فهرست مطالب

حکمرانی و توسعه - سال یکم شماره 2 (تابستان 1400)
 • سال یکم شماره 2 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/05/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نورمحمد یعقوبی صفحه 0

  در شرایط پرشتاب کنونی و در پی نوآوری‌های خیره‌کننده فناورانه، حرفه‌ای‌شدن دیوان‌سالاری، فرایند بازخط‌مشی‌گذاری، پاسخگویی و شفافیت دولت، مدیریت اثربخش شبکه‌های پیچیده، نقش‌آفرین و اثرگذار، توانمند‌سازی اجتماع‌محور و تقویت جامعه مدنی فعال و مشارکت‌جو در امور عمومی و بسیاری از محورهای مهم دیگر، اهمیت توجه بیش از پیش به موضوع حکمرانی و توسعه را دوچندان نموده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت، حکمرانی ضعیف، امید به زندگی را کاهش داده، استقلال جامعه مدنی و رسانه‌های جمعی را تضعیف می‌کند، رشد درآمدها، افزایش ثروت ملی و اولویت‌گذاری‌های مناسب توام با تخصیص منابع را دچار نابسامانی می‌کند و سطح رفاه و کیفیت زندگی شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. ازاین‌رو، فصلنامه حکمرانی و توسعه با هدف انتشار جدیدترین دستاوردهای علمی، پژوهشی و انتقادی مرتبط با محورهای مجله از اساتید گرانقدر، دانشجویان و تمامی صاحب‌نظران و کارشناسان دعوت می‌کند تا با ارسال مقاله‌های جدید و علمی خود، در راستای توسعه کشور عزیزمان نقش‌آفرین باشند.

  کلیدواژگان: تحول، حکمرانی، توسعه
 • عادله دقتی*، نورمحمد یعقوبی صفحات 1-25
  امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب حکمرانی الکترونیک نقش مهمی در پیشرفت و توسعه جوامع مختلف داشته است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی انجام شده است. بدین منظور پس از تعریف موضوع و انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه ای اولیه، عوامل و مولفه های شناسایی شده از طریق روش دلفی و توسط پرسشنامه ای محقق ساخته به نظر خبرگان رسید و پس از اخذ نظرات اصلاحی کیفی و کمی از سوی ایشان بر اساس روش های آماری مربوط تحلیل و درنهایت تناسب مدل، مولفه ها و ترکیب عوامل به اجماع آنان رسید. جامعه مورد مطالعه در این بخش شامل 28 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع است که به صورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. در ادامه، به منظور آزمون مدل پرسشنامه ای محقق ساخته در بین 360 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان های منتخب بخش دولتی در استان خراسان جنوبی که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع گردید و تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده در این بخش نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار Smart PLS 3 انجام شد. درنهایت، یافته های پژوهش نشان داد که سه دسته عوامل زمینه ای، محتوایی و ساختاری بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی موثر می باشند که از این میان، عوامل محتوایی با ضریب تاثیر 56/8، بیشترین اثرگذاری را بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی دارند.
  کلیدواژگان: حکمرانی الکترونیک، سازمان های دولتی، روش دلفی
 • شبنم زرجو*، غلامرضا طالقانی، بهزاد احمدبیگی صفحات 27-41
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل گر جو سازمانی در رابطه بین استرس شغلی و قصد ماندن در میان معلمان شاغل در مدارس استان گیلان می باشد. براین اساس، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس استان گیلان بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد قصد ماندن کیم و همکاران (2007)، پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983) و پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) است که روایی محتوای آنها مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها بر اساس روش آلفای کرونباخ بالاتر از 0/7 برآورد شد. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد استرس شغلی شامل فشار زمانی و اضطراب مربوط به شغل تاثیر منفی و معناداری بر قصد ماندن دارند. همچنین نقش تعدیل گر جو سازمانی در رابطه بین هر یک از ابعاد استرس شغلی (فشار زمانی و اضطراب مربوط به شغل) بر قصد ماندن معنادار بود. براین اساس می توان گفت که با تقویت و ارتقاء جو سازمانی می توان رابطه بین ابعاد استرس شغلی و قصد ماندن را کاهش داد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، جو سازمانی، قصد ماندن
 • نجمه مهدی بیگی*، اسماعیل یعقوبی صفحات 43-60
  هدف دولت ها در آغاز شکل گیری تنها محدود به تامین و حفظ امنیت و ارایه خدمات مورد نیاز مردم بود؛ درحالی که با بروز تغییر و تحولات بسیار، نقش و وظایف آنها گسترش یافت و با چالش ها و مسئولیت های وسیع تری روبه رو شدند. از مهم ترین چالش های دولت ها، حرکت در مسیر توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اداری است. به منظور مقابله با این چالش، اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفت که از طریق آن می توان بستر و زیرساخت توسعه دولت و کشور را فراهم نمود. توجه به انواع مدرن سازمانی از جمله مواردی است که می تواند به اصلاح فرایندهای سنتی، تحول سازمان و به دنبال آن به توسعه دولت ها در حوزه خدمات منجر شود. سازمان هوشمند نوع جدیدی از سازمان ها است که از طریق تطبیق رفتار با دانشی که در مورد خود و دنیایی که در آن رشد می کند، دارد؛ اهداف را در یک محیط متغیر دنبال می نماید. ازهمین رو، در مقاله حاضر ضمن معرفی سازمان هوشمند به عنوان سازمانی مدرن، به نقشی که این نوع سازمان می تواند در اصلاح نظام اداری و درنتیجه توسعه دولت ها داشته باشد، اشاره شده است.
  کلیدواژگان: سازمان هوشمند، توسعه، اصلاح نظام اداری، مدیریت هوشمند
 • محبوبه رشیدی، علیرضا اسدزاده، مصطفی ملکی صفحات 61-85

