فهرست مطالب

اندیشه معماری - پیاپی 9 (بهار و تابستان 1400)

نشریه اندیشه معماری
پیاپی 9 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/07/07
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مرجانه نجارنژاد مشهدی، خسرو افضلیان*، مهدی شیبانی، سید مسلم سیدالحسینی صفحات 1-18
  بیان مساله

  معماری، تنها به تامین نیازهای مادی و فیزیکی انسان محدود نگشته و لذا؛ معماری ای که با هدف آسایش و آرامش انسان صورت پذیرد، حاصل تفکر و ذهنیت او بوده و بدین سبب در جهت پاسخ به نیازهای فرا مادی وی عمل خواهد نمود. از طرفی، در عصر حاضر گرایش به طراحی معماری با تاکید بر شناخت، تداوم و الهام از الگوها جایگاه والایی داشته و معماران برجسته تجربیاتی در آن دارند. لذا؛ به نظر می رسد به دلیل عدم شناخت صحیح از الگوها و ماهیتشان تا به امروز، مرزبندی چندان مشخصی بین آن ها از لحاظ قابلیت ماندگاریشان صورت نگرفته است. بدین جهت دانستن مفاهیم مرتبط با الگو می تواند تعیین کننده مسیر طراح برای انتخاب الگوهای ماندگار طراحی و بالتبع آن، ایجاد کننده کیفیت مطلوب و ما نا در فضای معماری باشد. همانطورکه سالینگروس معتقد است؛ الگوها یکی از مبانی های لازم برای ارتباط دادن راه حل های طراحی با انسان هستند. بدین ترتیب با تاکید بر ماندگاری الگوها، سعی برآنست تا لایه های مفهومی در معماری امروز تداوم یافته که شناخت ماهیت این الگوها از ابعاد گوناگون ضرورت تحقیق حاضر به شمار می آید.

  سوال تحقیق

  این پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال است که الگوها دارای چه مفاهیم و ماهیاتی بوده و چه ارتباطی میان آن ها و اصول ماندگاری الکساندر برای ماندگارشدنشان وجود دارد؟

  اهداف تحقیق

  این پژوهش، با هدف درک ماهیت الگوهای ماندگار معماری ایران، از طریق بررسی همبستگی و میزان ارتباط میان الگوهای معماری با نیازهای فرا زمان_مکان انسانی به عنوان یکی از عوامل موثر بر ماندگاری از دیدگاه کریستوفر الکساندر، صورت می پذیرد. روش تحقیق: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کمی مبتنی بر روش پیمایش، از جنس توصیفی _ همبستگی بوده که برای این منظور علاوه بر تحلیل کیفی الگوها و عوامل ماندگاری، به تحلیل کمی آن ها با استفاده از طراحی پرسشنامه و تحلیل رفتار ساکنان بناها بر اساس حجم نمونه و تبدیل یافته های کیفی به مولفه های کمی از طریق نرم افزار spss و آزمون کای دو پرداخته که پس از آزمون فرضیه تحقیق و درک وجود رابطه میان دو متغیر، برای درک شدت رابطه میان آن ها از آزمون فی نیز استفاده شده است. مهم ترین

  یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ بین الگوهای معماری و شاخص نیازهای انسانی ارتباط معناداری از طریق نوع، نحوه و زمان اکتساب آن ها وجود دارد (p <0/05) و لذا یافته های تحقیق بر این دلالت دارد که از میان نیازهای انسان ایرانی بین؛ حس تعلق و نظام فکری، هویت و کهن الگوهای فردی، انعطاف پذیری و کهن الگو جمعی، احساس شخصیت و اسکیما، آرامش و نظام فکری، حس قلمرو با اصول پایدار و امنیت و ایمنی با نماد، همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد (p <0/05) .

  کلیدواژگان: الگو، ماندگاری، معماری بومی ایران، کریستوفر الکساندر، ضریب همبستگی
 • مهسا میرسلامی، علی عمرانی پور*، شوکا خوشبخت بهرمانی صفحات 19-39
  بیان مساله

  مسجد در جایگاه یکی از مهم ترین ارکان هویت شهر اسلامی، در صدر اسلام، به عنوان اولین نهاد اجتماعی دارای کارکردهای چندی بود؛ به گونه ای که افزون بر مهم ترین کارکرد آن (عبادت)، فعالیت های آموزشی، نظامی و اجتماعی نیز در آن جریان داشت. یکی از وجوه روابط زنده و تعاملات پویای مسجد در گذشته، ویژگی های فضایی معماری و نوع روابط فضایی آن بوده است که متاسفانه مشاهدات در اکثریت مساجد امروزی حاکی از، روابط و تعامل اجتماعی ضعیف در آن ها می باشد.  

  سوال تحقیق

  چگونگی تاثیر چیدمان، ارتباط فضایی و هم نشینی ساختاری هر یک از عناصر مسجد، شامل ورودی، حیاط، شبستان ها، ایوان و گنبدخانه  و نقش هر یک بر روابط اجتماعی در مساجد می باشد.

  اهداف تحقیق

    شناخت روابط فضایی موجود در مساجد چهارایوانی است که می تواند از مولفه های ساختار فضایی، تداوم ساختاری و برخی از پارامترهای نحوفضا نظیر انتخاب، اتصال، عمق و هم پیوندی فضاهای اصلی مسجد تاثیر بپذیرد. بنا به نظریه چیدمان فضایی، ترتیب قرارگیری فضا ها در کنار یکدیگر، تاثیری مستقیم بر نحوه استفاده از فضا دارد و می تواند زمینه ساز روابط اجتماعی باشد. فرایند این پژوهش، چهار نمونه از مساجد جامع چهارایوانی (قزوین، اردستان، زواره و اصفهان) را مورد بررسی قرار داده است.

  روش تحقیق

  تحلیل محتوا و راهبرد استدلال منطقی، نشان می دهد که بخشی از مهم ترین مفاهیم مرتبط با ویژگی های فضایی معماری، ذیل مفهومی فراگیر با عنوان «روابط فضایی» قابل سازمان دهی هستند. در این راستا، پس از تبیین و ساختاربخشی به مفاهیم موردنظر، با به کارگیری ابزارهای تحلیلی، این مفاهیم بر روی نمونه های شاخص از مساجد جامع، به آزمون گذاشته شده اند.  

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  نشانگر آن است که نوع و ارتباط زنجیره ای از فضاها که در پیوستگی و هم نشینی ساختاری و بصری شکل می گیرند، به منظور استمرار سلسله مراتب دسترسی به بخش های مختلف بنا و داشتن ساختار منسجم و تقسیمات کارکردی فضا می توانند در گشایش یا محدود کردن روابط اجتماعی تاثیرگذار باشند، از طرفی وجود و چیدمان عناصر حیاط، ایوان و تناسبات فضاها در ساختار درونی مساجد چهار ایوانی و در سازمان فضایی سبب افزایش رده بندی فضایی گردیده است که  نتایج این امر نشان دهنده موجب افزایش قابلیت انتخاب، ارتباط فضایی، نفوذپذیری و شکل گیری عرصه ها و آستانه های متنوع تری می شود که درنتیجه کاربران طیف فضایی ملموس تری از حریم های فضایی شامل خلوت تا فضای جمعی را تجربه خواهند کرد که میزان مطلوبیت از استفاده پذیری فضا را محقق می کند.

  کلیدواژگان: مساجد چهار ایوانی، روابط فضایی، چیدمان فضایی، تداوم ساختاری، روابط اجتماعی
 • حامد حیاتی، کاظم گمراوی* صفحات 40-54
  بیان مساله

  در طول دوران تاریخ اسلامی ایران، بناهای با شکوهی برای امام زادگان، صالحان و عارفان ساخته شده است. معماری بناهای آرامگاهی، بعد از معماری مساجد، بسیار حایز اهمیت بوده است. بررسی ادوار مختلف تاریخی شهرستان شوشتر نشان می دهد که مردمان این دیار همواره مقابر نیکان ، علماء و صالحان را پاس داشته و همراه با معماری همان دوران آرامگاه های آنها را می ساختند. اهمیت و کثرت بقاع و قدمگاه ها در شهر شوشتر به نحوی است که این شهر لقب شهر چهل پیر به خود گرفته است.  

  سوال تحقیق

  این پژوهش در نظر دارد با بررسی کالبد معماری و عناصر سازه ای هشت بقعه تاریخی که غالبا دارای شاخصه های معماری اسلامی و ثبت میراث فرهنگی هستند، به گونه بندی آنها پرداخته و به پرسش های اصلی تحقیق که بررسی الگوها و تغییرات معماری بقاع در دوره های تاریخی مختلف هستند، پاسخ دهد.

  اهداف تحقیق

  جستار پیش رو بر اساس اهداف گونه بندی و مقایسه تطبیقی بقاع تاریخی مورد پژوهش شکل گرفته است.

   روش تحقیق

  نگارندگان با استفاده از منابع تاریخی، مطالعه کتابخانه ای و بررسی های میدانی، و به کارگیری روش تحلیلی-تاریخی ضمن بررسی معماری آرامگاه ها به گونه شناسی و تبیین وجوه اشتراک و تمایز آنها پرداخته اند.  

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  شناسایی ویژگی های عناصر کالبدی بقاع متبرکه مورد پژوهشوگونه بندی آنها بر اساس دو شاخص کالبدی و کارکردی-اجتماعی را می توان از دستاوردهای مهم این پژوهش دانست. همچنین از یافته های این تحقیق می توان به الگوی مشابه پلان، کاشی کاری در گنبدهای شلجمی، دیوارها، سقف ها، عدم تزیینات داخلی و شکل مدفن و تمایز در فرم گنبدها تزیینات خارجی وکارکردها اشاره کرد.

