فهرست مطالب

پژوهش های ادبی - قرآنی - سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1400)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پیمان صالحی* صفحات 1-26

  هر چند انتظار ما از روایت این است که از نوع متعاقب، یعنی روایت رخدادی بعد از وقوع باشد، اما بررسی سازه های روایتی برخی داستان ها با تکیه بر نظریه فواصل روایتی شلومیث ریمون کنان، ثابت می کند که همیشه، وضع به این منوال نیست. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر نظریه مذکور، داستان های قرآنی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج، نشان از وجود تشابهات و اختلافات معناداری، در شیوه روایتگری داستان های قرآنی با نظریه ریمون کنان دارد. برخلاف این نظریه، نکته قابل توجه در داستان هایی که به شیوه مقدم، روایت شده اند این است که اغلب این رخدادها با افعال ماضی بیان شده که نشان از قطعیت آن ها دارد و در زمینه نشانه های مستقیم مبتنی بر فاصله روایت مابعد، نکته حایز اهمیت این است که گرچه زمان زیادی از وقوع برخی داستان ها گذشته، ولی با زبانی هنری روایت شده اند. در نشانه های غیرمستقیم نیز دو شباهت عمده میان روایتگری داستان های قرآنی با نظریه مذکور وجود دارد: یکی اینکه گاهی راوی، کم یا زیاد، از رخدادها فاصله می گیرد اما به هنگام ضرورت در بطن داستان وارد می شود؛ مانند داستان حضرت یوسف (ع) و حضرت موسی (ع). نکته دیگر اینکه در روایت برخی رویدادهای گذشته، از افعال مضارع استفاده شده و قصد راوی از کم نمودن فاصله روایت جاودانه کردن آنها و ایجاد حس در زمان بودن، برای مخاطب است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، شلومیث رمون کنان، فاصله راوی، روایت، داستان
 • احمد امیدوار* صفحات 27-52

  از جمله شبهاتی که در مورد قرآن کریم وجود دارد ، ادعای مخالفت برخی حرکات و حروف اعرابی آن با قواعد ادبیات عربی است ؛ ولی این نوع تمایز اعرابی نه تنها عیب نیست بلکه بر اساس نظریه برجسته سازی یکی از وجوه زیبایی و بلاغت قرآن کریم است. هدف از این پژوهش بررسی نقش تغییر سبک حرکات و حروف اعرابی در قرآن کریم بر اساس نظریه لیچ ، زبان شناس انگلیسی با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با استناد به تفاسیر است. وی اساس برجسته سازی را به دو شکل انحراف از قواعد حاکم بر زبان «قاعده کاهی» و افزودن قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان «قاعده افزایی» می داند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قرآن کریم با ایجاد تمایز اعرابی در برخی واژگان ، نوعی وقفه در کلام ایجاد و آن را برجسته می کند و از این طریق معنای مقصود را به مخاطب منتقل می سازد. اینگونه برجسته سازی در قرآن کریم در حوزه قاعده کاهی و هنجارگریزی نحوی به شیوه عطف اسم منصوب بر اسم مرفوع ، عطف اسم مرفوع بر اسم منصوب و عطف فعل مجزوم بر فعل منصوب و برای اغراضی چون مدح ، بیان تعجب و... رخ می دهد. همچنین در حوزه قاعده افزایی به شیوه تشبیه اسم غیرمنصرف به اسم منصرف توسط الف زایده و مرفوع شدن اسم إن برای خلق موسیقای کلام و توازن و اغراضی چون بیان عظمت و تعجب رخ می دهد.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، لیچ، برجسته سازی، قاعده کاهی، قاعده افزایی
 • فاطمه قربانی لاکتراشانی*، زینب السادات حسینی صفحات 53-82
  قوه شناختی به عنوان یکی از مهم ترین قوای ادراکی انسان، مورد کاربرد خداوند در فهم موضوعات قرآنی است. طرح واره های تصویری، الگوهایی تکرارشونده و پویا از تعامل ادراکی و حسی- حرکتی انسان بوده و از تجربیاتی معنادار تشکیل شده اند؛ به نحوی که بیشترین کاربرد را در روابط او با محیط پیرامون دارند. ظرف «عند» که در ترجمه فارسی با واژه «نزد» معادل بوده و مفهومی از مجاورت را منتقل می سازد، در قرآن دارای کاربردهای استعاری متفاوتی است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، علاوه بر احصای کاربردهای استعاری، طرح واره های واژه «عند» در قرآن که قابلیت تصویرسازی در ذهن مخاطب داشته و مفهومی ویژه را منتقل می سازد، مورد دسته بندی قرار گرفته اند. طبق دستاوردهای پژوهش، طرح واره های مبنایی قابل انطباق با واژه «عند»، شامل «جهتی، مهارشدگی، اتحاد، مجاورت، نیرو و موجودیت» بوده و عنوان«برجستگی» و زیرعنوان«طرح واره خطی (جهتی دوسویه)» از موارد ابداعی مقاله حاضر می باشد. لازم به ذکر است، اصالت دهی به مقوله طرح واره های تصویری در مرزهای مفاهیم متافیزیکی در قرآن، باید با دقت و حساسیت صورت گرفته و در تفسیر و برداشت آیات، مجازی بودن کاربردها مورد تاکید و تحلیل قرار گیرد.
  کلیدواژگان: قرآن، عند، مجاورت، طرح واره های تصویری، بسط استعاری
 • کبری راستگو*، عفت سادات علوی صفحات 83-118

