فهرست مطالب

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - سال سی و هفتم شماره 4 (پیاپی 108، مهر و آبان 1400)
 • سال سی و هفتم شماره 4 (پیاپی 108، مهر و آبان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/07/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • اسماعیل چمنی*، فرحناز نریمانیان، یونس پوربیرامی هیر، حمیدرضا حیدری صفحات 549-562

  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر منابع نیتروژنی مختلف شامل نیترات آمونیوم، آسپاراژین و گلوتامین در پنج غلظت 0، 50، 150،100، و 200 میلی گرم بر لیتر بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار اجرا شد. شاخص های ارتفاع گیاه، میزان شاخه زایی، تعداد برگ، میزان برگ نکروزه، مقدار کلروفیل های a، b و کل، و مقدار کاروتنویید، فنول و فلاونویید اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تاثیر منابع نیتروژنی بر بر تمامی شاخص های مورد بررسی به استثنای میزان برگ نکروزه در سطح احتمال 1% معنی دار شد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده ها نشان داد بیشترین میزان شاخه زایی و تعداد برگ در تیمار گلوتامین و آسپاراژین با غلظت 100 میلی گرم بر لیتر حاصل شد و بیشترین ارتفاع گیاه در غلظت 200 میلی گرم بر لیتر نیترات آمونیوم بدست آمد. همچنین، بیشترین میزان رنگیزه های فتوسنتزی در تیمار آسپاراژین با غلظت 50 میلی گرم در لیتر و بیشترین میزان فنول و فلاونویید در تیمار گلوتامین با غلظت 200 میلی گرم بر لیتر بدست آمد. در کل، نتایج نشان داد که منابع نتیروژنی مختلف مورد بررسی توانستند به طور مثبت و معنی داری سبب بهبود شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی رزماری در شرایط درون شیشه ای شوند.

  کلیدواژگان: آسپاراژین، گلوتامین، فنول، متابولیت های ثانویه، نیترات آمونیوم
 • زهرا ابراهیمی، محمدرضا مرشدلو*، محمدباقر حسن پور اقدم صفحات 563-583

  به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر محتوای اسانس و برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو زیر گونه مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare subsp. gracile (K.Koch) letsw.) و یونانی (O. vulgare subsp. hirtum (Link) letsw.) آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و3 تکرار اجرا شد. تیمار تنش شوری با استفاده از کلرید سدیم در محلول غذایی هوگلند و در چهار سطح شاهد (بدون تنش)، و تنش های ملایم (شوری 30 میلی مولار)، متوسط (شوری 60 میلی مولار) و شدید (شوری 90 میلی مولار) اعمال گردید. براساس نتایج، تحت تنش شوری شاخص های رشدی، کاروتنویید کل و شاخص کلروفیل کاهش یافتند، اما فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و غلظت مالون دی آلدیید و پراکسید هیدروژن در هر دو زیرگونه افزایش پیدا کردند. وزن تر و خشک، کاروتنویید، پراکسید هیدروژن و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در مرزنجوش یونانی بیشتر از زیر گونه بخارایی بدست آمد. درصد و اجزای اسانس نیز تحت تاثیر شوری قرار گرفتند. با افزایش شوری، درصد اسانس نسبت به شاهد افزایش یافت و بیشترین مقدار آن (0.8%) در تنش ملایم بدست آمد. 35 ترکیب از دو زیرگونه مرزنجوش شناسایی شد. کارواکرول (72-30%: کارواکرول زیرگونه یونانی بیشتر از بخارایی)، گاما- ترپینن، کارواکرول متیل اتر و پارا-سیمن ترکیب های غالب هر دو زیرگونه بودند. نتایج این پژوهش برتری مرزنجوش یونانی نسبت به بخارایی را از لحاظ تحمل به تنش شوری و همچنین عملکرد کمی و کیفی نشان داد.

  کلیدواژگان: تنش غیرزیستی، رنگیزه های فتوسنتزی، شاخص مورفولوژیکی، شاخص فیزیولوژیکی، کارواکرول
 • سید غلامرضا سجادی، ابوالفضل توسلی*، مهدی دادمهر صفحات 584-595

