فهرست مطالب

تاریخ ادبیات - سال چهاردهم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

نشریه تاریخ ادبیات
سال چهاردهم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • امیررضا اصنافی*، محسن حاجی زین العابدینی، فرزانه میان دربندی صفحه 5

  در نامه ها اطلاعاتی وجود دارد که شاید در هیچ منبع رسمی دیگری نشود آن ها را پیدا کرد. شناسایی موضوعات بیان شده در کتاب های نامه ای (نامه های خصوصی ادیبان به همسرانشان) و معرفی این محمل به عنوان یک منبع دست اول اطلاعاتی به استفاده کنندگان بوده است. پژوهش حاضر کاربردی است و برای اجرای آن از روش پژوهش تحلیل محتوای کمی استفاده شد. جامعه پژوهش 100 عنوان کتاب نامه ای بود، 6 عنوان کتاب انتخاب شد که توسط جلال آل احمد، سیمین دانشور، احمد شاملو، علی شریعتی و فروخ فرخ زاد نوشته شده که شامل 859 نامه بود. برای تحلیل محتوای نامه ها از اصطلاحنامه فرهنگی اصفا استفاده شد. و یافته ها نشان داد 859 نامه خصوصی شامل موضوعات مختلفی بود که با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر آن دوره بیشترین موضوع مطرح شده در نامه ها مربوط به مقوله سیاست با فراوانی(400) و مقوله های آثار ادبی با (390) و مجلات با(256) فراوانی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. پژوهش نشان می دهد ادیبان فارغ از اوضاع مختلف جامعه نبوده اند. این افراد در نامه های خصوصی خود به انواع مختلفی از موضوعات در زمینه های گوناگون پرداخته اند که جنبه های مختلفی از اطلاعات(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ادبی و غیره) را در برمی گیرد که می تواند برای پژوهشگران و کسانی که علاقه مند به این حوزه هستند مثمر ثمر باشد این نامه ها هرچندخصوصی بوده اند اما دربردارنده اطلاعات فراوانی برای رفع نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان می باشد و همچنین معرفی این منابع به کتابداران مرجع، زیرا با شناخت انواع منابع موجود در کتاب خانه کتابداران مرجع می تواند در جهت رفع نیاز اطلاعاتی مراجع بهتر عمل کند.

  کلیدواژگان: نامه، تحلیل محتوا، ادیبان
 • آنیتا امیری* صفحه 29

  در مقاله حاضر «کنش گفتاری ها» به عنوان یکی از هسته های اصلی «اصالت گرایی » در ارایه تصویری واقعی از زبان و فرهنگ روزمره و نیز هنجار های ایرانی در اثرهای آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مورد بحث قرار می گیرند. امروزه هدف بزرگ آموزش زبان انتقال و پرورش «مهارت های ارتباطی و بینافرهنگی» در میان زبان آموزان است. یکی از مهم ترین فاکتورها توجه خاص به «اصالت گرایی» به منظور ارایه تصویری واقعی از زبان و زندگی روزمره در جامعه مقصد است. نقش کنش گفتاری ها به ویژه در زمینه کسب مهارت های زبانی متناسب با هنجارهای حاکم در آن جامعه بسیار حایز اهمیت است، به گونه ای که تصور طراحی یک اثر آموزشی بدون در نظر گرفتن این مهم غیرممکن می نماید. کنش گفتاری ها را می توان به شکل فردی و جمعی نیز مورد پژوهش و بررسی قرار داد. مقاله حاضر سعی برآن دارد ضمن تبیین پاره ای مفاهیم همچون اصالت گرایی و کنش گفتاری به معرفی و بررسی دو نمونه از کنش گفتارهای اصلی مانند «سلام واحوالپرسی» و «معرفی کردن» بپردازد. در ادامه با استفاده از نتایج خلاصه شده در هر قسمت برای معرفی جدولی تدوین شده توسط پژوهشگر برای بررسی معیارهای اصالت گرایی و تحلیل «توالی های گفتاری» در اثر آموزشی «مینا 1» استفاده می گردد و نشان می دهد این اثر تا چه اندازه در ارایه تصویری واقعی از زبان و فرهنگ روزمره ایرانی موثر بوده است. یافته های حاصل از این پژوهش می توانند در آینده در بهبود طراحی و تولید مواد و محتوای آموزشی به غیر فارسی زبانان مفید واقع شوند.