  گفتمان درباره احیای دولت عمدتا بر مفهوم‌سازی مجدد دولت متمرکز شده است تا حکومت علاوه بر اثربخشی بیشتر، بتواند از فناوری برای اداره بهتر با هزینه‌ای کمتر استفاده نماید. کمبود چارچوب نظری در این حوزه محققان را بر آن داشت تا در این مقاله دست به شناسایی عوامل موثر در بازآفرینی دولت به روش تحلیل تم بزنند. مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق کیفی است. ابتدا، با استفاده از مصاحبه ‌های نیمه‌ ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه دانشگاهی و اجرایی دولت، عوامل موثر در بازآفرینی دولت شناسایی و کدگذاری شد و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تم، 4 تم اصلی مشخص گردید و درنهایت به طراحی الگویی جهت بازآفرینی دولت پرداخته شد. نتایج نشان داد که اولا تاکید بر کارایی و کاهش هزینه، همچنان که بسیار مطلوب است، بدون ضمانت ‌های مناسب برای پاسخگویی دموکراتیک و عدالت اجتماعی در اهداف خود شکست خواهد خورد. دوم اینکه، ارتباط و قابلیت اجرایی دولت بازآفرینی شده در کشورهای درحال‌توسعه محدود است؛ زیرا موجودیت نهادهای دموکراتیک موثر و حاکمیت قانون این امکان را از بانیان و طرفداران بازآفرینی دولت می ‌گیرد. سوم و شاید مهم‌تر از همه اینکه، اشتیاق واضح و اغلب غیرانتقادی اصلاح نظام مبتنی بر بازار حکومت، مسیولیت‌ پذیری دموکراتیک را تضعیف کرده و ممکن است نگرانی برای دولت به‌عنوان ضامن عدالت اجتماعی به وجود آورد. درنهایت نیز با خالی شدن تدریجی دولت، جامعه مدنی می‌ تواند نقش بیشتری را بر عهده ‌گرفته و به‌عنوان یک شریک، همراه با دولت و بازار، در اداره کشور قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بازآفرینی دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دموکراسی، عدالت اجتماعی، جامعه مدنی
 • پیمان بیگدلی*، هما درودی صفحات 87-101
  ارتباطات میان افراد از شرایط لازم برای ادامه حیات و استمرار زندگی اجتماعی است. پیدایش سازمان های نوین همراه با پیچیدگی های خاص خود از یک طرف و کاربرد وسیع تکنولوژی از طرف دیگر، سازمان های امروزی را از بعد ارتباطات دگرگون ساخته است. در واقع بدون ارتباطات، سازمانی وجود نخواهد داشت. این سخن اهمیت ارتباطات موثر در سازمان ها و تاثیر آن بر رفتار افراد و گروه ها را نشان می دهد. به نظر می رسد که داشتن مهارت های ارتباطی موثر، رمز و راز موفقیت مدیران در عرصه سازمان و راه حل بنیادی برای مقابله با مسایل سازمان است. ارتباطات اثربخش جزء اصلی سیستم ارتباطات داخلی در یک سازمان محسوب می شوند. عوامل متعددی از جمله تقویت مهارت های ارتباطی با دو مولفه ارتباط شفاف و ارتباط دوجانبه (متقارن) بر این امر اثر می گذارد و موجب افزایش عملکرد فرانقشی کارکنان می گردد. براین اساس، هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر تقویت مهارت های ارتباطی کارکنان بر عملکرد فرانقش با نقش میانجی اثربخشی ارتباطات است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به شیوه پیمایشی- مقطعی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستاد محرومیت زدایی کل کشور بوده است که از این میان، بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 270 نفر به عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآورده داد ه ها پرسشنامه بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون استفاده شده است. درنهایت، نتایج نشان داد که اثربخشی ارتباطات نقش میانجی در رابطه بین تقویت مهارت های ارتباطی کارکنان و عملکرد فرانقش دارد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، اثربخشی ارتباطات، عملکرد فرانقش
 • شمس الدین نیک منش، حمیدرضا نعمت الهی*، افسانه رضایتی چرانی صفحات 103-124
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی در بیمارستان تخت جمشید کرج می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، در زمره تحقیقات توصیفی - پیمایشی قرار دارد، که داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1996) است. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، کلیه کارکنان بیمارستان تخت جمشید کرج بودند که بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 161 نفر به عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه میان آنان توزیع گردید. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از نرم افزار Smart PLS 3 استفاده گردید. درنهایت، یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، سلامت سازمانی
 • سجاد صالحی کردآبادی*، فرزانه زاددوستی، پروانه زاددوستی صفحات 125-146

