فهرست مطالب

فلسفه و کلام اسلامی - سال پنجاه و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

مجله فلسفه و کلام اسلامی
سال پنجاه و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • غلامعباس حسنوند*، علی الله بداشتی، بابک عباسی صفحات 1-19
  یکی از مباحث کلامی، بحث رویت خداوند، خاصه در روز قیامت است که اشاعره و امامیه در آن اختلاف نظر دارند؛ اشاعره جواز رویت در روز قیامت، در مقابل امامیه به عدم آن معتقدند؛ هر کدام این دو با استدلال بر آیات شریفه: «مرا نخواهی دید لیکن به سوی کوه بنگر که اگر بر جای خود آرام گرفت مرا خواهی دید» (143/اعراف)، «وجوه یومیذ ناضره...» (23/قیامت) و: «لاتدرکه الابصار و هو یدرک الابصار...» (103/انعام)، در صدد اثبات دیدگاه خویش بر آمده اند. در این مقاله دیدگاه کلامی فخر رازی، تحلیل و بررسی شده، و سعی گردیده میزان تاثر و تاثیر از فلاسفه و متکلمان قبل و بعد در نوع نگاه وی و نقد های وارده بر دیدگاه رازی، مشخص و دیدگاه نهایی وی که کشف و رویت قلبی است و اختلاف چندانی با امامیه ندارد روشن می شود.
  کلیدواژگان: رویت، فخر رازی، اشعری، غزالی، رویت باطنی
 • محمد حسین زاده* صفحات 21-38

  ملاصدرا در بسیاری از مباحثی که درباره تصدیق منطقی بیان کرده از همان اصطلاحات و اسلوب منطق دانان پیشین استفاده کرده است؛ این در حالی است که دو نظریه «اصالت وجود» و «اتحاد علم، عالم و معلوم» اقتضا می کنند تا او مساله «تصور و تصدیق» را در یک دستگاه فلسفی متفاوت با نظام فلسفی جمهور حکما ارایه کند. این مقاله با توجه به نظریه اصالت وجود و با استفاده از روش تحلیل متنی، دیدگاه صدرالمتالهین را در تبیین حقیقت تصدیق منطقی بازخوانی کرده و رویکرد او را در مواجهه با دیدگاه منطق دانان پیشین تحلیل نموده است. در این راستا، این نتیجه به دست آمد که ملاصدرا دیدگاه خود را با دو رویکرد متفاوت و در دو سطح مطرح کرده است: یک رویکرد بر اساس مبانی جمهور حکما (رویکرد ماهوی) و رویکرد دیگر بر اساس نظریه اصالت وجود و مطابق با مبانی فلسفی خاص او (رویکرد وجودی). همچنین این مطلب حاصل شد که دیدگاه ملاصدر درباره حقیقت تصدیق منطقی، همان دیدگاه فارابی است با تاکید بر این نکته که چنین دیدگاهی صرفا در رویکرد وجودی ملاصدرا و به پشتوانه نظریه های اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و اتحاد علم، عالم و معلوم قابل تبیین است.

