که الگوی کشت شامل فاصله کشت و میانه کاری، مدیریت تغذیه و سایر فعالیت ها از جمله هرس برگ، حذف پاجوش و کنترل شیمیایی در کاهش جمعیت موثر بودند.

  کلیدواژگان: خرما، زنجرک، کنترل آفات، مدیریت زراعی
 • وحیده مهدوی*، احمد حیدری صفحات 27-36
  سمیت ناخالصی های یک آفت کش حتی در غلظت های بسیار اندک، در برخی موارد ممکن است معادل ماده موثره آفت کش یا بیشتر از آن باشد. این سمیت می تواند برای مصرف کننده محصولات کشاورزی و همچنین محیط زیست خطرناک باشد. بنابراین کنترل این ناخالصی ها در تکنیکال آفت کش ها بسیار مهم است. بر این اساس در این تحقیق درصد خلوص تکنیکال کلرپایریفوس و همچنین میزان دو ناخالصی مهم آن شامل سولفوتپ و 3 و5 و6- تری کلروپیریدینول یا TCP بررسی شد. بدین منظور از تکنیکال کلرپایریفوس متعلق به  31 شرکت فرمولاتور به صورت تصادفی نمونه برداری و آنالیز شد. برای آنالیز از دستگاه LC-MS/MS مجهز به آنالایزر چهار قطبی سه گانه استفاده شد.‏ نتایج نشان داد، 4/6 درصد از نمونه های تکنیکال حاوی ماده موثره کمتر از مقدار حد مجاز بودند. در 7/9 درصد از نمونه ها مقدار سولفوتپ بیشتر از مقدار مجاز توصیه شده FAO بود و در بیش از 2/32 درصد از نمونه ها مقدار TCP بیشتر از حد مجاز بود. نتایج این تحقیق نشان داد تامین تکنیکال آفتکش ها از منابع معتبر و بررسی میزان ناخالصی ها آن ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و باید در مراحل کنترل کیفی آنها مورد توجه جدی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: 3 و5 و6- تری کلروپیریدینول(TCP)، سولفوتپ، طیف سنج جرمی، کلرپایریفوس
 • علی اکبر کیهانیان*، محمدرضا عباسی مژدهی صفحات 37-49

  مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae) آفت کلیدی زیتون در استان های گیلان، قزوین و زنجان است. در این پژوهش نوسانات فصلی و بیواکولوژی جمعیت باغ های زیتون ,و میزان آلودگی یاغات زیتون در منطقه طارم سفلی طی سال های 95-1393 بررسی شد.  نوسانات جمعیت حشرات کامل با استفاده از تله های فرومون (کارت های زرد چسبنده) و روند رشدی آفت و درصد آلودگی میوه ها، با نمونه برداری از میوه ها انجام شد. براساس نتایج، حشرات کامل در تمام طول سال شکار شدند ولی تراکم آنها در زمان های مختلف بسته به شرایط آب و هوایی متفاوت و دارای 3 تا 4 نسل هم پوشان در سال بود. مراحل نابالغ آفت از اواخر خرداد و شروع تخم گذاری حشرات ماده روی میوه ها در اواخر بهار و اوایل تابستان، هم زمان با سخت شدن هسته زیتون مشاهده شد. این وضعیت بیانگر شروع اولین نسل مگس زیتون بود. نسل دوم آفت از اواخر مرداد تا اواخر شهریور و نسل سوم در اوایل مهر شروع شد. میانگین درصد آلودگی در کلج و قوشچی، در این سه سال، به ترتیب 34/2، 1/5، 7/4، 2/6، 7/8 و 3/21 ثبت گردید.