  کلیدواژگان: کنش گفتاری ها، اصالت گرایی، کتاب آموزشی، جدول معیارها، توالی های گفتاری
 • محمدجواد برقعی*، حسام نگینی صفحه 61

  به باور زبان شناسان اجتماعی، زبان و فرهنگ مفاهیمی جدایی ناپذیرند و نمی توان نشانه های دستگاه زبان را از دلالت های فرهنگی شان تهی کرد. ازاین رو، امروزه اهمیت آموزش فرهنگ در فرآیند آموزش زبان مورد تاکید فراوان است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش برآمد که از میان مجموعه کتاب های «مینا»، «فارسی بیاموزیم» و «پرفا»، کدام یک وجوه فرهنگ ایرانی را بیشتر بازتاب داده است. بدین منظور، در این پژوهش ابتدا بخش هایی که متضمن مولفه های فرهنگ ایرانی بودند، به روش کتابخانه ای از متون مذکور استخراج شدند و با بهره گیری از نرم افزار اکسل پیکره ای از داده های فرهنگی ایجاد شد. سپس داده ها با استفاده از چک لیست بایرم (1993) برچسب خوردند و در هشت دسته جای گرفتند. درنهایت از رهگذر بررسی کمی داده ها مشخص شد که «کلیشه ها و هویت فرهنگی» بیش از دیگر وجوه فرهنگی در کتب موردبررسی بازتاب یافته است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که محتوای آموزشی کتاب های فارسی بیاموزیم آمیختگی بیشتری با وجوه مختلف فرهنگ ایرانی داشته است و پس ازآن به ترتیب مجموعه کتاب های پرفا و مینا قرار می گیرند. شایان توجه است که در تمام منابع بررسی شده حضور عناصر «فرهنگ سطحی» نسبت به عناصر «فرهنگ ژرف» به طرز قابل توجهی پررنگ تر بوده است.

  کلیدواژگان: آموزش فرهنگ، آگاهی فرهنگی، دانش فرهنگی، فرهنگ ژرف، فرهنگ سطحی
 • مریم پورنوروز* صفحه 85

  در این پژوهش سعی شده است به میزان کاربرد نخستی های معنایی در کتاب پرفا1 پرداخته شود تا مشخص شود این کتاب چه میزان مفاهیم نخستی های معنایی را که گفته می شود جهانی اند و در همه زبان ها وجود دارند، پوشش می دهد. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیل محتوا و داده های پژوهش متن کتاب آموزشی پرفا1 است. ابتدا نوع و فراوانی واژه های کتاب، با استفاده از نرم افزار MOTOR ONLINE UTILITY، استخراج شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل آماری انجام گرفت. با توجه به یافته های پژوهش 18.73 درصد کل واژه های کتاب به نخستی های معنایی اختصاص دارد. پربسامدترین نخستی معنایی مربوط به طبقهکنشگرها است. توصیف نماها با فراوانی 41، مرگ و زندگی با فراوانی20و شباهت نماها با فراوانی 8 کم بسامدترین مفاهیم نخستی های معنایی به کار رفته در این کتاب است. نخستی های معنایی «اگر و شاید» از طبقه مفاهیم منطقی، « لمس کردن» از طبقه کنش، رخداد، حرکت و تماس و «مردن» از طبقه مرگ و زندگی در این کتاب به کار نرفته است.

