فهرست مطالب

 • پیاپی 200 (شهریور 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/31
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فیروزه عسکری، محمد آزادبخت*، صبا غلامی، فاطمه اکبری، فاطمه شکی، کیومرث نوروزپور، ملوس نادری، مریم سلمانی سراجی صفحات 1-10
  سابقه و هدف

  آب مروارید(کاتاراکت) یک بیماری شایع در جوامع است و استرس اکسیداتیو مهم ترین عامل ایجاد آن می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر محافظتی سه گیاه آمله، اگیرترکی و مامیران در برابر آب مروارید در رت با توجه به خواص آنتی اکسیدانتی این گیاهان است.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه، 30 نوزاد رت 10-8 روزه انتخاب و به 5 گروه تقسیم شدند. گروه 1 (گروه کنترل) نرمال سالین در روز 10 بعد از تولد دریافت کرد و به گروه 2، 3، 4 و 5 برای القای کاتاراکت نابالغ، µmole/kg 30 به صورت زیرجلدی محلول سلنیت سدیم تزریق شد. گروه2 (گروه بیمار) تنها تک دوز سلنیت سدیم دریافت کردند. سپس گروه3 و4 و5 به صورت روزانه از روز 9 تا12 پس از تولد به ترتیب با تزریق داخل صفاقی mg/kg 400عصاره سه گیاه مامیران، آمله، اگیرترکی تحت درمان قرار گرفتند. در روز 17، لنز رت ها بررسی مورفولوژی شد و در روز 30 تولد، رت ها بیهوش و لنز آن ها خارج شد و محتوای گلوتایتون و مالون دی آلدهید بافت عدسی اندازه گیری شد. همچنین تست DPPH و محتوای فلاوونوییدی روی عصاره های این گیاهان انجام گرفت.

  یافته ها:

   به ترتیب آمله، مامیران و اگیرترکی بیش ترین میزان ترکیبات آنتی اکسیدانتی، سطح گلوتاتیون در بافت عدسی و کاهش درجه کاتاراکت و بیش ترین محافظت چشمی نسبت به گروه سلنیت سدیم را داشتند. از نظر محتوای مالون دی آلدهید، گیاهان آمله، اگیرترکی و مامیران به ترتیب کم ترین میزان را بعد از گروه کنترل نرمال سالین داشتند.

  استنتاج

  گیاه آمله به طور چشمگیری باعث بهبود آب مروارید در مدل حیوانی رت می شود.

  کلیدواژگان: کاتاراکت، استرس اکسیداتیو، مامیران، آمله، اگیر ترکی، گلوتاتیون، مالون دی آلدهید، فلاونوئید، آنتی اکسیدانت
 • سید حسن سید شریفی، داود نصیری، فرزانه محمودی، محمد اعتضادپور، محمدعلی ابراهیم زاده* صفحات 11-25
  سابقه و هدف

  یکی از شایع ترین عوارض حاصل از دیابت، اختلال و نقص در ترمیم زخم های دیابتی است. با توجه به اثرات ضد دیابتی، ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و موثر بودن در ترمیم زخم حاد پوستی گیاه پلم، مطالعه حاضر به منظور تعیین اثر عصاره الکلی میوه پلم در ترمیم زخم تمام ضخامت دیابتی در موش صحرایی نر انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه تجربی، بر روی 45 موش انجام گرفت که 30 موش، 30 روز پس از القاء دیابت، بصورت تصادفی به 2 گروه 15 عددی، زخم دیابتی و زخم دیابتی تیمار شده با عصاره 5 درصد میوه پلم تقسیم شدند و 15 موش بدون دیابت در گروه زخم نرمال قرار گرفتند. نمونه گیری در روزهای 7، 14 و 21، پس از ایجاد زخم انجام شد. ارزیابی ها شامل درصد بسته شدن زخم، بررسی های بافت شناسی و حجم بافت و تعداد سلول ها، بیان ژن های موثر در ترمیم، بازسازی و آنژیوژنز (TGF-β، bFGF، VEGF) و ژن های التهابی (TNF-α و IL-1β) با روش qRT-PCR بود.

  یافته ها: 

  سرعت بسته شدن زخم، حجم اپیدرم و درم جدید، تعداد کل سلول های فیبروبلاست و رسوب کلاژن در گروه تحت تیمار افزایش معنی داری در مقایسه با کنترل دیابتی داشت (0/05<p). بیان ژن ها افزایش معنی داری در گروه تیمار نسبت به کنترل دیابتی بود (0/05<p). کاهش معنی داری در میزان بیان ژن های التهابی و نیز تعداد ماست سل ها در گروه تیمار نسبت به کنترل دیابتی مشاهده شد (0/05<p).

  استنتاج

  عصاره 5 درصد میوه پلم با اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانی، در روند بهبودی زخم دیابتی و مزمن تاثیر داشت.

  کلیدواژگان: دیابت قندی، زخم حاد، ترمیم زخم، پلم
 • رویا احمدی کنهعلی، مهدی عباس نژاد، سعید اسماعیلی، ماهانی، علی محمد پوررحیمی، راضیه کوشکی* صفحات 26-37
  سابقه و هدف

  آلفاپینن یک مونوترپن دوحلقه ای است که در اسانس برخی از گیاهان آروماتیک وجود دارد. آلفاپینن در تعدیل برخی از فرآیندهای نوروفیزیولوژیک در جانوران درگیر است. در این مطالعه، اثر تزریق داخل CA1 آلفاپینن بر حافظه و یادگیری فضایی و اجتنابی و القا تقویت سیناپسی طولانی مدت (LTP) در ناحیه CA1 هیپوکمپ بررسی شد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی نر بالغ در ناحیه CA1 هیپوکمپ کانول گذاری شدند. سپس، آلفاپینن (µg0/2، µg0/1، µg0/05) به مدت چهار روز متوالی تزریق شد. حافظه و یادگیری فضایی و اجتنابی غیرفعال به ترتیب توسط آزمون های ماز آبی موریس و دستگاه شاتل باکس مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، ثبت
  in vivo پتانسیل های پس سیناپسی تحریکی در ناحیه CA1 هیپوکمپ انجام شد.

  یافته ها: 

  آلفاپینن زمان و مسافت طی شده تا رسیدن به سکو پنهان را در تست ماز آبی موریس کاهش داد (0/05< P). همچنین، آلفاپینن، زمان تاخیر ورود به ناحیه تاریک را افزایش و مدت زمان گذرانده شده در ناحیه تاریک جعبه شاتل باکس را در مقایسه با کنترل کاهش داد (0/001< P). بااین وجود، بین گروه کنترل و آلفاپینن، تغییر معنی داری در روند القا LTP در ناحیه CA1 هیپوکمپ مشاهده نشد (0/05> P).

  استنتاج

  تزریق داخل CA1 هیپوکمپ آلفاپینن بر حافظه و یادگیری در موش های صحرایی موثر بود. با این وجود، آلفاپینن تغییر معنی داری در القا LTP در ناحیه هیپوکمپ ایجاد نکرد.

  کلیدواژگان: آلفاپینن، CA1، حافظه و یادگیری، موش صحرایی
 • سارا بهجتی، روح الله نیکویی*، محسن امینایی صفحات 38-48
  سابقه و هدف

  آتوفاژی، سیستم تخریب لیزوزومی، با حمایت متابولیکی سبب توسعه تومور به خصوص در مراحل پایانی می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر شاخص های آتوفاژی در تومور موش های Balb/c مبتلا به سرطان پستان بود.

  مواد و روش ها:

   22 راس موش ماده نژاد BALB/c به طور تصادفی به دو گروه کنترل (11=n) و تمرینی (11=n) تقسیم شدند. سرطان از طریق تزریق سلول سرطانی MC4-L2 در پد چربی پهلوی راست پستان موش ایجاد و پروتکل تمرین استقامتی به مدت 12 هفته بر گروه تجربی اعمال شد. اندازه گیری بیان ژن های مرتبط با آتوفاژی در تومور با استفاده از روش Real time-PCR انجام و به روش  کمی سازی شد. تفاوت های بین گروهی با آزمون student-t انجام گرفت.

  یافته ها:

   اعمال 12 هفته تمرین استقامتی، سبب کاهش معنی دار وزن (0/038=P) و حجم نسبی تومور (0/043=P) گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل شد. در انتهای مطالعه، بیان ژن Beclin1 (11 درصد)، Atg7 (53 درصد)، P62 (37 درصد)، gabarapl (76 درصد)، LC3-I (35 درصد) و LC3-II (62 درصد) در تومور موش های تمرینی نسبت به گروه کنترل کم تر بود. همچنین اعمال پروتکل تمرینی منجر به کاهش 42 درصدی نسبت LC3-II/LC3-I و افزایش 157 درصدی p62 در تومور حیوانات گروه تمرین شد (0/05< P).

  استنتاج

  هم راستا بودن کاهش وزن و حجم تومور ناشی از تمرین استقامتی با کاهش قابل توجه در بیان ژن های مرتبط با آتوفاژی احتمالا بیانگر این است که بخشی از اثرات مفید تمرین استقامتی در سرطان پستان از طریق تعدیل فرآیند آتوفاژی در تومور اتفاق می افتد.

