فهرست مطالب

fuzzy systems - Volume:18 Issue: 6, Nov-Dec 2021

Iranian journal of fuzzy systems
Volume:18 Issue: 6, Nov-Dec 2021

 • تاریخ انتشار: 1400/07/04
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحات 1-12

  همگنی مثبت به عنوان یک 0 -همگنی محدود نشان داده شده است و به Z -همگنی تعمیم داده میشود که خطی بودن نقطه Z -پایان نیز نامیده میشود. چندین تابع خاص تجمع Z -همگن مورد مطالعه قرار گرفته است، به طور خاص نیمرابطها، رابط ها، توابع همپوشانی و غیره.

 • صفحات 13-28

  این مقاله مساله همگام سازی زمان ثابت شبکه های عصبی سلولی تصادفی فازی (FSCNNs) با تاخیر گسسته و توزیع شده را مطالعه میکند. در مقایسه با همگام سازی زمان محدود در ادبیات موجود، همگام سازی زمان ثابت FSCNN ها برای اولین بار مورد مطالعه قرار میگیرد، و زمان همگرایی بدست آمده به کران بالای مقدار اولیه سیستم بستگی ندارد. علاوه براین، دو نوع کنترل طراحی میشوند، یکی کنترل بازخورد و دیگری کنترل تطبیقی. همچنین، لازم به ذکر است که در این مقاله، برای اولین بار از طریق کنترل تطبیقی به همگام سازی FSCNNها با زمان ثابت میرسیم. سرانجام، دو مثال عددی نیز برای نشان دادن عملی بودن و اعتبار نتایج پیشنهادی ما ارایه شده است.

 • صفحات 29-44

  در این مقاله، مفهوم مرکز ثقل عدد فازی n -بعدی از طریق تابع عضویت آن به عنوان تابع چگالی روی مجموعه پشتیبانی آن معرفی شده و برخی از خصوصیات آن بدست می آید. در مقایسه با میانگین عدد فازی چند بعدی، مرکز ثقل رابطه کلی میان توابع عضویت لبه تابع عضویت عدد فازی چند بعدی را در نظر میگیرد. بنابراین، میتواند تقریبی (مشخصه ای) عینی تر و منطقی تر از عدد فازی بدست دهد تا اینکه از میانگین عدد فازی چند بعدی استفاده کند. مهمترین کار این مقاله آن است که ما برای دو نوع خاص از عدد فازی چند بعدی (اعداد n-سلولی فازی و اعداد n-بیضوی فازی)به ترتیب فرمولهای محاسبه ارایه میدهیم، که میتواند به راحتی در کاربرد مورد استفاده قرارگیرند، زیرا، فرمولها براساس یک انتگرال معین از توابع مجموعه سطح عدد فازی چند بعدی روی فاصله [1,0]می باشند، تا اینکه انتگرال چندگانه تابع عضویت عدد فازی چند بعدی خود روی مجموعه پشتیبانی آن. سپس، با استفاده از فرمولهای محاسبه، یک ویژگی خاص دیگر از مرکز ثقل عدد فازی چند بعدی را بدست می آوریم. سرانجام، به عنوان نمونه ای از کاربرد، با استفاده از مرکز ثقل عدد فازی چند بعدی، یک ترتیب فازی روی فضای اعداد فازی n-بعدی تعریف میکنیم، که میتواند برای درجه بندی اطلاعات دیجیتال چند کاناله نامشخص یا نادرست مورد استفاده قرار گیرد.

 • صفحات 45-54

  توپولوژیهای فازی گوناگونی توسط نویسندگان متعددی تعریف و مطالعه شده اند. در این مقاله، ما پنج تا از رایجترین فازی توپولوژیهای موجود در نوشتجات و توپولوژی استاندارد را یکسان سازی میکنیم. این کار را با معرفی مفهوم توپولوژی ساختاری روی اشیاء در یک رسته و اثبات این که توپولوژیهای روی یک مجموعه همچنین توپولوژی های فازی روی مجموعه های فازی و توپولوژی- های فازی روی زیرمجموعه های فازی همه توپولوژیهای ساختاریاند، انجام میدهیم. بعلاوه ما مفهوم پیوستگی ساختاری را معرفی کرده و نشان میدهیم پیوستگی فازی تعریف شده در نوشتجات در تمام حالات ذکر شده در بالا و همچنین پیوستگی استاندارد، ساختاری می باشند.