  کلیدواژگان: جهانی های معنایی، فرازبان معنایی طبیعی، کتاب درسی پرفا1، نخستی های معنایی
 • فهیمه تسلی بخش* صفحه 103

  این پژوهش به بررسی پیدایش فعل «پنداشتن» در زبان فارسی و کارکردهای آن برای بیان وجهیت می پردازد و با تمرکز بر دو فرایند واژگان شدگی و دستوری شدگی، شواهد به دست آمده از متون فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی نو و تحولات رخ داده در این سه دوره زبانی را بررسی می کند. یافتن منشا و کارکرد دو صورت «پنداری» و «پنداشتی» که در متون فارسی نو برای بیان وجهیت و رویکرد گوینده به جمله به کار می روند هدف اصلی این پژوهش است و برای نیل به این هدف، کارکرد این صورت ها در بافت های مختلف در متون ادب فارسی مورد توجه قرار گرفته و تاثیرات بازمانده از ساخت تمنایی فارسی میانه در این متون پیگیری شده است. شواهد مستخرج از متون فارسی باستان، میانه و نو نشان می دهند که الگوی فارسی میانه «pad ēd dāšt-/ dār-»، با کاهش آوایی و با گذر از سه مرحله فرایند واژگان شدگی به صورت «پنداشت / پندار» وارد دایره واژگان زبان فارسی شده است. در فارسی دری، «پنداشتن» هم به عنوان فعل اصلی با محتوای مفهومی شناخته شده و هم در شاخه دیگر، به تدریج خاصیت های فعلی خود را از دست داده و به ابزاری دستوری برای بیان وجهیت غیرواقعی بازتحلیل شده است.

  کلیدواژگان: پنداشتن، دستوری شدگی، زبان فارسی، واژگان شدگی، وجهیت
 • علی تقوی* صفحه 127

  اقتباس و بازآفرینی معانی و مضامین متون مختلف، همواره از سده های گذشته تاکنون نزد آفرینشگران متون ادبی امری ساری و جاری بوده است. امیری فیروزکوهی در گستره شعر معاصر، شاعر سنت گرای صاحب سبک با زبان و بیان خاص خود است که با طبع لطیف و نکته سنج خود و با احاطه و اشراف خوبی که بر زبان و ادب فارسی و عربی داشت، توانست معانی و مضامین شعری متنوعی را در سروده های خود بیافریند و عرضه نماید. باوجود این، او در پرداخت مضامین و معانی شعری، از متون دیگر نیز تاثیر پذیرفته و در اغلب موارد به طرز هنرمندانه ای در سروده هایش مندرج ساخته است. در مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، دیوان امیری از منظر تاثیرپذیری از متون مختلف نقد و بررسی شده است. یافته های پژوهش آشکار می سازد امیری برخلاف گمان برخی از پژوهشگران، صرفا متاثر از صایب تبریزی نیست. شاعر در بخشی از مضمون پردازی هایش متاثر از قرآن و احادیث است و در بخشی دیگر، از متون ادبی منظوم و منثور دیگر شاعران و نویسندگان ایرانی و غیرایرانی، بویژه شاعران معروف سده های پنجم تا یازدهم هجری همچون خاقانی، سعدی، مولوی و صایب، تاثیر پذیرفته است.

  کلیدواژگان: شعر فارسی، شعر معاصر، امیری فیروزکوهی، اقتباس
 • محبوبه طبسی، احمد خاتمی*، عبدالحسین فرزاد صفحه 151

  قصه ها و داستان ها به عنوان یکی از بخش های مهم فرهنگ عامه رابطی بین مردم اکنون با گذشته اند که مبانی فرهنگی و اعتقادی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند. بر مبنای رویکردهای تاریخ گرایی نو و بافت روایی و داستانی متون تاریخی، برخی از داستان ها نیز حاوی بافت تاریخی اند که بررسی آنها در کنار منابع تاریخی سودمند است. افسانه بوستان خیال از قصه های عامیانه ای است که بنای آن بر تاریخ خلفای فاطمی مصر و شیعیان اسماعیلی است که بر اساس حوادث تاریخی رخ داده در زمان چهار خلیفه نخست فاطمی در مصر، آغاز می شود. مولف این شخصیت های تاریخی را به عرصه افسانه آورده، داستان های موهوم به آنها نسبت داده است. این جستار چگونگی حضور مذهب اسماعیلیه و خلفای فاطمی را در این داستان دنبال می کند و به نقد و بررسی آن براساس منابع و روایت های تاریخی به شیوه توصیفی-تحلیلی می پردازد. یافته های این پژوهش و نقد آنها بیانگر صحت برخی از روایت های نویسنده بر اساس منابع تاریخی و اعتقادی این فرقه مذهبی-سیاسی است، اما در مواردی تفاوت هایی نیز وجود دارد. چهره خار ق العاده ای که نویسنده از برخی از خلفای فاطمی ارایه داده است بسیار به جنبه تقدس و الوهیت این خلفا نزد راویان معتقد به این مذهب نزدیک است.