  کلیدواژگان: گونه شناسی، معماری، بقعه، گنبد، شوشتر
 • سحر امینی گوهرریزی، علی یظهری کرمانی* صفحات 55-67
  بیان مساله

  حیاط، در معماری ایرانی از گذشته تا به امروز نقش به سزایی رادر پیکره بندی فضاهای معماری ایفا می کند. در این بین چگونگی ترکیب فضاهای سر پوشیده با فضاهای باز یکی از نکات مهم در طراحی و ساخت فضاهای معماری می باشد. وجود حیاط در معماری ایرانی به خصوص مناطق کویری اهمیت فوق العاده ایی دارد. به گونه ایی که اکثر فضاهای معماری ناحیه کویر به حیاط مرکزی ختم می شوند. آرامگاه شاه نعمت الله ولی یکی از با شکوه ترین معماری آرامگاهی در ایران می باشد، که با داشتن چهار حیاط (صحن) متعددشباهت ها وتفاوت های فضایی خاصی را از این نوع سازماندهی فضایی دارامی باشد،به گونه ایی که، آرامگاه را به صورت توده و فضا در معماری ایرانی به نمایش می گذارد.الگوی چیدمان فضایی آرامگاه شاه نعمت الله ولی در نوع خود بسیار منحصر به فرد می باشد.

  سوال تحقیق

  ارتباط بین چیدمان فضایی آرامگاه شاه نعمت الله ولی با حیاط های مجموعه به چه صورت می باشد ؟ چه تاثیری نقش حیاط در پیکره بندی فضایی بنای آرامگاهی دارد ؟ هندسه حیاط در مجموعه آرامگاهی چه تاثیری بر دیدهای بصری به وجود می آورد ؟

  اهداف تحقیق

  پژوهش حاضر با هدف، بررسی نقش حیاط درچگونگی، سازماندهی فضایی معماری آرامگاهی با استفاده از تکنیک نحو فضا می پردازد تا بتوان به کمک این تکنیک، نحوه ی فضا سازی حیاط های مجموعه را مشخص کرد .

  روش تحقیق

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و در تحلیل هر یک از حیاط های آرامگاه در ابتدا به ترسیم گراف های توجهی از نقاط مختلف حیاط و سپس با استفاده از نرم افزار Depthmapبه تحلیل هریک از شاخص های نحو فضا، در حیاط های مجموعه پرداخته شد. سپس پارامتری هایی چون عمق، اتصال، هم پیوندی ودسترسی فیزکی و بصری آرامگاه در نرم افزار Depthmapمورد بررسی قرارگرفته اند.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که، حیاط در ارتقا راندمان عملکردی فضاهای آرامگاهی تاثیر شگرفی خواهد داشت.لیکن هندسه شکل گیری حیاط و محل استقرار آن تا مقبره در هم پیوندی، ارتباط و عمق حیاط تاثیر به سزایی در پیکره بندی فضایی آرامگاه دارد وهندسه مناسب حیاط برای دست یابی به حوزه های مختلف فضایی، نقش موثری را ایفا می کند.

  کلیدواژگان: تحلیل، حیاط مرکزی، باغ مزار، نحو فضا، آرامگاه شاه نعمت الله ولی
 • مائده کلانتری*، مهدی سعدوندی صفحات 68-83
  بیان مساله

  شناخت آثار معماری به دلیل پیچیدگی و گستردگی، امری دشوار تلقی می گردد. می توان با درنظرگرفتن مشابهت میان آثار معماری، دسته بندی و گونه بندی هایی را لحاظ کرد تا با تعمیم خصوصیات موارد مشابه، شناخت اثر معماری تسهیل گردد. از طرفی با وجود مشابهت، آثار معماری دقیقا یکسان نیستند. هر بنا یگانه و منحصربه فرد است و ویژگی ها و هویت خاص خود را دارد. بنابراین در شناخت آثار معماری، از سویی با تشابه آثار به هم و از سویی با تمایز آثار از هم مواجهیم .

  سوال تحقیق

  ماهیت «تشابه» و «تمایز» و نسبت و رابطه میان آن ها چیست و در شناخت آثار معماری، کدام جنبه، اصالت بیشتر دارد؟

  اهداف تحقیق

  هدف پژوهش حاضر تقرب به نحوه شناخت جامع و کامل آثار معماری است.

  روش تحقیق

  برای تبیین پاسخ پرسش ها، از حوزه فرادست موضوع معماری، یعنی علوم عقلی که به طورکلی به شناخت عالم می پردازند، مدد گرفته شده است. برای نیل به پاسخ سوال تحقیق، دوگانه های مشابهی در علوم عقلی و عرفانی استخراج شد که مرتبط با هم هستند و می توان با روش استدلال قیاسی، قاعده و رابطه میان آن ها را به دو مفهوم «تشابه» و «تمایز» در پدیده ها و ازجمله آثار معماری تعمیم داد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، «بنیادی نظری» است و از نظر ماهیت و روش، ماهیتی تحلیلی- فلسفی دارد.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  درنهایت اثبات می گردد تشابه و تمایز، دو ویژگی آثار است که نخست در وجوه ظاهری ادراک می گردد. اما هم در وجوه کالبدی و هم در وجوه معنایی آثار هنری و معماری قابل دریافت هستند. این دو جنبه با هم متقابل و درعین حال مکمل اند و در شناخت آثار معماری لزوما بایست هر دو جنبه به صورت هم زمان در نظر گرفته شوند؛ چراکه هریک از این دو قوه، به تنهایی از حقیقت، تصویری ناقص و واژگون به دست می دهد؛ درعین حال، هم در وجوه کالبدی و هم در وجوه معنایی و فراکالبدی، وجه تشابه، غلبه و اصالت بیشتر دارد و تمایز که در ظهور مادی آثار به حداکثر می رسد، ذیل و از شیون آن به حساب می آید.

  کلیدواژگان: معماری، تشابه، تمایز، شناخت، معماری سنتی
 • محمدرضا بمانیان، حیدر جهان بخش، رضا جعفری ها*، علی دل زنده صفحات 84-100
  بیان مساله

  بنیادی ترین وجه مشترک معماری و شعر، خیال است. این بنیاد مشترک در طول تاریخ سبب ارتباط شگرف و مشترک معماری و ادبیات شده است. در این مقاله ضمن بررسی تغییرات و تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در عصر صفوی، سعی شده تا با یک مقایسه تطبیقی، اثرپذیری و اثرگذاری سبک های معماری و شعر بر هم در آن دوره مشخص شود. در این بین، سبک شناسی در حوزه های معماری و شعر در دوره مورد نظر انجام شد و ویژگی ها و اصول منبعث از معماری و شعر بر پایه اصول ساختار دهنده آن ها استخراج شد. در ادامه، روند تاریخی و تکاملی دوره صفوی در معماری و شعر بیان شد. در مواردی، بررسی ها کمی قبل تر از دوره صفویه صورت گرفته، زیرا به نحو بارزی در هنر عصر صفوی اثر گذار بوده و متجلی شده است.

  سوال تحقیق

  ساختار سبکی معماری و شعر در دوره صفویه چگونه است؟. آیا تطبیق سبکی معماری و شعر در عصر صفوی امکان پذیر است؟

  اهداف تحقیق

  مقاله حاضر حاصل تحقیق میان رشته ایی بین دو رشته معماری و ادبیات است که با جست و جو در حوزه های عینی هر دو پدیده، در صدد شناسایی حوزه های ذهنی حاکم بر عصر صفوی است. تحقیق پیش رو به دنبال بررسی تطبیقی معماری و شعر بر اساس سبک شناسی آن دو در عصر صفوی است.

  روش تحقیق

  روش تحقیق در پژوهش پیش رو توصیفی- تحلیلی و رهیافت کلی مقاله کیفی است. راهبرد مقاله در آن جا که به جریان های فکری، اجتماعی و... و اندیشه ای حاکم بر عصر صفوی می پردازد، تفسیری- تاریخی است و آن جا که به بررسی مکاتب هنری شعر و معماری از جریان اندیشه ای می پردازد، از راهبردی تطبیقی و راهکاری و مقایسه ای بهره برده است.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  نتایج کلی حاکی از آن است که با عنایت به این مطلب که دو جریان غالب ایدیولوژیک و غیر ایدیولوژیک در عصر صفوی وجود داشته است؛ به لحاظ سبک شناسی، معماری و شعر در دوره صفوی در دو دسته، یکی در مسیر منظم و تکاملی و نقطه اوج سبک آذری یا عراقی، در پیوند با ایدیولوژی عصر صفوی و بازگشت به هویت ایرانی و دسته دیگر، برگرفته از نگاه مردم به سبک اصفهانی جای می گیرند.

  کلیدواژگان: معماری، شعر، بررسی تطبیقی، عصرصفوی، سبک شناسی
 • معین کارگری، محمدحسن خادم زاده*، توران طولابی صفحات 101-119
  بیان مساله

  بازآرایی فرهنگی و بازتعریف هویت ملی بر پایه خوانشی باستان گرا از فرهنگ و تمدن ایرانی از جلوه های بارز نگرشی بود که از میانه دوره قاجاریه هویدا شد. نگرشی که ازجمله رهاوردهای آن، پاسداشت آن دسته از مشاهیر فرهنگی گذشته بود که در حفظ هویت ایرانی نقش داشتند. در چارچوب این نگرش بود که فردوسی جایگاه بی بدیلی یافت. برگزاری هزاره فردوسی و برپایی آرامگاه او در دوره پهلوی، اقدامی در جهت بزرگداشت جایگاه وی بود. دراین میان، سهم نخبگان سیاسی دوره پهلوی، و نگرش و کنش آنان در پیوند با آرامگاه فردوسی، جلب توجه می کند.

