فهرست مطالب

مدیریت فرهنگ سازمانی - پیاپی 61 (پاییز 1400)

مجله مدیریت فرهنگ سازمانی
پیاپی 61 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/07/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصطفی هادوی نژاد*، علی سیاح پور صفحات 405-422

  این پژوهش با هدف کاوش فرایند تکوین منجی‏گرایی سازمانی در بخش دولتی با استفاده از رهیافت مدل‏یابی ساختاری تفسیری انجام شد. بدین منظور، پس از مطالعه پیشینه پژوهش و شناسایی مولفه ‏های معرف پدیده مورد مطالعه، پرسشنامه ماتریسی روابط مولفه‏ ها تدوین و میان 15 نفر از استادان مدیریت، به عنوان خبرگان منتخب، با روش نمونه‏گیری مفهوم، توزیع شد. بر اساس یافته ‏های پژوهش، چنین دریافت شد که بافتار شرنگ‏آلود سازمان در سه سطح (فردی و مدیریتی در سطح اول، بین‏فردی در سطح دوم، سازمانی و منابع فیزیکی در سطح سوم)، با تاثیر بر عدم اجابت نیازهای اساسی اعضای سازمان، بنیادی‏ترین محرک گرایش به منجی در سازمان محسوب می‏شود. از برهم‏کنش نیازهای اجابت  ‏نشده اعضای سازمان و ادراک وجود منجی نزد آن ها که خود تابعی از وجود صالحان مصلح در سازمان است دیالکتیک ناکامی و امید شکل می‏گیرد که نتیجه آن انتظار فعالانه ظهور منجی است. چنین انتظاری به ایتلاف منجی‏گرایان و انتخاب رهبری به عنوان مصلح جزء و در سطحی بالاتر به ارتقای مادی و معنوی منجی‏گرایان و نیز به دست گرفتن ابتکار عمل در سازمان توسط ایشان می‏انجامد.

  کلیدواژگان: رهبری، شرنگ‏آلودگی، مدل‏یابی ساختاری تفسیری، منجی‏گرایی، منجی‏گرایی سازمانی
 • احمد عابدی*، محمدعلی مهدوی راد، فاطمه خنیفر صفحات 423-454

  سازمان و مدیریت، به منزله یکی از ارکان نظام بشری، از یک طرف دیرینگی موضوعی و تمدنی دارد و از طرف دیگر در نظام ارزشی مطرح است. اخلاق حرفه ای یکی از ابعاد ناشناخته نظام ارزشی مدیریتی در سازمان هاست. اخلاق حرفه ای و مولفه های آن در سازمان می تواند در بهبود سیستم اداری مبتنی بر آموزه های اسلامی موثر باشد. در این نوشتار به الگوی اخلاق حرفه ای در سازمان با استناد به آیات و روایات در دو قالب توضیحات تفصیلی و جدول محقق ساخته و استخراج یک مدل مفهومی از اخلاق حرفه ای در سازمان پرداخته شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها کیفی است. جامعه آماری این پژوهش همه مستندات، متون دینی، و کتب تفسیر بود. تقوا، توکل به خدا، عدالت، صداقت، امانت داری، مسئولیت پذیری، خوش گفتاری، دوراندیشی، و... مولفه های اصلی این نوشتار است. در این تحقیق سعی شد با این نگاه نو مولفه های مورد نظر در سازمان با استفاده از آیات و روایات تبیین و تفسیر شود تا با الگوگیری از آن برای منابع انسانی سازمانی زمینه تحقق سازمان ارزشی فراهم شود. بر اساس آنچه از پژوهش حاضر به دست آمد رعایت اصول اخلاق حرفه ای در سازمان از سوی کارکنان و مدیران اهمیتی ویژه دارد و رعایت مولفه های اخلاق حرفه ای میتواند یک مزیت رقابتی در سازمان ها محسوب شود.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق حرفه ای، مدیریت، مدیریت منابع انسانی
 • وجه الله قربانی زاده*، عقیل قربانی پاجی، داود افروز صفحات 455-477
  فراتحلیل در زمره روش ها و استراتژی های مهم و کارآمد است. زیرا به شکلی متفاوت امکان تلخیص، ادغام، ترکیب، و تفسیر داده ها و نتایج پژوهش های کمی و حتی بسط و گسترش نظریه را در بسیاری از حوزه های مدیریت دانش فراهم می کند. در پژوهش حاضر، با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان های ایرانی، با استفاده از روش فراتحلیل، به کمک نرم افزار CMA2، تعداد 27 پایان نامه و 31 مقاله، که در مجموع 58 پژوهش را از سال های 1380 تا 1398 در بر می گیرد، بر اساس معیارهای درون گنجی انتخاب و بررسی شد. برای تفسیر اندازه اثر از دیدگاه کوهن استفاده شد. یافته ها نشان داد در مجموع از میان همه متغیرهای مورد بررسی در این فراتحلیل، متغیرهای فرهنگ سازمانی (502/. )، فناوری اطلاعات (526/.)، حمایت مدیران ارشد (604/.)، اشتراک و تسهیم دانش (608/.)، انگیزه (554/.)، آموزش (537/.)، توانمندسازی (540/.)، مشارکت (557/.)، کار تیمی (727/.)، مدیریت منابع انسانی (645/.) بیشترین اندازه اثر را داشتند.
  کلیدواژگان: عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش، فراتحلیل، مدیریت دانش
 • علی صادقی، سعید مرادی*، بتول فقیه آرام، علیرضا عراقیه، لیلا شریفیان صفحات 479-506

  هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل (ابعاد، مولفه ها، شاخص های) پیشران توسعه فرهنگ سازمانی در آموزش وپرورش و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مولفه ها بر یک دیگر بود. روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی کمی) است. برای شناسایی عوامل پیشران و مولفه ها، علاوه بر مطالعه اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی 17 نفر خبره و صاحب نظر در حوزه فرهنگ سازمانی اسلامی بودند که بعد از 14 مصاحبه اشباع نظری حاصل و 233 کد باز و 113 کد محوری برای فرهنگ سازمانی اسلامی استخراج شد، که در نهایت 5 بعد انسانی، ارزشی، تشکیلاتی، توسعه ای، چشم انداز و 17 مولفه اصلی برای فرهنگ سازمانی اسلامی مشخص شد. روایی ابزار پژوهش به صورت محتوایی به تایید رسید. برای محاسبه پایایی باز آزمون از میان مصاحبه های انجام گرفته چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب و هر یک از آن ها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار کدگذاری شد. سپس در بخش کمی با 21 نفر نمونه از خبرگان و با استفاده از تکنیک دیمتل با نرم افزار  که در آن معیارهای تعظیم شعایر دینی و چشم انداز محوری دارای بیشترین تاثیرگذاری و معیارهای مسئولیت اجتماعی و فرایندهای داخلی دارای بیشترین تاثیرپذیری بودند.

  کلیدواژگان: آموزش وپرورش، تحلیل مضمون، تکنیک دیمتل، فرهنگ سازمانی اسلامی
 • مجتبی درودی، غلامعلی عزیزی کیا، محسن منطقی، مجید زارع شحنه* صفحات 507-527