  کلیدواژگان: اسماعیلیه، بوستان خیال، فاطمیان، نقد و بررسی
 • آرام رحیمیان*، مریم مشرف الملک صفحه 175

  ابوالفیض فیضی(م 1004ق) ملک الشعرای دربار جلال الدین اکبرگورکانی(م 1014ق) یکی از مشاهیر تاریخ و ادب فارسی در شبه قاره هند است. خط مشی فکری و باور های ایدیولوژیک این سخنور بنام همواره از نکات بحث برانگیز در میان اسناد تاریخی بوده است. اغلب گزارش های تاریخی با دیدی انتقادی تحت تاثیر عوامل اجتماعی و ایدیولوژیکی، آراء مختلف و حتی متناقضی را در این باب مطرح کرده اند. شکل گیری نظریه «صلح کل» و اصلاحات سنت شکنانه دوره اکبرشاه هم زمان با خدمت فیضی در دربار را می توان اساس گسترش آراء انتقادی و بدبینانه نسبت به فیضی به شمار آورد. عقیده غالب آن است که فیضی برانگیزاننده اندیشه صلح کل و اغواکننده اکبرشاه برای تغییر دین حاکم بوده است. در این پژوهش، تلاش گردیده تا به شیوه ای توصیفی - تحلیلی، آراء نسبت داده شده به فیضی و زمینه های پیدایش صلح کل بررسی و به این پرسش پاسخ داده شود که فیضی برانگیزاننده اصلی نظریه صلح کل بوده یا عوامل دیگری نیز در این امر دخیل بوده است؟ دستاوردهای پژوهش حاکی از آنست که گرچه حضور فیضی در رواج آزاداندیشی در دربار اکبرشاه که تحت نفوذ متعصبان قرار داشت، بی تاثیر نبوده است، اما عوامل دیگر هم چون تساهل گرایی اکبرشاه و شرایط اجتماعی هند در روند شکل گیری صلح کل نقش بنیادی تری دارند.

  کلیدواژگان: اکبرشاه گورکانی، اندیشه و اعتقادات فیضی، صلح کل، فیضی
 • نغمه موذنی، اصغررضا پوریان* صفحه 195

  نقش سه وزیر(شمس الدین اصفهانی، معین الدین پروانه و صلاح الدین ایوبی) در منشآت سلاطین چکیده منشآت سلاطین، اثری از کاتبی نامعلوم در سده ششم و هفتم است که در موضوع اصول مکاتبات دولتی و دیوانی (ازجمله: تهنیت، تعزیت، رواتب، مراتب، دستورهای حکومتی، قواعد املا، شیوه های اغراق گویی و...) تالیف شده است. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی، نامه های سه وزیر (شمس الدین اصفهانی، معین الدین پروانه و صلاح الدین ایوبی) را بررسی کرده و از خلال آن ویژگی های ،اجتماعی و تاریخی و فرهنگی آن روزگار را کاویده است. درزمینه منشآت سلاطین، تا به حال پژوهش روشمند و آکادمیکی صورت نگرفته است نتایج تحقیق نشان می دهد اندیشه های ایرانشهری در منشآت سلاطین به شکلی پررنگ و برجسته نمود یافته است. نویسندگان در لابه لای این نامه ها، مخاطبانشان را به راستی، داد و خرد فراخوانده اند و درحقیقت آیین نامه مستقل و مستندی تدوین کرده اند که مانع از انحراف و زوال زودرس حکومت شده است. کلیدواژه: منشآت سلاطین، مکاتبات دیوانی، اندیشه ایران شهری، سبک شناسی