  کلیدواژگان: آتوفاژی، تمرین استقامتی، سرطان پستان
 • مریم نظری، وازگن میناسیان*، سیلوا هوسپیان صفحات 49-60
  سابقه و هدف

  پروتئین ANGPTL3 از کبد ترشح شده و در تنظیم متابولیسم چربی و گلوکز نقش دارد. در این مطالعه ارتباط ANGPTL3 با اکسیژن مصرفی بیشینه، ترکیب بدن و شاخص های سندرم متابولیک و تاثیر تمرینات ورزشی تناوبی بر این متغیرها در زنان دارای اضافه وزن و چاق بررسی شد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 40 زن غیرفعال در 3 گروه کنترل (بدون تمرین) (13=n، میانگین سنی 28/5 سال؛ میانگین kg/m2 30/2: BMI)؛ تمرین تناوبی با شدت متوسط (13=n، میانگین سنی 30/1 سال؛ میانگین kg/m2 31/2: BMI) و تمرین تناوبی با شدت زیاد (14=n، میانگین سنی 27/8 سال؛ میانگین kg/m2 30/9: BMI) جای گرفتند. تمرینات به مدت هشت هفته اجرا شد. نمونه گیری خون و اندازه گیری متغیرها در همه آزمودنی ها در شرایط یکسان و در دو نوبت 48 ساعت قبل و بعد از اولین و آخرین جلسه تمرینی انجام شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان دهنده ارتباط مثبت معنادار میان سطوح سرمی ANGPTL3 با BMI (0/009=P)، سطوح سرمی انسولین (0/027=P) و کلسترول تام (0/004=P) بود. همچنین کاهش معنادار سطوح ANGPTL3 (0/021=P)، تری گلیسیرید (0/012=P) ، کلسترول تام (0/010=P)،TG/HDL  (0/002=P)، انسولین (0/020=P)، شاخص مقاومت به انسولین (0/014=P)، درصد چربی بدن (0/036=P)، BMI (0/001=P) و افزایش معناداری در سطوح HDL (0/039=P) و اکسیژن مصرفی بیشینه (0/041=P) پس از هشت هفته تمرینات تناوبی در گروه های تمرینی با شدت متوسط و شدید مشاهده شد.

  استنتاج

  به نظر می رسد انجام تمرینات تناوبی با شدت های مختلف با کاهش ANGPTL3 می تواند برای پیشگیری از سندرم متابولیکی در افراد چاق مفید باشد.

  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، تمرین ورزشی، چاقی، مقاومت به انسولین، لیپید
 • نگار نیکزاد، مجید کاظمی، فاطمه عبدلی* صفحات 61-72
  سابقه و هدف

  رایج ترین درمان هیپربیلی روبینمی، فتوتراپی است. درمان های مکمل نظیر ماساژ و رفلکسولوژی با تاثیر بر دفع مکونیوم می تواند برای کاهش میزان بیلی روبین مناسب باشد، این مطالعه جهت مقایسه تاثیر رفلکسولوژی و ماساژ بر بیلی روبین سرمی نوزادان مبتلا به هیپربیلی روبینمی انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1398، 90 نوزاد تحت فتوتراپی در بخش نوزادان بیمارستان شهر رفسنجان به روش نمونه گیری در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها به دو گروه مداخله و یک گروه کنترل تقسیم شدند. در گروه ماساژ، روزانه سه بار به مدت 20 دقیقه مداخله ماساژ و در گروه رفلکسولوژی نیز روزانه سه بار به مدت 20 دقیقه رفلکسولوژی دریافت نمودند. گروه کنترل فقط فتوتراپی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ویژگی های فردی و ثبت میزان بیلی روبین سرمی قبل و بعد از مداخله بود.

  یافته ها:

   میانگین بیلی روبین قبل از مداخله در گروه رفلکسولوژی3/15±18/39، ماساژ2/24±18/51و کنترل 2/44±18/23بود که اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد (0/923=P). اما48 ساعت بعد از مداخله میانگین بیلی روبین در گروه های رفلکسولوژی 0/96±8/20، ماساژ0/68±8/67 و کنترل1/22±9/33اختلاف آماری معنی داری را بین سه گروه نشان داد (0/001<P). آزمون تعقیبی مشخص کرد که اثر مداخله رفلکسولوژی در کاهش میانگین بیلی روبین به طور معنی داری بیش از مداخله ماساژ و کنترل بود (0/001<p). هم چنین اثر مداخله ماساژ در کاهش بیلی روبین به طور معنی داری بیش از گروه کنترل بود (0/027=P).

  استنتاج

  به نظر می رسد انجام رفلکسولوژی، در کاهش میزان بیلی روبین نوزادی نسبت به ماساژ موثر تر باشد. پرستاران می توانند جهت کاهش بیلی روبین در کنار فتوتراپی از رفلکسولوژی و ماساژ به عنوان دو روش غیر دارویی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: رفلکسولوژی، ماساژ، هیپربیلی روبینمی، فتوتراپی، نوزاد، زردی نوزادی
 • آیگل آلمابیک*، دلارا کیدروا، بریک اساتایوف، ماگژان صادق وف، آلیانا گونچاروا صفحات 73-80
  سابقه و هدف

  سرطان از گروه بیماری هایی با مرگ و میر بالا است و ارزیابی و درک در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان، به حیث عوامل اساسی و عمده در نظارت بر اشخاص مبتلا به این اختلال خطرناک، بسیار مهم شناخته شده است. این مطالعه با هدف، سنجش و اندازه گیری کیفیت زندگی مربوط به سلامتی بیماران در مرحله پیشرفته سرطان، و همچنین آشکار نمودن عناصری که محدودیت های جدی تر عملکرد در بیماران سرطانی ظاهر می شود، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه مقطعی، چهل نفر از بیماران (29 نفر زن و 11 نفر مرد، سن متوسط 55/8) با مرحله پیشرفته سرطان ارگان های متعدد که برای پرتو درمانی فرستاده شده بودند، توسط پرسش نامه مختصر شامل 36 بند تنظیم شده با زبان روسی مورد نظر سنجی قرار گرفتند. پرسش نامه شامل 36 سوال دارای چندین گزینه پاسخ ها بوده که به هشت خرده مقیاس تقسیم شده است.

  یافته ها: 

  بر اساس نظرسنجی در این مطالعه، کیفیت زندگی مربوط به سلامتی بیماران در همه هشت جنبه کاهش یافته بود، هر چند که نمره های دریافت شده از مقدار میانگینی که برای جمعیت عمومی تعیین شد، بالاتر بوده است. مهم ترین اختلالات مربوط به عملکرد اجتماعی  14/14 ± 56/88، قابلیت و توانایی انسان برای ایفای نقش زندگی با توجه به تاثیر سرطان بر سلامتی عاطفی 30/88 ± 54/17 بوده است.

  استنتاج

  مطالعه حاضر علاوه بر درمان ضد تومور، تاییدکننده اهمیت خدمات روانی، انکولوژی و کمک و پشتیبانی اجتماعی به بیماران بهبود یافته از سرطان می باشد. در این میان ارزیابی کیفیت زندگی می تواند برای پزشکان از لحاظ انتخاب استراتژی درمان و معالجه و توانبخشی مفید و سودمند باشد. نتایج این مطالعه می تواند برای سلامت اجتماعی و مطالعات دیگر از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: عملکرد اجتماعی، معاینه، تومور، کیفیت زندگی
 • نعیمه ملاحی، حاجی امید کلته، الهه عموزاده، جمشید یزدانی چراتی، سیاوش اعتمادی نژاد* صفحات 81-89
  سابقه و هدف

  اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از شایع‏ترین علت‏های آسیب و ناتوانی شغلی هستند. کارگران بخش کشاورزی به دلیل کار فیزیکی سخت، در معرض خطر بالاتری از این اختلالات قرار دارند. در این مطالعه شیوع و عوامل مرتبط با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران شالیکاری استان گلستان در سال 1399 بررسی شد.

  مواد و روش ها:

   نمونه‏ های این مطالعه مقطعی 220 نفر بودند که با روش نمونه‏ گیری خوشه‏ای انتخاب شدند. داده‏ های مطالعه شامل (اطلاعات جمعیت‏ شناختی و شغلی و اطلاعات مرتبط با شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار) با استفاده از نسخه فارسی فرم جامع پرسشنامه اختلالات اسکلتی عضلانی هلندی (DMQ) جمع ‏آوری و با نرم ‏افزار آماری SPSS25 تجزیه‏ و تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  شرکت‏ کنندگان درمطالعه میانگین سنی‏ 46/28سال داشته و 163 نفر(74 درصد) از آنان مرد بودند. بالاترین فراوانی گزارش احساس درد اسکلتی عضلانی مربوط به کمردرد گزارش شد که در یک سال و یک هفته گذشته به ترتیب 58/6و 40/5 درصد بود. ارتباط مستقیم و معنی داری بین متغیر سن با متغیرهای سلامت کلی سلامتی (0/141 = r)، سلامت اسکلتی عضلانی (0/381 = r) و کمردرد (0/261= r) برقرار بود. همچنین تفاوت معنی‏داری بین نمره مردان و زنان در ابعاد تلاش برای انجام وظایف، بار کاری، زمانبندی کار و استراحت و محیط کار به ‏دست آمد (0/05 > P).