  مبحث «فصل و وصل» یکی از ارزشمندترین مباحث علم معانی و یکی از مهارت های مورد نیاز در فهم صحیح متون به ویژه متن قرآن به شمار می آید. این در حالی است که با تامل در کلام خداوند می توان به مصادیقی دست یافت که برخی از قوانین بلاغی مهم و ثابت این بحث را مخدوش می سازد. از این رو بازخوانی این مبحث مهم امری اجتناب ناپذیر می نماید. بدین تصور نوشتار حاضر بر آن است تا با توجه به نظریه متنیت و تکیه بر اصل فراهنجاری (هنجارگریزی)، به عنوان یکی از مهم ترین ابزار ادبیت متن، ضمن روش توصیفی-تحلیلی، موارد عدول از قواعد حاکم بر مبحث فصل و وصل را در آیات قرآن مورد بررسی قرار دهد و ضمن ارایه یک تحلیل روشنگر برای هر عبارت، به این سوال اصلی پاسخ دهد که: فراهنجاری در مواضع فصل و وصل تا چه اندازه متاثر از بافت است و تاثیر این فراهنجاری بر متنیت متن قرآن و ظرافت های معنایی ورای آن چیست؟ بررسی داده های قرآنی نشان داد که قواعد موجود در باب فصل و وصل، قطعی و یقینی نیست بلکه مواضع فصل و وصل با توجه به بافت متن و سیاقمندی معنا قابل عدول است. لذا وجود تکه متن هایی گسسته در موضع وصل و یا ذکر کلامی پیوسته در موضع فصل برای قواعد فصل و وصل دو وظیفه معناشناختی و کاربردشناختی را با هم فراهم می سازد. به بیان دیگر کاربست و عدم کاربست حرف عطف «واو» نقش بسزایی در زایش معنا ایفا می کند. همچنین معانی تعلیل، تعدید و شمارش، تصویر مبالغه آمیز فضای ترس و دهشت، تاکید بر تغایر مفهوم دو جمله از جمله معناهایی هستند که حرف «واو» با عدول از اصول فصل و وصل آن ها را آفریده است.