  کلیدواژگان: منشآت سلاطین، مکاتبات دیوانی، اندیشه ایران شهری، سبک شناسی
 • مرضیه اسماعیل زاده مبارکه، محسن محمدی فشارکی* صفحه 219

  واژه حکمت در متون فلسفی و ادبی معانی مختلفی دارد و لقب حکیم نیز در ادبیات، به افراد مختلف حتی به شاعران مداح و هجوسرا اختصاص یافته است در حالی که این لقب در ظاهر با فضای شعری این شاعران تناسب ندارد. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر داده های تاریخی، فلسفی و کلامی تلاش شده است تا علل انتساب لقب حکیم به شاعران ادب فارسی واکاوی شود، در همین معنی، مشاهده می شود که دوره تاریخی، سبک شعری، مناسبات درباری و میزان دانش و محتوای اشعار شاعران در انتساب لقب حکیم به آن ها حایز اهمیت بوده است. در مقاله حاضر ارتباط لقب حکیم با پند و اندرزسرایی، وقوف شاعر بر علوم متداول روزگار خود، اعتقاد عوام درباره تبحر در شاعری و همچنین علت حکیم نامیدن شاعران مداح و هجوسرا که متاثر از مباحث فلسفی و کلامی است، تحلیل شده است. در واقع، حکیم نامیده شدن شاعران مداح و هجوسرا با مبحث هجو و مدح در فلسفه ارتباط دارد. هجو و مدح در فلسفه، ذیل منافرات که شاخه ای از سیاست مدن (حکمت عملی) است قرار می گیرد، اما در ادبیات وارد دنیای شعر شده است. در علم کلام نیز مبحث حکیمان مداح و هجوسرا بر پایه اعتقادات مربوط به اباحه و حرمت شعر، تفسیر آیه «اولی الامر» و انتساب حدیث «ان من الشعر لحکمه» به پیامبر شکل گرفته که باعث شده هجو و مدح نوعی حکمت تلقی شود و شاعران مداح و هجوسرا حکیم نامیده شوند.

  کلیدواژگان: لقب حکیم، شاعران حکیم مداح، شاعران حکیم هجوسرا، سیاست مدن
 • محمدرضا معصومی*، امین مجلی زاده صفحه 245

  سایلی قرشی، شاعر قرن دهم هجری و از جمله شاعران مهاجر به سرزمین عثمانی است. وی اشعار خود را در مجموعه ای موسوم به «نوباوه روم» گردآوری و در سال 908ه.ق. به سلطان بایزید دوم تقدیم کرده است. یکی از نسخ خطی این اثر در کتابخانه فاتح استانبول نگهداری می شود. با توجه به این که سایلی به کتابت نیز اشتغال داشته است؛ به احتمال قریب به یقین، این دست نوشته به خط خود اوست. «نوباوه روم» مشتمل بر یک دیباچه و 2880 بیت از اشعار سایلی است که در قالب های رایج شعر فارسی بویژه غزل سروده شده و تاکنون بررسی و تصحیح نگردیده است. پژوهش پیش رو که به معرفی این شاعر و بررسی اشعار وی- پس از تصحیح آن- اختصاص دارد؛ به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به دست نوشته «نوباوه روم» و دیگر منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سایلی از شاعران متوسط مکتب وقوع در آسیای صغیر است. تقریب به معشوق، رقیب ستیزی، اغراق در لذت آزارخواهی، سگیه سرایی، حضور معشوق مذکر و... همراه با سادگی و روانی زبان و کاربرد عامیانه ها از خصایص مکتب وقوع است که با بسامد بالا در «نوباوه روم» به چشم می خورد.