  لازمه هر سازمانی فعالیت‏هایی است که اعضای سازمان در ارتباط با یک دیگر، سازمان، ارباب رجوع، یا مشتریان انجام می‏دهند. هر سازمانی با توجه به مبانی ارزشی خود به دنبال دستیابی به الگویی از رفتار سازمانی است که در عملکرد سازمان بالاترین اثربخشی و کارآیی را داشته باشد. یکی از الگوهای رفتاری متناسب با سازمان‏های اسلامی الگویی است که مبتنی بر اخوت اسلامی باشد. سازمان‏های اسلامی به دلیل تفاوت مبنایی با سازمان‏های غیراسلامی نیازمند شیوه‏ های خاص خود در اداره سازمان هستند. هدف از این پژوهش تبیین مولفه ‏های گرایشی بود و محققان برای نیل به این هدف این سوال را مطرح کردند که «مولفه ‏های گرایشی در الگوی رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسلامی چیست؟». بدین منظور در کتاب های اسلامی با روش داده بنیاد جست وجو کردند و مولفه ‏های گرایشی الگوی اخوت اسلامی را به دست آوردند که عبارت اند از: تمایل به جلب رضایت الهی، آخرت گرایی، راهنماگرایی، تمایل به جلب رحمت و افاضات الهی در فعالیت‏ها، یک دلی و همدلی، همدردی و دلسوزی، محبت و مهربانی، مثبت‏گرایی، خیرخواهی، خدمت‏گرایی، اعتمادورزی، کنترل میل‏ها، و گرایش‏ها در جهت ایجاد و حفظ اخوت اسلامی.

  کلیدواژگان: اخوت اسلامی، رفتار سازمانی، مولفه‏های گرایشی
 • محسن دستگردی، محمد محمدی*، نورمحمد یعقوبی، مهدی محمودزاده صفحات 529-550

  امروزه در توسعه منابع انسانی یکی از نقش هایی که مدیریت منابع انسانی می تواند بر عهده بگیرد و سازمان ها می توانند به کمک آن  توانایی و انگیزش و فرصت های کاری کارکنان را برانگیزانند الگوی مدیر در جایگاه کوچ یا کوچینگ سازمانی است. بر این اساس، هدف از این پژوهش ارایه مدلی جامع برای کوچینگ سازمانی در سازمان های دولتی ایران بود. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری، و کدگذاری انتخابی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه ‎های نیمه ساختاریافته با 13 نفر از کوچ های بین المللی ICF دارای حداقل 5 سال سابقه در حوزه سازمان های دولتی ایران و از طریق نمونه گیری نظری تا رسیدن به نقطه اشباع جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان دهنده استخراج 132 کد و 66 مفهوم و 17 مقوله اصلی بود که در قالب الگویی شامل کوچینگ سازمانی به منزله پدیده محوری، شرایط علی (شرایط و ویژگی های سازمان، شرایط و ویژگی های فرد)، عوامل زمینه ای (فرهنگ سازی کوچینگ، محیط و جو سازمان، حمایت سازمانی)، عوامل مداخله گر (ویژگی‎های کوچ، ویژگی‎های مراجع، مدل‎های کوچینگ)، راهبردها (تغییر رفتاری، تغییر رویکرد، خودآگاهی، شفافیت نقش، چابکی سازمانی، اعتماد سازمانی، یادگیری سازمانی)، پیامدها (توسعه فردی و توسعه سازمانی) ‎قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، رویکرد داده بنیاد، سازمان‎های دولتی ایران، کوچینگ سازمانی
 • رضا احسانی، سامره شجاعی*، روح الله سمیعی، سید محمد زرگر صفحات 551-575

  امروزه سرمایه انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی محسوب می شود و نگه داشتن کارکنان مستعد یکی از معضلات بزرگ مدیریت منابع انسانی در عصر رقابتی امروز است. هدف از این پژوهش طراحی مدل نگه داشت سرمایه انسانی مبتنی بر برند کارفرما بود. این پژوهش پژوهشی کاربردی است که از لحاظ گردآوری داده جزء پژوهش های پیمایشی محسوب می شود. مولفه های تاثیرگذار بر نگه داشت سرمایه انسانی با مرور پیشینه تحقیق و بررسی مراجع مرتبط استخراج شد و با استفاده از روش دلفی متغیرهای تاثیرگذار توسط خبرگان پژوهش غربال و تایید شدند. خبرگان پژوهش 10 نفر از کارشناسان و مدیران و استادان دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. پس از تایید مولفه ها، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) برای طراحی مدل و از تحلیل میک مک برای تحلیل مدل استفاده شد که به نظر می رسد با این روش برای اولین بار تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل مختلف در نقش آفرینی برند کارفرما برای نگه داشت سرمایه انسانی تعیین شده است. با اجرای این روش 14 مولفه تاثیرگذار بر نگه داشت سرمایه انسانی در 5 طبقه دسته بندی شد. یافته های تحقیق نشان داد عواملی چون فرهنگ سازمانی، اعتماد سازمانی، ارزش های اصلی، و شرایط کاری انعطاف پذیربیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای دیگر دارند و با تغییر آن ها کل سیستم دچار تغییر می شود.