  کلیدواژگان: متنیت، فراهنجاری دستوری، فصل و وصل، قرآن کریم
 • سمیه السادات طباطبایی، سید حسین طباطبایی* صفحات 119-143

  آیرونی یا وارونه گویی از شیوه های برجسته آشنایی زدایی ادبی است که در آن مفهوم رویدادها در ژرفنا و سطح با یکدیگر تفاوت دارد. جستار پیش رو کوشیده تا به روش تحلیل محتوا و دقت نظر در مضامین قرآن کریم به مثابه یک متن ادبی، بن مایه ها و نشانه های پیدا و پنهان آیرونیک را در آن شناسایی، دسته بندی و تحلیل نماید. از این رهگذر کوشش شده به این پرسش پاسخ گوییم که کاربست مفهوم آیرونی (بالاخص طعنه طنزآمیز) در متن این کتاب مقدس، چه نتایج مضمونی و اغراض ادبی در پی دارد. قرآن کریم به عنوان متن گفتاری، با توجه ویژه ای که به مقوله فرهنگ دارد، در راستای باورپذیری تعالیم و نیز جذب مخاطبان خود، از این تکنیک زبانی و شیوه گفتار ادبی سود جسته است. قرآن با تکیه بر عناصر آیرونی، توانسته جلوه هنری خود را تا آستانه متنی ادبی-فرهنگی تعالی بخشد. پژوهش حاضر بر آن است تا نشان دهد گونه های متعدد و متنوع آیرونیک در نص قرآن کریم، در گستره ای فراتر از یک شگرد بلاغی یا هنری مطرح شده و غرض غایی آن، نه فقط پیدایی آیرونی؛ بلکه ایجاد تنبه و آگاهی نسبت به مضامین و معارف اخلاقی است که دست مایه ایجاد ایماژهای آیرونیک ادبی شده است. بر همین اساس از میان ایماژهای آیرونیک که متن قرآن کریم از آن بهره مند شده، مواردی مانند: تعریض به وحیانی نبودن قرآن، پرهیز از تکبر، عبور شتر از سوراخ سوزن، خفه کردن بداندیشان به دست خودشان، اندام پوشالی منافقان و نیز شکستن بتها، در راستای تبیین جلوه های بلاغی این شیوه نقد ادبی و کاربست آن در تاثیرگذاری متن قرآن، تبیین و تحلیل موضوعی شده است.

  کلیدواژگان: آیرونی، طنز، بلاغت قرآنی، نقد ادبی، صناعات ادبی قرآن
 • سید حسین سیدی، وفاء محفوظی موسوی* صفحات 145-177

  تحلیل گفتمان انتقادی، رویکردی نو از نظریه تحلیل گفتمان است که به دو رویکرد اجتماعی و زبانشناختی پرداخته می شود. در رویکرد اجتماعی به گفتمان، بافت موقعیتی و در رویکرد زبانشناختی، بافت متنی تشریح می شود. نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، یکی از مشهورترین نظریه های حوزه گفتمان کاوی به شمار می آید که در تلاش است ضمن بیان رابطه میان ملاک های درونی و برونی متن، قدرت مسلط جامعه ای را که اثر ادبی در آن شکل گرفته، از طریق سه محور توصیف، تفسیر و تبیین مورد کنکاش قرار دهد. این نوشتار درصدد است به گفتمان کاوی سوره قصص در سطوح سه گانه بپردازد و به این پرسش ها پاسخ دهد که: تاثیر فرامتن در سوره قصص چگونه رخ داده است؟ آیا گفتمان رسمی حاکم بر سوره قصص بر اقشار اجتماعی نمود یافته است؟ نتایج فرامتن و گفتمان رسمی در این سوره کدام است؟ روش پژوهش با استفاده از ابزار کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی و براساس الگوی تحلیل گفتمان فرکلاف است. نتایج نشان می دهد که در سطح توصیف، با کنکاش ساختار متنی همچون واژگان و جملات، ایدیولوژی تبیین شده است. در سطح تفسیر، غلبه گفتمان الهی است که دربرابر گفتمان های استکباری به وضوح دیده می شود. در سطح تبیین، تاثیرگذاری فرامتن و گفتمان رسمی بر جامعه، شخصیت ها و آینده آنان، نمود می یابد.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، نورمن فرکلاف، سوره قصص
 • خیرالله محمودی*، حمیدرضا هوشمند سروستانی صفحات 179-207