  کلیدواژگان: اکولوژی، بیولوژی، مگس میوه زیتون، نوسانات جمعیت
 • وحید نادری، نفیسه پورجواد* صفحات 51-63
  فراوانی تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis همراه با فراوانی تریپس پیاز Thrips tabaci در گلخانه های گوجه فرنگی، خیار، آلسترومریا، رز و ژربرا در شهرستان اصفهان، با نمونه برداری هفتگی از آذر 1397 تا اردیبهشت 1398 بررسی شد. همچنین توان رقابتی این دو گونه روی گیاه خیار، با محاسبه پراسنجه های جدول زندگی-باروری آنها در دو دمای مختلف و اندازه گیری تراکم هر گونه با گذشت زمان با تراکم های مختلف اولیه مقایسه شد. نتایج نشان داد که در گلخانه ها همواره جمعیت تریپس غربی گل نسبت به تریپس پیاز بیشتر بود. پراسنجه های جدول زندگی باروری نشان داد که افزایش دما باعث افزایش جمعیت تریپس غربی گل می شود. در دمای 25 درجه سلسیوس نرخ ذاتی افزایش جمعیت (17/0 بر روز) و نرخ خالص تولید مثل (51 پوره) تریپس پیاز بالاتر از تریپس غربی گل بود و در دمای 27 درجه سلسیوس تریپس غربی گل دارای نرخ ذاتی افزایش جمعیت (18/0 بر روز) و نرخ خالص تولید مثل (45 پوره) بالاتری نسبت به تریپس پیاز می باشد. همچنین ارزش رقابت درون گونه ای برای تریس پیاز و تریپس غربی گل به ترتیب 34/0 و 14/0 بود که نشان می دهد رشد جمعیت تریپس پیاز تحت تاثیر رقابت درون گونه ای قرار می گیرد و تریپس غربی گل در رقابت بین گونه ای موفق تر عمل می کند.
  کلیدواژگان: تریپس پیاز، تریپس غربی گل، رقابت درون گونه ای، نرخ ذاتی افزایش جمعیت
 • سید مظفر منصوری*، ناهید مهنی، محسن مهرپرور، محمدرضا لشکری، بهرام ناصری صفحات 65-74
  عکس العمل فیزیولوژیک تغذیه کرم قوزه پنبه از طریق ارزیابی شاخص های تغذیه ای و فعالیت آنزیمی لاروهای پرورش یافته روی ارقام مختلف گیاه کلزا بررسی شد. در این پژوهش از سه رقم کلزا شامل، Sarigol، Rgs003 و Slm046، استفاده شد. گیاهان مورد آزمایش تحت سه تیمار کود اوره (معادل 120، 240 و 360 کیلوگرم در هکتار) در سه مرحله در طول دوران رویشی قرار گرفتند. شاخص های تغذیه ای کرم قوزه پنبه روی ارقام مختلف کلزا با استفاده از فرمول های ارایه شده توسط والدبایور محاسبه شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان پروتئین کل برگ در سه رقم کلزا با افزایش مقدار ازت مصرفی، به طور معنی داری افزایش یافت. نتایج نشان داد که در کلیه شاخص های تغذیه ای محاسبه شده کمترین و بیشترین مقدار به ترتیب در لاروهای پرورش یافته روی برگ گیاهان شاهد و گیاهان تیمار شده با 360 کیلوگرم در هکتار کود ازته بود و تفاوت معنی داری بین شاخص های مذکور بین لاروهای تغذیه شده با تیمارهای 120 و 240 کیلوگرم در هکتار کود ازته وجود نداشت. مشابه این نتایج در مورد میزان فعالیت پروتیازی گوارشی لارو کرم قوزه پنبه نیز صادق بود.
  کلیدواژگان: ازت، شاخص های تغذیه ای، فعالیت آنزیمی، کرم قوزه پنبه
 • آرمان آوند فقیه*، عزیز شیخی گرجان، عبدالنبی باقری، مجید عسکری سیاهویی، مریم فامیل صفحات 75-94
  بروز مقاومت در جمعیت های کرم میوه گوجه فرنگی در برابر آفت کش ها و میزبان های تراریخته به کرات گزارش شده است. از این رو توسعه روش های جایگزین کنترل این آفت ضروری است. این تحقیق با هدف ارزیابی اثر جلب کنندگی و کشندگی فرآورده Noctovi®، حاوی مواد فرار گیاهی جلب کننده برای کنترل Helicoverpa armigera انجام شد، علاوه بر این به منظور سنجش کارآیی آن درروش جلب برای کنترل خسارت آفت در مزارع گوجه فرنگی، با استفاده از تله های دلتا به میزان یک لیتر در هکتار مخلوط با پرمترین، حاوی پنج میلی لیتر ماده موثر و یا تیودیکارب حاوی هفت میلی لیتر ماده موثر روی ردیف های میانی بوته های گوجه فرنگی قبل از غروب آفتاب محلول پاشی شد. درصد گوجه فرنگی های آلوده در تیمارهای جذب و کشتن، کاربرد آفتکش و شاهد با روش آماری مقایسه شد. نتایج نشان داد که Noctovi® پروانه ماده بارور و نرهای H. armigera را جلب نموده و میانگین درصد آلودگی میوه ها در تیمارهای جلب و کشتن، کنترل شیمیایی و شاهد (بدون کنترل شیمیایی) به ترتیب 18/0 ± 91/2، 24/0 ± 68/4 و 28/0 ± 14/5 بود، که تفاوت معنی دار داشتند و آلودگی در تیمار جلب و کشتن به طور معنی دار کمتر از تیمار کنترل شیمیایی و شاهد بود، خسارت در تیمار کنترل شیمیایی نیز کمتر از شاهد بود.
  کلیدواژگان: جلب کننده، جلب و کشتن، مواد فرار گیاهی، نوکتوئیده، Noctovi®
 • فرنوش نوری زاده، زریر سعیدی*، حمید قاجاریه صفحات 95-101
  شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (Linnaeus) یکی از آفات مهم مزارع کلزا در کشور می باشد که به اندام های مختلف گیاه نظیر برگ، ساقه، گل و غلاف خسارت می زند. در این پروژه پنج رقم کلزا شامل (اکاپی، لیکورد، طلایه، مودنا و تسیلو) و دو هیبرید Hyola308, Hyola401)) جهت بررسی ویژگی های زیستی و تولیدمثلی شته مومی کلم روی آن ها در شرایط گلخانه ای با دمای 2±20 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±50 درصد، و دوره نوری 8 : 16 ساعت (تاریکی: روشنایی) بررسی شد .با محاسبه مقادیر پارامترهای رشدی شته مومی کلم روی ارقام و هیبریدهای مختلف کلزا در شرایط گلخانه مشاهده شد که هیبریدهای Hyola401  و Hyola308  با داشتن نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)  بالاتر و طول دوره پورگی کوتاه تر در مقایسه با سایر ارقام، میزبان های مناسبی برای افزایش جمعیت آفت بودند. در حالی که ارقام اکاپی، طلایه و تسیلو با داشتن rm کمتر و طول دوره پورگی بیشتر، میزبان های نامناسبی جهت فعالیت های زیستی و تولیدمثلی آفت در شرایط گلخانه بودند و برای استفاده در برنامه مدیریت کنترل تلفیقی توصیه می شوند.
  کلیدواژگان: تولیدمثل، رشد و نمو، شته مومی کلم، کلزا، نرخ ذاتی ازدیاد جمعیت
 • سمیه رنجبر*، حسین اللهیاری، خلیل طالبی جهرمی، احمد حیدری صفحات 103-115

  سختی و اسیدیته از ویژگی های مهم آب هستند که می توانند بر کارایی آفت کش ها تاثیر بگذارند. اثر سختی و اسیدیته آب بر کارایی حشره کش ها روی پوره سن دوم سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci با استفاده از روش غوطه وری برگ تعیین شد. در آزمایش اول حشره کش های مالاتیون، استامی پرید و اسپیرومسیفن در نمونه های آب چاه های آبیاری در سه سطح سختی 1869، 645 و 265 میلی گرم بر لیتر، آب استاندارد و دیونیزه برای زیست سنجی استفاده شد. در آزمایش دیگری تاثیر 4 سطح اسیدیته 4، 6، 7 و 9 بر سمیت سه حشره کش فوق بررسی شد. با افزایش سختی آب کارایی حشره کش های آزمایشی کاهش یافت. مقادیر LC50 نشان داد سمیت مالاتیون، استامی پرید و اسپیرومسیفن در آب سخت (1869 میلی گرم بر لیتر) به ترتیب 40، 157 و 84 برابر کمتر از آب دیونیزه بود. همچنین کارایی مالاتیون، استامی پرید و اسپیرومسیفن در آب با سختی 645 میلی گرم بر لیتر نیز به ترتیب 13، 65 و 39 بار نسبت به آب دیونیزه کمتر بود. آفت کش ها در اسیدیته 9 در مقایسه با سایر سطوح سمیت کمتری داشتند. مالاتیون در آب با اسیدیته 6 و 7 به ترتیب 41/11 و 16/7 برابر کارایی مطلوب تری از اسیدیته 9 داشت. عملکرد استامی پرید در اسیدیته 7 و 6 به ترتیب 72/10 و 89/5 بار بهتر از اسیدیته 9 بود. سمیت اسپیرومسیفن در اسیدیته 7 و 6، به ترتیب 51/5 و 82/3 برابر بیشتر از 9 بود. به طورکلی کارایی حشره کش ها در سطوح سختی بالای 265 میلی گرم بر لیتر و اسیدیته قلیایی کاهش یافت.