  کلیدواژگان: برند کارفرما، تکنیک دلفی، مدل‏سازی ساختاری تفسیری، نگه داشت سرمایه انسانی
 • مهدی نصراصفهانی، سعید شریفی*، البرز قیتانی، مهرناز نصراصفهانی صفحات 577-608

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی مدیریت غیبت از کار با رویکرد ترکیبی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اکتشافی است؛ که به صورت کیفی و کمی (آمیخته) با استفاده از روش‏های نظریه داده بنیاد و تحلیل عاملی اکتشافی‏ صورت پذیرفت. در بخش کیفی پژوهش‏، تعداد 19 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با جامعه‏ خبرگان سازمانی و نیز کارکنانی که خود اقدام به غیبت‏های مکرر کاری کرده‏اند انجام شد و در بخش کمی‏ 302 عدد پرسشنامه محقق ساخته بین کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان توزیع و سپس جمع آوری شد. روش نمونه‏ گیری در بخش کیفی غیراحتمالی و از نوع هدفمند غیرمتجانس وابسته به معیار و در بخش کمی تصادفی ساده بود. تجزیه وتحلیل داده ‏های کیفی به صورت دستی و نرم افزاری مکس کیو.دی.ای 12‏ بر اساس روش داده بنیاد انجام پذیرفت و در بخش کمی داده‏ های به دست آمده از پرسشنامه تحلیل عاملی اکتشافی با کمک نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس 26 تحلیل شد. یافته‏ های این پژوهش پس از اعمال روش‏ داده بنیاد‏ به ارایه مدل مدیریت غیبت کاری کارکنان بر اساس روش تحلیل عاملی اکتشافی منجر شد.

  کلیدواژگان: تحلیل داده بنیاد، تحلیل عاملی اکتشافی، مدیریت غیبت از کار
|
 • Mostafa Hadavinejad *, Ali Sayyahpoor Pages 405-422

  The purpose of this study was exploring the development process of organizational fotorism in public sector. The study is practical regarding to its purpose and in terms of data collection is survey descriptive. In this regard, after reviewing the literature and identifying components explanting the phenomenon of interest the matrix questionnaire including mentioned components was developed and distributed among 15 management professors whom selected as experts using concept sampling  method. In order to data analysis the causal network among components and their levels were discovered and represented in the framework of interpretive structural modelling (ISM) approach. Findings showed that the toxic context of organization through effecting on no satisfied needs of organization members in three levels (1. individual and managerial level, 2. Interpersonal level, and 3. Organizational and physical sources level) is the as the most basic stimuli for tendency to savior in organization. Through interaction of non-satisfied needs of organization members and their perception about savior existence that is in its turn a function of existence of competent reformers, the frustration-hope dialectic will be produced through which causes active expectation of savior advent. Such an expectation causes integration among fotorists and selecting a leader as a petty savior and in a higher level causes fotorists’ material and spiritual promotion and their exemplification in organization.

  Keywords: Leadership, Toxicity, Fotorism, Organizational Fotorism, Interpretive Structural Modelling (ISM)
 • Ahmad Abedi *, Mohammad Ali Mahdavi Rad, Fateme Khanifar Pages 423-454