 • صفحات 55-66

  در این مقاله، تعریف جدیدی از K-شبه فازی معرفی شده و ساختارهای فازی ساز ناشی از آن مانند یک سیستم همسایگی فازیساز، یک توپولوژی فازی ساز، یک عملگر بستار فازی ساز، یک یکنواختی فازی ساز ساخته میشوند. بعلاوه، نشان داده شده است که یک تناظر یک به یک بین K-شبه متریک های فازی و دسته K-شبه متریک های قطعی وجود دارد.

 • صفحات 67-82

  در طغیان داده های دنیای واقعی، به علت اطلاعات ناچیز و ابعاد بالا، ویژگیهای بیربط و زاید به ترتیب، توانایی متخصصان را از نظر دقت پیش بینی و سرعت، کاهش میدهد. انتخاب ویژگیها به مفهوم انتخاب آن دسته از ویژگی ها است که برای تعیین دانش هدف ترجیحا لازم و همچنین کافی است. رویکردهای مبتنی بر مجموعه طبیعی فازی نقش مهمی در انتخاب ویژگیهای مرتبط و کمتر زاید از یک مجموعه داده با ابعاد بالا دارد. رویکردهای مبتنی بر مجموعه فازی شهودی میتوانند عدم اطمینان را کنترل کنند، زیرا در مقایسه با رویکردهای فازی، درجه آزادی بیشتری دارند. از این رو این توانایی انعطاف پذیری و عمل بیشتری برای مقابله با ابهام و سرو صدای موجود در سیستم اطالعات را دارد. در این مقاله، با استفاده از مفاهیم نسبت کلاس های مختلف و عملگر جمعی لاپلاس، دو روش جدید قوی برای انتخاب ویژگی براساس نظریه مجموعه طبیعی فازی شهودی معرفی میکنیم. اوال، نسبت کلاسهای مختلف و عملگر جمعی لاپلاس بر اساس تقریبهای پایین و بالا، بر اساس مفهوم مجموعه طبیعی فازی شهودی ایجاد میشود. علاوه براین، برای درک بهتر رویکردهای خود ما الگوریتم ها و نمونه های گویایی را ارایه می دهیم. سرانجام، تجزیه و تحلیل تجربی در برخی از مجموعه های داده با ارزش واقعی، برای انتخاب ویژگیها و دقت های طبقهبندی انجام میشوند.

 • صفحات 83-99

  در طراحی سیستمهای توصیه گر، مجموعه نظرات متنی نوشته شده توسط یک کاربر میتواند تا حدی علایق او را آشکار سازد، و محتوای یک قلم داده نیز ممکن است از نظرات متنی مرتبط با آن استنباط گردد. مطالعه حاضر سعی دارد از طریق استخراج اطلاعات کلیدی از مجموعه نظرات متنی موجود، به مدلسازی کاربرها و اقلام بپردازد. بر اساس این اطلاعات، یک کلاسه بند فازی مبتنی بر قوانین طراحی و بهینه خواهد شد؛ با این هدف که بتواند علاقمندی یک کاربر خاص به یک قلم داده نمونه را بیش بینی کند. بدین منظور، مجموعه تمام نظرات متنی که به یک کاربر تعلق دارد به یک بردار که نشان دهنده علایق آن کاربر است، نگاشت میشود. بطور مشابه، مجموعه نظرات متنی نوشته شده توسط کاربران متفاوت در مورد یک قلم داده نیز ادغام شده و به یک بردار که نمایش دهنده آن قلم داده است، نگاشت میشود. با وصل کردن این دو بردار، برداری بزرگتر حاصل میشود که به عنوان داده ورودی به کلاسه بند استفاده خواهد شد. برای بهینه کردن کلاسه بند یک رویکرد تطبیقی بیشنهاد میگردد و براساس آن، یادگیری وزن قوانین انجام میشود. کارایی سیستم توصیهگر فازی پیشنهادی با استفاده از مجموعه داده آمازون ارزیابی شده است. نتایج آزمایشات انجام شده نشاندهنده قابلیت کلاسه بندی امیدوارکننده سیستم توصیه گر پیشنهادی در مقایسه با آخرین نمونه های مشابه میباشد.