  کلیدواژگان: آب سخت، اسیدیته، کارایی آفت کش
 • زهرا مجدطاهری، زهرا تنهامعافی*، کیومرث نظری، خلیل زینلی نژاد، فرشاد رخشنده رو، عبدالفتاح عامر دبابات صفحات 117-123

  نماتد سیستی غلات، Heterodera filipjevi، دارای دیاپوز اجباری در چرخه زندگی و در مرحله تخم است. در این بررسی تاثیر تیمارهای دمایی 5، 10، 15، 15+5، 20 و 25 درجه سلسیوس به مدت 12 هفته، روی میزان تفریخ تخم در سیست های نماتد سیستی H. filipjevi بررسی شد. دمای 15+5 درجه سلسیوس با میانگین میزان تفریخ 88 درصد بیشترین و دمای 25 درجه سلسیوس با میانگین 1/1 درصد کمترین تاثیر را روی میزان خروج لاروها نشان داد. میزان تفریخ از هفته ششم و هفتم در دماهایی که حداکثر خروج لارو را داشتند به طور معنی داری افزایش یافت و سپس از هفته هشتم به بعد کاهش نشان داد. بنابراین شکسته شدن دیاپوز در جمعیت ایرانیH. filipjevi ، نیاز به یک دوره شش هفته ای دمای 5 درجه سلسیوس دارد تا حداکثر تفریخ در دمای 15 درجه سلسیوس رخ دهد. همچنین با افزایش دما میزان تفریخ کاهش می‏یابد.

  کلیدواژگان: تفریخ تخم، دما، نماتد سیستی غلات، Heterodera filipjevi
 • مسعود اربابی*، مجتبی خانی، کسرا شریفی واشفانی صفحات 125-126

  کنه سیکلامن (Phytonemus pallidus (Banks)) اولین بار درسال 1898 میلادی از نیویورک (Banks, 1901). تا کنون فعالیت این کنه در اغلب کشت های توت فرنگی از امریکا، کشورهای امریکای جنوبی، ژاپن، تایوان، جمهوری کره، آفریقایی جنوبی، اروپا ازجمله هلند وترکیه گزارش شده و خسارت آن روی گیاهان پنجه مریم، بنفشه آفریقایی، بگونیا، ژربرا، داودی، شمعدانی عطری، گل گشواره، زبان درقفا،گل اطلسی و گل میمون گزارش شده است (Denmark, 2016). ورود این کنه به ایران منشاء خارجی دارد و در ابتدا از روی ارقام پاروس، کویین الیزا، کردستان، اروماس، کاماروسا، سلوا از مزارع توت فرنگی کردستان در سال 1395 گزارش شد (Kamangar et al., 2016). همچنین دامنه میزبانی این کنه روی علف های هرز نقره ای، غربیلک، هفت بند، تاج خروس، بارهنگ، پیرگیاه،سیزاب و پنیرک از استان کردستان در سال 1395 مشاهده شده است (Mansour Ghazi, 2018). در گلخانه های توت فرنگی منطقه هشتگرد، (استان البرز) اولین بار خسارت شدید کنه سیکلامن روی ارقام سابرینا و کاماروسا در پاییز-1398 و در شرایط دمای 16 الی 22 درجه سلسیوس ورطوبت بیش از 70 درصد مشاهده شد. این کنه دارای مراحل زیستی تخم، لارو، شفیرگی، نر و ماده می باشد. شکل ظاهری پای چهارم در تفکیک کنه نر وماده بسیار مهم است. به طوری که بند انتهایی پنجه و ساق درکنه ماده باهم ادغام شده و دارای یک جفت موی بلند وکوتاه و کنه نر دارای ناخن قوی روی پنجه پای چهارم می باشد و از آن برای تصاحب و حمل مرحله شفیرگی کنه ماده و جفت گیری استفاده می کند. رنگ لارو و شفیرگی (pharate female) کنه سفید، و رنگ ماده ونر بالغ کنه سیکلامن زرد تا کهربایی است. خسارت آن از طریق تزریق بزاق سمی روی برگ های جوان و تازه روییده، ساقه،کاسبرگ گل سبب عدم تشکیل میوه، کاهش رشد تا خشک شدن کامل بوته های توت فرنگی آسیب دیده می شود. تا حدودی این علایم شبیه به علایم خسارت بیماری فیتوپلاسمی می باشد. نتایج تاثیر دوگونه کنه شکارگر (Neoseiulus californicus McGroger), N. cucumeris (Oudemans)) ازکنه های فیتوزیییده برای کنترل بیولوژیک آن، تا 76 درصد موفق اعلام می شود (Easterbrook et al., 2001). بیشتر علایم خسارت کنه سیکلامن روی ارقام تجاری سابرینا و کاماروسا بوته های توت فرنگی گلخانه ای درامتداد انتقال باد گرم یا اطراف سیستم گرمایشی در منطقه هشتگرد مشاهده شد. در حال حاضر تنها روش بازدارنده از خسارت کنه سیکلامن روی بوته های توت فرنگی استفاده از کنه کش ها می باشد. با استفاده از نشاء های سالم توت فرنگی برای کشت گلخانه، تا حد زیادی از گسترش و شدت خسارت کنه سیکلامن در مراحل رشدی بوته های توت فرنگی جلوگیری می شود.

  کلیدواژگان: کنه سیکلامن، خسارت، توت فرنگی، گلخانه
 • محمدرضا نعمت اللهی*، احمد حیدریان، هاشم کمالی، حسن الماسی صفحات 127-128