  کلیدواژگان: تصدیق، اذعان نفس، وجود، ماهیت، ملاصدرا
 • سید علی حسینی* صفحات 39-60
  شهود از روش های داوری درخصوص مسایل فلسفی است که دسته ای با کاربرد آن موافق اند و عده ای مخالف. در میان مخالفان کاربرد شهود، گروهی با استناد به پاسخ های شهودی مختلفی که به موقعیت شهودبرانگیز واحد داده می شود، روش شهودی را نامطمین یا نادرست می دانند. در مقابل، دسته ای از موافقان شهود می گویند عوامل غیراصیلی که به اصل روش شهودی ربطی ندارند، داوری های شهودی را متعارض می کنند. در این پژوهش، از میان عوامل غیراصیل، میزان تخصص را مدنظر قرار داده ایم و آن را از عوامل راهبری یا انحراف شهودها معرفی کرده ایم. همچنین نظرخواهی از متخصصان است که پاسخ صحیح به موقعیت شهودی را پیش رویمان می گذارد، نه نظرسنجی از تمامی توده های مردم. ابن سینا نیز هم آوا با نظر اخیر، در پاسخی که به یکی از منتقدان موقعیت شهودبرانگیز انسان معلق می دهد، این حجت را برای همه مناسب نمی داند و نظرسنجی از حکمای کارکشته را عامل کشف پاسخ درخور به آن می داند. ثمره تفسیر این چنینی از پاسخ ابن سینا به منتقدش این است که دیگر شیخ به پاسخ غرض ورزانه و حمله به شخصیت منتقد محکوم نمی شود.
  کلیدواژگان: ابن سینا، شهود، آزمایش فکری، فلسفه آزمایشگرایانه، نظریه تخصص محور
 • زینب زرگوشی، رضا رضازاده*، مجید ضیایی صفحات 61-81
  در دیدگاه سنتی، استعاره امری تزیینی و مربوط به زبان ادبی و قابل حذف از زبان علمی و فلسفی است. هم چنین مطابق این دیدگاه، مبنای شکل گیری استعاره، شباهت عینی بین دو پدیده است. اما در دیدگاه معاصر نه تنها زبان ادبی بلکه زبان علمی و فلسفی نیز استعاری است و مبنای شکل گیری استعاره علاوه بر شباهت های عینی، انواع شباهت های ساختاری غیرعینی و هم بستگی در تجربه نیز می تواند باشد. در دیدگاه معاصر، استعاره، انتقال الگوی استنباطی حوزه مبدا به حوزه مقصد است. مطابق این رویکرد، مفاهیم فلسفی از طریق استعاره ها مفهوم سازی می شوند. لیکاف و جانسون معتقدند خود ذهن و فرآیندهای ذهنی توسط استعاره مفهوم سازی می شوند. در این مقاله نشان داده می شود شیخ اشراق نیز ذهن و کنش های ذهنی را توسط استعاره ساختاربندی می کند. جنبه های مختلف ادراک در معرفت شناسی سهروردی توسط مفاهیمی مانند دیدن، اشراق، دست کاری اجسام، ساختمان، محاسبه ریاضی و حرکت مفهوم سازی می شوند.
  کلیدواژگان: استعاره، حرکت، ساختمان، سهروردی، معرفت شناسی
 • مجتبی شیخ*، محمد محمدرضایی، یحیی کبیر صفحات 83-102
  مسئله این مقاله ضمن بررسی چند تفسیر اصلی از اصالت وجود، تفسیر دیدگاه ملاصدرا با روش راوی سوم است. طبق این تفسیر آنچه در اصالت وجود اصل است، تمایز ذهن و عین یا ماهیت و وجود و تفاوت احکام هر یک و رابطه آن ها است. با این حال ملاصدرا مدعای خویش را در قالب قضیه «وجود موجود است» بیان می کند و این قضیه را از سنخ حمل شایع صناعی می داند. در تفسیر این مقاله از دیدگاه ملاصدرا سه گزاره اصلی درون مایه اصالت وجود وی می باشد: وجود مصداق دارد، ماهیت در خارج مصداق ندارد و ماهیت به عرض وجود و مجازا در خارج مصداق دارد. این سه گزاره به صورت کلی در سایر تفاسیر نیز مطرح می شود، اما شرح هر کدام متفاوت است. اما تمایز اصلی تفسیر این مقاله، آن است که ماهیت اساسا امکان صدق بر خارج را ندارد.
  کلیدواژگان: ملاصدرا، اصالت وجود، ماهیت، صدق
 • حمیدرضا عبدلی مهرجردی، فروغ السادات رحیم پور*، امیر احسان کرباسی زاده صفحات 103-119

  برخی از فلاسفه، انسان را موجودی صرفا مادی و جسمانی می دانند و نفس و ذهن نیز از دیدگاه ایشان ماهیتی مادی دارد. در مقابل، دسته ای دیگر، به جوهری غیرمادی که در تعامل با بدن است باور دارند. ملاصدرا فیلسوف حکمت متعالیه و جان فاستر فیلسوف ذهن معاصر بریتانیایی در دسته اخیر قرار دارند و با تکیه بر دلایلی، به اثبات تجرد نفس پرداخته اند. در این مقاله به آن دسته از استدلال های تجرد نفس می پردازیم که جنبه درون نگرانه دارند؛ یعنی برهان هایی که در آنها بر توجه مستقیم انسان به نفس خود یا بر خودآگاهی درونی و غیرمادی او تاکید می شود. روش این دو فیلسوف در ارایه براهین، متفاوت است؛ بدین معنا که فاستر مستقیما به آگاهی درونی انسان از حالات ذهنی اش تمرکز کرده و ملاصدرا، استدلال ها را بر مقایسه ویژگی های نفس با بدن استوار نموده است. براهین درون نگرانه از این جهت کارآمد هستند که می توانند در عین سادگی، بدون نیاز به مقدمات پیچیده، هر انسانی را به درون خویش ارجاع دهند؛ البته ملاصدرا و فاستر، به اشکالات وارد بر درون نگری توجهی نکرده اند. پیش از اقامه این سنخ براهین باید خطاناپذیری دسترسی به حالات ذهنی و صحت شهودهای اولیه اثبات شود. همچنین باید به دستآوردهای تجربی نافی صحت درون نگری، پاسخ داد.