  Forming one of the pillars of the human system, organization and management, on the one hand, have thematic and civilizational longevity, and on the other hand, are mentioned in the Islamic system. Professional ethics is one of the unknown dimensions of the managerial value system in the organizations. Professional ethics and its components in the organization can be effective in improving the administrative system based on Islamic teachings. By citing verses and narratives in the form of detailed explanations and a researcher-made table, this paper gives in a conceptual model of professional ethics in the organization. This study is applied in terms of purpose, qualitative in terms of data type, and comparative content analysis in terms of research nature. The statistical population of this research is all documents, religious texts, and exegetic books. Piety, reliance on God, justice, honesty, trusteeship, responsibility, amiability, and farsightedness are considered as the main components of professional ethics in this article. In this report, we try to explain and interpret the intended ethical components in the organization using the qur’ānic verses and Islamic narrations in order to set the grounds for the human resources of organizations to achieve a value-based organization. The findings of the study reveal that the observation of professional ethics principles in the organization by employees and managers is of utmost importance, and the observation of professional ethics principles can be considered a competitive advantage in the organizations.

  Keywords: Ethics, management, Professional Ethics, Human resource management
 • Vajhollah Ghorbanizadeh *, Aghil Ghorbani Paji, Davood Afrooz Pages 455-477
  Meta-analysis is one of the most important and efficient methods and strategies of research because it provides the possibility of summarizing, integrating, combining, and interpreting the data and results of quantitative research and even expanding the theory in many areas of knowledge management. Aiming to quantitatively combine the results of research conducted on the factors affecting the success of knowledge management in Iranian organizations and using meta-analysis and CMA2 software, the study at hand selected 27 dissertations and 31 articles (58 studies in sum) from 2001 to 2019 using inclusion criteria and examined them. Cohen's d was used to interpret the effect size. Findings show that among all the variables studied in this meta-analysis, the ones with the greatest effect sizes are organizational culture (0.502), information technology (0.526), ​​support by top managers (0.604), knowledge sharing (0.608), motivation (0.554), education (0.537), empowerment (0.540), participation (0.557), teamwork (0.727), and human resource Management (0.645).
  Keywords: Meta-analysis, Knowledge Management, Factors affecting knowledge management success
 • Ali Sadeghi, Saeed Moradi *, Batoul Faghiharam, Alireza Araghieh, Leila Sharifian Pages 479-506

  The main purpose of this research was to identify the driving factors (aspects, components, and indexes) of Islamic organizational culture development in education and their mutual effects, which was achieved through a mixed-methods approach. In order to identify the related drivers and components, both document analysis and thematic analysis (using MAXQDA12 software) were used. In the qualitative phase, participants were 17 experts in the field of Islamic organizational. Theoretical saturation was achieved after 14 interviews, and the coding process yielded 233 open and 113 axial codes for Islamic organizational culture. Finally, five dimensions (namely, human-oriented, value-based, organizational, developmental, and perspective-based) and 17 principal components for Islamic organizational culture were identified. The content validity of the research instrument was confirmed. Moreover, in order to calculate test-retest reliability, some interviews were selected as the sample and each of them was coded twice in a short span of time. In the quantitative phase, 21 experts, DEMATEL method, and Microsoft Excel software were used to assess the mutual effects of the components based on the pair-wise comparison of items of a researcher-made questionnaire. The results showed that the religious rites veneration and axial perspectives were the most effective criteria, while social responsibility and internal processes were the most affected ones.

  Keywords: Islamic Organizational Culture, Education, training, Thematic analysis, DEMATEL technique
 • Mojtba Dorodi, Gholamali Azizikia, Mohsen Manteghi, Majid Zare Shehne * Pages 507-527

  Every organization needs activities that are carried out by its members for each other, the organization, and customers/clients. Based on its value principles, every organization seeks to attain a model of organizational behavior that best enhances its effectiveness and efficiency. A behavioral model that is relevant to Islamic organizations is one that is based on Islamic brotherhood. Due to their fundamental differences with non-Islamic organizations, Islamic organizations should be managed using specific methods. The purpose of this study was to clarify the inclinational components of such a model, and its main question was “What are the inclinational components of the organizational behavior model based on Islamic brotherhood?” To this end, the researchers examined the Islamic books using grounded theory approach and obtained the inclinational components of the Islamic brotherhood model. These included the inclination to achieve God’s pleasure, eschatologism, leader-orientedness, the inclination to attract the divine grace in activities, unity, sympathy, kindness, optimism, benevolence, the sincere inclination to offer services, trustworthiness, and the control of desires and tendencies to create and maintain Islamic brotherhood.