  به منظور بررسی اثر هیدروژل بر رشد، عملکرد و برخی ترکیب های ثانویه چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط تنش خشکی، پژوهشی در سال زراعی 97-1396 در مزرعه ای واقع در جنوب شهرستان دلگان، استان سیستان و بلوچستان اجرا گردید. این تحقیق به صورت آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح (آبیاری در ظرفیت زراعی، آبیاری در 85% ظرفیت زراعی، آبیاری در 70% ظرفیت زراعی و آبیاری در 55% ظرفیت زراعی) و مصرف هیدروژل به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح (مصرف هیدروژل A200، مصرف هیدروژل سیلیکات و بدون مصرف هیدروژل) بودند. صفات کمی ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد گل در بوته، وزن تر و خشک بوته، عملکرد کاسبرگ تازه و خشک و شاخص برداشت و صفات کیفی مقدار آنتوسیانین و ترکیب های فنلی کاسبرگ اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار صفات کمی از تیمار آبیاری کامل همراه با کاربرد هیدروژل A200 حاصل گردید. اما تفاوت معنی داری بین این تیمار با تیمار آبیاری کامل همراه با مصرف هیدروژل سیلیکات و آبیاری کامل بدون مصرف هیدروژل وجود نداشت. همچنین، تفاوت معنی داری بین سه تیمار فوق با تیمارهای کاربرد هر دو نوع هیدروژل در محتوی رطوبت 70% و 85% ظرفیت زراعی مشاهده نگردید. صفات کیفی با افزایش شدت تنش افزایش یافتند. کاربرد هیدروژل نیز در مقایسه با عدم استفاده از آن به دلیل تعدیل شرایط تنش توسط هیدروژل منجر به کاهش محتوی آنتوسیانین و ترکیب های فنلی کاسبرگ شد.

  کلیدواژگان: ترکیب های ثانویه، دلگان، ظرفیت زراعی، عملکرد، گیاه دارویی، هیدروژل
 • هوشمند عسگریان، وحید عبدوسی*، الهام دانائی، علیرضا لادن مقدم صفحات 596-611

  تنش شوری یکی از مهم ترین فاکتورهای کاهش عملکرد گیاهان در جهان به شمار می رود. کاربرد اسیدهیومیک به همراه سلنیوم می تواند با افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی، عملکرد گیاهان در شرایط تنش شوری را بهبود بخشد. به منظور ارزیابی اثرات کاربرد اسیدهیومیک و سلنیوم در شرایط تنش شوری در گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1397، در شرایط گلخانه در شهرستان اسلامشهر اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کلرید سدیم (صفر، 50 و 100 میلی گرم در لیتر)، اسیدهیومیک (صفر، 100 و 200 میلی گرم در لیتر) و سلنیوم (صفر، 5 و 10 میلی گرم در لیتر) و اثر توام آنها بود. نتایج نشان داد که افزایش میزان شوری به طور معنی داری سبب کاهش وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و تعداد گل در بوته شد. محلول پاشی با 200 میلی گرم در لیتر اسیدهیومیک و 10 میلی گرم در لیتر سلنیوم سبب بهبود محتوای کاروتنویید گلبرگ و کلروفیل کل برگ در تمامی سطوح شوری شد. همچنین با افزایش سطح کلرید سدیم تا 100 میلی گرم در لیتر میزان پرولین به طور معنی داری افزایش یافت. در این بین، تیمارهای اثر متقابل اسیدهیومیک و سلنیوم تاثیر معنی داری در سطح 1% بر بهبود فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز در سطوح مختلف شوری داشتند. بیشترین میزان اسانس (1.37%) در تیمار اثر متقابل 200 میلی گرم در لیتر اسیدهیومیک و 10 میلی گرم در لیتر سلنیوم تحت تنش شوری 50 میلی گرم در لیتر کلرید سدیم بدست آمد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که محلول پاشی با 200 میلی گرم در لیتر اسیدهیومیک و 10 میلی گرم در لیتر می تواند در کاهش اثرات منفی تنش شوری بر گیاه دارویی همیشه بهار موثر باشد.

  کلیدواژگان: اسانس، پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، کلرید سدیم
 • برزو یوسفی*، سید رضا طبایی عقدایی، علیرضا امیری صفحات 612-627

  در این تحقیق، تعداد 48 اکسشن گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نواحی مختلف ایران (11 اکسشن بومی کرمانشاه و 37 اکسشن از استان های دیگر کشور) در آزمایشی با طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی مهرگان استان کرمانشاه در سال های 1385-1390 کشت شدند و صفات عملکردی، مرفولوژیک و فنولوژیک آنها مورد مطالعه قرار گرفت. هر کرت آزمایشی مشتمل بر سه پایه با فاصله 3 متر × 3 متر بود. آبیاری قطره ای هر 10 روز یک بار انجام شد. همچنین، کودهای شیمیایی و سموم در مزرعه استفاده نشدند. صفات مورد نظر بعد از استقرار نهال ها در سال های سوم الی پنجم ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که تمام صفات مورد بررسی در بین سال های آزمایش و در بین اکسشن های مختلف، تفاوت معنی داری (P<0.01) داشتند. واریانس اثر متقابل اکسشن × سال در تمام صفات معنی دار بود (P<0.01). با توجه به نتایج می توان اکسشن های کرمانشاه کدهای 10، 11، 2 و 3، کردستان 1 و اصفهان کدهای 7 و 4 را به عنوان اکسشن های سازگار و دارای عملکرد گل و اسانس مناسب جهت کشت در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه معرفی کرد.