  سوال تحقیق

  پژوهش حاضر بر محور این پرسش هاست که نگرش و کنش نخبگان سیاسی نسبت به پاسداشت فردوسی چه بود؟ و آنان چه سهمی در روند طراحی و ساخت آرامگاه او داشتند.

  اهداف تحقیق

  هدف این پژوهش شناخت نوع دیدگاه و کنش نخبگان سیاسی در پاسداشت فردوسی، و شرح چگونگی بروز این نقش در روند طراحی و برپایی آرامگاه اوست.

  روش تحقیق

  پژوهش حاضر پژوهشی تاریخی از نوع توصیفی تحلیلی است. جنبه تحلیلی آن، تبیین سهم نگرش برخی اندیشه وران و نخبگان سیاسی در بزرگداشت چهره های سرشناس فرهنگی و به ثمر نشستن این نگرش در قالب برگزاری کنگره و احداث آرامگاه فردوسی، و وجه توصیفی آن شرح گام هایی است که با برپایی انجمن آثار ملی، جست وجوی مزار فردوسی، تامین منابع مالی، و طراحی و ساخت آرامگاه برداشته شد. هم چنین این پژوهش برپایه واکاوی محتوای خاطرات، سخنرانی ها، نشریات، آثار منتشرشده انجمن آثار ملی، مصوبات مجلس شورای ملی و اسناد سازمان اسناد ملی ایران انجام می شود.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  نتیجه پژوهش نشان می دهد که ضرورت توجه به هویت ملی و پاسداشت مشاهیر فرهنگی، به تدریج در اواخر دوره قاجاریه، از سطح نخبگان فرهنگی عبور کرد و نخبگان سیاسی را به مداقه واداشت. دیدگاه های نخبگان سیاسی که در نشریه ها و سخنرانی های وقت بازتاب می یافت، به کنش گری آنان در این زمینه منجر شد که برآیند آن شکل گیری انجمن آثار ملی، و آغاز روند طراحی و برپایی آرامگاهی برای فردوسی بود. چنانکه فردوسی در اندیشه اندیشه وران و نخبگان سیاسی احیاکننده تاریخ و زبان ایران خوانده می شد، معماری آرامگاه او نیز سبکی احیاگرانه داشت.

  کلیدواژگان: آرامگاه فردوسی، نخبگان سیاسی، انجمن آثار ملی، مشاهیر فرهنگی، معماری معاصر، رضاشاه
 • الهام نوری* صفحات 120-134
  بیان مسئله

  برقراری ارتباطی پایدار بین سه عنصر انسان، طبیعت و معماری مسئله ای است که اکثر معماران و پژوهشگران بعد از پیدایش مشکلات زیست محیطی و فرهنگی به وجود آمده از معماری مدرن، در پی تحقق آن هستند. مفصل عنصری است که به صورت ذهنی و عینی امکان برقراری اتصال و یا انفصال بین فضاهای مختلف را فراهم می نماید. این عنصر در حین کمک به درک جداگانه ی هر فضا، با تعریف سلسله مراتب به یکپارچگی بافت کمک می کند. مفصل در تمامی مقیاس های طراحی می تواند ایفای نقش داشته باشد، از مقیاس خرد تا کلان، از سازه تا معماری، از کانسپت های حجمی تا جزییات و تزیینات. از آنجایی که یکی از ارکان پایداری ارتباط مناسب با زمینه - از جوانب مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی _ می باشد، با طراحی صحیح و جانمایی درست مفاصل، این ارتباط می تواند به صورت مناسبی شکل گرفته و در نهایت اثری پایدار را به همراه داشته باشد.

  سوال تحقیق

  بررسی این موضوع که تا چه حد فضاهای مفصلی می توانند در راستای تحقق معماری پایدار مثمرثمر باشند؟ و اینکه چه راهکارهایی طراحی ای را در این زمینه می توان ارایه داد؟ سوالات اصلی این مقاله می باشند.

  اهداف تحقیق

  در پژوهش حاضر با شناسایی ویژگی های چند بعدی مفاصل و تطبیق آنها با شاخص های معماری پایدار به ارتباط کارآمد این دو مفهوم پرداخته شده است، با هدف اینکه ویژگی های فضاهای مفصلی در خلق معماری پایدار استفاده شود.

  روش تحقیق

  آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است امکان برقراری ارتباط درست و کارآمد بین سه عنصر انسان، طبیعت و معماری با استفاده از خلق فضاهای مفصلی می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی انجام می شود. از این رو شاخص های معماری پایدار و فضای مفصلی معرفی می شوند تا میزان تاثیرگذاری فضاهای مفصلی بر تحقق معماری پایدار مورد بررسی قرار گیرد.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  به منظور جمع بندی مطالب مطرح شده راهکارهایی از جمله توجه به فضاهای باز و نیمه باز برای برقراری ارتباط منعطف طرح و قبول طیف بیشتر مخاطبان، به کارگیری الگوهای موفق گذشته در طراحی فضای مابین، استفاده از روش های تکنولوژیک یا بومی برای طراحی جداره ها، توجه به استفاده ی حداکثری از فضاها و جلوگیری از اتلاف انرژی برای برقراری ارتباط مناسب  بین اجزای طرح و زمینه از طریق خلق فضای مفصلی ارایه شده است. همچنین مسجد به عنوان یک نمونه که فضاهای مفصلی منجر به پیوند همه جانبه ی آن با زمینه شده اند بررسی می‎شود. با مقایسه ی طراحی مساجد پایدار و راهکارهای مذکور می توان گفت به دلیل توجه به ابعاد مختلف پایداری در ارایه ی این راهکارها، با در نظر گرفتن آن ها در فرآیند طراحی، می توان در دستیابی به اهداف معماری پایدار در سایر کاربری ها تا حدود زیادی موفق بود.

  کلیدواژگان: فضای مفصلی، یکپارچگی، معماری پایدار، زمینه، سلسله مراتب
 • علی اکبر حیدری* صفحات 135-149
  بیان مساله

  خانه معنایی فراتر از یک سرپناه دارد. این مکان برای افراد مختلف حاوی معانی مختلفی است که شناخت این معانی می تواند زمینه ساز خلق مکانی مطلوب برای زندگی آن ها باشد. از این رو پژوهش حاضر در پی بررسی معانی مختلفی است که افراد نسبت به محیط زندگی آن ها ادراک می کنند. بر این اساس دو الگوی سکونت گاهی رایج در مسکن معاصر کشور شامل الگوی آپارتمانی و مستقل حیاط دار به عنوان نمونه های موردی انتخاب و تلاش می شود که معانی مختلفی که افراد از زندگی در این دو الگوی سکونت گاهی ادراک می کنند، استخراج شود.

  سوال تحقیق

  با توجه به موضوع تحقیق، این پژوهش در پی پاسخ به دو سوال است که: معانی خانه کدام ها هستند؟ و کدام یک از این معانی برای ساکنین خانه های حیاط دار و کدام معانی برای ساکنین خانه های آپارتمانی، نمودپذیری بیشتری دارد؟

  اهداف تحقیق

  در این تحقیق دو هدف اصلی مد نظر قرار دارد که شامل تدوین چارچوب نظری مدون از معانی مختلف خانه و تحلیل میزان و نمودپذیری هر کدام از معانی مذکور در دو الگوی آپارتمانی و مستقل حیاط دار به عنوان الگوهای رایج در فرهنگ سکونت شهرهای معاصر است.

  روش تحقیق

  در این پژوهش پس از استخراج معانی مختلف خانه از منظر ادبیات، نخبگان و پیمایش داخلی، چارچوب نظری تحقیق متشکل از سیزده معنا برای خانه استخراج گردید و در مرحله بعد میزان نمودپذیری هر کدام از این معانی از منظر ساکنین دو الگوی سکونتی مورد نظر در شهر شیراز به عنوان نمونه موردی، مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 338 نفر از ساکنین خانه های آپارتمانی و مستقل حیاط دار بوند که در محلات مختلف شهر ساکن بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بسته و مصاحبه عمیق با افراد بود و در تحلیل داده ها در بخش کمی، از آزمون های خی-دو و ریگرسیون لوجستیک و در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده گردید.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان معانی سیزده گانه مستخرج از چارچوب نظری تحقیق، معانی "آزادی"، "تعلق و ریشه داری"، "تفاوت"، "تداوم" و "هویت مندی" از جمله معانی هستند که در میان ساکنان خانه های مستقل حیاط دار نمود بیشتری داشته اند. در مقابل معنای "امنیت" به عنوان معنایی است که در میان ساکنین خانه های آپارتمانی نمود بیشتری داشته است. سایر معانی نیز در هر دو الگوی آپارتمانی و مستقل حیاط دار تقریبا به یک میزان نمود داشته اند.

  کلیدواژگان: معنای خانه، افتراق معنایی، خانه آپارتمانی، خانه مستقل حیاط دار، شهر شیراز
 • نفیسه سلجی، حسن سجادزاده*، مرجان خان محمدی، فائقه سرخوش صفحات 150-165
  بیان مساله

  با شروع دوره ی پست مدرن، اکثر فلسفه های حول مکان، تاکیدی آشکار بر اتمسفر محوری و دوری از نگاه کمی حاصل از تفکر دکارتی به مکان، داشتند. استیون هال در این بین، به پیروی از مرلوپونتی و ادراک تنانه، جای گشت را مطرح می کند و کیفیت ارتباطی در فضاهای امروزی در نظریه وی، متکی بر ادراک جای گشت محور دانسته شده است. در این پژوهش به ریشه ی جای گشت، (تغییرات در قرارگیری صفحات که فضا را در نتیجه تغییر زاویه بیننده تعریف می کند)، رسیده شده و برقراری آن در فضا تحت دو شاخص تغییر زاویه ی دید و فعالسازی حواس پنجگانه دانسته شده است.