  استنتاج

  پیشنهاد می‏شود با آموزش به کارگران شالیکاری و مکانیزه نمودن فعالیت‏های شالیکاری، از شدت مواجهه آن‏ها با ریسک فاکتورهای ایجاد‏کننده اختلالات اسکلتی عضلانی کاسته شود.

  کلیدواژگان: شالیکاری، اختلالات اسکلتی عضلانی، پرسشنامه اختلالات اسکلتی عضلانی هلندی (DMQ)
 • مریم فرهمند، فهیمه رمضانی تهرانی*، مریم رحمتی، فریدون عزیزی صفحات 90-98
  سابقه و هدف

  شناخت عوامل وابسته به بی نظمی قاعدگی اهمیت به سزایی دارد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سن منارک و بی نظمی قاعدگی انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  نمونه های این مطالعه طولی آینده نگراز میان زنان شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران انتخاب شدند. زنانی که در زمان شروع مطالعه هنوز قاعده نشده بودند و در پیگیری های بعدی سن منارک آنان ثبت شده بود. افراد شرکت کننده بر حسب سن شروع قاعدگی به سه گروه، گروه اول >11 سال، گروه دوم 11-15 سال و گروه سوم > 15 سال تقسیم شدند. شانس بروز اختلال قاعدگی در این سه گروه مقایسه و گروه با سن قاعدگی 11-15 سال به عنوان مرجع در نظر گرفته شد. آنالیزها توسط نرم افزار STATA نسخه 13 انجام شد.

  یافته ها:

   نتایج این مطالعه نشان داد که شانس ابتلا به بی نظمی قاعدگی در کسانی که دارای سن منارک کم تر از 11 سال هستند 2 برابر بیش تر از افرادی است که در فاصله سنی 11-15 سال منارک برایشان اتفاق افتاده است ((3/8, 1/1)=CI 95درصد، 2/0 =(OR. این شانس پس از تعدیل اثر متغیرهای سن و شاخص توده بدنی به 2/2 برابر افزایش یافت ((4/2, 1/1)=CI 95درصد، 2/2 =(OR.

  استنتاج

  سن منارک < 11 سال با افزایش شانس ابتلا به بی نظمی های قاعدگی، در زنان سنین باروری همراه است. لذا توجه به سن منارک در بررسی های مربوط به بی نظمی ها و بررسی اختلالات اندوکرین باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سن منارک، بی نظمی قاعدگی، سنین باروری
 • معصومه جباری، زهرا کاشی، سید نورالدین موسوی نسب، منیر السادات حسینی طبقدهی، زهره شاه حسینی* صفحات 99-112
  سابقه و هدف

  خودکارآمدی جنسی به عنوان یکی از عناصر مهم سلامت جنسی، در بسترهای متفاوت فرهنگی- اجتماعی تحت تاثیر متغیرهای فردی و بین فردی گوناگونی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی خودکارآمدی جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان دیابتی سنین باروری می باشد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه مقطعی  در سال 1399-1398 در شهر ساری در شمال ایران انجام شد. در این مطالعه، 410 نفر به روش تصادفی ساده از بین زنان دیابتیک در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز غدد دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتخاب شدند. گردآوری داده ها با پرسشنامه های خودکارآمدی جنسی وزیری، عملکرد جنسی زنان روزن، رضایت زناشویی انریچ و پنج عاملی شخصیت گلدبرگ انجام شد. تحلیل داده ها با آزمون های تی مستقل، ANOA، پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه پس رونده انجام شد.

  یافته ها:

   در این مطالعه میانگین نمره خودکارآمدی جنسی واحدهای مورد پژوهش (16/48-15/37 : فاصله اطمینان 95درصد)5/70±15/93 بود. رگرسیون خطی چندگانه پس رونده نشان داد که متغیرهای تحصیلات همسر)1/27=β، 0/026 =P)، سن همسر(0/09- =β ، 0/013 =P)، تیپ شخصیت- وظیفه مداری (0/09 =β، 0/014 =P)، شغل (2/26- =β، 0/022 =P)، رضایت از طبقه اجتماعی- اقتصادی (0/93 =β ، 0/024 =P)، عملکرد جنسی (0/23=β، 0/0001> P)، رضایت زناشویی (0/06 =β، 0/0001 >P) و مصرف داروی ضد افسردگی (1/13- =β، 0/051 =P)، 59 درصد از واریانس نمره خودکارآمدی جنسی را تبیین می نمایند.

  استنتاج

  باتوجه به این که عوامل متعدد جمعیتی- اجتماعی- طبی بر خود کارآمدی جنسی زنان دیابتی سنین باروری موثر می باشد، لازم است دربررسی سلامت جنسی این افراد و ارایه خدمات مرتبط ازرویکرد چندگانه با مشارکت بین بخشی کمک گرفت.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی جنسی، سنین باروری، سلامت جنسی، دیابت
 • علی حسین زاده*، محمدرضا بانشی، بهناز صدیقی، جمشید کرمانچی، علی اکبر حقدوست صفحات 113-124
  سابقه و هدف

  بیماری پارکینسون یک بیماری مزمن عصب شناختی است. آگاهی از تغییرات جغرافیایی شیوع این بیماری برای برنامه ریزی بهداشتی و تخصیص مناسب منابع ضروری است. هدف مطالعه حاضر تعیین توزیع جغرافیایی شیوع این بیماری در ایران بود.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه مقطعی ابتدا شیوع بیماری پارکینسون، در استان های مختلف، با استفاده از بسامد داروهای تخصصی تجویز شده برای درمان این بیماری در هر 100000 نفر برآورد شد. سپس توزیع جغرافیایی شیوع بیماری در ایران تعیین گردید.

  یافته ها: 

  شیوع بیماری پارکینسون در جمعیت عمومی و جمعیت بالای 50 سال به ترتیب برابر با 50/4و 261/1 در 100000 نفر بود. در جمعیت عمومی پایین ترین میزان شیوع بیماری پارکینسون در استان هرمزگا ن (15/7در 100000 نفر) و بالاترین میزان شیوع در استان اصفهان (96/9در 100000 نفر) بود. در جمعیت بالای 50 سال نیز پایین ترین میزان شیوع بیماری پارکینسون در استان هرمزگان (114/2 در 100000 نفر) و بالاترین میزان شیوع در استان اصفهان (449/5 در 100000 نفر) بود.

  استنتاج

  شیوع بیماری پارکینسون در جمعیت بالای 50 سال ایران نسبت به کشورهای غربی پایین تر است، اما
  شیوع این بیماری کم و بیش با میزان شیوع گزارش شده بیماری پارکینسون در کشورهای در حال توسعه آسیایی قابل مقایسه می باشد. اگرچه باید توجه داشت که شیوع بیماری پارکینسون در استان های مختلف ایران تغییرات جغرافیایی قابل توجهی دارد.

  کلیدواژگان: بیماری پارکینسون، توزیع جغرافیایی، شیوع، ایران
 • مریم عربی، آسیه جوکار* صفحات 125-137
  سابقه و هدف

  وزوز گوش، درک صدا بدون وجود محرک صوتی خارجی است که تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی مبتلایان می گذارد. این اختلال فعالیت های روزمره، خواب و عملکرد اجتماعی بیمار را مختل کرده و هزینه های زیادی برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. علی رغم مطالعات فراوان طب نوین، پاتوفیزیولوژی دقیق وزوز گوش ناشناخته است. به همین دلیل، توجه به طب مکمل برای مدیریت و کنترل بیماری در حال افزایش است. هدف این مطالعه، مرور منابع طب ایرانی و بررسی علل وزوز گوش از دیدگاه این طب و پی ریزی الگوی مناسب برای پیشگیری و درمان این اختلال است.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه، یک پژوهش کیفی (تحلیل محتوای سوماتیو) در مورد وزوز گوش در کتب طب ایرانی از کتابخانه دیجیتالی نور و منابع الکترونیک می باشد.

  یافته ها: 

  یکی از علل مهم وزوز گوش ایجاد اخلاط غلیظ و ریاح (تجمع مواد زاید) در گوش و مغز به علت سوء مزاجات، سوء هضم و بیماری های مشارکتی و ایجاد تموج و حرکت در این ریاح و به دنبال آن تحریک عصب شنوایی به صورت احساس وزوز است. طب ایرانی، در دو جنبه پیشگیری و درمان وزوز گوش، بر رعایت اصول شش گانه حفظ سلامتی تاکید زیادی دارد.