  کلیدواژگان: ملاصدرا، جان فاستر، ذهن، نفس، درون نگری، تجرد
 • محمدتقی کبریت چی*، محمدرضا شاهرودی صفحات 121-145
  «طرح دلالت زبانی»، درمقابل «دلالت منطقی»، رابطه ی «لفظ» و «معنا» را در «زبان طبیعی» بازنمایی می کند. در این طرح، فرایند «دلالت»، وابسته به «کاربرد» و به وسیله ی عامل «تفسیر» انجام می گیرد اما دلالت منطقی، تنها تابع قرارداد است. مروری بر آثار زبان شناختی مسلمانان نشان می دهد که نظریه ی دلالت میان آنها به صورت طیفی از دلالت منطقی تا دلالت زبانی، و بیشتر متاثر از رویکرد منطقی است؛ حال آنکه قرآن کریم و روایات در فضای «زبان طبیعی» صادر شده اند. از این رو بایسته است دلالت الفاظ کتاب و سنت در ساختار دلالت زبانی تبیین گردد؛ نه دلالت منطقی. درنتیجه، دلالت الفاظ علاوه بر «سیاق متن» به «کاربرد» نیز وابسته و فعالیت «تفسیر» در آن نقش آفرین خواهد بود. براین پایه «کاربرد»، در تفسیر قرآن کریم: موقعیت الفاظ در فضای نزول و خطاب آیات، و در روایات: مورد و موقعیت صدور حدیث است. ریزگان و کاربست این رویکرد در علوم قرآن و حدیث، پژوهش هایی جداگانه می طلبد.
  کلیدواژگان: زبان قرآن، دلالت منطقی، زبان صوری، کاربردشناسی، پیرس
 • مرتضی متولی* صفحات 147-166
  یک دسته از ادله اثبات عقل مفارق ادله مبتنی بر رویکرد معرفت شناختی اند که در این جستار به تحلیل انتقادی سه دلیل از آن ادله خواهیم پرداخت. ما در این پژوهش نشان می دهیم که این ادله بیشتر شبیه به تبیین اند تا استدلال بر وجود عقل مفارق یعنی بیشتر شبیه به فرضیه های روشنگری هستند که علاوه بر برقراری سازگاری در یک نظام فهم چگونگی امکان یک امر را به ما می دهند. دراین صورت، اولا، رقیب بردارند یعنی می توان فرضیه ها و تبیین های رقیب ارایه داد؛ ثانیا، چون ظاهرا همه این مسایل چندتباری اند در علوم مختلف می توان تبیین هایی دیگر برای این امور عرضه کرد تبیین هایی که هر کدام بخشی از حقیقت را روشن می سازند؛ ثالثا، با توجه به ملاک های اولویت تبیین شاید امروزه دیگر این تبیین ها خیلی موفق نباشند. با این همه، اگر این ادله را استدلال و توجیه برای وجود عقل مفارق بدانیم، همچنان خلل های فراوانی دارند و از رسیدن به مقصود بازمی مانند.
  کلیدواژگان: عقل مفارق، معرفت شناسی، ذهول، ادراک کلی، تبیین
 • امیرحسین منصوری نوری*، عین الله خادمی، مروه دولت آبادی، زینب درویشی صفحات 167-183
  پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به دو سوال «امتناع شناخت ذات الهی به چه معنا است؟» و «این امتناع چه دلایلی دارد؟» شکل گرفته و در فرآیند پژوهش داده های زیر به دست آمده است، دلایل فخر مبنی بر شناخت ناپذیری ذات مخدوش به نظر می رسد چرا که: مبنای غیریت ذات و صفات و وجود ماهیت در خدای متعال قابل خدشه است، اعتقاد بر عدم شناخت کنه ذات مساوی با تعطیل شناخت در مورد موجود بسیط