  سوال پژوهش

  ارتباط بین مولفه ی پارالاکس و ارتقای ادراک در فضای خانه های تاریخی تبریز چگونه است؟

  هدف پژوهش

  رسیدن به مصداق های طراحی این مولفه (جای گشت) و نحوه ی برقراری آن در فضا هدف این پژوهش تعیین شده است. رسیدن به مولفه های جاری ساز این مولفه در فضا می تواند ارتباط بیشتر و حسی مخاطب با فضا را در خانه های امروزی افزایش دهد. در این راستا خانه های تاریخی تبریز به عنوان نمونه موردی برای رسیدن به مقصود پژوهش انتخاب گردیدند، این انتخاب در راستای ماهیت پژوهش مبنی بر انتخاب هدفمند نمونه، انجام گرفته است.

  روش تحقیق

  روش پژوهش اتخاذ شده، روشی ترکیبی، اما غالبا کیفی و مبتنی بر پارادیم پدیدارشناسی می باشد، که با تلخیص داده ها مدل پژوهشی تبیین شده است و سپس شاخص های به دست آمده از مدل پژوهشی در نمونه های موردی سنجش گردیده است.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  مخاطب در این گونه خانه های تاریخی همواره در سیالیتی محسوس در فضا قرار دارد، اکثر تغییر مکان های اصلی در این گونه فضاها با شکست محور افقی و حرکت در محورهای مایل و عمودی همراه می باشد که این امر باعث سیالیت فضایی رابطه ی بین سوژه و ابژه می گردد و همچنین در راستای این سیالیت فضایی، ادراک تک حسی مخاطب از فضا تبدیل به ادراکی چند حسی می گردد. در نهایت مخاطب ادراکی تام و عمیق در این گونه فضاها، تجربه می کند.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، جای گشت، ادراک، خانه های تاریخی، تبریز
 • فرهاد چگنی، محمد دیده بان*، پدرام حصاری صفحات 166-183
  بیان مساله

  گرایشات روزافزون به شناخت شیوه های طراحی محیط معماری درگذشته، در بین نظریه پردازان هنر و معماری را می توان حاصل تغییر فرآیند ساخت وساز از گذشته تا به امروز دانست. یکی از روش هایی که به خوانش و فهم معماری سنتی و معاصر کمک می کند شناخت پیکره بندی فضایی است. پیکره بندی فضایی بر شکل گیری روابط فضایی منسجم در یک مجموعه برای رفع نیاز کاربران و آسایش و آرامش آن ها تاکید دارد در حقیقت پیکره بندی فضایی خانه در یک منطقه می تواند الگوهای مختلف نشات گرفته از گذر زمان در یک منطقه را نشان دهد.بنابراین با استفاده از مفهوم پیکره بندی فضایی می توان تغییرات به وجود آمده درگذر زمان و همچنین سیر تحول خانه از سنتی به معاصر را در یک منطقه و ناحیه را مشاهده کرد.

  سوال تحقیق

  آیا می توان با استفاده از مفهوم پیکره بندی فضایی،ساختار خانه های سنتی و معاصر بروجرد در محله صوفیان را شناسایی کرد؟. تفاوت های ساختاری پیکره بندی فضایی در خانه های سنتی و معاصر محله صوفیان شامل کدام ویژگی های شاخص است؟

  اهداف تحقیق

  این پژوهش باهدف مشخص کردن تغییرات پیکره بندی فضایی در خانه های سنتی و معاصر در محله صوفیان بروجرد به دنبال شناخت این تغییرات و دگرگونی های خانه ها درگذر زمان در این محله می باشد.

  روش تحقیق

  روش انجام این پژوهش ترکیبی می باشد به گونه ای که روش های تحلیلی توصیفی و استدلال منطقی را در برمی گیرد درواقع ابتدا با استفاده از مشاهده، برداشت میدانی و مطالعات کتابخانه ای مطالب و نقشه های موردنظر به دست آمده و در مرحله بعد نقشه ها در نرم افزار UCL Depth Map 10 که نرم افزار تخصصی چیدمان فضا است آنالیز و تحلیل شده و نتیجه بیان می شود.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  یافته های پژوهش نشان می دهد که در خانه های معاصر فضای عمومی و خصوصی با یکدیگر تداخل پیداکرده اند و دیگر قابل تفکیک و ارزش گذاری نیستند. اتاق های چند عملکردی پیشین به اتاق های تک عملکردی که تحت تاثیر فردگرایی و نوع اشیاء و مبلمان است، تبدیل شده اند. ورودی ها مانند قبل ایجاد حریم نمی کنند و دید محدود از کوچه به درون تبدیل به نوعی فضای ارتباطی بدون مفصل شده است.همین موارد به معنی وجود آمدن تغییرات زیادی در خانه های معاصر محله صوفیان درگذر زمان می باشد.

  کلیدواژگان: خانه های سنتی، خانه های معاصر، پیکره بندی فضایی، نحو فضا، محله صوفیان بروجرد
 • محسن اسماعیلی، کمال رهبری منش* صفحات 184-200
  بیان مساله

  گونه شناسی از منظر معماری، دارای ماهیت و جنبه های درهم آمیخته از ماده و معناست که در ذهن معمار به تبلور می رسد. نقشه ذهنی معماران تجربی در طراحی بناها در ایران تا قبل از اواخر دهه 40، بر اساس آمیختگی محیط و فرهنگ استوار بوده است اما از آن پس، شروع به تبلور خانه های معاصر که برآیند سیاست های دولتی مسکن بوده، نموده است. سوال تحقیق: سوال اصلی این پژوهش وضعیت الگوی مسکن در شهر قزوین با توجه به سیاست های دولتی چگونه است؟

  اهداف تحقیق

  گونه شناسی مسکن در شهر قزوین با تاکید بر سیاست های مسکن.

  روش تحقیق

  این پژوهش با روش تحلیل کیفی و پیمایشی صورت پذیرفت. ابتدا در بخش مبانی مفهوم گونه شناسی جمع بندی نظری گردید. در ادامه، با استفاده از راهبرد پژوهش کیفی و به کمک مطالعات اسنادی در خصوص دوره های سیاستی دولت بعد از انقلاب، هفت نمونه مسکونی در شهر قزوین شناسایی شده است. در انتها نیز با کاربرد رویکرد پژوهش تاریخی و به وسیله ی مطالعه ی اسنادی و مصاحبه با مطلعین به مطالعه ی تطبیقی نمونه های منتخب سیاستی و گونه های بومی پرداخته شده است.

  مهم ترین یافته  ها و نتیجه گیری تحقیق

  نتایج پژوهش حاضر حاکی از اینست سیاست های مسکن متمرکز بر برنامه های حمایتی برای اقشار کم درآمد با رویکرد کمی گرا و همچنین تعیین ضوابط و مقررات تیپ نه منتج از مطالعات ویژه هر شهر در طرح های جامع و تفصیلی برای اقشار متوسط به بالا منجر به افزایش کمی نه کیفی فضای مسکونی در چند دهه اخیر گردیده است. در صورتی که گونه های بررسی شده در بافت تاریخی حاکی از تاثیر فعالیت، تعلق خاطر و همگرایی در ساخت مسکن است. همچنین طی چند دهه اخیر سطح کاربری مسکونی کاهش و سطح شبکه معابر افزایش یافته که مفهوم مسکن با ماشین و خیابان آمیخته شد. از سوی دیگر الگوی قطعات در گذشته سیال بوده، تحت تاثیر ضابطه یک جبهه ساخت در60 درصد قطعه، وارداتی و بدون در نظر گرفتن شرایط بومی-فرهنگی و تغییر ساختار حرفه و پیشه شهر قزوین (از بازرگانی، باغداری و کشاورزی به خدماتی و صنعتی) بر هم خورد. از این رو تغییرات کالبدی و عملکردی یاد شده منجر به از بین رفتن تنوع گونه های مسکن بومی و یکسان شدن ساختار الگوی مسکن گردید. از این رو بومی نمودن ضوابط و مقررات معماری مسکن بویژه در مقیاس خرد (محله ای) و مقیاس میانی (منطقه ای) در راستای ارتقاء کیفیت مسکن ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: گونه شناسی، مسکن، سیاست های دولت، سیاست های مسکن بعد از انقلاب، قزوین
 • سمیه پورباقر*، حمیدرضا عظمتی، بهرام صالح صدق پور صفحات 201-214
  بیان مساله

  ازجمله مباحث مطرح در جوامع مدرن امروزی که درواقع بخش اجتناب پذیری از زندگی افراد می باشد، مسئله استرس است. حضور افراد در محیط های اجتماعی مانند فضاهای آموزشی همراه با درک سطوحی از استرس می باشد. فضاهای آموزشی دانشگاهی نیز جزء محیط هایی هستند که افراد در آن سطحی از استرس را تجربه می نمایند و این در حالی است که هدف اصلی در این فضاها رشد و شکوفایی افراد است و وجود استرس در نقطه مقابل اهداف مذکور قرار می گیرد.

  سوال تحقیق

  سوالات پژوهش حاضر در راستای شناخت و استخراج عوامل تنش زای محیطی- کالبدی و میزان و درصد اهمیت هر یک از عوامل و بررسی مقبولیت و چالش برانگیزی عوامل مستخرج می باشد.

  اهداف تحقیق

  هدف اصلی این پژوهش، تلاشی در راستای کاهش استرس و افزایش آرامش پذیری فضایی برای کاربران در فضاهای آموزشی دانشگاهی است.