  کلیدواژگان: اسانس، صفات فنولوژیک، عملکرد گل، گل محمدی (Rosa damascena Mill.)
 • فرید نورمند موید*، نگار ولی زاده، طیبه سمندری گیکلو صفحات 628-638

  خارمریم (Silybum marianum L.) از خانواده کاسنی (Asteraceae)، به علت داشتن ماده موثره سیلی مارین گیاه دارویی بسیار مورد اهمیتی در صنایع دارویی است. سیلی مارین در درمان بیماری های کبدی، هپاتیت و ناراحتی های قلب و عروق بسیار موثر می باشد. از آنجایی که پتانسیل و سرعت تولید این ترکیب دارویی در رویشگاه ها تحت شرایط طبیعی پایین است، استفاده از مهندسی ژنتیک و تولید گیاه تراریخت با تکنیک های مختلفی نظیر کشت بافت در این گیاه مورد توجه واقع شده است. اولین گام در این راه به دست آوردن دستورالعمل باززایی در شرایط درون شیشه ای است. در این تحقیق، ریزنمونه های برگ بدست آمده از رقم مجارستانی خارمریم برای باززایی مستقیم تحت تاثیر ترکیب های مختلفی از هورمون ها، ارزیابی شدند. شش هفته پس از کشت، در محیط ½ MS نیم قدرت حاوی mg l-1 Zeatin 0.4، mg l-1 BAP 0.2، mg l-1 NAA 0.2 بیشترین شاخه زایی (57%) مشاهده شد. پس از آن شاخه ها به محیط کشت ریشه زایی با تیمارهای مختلف هورمونی منتقل شدند. نتایج نشان داد که بهترین تیمار برای به دست آوردن ریشه های طویل با تعداد زیاد، محیط کشت ½ MS  حاوی mg l-1 NAA 0.25 و زغال فعال g l-1 2 است. گیاهچه های بدست آمده از باززایی مستقیم پس از انتقال به خاک رشد مناسبی داشتند.

  کلیدواژگان: باززایی، خارمریم (Silybum marianum L.)، هورمون، سیلی مارین، شاخه زایی، ریشه زایی
 • بایزید یوسفی*، سید رضا طبائی عقدایی صفحات 639-657
  با هدف تشخیص روش های مناسب شناسایی ژنوتیپ های پایدار و سازگار برای عملکرد اسانس، 35 ژنوتیپ گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در هفت مکان (استان های کردستان، مرکزی، اصفهان، خوزستان، فارس، کرمان و خراسان رضوی) و دو سال (7-1386) ارزیابی گردید. میانگین کل بازده اسانس 0.029% بدست آمد. بین ژنوتیپ ها، مکان ها، محیط یا مکان سال ها و نیز اثرات متقابل ژنوتیپ × مکان و ژنوتیپ × محیط از نظر بازده اسانس تفاوت های معنی داری (0.01P≤) وجود داشت. رابطه مثبت بین واریانس محیطی، ضریب تغییرات و ضریب رگرسیون عملکرد بر محیط با بازده اسانس نشان داد که فقط ژنوتیپ های با بازده اسانس پایین فنوتیپ مشابهی را در محیط های مختلف (پایداری استاتیک) داشتند. هیچ ژنوتیپ پایداری با مفهوم استاتیک رگرسیون وجود نداشت و اسانس تولیدی ژنوتیپ های پایدار با واریانس محیطی هم بسیار اندک بود، اما برخی ژنوتیپ های سازگار با ضریب تغییرات محیطی (مانند KM1) همزمان بازده اسانس متوسط و پایداری عملکرد داشتند. ژنوتیپ های پایدار با مفهوم دینامیک عملکرد اسانس متوسطی داشتند. شاخص برتری، ژنوتیپ های با بالاترین اسانس را به عنوان سازگار معرفی نمود. ژنوتیپ های پایدار با کمترین واریانس سال درون مکان، حداقل اسانس را تولید کردند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ گل محمدی می تواند هم زمان دارای پایداری استاتیک، دینامیک و عملکرد اسانس بالا باشد. آماره ضریب تغییرات، جنبه دینامیک آماره های رگرسیون و شاخص برتری به عنوان آماره های مطلوب برای ارزیابی جنبه های مختلف (استاتیک و دینامیک) پایداری اسانس در گل محمدی پیشنهاد می شوند. در مجموع، ژنوتیپ های IS3، KZ1 و CM1 دارای عملکرد اسانس متوسط و پایداری و سازگاری عمومی برای آن بوده و برای کشور ایران توصیه می شوند.
  کلیدواژگان: Rosa damascena Mill، اسانس، آماره پایداری، سازگاری
 • زهرا عظیم زاده، عباس حسنی*، بابک عبدالهی مندولکانی، ابراهیم سپهر صفحات 658-674