  بررسی روابط بینامتنی یکی از تاثیرگذارترین و کاربردی ترین مقوله های نقد ادبی به حساب می آید. از میان نظریه پردازان بینامتنیت، ژرار ژنت و نظریه ی او بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته است. بینامتنیت ژنت یکی از اقسام نظریه ی ترامتنیت اوست. از نظر ژنت در صورت وجود عناصر مشترک میان دو متن، رابطه ی هم حضوری میان آن ها برقرار می شود. پس از ظهور اسلام، قرآن به عنوان یک زیرمتن از نظرگاه های مختلف زیبایی شناسی صوری و معنایی، مرجع و منبع بسیاری از شاعران بوده است. یکی از این شاعران فیض کاشانی عالم بزرگ شیعی در قرن یازدهم است. اصلی ترین زیرمتن تشکیل دهند ه ی اندیشه ی او در غزلیاتش قرآن کریم است. بی تردید در شرح و تفسیر صوری و معنایی غزلیات فیض بررسی روابط بینامتنی قرآن و شعر او موجب شناخت بهتری از شعر او می شود. این پژوهش به شیوه ی توصیفی-تحلیلی و بر اساس روش کتابخانه ای انجام گرفته است. هدف این جستار، بررسی مناسبات بینامتنی قرآن و غزلیات فیض کاشانی است. برای این منظور از میان نظریه های مختلف بینامتنیت با انتخاب روش خاص بینامتنیت ژرار ژنت به بررسی بینامتنیت قرآنی غزلیات فیض پرداخته می شود. برآیند این پژوهش نشان می دهد که فیض به عنوان یک عالم و مفسر قرآنی از میان روابط سه گانه ی بینامتنی ژنت (صریح،غیرصریح و ضمنی) در سرتاسر اشعارش به وفور و با تشخص بخشی و خلق مضامین شعری متفاوت به شیوه های صریح (به خصوص در حوزه ی واژگان) و ضمنی (به ویژه در حوزه ی مضامین) از قرآن بهره گرفته است.

  کلیدواژگان: بینامتنیت، روابط بینامتنی، ژرار ژنت، فیض کاشانی، قرآن
|
 • Peyman Salehi * Pages 1-26

  Although we expect the narration to be of the subsequent type, that is, the narration of an event after its occurrence, an examination of the narrative structures of some stories, relying on the narrative distance theory of Shlomith Raymond Kennan, proves that this is not always the case. The present descriptive-analytical study examined the Qur’anic stories using the aforementioned theory. The results show the existence of significant similarities and differences in the method of narrating Qur’anic stories with that of Rimmon Kenan's theory. Contrary to this theory, a noteworthy point in the stories that have narrated future events is that most of their events are expressed in the past tense, which indicates their certainty, and in the case of direct signs based on the distance of subsequent narrative, it is important to note that, although a long time has passed since the occurrence of some stories, they have been narrated in an artistic language. In indirect signs too, there are two main similarities between the narration of Qur’anic stories and the aforementioned theory. One is that sometimes the narrator, more or less, distances himself from the events, but, when necessary, enters the heart of the story, as in the stories of Prophet Yusuf (AS) and Prophet Musa (AS). Another point is that in the narration of some past events, present tense verbs have been used and the narrator intends to reduce the distance of the narration to immortalize the events and to create a sense of being present for the audience.