 • صفحات 101-118

  برنامه های نمونه گیری پذیرش(PSPs) بازرسی از مجموعه کوچکی از موارد را در یک برنامه از پیش تعریف شده برای تهیه سطح کیفیت خاص خرو جی با حداقل هزینه از نظر ز مان، تالش و آسیب به مورد بازرسی شده ارایه می دهد. اگرچه ASPs های سنتی از پارامترهای طرح قطعی استفاده می کنند، ویژگی های کیفی موارد ورودی یا ارزیابی های انسانی در مورد روند بازرسی ممکن است حاوی عدم قطعیت باشد و همیشه به عنوان مقادیر قطعی در مسئله زندگی واقع ی تعریف شود. نظریه مجموعه های فازی (FST) یکی از محبوبترین تکنیکها برای مدل سازی این عدم قطعیتها با تعریف پارامترهای طرح به عنوان اعداد فازی است. با وجود مزایا، مجموعه های فازی سنتی انعطاف پذیرنیستند تا انواع عدم قطعیتها را مد ل کنند. به عنوان مثال، به دلیل تعریف وضعیت هر مورد بر اساس شرایط نقص یا عدم نقص و فرض نمودن قطعات به عنوان قطعات غیر معیوب که نقص آنها در حقیقت مشخص نشده است، توسیعهای جدید FST می توانند کیفیت مدلسازی عدم قطعیت ASPها را بهبود بخشد. مجموعه های فازی شهودی (IFS) برای عدم عزم در مورد عضویت، سستی ایجاد می کنند و به کمک این توانایی، فرصت بیشتری برای مدلسازی در ارزیابی های مربوط به انسان فراهم می سازند. از آنجا که روش بازرسی از ASP ها به قضاوتهای مربوط به انسان بستگی دارد، از IFSها برای تعریف درجه نقص موارد، در این مطالعه استفاده شده است. ASPها بر اساس IFSها با ارزش بازه ای (IVIFS) نیز طراحی شده اند و برخی از توابع مشخصه ASPها، مانند احتمال پذیرش (Pa) تعداد متوسط نمونه (ASN) و میانگین بازرسی کل (AGI) دوباره فرموله شده اند. دو جمله ای شهودی وتوزیع پواسن، تعریف شده اند تا بتوانند ASPها را فرموله کنند. علاوه براین، نقص موارد با استفاده از اصطلاحات زبان شناختی برای غلبه بر دشواری کمیت سازی نتایج ارزیابی کالمی به عنوان معیارهای عددی دوباره ارایه شده است. روش α- برش با رویکرد زبانی ترکیب شده است تا امکان تعریف مقادیر α چند گانه برای بخشهای تولید مختلف فراهم شود. سرانجام، چند مثال عددی برای تحلیل اثربخشی ASPهای پیشنهادی و بحث در مورد نتایج بدست آمده ارایه شده است.

 • صفحات 119-131

  بطور کلی، کارگزاران همیشه با توجه به روندهای عملیاتی خود به طور موثری بر اهداف مختلف متمرکز میشوند. با این حال، کارگزاران ممکن است سطح فعالیتهای مختلفی را برای شرکت درنظر بگیرند و ممکن است مناطق اداری در مقیاسهای مختلف را نشان دهند. بنا براین، این مقاله یک شاخص نرمال شده را با در نظر گرفتن شرایط چند معیاره و عالیترین ابزارها در میان بردارهای سطح فعالیت فازی (تصمیم، استراتژی) پیشنهاد میکند. سه مفهوم موجود از نظریه بازی سنتی در چارچوب بازیهای سودمند قابل انتقال فازی با چند معیار تفسیر مجدد میشوند. اول، شاخص نرمال شده میتواند به عنوان یک فرمول جایگزین از نظر توابع اضافی نشان داده شود. ثانیا، یک نتیجه بدیهی ارایه شده است تا منطقی بودن این شاخص نرمال را بر اساس بازی کاهش یافته و قوام مربوطه ارایه دهد. سرانجام، دو فرآیند پویا معرفی شده است تا نشان دهند که این شاخص نرمال شده میتواند توسط کارگزارانی حاصل شود که از یک بردار بازده کارآمد دلخواه شروع میکنند و تنظیمات متوالی را انجام میدهند.