  مرزنجوش (Origanum vulgare L.) گیاهی علفی، چندساله و متعلق به تیره نعناع است که به عنوان ادویه برای طعم دادن به غذاها و نیز برای اهداف طبی به عنوان ضدنفخ، معرق، خلط آور، آرام بخش، اشتهاآور، مدر، ضدسرفه و ضدروماتیسم مورد استفاده قرار می گیرد. جهت ارزیابی تاثیر تنش شوری بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک، مقدار اسانس و جذب عناصر غذایی در دو زیرگونه از گیاه مرزنجوش، یک آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل دو زیرگونه مرزنجوش (ssp. gracile و ssp. vulgare) و تنش شوری در چهار سطح (0، 25، 50 و 100 میلی مولار از NaCl) بودند. نتایج نشان داد که تنش شوری تاثیر معنی داری بر صفات مورد اندازه گیری داشته است. با افزایش میزان شوری، ویژگی های رشدی (ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد برگ و عملکرد ماده خشک)، محتوی نسبی آب برگ، شاخص کلروفیل (SPAD)، درصد و عملکرد اسانس، غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، نسبت پتاسیم به سدیم در برگ و ریشه کاهش، در حالی که مقادیر سدیم و کلر برگ و ریشه هر دو زیرگونه افزایش یافت. عکس العمل دو زیرگونه به سطوح مختلف تنش شوری متفاوت بود. تجمع بیشتر سدیم در ریشه ها و بالاتر بودن نسبت K/Na در برگ ها نسبت به ریشه ها نشان دهنده توانایی زیرگونه های مرزنجوش در محدود کردن انتقال و تجمع یون های Na+ در اندام های هوایی آنها می باشد. در مجموع یافته های این تحقیق نشان داد که زیرگونه vulgare به واسطه تجمع کمتر یون های سدیم و کلر، دارا بودن نسبت بالاتر K/Na و کاهش کمتر در شاخص کلروفیل و عملکرد ماده خشک از میزان تحمل بیشتری در برابر تنش شوری نسبت به زیرگونه gracile برخوردار است.

  کلیدواژگان: origanum vulgare L، اسانس، کلرید سدیم، عناصر غذایی، کلروفیل، محتوی نسبی آب برگ
 • مهدیه محمدزاده، محمد سالارمعینی، محسن افشارمنش، محمد خواجه بمی* صفحات 675-685

  به منظور بررسی تاثیر جنس و پودر دانه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد رشد، پاسخ ایمنی و جمعیت میکروبی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی، پژوهشی با 240 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 (120 قطعه نر و 120 قطعه ماده) در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل شامل سه سطح پودر دانه شنبلیله (صفر (شاهد)، 0.5 و یک درصد) و دو جنس (نر و ماده) با 4 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که افزایش وزن بدن، مصرف خوراک، شاخص تولید اروپایی و جمعیت باکتری های لاکتوباسیل روده در جنس نر نسبت به جنس ماده بیشتر بود (0.05>P). اثرات اصلی پودر شنبلیله و جنس نشان داد که طول و عرض پرزها و نسبت طول پرز به عمق کریپت در روده جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 1% شنبلیله در مقایسه با شاهد و در جنس نر نسبت به جنس ماده بیشتر بود (0.05>P). اثرات متقابل نشان داد که طول و عرض پرزها و نسبت طول پرز به عمق کریپت در روده جوجه های نر تغذیه شده با جیره شاهد نسبت به سایر گروه ها کمتر بود (0.05>P). تیتر آنتی بادی علیه گلبول های قرمز گوسفند در سرم جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 1% شنبلیله در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود (0.05>P). به طور کلی نتایج نشان داد که افزودن 1% پودر دانه شنبلیله به جیره جوجه های گوشتی اثرات مفیدی دارد و می تواند سبب بهبود مورفولوژی روده و پاسخ ایمنی شود.

  کلیدواژگان: تیتر آنتی بادی، جوجه گوشتی، شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)، طول پرز، لاکتوباسیلوس
 • عبدالحمید علیخانی، اصغر رحیمی، محدثه شمس الدین سعید*، سید رسول صحافی، محمدرضا پیرمرادی صفحات 688-703

  به منظور بررسی تاثیر کاربرد کلات آهن و روی و آبیاری تکمیلی بر کمیت و کیفیت شیرابه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان نی ریز (استان فارس) در سال 1397 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری تکمیلی (بدون آبیاری (شاهد)، یک بار آبیاری و دوبار آبیاری) و محلول پاشی کلات روی و آهن (بدون محلول پاشی (شاهد)، محلول پاشی روی (2 در هزار)، محلول پاشی آهن (2 در هزار) و محلول پاشی توام آهن (1.5 در هزار) و روی (1.5 در هزار)) بودند. صفات مورد بررسی شامل تعداد برگ، طول برگ، قطر طوقه، وزن خشک اندام هوایی، درصد زنده مانی بوته ها، غلظت عناصر آهن، منگنز، مس و روی در اندام هوایی، وزن شیرابه و بازده اسانس بودند. نتایج نشان داد اعمال آبیاری تکمیلی باعث افزایش تعداد برگ، وزن خشک اندام هوایی و درصد زنده مانی آنغوزه گردید. محتوی آهن اندام هوایی بیشتری با دوبار آبیاری تکمیلی حاصل شد. همچنین، محلول پاشی کلات آهن و روی باعث افزایش طول برگ و درصد زنده مانی گیاه نسبت به شاهد گردید. بیشترین محتوای آهن اندام هوایی با محلول پاشی کلات آهن بدست آمد. در هر دو شرایط آبیاری تکمیلی و شاهد، محلول پاشی کلات روی و آهن باعث افزایش معنی دار 1.5 برابری حجم بوته، 2 تا 2.8 برابری وزن شیرابه و 0.6 تا 0.9 درصدی بازده اسانس شد. علاوه بر این، در شرایط بدون آبیاری تکمیلی، بیشترین محتوای منگنز اندام هوایی گیاه با محلول پاشی کلات روی و نیز محلول پاشی توام کلات آهن و روی حاصل شد، اما در شرایط یک و دوبار آبیاری تکمیلی، محلول پاشی اثر معنی داری بر این پارامتر نداشت. در هر دو شرایط آبیاری تکمیلی و شاهد، بیشترین محتوای مس اندام هوایی گیاه در تیمار بدون محلول پاشی مشاهده شد. بیشترین میزان روی اندام هوایی این گیاه با محلول پاشی روی حاصل شد. بنابراین به نظر می رسد انجام آبیاری تکمیلی به همراه محلول پاشی کلات آهن و روی، به واسطه بهبود خصوصیات رشدی سبب افزایش عملکرد شیرابه و بازده اسانس آنغوزه شود.