است، تصورناپذیری خدای متعال صحیح است اما ممکن است راه های دیگری برای شناخت وجود داشته باشد، برخی از دلایل نیز مبنی بر مقایسه است و بیش تر جنبه ی مثال دارد تا دلیلی مستقل، بنابراین داده ها و نتایج به نظر می رسد فخر رازی در مسئله سیری خطی نداشته و در برخی موارد متمایل به امکان شناخت ذات الهی نیز هست. فخر رازی با سامان دهی نظام شناخت بر مبنی فنا و به دلیل مشکلات موجود در اعتقاد به عدم امکان شناخت ذات، از عدم امکان دست برمی دارد که موضوع پژوهشی دیگر از نگارندگان خواهد بود.
  کلیدواژگان: ذات، صفات، افعال، کنه، بسیط، عدم امکان شناخت ذات، فخر رازی
 • سید مصطفی موسوی اعظم* صفحات 185-202
  ملاصدرا نخستین فیلسوف اسلامی است که تحت تاثیر روایات اسلامی و عارفان پیش از خود از "مرگ فرشتگان" بحث کرده است. تحلیل مرگ ملایکه بدون پرداختن به قیامت کبری در نظام فکری ملاصدرا ممکن نیست. او از طریق مبانی عرفانی به تحلیل قیامت کبری می پردازد و بر این اساس مرگ فرشتگان را توجیه پذیر می داند. او از دو منظر به تبیین مرگ فرشتگان می پردازد: نخست؛ فنای اسمایی به تجلی ذات الهی در قیامت کبری. براین اساس در قیامت کبری فرشتگان با تجلی ذات الهی فانی می شوند. نخستین بار داود قیصری از این منظر به توجیه و تبیین مرگ فرشتگان پرداخته است و ملاصدرا با تفصیل بیشتر به آن می پردازد. دوم؛ موت صعق که همان بازگشت به عدم خویشتن در ذات الهی است که در قیامت کبری اتفاق می افتد. تبیین دوم ابداعی ملاصدرا است.
  کلیدواژگان: مرگ فرشتگان، ملاصدرا، مرگ انسان کبیر، انسان کامل، موت صعق، قیامت کبری
 • نرگس نظرنژاد* صفحات 203-226
  مقاله حاضر در حوزه مشاوره فلسفی است و هدف آن معرفی و تبیین مبانی متافیزیکی درمان مبتنی بر منطق (LBT) است. این روش درمانی، یکی از رویکردهای موجود در مشاوره فلسفی و ابداع الیوت کوهن است. پیش فرض این روش، این است که اعمال و عواطف انسان ها، حاصل نوعی قیاس منطقی عملی است و چون برخی از این قیاس ها حاوی مغالطاتی هستند، احساساتی غیرعقلانی و رفتارهایی خودشکن، در انسان ها ایجاد می کنند. مقاله حاضر، نخست به معرفی گام های ششگانه درمان مبتنی بر منطق می پردازد؛ این گام ها، به مراجعان کمک می کنند تا مغالطه هایی مانند مطلق گرایی و کمال طلبی را در قیاس های عملی خود کشف کنند. روش درمانی کوهن، صرفا جنبه سلبی ندارد، بلکه پس از شناسایی هر مغالطه، فضیلت مقابل آن را نیز، به عنوان پادزهر، به مراجع می آموزد. مقاله، سرانجام مبانی متافیزیکی درمان مبتنی بر منطق را از منظر الیوت کوهن بررسی می کند و به تحلیل چهار اصل فلسفی بنیادی که (LBT) بر آن ها مبتنی است، می پردازد.
  کلیدواژگان: مشاوره فلسفی، درمان مبتنی بر منطق، مغالطه، قیاس عملی، مطلق گرایی، کمال-طلبی، فضیلت، الیوت کوهن
 • کرامت ورزدار*، احد فرامرز قراملکی، عبدالرسول کشفی صفحات 227-246