 • صفحات 133-150

  هدف از این مقاله مطالعه مسئله پایداری برای یک کلاس از سیستمهای آشوبناک نامعین با دینامیک نامعلوم و اغتشاش بر پایه کنترلگرهای لغزشی فازی است. برای دستیابی به این هدف، کنترلگرهای لغزشی مرتبه اول و دوم و یک متغیر یکنواخت تطبیقی فازی با یک مجموعه قوانین زبانی برای طراحی رویکردهای جدید به منظور بهبود عملکرد کنترل و کاهش پدیده زیگزاگ با یکدیگر ادغام شده ا ند. آنالیز همگرایی سیستم حلقه بسته با استفاده از قضیه پایداری لیاپانوف اثبات و همگرایی به صفر در خطای ردیابی تضمین شد. قوانین کنترل پیشنهادی در مقایسه با نوع کلاسیک، برای کاهش و حذف زیگزاگ به همراه کاهش زمان دسترسی به سطح بهتر عمل میکند. علاوه براین، نتایج شبیه سازی عددی نشان میدهد که قانون کنترل پیشنهادی نه تنها نسبت به نامعینی و اغتشاش خارجی مقاوم است و سیستم را به حالت مطلوب هدایت میکند بلکه پدیده زیگزاگ را به طور چشمگیری کاهش میدهد .

 • صفحات 151-166

  در این مطالعه به معرفی برخی نتایج کاربردی حساب کسری گسسته برای توابع بازه -مقدار میپردازیم. قوانین ترکیب عملگرهای کسری بازه ای را معرفی میکنیم که در به دست آوردن فرم کلی جوابهای معادلات تفاضلی کسری بازه ای در حالت غیرخطی به کار برده میشوند. در قالب مثالی گویا از روش تکرارهای متوالی جهت محاسبه فرمول صریح برای جواب های معادلات تفاضلی کسری بازه ای در حالت خطی استفاده میکنیم.

 • صفحات 167-183

  تقاضای مردم برای فضای تصمیم گیری ابراز عقیده در حال بالا رفتن است، و روش های تعیین مقدار آستانه اجماع فعلی هنوز دست نیافتنی است. برای مقابله با اطلاعات گسترده و متنوع کاربران و بحث عمیق درباره آستانه شبکه های اجتماعی، ما یک مدل سازگاری جدید با ساختار اولویت جدید ایجاد میکنیم. در این مقاله، اعداد فازی فیثاغورثی (PFNs) به ترتیب برای بیان ترجیح تصمیم گیرندگان (DMs) و تعریف مفاهیم اندازه گیری فاصله، شاخص اجماع و منحنیهای بیتفاوتی آستانه، به تصمیم گیری گروه شبکه اجتماعی معرفی میشوند. عالوه براین، ما یک مدل اجماع گروه فازی فیثاغورثی را با حداقل تنظیم از طریق قانون تنظیم مقدار آستانه، قبل از رسیدن به اجماع ایجاد میکنیم. سرانجام از مدل پیشنهادی برای حل انتخاب بیمارستانهای کابین مربع استفاده میکنیم.