  استنتاج

  به نظر می رسد با اصلاح سبک زندگی، می توان تا حدود زیادی از بروز بیماری جلوگیری کرده و در صورت ایجاد بیماری، با روش های آسان تر و کم عارضه تر اقدام به درمان کنیم

  کلیدواژگان: وزوز گوش، طب سنتی ایرانی
 • فاطمه مرتضی زاده، زهرا نقوی کنجین، فتح الله غلامی بروجنی* صفحات 138-148
  سابقه و هدف

  تحلیل مقدماتی خطر، یکی از روش های شناسایی حیطه های مهم به لحاظ ایمنی می باشد که یک ارزیابی مقدماتی از خطرات فراهم نموده و کنترل های مورد نیاز خطر و اقدامات پیگیری آن ها را تعیین می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت پسماند و ارزیابی نیمه کیفی ریسک انتقال کروناویروس از طریق سیستم مدیریت پسماند بیمارستان امام خمینی (ره) ساری با استفاده از روش تحلیل مقدماتی خطر و ارایه راهکارهای مناسب می باشد.

  مواد و روش ها: 

  مطالعه حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در سال 1399 انجام شد. روش تحلیل مقدماتی خطر به منظور شناسایی خطر و ارزیابی ریسک انتقال کروناویروس در مراحل مختلف مدیریت پسماند بیمارستان مورد مطالعه، به کار گرفته شد.

  یافته ها: 

  درصد پسماندهای عفونی، دارویی و شیمیایی، تیز و برنده و عادی به ترتیب 98/09، 1/2، 0/69و 0 درصد بوده است. در این میان پلاستیک و مواد آلی بیش ترین درصد پسماند را تشکیل دادند. در این مطالعه، 35 مورد حالت بالقوه خطر انتقال کروناویروس ها با استفاده از روش تحلیل مقدماتی خطر شناسایی شد. بیش ترین تعداد ریسک های شناسایی شده در فرایند مدیریت پسماند، به ترتیب مربوط به مراحل جمع آوری (12 ریسک)، تولید، نگهداری و تفکیک در مبدا (11 ریسک) و ذخیره سازی و نگهداری موقت (6 ریسک) ارزیابی شد.

  استنتاج

  نتایج ارزیابی ریسک نشان داد، کاهش خطر انتقال کروناویروس از طریق سیستم مدیریت پسماند بیمارستان، نیازمند ارایه آموزش های لازم و آگاهی بخشی به کادر بهداشتی و درمانی، خصوصا پرسنل خدماتی بیمارستان جهت کاهش خطر انتقال کروناویروس می باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، تحلیل مقدماتی خطر، کروناویروس، سیستم مدیریت پسماند بیمارستانی
 • مریم شاهی، سید علی اکبر شمسیان، محمد قدسی، اعظم شفائی* صفحات 149-155
  سابقه و هدف

  آلودگی به ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) عامل اصلی ابتلا به سرطان دهانه رحم است. آگاهی از شیوع ژنوتایپ های مختلف HPV در ایران، اجرای برنامه های ملی پیشگیری و واکسیناسیون را تسهیل خواهد کرد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع آلودگی با ویروس HPV و همچنین ارتباط ژنوتایپ های مختلف با نتایج تست پاپ اسمیر انجام شد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه مقطعی، 502 زن متاهل که در فاصله زمستان 97 تا پاییز 98 به آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی مشهد مراجعه کرده بودند، با روش نمونه گیری، غیر احتمالی آسان انتخاب شدند. نمونه های سیتولوژی دهانه رحم، از نظر 32 ژنوتایپ مختلف HPV با استفاده از روش PCR و هیبریداسیون بررسی شدند. نتایج با آمار توصیفی و آزمون های کای اسکویر و تست دقیق فیشر بررسی شدند.

  یافته ها:

   از 502 نمونه مورد مطالعه، 5/26 درصد به  HPVآلوده بودند. متداول ترین ژنوتایپ در نمونه های مثبت از نظر HPV، ژنوتایپ 6 از گروه کم خطر (35/3 درصد) و پس از آن ژنوتایپ 16 از گروه پرخطر (17/3 درصد) بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عفونت  HPVو همین طور نوع ژنوتایپ  HPVبا پیشرفت تغییرات سلولی به سمت غیرطبیعی شدن ارتباط معنی داری دارد (0/05< P).

  استنتاج

  با توجه به شیوع نسبتا بالای HPV در جامعه مورد مطالعه، تشخیص زودهنگام HPV و تعیین نوع ژنوتایپ می تواند در پیشگیری از بدخیمی های سرویکس (دهانه رحم) کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: ویروس پاپیلومای انسانی، ژنوتایپ، شیوع، پاپ اسمیر
 • مسعود شایسته آذر، سلمان غفاری، فرهاد قرنجیک*، محمد خادملو صفحات 156-160
  سابقه و هدف

  شکستگی اینترتروکانتریک فمور، شایع ترین شکستگی است و بیش ترین میزان مرگ ومیر بعد از عمل جراحی را دارد. از آن جایی که درمان اصلی این نوع شکستگی ها جراحی است و انتخاب وسیله عمل مناسب نقش مهمی درکاهش بروز عوارض دارد، هدف از این مطالعه مقایسه نتایج بالینی بین (DHS) Dynamic Hip Screw و (PFN) Proximal Femoral Nail در درمان جراحی شکستگی های ناپایدار اینترتروکانتریک فمور است.

  مواد و روش ها: 

  این پژوهش مقطعی، علی مقایسه ای شامل تمامی بیماران با شکستگی اینترتروکانتریک فمور مراجعه کننده به بیمارستان/کلینیک ارتوپدی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ساری درطی سال های 1391 لغایت 1397 که نیازمند اقدام درمانی جراحی بودند، می باشد. 30 نفر از بیماران به صورت تصادفی در دو گروه با کارگذاری DHS و PFN قرار گرفتند و از نظر نتیجه عملکرد بالینی، طول مدت بیهوشی و عمل جراحی، میزان نیاز به ترانسفوزیون خون حین و بعد از عمل، کات اوت شدن وسیله، جوش خوردن شکستگی و مقدار زاویه گردن و تنه فمور مورد مقایسه قرار گرفتند. داده های مطالعه با نرم افزار 21SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد تفاوتی بین کارگذاری DHS و PFN از نظر جوش خوردگی شکستگی (0/234=P) و کات اوت شدن وسیله بعد از جراحی (0/157=P)، وجود ندارد. همچنین مشخص شد که بین کارگذاری DHS و PFN، در DHS مدت زمان کم تری برای جراحی و بیهوشی نیاز است (0/012=P) در DHS نسبت به PFN به میزان قابل توجهی نیاز به دریافت خون کم تر می باشد (0/02=P).

  استنتاج

  دراین پژوهش، درمان شکستگی های ناپایدار اینترتروکانتریک باDHS به علت طول عمل جراحی، بیهوشی و نیاز کم تر به ترانسفوزیون خون، نسبت بهPFN برتری داشت.

  کلیدواژگان: DHS، PFN، شکستگی های ناپایدار، اینترتروکانتریک فمور
 • لیلا رضایی*، ناصر آقایی صفحات 161-166

  موکوپلی ساکاریدوز تیپ 6 یک بیماری ارثی اتوزوم مغلوب است که به علت نقص آنزیم آریل سولفاتاز سبب رسوب گلیکوزآمینوگلیکان در بافت های مختلف می شود و می تواند علایم سیستمیک و چشمی مختلفی ایجاد کند. با توجه به نادر بودن این بیماری بر آن شدیم تظاهرات چشمی این بیماری را معرفی کنیم.بیمار دختر بچه 5 ساله به علت کاهش بینایی به بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه ارجاع داده شده بود، در معاینه درگیری های سیستمیک و چشمی متعدد داشت، نتایج آزمایشگاهی نقص آنزیم آریل سولفاتاز را نشان داد، در نهایت با توجه به علایم بالینی و نتایج آزمایشگاهی با تشخیص موکوپلی ساکاریدوز تیپ 6 تحت درمان با ناگلازیم (Naglazyme) قرار گرفت. براساس نتایج این گزارش مورد، شناخت کامل علایم چشمی در این بیماران و توجه به علایم سیستمیک بیماران چشمی می تواند به برنامه ریزی مناسب برای تشخیص و درمان بیماری و بهبود کیفیت زندگی در این افراد کمک کند.