  کلیدواژگان: آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)، درصد زنده مانی، بازده اسانس
 • زهرا آبروش*، حبیب زارع، مصطفی خوشنویس صفحات 704-717

  بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) درختی کند رشد از تیره رزاسه و از گونه های انحصاری ایران و در حال انقراض است. از لحاظ ذخیره ژنی، حفظ زیست محیطی و کاربرد دارویی حایز اهمیت است. به منظور تکثیر درون شیشه ای این گونه به روش کشت جوانه جانبی، پژوهشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه سطح محیط کشت و سه سطح سیتوکینین در سه تکرار اجرا شد. برای شاخه زایی، محیط های کشت DKW، WPM و MS حاوی سیتوکینین های BAP، Kin و 2ip و برای ریشه زایی، محیط های کشت DKW، WPM و MS کامل و تغییر یافته با اکسین های IBA و NAA به صورت مجزا و کاربرد متوالی بررسی شدند. نتایج نشان داد که بهترین تیمار سترون سازی، کاربرد متوالی محلول هیپوکلریت سدیم 20% (حجمی/حجمی، 15 دقیقه) و کلرید جیوه 0.1% (3 دقیقه) در فصل تابستان بود. تکثیر بهینه و رشد طولی شاخساره ها در محیط کشت MS با تنظیم کننده های رشد IBA (0.01 میلی گرم در لیتر)، Kin (0.25 میلی گرم در لیتر) و BAP (3 میلی گرم در لیتر) مشاهده شد. همچنین، ریشه زایی بهینه در محیط کشت DKW با یک چهارم غلظت عناصر بیش مغذی حاوی هورمون های NAA+IBA (0.3+0.3 میلی گرم در لیتر) بدست آمد.

  کلیدواژگان: انحصاری، ریزازدیادی، محیط کشت، Sorbus persica Hedl
|
 • E. Chamani *, F. Narimaniyan, Y. Pourbairami Hir, H.R. Heydari Pages 549-562

  To investigate the effects of different nitrogen sources including ammonium nitrate, asparagine, and glutamine in five concentrations of 0, 50, 100,150, and 200 mg l-1 on some physiological and biochemical characteristics of rosemary (Rosmarinus officinalis L.), an experiment was conducted in a completely randomized design with five repliacations. The indices including plant height, shooting rate, number of leaves, necrotic leaf size, chlorophylls a, b, and total chlorophyll content, and the content of carotenoids, phenols, and flavonoids were measured. The results showed that the nitrogen sources significantly (P≤0.01) affected the all measured indices except the necrotic leaf size. The results of means comparison showed that the highest shooting rate and number of leaves were obtained at 100 mg l-1 of glutamine and asparagine and the highest plant height was obtained at 200 mg l-1 of ammonium nitrate. Also, the highest amount of photosynthetic pigments was obtained at 50 mg l-1 of asparagine and the highest amount of phenols and flavonoids was related to 200 mg l-1 of glutamine. In general, the results showed that the various nitrogen sources studied could positively and significantly improve the morphological and physiological characteristics of rosemary under in vitro conditions.