  سواد مالی به مجموعه مهارت ها و ادراک های لازم جهت مدیریت منابع پولی اطلاق می شود. به رغم اهمیت چشم گیر مفاهیم سواد مالی، این موضوع در پژوهش های داخلی کمتر مورد کنکاش قرار گرفته و آموزش و اندازه گیری سطح سواد مالی اقشار مختلف جامعه در کشور مورد توجه چندان نبوده است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف سنجش سواد مالی کارکنان استانداری گیلان طراحی و اجرا گردیده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی استانداری گیلان و فرمانداری های تابعه به تعداد 819 نفر بوده است که بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس، تعداد 265 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوردی اطلاعات نیز پرسشنامه استاندارد سنجش سواد مالی در کشور بوده است، که داده های گردآوری شده از طریق آن به کمک تکنیک های مختلف آمار استنباطی از جمله مقایسه میانگین تک نمونه ای و دو نمونه ای مستقل، آنالیز واریانس و رگرسیون و آزمون دانکن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد که می توان به کفایت نسبتا اندک سواد مالی کارکنان استانداری گیلان و تاثیر برخی از ویژگی های جمعیت شناختی از جمله سن و جنسیت بر سطح سواد مالی کارکنان اشاره نمود. همچنین مشخص گردید که میزان سواد مالی کارکنان در معاونت های مختلف استانداری گیلان و فرمانداری های تابعه متفاوت است.

  کلیدواژگان: سواد مالی، ویژگی های جمعیت شناختی، استانداری گیلان
|
 • NourMohammad Yaghoubi Page 0

  In today's fast-paced world, following stunning technological innovations, the professionalization of the bureaucracy, the process of repolicy-making, responsibility and state transparency, the effective management of complex, role-playing and effective networks, empowering community-based and strengthening active and participatory civil society in public affairs and many other important topics, has doubled the importance of paying more attention to governance and development; Poor governance, so to speak, reduces life expectancy, weakens the independence of civil society and the mass media, disrupts revenue growth, increases national wealth and appropriate resource allocation priorities, and impairs the well-being and quality of life of citizens. Therefore, with the aim of publishing the latest scientific, research and critical achievements related to the topics of the journal, the Quarterly Journal of Governance and Development invites esteemed professors, students and all experts to contribute to the development of our beloved country by submitting new and scientific articles.