  کلیدواژگان: موکوپلی ساکاریدوز تیپ6، کاهش بینایی، عوارض چشمی
 • علیرضا ملک راه*، احمد یمینی شریف، علیرضا فتاحیان صفحات 167-172

  بیماری مادرزادی جابه جایی عروق بزرگ می تواند با جراحی "سنینگ"(senning operation) درمان شود. بلاک دهلیزی- بطنی از عوارض تاخیری این نوع جراحی محسوب می شوند. بسیاری از بیماران مبتلا در نهایت نیاز به تعبیه پیس میکر خواهند داشت، اگرچه در این بیماران به دلیل آناتومی غیرمعمول و تغییر یافته،کارگذاری پیس میکر قلبی به طریق داخل وریدی و اندوکاردیال، روشی پیچیده ومشکل است. این مقاله به گزارش موردی از یک بیمار مذکر 24 ساله می پردازد که به دلیل شکایاتی چون خستگی، تنگی نفس، طپش قلب وسرگیجه به مرکز قلب تهران ارجاع شد. بیمار در یک سالگی تحت عمل جراحی سنینگ قرار گرفته بود و چند سال بعد به علت رخداد بلاک دهلیزی- بطنی مورد تعبیه پیس میکر تک حفره ای اپیکاردیال قرار گرفت. بررسی های بالینی انجام شده نشان داد که ناهماهنگی دهلیزی- بطنی و سندرم پیس میکر علت علایم بیمار است و بر این پایه تصمیم گرفته شد که پیس میکر بیمار به نوع دو حفره ای اندوکاردیال تغییر داده شود. پس از بررسی های اولیه در مورد خطر ترومبوآمبولی و همچنین آناتومی وریدی، لیدهای دهلیزی و بطنی به طور موفقیت آمیز تعبیه شدند. در دوره پیگیری، عملکرد پیس میکر نرمال بود بدون آن که عارضه ای در بیمار رخ داده باشد و علایم وی به کلی برطرف شده بودند. بر اساس این تجربه توصیه می شود چنانچه ارزیابی های اولیه از نظر عوامل خطر، امکان پذیر بودن تعبیه لید اندوکاردیال را تایید کند، این روش بهترین راهکار کارگذاری پیس میکر در این بیماران خواهد بود.

  کلیدواژگان: سنینگ، جابجایی عروق بزرگ، پیس میکر، تعبیه اندوکاردیال
 • لیلا شهباز نژاد، آذین حاجی علی بیگ، محمدرضا نوایی فر، زهرا دوراندیش، محمدصادق رضایی* صفحات 173-186

  سندرم التهابی چند سیستمی در کودکان (MIS-C) به عنوان یکی از عوارض خطرناک کووید-19، در کودکان شناخته شده است که می تواند سیستم های مهمی از جمله قلبی- عروقی، تنفسی، خونی و انعقادی، کلیوی و عصبی را درگیر کند و بالقوه تهدید کننده زندگی کودکان است. اگر چه در موارد خفیف MIS-C، می توان بیماران را از نزدیک پیگیری نمود اما انواع شدید بیماری که نیازمند بستری در بخش بیمارستان یا بخش مراقبت ویژه کودکان هستند نیز شایع است. درمان این بیماران شامل اقدامات حمایتی جهت بهبود عملکرد اعضای حیاتی مانند قلب و عروق، تنفس و کلیه است. درمان ضد ویروسی در مواردی که درگیری سیستم تنفسی واضح وجود دارد پیشنهاد می گردد و درمان با آنتی بیوتیک های تجربی و داروهای موثر در سرکوب یا تعدیل سیستم ایمنی مانند استرویید ها با دوز های مختلف، ایمونوگلبولین داخل وریدی، دارو های بیولوژیک، دارو های ضد انعقادی و ضد پلاکتی در درمان این بیماران توصیه شده است. در موارد شوک یا کاهش عملکرد قلبی، دارو های وازوپرسور به همراه اقدامات حمایتی جهت حفظ پرفیوژن بافتی مانند آلبومین و گلبول قرمز فشرده توصیه شده است. با تشخیص به هنگام و انجام اقدامات مناسب درمانی، پیش آگهی بسیاری از این بیماران خوب است و بررسی جهت پیش آگهی و یا عوارض طولانی مدت این بیماری در حال انجام است.

  کلیدواژگان: کووید-19، سندرم التهابی چند سیستمی در کودکان، استروئید
 • منیره گلپور، رضا ولدان، مهریار زرگری، طهورا موسوی* صفحات 187-198

  سندرم حاد تنفسی سارس کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2) نگرانی عمده در طی یک سال اخیر بوده است و به دلیل تغییرات مداومی که به صورت پلی مورفیسم تک نوکلیوتیدی (SNP) و جهش در این ویروس رخ می دهد کنترل و پیش بینی شیوع آن بسیار دشوار است، به طوری که برخی از جهش های ایجاد شده به طور مستقیم بر میزان بیماریزایی و سرعت انتقال آن نقش دارند. مهم ترین این جهش ها که در قسمت اسپایک و یا Receptor-Binding Domain (RBD) ویروس SARS CoV 2 رخ می دهد باعث تغییر عملکرد ویروس و شدت بیماریزایی آن و همچنین ایجاد واریانت های جدید می شود. اهمیت این واریانت ها از این نظر است که بسته به جهش های موجود در آن ها، قدرت اتصال ویروس به سلول های انسانی، میزان سرایت این ویروس و همچنین توانایی فرار از سیستم ایمنی دچار تغییر می شود که این امر در کارامدی و یا عدم کارامدی واکسن ها  نقش بسزایی دارد. در این مقاله مروری ما به بررسی هشت جهش مهم و تاثیرگذار در ناحیه اسپایک و یا RBD و حضور آن ها در واریانت های مختلف ویروس کرونا 2019 و ارتباط آن با میزان پاسخ ایمنی در افراد مبتلا پرداخته ایم. جستجوی مقالات با استفاده از کلید واژه های “”SARS-CoV-2”، “Variant”، “Mutation” و “COVID-19” در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، PubMed، Science Direct، Scopus و Web of science انجام شد. با بررسی مطالعات انجام شده می توان گفت مهم ترین واریانت های ایجاد شده از SARS-CoV-2 واریانت آلفا (B.1.1.7)، بتا (B.1.351) و دلتا (B.1.617.2) می باشد که باعث انتشار بیش تر ویروس شده است و اثربخشی واکسن ها بر این واریانت ها در حال بررسی می باشد.

  کلیدواژگان: موتاسیون، واریانت، کوید-19
 • صغری فرضی پور، فرشته طالب پور امیری، مریم الوندی، زهرا شقاقی، امیرحسین یزدی* صفحات 199-214

  فروپتوزیس نوع جدیدی از مرگ برنامه ریزی شده سلولی است که در انواع بیماری های قلبی- عروقی از قبیل سکته قلبی، آسیب ناشی از خون رسانی مجدد و نارسایی قلبی نقش مهمی دارد. از آن جایی که از دست دادن کاردیومیوسیت مهم ترین عامل تعیین کننده میزان شیوع بیماری و مرگ و میر در بین بیماران قلبی است، درک کامل مکانیسم های تنظیم سیگنالینگ فروپتوزیس بسیار اهمیت دارد. در حقیقت، مهار فروپتوزیس قلب به عنوان یک استراتژی درمانی موثر برای بیماری های قلبی- عروقی نوید بخش است. با این حال، مکانیزم های بیولوژیکی و پاتولوژیکی که فروپتوزیس در آن نقش دارد، به خوبی شناخته نشده است. دراین مطالعه نقش فروپتوزیس در بیماری های مختلف قلبی- عروقی بحث و دانش فعلی در مورد مکانیسم های مولکولی حاکم بر فروپتوزیس ارایه می شود و نقش مهار کننده های فروپتوزیس در کنترل بیماری های قلبی-عروقی مرتبط با فروپتوزیس در مدل های حیوانی مورد بحث قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: فروپتوزیس، بیماری های قلبی عروقی، مهارکننده های فروپتوزیس
|
 • Firooze Askari, Mohammad Azadbakht*, Saba Gholami, Fatemeh Akbari, Fatemeh Shaki, Kiumars Nowroozpoor Dailami, Maloos Naderi, Maryam Salmani Seraji Pages 1-10
  Background and purpose

  Cataract is a common disease and oxidative stress is recognized as a major cause in its development. The aim of this study was to investigate the protective effect of Phyllanthus emblica L., Acorus calamus L., and Chelidonium majus L.  against cataracts according to the antioxidant properties of these plants in rats.

  Materials and methods

  In this study, 30 neonate rats (8-10 days) were divided into five groups; group 1 (control group) received normal saline on day 10. In other four groups, subcutaneous injections of sodium selenite (30 µmol/Kg) were done to induce cataract on day 10.  In group 2 no other intervention was done. Groups 3, 4 and 5 received IP injections of Phyllanthus emblica L., Acorus calamus L. and Chelidonium majus L. extracts (400 mg/kg), respectively on day 9-12. On day 17, morphological examination of rats’ lenses were performed and on day 30 the rats were anaesthetized and their lenses were removed. The contents of glutathione and malondialdehyde were measured in lens tissue. DPPH and flavonoid content tests were also done on plants’ extracts.

  Results

  P. emblica, C.majus, and A.calamus had the highest amount of antioxidant compounds, glutathione level in lens tissue, reduction in cataract grade, and the highest eye protection compared to the sodium selenite group, respectively. Also, the content of malondialdehyde were the lowest in groups that received P.emblica, A.calamus, and C.majus compared to the control group.