  Keywords: Asparagine, Glutamine, phenol, Secondary metabolites, Ammonium nitrate
 • Z. Ebrahimi, M.R. Morshedloo *, M.B. Hassanpour Aghdam Pages 563-583

  To investigate the effects of different salinity levels on the essential oil content, and some morphological and physiological characteristics of two oregano subspecies (Origanum vulgare subsp. gracile (K.Koch) letsw. and O. vulgare subsp. hirtum (Link) letsw.), a factorial greenhouse experiment was conducted in a completely randomized design with four treatments and three replications. The salinity stress treatment was applied using sodium chloride in Hoagland nutrient solution at four levels of control (no stress), and mild (salinity 30 mM), moderate (salinity 60 mM), and severe (salinity 90 mM) stresses. According to the results, under salinity stress the growth indices, total carotenoids, and chlorophyll index decreased, but the activity of antioxidant enzymes and concentration of malondialdehyde and hydrogen peroxide increased in both subspecies. The wet and dry weight, carotenoids, hydrogen peroxide, and guaiacol peroxidase activity were obtained higher in subsp. hirtum than subsp. gracile. The percentage and essential oil composition were also affected by salinity. With increasing the salinity levels, the essential oil percentage was significantly increased compared to the control and its highest amount (0.8%) was observed under mild stress. Thirty five compounds were identified in both oregano subspecies essential oil. Carvacrol (30-72%: subsp. hirtum crarvacrol more than the other subsp.), γ-terpinene, carvacrol methyl ether, and p-cymene were the main components of both subspecies. The results of this study demonstrated the superiority of subsp. hirtum to the other oregano subspecies in terms of the tolerance to salinity stress and also quantitative and qualitative yields.

  Keywords: abiotic stress, photosynthetic pigments, Morpho-physiological traits, Carvacrol
 • S.G. Sajjadi, A. Tavassoli *, M. Dadmehr Pages 584-595

  To investigate the effects of hydrogel on growth, yield, and some secondary metabolites of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) under drought stress conditions, an experiment was conducted in a farm located in the south of Dalgan city, Sistan and Baluchestan province in the 2017-2018 crop year. This research was carried out as a split plot experiment in a randomized complete block design with three replications. The experimental treatments included drought stress as main plot at four levels (irrigation at FC (field capacity), 85% of FC, 70% of FC, and 55% of FC), and hydrogel consumption as sub plot at three levels (A200 hydrogel consumption, silicate hydrogel consumption, and no hydrogel consumption). The quantitative traits including plant height, number of sub-branches per plant, number of flower per plant, plant fresh and dry weight, sepal fresh and dry yield, and harvest index and qualitative traits including content of anthocyanin and sepal phenolic compounds were measured. The results showed that the highest amount of quantitative traits was obtained from full irrigation treatment with the consumption of A200 hydrogel. But there was no significant difference between this treatment and the treatments of full irrigation with silicate hydrogel consumption and full irrigation without hydrogel. Also, no significant difference was observed between the above three treatments and the treatments of both types of hydrogels application in 85% and 70% of FC. The qualitative traits increased with increasing the stress intensity. The hydrogel consumption in comparison with not consuming it led to a decrease in the amount of anthocyanin and sepal phenolic compounds due to the modification of stress conditions by hydrogel.

  Keywords: Secondary metabolites, Dalgan, Field capacity, yield, medicinal plant, Hydrogel
 • H. Asgarian, V. Abdossi *, E. Danaee, A. Ladan Moghadam Pages 596-611

  Salinity stress is one of the most important factors in reducing the crop yield in the world. The application of humic acid along with selenium can improve the plant yield under salinity stress conditions by increasing the antioxidant capacity. To evaluate the effects of humic acid and selenium application under salinity stress conditions in Calendula officinalis L., a factorial greenhouse experiment was conducted in a completely randomized design with three replications in Islamshahr city in 2018. The experimental treatments included sodium chloride (0, 50, and 100 mg l-1), humic acid (0, 100, and 200 mg l-1), and selenium (0, 5, and 10 mg l-1) and their combined effects. The results showed that increasing the salinity significantly reduced the fresh and dry weight of shoots and roots and number of flowers per plant. The foliar application of 200 mg l-1 humic acid and 10 mg l-1 selenium improved carotenoids content of the petals and total chlorophyll of the leaves at all salinity levels. Also, with increasing the sodium chloride level up to 100 mg l-1, the amount of proline increased significantly. Meanwhile, the interaction treatments of humic acid and selenium had significant effects (P≤0.0.1) on improving the activity of superoxide dismutase and peroxidase enzymes at different salinity levels. The highest amount of essential oil (1.37%) was obtained in the interaction treatment of 200 mg l-1 humic acid and 10 mg l-1 selenium under salinity stress of 50 mg l-1 sodium chloride. In general, the results of this study showed that the foliar application of 200 mg l-1 humic acid and 10 mg l-1 selenium could be effective in reducing the negative effects of salinity stress on  C. officinalis.

  Keywords: essential oil, peroxidase, Superoxide dismutase, Sodium chloride
 • B. Yoosefi *, S.R. Tabaie-Aghdaie, A. Amiri Pages 612-627

  Forty eight damask rose (Rosa damascena Mill.) accessions from different parts of Iran (11 native accessions of Kermanshah and 37 accessions from other provinces of the country) were cultivated in a randomized complete block design with three replications in Mehregan research station, Kermanshah province in 2006-2011 and their yield, morphological, and phenological traits were studied. Each experimental plot consisted of three individual plants with a distance of 3 m × 3 m. The drip irrigation was carried out once every 10 days. Also, the chemical fertilizers and pesticides were not used in the field. The desired traits were recorded and analyzed after the seedlings establishment in the third to fifth years. The results of combined analysis of variance showed that all the studied traits were significantly different (P<0.01) between the experimental years and between the different accessions. The variance of accession × year interaction in all the traits was significant (P<0.01). According to the results, the accessions Kermanshah codes 10, 11, 2, and 3, Kurdistan 1, and Isfahan codes 7 and 4 could be introduced for the cultivation in the climatic conditions of Kermanshah province as the compatible accessions with suitable flower and essential oil yield.