  عارضه زنگار میوه یکی از عوامل مهم است که سبب عدم بازارپسندی میوه سیب (Malus × domestica Borkh.) می شود. بیشترین میزان زنگار میوه در منطقه سمیرم به صورت زنگار حفره دم میوه می باشد که همراهی قارچ مخمرمانند Aureobasidium sp. با این عارضه به عنوان یکی از عوامل آن گزارش شده است (Heidarian et al., 2020). عامل دیگر زنگار میوه سیب، کنه زنگار سیبAculus schelchtendali Nalepa (Acari: Eriophyidae) است (Easterbrook and Fuller, 1986). در جریان بررسی عوامل مولد زنگار میوه طی سال های 1396 و 1397، در منطقه مذکور به نمونه هایی از میوه های زنگار زده رقم میراکل برخورد شد که علایم آن شبیه کنه زنگار سیب بود. رقم میراکل یکی از ارقام سیب است که در سال های اخیر وارد کشور شده و بواسطه ارزش صادراتی کشت آن درحال توسعه است. نمونه های برگ و میوه آلوده جمع آوری و در آزمایشگاه با علایم خسارت کنه زنگار سیب مقایسه وپس از شفاف سازی کنه ها، اسلاید میکروسکوپی آن ها تهیه شد. نمونه کنه توسط نگارنده سوم تحت نام Aculus schlechtendali Nalepa (Acari: Eriophyidae) شناسایی شد. در ایران کنه زنگار سیب روی برگ سیب ابتدا توسط Sadeghi Nameghi (1995) از مشهد گزارش شده است، اما این اولین گزارش از کنه مذکور به عنوان عامل زنگار میوه سیب در ایران می باشد. بررسی میوه های آلوده نشان داد که خسارت این آفت به صورت زنگار در جام گل ظاهر شده و به تدریج کل سطح میوه را دردرجات مختلف می پوشاند. علاوه بر این، تغذیه این کنه در سطح زیرین برگ ها سبب قهوه ای شدن برگ ها در تابستان می شود (شکل 1). به طورکلی شدت خسارت و زنگار میوه ناشی از کنه زنگار سیب به تراکم جمعیت کنه، نوع رقم و سن گیاه بستگی دارد (Easterbrook and Fuller, 1986). در این تحقیق خسارت کنه زنگار سیب فقط روی رقم میراکل یافت شد. با توجه به این که این رقم در سطح کشور در برخی باغات سیب درحال توسعه می باشد، لازم است در خصوص احتمال افزایش تراکم جمعیت کنه زنگار سیب روی این رقم دقت کافی مبذول شود، زیرا که این کنه علاوه بر خسارت مستقیم، به واسطه بروز زنگار میوه بازارپسندی این رقم صادراتی را کاهش خواهد داد.

  کلیدواژگان: زنگار میوه، کنه زنگار سیب، میراکل، Eriophyidae، Aculus schlechtendali
 • محبوبه شریفی*، علیرضا رجائی، اسماعیل خمر، کورش قادری صفحات 129-130

  توت فرنگی یکی از مهم ترین ریز میوه های مناطق معتدله است که در دهه های اخیر در زمره تولیدات مهم و تجاری قرار گرفته است. استان گلستان پس از کردستان و مازندران سومین استان تولیدکننده توت فرنگی در کشور است (Ahmadi et al., 2018). کرم برگ خوار پنبه، Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)، آفت بسیار پلی فاژی است که طیف وسیعی از محصولات زراعی را مورد حمله قرار می دهد (Lanzoni et al., 2012). تخم شب پره به رنگ زرد متمایل به سفید، به شکل کروی، تا اندازه ای مسطح با قطر 6/0 میلی متر است. تخم ها توسط فلس های مومانند دربر گرفته شده اند. لاروها هنگام تفریخ به طول 3-2 میلی متر، دارای بدن سفید و سر سیاه هستند و با چشم غیر مسلح به خوبی دیده نمی شوند. بدن لارو بدون مو، استوانه ای شکل، و رنگ بدن لارو از خاکستری مایل به سیاه تا سبز تیره، قهوه ای مایل به قرمز یا زرد مایل به سفید متغیر است. در طرفین بدن نوارهای طولی تیره و روشنی وجود دارند و در سطح پشتی هر یک از بندهای قفسه سینه و شکم (به غیر از بند اول قفسه سینه) دو لکه سیاه تقریبا هلالی شکل که به طرف پهلوها قرار گرفته اند، وجود دارند. این آفت دارای 6-5 سن لاروی است و طول آخرین سن لاروی 45-40 میلی متر است. شفیره استوانه ای شکل، به طول 20-14 میلی متر و عرض 5 میلی متر و انتهای شکم به دو قلاب قوی راست ختم می شود. در ابتدا به رنگ سبز با شکم قرمز و پس از چند ساعت به رنگ قهوه ایی مایل به قرمز تیره در می آید. طول بدن در حشره کامل 20-15 میلی متر و عرض بدن با بال های باز حدود 38-30 میلی متر است. رنگ عمومی بدن قهوه ای-خاکستری، بال جلو قهوه ای مایل به خاکستری با خطوط کم رنگ در امتداد رگبال ها، بال عقب سفید مایل به خاکستری، با حالت رنگین کمانی و دارای حاشیه خاکستری است (Pinhey, 1975). با توجه به منابع موجود، لاروهایS. littoralis برای اولین بار در استان گلستان روی گیاه توت فرنگی مشاهده می شوند.در مراحل اولیه خسارت، لاروهای جوان نقاط کوچکی از سطح زیرین برگ را مورد تغذیه قرار می دهند. لاروهای سنین مسن تر، سوراخ های بزرگی را در برگ ایجاد می کند یا برگ ها را کاملا می خورند یا به شاخه های جوان، جوانه های جوان و قسمت های برهنه ساقه ها خسارت زیادی وارد می کنند. در مزارعی که بوته های توت فرنگی در زمین به جهت تولید استولون در ناحیه خان ببین باقی گذاشته شده بودند، لاروهای این آفت از اوایل شهریورماه شروع به تغذیه از برگ های گیاه نموده و در نهایت موجب از بین رفتن مریستم مرکزی گیاه شدند. با توجه به شرایط آب و هوایی استان گلستان، پروانه برگ خوار مصری با توانایی بالایی که در تولید مثل و تغذیه از گیاه میزبان دارد، می تواند به عنوان یک آفت جدی و بسیار مهم مطرح گردد.

  کلیدواژگان: توت فرنگی، برگ خوار مصری، Spodoptera littoralis، استان گلستان، خان ببین
 • شیرین فرزادفر*، رضا پوررحیم صفحات 131-132

  در تابستان 1399 نمونه هایی از بابونه طبی (Matricaria chamomilla L.) در چند مزرعه گیاهان دارویی در هرسین استان کرمانشاه با علایم کاهش رشد در اراضی که در سنوات قبل تحت کشت چغندرقند با سابقه آلودگی به ویروس Beet necrotic yellow vein virus-BNYVV بودند، مشاهده و جمع آوری شد. نمونه ها از نظر آلودگی به BNYVV با استفاده از روش الایزا (Clark and Adams, 977) و متعاقبا روش RT-PCR بررسی شدند. در آزمون الایزا از 9 نمونه، تعداد 7 نمونه دارای واکنش مثبت بود که سه نمونه انتخاب و با استفاده از آزمون RT-PCR و آغازگرهای اختصاصی برای تکثیر بخشی از ژن پروتئین پوششی BNYVV بررسی شد. نتایج نشان دهنده تکثیر یک قطعه DNA به طول مورد انتظار 570 جفت باز در هر سه نمونه بود. توالی نوکلیوتیدی در مورد یکی از نمونه ها (Cham7) تعیین (MZ368701) و با استفاده از ابزار BLAST موجود در پایگاه NCBI با توالی های موجود در GenBank مقایسه شد. توالی نوکلیوتیدی به دست آمده در این تحقیق بیشترین درصد یکنواختی (6/99< درصد) را با توالی های گزارش شده از BNYVV داشت. مقداری خاک از مزرعه ای که نمونه های اولیه از آن ها جمع آوری شده بود، تهیه گردیده و بذور بابونه پس از ضدعفونی سطحی در آن کشت شد. نتایج آزمون RT-PCR روی این گیاهان، تایید کننده آلودگی آن ها به BNYVV بود. وقوع نسبتا گسترده BNYVV در مزارع چغندرقند کشور قبلا گزارش شده است (Farzadfar, 2009). ویروس BNYVV از گیاه بابونه آلمانی (Chamomilla recutita) از کشور ترکیه گزارش شده است (Kutluk et al, 2000)، ولی این اولین گزارش از وقوع آلودگی طبیعی BNYVV در گیاه بابونه طبی در ایران می باشد.