  Conclusion

  P. emblica has considerable protective effect on cataract in rats.

  Keywords: cataract, oxidative stress, Chelidonium majus, Phyllanthus emblica, Acorus calamus, glutathione, malondialdehyde, flavonoid, antioxidant
 • Seyed Hassan Seyed Sharifi, Davood Nasiry, Farzaneh Mahmoudi, Mohammad Etezadpour, MohammadAli Ebrahimzadeh* Pages 11-25
  Background and purpose

  One of the most common complications of diabetes is the disorder and defect in healing of diabetic wounds. Sambucus ebulus has anti-diabetic, anti-inflammatory, and antioxidant effects in repairing acute skin wounds. The present study was performed to investigate the effect of alcoholic extract of Sambucus ebulus fruit on wound healing in diabetic male rats.

  Materials and methods

  This experimental study was carried out in 45 male rats. Thirty rats were randomly divided into two groups (n=15), 30 days after induction of diabetes and the rest were considered non-diabetic. The groups included normal wound, diabetic wound, and diabetic wound group treated with 5% Sambucus ebulus fruit extract. Sampling was performed at days 7, 14, and 21 after wounding. Assessments included wound closure rate, histological (collagen density) and stereological examinations, expression of genes involved in repair, regeneration and angiogenesis (TGF-β, bFGF, VEGF), and inflammatory genes (TNF-α and IL-1β) using qRT-PCR.

  Results

  Wound closure rate, new epidermis and dermis volume, total fibroblast cells, and collagen deposition significantly increased in treated group compared with diabetic control group (P<0.05). The expression of genes, were found to be significantly higher in treatment group than the diabetic control group (P<0.05). Findings showed a significant decrease in expression of inflammatory genes and number of mast cells in treatment group compared with the diabetic control group (P<0.05).

  Conclusion

  The 5% fruit extract of Sambucus ebulus, with anti-inflammatory and antioxidant effects, showed great effects on healing process of diabetic and chronic wounds.

  Keywords: diabetes mellitus, acute wound, wound healing, Sambucus ebulus
 • Royah Ahmadi-Kanali, Mehdi Abbasnejad, Saeed Esmaeili Mahani, Ali Mohammad Pourrahimi, Razieh Kooshki* Pages 26-37
  Background and purpose

  Alpha-pinene (α-pinene) is a bicyclic monoterpene present in essential oils of some aromatic plants. α-pinene is involved in modulation of some neurophysiological processes in animals. This study assessed the effect of intra-CA1 administration of α-pinene on spatial and passive avoidance learning and memory, and induction of long-term potentiation (LTP) in hippocampal CA1 region.

  Materials and methods

  Male Wistar rats were cannulated in the CA1 area of hippocampus. Then, α-pinene (0.1, 0.2, and 0.4 µg) was injected in four consecutive days. Passive avoidance and spatial learning and memory were assessed by shuttle box and Morris water maze (MWM) tasks, respectively. Also, in vivo recording of field excitatory postsynaptic potentials (fEPSPs) in hippocampal CA1 region was done.

  Results

  In MWM test, α-pinene decreased latency time and travelled distance to find the hidden platform (P<0.05). In the shuttle box, α-pinene increased the step thought latency and decreased the time spent in dark chamber of maze compared to the control group (P<0.001). There were no significant differences in induction of LTP in the CA1 area of the hippocampus between the controls and α-pinene group (P<0.05).

  Conclusion

  Intra-CA1 administration of α-pinene affected learning and memory of rats. However, α-pinene did not induce significant alteration in induction of LTP in hippocampal CA1 region.

  Keywords: α-pinene, CA1, learning, memory, rats
 • Sara Behjati, Rohollah Nikooie*, Mohsen Aminaie Pages 38-48
  Background and purpose

  Autophagy is lysosomal degradation pathway that contributes to tumor development through metabolic support, especially at final stages. The purpose of this study was to evaluate the effect of 12 weeks endurance training on autophagy-related gene expression levels in tumors of breast cancer-bearing BALB/c mice.

  Materials and methods

  Twenty-two female BALB/c mice were randomly divided into control (n= 11) and experimental (n= 11) groups. Breast cancer was induced by injecting MC4-L2 cancer cells into the right dorsal mammary fat pad. The experimental group underwent training protocol for 12 weeks. Expression levels of autophagy-related genes were measured by real-time PCR and quantified bymethod. Data analysis was done applying Student t-test.

  Results

  Endurance training led to significant decrease in tumor weight (P= 0.038) and volume (P= 0.043) in experimental group compared to the control group. Expression levels of Beclin1 (11%), Atg7 (53%), p62 (37%), gabarapl (76%), LC3-I (35%), and LC3-II (62%) in tumors of experimental group were lower compared to the controls. In addition, training protocol resulted in a decrease in LC3-II/LC3-I ratio (42%) and increase in p62 expression level (157%) (all P< 0.05).

  Conclusion

  Endurance training-induced reduction in tumor weight and volume was coincided with substantial reduction in expression levels of autophagy-related genes. This may suggest that beneficial effects of endurance training in breast cancer, at least in part, could be mediated through suppression of autophagy process in solid tumors.

  Keywords: autophagy, breast cancer, endurance training
 • Maryam Nazari, Vazgen Minasian*, Silva Hovsepian Pages 49-60
  Background and purpose

  ANGPTL3, a protein secreted by the liver, is involved in regulating fat and glucose metabolism. In this study, we investigated the relationship between serum ANGPTL3 levels and VO2max, body composition, and markers of metabolic syndrome. Also, we studied the effect of interval training on this factors in women who have overweight or obesity.

  Materials and methods

  In this quasi-experimental study, 40 sedentary females were assigned into three groups: (1) Control / without exercise (n=13, average age: 28.5 years, BMI=30. 2 kg/m2), and experimental groups; (2) Moderate intensity interval training (n=13, average age: 30.1 years, BMI= 31.2 kg/m2), and (3) High intensity interval training (average age: 27.8 years, BMI= 30.9 kg/m2). The experimental groups participated in selected interval trainings for eight weeks. Blood samples were taken 48 hours prior to the first training session and 48 hours following the last training session and study variables were measured in all participants.

  Results

  The findings revealed significant positive correlations between ANGPTL3 and BMI (P= 0.009), ANGPTL3 and Insulin (P= 0.027), ANGPTL3 and total cholesterol levels (P= 0.004). After eight weeks of interval training, we observed significant decrease in levels of ANGPTL3 (P= 0.021), triglyceride (P= 0.012), total cholesterol (P= 0.010), TG/HDL (P= 0.002), insulin (P= 0.020), insulin resistance index (P= 0.014), body fat percentage (P= 0.036), and BMI (P= 0.001) in experimental groups.  VO2max (P= 0.041) and HDL levels (P= 0.039) also showed significant increase in these groups.

  Conclusion

  It seems that high-intensity interval exercises reduce ANGPTL3 levels and could be useful in preventing metabolic syndrome in women who have overweight or obesity.

  Keywords: metabolic syndrome, exercise, obesity, insulin resistance, lipid
 • Negar Nikzad, Majid Kazemi, Fatemeh Abdoli* Pages 61-72
  Background and purpose

  Phototherapy is the most common treatment for hyperbilirubinemia. Foot reflexology can possibly be suitable for reducing bilirubin levels by affecting meconium excretion. The aim of this study was to compare the effect of foot reflexology massage and whole body massage on bilirubin serum levels in neonates with hyperbilirubinemia.

  Materials and methods

  In this randomized clinical trial, 90 neonates undergoing phototherapy admitted to the neonatal ward in Rafsanhan Hospital were selected using convenience and purposive sampling. The samples were divided into two intervention groups and a control group. The intervention groups, in addition to phototherapy, received massage therapy or foot reflexology massage three times daily for 20minutes over two consecutive days.The control group received only phototherapy. Demographic characteristics were recorded and serum bilirubin levels were measured before, 24, and 48 hours after the intervention.

  Results

  Before the intervention, the mean bilirubin levels were 18.39±3.15, 18.51±2.24, and 18.23±2.44 in foot reflexology group, massage therapy group, and controls, indicating no significant differences between the three groups (P=0.923). But, 48 hours after the intervention, the mean bilirubin levels showed significant differences between the foot reflexology group (8.20±0.96), massage therapy group (8.67±0.68), and control group (9.33±1.22), (P<0.001). The post hoc test showed that foot reflexology could significantly reduce the mean bilirubin level compared with massage therapy and no intervention (P<0.001). Compared to the control group, the effect of massage therapy was significantly higher on reducing bilirubin level (P=0.027).

  Conclusion

    It seems that foot reflexology is more effective in reducing neonatal bilirubin level than massage therapy. However, nurses could use both foot reflexology and massage therapy as two non-pharmacological methods to treat neonatal jaundice along with phototherapy.

  Keywords: reflexology, massage, hyperbilirubinemia, phototherapy, infant, neonatal jaundice
 • Aigul Almabek*, Dilyara Kaidarova, Berik Issatayev, Magzhan Sadykov, Alena Goncharova Pages 73-80
  Background and purpose

  Cancer is a group of disorders with high mortality. Evaluating cancer patientschr('39') perceptions regarding their quality of life is of great importance in observation of these people. The current cross-sectional study aimed to measure health-related quality of life in patients with late-stage cancer and to elicit the components representing greater functional limitations.