  در فلسفه ارسطو و فارابی معرفت از حواس آغاز می گردد. این رویکرد به اکتساب معرفت، با دو چالش مطرح شده توسط سوفیزم درباب ادراکات حسی _ یعنی «خطای حس» و «تفسیرهای متعارض از ادراکات حسی»_ مواجه می شود. ارسطو با تقسیم محسوسات به «مختص» و «مشترک» و طرح مفهوم «شرایط متعادل» و همچنین با طرح دوگانه ی «نمود» و «ادراک» تلاش می کند به این دو مسئله پاسخ دهد. فارابی نسبت به چالش دوم موضعی اتخاذ نکرده است اما در باب چالش اول با تقسیم یقین به «تام» و «غیرتام» راهکار متفاوتی را ترسیم می کند. از منظر وی یقین ناشی از «ادراکات حسی» یقین غیرتام است و با پایبندی به شرایط سه گانه ای، می توان به یقین های حاصل از شهود حسی پایبند بود. به نظر می رسد هیچ یک از دو راهکار این دو متفکر در حل مسئله خطای حسی تام نیست؛ اما راهکار ارسطو در تبیین مسئله، قابل دفاع تر از نظر فارابی است.

  کلیدواژگان: معرفت، خطای حسی، سوفیزم، ارسطو، فارابی
|
 • Gholamabas Hasanvand *, Ali Allahbedashti, Babak Abasi Pages 1-19
  Vision of God, especially on the resurrection day, is one of the theological problems upon which Imamites and Asharites have different opinions. Imamites believe in the impossibility of the vision of God while Asharites believe in its possibility on the resurrection day. These two schools refer to some Qur'anic verses to confirm their ideas: e.g. “You will not see Me, but look at the mountain; if it should remain in its place, then you will see Me. 7:143”. “Some faces will be radiant on that day, looking at their Lord. 75:23”. In this article, we critically study the Fakhr al-Dīn al-Rāzī's theological view and study the extent of the influence of the former philosophers and theologians on his view. Finally, we will show that his view, which is heart felted discovery, does not differ much from the Imamites view.
  Keywords: Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Divine Vision, Resurrection Day, Imamites, Asharites
 • Mohammad Hosseinzadeh * Pages 21-38

  Mullā Ṣadrā has used the same terminology and style of the earlier logicians in many of his discussions on logical belief (Taṣdīq); while his two theories, “principality of existence” and “union of the knower and the known”, require that he address the issue to present the problem of “conception and belief” in a philosophical system different from the philosophical system of the sages. According to the theory of principality of existence and using the method of textual analysis, this article has re-read Mullā Ṣadrā’s view in explaining the truth of logical belief and has analyzed his approach in the face of the view of previous logicians. In this regard, it was concluded that Mullā Ṣadrā has expressed his view with two different approaches and on two levels: One approach is based on the principles of earlier logicians (essential approach) and the other approach is based on the theory of the principality of existence (existential approach). It was also argued that Mullā Ṣadrā’s view of the truth of logical belief was the same as Fārābī’s view, emphasizing that such a view was based solely on Mullā Ṣadrā’s existential approach and backed by theories of the principality of existence, the gradation of existence, the substantial motion and the union of the knower and the known.