  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، ریزومانیا، ردیابی مولکولی، دامنه میزبانی
|
 • Arezoo Rabbani, Masoud Hakimitabar *, Ali Derakhshan Shadmehri, Hossein Mirzaei Moghaddam Pages 1-13
  Cowpea is widely cultivated worldwide and used as an important food source. Tartanychus urticae, Koch is one of the Cowpea is widely cultivated worldwide and used as an important food source. Tartanychus urticae is one of the most important pests of beans. This study was conducted to optimize the use of acaricides by Central Composite Design, CCD, and Response Surface Method, RSM, using Design Expert 7.00 software to reduce the use of chemical pesticides and to evaluate the optimal conditions for whole female mortality. Process input variables were in the temperature range of 25–30°C, 55–65% humidity and 200–1260, 900–2300, 69–2330  ml /1000 ml  H2O for Fenphyroximite, Propargitis and Fenazaquin, respectively. Eye– popping bean leaf discs were used for inoculation and bioassays. The results of analysis of variance confirm that the linear model and the dose and relative humidity factors are statistically significant with the best peak mortality of mite for Fenphyroximite, in H: 57.03% and D:1045.14 ml /1000 ml  H2O, M:22% and the significance of the 2FI quadratic model, temperature and relative humidity interactions for propargite mites with the lowest dosage,T:26.01 °C , H:62.97% about M:16% and linear model with humidity factor for use of Fenazaquin with best mortality rate of full female mites at H: 62.97%, D: 527.30 ml /1000 ml  H2O, about M: 9% which the most favorable conditions for use the three acaricides. s
  Keywords: cowpea, Central composite design, Optimized point, Response surface method
 • Sh. Rostami, Nader Hasanzadeh *, S. RAJAEI, A. GOLNARAGHI, ریال. AZIZINEZHAD Pages 2-16

  Common bacterial blight disease (CBB) of bean (Phaseolus vulgaris) caused by Xanthomonas phaseoli (Xp) is considered as one of the most deleterious pathogens for bean production in the world. In this study, 105 samples were collected from asymptomatic wild fabaceous plants, i.e. Astragalus ovinus, Vicia villosa and Vicia lutea, grown in Zagros forests of Iran. The plant samples were cultured on nutrient agar and purified. The isolates were then screened for some important criteria for biological control such as phosphate solubilization, protease activity, IAA and H2S production, and antagonistic effect. Three endophytic bacterial isolates were found as potential biocontrol agents against Xp. Based on key biochemical tests and comparative analysis of the partial 16S rDNA sequences, the isolates were identified as Pseudomonas fluorescens and two Bacillus species. Under greenhouse conditions, all the three strains significantly increased shoot and root lengths in bean plants at the 5% level (P < 0.05) and decreased disease severity above 70%. This is the first report on the presence and capabilities of endophytic bacteria from wild leguminous plants in the Zagros Mountain steppe forests of Iran.

  Keywords: Bean common blight, biological control, endophytic bacteria, wild legumes, Zagros Mountain steppe forests
 • Masoud Latifian *, Abdolnabi Bagheri, Majid Amani, Mahdi Naseri, Ebrahim Saboki, Rahim Khademi, Hadi Zohdi Pages 15-26

  Date Palm Lessr Moth Batrachedra amydraula Meyrick, is among the most important pests feeding on date fruits. Here, we studied the standardization of the class-specific sampling method to define the appropriate unit and number as well as to know population distribution pattern of B. amydraula in its specific ecological niches and fitting of continuous sampling model on six date palm cultivars in five provinces. Sampling was repeated in 10 days intervals from late March to early September. Distribution pattern of B. amydraula in the date palm orchards was calculated using indices of mean crowding, Taylor's law, mass average index, patchiness, and Iowa. The results showed that the mean density of B. amydraula varied from 3.304 (Sayer cultivar) to 0.804 (Rabi cultivar) in 20 studied fruits. According to Taylor's law, the distribution of this pest was cumulative. The sample size decreased by increasing density of B. amydraula in date palm orchards. The slope of decrement was different in the various date cultivars so that the lowest and highest number of the samples were observed in Sayer and Kabekab, respectively. By these results we can say that sequential sampling method can decrease sample size by 3 to 16 times compared with the classical sampling model.

  Keywords: Date palm lesser moth, Population distribution pattern, Sequential sampling model
 • Shabanali Mafi Pashakolaei * Pages 17-24

  The Mediterranean fruit fly (Medfly), Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) is one of the most destructive pests of citrus fruits in Mazandaran province of Iran. The mass trapping approach based on using female and male-targeted attractants was carried out in a citrus grove, mainly early ripening clementine variety with a few number of fig, persimmon and pomegranate trees (1 ha) using Tephri-trap (with Cera-lure as a food attractant for females) and Jackson trap (with Trimedlure as a sexual attractant for males) and control plot (0.5 ha) in two successive years. In total 93 traps were installed and distributed on one-third of citrus trees in treated plots. All traps were placed 1.5-2 m above the ground, slightly inside of trees canopy. For each Jackson trap, three Tephri -traps were set. Monitoring of adult populations of Medfly in the treated and control plot was performed using two Delta traps per plot. Tephri-traps were serviced once every two weeks and Trimedlure dispensers of Jackson traps were replaced every two months. The achievement of mass trapping was on randomly examining of 100 fruits every week from September until harvesting time (i.e. November). At the end of experiment, approximately 35010 female and 4333 male flies were trapped in the treated orchard. Data analysis indicated significant differences (P<0.0001, df=11, t=32.22) between fruit infestation percentage to the Medfly in treated and control plots. The pest control was fully satisfactory and fruit damage by Medfly was less than 0.5%, compared to the control plot (40%).