  Materials and methods

  Forty patients (29 women and 11 men, mean age: 55.8 years) at late-stage multiple-organ cancer attending for radiation therapy were interviewed. We used the Russian version of 36-Item Short Form Health Survey (SF-36), consisting of 36 multiple-choice questions divided into eight subscales.

  Results

  The participants reported impaired health-related quality of life in all eight aspects, although the scores were above the average value determined for general population. Major disabilities were lying within domains reflecting social functioning (56.88±14.14) and onechr('39')s ability to perform life roles in the light of cancer impacts on emotional health (54.17±30.84).

  Conclusion

  This research reinforces the importance of psycho-oncology services and social support for cancer survivors besides antitumor therapy. Meanwhile, the quality-of-life assessment could be useful for clinicians in terms of cancer treatment and choosing appropriate rehabilitation strategy. Our findings may have implications for public health and future research.

  Keywords: social functioning, survey, tumor, quality of life
 • Naeimeh Mallahi, Haji Omid Kalteh, Elahe Amouzadeh, Jamshid Yazdani Cherati, Siavash Etemadinezhad* Pages 81-89
  Background and urpose

  Musculoskeletal disorders are among the most common causes of injury and disability. Farm workers are at higher risk for these disorders due to hard physical work. In this study, the prevalence and factors related to musculoskeletal disorders were investigated in paddy workers in Golestan province, 2020.

  Materials and methods

  The samples of this cross-sectional study were 220 people who were selected by cluster sampling. Data, including demographic and occupational information, and the prevalence of work-related musculoskeletal disorders were collected using the Persian version of Dutch Musculoskeletal Disorders (DMQ) and analyzed in SPSS V25.

  Results

  The mean age of participants was 46.28 years and 163 (74.1%) were men. The highest frequent musculoskeletal pain was reported to be low back pain in the past year and past week (58.6% and 40.5%, respectively). Significant direct relationships were observed between age and total health (r= 0.141), musculoskeletal health (r= 0.381), and low back pain (r= 0.261). Findings showed significant differences between the scores of men and women in performing duties, work load, work schedule, breaks, and working condition (P < 0.05).

  Conclusion

  Providing educations to paddy workers and mechanizing their activities could decrease the severity of exposure to risk factors for musculoskeletal disorders.

  Keywords: paddy farming, musculoskeletal disorders, Dutch Musculoskeletal Disorders Questionnaire
 • Maryam Farahmand, Fahimeh Ramezani Tehrani*, Maryam Rahmati, Fereidoun Azizi Pages 90-98
  Background and purpose

  Factors associated with menstrual irregularities are highly important. This study aimed to determine the association between age at menarche and menstrual irregularities in reproductive period.

  Materials and methods

  This prospective longitudinal study, was done in women participating in Tehran Lipid and Glucose Study who did not reach menarche at the time of enrollment, but their age of menarche was recorded later during follow-up visits. The subjects were divided into three groups based on the age of menarche: 1- menarcheal age< 11 years; 2- menarcheal age 11-15 years, and 3-menarcheal age>15 years. The odds of menstrual irregularities were compared between these groups considering group 2 as reference. Statistical analyses were performed in STATA V13.

  Results

  The odds of menstrual irregularities in women of group 1 was two times higher than those in group 2 (OR = 2.0, 95% CI: 1.1-3.8) that was 2.2 times higher (OR = 2.2, 95% CI: 1.1-4.2) after adjusting for age and body mass index.

  Conclusion

  Menarcheal age <11 years increases the risk of menstrual irregularities in reproductive women and should be considered as an influential factor in assessment of women with menstrual irregularities.

  Keywords: age at menarche, menstrual irregularity, reproductive age
 • Masumeh Jabbari, Zahra Kashi, Seyed Nouraddin Mousavinasab, Monirolsadate Hosseini Tabaghdehi, Zohreh Shahhosseini* Pages 99-112
  Background and purpose

  Sexual self-efficacy as one of the major issues of sexual health is influenced by various individual and interpersonal factors in different socio-cultural contexts. The aim of this study was to investigate sexual self-efficacy and related factors in reproductive-aged diabetic women.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was conducted in 410 diabetic women attending endocrinology centers affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences, 2019-2020. The participants were selected by simple random sampling. Data were collected using Vaziri sexual self-efficacy questionnaire, the Female Sexual Function Index (FSFI), ENRICH Marital Satisfaction Scale, and Goldberg Big Five personality traits. Data were analyzed applying Independent t-test, ANOA, Pearson correlation coefficient, and Backward Stepwise Regression.

  Results

  The mean score for sexual self-efficacy was 15.93±5.70 (95% CI: 15.37-16.48). Multiple linear regression showed that spousechr('39')s education (β= 1.27, P= 0.026), spousechr('39')s age (β= -0.09, P= 0.013), conscientiousness (β= 0.09, P= 0.014), occupation (β= -2.26, P= 0.022), satisfaction from socioeconomic class (β= 0.93, P= 0.024), sexual function (β= 0.23, P< 0.0001), marital satisfaction (β= 0.06, P< 0.0001), and taking antidepressants (β= -1.13, P= 0.051) explained 59% of the variance of sexual self-efficacy score.

  Conclusion

  Various sociodemographic and socioeconomic factors affect the sexual self-efficacy of diabetic women in reproductive age, so, it is necessary to use a multi-disciplinary approach in providing sexual health care services for these women.

  Keywords: sexual self-efficacy, reproductive age, sexual health, diabetes
 • Ali Hosseinzadeh*, MohammadReza Baneshi, Behnaz Sedighi, Jamshid Kermanchi, AliAkbar Haghdoost Pages 113-124
  Background and purpose

  Parkinsonchr('39')s disease (PD) is a chronic neurological disorder. Prevalence estimates of the disease are pivotal for planning and appropriate allocation of health care. The present study was conducted to investigate the prevalence of PD and its geographic variations in Iran.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, the prevalence of PD in different provinces was estimated using the frequency of specialized drugs prescribed per 100,000 people. Then, geographical distribution of the disease was determined in Iran.

  Results

  In this study, the prevalence of Parkinson’s disease in general population and >50 years old were 50.4 and 261.1 in 100,000 people, respectively. In general population, the lowest and highest PD prevalence were seen in Hormozgan province (15.7/100,000) and Isfahan province (96.9/100,000). Also, in those >50 years old the lowest PD prevalence was found in Hormozgan province (114.2/100,000) and the highest was observed in Isfahan province (449.5/100,000).

  Conclusion

  PD prevalence in >50 years old was lower in Iran than that in western countries, but it is somewhat comparable with PD prevalence reported in developing countries in Asia. In Iran, the prevalence of PD is considerably different in various regions.

  Keywords: Parkinson’s disease, geographical variation, prevalence, Iran
 • Maryam Arabi, Assie Jokar* Pages 125-137
  Background and purpose

  Tinnitus is the perception of sound without external acoustic stimuli that has a great impact on quality of life. This disorder can affect sleep, daily activities, and social functioning. It also entails great costs to affected individual and society. Despite many studies of modern medicine, the exact pathophysiology of tinnitus is unknown. Hence, there is increasing attention to complementary medicine for management and control of the disease. The purpose of this investigation was to study the sources of Persian medicine for the causes of tinnitus to establish an appropriate model for its prevention and treatment.

  Materials and methods

  We conducted a qualitative study (summative content analysis) and analyzed Persian medicine books and electronic databases.

  Results

  One of the most important causes of tinnitus is accumulation of waste products and winds in ears and brain due to mistemper, indigestion, participatory diseases, formation of ripples and their movement in brain vapors, and stimulation of auditory nerve. In order to prevent and treat tinnitus, Iranian medicine places great emphasis on the six core pillars for a healthy life.

  Conclusion

  It seems that lifestyle modification could be of great help in preventing tinnitus and its management could also be done using methods that are associated with less complications.

  Keywords: tinnitus, Persian traditional medicine
 • Fatemeh Mortezazadeh, Zahra Naghavi Konjin, Fathollah Gholami Borujeni* Pages 138-148
  Background and purpose

  Preliminary Hazard Analysis (PHA) is one of the methods to identify significant safety areas which provides an initial assessment of hazards and determines requisite hazard controls and follow-on actions. The purpose of this study was to investigate the waste status and perform a semi-qualitative risk assessment of Coronavirus transmission through waste management system in Sari Imam Khomeini Hospital using PHA and providing appropriate solutions.

  Materials and methods

  This descriptive-analytical study was performed in Sari Imam Khomeini Hospital, 2020. PHA was conducted to identify and assess the risk of Coronavirus transmission at different stages of hospital waste management.

  Results

  The waste produced in the hospital included infectious (98.09%), pharmaceutical and chemical (1.2%), sharps (0.69%), and normal wastes (0%). Plastics and organic materials accounted for the largest percentage of waste. Preliminary Hazard Analysis showed 35 potential risks for Coronavirus transmission, including waste collection (n=12), waste production, storage, and separation at source (n=11), and temporary storage and maintenance (n=6).