  Keywords: the Holy Qur’an, Shlomith Rimmon Kenan, narrative distance, narration, story
 • Ahmad Omidvar * Pages 27-52

  Among the doubts about the Holy Qur’an is the claim that some Qur’anic words-ending diacritics contradict the rules of Arabic literature but according to the theory of foregrounding, this kind of distinction of diacritical signs is not only a defect but one of the aspects of the beauty and rhetoric of the Holy Qur’an. Relying on exegeses, this analytical-descriptive study aimed to investigate the role of changing the style of words-ending diacritics and diacritical letters of the Holy Qur’an based on the theory of Geoffrey Leach, the English linguist. He considers the basis of foregrounding deviations from linguistic norms, which take two forms of "unexpected irregularity", and "unexpected regularity" or parallelism. The findings of this research indicate that the Holy Qur’an, by distinguishing the diacritics in some words, creates a kind of pause in speech and highlights it, and thus conveys the desired meaning to the audience. Such foregrounding in the Holy Qur’an occurs with respect to unexpected irregularity and syntactic deviation in the forms of conjunction and apposition by changing the diacritics of nouns and verbs for purposes such as praise, expression of surprise, and so on. Furthermore, unexpected regularity occurs by simulating an unnunated noun with a nunated one to create verbal musicality and rhythm and for purposes such as expressing greatness and surprise.

  Keywords: the Holy Qur’an, Geoffrey Leach, foregrounding, unexpected irregularity, unexpected regularity
 • Fateme Qorbani Laktarashani *, Zeinab Sadat Hosseini Pages 53-82
  Cognition as one of the most important perceptual powers of humans is used by God in making Qur’anic issues understandable. Visual schemas are repetitive and dynamic patterns of human perceptual and sensory-motor interaction and are composed of meaningful experiences, in a way that they are highly used in their relations with the environment. The word "enda", which is equivalent to the English word "near" and conveys the concept of proximity, has different metaphorical uses in the Qur’an. In the present descriptive-analytical study, besides counting its metaphorical applications, schemas of the word "enda" in the Qur’an, which have the potential to be visualized by the audience and convey special meanings, were categorized. According to the research findings, the basic schemas compatible with the word "enda" include directional, inhibition, unity, proximity, force, and existence. The basic schema of "prominence" and the subtitle "linear schema (two-way directional)" is one of the innovative results of this article. It should be noted that the originality of the category of pictorial schemas within the boundaries of metaphysical concepts in the Qur’an should be confirmed carefully and sensitively, and in the interpretation of ayahs, the virtual nature of the applications should be emphasized and analyzed.
  Keywords: the Qur’an, Enda, Proximity, visual schemas, metaphorical extension
 • Kobra Rastgoo *, Effat Sadat Alavi Pages 83-118

  “Separation/connection” is one of the most valuable topics in semantics, and necessary for coming to a true understanding of texts in general and the text of the Holy Qur’an in specific. Yet, contemplation on divine words can lead to a number of examples that contradict some important and fixed rules of rhetoric. Hence, it seems inevitable to review and revise the mentioned topic by conducting more research. Accordingly, considering the theory of textuality and relying on the principle of deviation, as one of the most important tools for the literality of the text, this descriptive-analytical study aimed to investigate the contradictory cases of the rules of separation and connection in the ayahs of the Holy Qur’an, and while providing an explanatory analysis for each case, answer the main question of the research concerning the degree of the context-dependence of deviation in the separation and connection positions and the effect of this deviation on the textuality of the text of the Holy Qur’an and its semantic subtleties. The data analysis shows that the current rules on separation and connection are not fixed and absolute but the separation and connection positions can be deviated from with regard to the text's context and the register-dependence of meaning. Therefore, the presence of some discrete stretches of texts in the connection position or the quotation of a continuant discourse in the separation position to pave the way for the separation and connection rules allow the functioning of two semantic and pragmatic tasks together. In other words, the application or the lack of application of the conjunction letter “wa” plays a critical role in the generation of meaning. Moreover, reasoning, enumerating, an exaggerated image of fear and terror, the emphasis on the semantic contradiction of two sentences are among the meanings that the conjunction letter “wa” has created by deviating from the rules of separation and connection.