  Keywords: Ceratitis capitata, Jackson trap, mass trapping, Tephri trap, Mazandaran
 • Masoud Latifian, Yadollah KHAJEHZADEH, Reza Damghani, Mehran Gazavi *, Roya Arbabtafti, Hadi Zohdi, M.J. Asari Pages 25-33

  Cultural control is one of the oldest methods for insect pests’ management. To elucidate the role of cultural activities on population fluctuations of Dubas bug (Ommatissus lybicus De Bergevin), 12, 19, and 29 date palm plantations were chosen as sampling plots in Abadan, Behbahan and Bam, respectively. Samplings were done using the cluster random method. Population densities were estimated by leaf sampling and yellow card installations. The impact of management activities was evaluated by direct observations and interviews with plantation owners and extension service officers. Results showed that the efficiency of management factors in population reduction was of different values so that the pattern of cultivation including intercropping and planting space, nutrition management, and other activities including leaf pruning, basal offshoot removal, and chemical control were effective in population reduction.

  Keywords: cultural management, Date palm, dubas bug, Pest control
 • Vahideh Mahdavi *, Ahmad Heidari Pages 27-36
  Impurities of a pesticide, even in very small concentrations, is toxic and in some cases may be equivalent or greater than the active ingredient of the pesticide. This toxicity can be dangerous for the consumer of agricultural products as well as the environment. So, in this study, the purity percentage of chlorpyrifos as well as the amount of its two important impurities sulfotep and 3, 5, 6-trichloropyridinol (TCP) were evaluated in their technicals. The technical samples of 31 formulation companies in Iran were randomly sampled and analyzed by LC-MS/MS instrument equipped with a triple quadrupole analyzer. The results showed that 6.4% of the technical samples contained the active ingredient less than the standard limit. In 9.7% of the samples the amount of sulfotep was higher than the value recommended by FAO. The amount of TCP was higher than the standard level in 32.2% of the samples. The results of this study showed that reliable sources of the pesticide technical supplies and the evaluation of their impurities are inevitable necessities and should be given serious attention in their quality control stages.
  Keywords: 6-trichloropyridinol (TCP), Chlorpyrifos, Mass spectrometry, sulfotep
 • Mohammad Reza Abbasi Mojdehi Pages 37-49

  Olive fruit fly Bactrocera oleae (Rossi). (Dip.: Tephritidae) is the main pest of olive orchards in Guilan, Qazvin and Zanjan provinces. In this study seasonal population fluctuations, bio-ecology characteristics and olive orchard infestation were investigated in the orchards of Tarom Sofla (Ghazvin province) in 2014- 16. Sex pheromones (on yellow sticky traps) were used to catch the adult flies and fruit sampling carried out to reveal the pest development and fruits infestation rate. Based on the results, flight activity of the adults occurred throughout the season with different densities, which depends on weather conditions. The fly had 3-4 overlapping generation per year. Immature stages observed in mid-Jun. Ovipositing in the fruits (1st generation) started in late spring and early summer, coinciding with pit hardening. The 2nd generation found from mid-August to mid-September and the 3rd generation started from end of September. In three years, the fruit infestation means at Kalaj and Ghoshchi were 2.4%, 5.1%; 4.7%, 6.2% and 8.7%, 21.3%, respectively.

  Keywords: biology, Ecology, Olive fruit fly, population fluctuations
 • Vahid Naderi, Nafise Poorjavad * Pages 51-63
  The abundance of the western flower thrips, Frankliniella occidentalis, along with the onion thrips, Thrips tabaci, in the greenhouse of tomato, cucumber, Alstroemeria, Rose and Gerbera were determined by weekly sampling from November 2018 to May 2019 in Isfahan districts. The competition ability of these two species on cucumber was evaluated by comparing their fertility-life table parameters at two different temperatures and also by measuring the density of each species over time with different initial densities of both species. The results showed that the population of the western flower thrips was always higher than onion thrips in greenhouses. The fertility- life table parameters showed that an increase in temperature leads to increase the western flower thrips’s population. At 25 ° C, the intrinsic rate of increase (0.17 day-1) and the net reproductive rate (51 nymphs) of onion thrips were higher than the western flower thrips, and at 27 ° C the western flower thrips had higher intrinsic rate of increase (0.18 day-1) and net reproductive rate (45 nymphs) than those of onion thrips. Since the value of intra-specific competition for onion thrips (0.34) and western flower thrips were 0.34 and 0.14, respectively. The onion thrips population growth is more affected by intraspecies competition than western flower thrips and so the western flower thrips is more successful in interspecific competition than onion thrips.
  Keywords: intraspecific competition, Intrinsic rate of increase, Onion thrips, western flower thrips
 • Seyed Mozaffar Mansouri *, Nahid Mehni, Mohsen Mehrparvar, Mohammadreza Lashkari, Bahram Naseri Pages 65-74
  The physiological feeding reactions of cotton bollworm were investigated by evaluation of nutritional indices and enzyme activity of larvae reared on different rapeseed cultivars including, Sarigol, Rgs003 and Slm046. The experimental plants were treated by amounts of urea fertilizer equivalent to 120, 240 and 360 kg per hectare, in three development stages of plants. The nutritional indices of Helicoverpa armigera on different rapeseed cultivars were calculated by Waldbauer's formula. The total leaf protein in three rapeseed cultivars were significantly increased with increase of nitrogen level. The lowest and highest values of measured nutritional indices were observed in larvae reared on control and treated plants with 360 kg/hec of nitrogen, respectively. Also results indicated that there was not significant difference between larval nutritional indices which reared on plants treated with 120 and 240 (kg/hec). Similar results were obtained for larval digestive enzyme activity.
  Keywords: cotton bollworm, Enzyme activity, nitrogen, nutritional indices
 • Arman Avand-Faghih *, Aziz Sheikhigarjan, Abdolnabi Bagheri, Majid Askari Siyahooei, Maryam Famil Pages 75-94
  Resistance development to both insecticides and transgenic crops has been frequently reported in Helicoverpa armigera populations, necessitating efforts to find new control measures. This study was aimed to evaluate the efficiency of attract and kill method using Noctovi®, a synthetic plant volatiles-based attractant for controlling H. armigera. In addition, the attractiveness of the Noctovi® for adults of H. armigera was evaluated under field conditions using delta traps. One liter per hectare of Noctovi® mixed with Permethrin, 5 ml A.I. or Thiodicarb, 7 ml A.I. was sprayed on tomato plants of the middle row (100 m length) just before sun set every two weeks. As infestation criteria, means percentages of infested tomatoes in attract & kill, insecticidal treatment and control (without any treatment application) plots were statistically compared. The results revealed that the Noctovi® was attractive for gravid females and males of H. armigera. Means percentages of infested tomatoes in attract & kill, insecticidal treatment and control (respectively 2.91±0.18, 4.68±0.24 and 5.14±0.28) were significantly different and the infestation in attract & kill treatment was significantly less than those of insecticidal treatment and control ones. At the same time, the infestation in insecticidal treatment was significantly less than that in control.
  Keywords: Attractant, Attract & Kill, Noctovi®, Noctuidae, plant volatiles
 • Farnoosh Nourizadeh, Zarir Saeidi *, Hamid Gajarieh Pages 95-101
  Cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.), is one of the most important pests of the canola in different parts of Iran. This pest causes significant damage on leaves, stems, flowers and pods of canola. In this project, the effect of seven canola cultivars (Okapi, Licord, Talayeh, Modena, Tasilo, Hyola308 and Hyola401) was studied on developmental time and reproductive parameters of B.brassicae under greenhouse conditions (20 ±2 °C, 50 ± 5% RH and 16 light: 8 darkness). Base on the results, Hyola401 and Hyola308 hybrids showed the highest value of intrinsic rate of increase ( ) and shortest duration of immature stage, so they were the most suitable hosts for the pest, whereas Okapi, Talayeh and Tasilo cultivars showed the lowest value of  and the longer duration of immature stage and were unsuitable hosts for development and reproduction of the pest under greenhouse conditions, therefore they are recommended for use in integrated management of the cabbage aphid.
  Keywords: cabbage aphid, Canola, Growth, Intrinsic rate of population increase, Reproduction
 • Somayeh Ranjbar *, Hossein Allahyari, Khalil Talebi Jahromi, Ahmad Heidari Pages 103-115