  Keywords: belief, Taṣdīq, The Principality of Existence, quiddity, Mullā Ṣadrā
 • Seyyed Ali Hosseini * Pages 39-60
  Intuition is a philosophical judgment tool. Some accept it as a method in philosophy and others deny it. On the deniers' side, some philosophers, based on the diversity of responses to intuition pumps, consider it as an uncertain or invalid method. By contrast, the others claim that the incidental factors because distorted responses and there is not any wrong in intuitive method by itself. Here the level of expertise considered as one of the external factors that causes the accuracy or inaccuracy of intuitions. An accurate intuitive response can be found by questioning experts, not lay people. Avicenna’s view is compatible with the expertise-based view. In his rejoinder to a critic, he mentioned the intuitive arguments are not proper for all, but for those who possess perspicuity and subtle intelligence and his reply implies that he trusted the responses of meticulous philosophers more than others. This comparative work suggests a novel reading of Avicenna’s reply to his critic and reconsiders the interpretation that charges him with engaging in an ad hominem argument.
  Keywords: Avicenna Thought Experiment, intuition, Experimental Philosophy, Expertise-Based Theory
 • Zeinab Zargooshi, Reza Rezazadeh *, Majid Ziaei Pages 61-81
  Regarding the classical theory, metaphors have been regarded as decorative things, belonging to the literary language and distinctive from philosophical and scientific language. Besides, according to this theory, the basis of the forming of metaphors is the similarity between two phenomena. However, considering the contemporary theory, not only the literary language but also the scientific and philosophical ones are metaphorical. Moreover, the basis of the forming of metaphors is not only the objective similarities, but also the non-objective ones and experiential co-occurrences. In the contemporary theory, a metaphor is the transition of the source domain structure to the target domain. According to this theory, philosophical concepts are conceptualized through metaphors. Lakoff and Johnson believe that mind is conceptualized through metaphors. The present article shows that Shaykh al-Isḥāq (Suhrawardī) would also structure the mind through metaphors. In Suhrawardī's Epistemology, different aspects of perception are formulated through concepts such as seeing, illumination, manipulating objects, Constructions, mathematical calculations, and motion.
  Keywords: Suhrawardī, Epistemology, Metaphor, motion, Constructions
 • Mojtaba Sheikh *, Mohammand Mohammadrezai, Yahya Kabir Pages 83-102
  .
  In addition to a study of the major interpretations of the "principality of existence", (ʾIṣāla al-wujūd) this article studies Mullā Ṣadrā's view through the third person narration method. According to this method, the main point in "principality of existence" is the distinction, the rules and the relation of existence and quiddity. Mullā Ṣadrā describes his view in the form of the proposition, "Existence exists", and he claims that this proposition is a "common technical Predication." This proposition can be interpreted as follows: 1. Quiddity has instantiations in the external world. 2. Quiddity does not have any instantiation in the external world. 3. Quiddity, primarily, does not have any instantiation in the external world, but it has instantiations through existence. There are many explanations for each of the three interpretations. The major point of this article is that it is not possible for quiddity in-itself to exist in the external world.
  Keywords: Mullā Ṣadrā, Principality of existence, quiddity, predication
 • Hamid Reza Abdoli Mehrjardi, Foroogh Al Sadat Rahim Poor *, Amir Ehsan Karbasizedeh Pages 103-119

  Some philosophers consider human and its mind purely material. In contrast, another group believes in an immaterial substance interacting with the body. Mullā Ṣadrā and John Foster, the British philosopher who was his contemporary, are among those who have independently argued for the immateriality of the soul. In this paper, we look at some of their arguments on the immateriality of the soul which are introspective; i.e., the arguments which emphasize direct attention to the soul or the inner and non-material consciousness of man. The methods of the two philosophers in reasoning are different. Foster focuses directly on man's inner awareness of his mental states, and Mullā Ṣadrā bases his arguments on comparing the properties of the soul with the body. Introspective arguments are effective in that they can, easily and without numerous premises, refer any human being to his or her inner self and make him believe in the immateriality of the soul. Of course, Mullā Ṣadrā and Foster did not pay any attention to the problems of introspection. Before putting forward this type of argument, the infallibility of access to mental states and the correctness of initial intuitions must be proven.