  Conclusion

  According to current study, reducing the risk of Coronavirus transmission in hospital waste management system, requires necessary trainings and awareness of healthcare personnel, especially hospital cleaning staff.

  Keywords: risk assessment, preliminary hazard analysis, coronavirus, hospital waste management system
 • Maryam Shahi, Seyyed AliAkbar Shamsian, Mohammad Ghodsi, Azam Shafaei* Pages 149-155
  Background and purpose

  Human papillomavirus (HPV) infection is the main cause of cervical cancer. Awareness of the prevalence of different HPV genotypes in Iran will facilitate implementation of national prevention and vaccination programs. The aim of this study was to investigate the prevalence of HPV infection and the association of different genotypes with Pap smear results.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, 502 married women attending Central Laboratory of Academic Center for Education, Culture, and Research in Mashhad were selected by non-probability easy sampling in 2018-2019. Cervical cytology specimens were examined for 32 different HPV genotypes using PCR and hybridization. Descriptive statistics, Chi-square and Fisherchr('39')s exact tests were used to analyze the data.

  Results

  Out of 502 samples 26.5% were infected with HPV. The most common genotypes in all HPV+ samples were the low risk genotype 6 (35.3%) and the high risk genotype 16 (17.3%). According to findings, HPV infection and the HPV genotype were significantly associated with progression of cellular changes to abnormality (P<0.05).

  Conclusion

  Due to the high prevalence of HPV in population studied, earlier diagnosis and genotyping of HPV could be helpful in preventing cervical malignancies.

  Keywords: Human Papillomavirus, genotype, prevalence, Pap smear
 • Masoud Shayesteh Azar, Salman Ghaffari, Farhad Gharanjik*, Mohammad Khademlo Pages 156-160
  Background and purpose

  Intertrocentric femoral fracture is the most common fracture and has the highest mortality rate after surgery. The main treatment for this type of fracture is surgery and the choice of appropriate surgical instrument plays a key role in reducing the incidence of complications. This study amed at comparing clinical outcomes between Dynamic Hip Screw (DHS) and Proximal Femoral Nail (PFN) in surgical treatment of unstable intertrochanteric fractures of the femur.

  Materials and methods

  A cross-sectional study using causal-comparative design was conducted in all patients attending orthopedic clinic in Sari Imam Khomeini Hospital with intermittent femoral fractures who needed surgical treatment between 2012 and 2018. Thirty patients were randomly divided into two groups to be treated either by DHS or PFN implants. The two groups were compared for clinical results, including operation time and and anesthesia time, the need for blood transfusion during and after the surgery, cut out of the device, fracture fusion, and neck and emoral trunk angles. Data analysis was done in SPSS V21.

  Results

  Findings showed no significant difference between DHS and PFN implantation in terms of fracture fusion (P= 0.234) and cut-out of the device after the surgery (P= 0.157). It was also found that DHS required less time for surgery and anesthesia (P= 0.012). Patients treated with DHS also required significantly less blood transfusion than those in PFN group (P= 0.02).  

  Conclusion

  In this study, treatment of unstable intertrochanteric fractures using DHS was found to be superior to PFN due to lower length of surgery and anesthesia, and lower need for blood transfusion.

  Keywords: DHS, PFN, unstable fractures, intertrochanteric femoral
 • Leila Rezaei*, Naser Aghaei Pages 161-166

  Mucopolysaccharidosis VI is an inherited autosomal recessive disease that causes glycosaminoglycan deposition in different tissues due to arylsulfatase deficiency that can cause various systemic and ocular manifestations. The disease is rarely reported. This paper presents the case of a five-year-old girl with low vision and discusses ocular manifestations of Mucopolysaccharidosis VI. The patient was referred to Kermanshah Imam Khomeini Hospital due to low vision. On examination, she was found with multiple systemic and ocular symptoms. Laboratory results showed arylsulfatase B deficiency. According to the clinical manifestations and laboratory results, she was diagnosed with mucopolysaccharidosis type VI and treated with Naglazyme. Awareness of ocular symptoms in these patients could be of great help in making proper diagnosis and choosing the best treatment that could improve the quality of life in these patients.

  Keywords: Mucopolysaccharidosis VI, low vision, ocular complications
 • Alireza Malekrah*, Ahmad Yaminisharif, Alireza Fatahian Pages 167-172

  Transposition of great arteries can be surgically treated with senning procedure. Atrioventricular block is recognized as a late complication of this surgery. Many patients eventually undergo pacemaker implantation even though transvenous approach might be difficult and complex due to abnormal anatomy. This article describes the case of a 24-year-old patient who was referred to Tehran Heart Center complaining from fatigue, dyspnea, palpitation, and dizziness. At one year of age he had undergone a senning procedure and a few years later a ventricular single lead pacemaker was epicardially implanted for him due to complete heart block. Clinical evaluation revealed A-V dyssynchrony and pacemaker syndrome, so we decided to change the peacemaker to transvenous dual-chamber device. After evaluating the risk of embolization and assessing the venous anatomy, atrial and ventricular leads were successfully implanted. Pacemaker function was normal and no complications were observed in the patient who was free of symptoms during the follow-up period. According to our experience, in such circumstances, if assessment of risk factors indicates that endocardial lead fixation is feasible, it will be the best approach for pacemaker implantation.

  Keywords: senning, transposition of great arteries, pacemaker, endocardial lead
 • Leila Shahbaznejad, Azin Hajialibeig, MohammadReza Navaeifar, Zahra Doorandish, MohammadSadegh Rezai* Pages 173-186

  Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) is recognized as a life threatening complication of Coronavirus disease (COVID-19) in children which can affect major systems such as cardiovascular, respiratory, blood and coagulation, renal, and nervous system. Mild cases of MIS-C can be followed up closely, but, severe illnesses that require hospitalization or pediatric intensive care are also common. Treatment of these patients includes supportive measures to improve the function of vital organs such as the heart and arteries, respiration, and kidneys. Antiviral therapy is recommended in patients with clear involvement of the respiratory system. Treatment with empirical antibiotics and drugs effective in suppressing or modulating the immune system such as steroids in various doses, intravenous immunoglobulins, biologic drugs, anticoagulants, and antiplatelets are recommended. In case of shock or decreased cardiac function, vasopressor drugs are suggested along with supportive measures to maintain tissue perfusions such as albumin and compressed red blood cells. Timely diagnosis and appropriate treatments improve the patientchr('39')s condition and evaluation of long-term complications of this disease should be done.

  Keywords: COVID-19, Multi-system inflammatory syndrome in children, steroids
 • Monireh Golpour, Reza Valadan, Mehryar Zargari, Tahoora Mousavi* Pages 187-198

  Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has been a major concern since it first emerged. Prevention of Coronavirus 2019 disease (COVID-19) and slowing the epidemic and prevalence of the disease are the main goals of health institutions all over the world. it is very difficult to control the disease and predict its prevalence due to the continuous changes in the form of single nucleotide polymorphism (SNP) and mutations in this virus. In fact, some changes and mutations in Corona 2019 virus directly affect the pathogenicity and its transmission. The most important mutations that occur in the spike or RBD part of the SARS-CoV-2 virus, change the function of the virus, its severity of pathogenesis, and creates new variants. Mutations in these variants change the ability of the virus in binding to human cells, the rate of transmission, and make it easier to escape the immune system which plays a role in the effectiveness or ineffectiveness of vaccines. This study reviews eight major mutations in the spike or RBD region, their presence in different variants of Corona 2019 virus, and their relationship with response rate in infected people. Search keywords included COVID-19, mutation, variant, coronavirus, and respiratory infection in Google Scholar, PubMed, Springer, ScienceDirect, and Scopus databases. The main variations made from SARS-CoV-2 are Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), and Delta (B.1.617.2) that cause the infection to spread faster and the adequacy of vaccination on these variations have not been conclusively analyzed at this point.

  Keywords: mutation, variant, COVID-19
 • Soghra Farzipour, Fereshteh Talebpour Amiri, Maryam Alvandi, Zahra Shaghaghi, Amirhossein Yazdi* Pages 199-214

  Ferroptosis is a new type of programmed cell death that plays an important role in various cardiovascular diseases, such as myocardial infarction, reperfusion injury, and heart failure. Cardiomyocyte loss is the most important determinant of morbidity and mortality, so, it is crucial to fully understand the regulatory mechanisms of ferroptosis signaling. In fact, inhibition of cardiac ferroptosis is a promising therapeutic strategy for cardiovascular diseases. However, the biological and pathological contexts in which ferroptosis might operate are poorly defined. Herein we discuss the role of ferroptosis in various cardiovascular diseases, provide an update on current knowledge about the molecular mechanisms that govern ferroptosis, and discuss about the role of ferroptosis inhibitors in control of ferroptosis induced cardiovascular disease in animal models.

  Keywords: ferroptosis, cardiovascular disease, ferroptosis inhibitors