  Keywords: essential oil, phenological characteristics, flower yield, Rosa damascena Mill
 • F. Noormand Moaied *, N. Valizadeh, T. Samandari Giklo Pages 628-638

  Silybum marianum L., from fam. asteraceae, is a very important medicinal plant in the pharmaceutical industry due to its active ingredient silymarin. Silymarin is very effective in treating the liver diseases, hepatitis, and cardiovascular disorders. Since the potential and production speed of this medicinal compound is low in habitats under natural conditions, the use of genetic engineering and production of transgenic plants using the various techniques such as tissue culture has been considered in this plant. The first step in this direction is to obtain an in vitro regeneration protocol. In this study, the leaf explants obtained from the Hungarian cultivar of S. marianum were evaluated for the direct regeneration affected by different combinations of hormones. Six weeks after the culture, the highest shooting (57%) was observed in the ½ MS medium containing 0.4 mg l-1 zeatin, 0.2 mg l-1 BAP, and 0.2 mg l-1 NAA. The shoots were then transferred to the root culture medium with the different hormonal treatments. The results showed that the best treatment to obtain the long and high roots was the ½ MS medium containing 0.25 mg l-1 NAA and 2 g l-1 activated charcoal. The seedlings obtained from the direct regeneration grew well after transplanting into the soil.

  Keywords: regeneration, Milk thistle (Silybum marianum L.), Hormone, silymarin, Shooting, rooting
 • B. Yousefi *, S.R. Tabaei-Aghdaei Pages 639-657
  To identify the appropriate detection methods of stable and adaptable genotypes for essential oil yield, an experiment was conducted on 35 Iranian Rosa damascena Mill. genotypes in a randomized complete block design with three replications in seven locations (Kurdistan, Markazi, Isfahan, Khuzestan, Fars, Kerman, and Khorasan Razavi provinces) during two years (2007-2008). The total mean of essential oil yield was obtained 0.029%. There were significant differences (P≤0.01) between genotypes, locations, environments or location-years, and also the interactions of genotype × location and genotype × environment in terms of essential oil yield. The positive correlation between environmental variance, coefficient of variation, and regression coefficient of yield over environments with essential oil yield showed that only the low essential oil yield genotypes had the similar phenotype in different environments (static stability). There was no stable genotype with the static regression concept and the essential oil production of stable genotypes by environmental variance was very small, but some adaptable genotypes by the environmental coefficient of variation (e.g. KM1) had moderate essential oil yield and yield stability at the same time. The stable genotypes according to the dynamic stability concept had moderate essential oil yield. The superiority index introduced the genotypes with the highest essential oil as the adaptable ones. The stable genotypes with the lowest variance of the years within locations produced the least essential oil. The results showed that a R. damascena genotype can demonstrate the static and dynamic stabilities with the high essential oil yield at the same time. The coefficient of variation, dynamic aspect of regression statistics, and superiority index could be suggested as the desirable statistics to evaluate different aspects (static and dynamic) of essential oil stability in R. damascena. In general, the genotypes IS3, KZ1, and CM1 with the moderate essential oil yield and its general stability and adaptability could be recommended for Iran.
  Keywords: Rosa damascena Mill, essential oil, Stability statistic, Adaptation
 • Z. Azimzadeh, A. Hassani *, B. Abdollahi Mandoulakani, E. Sepehr Pages 658-674

  Oregano (Origanum vulgare L.) is a perennial herbaceous plant belonging to the fam. lamiaceae that is used as a spice for flavoring foods and also for medicinal purposes as carminative, diaphoretic, expectorant, sedative, stomachic, diuretic, antitussive, and antirheumatic. To evaluate the effects of salinity stress on some growth and physiological parameters, essential oil content, and nutrients absorption in two oregano subspecies, a factorial pot experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. The experimental factors included two subspecies of oregano (ssp. vulgare and ssp. gracile) and salinity stress at four levels (0, 25, 50, and 100 mM of NaCl). The results showed that the salinity stress had a significant effect on the measured parameters. With increasing the salinity level, the growth characteristics (plant height, stem diameter, number of leaves, and dry matter yield), leaf relative water content (RWC), chlorophyll index (SPAD), percentage and essential oil yield, N, P, and K content and K/Na ratio in leaves and roots decreased, while Na and Cl content in leaves and roots of both subspecies increased. The two subspecies response to the different levels of salinity stress was different. The higher Na accumulation in the roots and higher K/Na ratio in the leaves compared to the roots indicated the ability of oregano subspecies to limit the transfer and accumulation of Na+ ions in their shoots. Overall, the findings of this study showed that the ssp. vulgare had higher tolerance to the salinity stress than ssp. gracile due to the less accumulation of Na and Cl ions, higher K/Na ratio, and lower reduction in chlorophyll index and dry matter yield.