 • صفحات 185-197

  حساب فازی انجام شده با t -نرم حاصل ضرب مورد توجه این مقاله است. موضوع از دو جنبه عملی و نظری مورد رسیدگی قرار میگیرد. برای جمع - حاصل ضرب و ضرب - حاصل ضرب اعداد فازی مثلثی فرمولهای صریحی بدست آمده است. این فرمولها میتوانند بطور موثری جایگزین روش های محاسباتی ارایه شده تاکنون شوند. این مسئله که این عملیات حافظ شکل نیستند، با ارایه تقریب مناسب حل میشود. سرانجام، حساب حاصل ضرب با حساب انجام شده با t -نرم های مرزی، یعنی حداقل و مقدار شدید با جزییات مقایسه میشوند.

|
 • A. Stupnanova *, Y. Su, R. Mesiar Pages 1-12

  Positive homogeneity is represented as a constraint 0-homogeneity and generalized into z-homogeneity, called also z-end point linearity. Several special z-homogeneous aggregation functions are studied, in particular semicopulas, quasi-copulas, copulas, overlap functions, etc.

  Keywords: aggregation function, Copula, end-point linear function
 • Y. Liu *, M. Liu, X. Xu Pages 13-28

  This paper studies the fixed-time synchronization problem of fuzzy stochastic cellular neural networks (FSCNNs) with discrete and distributed delay. Compared with the finite-time synchronization in the existing literature, the fixed-time synchronization of FSCNNs is studied for the first time, and the convergence time obtained does not depend on the upper bound of the initial value of the system. In addition, two kinds of control are designed, one is feedback control and the other is adaptive control. Besides, it is the first time to achieve fixed-time synchronization of FSCNNs via adaptive control. Finally, two numerical examples are also proposed to illustrate the practicability and validity of the results we proposed.

  Keywords: Fixed-time synchronization, Adaptive control, stochastic perturbations, Fuzzy cellular neural networks
 • G. Wang *, Y. Xu Pages 29-44

  In this paper, the conception of centroid of $n$-dimensional fuzzy number is introduced viaregarding its membership function as the density function on its support set, and some properties of it are obtained. Compared with the mean of the multi dimensional fuzzy number, the centroid takes into account the overall relationship between the edge membership functions of the membership function of the multi dimensional fuzzy number. Therefore, it can approximate (characterize) the fuzzy number more objectively and reasonably than using the mean of the multi dimensional fuzzy number. The most important work of this paper is that for two special kinds of multi dimensional fuzzy numbers (fuzzy $n$-cell numbers and fuzzy $n$-ellipsoid numbers), we respectively give calculation formulas, which can be used conveniently in application since the formulas are based on a definite integral of the level set functions of the multi dimensional fuzzy number on the unit interval $[0,1]$, rather than the multiple integral of the membership function of the multi dimensional fuzzy number itself on its support set. Then, by using the calculation formulas, we obtain another special property of the centroid for fuzzy $n$-cell number and fuzzy $n$-ellipsoid number. Finally, as an example of application, by using the centroid of multi dimensional fuzzy number, we define a fuzzy order on $n$-dimensional fuzzy number space, which can be used to rank uncertain or imprecise multichannel digital information.

  Keywords: Fuzzy number, fuzzy n-cell number, fuzzy n-ellipsoid number, centroid of high dimensional fuzzy number, Fuzzy order
 • S. N. Hosseini *, R. Amini Pages 45-54

  Several fuzzy topologies are defined and studied by different authors. In this article, we unify five of the most common fuzzy topologies existing in the literature, as well as the standard topology. This is done by introducing the notion of structural topology on objects in a category and proving that topologies on a set as well as fuzzy topologies on fuzzy sets and fuzzy topologies on fuzzy subsets are all structural topologies. We also introduce the notion of structural continuity and we show that the fuzzy continuity defined in the literature in all the above mentioned cases, as well as the standard continuity are structural.

  Keywords: topology, fuzzy topology, structural topology, Continuity, fuzzy continuity, structural continuity
 • Y. Zhong *, A. Sostak Pages 55-66

  In this paper, a new definition of a fuzzy k-pseudo metric is introduced and its induced fuzzifying structures are constructed, such as a fuzzifying neighborhood system, a fuzzifying topology, a fuzzifying closure operator, a fuzzifying uniformity. Besides, it is shown that there is a one-to-one correspondence between fuzzy k-pseudo metrics and nests of crisp k-pseudo metrics.