  Keywords: Mullā Ṣadrā, John Foster, Mind, soul, introspection, Immateriality
 • Mohammad Taghi Kebritchi *, Mohammad Reza Shahrodi Pages 121-145
  The “linguistic denotation” scheme in this paper, vs. the “logical denotation”, represents the relationship between “words” and “meanings” in “natural languages”. In this scheme, the process of “denotation” is dependent on “application” and is performed by “interpretation”, but in logical denotation, it is only a function of contract. However, the Holy Quran and Traditions have been issued in the atmosphere of natural language. Therefore, the meaning of the Kitāb and Sunnah must be explained in the structure of linguistic not logical denotation. So, the meaning of words, in addition to the “co-text”, also depends on the “context or application”, and interpretation activity plays a great role in it. Accordingly, “application” in the literature of interpretation of the Quran is: the occasions and addresses of revelation, and in Tradition is: the conditions and situations of the Hadīth issuance. Details and applications of this approach in Quranic and Hadīth sciences require further researches.
  Keywords: holly Quran, Linguistic Denotation, Logical Denotation, Formal Language, Sunnah
 • Morteza Motavalli * Pages 147-166
  A cluster of arguments for the existence ʿaql-i Mufāriq (Separated intellect) are based on epistemological approach, which we, in this inquiry, will analyze three of them critically. In this study, we indicate that these arguments are more similar to “explanations” rather than reasoning for the existence of separated intellect, I mean that they are more similar to illustrative hypotheses which, in addition to establishing compatibility in a system, give us an understanding of how one thing is possible. In this case, firstly, they will accept competitors; i.e., we can offer other hypotheses and explanations. Secondly, because it seems that all these problems are multiple-origins, in different disciplines, other explanations could be presented, each of which illuminates a portion of reality. Thirdly, as for the criteria of precedence of explanation, maybe these explanations do not succeed today. Nevertheless, if we regard these arguments as a proof and justification for the existence of separated intellect, they will have many defects and will not reach the goal.
  Keywords: Epistemology, ʿAql Mufāriq (Separated Intellect), General Perception, Explanation
 • Amirhosein Mansouri Nouri *, Einolleh Khademi, Marve Dolatabadi, Zeinab Darvishi Pages 167-183
  The present research seeks to answer the two questions from “What does the impossibility of knowledge of the divine essence mean?” and “What are the reasons for this impossibility?” The following conclusions have been obtained in this research: the nonidentity of essence and attributes, and the nonidentity of existence and quiddity in God cannot be accepted; the inconceivability of God essence is true, but there may be other ways of knowing Him. Furthermore, some of Fakhr al-Dīn al-Rāzī’s reasons are similar to like examples than independent reasons. Therefore, the data and results seem to show that Fakhr al-Dīn al-Rāzī does not have a consistent manner on the issue and in some cases believes in the knowability of the divine essence. The authors will address the possibility of the knowability of the divine essence from the perspective of Fakhr al-Dīn al-Rāzī in another independent study.
  Keywords: Fakhral-Dīn al-Rāzī, God Essence, God Attributes, Existence, quiddity
 • Seyyed Mostafa Mousavi Azam * Pages 185-202
  Mullā Ṣadrā, being influenced by Islamic traditions and his preceding mystics, is the first Islamic philosopher who has discussed about the "death of angels" in his philosophy. However, without a precise perception of the Major Resurrection, it would be impossible to analyze the death of angels in Ṣadrā's philosophical system. He analyzes the nature of the Major Resurrection through mystical fundamentals, on the basis of which he considers the angels' death to be justifiable. He has elaborated the angels' death from two perspectives: first, nominal annihilation through the manifestation of God's essence in the Major Resurrection. In this analysis, which has been broached earlier by Davoud Gheisari, the angels annihilate with the manifestation of God's essence in the Major Resurrection Day. Second, swooning death (i.e. death by swooning), which represents returning back to the non-existence in the divine essence. This type of death occurs on the Day of Major Resurrection .Ṣadrā, in various instances, has considered the latter type of death as being true for the angels.
  Keywords: Death of Angels, Mullā Ṣadrā, Perfect Human, Swooning Death, Major Resurrection
 • Narges Nazarnejad * Pages 203-226
  The present paper is in the field of philosophical counseling. It aims to introduce and explain the metaphysical foundations of logic-based therapy (LBT). This therapy is one of the approaches in philosophical counseling and Elliott Cohen's invention. This method assumes that the actions and emotions of human beings are the results of practical and logical deductions, and containing some fallacies, these deductions cause irrational feelings and self-defeating behaviors in humans. The present paper first introduces the six steps of logic-based therapy. These steps help clients discover fallacies such as absolutism and perfectionism in their practical deductions. Cohen's treatment is not just a negative one because after identifying each fallacy it introduces the opposite virtues as antidotes to the clients. Finally, the paper examines the metaphysical foundations of logic-based therapy from Elliott Cohen's perspective and analyzes the four fundamental philosophical principles of LBT.
  Keywords: Philosophical Counseling, Logic-Based Therapy, Fallacy, Practical Deduction, absolutism, Perfection, Virtue, Elliott Cohen
 • Keramat Varzdar *, Ahad Faramarz Gharamaleki, Abd-Al- Rasul Kashfi Pages 227-246

  In Aristotle and Fārābī's philosophy, knowledge begins with sense perceptions. This approach to the acquisition of knowledge faces two challenges posed by Sufism, “illusion” and the “the conflicting interpretations of sense perceptions”. Aristotle tries to answer these two questions by dividing sense perceptions into “specific” and “common” ones and proposing the concept of “balanced conditions”, and the duality of “appearance” and “perception”. Fārābī has not taken a position on the second challenge, but he draws a different approach to the first challenge by dividing the certainty into “complete certainty” and “incomplete certainty”. In his view, certainty arising from “sense perceptions” is an incomplete one, and by adhering to the three conditions, one can adhere to the certainties of sense intuition. It seems that neither of the two solutions of these two thinkers is complete in solving the problem; but Aristotle's solution to the problem of “illusion” is more defensible than Fārābī’s.

  Keywords: Knowledge, Sense perception, Illusion, Sufism