  Keywords: Transformation, Governance, Development
 • Adele Deghati *, Nourmohammad Yaghoubi Pages 1-25
  Today, information and communication technology in the form of e-governance has played an important role in the development of various societies; therefore, the present study aimed to identify the factors affecting the establishment and development of e- governance in state organizations. For this purpose, after defining the subject and conducting preliminary library and exploratory studies, the identified factors and components through the Delphi method and by researcher-made questionnaires were considered by experts and after obtaining qualitative and quantitative corrective comments based on statistical methods, the appropriateness of the model, components and combination of factors reached their consensus. The study population in this study includes 28 academic experts and professionals familiar with the subject who were selected as non-probabilistic and judgmental. Then, in order to test the model, a researcher-made questionnaire was distributed among 360 managers and experts of selected public sector organizations in South Khorasan province who were selected by random cluster sampling and data analysis obtained in this section was performed using confirmatory factor analysis by Smart PLS 3 software. Finally, the research findings showed that three categories of contextual, content and structural factors are effective on the establishment and development of e-governance in state organizations, of which, content factors with an impact factor of 56.8, have the greatest impact on the establishment and development of e-governance in state organizations.
  Keywords: E-governance, state organizations, Delphi method
 • Shabnam Zarjou *, Gholamreza Taleghani, Behzad Ahmadbeygi Pages 27-41
  The aim of this study is to investigate the moderating role of organizational climate in the relationship between job stress and the intention to stay among teachers working in schools in Guilan province. Accordingly, the statistical population of the study consisted of all teachers in Guilan Province that 140 people were selected by random sampling method. Data collection tools were Kim et al. (2007) Standard Intention Survey Questionnaire, Parker & Decotis Job Stress Questionnaire (1983) and Halpin & Kraft Organizational Atmosphere Questionnaire (1963), which content validity was confirmed and their reliability was estimated to be higher than 0.7 based on Cronbach's Alpha method. Also, for data analysis, the structural equation modeling method based on the partial least squares approach was used by Smart PLS 3 software. Findings showed that dimensions of job stress including time pressure and Job-related anxiety have a negative and significant effect on the intention to stay. Also, the moderating role of organizational climate in the relationship between each dimension of job stress (time pressure and job-related anxiety) on the intention to stay was significant. Therefore, it can be said that by strengthening and improving the organizational climate, the relationship between the dimensions of job stress and the intention to stay can be reduced.
  Keywords: Job Stress, Organizational climate, Intention to Stay
 • Najme Mehdibeigi *, Esmaeil Yaghoubi Pages 43-60
  The aim of governments was limited to provide and maintain security and provide services needed by the people at the beginning of its formation. While, with many changes, their roles and duties expanded and they faced wider challenges and responsibilities. One of the most important challenges of governments is moving in the path of economic, political, cultural, social, administrative development. In order to tackle this challenge, Administrative System Reform was considered, which through which the basis and development infrastructure of the government and the country can be provided. Paying attention to modern types of organizations is one of the things that can lead to the reform of traditional processes, the evolution of the organization and subsequently to the development of governments in the field of services. Smart organization is a new type of organization that by adapting behavior to the knowledge it has about itself and the world in which it grows; pursues goals in a changing environment. Therefore, in this research, while introducing the smart organization as a modern organization, the role that this type of organization can play in Administrative System Reform and consequently developing governments has been mentioned.
  Keywords: Smart Organization, Development, Administrative System Reform, Smart Management
 • Mahboube Rashidi *, Alireza Asadzadeh, Mostafa Maleki _ Pages 61-85

  The discourse on government revitalization has focused mainly on re-conceptualizing the government so that the government, in addition to being more effective, can use technology for better governance at a lower cost. The lack of a theoretical framework in this area led researchers to identify the factors affecting reinventing government through theme analysis. This article is part of a qualitative research. First, using semi-structured interviews with 12 experts from the academic and executive fields of the government, the effective factors in reinventing government were identified and coded. Then, using the thematic analysis technique, 4 main themes were identified and finally, a model was designed for reinventing government. The results show that, first, the emphasis on efficiency and cost reduction, while highly desirable, and will fail in its goals without adequate guarantees of democratic accountability and social justice. Secondly, the relevance and viability of the reinvented government is limited in developing countries, as the existence of effective democratic institutions and the rule of law deprives the founders and proponents of reinventing government of this possibility. Third, and perhaps most importantly, the explicit and often uncritical desire to reform the market-based system of government undermines democratic accountability and may raise concerns for the state as a guarantor of social justice. Fourth, with the gradual "emptying" of the state, civil society can take on a greater role and act as a partner in governing the country, along with the state and the market.