  Keywords: Nest of k-pseudo metric, fuzzy k-pseudo metric, fuzzifying topology, fuzzifying uniformity
 • S. Shreevastava *, S. Singh, A. K. Tiwari, T. Som Pages 67-82

  In real-world data deluge, due to insignificant information and high dimension, irrelevant and redundant attributes reduce the ability of experts both in predictive accuracy and speed, respectively. Attribute selection is the notion of selecting those attributes that are essential as well as enough to specify the target knowledge preferably. Fuzzy rough set-based approaches play a crucial role in selecting relevant and less redundant attributes from a high-dimensional dataset. Intuitionistic fuzzy set-based approaches can handle uncertainty as it gives an additional degree of freedom when compared to fuzzy approaches. So, it has a more flexible and practical ability to deal with vagueness and noise available in the information system. In this paper, we introduce two new robust approaches for attribute selection based on intuitionistic fuzzy rough set theory using the concepts of Different Classes ratio and Laplace Summation operator. Firstly, Different Classes ratio and Laplace Summation operator based lower andupper approximations are established based on intuitionistic fuzzy rough set concept. Moreover, we present algorithms and illustrative examples for a better understanding of our approaches. Finally, experimental analysis is performed on some real-valued datasets for attribute selection and classification accuracies.

  Keywords: Attribute selection, Rough set, Intuitionistic fuzzy set, different classes ratio, Laplace summation operator
 • S. Hasanzadeh *, S. M. Fakhrahmad, M. Taheri Pages 83-99

  In the design of recommender systems, it is believed that the set of reviews written by a user can somehow reveal his/her interests, and the content of an item can also be implied from its corresponding reviews. The present study attempts to model both the users and the items via extracting key information from the existing textual reviews. Based on this information, a fuzzy rule-based classifier is designed and tuned, which aims to predict whether a typical user will be interested in a typical item or not. For this purpose, the set of all reviews belonging to a user are mapped to a vector representing the user's interests. Similarly, the set of reviews written by different users over an item are merged and mapped to a vector representing the item. By conjoining these two vectors, a longer vector is obtained which will be used as the input of the classifier. To optimize the classifier, an adaptive approach is suggested and rule-weight learning is carried out, accordingly. The performance of the proposed fuzzy recommender system was evaluated on the Amazon dataset. Experimental results narrate from the promising classification ability of the proposed recommender system compared to state of the art.

  Keywords: Recommender systems, review-based, Fuzzy classification, Rule weighting
 • G. Isik *, I. Kaya Pages 101-118

  Acceptance sampling plans (ASPs) offer inspection of a small set of items from a lot within a predefined plan to procure a certain output quality level with minimum cost in terms of time, effort, and damage to the inspected items. Although traditional ASPs use crisp plan parameters, quality characteristics of the incoming items or human evaluations about inspection process may contain uncertainties and may not always be defined as crisp values in real life problems. The fuzzy set theory (FST) is one of the most popular techniques to model these uncertainties by defining plan parameters as fuzzy numbers. Despite the advantages, traditional fuzzy sets are not flexible enough to model all kinds of uncertainties. For example, it has some disadvantages because of defining the status of any item based on defectiveness or non-defectiveness conditions and presuming the parts as non-defective whose defectiveness is not indeed determined. New extensions of FST can improve the quality of uncertainty modeling of ASPs. Intuitionistic Fuzzy Sets (IFSs) allow slackness for non-determination about the membership and give more sensitive modeling opportunity in human-related evaluations by the help of this ability. Since the inspection procedure of the ASPs depends on human-related judgements, IFSs have been used to define the defectiveness degree of the items in this study. ASPs based on interval-valued IFSs (IVIFSs) have also been designed and some characteristic functions of ASPs, such as acceptance probability ($P_a$), average sample number ($ASN$) and average total inspection ($ATI$) have been reformulated. Intuitionistic binomial and Poisson distributions have been defined to be able to formulate the ASPs. Additionally, the defectiveness of the items has been represented by using linguistic terms to overcome the difficulty of quantifying the verbal evaluation results as numerical measures. The $alpha$-cut technique has been combined with the linguistic approach to allow defining with multiple $alpha$ values for different product segments. Finally, some numerical examples have been presented to analyze the effectiveness of proposed ASPs and discuss the obtained results.