  روش تحقیق

  پژوهش به روش پیمایشی و به صورت تکنیک دلفی انجام گردیده است و در آن به نگرش سنجی از متخصصان و اساتید پرداخته شده است. سپس تجزیه وتحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای شانون انجام شده است. پس از مطالعه و بررسی منابع کتابخانه ای، مصاحبه های باز پاسخ طی زمان های مختلف با دوازده نفر از روان پزشکان و روانشناسان و معماران خبره این حوزه صورت گرفته است، سپس به تحلیل محتوا پرداخته و مولفه های موثر بر استرس کاربران در فضاهای آموزشی دانشگاهی با توجه به وزن دهی ضرایب اهمیت و مقبولیت آن ها استخراج گردیده است.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  عوامل مستخرج توسط پنج نفر از اساتید متخصص درزمینه طراحی معماری در چهار دسته مجزا جای گرفته اند. نتایج حاصل شده بیانگر این مطلب است که از میان کلیه عوامل مستخرج، چهار عامل اصلی شامل: 1- آسایش محیطی (39.20 درصد)، 2- عوامل کالبدی و فیزیکی (32.80 درصد)، 3- عوامل روان شناختی- اجتماعی (19.20 درصد) و 4- عوامل ادراکی (8.00 درصد) دارای نقش موثر بر میزان استرس افراد در فضاهای آموزشی هستند. چالش موجود در رابطه با عواملی است که از دیدگاه متخصصین استرس زا هستند و در مقابل آن توافق کامل افراد بر روی عواملی است که استرس زا نیستند؛ لذا در رابطه با عواملی که بیشترین درصد مقبولیت را کسب نموده اند بیشترین اختلاف نظر نیز وجود دارد و مسئله بررسی عوامل چالش برانگیز خواهد بود.

  کلیدواژگان: استرس، فضاهای آموزشی، شرایط محیطی، مقبولیت و چالش برانگیزی، عوامل محیطی-کالبدی
 • بابک مطیعی، فاطمه مهدیزاده سراج*، فروغ میرزاعلی پور صفحات 215-231
  بیان مساله

  آموزش دروس پایه از جمله دروس مقدمات طراحی معماری، جهت آشنایی دانشجویان با مولفه های طراحی معماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از کلید واژه هایی که دانشجویان معماری می بایست در فرآیند طراحی با آن آشنا شوند، کانسپت می باشد. در معماری، خلق کانسپت مرحله ای است که طی آن، نیازهای فیزیکی، شرایط محیطی و باورها به هم می پیوندند و به این ترتیب کانسپت ها، بخش مهمی از روند طراحی معماری را شکل می دهند. چگونگی انتخاب کانسپت و ایده متناسب با طراحی، از دغدغه های اصلی نوآموزان معماری در دروس پایه از جمله درس مقدمات طراحی معماری (2) می باشد. با توجه به اینکه دانشجویان معماری، در این درس برای اولین بار با طراحی مفهومی مواجه می شوند، نیاز به روش تدریس مناسب و ارایه تمرین هایی در جهت آشنایی مرحله-ای دانشجویان با کانسپت و ایده می باشد. در این پژوهش به بررسی سلسله مراتب طراحی مفهومی در درس مقدمات طراحی معماری (2) و رویکردهای غالب طراحی مفهومی در آثار دانشجویان در این درس پرداخته خواهد شد.

  سوال تحقیق

  1- سلسله مراتب طراحی مفهومی در درس مقدمات طراحی معماری (2) چگونه می باشد؟ 2- رویکردهای غالب طراحی مفهومی در آثار دانشجویان در درس مقدمات طراحی معماری (2) چیست؟

  اهداف تحقیق

  هدف اصلی این پژوهش، واکاوی کانسپت و ایده و چگونگی استفاده از آن ها به صورت مقدماتی در طراحی معماری می باشد.

  روش تحقیق

  در این پژوهش از دو روش تحقیق کمی و کیفی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، دانشجویان مقدمات طراحی معماری (2) دانشگاه سراسری، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور ارومیه بوده و گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای و مشاهده آثار دانشجویان و مصاحبه با اساتید و صاحب نظران معماری انجام شده است.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  با توجه به مطالعه انجام شده، اولین قدم در شروع به طراحی، مطالعه گسترده در رابطه با موضوع می باشد. سپس به استخراج مفاهیم متعدد برگرفته از مطالعات پرداخته و مناسب ترین آن را انتخاب و با تولید ایده های متنوع مرتبط با مفهوم مورد نظر، مناسب ترین آن انتخاب می-شود، سپس مفهوم مورد نظر با استفاده از ایده انتخابی در قالب طرح معماری نمایش داده می شود و این نمایش می تواند گرایشی، فرم گرا، عملکردگرا، تحلیل گرا، فضاگرا و یا ترکیبی از این موارد باشد، که نتیجه این فرآیند منجر به شکل گیری طراحی پویا خواهد شد که هدف آن خلق آثار دارای معنا و مفهوم و پاسخ گویی به نیازهای مسئله می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش معماری، طراحی پویا، مقدمات طراحی معماری (2)، کانسپت، ایده
 • سارا خلیلی خواه، هما ایرانی بهبهانی*، شادی عزیزی، هاشم هاشم نژاد شیرازی صفحات 232-249
  بیان مساله

  در جامعه سرزندگی خلاق افراد منجر به ارتقای کیفیت زندگی فردی و اجتماعی می شود و توجه به این موضوع و راهکارهای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ادبیات پژوهش بیانگر آن است که فضا و محیط طبیعی و انسان ساز در ایجاد سرزندگی خلاق و کیفیت رشد کودکان موثر بوده است و همچنین ارتقا و غنی سازی این فضاها می تواند در رشد فردی، آموزش، تعامل اجتماعی و عملکرد آنان نیز موثر باشد و فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی به عنوان بستری مناسب، نقش مهمی در ارتقای سرزندگی خلاق آن ها به عهده دارد. در حالی که با توسعه روزافزون شهرهای بزرگ و کوچک، تمهیدات معمارانه در راستای تاثیر بر این امر مهم که بخش مهمی از زمان و محیط زندگی روزمره جوانان کشور  را در بر می گیرد، کم رنگ می باشد.

  سوال تحقیق

  تاثیرگذارترین عوامل بر فرآیند سرزندگی خلاق کودکان در مدارس ابتدایی کدام است؟ چه رابطه ای میان مفاهیم کالبدی فضاهای آموزشی مدارس با مولفه های ارتقای سرزندگی خلاق وجود دارد؟

  اهداف تحقیق

  هدف از این پژوهش تبیین معیارهایی در راستای ارتقای سرزندگی خلاق دانش آموزان در مدارس ابتدایی می باشد.

  روش تحقیق

  در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته (ترکیب کمی و کیفی) و روش پیمایش اکتشافی دلفی استفاده شده است. مرحله اول این پژوهش، مصاحبه باز پاسخ با متخصصین در حوزه سرزندگی خلاق را در بر می گیرد. سپس با کمک تکنیک کدگذاری باز و محوری و تشکیل جدول هدف-محتوی، پرسش نامه محقق ساخت شکل گرفت که طی دو مرحله توسط متخصصان تکمیل شده است. جامعه مورد مطالعه اکثریت متخصصین در رشته معماری و سایرین متخصصین شهرسازی و روان شناسی بوده و از طریق روش نمونه گیری شبکه ای(گلوله برفی) و حجم نمونه از طریق اشباع نظری که 20 نفر را در بر می گیرد، به دست آمد. نتایج مستخرجه بر اساس تحلیل عاملQ  به دست آمده است. درنهایت تاثیرگذارترین عوامل بر فرآیند سرزندگی خلاق از هر یک از صفات فضایی مشخص شده است.

  مهم ترین یافته  ها و نتیجه گیری تحقیق

  نتایج این پژوهش بیان می کند که مفاهیم کالبدی-محیطی، ادراکی-تجربی، روانشناختی-ذهنی، اجتماعی و کارکردی محیط بر فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی تاثیرگذار می باشد و مولفه های مربوط به هر یک از این مفاهیم از نگاه متخصصان بیان شده است.

  کلیدواژگان: تبیین معیار، فضاهای آموزشی، مدارس، دوره ابتدایی، سرزندگی خلاق
 • سید محسن موسوی*، زهرا اکبرزاده صفحات 250-262
  بیان مساله

  گروه، شامل مجموعه ای از افراد با توانایی های متنوع است که به طور بالقوه موجب هم افزایی توانمندی های مجموعه می گردد. در حرفه معماری نیز فعالیت-های جمعی و گروهی، موضوعی مهم و اثرگذار بر موفقیت طراحی معماری است. به نظر می رسد عوامل محیطی حاکم بر گروه در ارتقاء و یا تضعیف عملکرد گروه ضروری می باشند. کارگروهی در عرصه های مختلف به ویژه در معماری و آموزش آن، با ضعف هایی همراه بوده و متاسفانه امروزه با گسترش کمی دانشکده های معماری، توجه به بعد کیفی این فضاها به فراموشی سپرده شده است. لذا توجه به محیط های یادگیری مطلوب برای فعالیت های گروهی در آموزش معماری با توجه به تاثیر مستقیم آن بر آینده ی حرفه ای دانشجویان، ضروری به نظر می رسد.

  سوالات تحقیق

  کالبد فیزیکی کلاس چگونه در ترغیب دانشجویان معماری به انجام کارهای گروهی موثر است؟ چه مولفه های فیزیکی ای در کلاس معماری سبب ارتقا انگیزه ی دانشجویان برای انجام فعالیت های گروهی می شوند؟

  اهداف تحقیق

  پژوهش حاضر با هدف دست یابی به نحوه ی اثرگذاری کالبد فیزیکی کلاس بر ترغیب دانشجویان معماری به انجام کار گروهی و شناسایی متغیرهای کالبدی موثر بر ارتقاء تعاملات و مشارکت درسی آنان در کلاس های معماری، انجام شده است.