  Keywords: Reinventing Government, Information, Communication Technologies (ICT), Democracy, Social Justice, Civil Society
 • Peyman Bigdeli *, Homa Doroudi Pages 87-101
  Communication between Individuals is one of the necessary conditions for survival and continuity of social life. The emergence of new organizations along with its own special complexities on the one hand and the widespread use of technology on the other hand, have transformed today's organizations in terms of communication. In fact, without communication, there would be no organization. This shows the importance of effective communication in organizations and its impact on the behavior of individuals and groups. It seems that having effective communication skills is the mystery of managers' success in the field of organization and a fundamental solution to deal with organizational problems. Effective communication is a key component of an organization's internal communication system. Numerous factors, such as strengthening communication and two-way communication (symmetric) affect this issue and Improve employees' extra-role performance. Therefore, the main purpose of this research was to investigate the effect of strengthening staff's communications skills on extra-role performance with the mediating role of communication Effectiveness . This research is an applied purpose that has been done in a cross-sectional survey method. The statistical population included all employees of the national exclusion headquarters, of which 270 people were selected as members of the statistical sample based on the Cochran's formula and using simple random sampling method. The data collection tool was a questionnaire. Regression method was used to analyze the data. Finally, the results showed that strengthening employees' communication effectiveness has a mediating role in the relationship between strengthening employees' communication skills and extra-role performance.
  Keywords: Communication skills, Communication Effectiveness, Extra-Role Performance
 • Shamseddin Nikmanesh, Hamidreza Nematollahi *, Afsane Rezayati Chenijani Pages 103-124
  The aim of this study was to investigate the effect of organizational culture on organizational justice and health in Takht-e-Jamshid Hospital in Karaj. This research is applied in terms of purpose and in terms of research method is among the descriptive-survey research, in which the required data were collected by library and field methods. The instruments used in this study included three standard questionnaires of Denison's organizational culture (2000), Niehoff and Morman’s organizational justice (1993) and Hui fieldman's organizational health (1996). The statistical population of this study was all employees of Takht-e-Jamshid Hospital in Karaj that based on Cochran's formula and using simple random sampling, 161 people were selected as the sample members and the questionnaire was distributed among them. Also, Smart PLS 3 software was used to analyze the research data. Finally, the findings showed that organizational culture has a positive and significant effect on organizational justice and health.
  Keywords: Organizational Culture, Organizational Justice, Organizational health
 • Sajjad Salehi Kordabadi *, Farzane Zaddousti, Parvane Zaddousti Pages 125-146

  Financial literacy refers to the set of skills and perceptions required to manage monetary resources. Despite the significant importance of financial literacy concepts, this issue has been less explored in domestic researches and education and measuring the level of financial literacy of different segments of society in the country has not been paid much attention. Accordingly, the present research has been designed and carried out with the aim of measuring the financial literacy of Guilan Governorate staff. The statistical population of this study consisted of all official and contract employees of Gilan governorate and subordinate governorates with 819 people that based on Morgan table and using the available sampling method, 265 people were selected as sample members. The data collection tool was the standard questionnaire for measuring financial literacy in Iran, that The data collected through the questionnaire were analyzed using various inferential statistical techniques such as comparison of the mean of one sample and two independent samples, analysis of variance and regression and Duncan test and different results were obtained. Finally, the research results showed that we can mention the relatively low financial literacy of Guilan Governorate staff and the effect of some demographic characteristics such as age and gender on the rate of employees’ financial literacy. It was also found that the rate of employees in different deputies of Guilan Governorate and subordinate governorates is different.

  Keywords: Financial Literacy, Demographic Characteristics, Guilan governorate