  Keywords: Textuality, Grammatical deviation, Separation, connection, the Holy Qur’an
 • Somayeh Sadat Tabatabaei, Sayyed Hossein Tabatabaei * Pages 119-143

  Irony is a prominent literary foreignization method in which the meaning of events in deep and at surface levels differ. Relying on the thematic analysis of the text of the Holy Qur’an as a literary text, the following article tried to identify, categorize, and analyze the motifs, and visible and invisible ironic signs. In so doing, it sought to answer the question of the conceptual results and literary purposes in the application of the ironic concepts (in particular satirical irony) in this holy book.  With its special attention to culture, the Holy Qur’an as a spoken text has used this speech technique and literary method in order to make its teachings believable for the audiences and to attract them. Relying on ironic elements, the Qur’an has been able to elevate itself to the level of a literary-cultural text. The present study thus also aimed to show that the numerous types of irony in the text of the Holy Qur’an surpass a merely rhetorical or artistic technique and its ultimate purpose is not only the visibility of irony, but also the awakening and awareness of moral themes and teachings, which have helped to build literary ironic images. Accordingly, among the ironic themes applied in the text of the Holy Qur’an examples such as allusion to the revelation of the Qur’an, avoiding arrogance, a camel passing through the eye of a needle, suffocating the wicked with their own hands, flimsy limbs of the hypocrites, as well as destroying idols were explained and analyzed in order to explicate the rhetorical manifestations of this method of literary criticism and its application in the influence of the Qur’anic text.

  Keywords: Irony, Satire, Qur’anic rhetoric, literary criticism, Qur’anic literary devices
 • Seyed Hossein Seyedi, Vafa Mahfouzi Mousavi * Pages 145-177

  Critical discourse analysis is a new approach to discourse analysis that integrates both social and linguistic approaches. In the social approach to discourse, the situational context and in the linguistic approach, the contextual context are described. Norman Fairclough's theory of critical discourse analysis is one of the most popular theories in the field of discourse analysis. While seeking to express the relationship between the internal and external criteria of the text, this theory explores the dominant power of societies where a given literary work has been formed via three dimensions of description, interpretation, and explanation. Taking a descriptive-analytical approach, this article aimed to analyze the discourse of Surah Al-Qasas using Fairclough's approach and answer the following questions: How has the effect of hypertext occurred in Surah Al-Qasas? Has the formal discourse of Surah Al-Qasas been reflected in the social strata? What are the results of the hypertext and formal discourse in this surah? The results show that at the level of description, ideology has been explained by discussing the textual structure such as words and sentences. At the level of interpretation, it is the dominance of the divine discourse that is most clearly seen in the face of arrogant discourses. At the level of explanation, the influence of the hypertext and formal discourse on society, public figures and their future are reflected.

  Keywords: Critical Discourse Analysis, Norman Fairclough, Surah al-Qasas
 • Kheirollah Mahmoudi *, Hamidreza Hooshmand Sarvestani Pages 179-207

  The study of intertextual relations is one of the most influential and practical categories of literary criticism. Among intertextuality theorists, Gérard Genettete and his theory have received the most attention. Genette's intertextuality is one of the types of his theory of transtextuality. According to Genette, if there are common elements in two texts, a relation of co-presence is established between them. Since the advent of Islam, the Qur’an as a hypoetext has been the reference and source of many poets from various perspectives of formal and semantic aesthetics. One of these poets is Fayz Kashani, the great Shiite scholar of the 11th century. The main hypotext of his thought in his lyric poetry is the Holy Qur’an. Undoubtedly, in the formal and semantic interpretation of the lyric poetry of Fayz, the study of the intertextual relations between the Qur’an and his poetry leads to a better understanding of his poetry. This descriptive-analytical library research aimed to study the intertextual relations of the Qur’an and the lyric poems of Fayz Kashani using the special method of Genettete's intertextuality. The results of this research show that among Genette's three intertextual relations (i.e., explicit, non-explicit, and implicit), as a Qur’anic scholar and exegete, Fayz has abundantly, throughout his poems, benefited from the Qur’an by identifying and creating different poetic themes in explicit ways (especially in the field of vocabulary) and implicit ways (particularly in the field of themes).

  Keywords: intertextuality, intertextual relations, Gérard Genettete, Fayz Kashani, the Qur’an