  روش تحقیق

  روش تحقیق در این پژوهش، روش کیفی گرندد تیوری است. گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر، به روش پیمایشی و از طریق مصاحبه نیمه باز، از میان پانزده نفر از دانشجویان سال چهارم کارشناسی رشته ی معماری دانشگاه مازندران، که تجربه ی چهار سال دانشجویی و حضور در کلاس های مختلف معماری با ویژگی-های کالبدی متفاوت را داشته اند، صورت پذیرفته است. پاسخ های بدست آمده، به روش تیوری زمینه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از کدگذاری داده ها در سه مرحله ی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، نظریه ی نهایی پژوهش تحت عنوان «شخصی سازی فضای گروه ها»، بدست آمده است.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که کالبد فیزیکی کلاس بر ترغیب دانشجویان معماری به انجام کارهای گروهی موثر است. تیوری «شخصی سازی فضای گروه ها» نشان می دهد چه مولفه های فیزیکی ای در کلاس معماری سبب ارتقا انگیزه ی دانشجویان برای انجام فعالیت های گروهی می شوند.

  کلیدواژگان: یادگیری، محیط کلاس، کار گروهی، آتلیه معماری، آموزش معماری
 • ساهره مهرابیان، حسین صفری*، جمال الدین سهیلی صفحات 263-276
  بیان مساله

  مدارس از جمله فضاهای مهم برای آموزش و تربیت کودکان محسوب می شوند و توجه به ویژگی های کالبدی و روابط فضایی در آن ها از جمله مباحث مهم در کیفیت آموزش و یادگیری کودکان است که می تواند زمینه ساز رشد شخصیتی، آموزشی و تربیتی کودکان در آینده باشد. با توجه به اهمیت روابط فضایی در مدارس و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان و همچنین با توجه به کم رنگ شدن مولفه های شکل دهنده پیکره بندی فضایی معماری گذشته در بناهای عصر جدید در این پژوهش از روش تکنیک چیدمان فضا جهت تحلیل روابط فضایی و چگونگی پیکره بندی فضایی در مدرسه دارالفنون به عنوان اولین مدرسه موفق به سبک نوین استفاده شده است.

  سوال تحقیق

  سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه رابطه ای میان چگونگی سازمان دهی فضایی و شاخص هم پیوندی، عمق، اتصال (نفوذپذیری)، قابلیت اتصال بصری (شفافیت)، وضوح در الگوی شکلی پلان مدرسه دارالفنون وجود دارد؟

  اهداف تحقیق

  هدف از پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل ویژگی پیکره بندی فضایی و شناسایی روابط فضایی و اجتماعی در فضاهای آموزشی گذشته جهت دستیابی به چیدمان مطلوب فضایی در آن ها و الگوبرداری برای ساخت مدارس جدید بوده است.

  روش تحقیق

  روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی در نمونه موردی و در نهایت استدلال منطقی برای اثبات فرضیه ها می باشد ابزار مورد در استفاده پژوهش، شامل مطالعات کتابخانه ای، مشاهده و برداشت میدانی، و در نهایت شبیه سازی با استفاده از نرم افزار است.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  یافته های پژوهش نشان داد که میان نوع سازمان دهی فضایی و میزان هم پیوندی، عمق، اتصال (نفوذپذیری)، قابلیت اتصال بصری (شفافیت) و وضوح در مدرسه دارالفنون رابطه معنادار وجود دارد؛ و با توجه به اینکه الگوی سازمان دهی و آرایش فضایی در مدرسه دارالفنون ترکیب سازمان دهی مرکزی و خطی می باشد فضای حیاط مرکزی دارای بیشترین میزان هم پیوندی، اتصال (نفوذپذیری) و قابلیت اتصال بصری (شفافیت) با مقدار عددی 28/82، 7461، 3967 و کمترین میزان عمق با مقدار عددی 1/37 در مدرسه می باشد. همچنین چیدمان مرکزی در پلان مدرسه باعث ایجاد وضوح بالا با مقدار عددی 0/91 در مدرسه شده است.

  کلیدواژگان: تکنیک چیدمان فضا، مدرسه دارالفنون، ریخت شناسی، دپس مپ، تحلیل ریخت شناسی
 • محمد محمدقلیان، حسین مدی* صفحات 277-296
  بیان مسئله

  توسعه گردشگری در ایران بدون توجه به میراث زیست بومی و پاسخگویی معماری به شرایط محیطی انجام می شود. توسعه پایدار گردشگری ساحلی در جزایر مرجانی، نیازمند رعایت ملاحظات زیست محیطی، کاهش هزینه ها در تامین انرژی و ایجاد شرایط آسایش برای افراد است.

  سوال تحقیق

  چگونه می توان با در نظر گیری عوامل تاثیر گذار نظیر فرم، محل و جهت قرارگیری ساختمان، تعبیه سایبان، رنگ بنا، جنس دیوار های پیرامونی و نحوه زون بندی فضاهای داخلی، گامی موثر در انطباق با اقلیم گرم و مرطوب، افزایش کارایی انرژی، و کاهش تاثیرات نامناسب سوخت های فسیلی برداشت؟

  اهداف تحقیق

  از آنجا که در توسعه کالبدی سواحل گردشگرپذیر، ساختمان ها، بیشترین مصرف کننده انرژی و نیز تولید کننده زباله، فاضلاب و آلودگی های محیطی هستند، ارایه راهکارهای مناسب در جهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش آلایندگی ضروری می باشد. عدم توجه به حساسیت زیست محیطی این جزایر آسیب های جبران ناپذیری به اکوسیستم دریا - خشکی وارد می کند. در این پژوهش با بررسی زیست بوم جزیره مرجانی هندورابی و توجه به پارامترهای اقلیمی و محیطی آن، الگویی بهینه برای طراحی و یا بهسازی ساختمان های اقامتی - گردشگری با رویکرد به کارگیری روش غیرفعال و در جهت کاهش بار سرمایش، هزینه های انرژی مصرفی و میزان آلاینده های ناشی از تولید برق ارایه شده است.

  روش تحقیق

  بر اساس تحلیل زیست اقلیمی و انرژی، و نیز رابطه ساختمان و محیط بر اساس مشاهدات میدانی و شبیه سازی بوده است. با استفاده از نرم افزار تحلیل گر محیطیDesign Builder در شرایط غیر پویا، میزان نیاز به انرژی در داخل و خارج بررسی و تحلیل می گردد.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  نتیجه این پژوهش نشان داد که توجه به جداره خارجی و الحاق عناصر معماری-همساز با اقلیم- به ساختمان های موجود می تواند بخش مهمی از میزان انرژی مورد نیاز را از طریق تعامل با محیط تامین و مقادیر آن را کاهش دهد. تحلیل داده ها از مدل ایجاد شده نشان داد که روش های به کارگیری سایبان های ترکیبی افقی و عمودی، ایجاد حفاظ های تهویه پذیر بر روی پنجره ها، رواق های پیوسته، مصالح سبک، عایق های همگن و پلیمری، بهره گیری از آترویم و چرخش به سمت بادهای ساحلی تا 75 کیلووات ساعت بر متربع در سال از هزینه تولید انرژی و بار سرمایشی ساختمان می کاهد. همچنین اعمال راهبردهای زیست محیطی در طراحی معماری به طور مستقیم منجر به کاهش تولید گازهای گلخانه ای تا 126 تن در سال می گردد.

  کلیدواژگان: گردشگری، طراحی اقلیمی، جزیره هندورابی، انرژی، شبیه سازی، آسایش
 • بهزاد وثیق*، عطاالله یاری کیا صفحات 297-310
  بیان مساله

  امروزه، آسیب های محیطی ناشی از زندگی روزمره در محیط های بسته مانند خانه های مسکونی و آپارتمان ها، سبب شده تا توجه به عوامل فیزیکی و طبیعی خارج و داخل ساختمان، بیش ازپیش اهمیت پیدا کند. به عبارتی اثر عوامل فیزیکی و طبیعی بر ذهن و شادابی روحی انسان در محیط های بسته کاملا به نحوه استفاده از عوامل طبیعی برمی گردد. یکی از مهم ترین این عوامل نور طبیعی روز و نیز شاخص ترین حس های ادراکی در تعامل با محیط و قرارگاه فیزیکی، بینایی است که در انتقال احساسات محیطی به مغز نقش دارد. در این انتقال، نقش نور از اهمیت بسزایی برخوردار است. کمبود نور باعث اختلال افسردگی در زنانی می شود که در کمتر در معرض نور مستقیم خورشید قرار می گیرند.

  سوال تحقیق

  ویژگی های معماری به خصوص نوع نورگیری مجتمع های مسکونی چه تاثیری بر میزان افسردگی زنان خانه دار ساکن در این بناها دارد؟

  اهداف تحقیق

  هدف از این پژوهش اهمیت و تاثیر نور طبیعی آفتاب محیط مسکونی بر زنان خانه دار به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار در رابطه با افسردگی می باشد. در این مقاله سعی شده که اهمیت نور طبیعی در معماری و ایجاد فضای مطلوب و شایسته انسانی جهت ارتقاء کیفیت زندگی انسان بیان شود.