  Water hardness and acidity are the important properties that can influence the performance of pesticides. The effect of water hardness and pH on the efficacy of insecticides on second instar nymph of Bemisia tabaci was determined by leaf dip method. In the first experiment, well water samples at 1869, 645, and 265 mg L-1 hardness, standard, and deionized water with malathion, acetamiprid, and spiromesifen used for bioassay. In another experiment, the effect of water pH at four levels 4, 6, 7, 9 on the toxicity of the above three insecticides was investigated. Increasing water hardness reduced the performance of the experimental insecticides. LC50 values showed that the toxicity of malathion, acetamiprid, and spiromesifen was 40, 157, and 84 times less in water with 1869 mg L-1 hardness than deionized water. The efficiency of malathion, acetamiprid, and spiromesifen was 13, 65, and 39 times less in water with 645 ppm hardness than deionized water. Pesticides were less effective at pH 9 compared to other pH levels. Malathion efficacy was 11.41 and 7.16 times better when it was diluted in water with pH 6 and 7 than pH 9. Acetamiprid provided 10.72 and 5.89 times greater toxicity when applied at pH 7 and 6 respectively than water with pH 9. Spiromesifen in deionized water with pH 7 and 6 has exhibited 5.51 and 3.82 times better efficacy compared to the water at the pH level of 9. Overall, the performance of insecticides reduced at hardness levels above 265 ppm and in alkaline pH.

  Keywords: HARD WATER, pesticide efficiency, pH
 • Zahra Majd Taheri, Zahra Tanha Maafi *, Kumarse Nazari, Khalil Zaynali Nezhad, Farshad Rakhshandehroo, Abdelfattah Amer Dababat Pages 117-123

  The cereal cyst nematode Heterodera filipjevi has obligatory diapause stage in life cycle. For this purpose, the effect of different thermal treatments viz. 5, 10, 15, 5+15, 20 and 25°C were tested on the number of egg hatching of H. filipjevi for 12 weeks. The highest hatching rate was observed at 5+15°C with 87.8% whilst the treatment 25°C showed the lowest hatching rate of 1.1%. The treatments 5°C and 5+15 °C with highest hatching rates respectively showed significantly increasing of hatching between the sixth and seventh weeks followed by decreasing from the eighth week. Therefore, a pre-hatching incubation temperature at 5°C for six weeks is required to breaking diapause in Iranian population of H. filipjevi to occur the highest hatching rate at 15°C and by increasing the temperature the hatching rate is decreased.

  Keywords: Cereal Cyst Nematode, Hatch, Heterodera filipjevi, temperature
 • Masoud Arbabi *, Mojtaba Khani, K. SHARIFI-VASHFEANI Pages 125-126

  Phytonemus pallidus (Banks) reported for first time from New York in 1898. At present, cyclamen mite has a worldwide distribution on cultivated strawberry plant in different states of USA, South American countries, Japan, Taiwan, Korean republic, South Africa and European countries like The Netherland and Turkey (Denmark, 2016). Host ranges of cyclamen mite has been reported on African violet, begonia, gerbera, ivy, chrysanthemums, geranium, fuchsia, larkspur, petunia, snapdragon (Denmark, 2016).This mite is exotic pest to strawberry plants in Iran. For the first time this mite found on Parvous, Queen Eliza, Kurdistan, Aromas, Camarosa, and Selva strawberry varieties in Kurdistan province of Iran (Kamangar et al., 2016). After that, the mite also collected on different weed species such as Senecio sp., Lamium amplexicaule, Polygonum lapathifolium, Amaranthus sp., Plantago sp. Sencio vulgaris, Veronica persica and Malva sylvestris in Kurdistan province (Mansour Ghazi, 2018). The first invasive cyclamen mite damages on greenhouse strawberry observed on sabrina and camarosa varieties in range of 16-22 degree Celsius and above70% relative humidity during autumn season in several greenhouses of strawberry in Hashtgerd vicinity of Alborz province. Developmental stages of this mite consist of egg, larvae, pharate female, adult male and female. Male and female of cyclamen mite easily distinguished through fourth pair of legs which tarsus of male terminated  with strong claw, used for holding and carry pharate female stage for mating  while tibia and tarsus segments of fourth pair of legs in female, combined  together ending with two long and short setae. Color of larvae and pharate female are whitish whereas female and male changed into yellowish color. The main damages of cyclamen mite caused by injecting toxin to newly emerged leaves, petioles of leaf, sepal of flower, changing color of infested plant parts into brown, reduce growth, protect fruit formation and death of infested plants finally. Sometimes, these symptom of injuries initially may confused with phytoplasma diseases on strawberry plants. Results of biological control studies of cyclamen mite by two phytoseiid predatory mites (Neoseiulus californicus (McGroger), N. cucumeris (Oudemans) revealed that, 76% control achieved on active P. pallidus stages only (Easterbrook et al., 2001). Most of sign of cyclamen mite injuries observed around heating system and hot air blowing direction on Camarosa and Sabrina strawberry varieties in the greenhouses in Hashtgerd vicinity of Alborz province. Free strawberry seedling from cyclamen mite infestation protect cultivated plants from further severity mite damages during growing and harvesting periods.