  Keywords: Acceptance sampling plans, Intuitionistic fuzzy sets, binomial distribution, Fuzzy sets, interval intuitionistic fuzzy sets, poisson distribution
 • Y. H. Liao * Pages 119-131

  In general, agents always face an increasing need to focus on multiple aims efficiently under their operational processes. However, agents might take different activity levels to participate and might represent administrative areas of different scales. Therefore, this paper proposes a normalized index considering multi-criteria situations and supreme-utilities among fuzzy activity level (decision, strategy) vectors. Three existing notions of traditional game theory are reinterpreted in the framework of multi-criteria fuzzy transferable utility games. First, the normalized index could be represented as an alternative formulation in terms of excess functions. Second, an axiomatic result is proposed to present the rationality of this normalized index based on the reduced game and related consistency. Finally, two dynamic processes are introduced to illustrate that this normalized index could be reached by agents who start from an arbitrary efficient payoff vector and make successive adjustments.

  Keywords: Multi-criteria situation, reduced game, excess function, dynamic process
 • R. Khalili Amirabadi *, O. S. Fard, A. Mansoori Pages 133-150

  The purpose of this paper is to study the stabilization problem for a class of uncertain chaotic systems against unknown dynamics and disturbances, based on fuzzy sliding mode controller approaches. To fulfill this aim, the first- and the second-orders sliding mode controllers and an adaptive variable universe fuzzy sliding mode controller are combined to a set of linguistic rules, to design some novel approaches for improving the performance of the control action and eliminating the chattering issue. The stability analysis of the closed-loop system is proved via the Lyapunov stability theorem, and also the convergence of the tracking error to zero in finite-time is guaranteed. The new proposed control laws contribute the control actions to outperform the conventional one in terms of chattering reduction and elimination, along with lessening in the reaching time. Moreover, some numerical simulations are provided to depict that the proposed control laws are not only robust with respect to uncertainties and external disturbances, which lead the system to the desired state, but also can significantly eliminate the chattering effect.

  Keywords: Sliding mode controller, Chaos, Takagi--Sugeno (T-S) fuzzy model, boundary layer variable, Chattering
 • R. Beigmohamadi *, A. Khastan Pages 151-166

  In this work, we present some useful results of discrete fractional calculus for ivf s. The composition rules for interval fractional operators are introduced, which are used to construct the general form of the solutions to nonlinear interval fractional difference equations. An illustrative example is provided in which the method of recursive iterations is applied to obtain explicit formulas for the solutions of linear interval fractional difference equations.

  Keywords: Discrete fractional calculus, interval discrete fractional calculus, interval fractional difference equations, composition rules
 • Y. Liu *, W. X. Diao, J. Yang, J. H. Yi Pages 167-183

  People's demand for the decision-making space of opinion expression is getting higher, and the methods to determine the threshold value of current consensus still remain elusive. To deal with large and diverse information of users and discuss deeply the threshold in social networks, we establish a new consistency model with a new preference structure. In this paper, the Pythagorean fuzzy numbers (PFNs) are introduced into social network group decision-making for the expression of decision-makers' preference (DMs) and the concepts definition of the distance measurements, consensus index, and threshold indifference curves, respectively. In addition, we establish a Pythagorean fuzzy group consensus model with minimum adjustment through determining the setting rule of threshold value before reaching the consensus. Finally, we use the proposed model to solve the selection of square cabin hospitals.

  Keywords: Social network group decision making (SNGDM), Pythagorean fuzzy numbers (PFNs), consensus model, minimum adjustment
 • G. Soylu *, M. E. Aslan Pages 185-197

  Fuzzy arithmetic performed with the product t-norm is the focus of this paper. The subject is handled from both practical and theoretical perspectives. Explicit formulas for product-sum and product-multiplication of triangular fuzzy numbers are obtained. These formulas can effectively replace the computational methods proposed so far. The issue that these operations are not shape preserving is solved by the presentation of appropriate approximations. Finally, the product arithmetic is compared in detail to the arithmetic performed with the boundary t-norms, namely the minimum and drastic sum.

  Keywords: Fuzzy arithmetic, product t-norm, Fuzzy number