  کلیدواژگان: نوباوه روم، سایلی قرشی، مکتب وقوع
|
 • Amir Reza Asnafi *, Mohsen Hajizeinolabeini, Farzaneh Miandarbandi Page 5

  The aim study was to identify the topics mentioned in the letter books (private letters of prominent peoples to their spouses) and to introduce their role as a primary source of information for users.Methodology of the research: The present research is applied research in terms of its purpose. The qualitative research method has been used which can be done through quantitative content analysis. The research population was 103 books. In this study, 6 books were selected, which was written by Jalal Al Ahmad, Simin Daneshvar, Ahmad Shamloo, Ali Shariati and Farrokh Farrokhzad, containing 859 letters. in order to for analyze the content of the letters, 23 items were selected from the ASFA culture thesaurus. The results of the research indicated that according to the political conditions of that 859 private letters included various subjects. The most discussed subjects in the letters were. Politics (with frequency of 400,) literary works (with frequency of 390), and journals (with frequency of 256). The findings of this study shows that prominent peoples are not at all distant from the community. These individuals deal with a variety of topics in a variety of fields in their private letters, which that include various aspects of information (political, economic, social, literary, etc.), and can be very fruitful to researchers and those who are interested in this field

  Keywords: Letter, Conent Analysis, Literature Scientists
 • Anita Amiri* Page 29

  Abstract The aim of this article is to discuss speech acts as the central core of authenticity in the representation of a real image in Iranian language and culture. The main goal of foreign language teaching is nowadays to develop intercultural communicative skills between the learners. In order to achieve this, a special status must be assigned to authenticity in order to be able to convey an appropriate and authentic picture of daily life in the target language country. The textbooks play an extremely important role in this.After the basic terms "authenticity" and "speech acts" have been defined and determined for the whole article, the Persian translation of two central speech acts "greeting" and "introducing oneself" is analyzed in detail in a dialogue from a German textbook. Furthermore, the results from the entire article are summarized in order to design the criteria catalogue for the analysis of the speech act sequences in the Iranian textbook "Mina 1". The overriding goal of this analysis is to show to what extent this textbook has been used successfully in presenting a real picture of Iranian language and culture. It should not be left unmentioned that the results of this study as well as the catalogue of criteria developed for checking the Persian speech act sequences may be helpful in the future, especially in the conception and production of new Persian teaching materials and textbooks.

  Keywords: speech acts, Authenticity, textbook, criteria catalogue, speech act sequences
 • Mohmmad Javad Borgheei *, Hesam Negini Page 61

  Language and culture are inseparable concepts, and cultural implications are indispensable to the teaching of language as a system of signs. Today, the importance of teaching culture is recognized more than ever before. The goal of this paper is to determine the extent to which each of the three series of Persian Language textbooks has reflected different aspects of Iranian culture. In doing so, we have extracted parts of these books which contain cultural references by using the library method. All data was then transferred to Excel to compile a corpus of cultural references found in the books, later being categorized under eight cultural tags based on Byram’s Checklist (1989). Analysis of the data revealed that most frequently reflected aspects were stereotypes and cultural identity. In addition, Farsi Biamoozim showed the highest tendency to refer to aspects of Iranian culture among the three series, with Parfa and Mina following respectively. The presence of elements of “surface culture” was more notable than that of “deep culture”.

  Keywords: culture teaching, culture awareness, culture knowledge, deep culture, surface culture
 • Maryam Pournorouz * Page 85

  In this study, an attempt has been made to examine the extent of usage of semantic primes in Parfa1 textbook to determine the extent to which this book covers the semantic primes that are said to be universal and exist in all languages. Data involve Parfa 1 textbook and the gathered data have been using a content-analysis method. First, type and frequency of words were extracted using Motor Online Utility software and then Statistical analysis was performed using SPSS software. The findings showed that 18/73 % of all words of the textbook devotes to the semantic primes. The most frequent semantic primes are assigned to the substantives. Descriptors with a frequency of 41, death and life with a frequency of 20, and similarities with a frequency of 8 are the least frequently used semantic primes in this textbook. The semantic primes "If and Maybe" of Logical Concepts , "Touch" from the class of action, event, movement and contact and "death" from the category of life and death are not used in this textbook.