  Keywords: Inclinational components, Islamic Brotherhood, Organizational behavior
 • Mohsen Dastgerdi, Mohammad Mohammadi *, Nou Rmohammad Yaghoubi, Mahdi Mahmoodzadeh Pages 529-550

  In modern human resource development, a human resource manager is faced with a paradigm where the manager acts as a coach, which is referred to as organizational coaching, in which the manager triggers the abilities, motivation, and job opportunities of employees. Accordingly, the purpose of this study was to propose a comprehensive organizational coaching model for governmental organizations of Iran. This qualitative study was conducted using the Grounded Theory approach in three stages including open, axial, and selective coding. Thirteen ICF international coaches with a minimum experience of five years in Iranian public organizations were selected through theoretical sampling. A semi-structured interview was carried out, which was continued until theoretical saturation was achieved, and the resulting data were analyzed. The data analysis generated 132 codes, 66 concepts, and 17 main categories. These were formed as a paradigmatic model that was comprised of organizational coaching as the core category, causal conditions (including the characteristics of the organization and the characteristics of the individual), contextual variables (including coaching culture building, the atmosphere of the organization, and organizational support), intervening variables (coach characteristics, client characteristics, and coaching models), strategies (changes in the behavior, changes in the approach, self-awareness, the role transparency, business agility, organizational confidence, and organizational learning), and consequences (individual development and organizational development).

  Keywords: Organizational coaching, Human Resource Development, Iranian Public Organizations, Grounded Theory Approach
 • Reza Ehsani, Samereh Shojaei *, Roohalla Samiei, Seyed Mohammad Zargar Pages 551-575

  Nowadays, the human capital is considered as one of the most important resources of any organization, and the maintenance of the talented employees has turned into one of the biggest challenges for the human resource management in today’s competitive era. The purpose of this study was to design a model for the maintenance of human capital based on the employer brand. This study was an applied research project in terms of purpose and a survey in terms of data collection method. The factors effective on the human capital maintenance were extracted based on a review of the related literature and an inspection of the related resources. Then, the effective variables were screened and confirmed by a group of experts using Delphi method. The expert group was comprised of 10 university professors and organizational clerks and managers who were selected using convenience sampling. After the confirmation of the factors, the interpretive structural modeling was applied to design the model and the MICMAC analysis was implemented to analyze it. It seems that the adoption of this design has brought about – for the first time – the determination of the effectiveness and affectedness of various factors related to the role of employer brand in the maintenance of human capital. The application of this method led to the classification of the 14 factors effective on the maintenance of human capital into five categories. The findings demonstrated that factors such as organizational culture, organizational trust, core values, and flexible work conditions have the highest effect on the other variables, and the whole system changes when they change.

  Keywords: employer brand, human capital maintenance, Interpretive structural modeling, Delphi technique
 • Mahdi Nasr Esfahani, Saeed Sharifi *, Alborz Gheitani, Mehrnaz Nasr Esfahani Pages 577-608

  This study aimed at presenting a model of employee absenteeism management using mixed methods approach. This applied, exploratory study was carried using grounded theory and exploratory factor analysis. The qualitative part involved 19 in-depth and semi-structured interviews with the organizational experts and employees who had been frequently involved with absenteeism. In the quantitative part, 302 questionnaires were distributed among the employees of Isfahan provincial branch of Iranian National Tax Administration. The non-probability, dependent heterogeneous sampling method was used for the qualitative part, and random sampling method was applied in the quantitative part. The analysis of the data collected in the qualitative section was done manually and using software MAXQDA 12 based on grounded theory. In quantitative part, the data obtained from the exploratory factor analysis of the questionnaire responses was analyzed using SPSS statistical software (version 26). The results of grounded theory led to the attainment of the employee absenteeism management model based on exploratory factor analysis.

  Keywords: Grounded theory, Exploratory Factor Analysis, Absenteeism Management