  Keywords: origanum vulgare L, essential oil, NaCl, Nutrients, chlorophyll, RWC
 • M. Mohammadzadeh, M. Salarmoini, M. Afsharmanesh, M. Khajeh Bami * Pages 675-685

  To investigate the effects of sex and fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seed powder on the growth performance, immune response, and intestinal microflora and morphology of broilers, a factorial experiment was conducted with 240 one-day-old broilers (strain Ross308, 120 males and 120 females) in a completely randomized design with three levels of fenugreek seed powder (zero, 0.5, and 1 %) and two sex (male and female) with four replications and 10 birds per replicate. The results showed that the body weight gain, feed intake, European efficiency factor, and intestinal Lactobacillus bacteria population were higher in the males than the females (P<0.05). The main effects of fenugreek seed powder and sex showed that the length and villi width and villus length to crypt depth ratio were higher in the intestine of chickens fed with the diet containing 1% fenugreek than the control and in the males than the females (P<0.05). The interactions showed that the length and villi width and villus length to crypt depth ratio were lower in the intestines of males fed with the control diet compared to the other groups (P<0.05). The antibody titer against the sheep red blood cells in the serum of chickens fed with the diet containing 1% fenugreek was higher than the control (P<0.05). In general, the results showed that adding 1% fenugreek seed powder to the broilers diet had beneficial effects and could improve the intestinal morphology and immune response.

  Keywords: Antibody titer, Broiler, Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), villi length, Lactobacillus
 • H. Alikhani, A. Rahimi, M. Shamsaddin Saied *, R. Sahafi, M.R. Pirmoradi Pages 688-703

  To study the effects of different levels of iron and zinc chelates application and supplementary irrigation on the quantity and quality of Ferula assa-foetida L. asafetida, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in Neyriz City (Fars province) in 2018. The experimental treatments included the supplementary irrigation (no irrigation (control), once, and twice irrigation) and zinc and iron chelates foliar application (no foliar application (control), Zn (two per thousand) foliar application, Fe (two per thousand) foliar application, and combined Fe (1.5 per thousand) and Zn (1.5 per thousand) foliar application). The studied traits included the number of leaves, leaf length, crown diameter, aerial parts dry weight, plant survival percentage, concentration of elements Fe, Mn, Cu, and Zn in the aerial parts, asafetida weight, and essential oil content. The results showed that the supplementary irrigation increased the number of leaves, aerial parts dry weight, and survival percentage of the plant. Twice supplementary irrigation resulted in the highest aerial parts Fe content. Also, the iron and zinc chelates foliar application increased the leaf length and survival percentage of the plant compared to the control. The highest aerial parts Fe content was obtained by iron chelate foliar application. Under both supplementary and control irrigation conditions, the zinc and iron chelates foliar application significantly increased the plant volume by 1.5 times, asafetida weight by 2 to 2.8 times, and essential oil content by 0.6 to 0.9%. In addition, under no supplementary irrigation conditions, the highest aerial parts Mn content of the plant was obtained by zinc chelate foliar application as well as combined iron and zinc chelates foliar application, but under once and twice supplementary irrigation conditions, the foliar application had no significant effect on this parameter. Under both supplementary and control irrigation conditions, the highest aerial parts Cu content of the plant was observed in no foliar application treatment. The Zn foliar application caused the highest aerial parts Zn content of the plant. Therefore, it seems that the supplementary irrigation with the foliar application of iron and zinc chelates could increase the asafetida yield and essential oil content in F. assa-foetida by improving the growth characteristics.

  Keywords: Ferula assa-foetida L, survival percentage, essential oil yield
 • Z. Abravesh *, H. Zare, M. Khoshnevis Pages 704-717

  Sorbus persica Hedl. is an Iranian endemic slow-growing tree (fam. rosaceae) and is endangered. It is important in terms of the gene storage, environmental protection, and medicinal uses. To in vitro propagate this species by the lateral bud culture, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design in three levels of culture medium and three levels of cytokinin with three replications. For shooting, the DKW, WPM, and MS culture media containing the cytokinins BAP, Kin, and 2ip, and for rooting, the complete and modified DKW, WPM, and MS culture media containing the auxins NAA and IBA separately and in a consecutive application were investigated. The results showed that the best sterilization treatment was a consecutive application of sodium hypochlorite 20% (v/v, 15 min) and mercuric chloride 0.1% (3 min) in summer. The best proliferation and longitudinal growth of shoots was observed in the MS medium containing IBA (0.01 mg l-1), Kin (0.25 mg l-1), and BAP (3 mg l-1) growth regulators. Also, the best rooting was obtained in the DKW medium with a quarter of the concentration of macroelements containing the NAA+IBA hormones (0.3+0.3 mg l-1).

  Keywords: Endemic, Micropropagation, Culture medium, Sorbus persica Hedl