  Keywords: Semantic universals, Parfa 1 textbook, Natural semantic metalanguage, Semantic primes
 • Fahimeh Tasalli Bakhsh * Page 103

  This article is concerned with the emergence of the verb “pendâštan” and its modal roles in Persian language. Here, the focus is on two linguistic processes, lexicalization and grammaticalization, to analyze data extracted from texts written in Old Persian, Middle Persian, and New Persian and to study changes the verb “pendâštan” has gone through in the history of Persian language. The main purpose of this article is to find the origin and function of the two forms “pendâšti” and “pendâri” both used in New Persian to indicate modality: the speaker’s attitude toward the sentence. In order to achieve this goal, we should study how these two forms function in post-Islamic Persian texts and trace the influence of Middle Persian optative construction on New Persian language. Evidence extracted from Old, Middle and New Persian texts, indicate that the Middle Persian formula “pad ēd dāšt-/ dār-”, gone through phonological reduction and three stages of lexicalization, entered New Persian lexicon in the form of “pendâšt-/ pendâr-”. In Dari Persian, “pendâštan” was known as a lexical main verb containing conceptual content while on the other hand, having lost its verbal features, was reanalyzed as a grammatical device to represent irrealis modality.

  Keywords: grammaticalization, lexicalization, modality, Persian language, pendâštan
 • Ali Taqavi * Page 127

  Adapting and recreating the meanings and themes of different texts has always been current among the creators of literary texts for centuries. Amiri Firoozkoohi in the field of contemporary poetry, is a traditionalist stylist poet with his own language and expression, who with his delicate and perspicacious talent and with his good knowledge and cognizance on Persian and Arabic language and literature, was able to create and express various meanings and themes of poetry in his poems. Nevertheless, he has been influenced by other texts in paying attention to the themes and meanings of poetry, and in most cases, he has included them in an artistic way in his poems. In the present article, by descriptive and analytical methods, the influence of different texts on Amiri’s poetical works has been reviewed and criticized. The research findings reveal, contrary to opinion of some researchers, Amiri is not simply influenced by Saeb Tabrizi. the poet is influenced by the Quran and hadiths in some of his themes, and in another part he has influenced by the poetic and prose literary texts of other Iranian and non-Iranian poets and writers, especially the poets of the fifth to eleventh centuries AH, Like Khaghani, Saadi, Molavi and Saeb.

  Keywords: Persian poem, Contemporary poem, Amiri Firoozkoohi, Adaptation
 • Mahboobeh Tabasi, Ahmad Khatami *, Abdolhosein Farzad Page 151

  Stories and tales as an important part of popular culture are the connection between people now and the past that transmits cultural and doctrinal principles from one generation to another. Based on the approaches of modern historiography and the narrative context of historical narratives, some stories also contain historical contexts that are useful to study alongside historical sources. The myth of Bustan-e-Khayal is a folk tale based on the history of the Fatimid caliphs of Egypt and the Ismaili Shiites, which begins based on historical events that took place during. The author has brought these historical figures into the realm of myth, attributing imaginary stories to them. This article follows the presence of the Ismaili religion and the Fatimid caliphs in this story and critiques it based on historical sources and narratives in a descriptive-analytical manner. The findings of this study and their critique indicate the empirical confirmation of some of the author's narrations Based on the historical and doctrinal sources of this political and religious sect, but in some cases, there were differences. The extraordinary face that the author presents of some of the Fatimid caliphs was very close to the aspect of the sanctity and divinity of these caliphs, which has been confirmed by the testimony of historical narrators

  Keywords: Ismaili, Bustan-e-Khayal, Fatemis, Critique, study
 • Aram Rahimian *, Maryam Mosharrafolmolk Page 175

  One of the famous figures of Persian literature in the Indian subcontinent is Abulfazl Faizi (AH1004 (1595)), the poet laureate in Akbar Gurkhani's court (AH1014 (1605)). This poet's thinking policy and ideological beliefs have always been a controversial issue among historical documents. Historical reports affected by social and ideological factors have proposed different opinions in this regard. Among different causes, the formation of "total peace" theory coinciding with Faizi's service in Akbar's court can be considered as one of the main criteria for critics to judge his thoughts and beliefs. Many thought that "total peace" was inspired by Faizi. In this study, we investigate the opinions attributed to Faizi and the formation of total peace using a descriptive-analytical method to answer this question: Was Faizi the main inspirer of the theory of total peace, or other factors have contributed to its formation? The research results indicate that although Faizi has affected the prevalence of liberality in Akbar's court, other factors such as Akbar's tolerant character and India's social conditions play a more fundamental role in the