  روش تحقیق

  مطالعه حاضر به روش علی- مقایسه ای انجام پذیرفته است. گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و پیمایش مبتنی بر استفاده از پرسشنامه افسردگی بک BDI-II و به صورت نمونه گیری در دسترس بر اساس فرض مقاله مبنی بر رابطه میان نورگیری محیط مسکونی با افسردگی زنان خانه دار ساکن در آن، بر روی 60 نفر از زنان ساکن در مجتمع های مسکونی مسکن مهر شهر خرم آباد در دو گروه 30 نفری، با دو میزان معین آفتاب گیری در منزل مسکونی اجرا شده است.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  نتایج نشان می دهد در این مجتمع ها توجهی به اثر متغیرهای عمق فضا، فاصله بین توده ها و جهت گیری آن و بالتبع میزان نور روز در فضا نشده است. نتایج به دست آمده از روش آماری استنباطی T استودنت حاکی از صحت و قبول فرض بوده و چنین استنباط می شود که بین میزان نورگیری منزل مسکونی با افسردگی زنان خانه دار ساکن در آن ها رابطه معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: ساختمان مسکونی، نور روز، افسردگی، سلامت روان زنان، خرم آباد
 • مهدی شعبانیان، محمدهادی کابلی*، علی دهقان بنادکی، لیلا زارع صفحات 311-323
  بیان مساله

  مصرف بالای انرژی در سکونت گاه های بشری باعث افزایش آلودگی های محیط شده است. بیش از 40 درصد انرژی کشور در ساختمان ها مصرف می شود که بخش عمده آن صرف گرمایش، سرمایش و روشنایی فضاهای داخلی می شود. با اتخاذ تدابیری نظیر بهینه سازی عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان می توان این روند را کاهش داد. در ساختمان های مسکونی اقلیم سرد که از بیشترین نوسان دما برخوردار بوده، اهمیت این موضوع بیشتر به چشم می آید.

  سوال تحقیق

  سوال این تحقیق عبارت از این می باشد که کاربرد پلی استایرن در پوسته خارجی ساختمان های مسکونی اقلیم سرد، تا چه میزان بر کاهش مصرف انرژی این ساختمان ها موثر است؟

  اهداف تحقیق

  هدف این پژوهش تعیین میزان تاثیر استفاده از پلی استایرن در کاهش بار حرارتی در ساختمان های مسکونی اقلیم سرد می باشد.

  روش تحقیق

  این تحقیق، برپایه روش پژوهش شبیه سازی و سپس اعتبارسنجی نسبت به نمونه های واقعی، در قالب 11 واحد مسکونی به سنجش این اثر پرداخته است.

  مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق

  نتایج حاصل از شبیه سازی و سنجش اعتبار آن با نمونه های واقعی در طول مدت پژوهش نشان داد که استفاده از پلی استایرن در پوسته خارجی ساختمان تا 43 درصد افزایش بار سرمایشی و 27 درصد کاهش بار گرمایشی براساس شرایط هریک از نمونه ها در طی ماه های مختلف سال را به دنبال دارد. اثر ترکیبی بارهای سرمایش و گرمایش در مجموع نشان از کاهش بار حرارتی ساختمان به طور کلی در طول یک سال دارد. این کاهش برای واحدهای نمونه اول 25/9 درصد معادل 34802/9 کیلو وات ساعت و برای واحدهای نمونه دوم 32/6 درصد معادل 30648/3 کیلو وات ساعت در طی یک سال می باشد.

  کلیدواژگان: ساختمان، انرژی، اقلیم سرد، عایقکاری حرارتی، پلی استایرن، مسکونی
|
 • Marjaneh Najarnejad Mashhadi, Khosro Afzalian *, Mahdi Sheybani, Seyed Moslem Seyedalhoseni Pages 1-18
  Research Problem

  Architecture aimed at the comfort and well-being of man is the product of his thinking and mind and will thus respond to his material needs. Therefore, with renewed attention to the persistent values and principles of Iranian architecture over the last few decades, the view of indigenous architecture has emerged as an entity that can have both a model and a model for contemporary architecture, as sustainable patterns of construction for the people of any land. And in every historical period it preserves its native and cultural values. On the other hand, in the present age, the tendency to design architecture with an emphasis on recognizing, continuing and inspiring patterns has a high status and prominent architects have experience in it. so; It seems that due to the lack of proper knowledge of the patterns and their nature to date, there is no clear demarcation between them in terms of their durability. Therefore, knowing the concepts related to the pattern can determine the designer's path to select sustainable design patterns and, consequently, create the desired quality and meaning in the architectural space. As Salingroes believes; Patterns are one of the foundations for connecting design solutions with humans. Thus, by emphasizing the permanence of patterns, it is tried to continue the conceptual layers in today's architecture that understanding the nature of these patterns from various dimensions is a necessity of the present study.

  Research Question

  : The purpose of this study, while expressing the fundamental differences between equivalence concepts with pattern from the aspect of the nature of existence and the nature of its formation , are their adaptation to the characteristics and factors affecting on maintenance (from the perspective of Alexander) to extract maintenant patterns as well. The main question of the research is what are the concepts and essences of the patterns and what is the relationship between them and Alexander's principles of permanence for their permanence?

  Research Method

  The present study was conducted using a quantitative approach Based on the scrolling method, it is descriptive – correlation , that in order to formulate the theoretical framework , using the documentary and library methodology , the literature and theoretical Foundations are discussed in detail , and then , by analyzing the existing concepts with emphasis on conceptual (mental) definitions, try to rationalize the arguments and, consequently, formulate a conceptual framework for research. Also , Pearson Correlation Coefficient was used to test the research hypotheses.

  The Most Important Results and Conclusion

  The results of this research show that there is a significant relationship between the patterns maintenance and type, Mode and Time of Acquisition of human needs indices (p < 0/05). On the other hand, the findings of the research indicate that among the needs of the Iranian people , between the sense of belonging and identity with the principles of sustainable and ancient individual patterns , flexibility and safety with the ancient collective patterns and feeling of personality , calm , sense of the realm and sense of security With skype, the paradigm (intellectual system) has a direct and positive correlation (p < 0/05).

  Keywords: pattern, maintenance, vernacular architecture of Iran, Christopher Alexander, The correlation coefficient
 • Mahsa Mirsalami, Ali Omranipour *, Shooka Khoshbakht Bahramani Pages 19-39

  As one of the most important pillars of the Islamic city, in the early days of Islam, the mosque, as the first social institution, had several functions. In addition to its most important function (worship), it also involved educational, military, and social activities. One of the aspects of live relations and dynamic interactions of the mosque is the spatial features of architecture and the type of spatial relations. , it also involved educational, military, and social activities. One of the aspects of live relations and dynamic interactions of the mosque is the spatial features of architecture and the type of spatial relations.The main research question, How the syntax, the spatial relationship and the structural coherence of each of the elements of the mosque, including the entrance, the courtyard, the naves, the porch and the dome, and the role of each on the social relations in the mosques. The purpose of this study is to identify the spatial relationships in four- Iwan mosques that can be influence by the components of spatial structure, structural continuity and some space syntax parameters such as selection, connection, depth and integration of the main spaces of the mosque. According to the theory of space syntax, the arrangement of spaces next to each other has a direct effect on how space is used and it can be the foundation of social relationships. The process of this study examined four examples of Four-Iwan mosques (Qazvin, Ardestan, Zavareh and Isfahan) and by using content analysis methods and logical reasoning strategies, it shows that some of the most important concepts related to the spatial features of architecture can be organized under a comprehensive concept called "spatial relations". In this regard, after explaining and structuring the desired concepts, using analytical tools, these concepts have been tested on examples of Grand mosques .The research findings indicate that the type and relationship of the chain of spaces that are formed in the connection and structural and visual coherence, In order to continue the series, they can access different parts of the building and have a coherent structure and functional divisions of space be effective in opening or limiting social relationships, on the other hand, the existence and arrangement of the elements of the courtyard, the porch(Iwan) and the proportions of spaces in the internal structure of Four-Iwan mosques and in the space organization, it has increased the spatial classification that the results of this indicator increase the selectivity, spatial communication, permeability and different areas and thresholds are being formed as a result, users will experience a more tangible range of spatial spaces, from privacy to collective space which achieves the desired level of usability of the space. spatial communication, permeability and different areas and thresholds are being formed as a result, users will experience a more tangible range of spatial spaces, from privacy to collective space which achieves the desired level of usability of the space.

  Keywords: Four-Iwan Mosques, spatial relations, Space Syntax, structural continuity, social relations
 • Hamed Hayaty, Kazem Gomravi * Pages 40-54
  Research Problem

  During the period of Islamic history of Iran, magnificent buildings have been built for Imams, righteous and mystics. The architecture of mausoleums has been very important after the architecture of mosques. The study of different historical periods of Shushtar city shows that the people of this land always guarded the tombs of the pious, scholars and the righteous and built their tombs together with the architecture of that period. The importance and multiplicity of shrines and shrines in the city of Shushtar is such that this city has taken the title of the city of forty elders. The present study is based on the objectives of sorting and comparative comparison of historical monuments under study.

  Research Question

  This study intends to classify them by examining the architectural body and structural elements of eight historical tombs, which often have Islamic architectural features and cultural heritage records, and the main research questions that examine the patterns and architectural changes of tombs in different historical periods. Answer.

  Research Method

  Using historical sources, library studies and field studies, and using the analytical-historical method while examining the architecture of the tombs, the authors have typologically explained their commonalities and differences.

  The Most Important Results and Conclusion

  Identifying the characteristics of the physical elements of the holy shrines under study and their classification based on two physical and functional-social indicators can be considered as important achievements of this research. Also, from the findings of this research, we can mention the pattern similar to the plan, tiling in Shaljami domes, walls, ceilings, lack of interior decorations and the shape of the burial, and distinction in the form of domes, external decorations and functions.

  Keywords: Monument, Dome, Verands, Shushtar, Khuzestan
 • Sahar Amini Goharrizi, Ali Yazhari Kermani * Pages 55-67
  Statement of the problem

  The courtyard, in Iranian architecture from the past to the present, plays an important role in the configuration of architectural spaces. In the meantime, how to combine indoor spaces with open spaces is one of the important points in designing and constructing architectural spaces. The existence of a courtyard in Iranian architecture, especially in desert areas, is extremely important. In such a way that most of the architectural spaces of the desert area end in the central courtyard. The tomb of Shah Nematullah Vali is one of the most magnificent tomb architecture in Iran, which with its four courtyards (courtyards) has many similar spatial features and differences from this type of spatial organization, so that the tomb as a mass And the space is displayed in Iranian architecture. The pattern of spatial arrangement of the tomb of Shah Nematullah Vali is very unique in its kind.