  Keywords: Cyclamen mite, Damages, Strawberry, Greenhouse
 • Mohammad Reza Nematollahi *, Ahmad Heidarian, Hashem Kamali, Hassan Almasi Pages 127-128

  Fruit russeting is one of the important symptoms affecting marketing of apple (Malus × domestica Borkh.) fruits. The study had been conducted in Semirom region, Iran, in 2019 showed that one of casuals of fruit russeting is stem-end russeting caused by yeast-like fungi Aureobasidium sp. (Heidarian et al., 2020). Easterbrook and Fuller (1986) reported apple rust mite, Aculus schelchtendali Nalepa (Acari: Eriophyidae) as a causative of russeting on apple fruits. In some orchards of Semirom region, in addition to two common cultivars (Red Delicious and Golden Delicious), several other cultivars (including Golab-e-Isfahan, Golab-e-Kohanz, Miracle, Granny Smith and Fuji) were also cultivated. Miracle is one of the apple cultivars was recently introduced to the country and its cultivation area has been increased. This cultivar has export value and a high marketability due to its desirable color. During the study on the causative agents of fruit russeting in 2017 and 2018, some rusted fruits of Miracle cultivar were found, with similar symptoms to apple rust mite. Infested leaf and fruit samples were collected, and their microscopic slides were prepared in the laboratory after clearing the mites. To check possible infestation of different apple cultivars to the mite, their leaf and fruit samples were collected and compared with the typical symptoms of its damage. Specimens of the mite were identified by the third author as Aculus schlechtendali Nalepa (Acari: Eriophyidae). In Iran, apple rust mite was reported firstly by Sadeghi Nameghi (1995) from Mashhad on apple leaves. However, this is the first report of the mite as the causing agent of fruit russeting in Iran. Examination of the infested fruits showed that the damage appears as russeting around the calyx which gradually covers the entire surface of the fruit to varying degrees. Moreover, feeding of the mite on underside of the leaves causes browning of the leaves in summer (Figure 1). Generally, damage intensity and fruit russeting from apple rust mite is related to population density of the mite, cultivar and plant age (Easterbrook and Fuller, 1986). In the present study, damage of apple rust mite was found only on Miracle cultivar. Regarding increasing of cultivation area of this cultivar in some apple orchards around the country, it is necessary to be careful for possible increase of population density of apple rust mite, because the mite, in addition to direct damage, could reduce marketability of the cultivar, due to the occurrence of fruit russeting.

  Keywords: fruit russeting, apple rust mite, Miracle, Eriophyidae, Aculus schlechtendali
 • Mahboobeh Sharifi *, Alireza Rajaei, Esmail Khammar, Ghaderi Korosh Pages 129-130

  Strawberry, Fragaria ananassa Duch. which belongs to the Rosaceae family is one of the most important micro-fruits of temperate regions that has been considered as one of the most important and commercial products in the recent decades. Golestan province is the third largest strawberry producer in Iran after Kurdistan and Mazandaran Provinces (Ahmadi et al., 2018). Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833) is a highly polyphagous pest that attacks to a wide range of crops (Lanzoni et al., 2012). The eggs are whitish-yellow in color, spherical, somewhat flattened, with 0.6 mm diameter, surrounded by hair scales. The newly hatched larvae are 2 to 3 mm long with white bodies and black heads and are very difficult to detect visually. The larvae are hairless, cylindrical, and variable in color from blackish-gray to dark green, becoming reddish-brown or whitish-yellow. They have dark and light longitudinal bands on lateral sides; and with two dark semilunar spots on each segment (except for the prothorax) dorso-laterally. This pest has 5-6 larval instars, and length of full grown larvae is 40-45 mm. The pupae are cylindrical, 14-20 5 mm, and the last segment ends in two strong straight hooks. Firstly in green with reddish color on the abdomen, turning dark reddish-brown within few hours. The adult moth with length of 15-20 mm, and wingspan of 30-38 mm. It has a gray-brown body, with gray to reddish brown forewing that has paler lines along the veins, and grayish white hind wing, iridescent with gray margins (Pinhey, 1975).Based on the available literature, the larvae ofS. littoralis are newly observed in Golestan Province on strawberry (Fig. 1). In the early stages of damage, the young larvae feed on small areas on the underside of the leaf. Older larvae make large holes in the leaves or eat them completely, or damage young branches, young buds and bare parts of the stems, severely. In the Khan Bebin fields where strawberry bushes left in the ground to produce stolons for reproduction, the larvae started to feed on the leaves from the early September, and with increasing the larval age, their feeding intensified and eventually caused destroying the central meristem of the plant. Egyptian cotton leaf worm with its high ability of reproduction, and feeding, can be considered as a serious and very important pest in Golestan province, due to the climatic conditions of the region.

  Keywords: Strawberry, Egyptian cotton leaf worm, Spodoptera littoralis, Golestan Province, Khan Bebin city
 • Shirin Farzadfar *, Reza Pourrahim Pages 131-132

  Several chamomile plants (Matricaria chamomilla L.) showing reduced growth were observed and collected from some fields of medicinal plants in Harsin (Kermanshah province), during summer 2020. The land had been under cultivation of sugar beet crop with Beet necrotic yellow vein virus-BNYVV infection. Samples were tested using ELISA (Clark. and Adams, 1977) and RT-PCR assays for probable BNYVV infection. Seven out of nine tested samples showed positive reaction in ELISA. Three of ELISA positive samples were selected and tested for BNYVV infection by RT-PCR using specific primers designed in this study to amplify part of the coat protein (CP) gene of BNYVV. A DNA fragment with the expected size of 570 bp was amplified in all three tested samples. The nucleotide sequence of the amplified DNA fragment of one of the tested samples (Cham7) was determined (MZ368701) and compared with the available sequences in GenBank using the BLAST tool at the NCBI database. Based on the results, our obtained sequence showed the highest identity (>99.6%) with previously reported CP gene sequences of BNYVV. A soil sample was collected from the same original farms in which chamomile plants had been collected for tests. Seeds of chamomile plant were disinfected and cultivated in soil sample and RT-PCR assays confirmed BNYVV infection. Widespread infection of BNYVV in sugar beet fields has been previously reported from Iran (Farzadfar, 2009). BNYVV has been previously reported from German chamomile (Chamomilla recutita) in Turkey (Kutluk et al, 2000), however, this is the first report of natural infection of BNYVV on chamomile plant in Iran.

  Keywords: Pharmaceutical plants, Rhizomania, molecular detection, host range