  Keywords: Akbar the great Gurkānī, Faizi&rsquo, s intellectual, beliefs, total peace, Faizi
 • Naghmeh Moazeni, Asghar Reazporian * Page 195

  Position of Ministers in Manshaat Salatin moenodin parvaneh-shamsodin esfahani-salahodin ayboubi Manshaat Salatin is a work by an unknown author in the sixth and seventh centuries, written on the subject of the principles of governmental and bureaucratic correspondence (including: greetings, condolences, rites, ranks, government orders, spelling rules, exaggeration methods, etc.). Using a descriptive-analytical method, this article examines the letters of three ministers (Shams-ud-Din Isfahani, Moin-ud-Din Parvaneh and Salah-ud-Din Ayoubi) and explores the social, historical and cultural characteristics of that era. There has been no methodical or academic research on Manshaat Salatin.The results of the research show that Iranshahri ideas have been prominently highlighted in Manshaat Salatin. Through the letters, the authors have called on their audiences to be truthful, just, and reasonable, and in fact have developed an independent and documented code of conduct that has prevented the premature deviation and decline of the government. Keywords: Manshaat Salatin, Content-Based Stylistics, Court correspondence, Iranshahri Ideas

  Keywords: Manshaat Salatin, Content-Based Stylistics, Court correspondence, Iranshahri Ideas
 • Marziye Esmailzade, Mohsen Mohammadi Fesharaki * Page 219

  The word "Hekmat"(Wisdom) has different meanings in philosophy and literature, and the title of hakim, in literature, is given to different individuals, even eulogists, and satirists. Whereas, on the face of it, this title does not belong to these poets' poetic atmosphere. Through an analytical-descriptive method and with emphasis on historical, philosophical, and verbal data, the present research tries to analyze the bestowment of the title of hakim to the Persian poets. In this regard, it is observed that the historical era, style of poetry, court ranks, and the level of poets' knowledge and content played an important role in the bestowment of the title of hakim to them. The present article has analyzed the relationship between the title of hakim and admonition, poets' knowledge of then prevalent sciences, public's belief toward proficiency in poetry, and also the reason of bestowment of this title to eulogists and satirists, which is affected by philosophical and verbal discourses. In fact, the bestowment of the title of hakim to eulogists and satirists is related to satirical and eulogy discourses in philosophy According to the Graeco-Arabic philosophy, the satire and the eulogy are related to ''abhorrence'' which is a part of the practical wisdom (civil policy). Literature inherited this philosophical usage. At the same time, the Islamic theologians contributed to the subject; they classified the eulogistic and satirical poetry according to the Sharia', their interpretation of a Quranic verse, and an unauthorized hadith of the Prophet.

  Keywords: Hakim(wisdom), hakim eulogist, hakim satirists, civil policy
 • Mohammadreza Masoumi *, Amin Mojallizadeh Page 245

  Sayeli Qarshi is a poet of the tenth century AH. He is one of those poets who immigrated to the Ottoman lands. He collected his poems in a Collection called Nobave- ye Rome in 908 AH. Moreover, dedicated it to Sultan Bayazid II. One of the manuscripts of this work, is kept in the Fateh Library in Istanbul. Most likely he was also involved in writing and this manuscript is in his own handwriting. The Nobave- ye Rome consists of a preface and 2880 verses of other poems, which have been written in the common forms of Persian poetry, especially sonnets, and it have not been studied and corrected so far. The forthcoming research is devoted to introducing this poet and reviewing his poems after correcting it; it has been done in a descriptive-analytical way and with reference to this manuscript and other library sources. The results of this study show that Sayeli is one of the average poets of the Maktab-e Voqou in Minor Asia. Approach to the beloved, anti-rivalry, exaggeration in the pleasure of harassment, Sagieh-Soraie, the presence of the male lover, etc., along with the simplicity and mentality of the language and usage of slang, are the characteristics of the Maktab-e Voqu that can be seen with high frequency in Nobave- ye Rome.

  Keywords: Nobave- ye Rome, Sayeli Qarshi, Maktab-e Voqu