  Research question

  What is the relationship between the spatial arrangement of the tomb of Shah Nematullah Vali and the courtyards of the complex? What effect does the yard play on the spatial configuration of the mausoleum? What effect does yard geometry have on visual insights in the tomb complex? Objectives of the research: The aim of this study is to investigate the role of yard in how to organize the space of tomb architecture using space synthesis technique so that with the help of this technique, how to create space for complex courtyards can be determined.

  Research method

  The present study is descriptive-analytical and in analyzing each of the tombs of the tomb, first to draw significant graphs from different parts of the yard and then using Depthmap software to analyze each of the indicators of space in the courtyards. The collection was paid for. Then, parameters such as depth, connection, interconnection and physical and visual access of the tomb in Depthmap software are examined.

  The most important findings and conclusions of the research

  The results of the present study showed that the yard will have a significant effect on improving the functional efficiency of the tomb spaces, but the geometry of the yard and its location to the interconnected tomb, The connection and depth of the yard have a great impact on the spatial configuration of the tomb, and the proper design of the yard to achieve different spatial areas, plays an effective role. The tomb of Shah Nematullah Vali, with its numerous open and closed spaces, has a valuable spatial layout pattern that most visitors do not understand. In this regard, the aim of the present study is to investigate the role of the yard in the formation of the spatial structure of the tomb of Shah Nematullah Vali and also to achieve the spatialization of spaces with the focus on the central courtyard and determining the field of view. . In this regard, we intend to determine with more accurate information than the formation of the courtyards of the complex and the connection with the interior space, what features have emerged under the influence of the pattern of placement of open spaces (courtyards) in the tomb of Shah Nematullah Vali. The present study seeks to answer the following questions: 1- What is the relationship between the spatial arrangement of the tomb of Shah Nematullah Vali and the courtyards of the complex? 2- What effect does the role of the yard have on the spatial configuration of the tomb building? 3- What effect does the geometry of the yard in the tomb complex have on the visual views?

  Keywords: Analysis, central yard, Mazar Garden, Space Syntax, shah Nematollah Vali's Tomb
 • Maedeh Kalantari *, Mahdi Saedvandi Pages 68-83
  Research Problem

  Recognition of architectural works is considered a difficult task due to its complexity and expansion. Categorizations and classifications can be regarded in recognizing the architectural works, by considering the similarities between them to facilitate the recognition of architectural works by generalizing the characteristics of similar cases. But on the other hand, despite the similarities, the architectural works are not exactly the same. Each construction is entirely exclusive, having its own features and identity. It happens because specific aspects and characteristics of buildings are affected by several factors such as climate, style, culture, material, shape and color, methods, authorities, beliefs, tradition, function, etc. these factors cause every building have special aspects and its own features and identity. Thus, in recognizing the architectural works, we are faced on the one hand with the similarities of the works and on the other hand with their distinctions with each other.

  Research Questions

  Therefore, the questions arise as to what the nature of "similarity" and "distinction" and what the relation between them is, and what aspect is more original in recognizing the architectural works. The main purpose of this study is approaching to a comprehensive recognition of architectural works based on their similarities or differences.

  Research Method

  The transcendental realm of architecture, i.e. the rational sciences that deal with the cognition of the universe in general has been used to explain the answer, since the considered questions are fundamental. So Islamic philosophical knowledge has been used and referred.

  The Most Important Results and Conclusion

  To answer the research question, some dualities are extracted. The resulsts showed that the dualities such as General and Partial, Being and Nature, Substance and Accident, Unity and Plurality, Appearance and hidden, Transcendence and Immanence are opposite and also related to each other. One side of these dualities which are discussed is more intelligible and the other side is more sensible. The first one leads to similarities and the second leads to distinctions. In these dualities the two sides are always together and study based on just one side is defective and causes defective recognition and results. Their relationship can be generalized by the deductive reasoning method and generalize to the two concepts of "similarity" and "distinction" in the phenomena, including the architectural works. The present study is "theoretical fundamental" in terms of purpose, while it has an analytical-philosophical nature in terms of nature and method. Finally, it will be proved that similarity and distinction are two features of works that are counteracting while complementary at the same time, and both aspects must be considered simultaneously in recognizing architectural works, since each of these aspects, on their own, provide an incomplete and reciprocal image from the reality. However, the aspect of similarity has more domination and originality, and the distinction that is maximized in the materialistic emergence of the works is considered as one of its subordinates.

  Keywords: Architecture, similarity, distinction, recognition, Traditional Architecture
 • Mohammad Reza Bemanian, Heidar Jahanbakhsh, Reza Jafariha *, Ali Delzendeh Pages 84-100

  Subject of architecture is image and subject of poetry is word. The most fundamental commonality of these two arts is imagination. Throughout history, this common foundation has led to a wonderful and interconnected relationship between literature and architecture. In this article, knowing that literature and architecture arts are semantically related, they have attempted to examine comparatively the cultural, social, and economic changes in the historical structure of Persian architecture and poetry. To identify the effectiveness and influence of art and architecture styles in that historical period and determine degree of similarity and commonality. Therefore, the Safavid era was chosen as historical period of research because it has become prominent in art of the Safavid era. The paper is result of an interdisciplinary research between two disciplines of literature and architecture that seeks to identify the subjective domains of the Safavid era by looking at the objective areas of both phenomena. Overall approach of the paper is qualitative and it has a descriptive-analytical approach, in which content analysis research method is used and the logical-analytical reasoning method is used in different stages. Strategy of the article is an interpretative-historical one, which deals with intellectual, social, and other currents of the Safavid era. The overall results suggest that in terms of stylistics, architecture and poetry of the Safavid era can be divided into two styles, one on a regular and evolutionary path and the culmination of Azeri or Iraqi style in relation to ideology of the Safavid era and return to Iranian identity. In the eyes of people, it was interpreted in the Isfahan style.

  Keywords: Architecture, poetry, Comparative study, Safavid Era, Stylistics
 • ءmoein Kargari, Mohammad Hassan Khademzade *, Tooran Toolabi Pages 101-119
  Research Problem

  The need of pay attention to national identity and its various aspects was one of the critical concerns of some intellectuals of the Qajar period. By the second half of this period, the idea of honoring cultural figures who played a considerable role in preserving Iranian identity was revealed. In this historical context, Ferdowsi became a prominent figure and found a special place. While in the Qajar period, the importance of honoring historical-cultural figures and the Persian language was a significant concern among intellectuals, it was gradually transferred to the level of the political elite at the end of this period. It was reflected in different problems in Pahlavi I. One of these problems was the establishment of the National Relics Society (NRS). The establishment of this Society was the result of various factors, including efforts of some numbers of the political elite, and they paved the way for later developments. The NRS members' approach indicated that they were concerned about honoring Ferdowsi as a great Persian poet. The holding of the Ferdowsi Congress and the construction of his mausoleum as two significant events, were the results of attention to this distinguished poet. Meanwhile, the contribution of the political elite of the Pahlavi period, their attitudes and actions in the commemoration of Ferdowsi, have been so significant. Many scholars who paid attention to Ferdowsi mausoleum's construction focused on the construction dimension and did not appropriate adequate attention to other fields. By bearing this in mind, the present study addressed an aspect of the problem by focusing on the political elite's contribution.

  Research Question

  The present study is based on three questions: What was the political elite's attitude towards the commemoration of Ferdowsi? How did this attitude lead to further actions? Moreover, what was the contribution of the NRS members in the process of building the mausoleum and in its architectural features? This study aims to identify the theoretical attitude and the behavior of the political elite in commemorating Ferdowsi and explain how this role occurs in the process of designing and setting up his mausoleum.

  Research Method

  This study is based on historical research methods, and the data of it is provided by the content of memoirs, magazines, published books of the National Relics Society, parliamentary approvals, and documents of the National Archive of Iran. This research will be organized in two parts: First, the political elite's attitude on honoring Ferdowsi and their pragmatism in setting up the NRS, and second, the NRS' operational efforts to find Ferdowsi's grave, provide funding, design and building mausoleum.

  The Most Important Results and Conclusion

  The Research result shows that the importance of national identity and cultural figures in the post-constitutional era gradually attracted the attention of the political elite. Their attitude that reflected in the periodicals led to some activities like the establishment of the National Relics Society and construction a mausoleum for Ferdowsi. Just as Ferdowsi was considered to revive the history and language of Iran, the architecture of his mausoleum had a revivalistic style.

  Keywords: Ferdowsi mausoleum. Political elites, National Relics Society, Cultural figures, Contemporary architecture, Reza Shah
 • Elham Nouri * Pages 120-134
  Research Problem

  Sustainable communication among the three elements of man, nature and architecture is an issue that most architects and researchers have sought to realize since the emergence of environmental and cultural problems created by modern architecture. What is considered in this paper is the ability to communicate correctly and efficiently between these three elements using the creation of interconnection spaces. By connecting and detaching, mentally and objectively, the interconnection leads to the proper connection of the body components with the design context. This element helps to unify the texture while helping to understand each space separately, by defining the hierarchy. Forming this relationship properly and appropriately can help sustain an architectural work. This feature in interconnection doubles the importance of considering it in designing.

  Research Question

  Howmuch can Interconnection spaces contribute to achieve sustainable architecture? Which design solutions can lead to sustainable architecture?

  Research Method

  the method used in this paper is a descriptive-analytical way. Therefore, indicators of sustainable architecture and interconnection space are introduced to investigate the impact of interconnection spaces on the realization of sustainable architecture. In the present study, by identifying multi-dimensional features of interconnections and adapting them to sustainable architectural indicators, the effective communication of these two concepts have been discussed. Since Mosques are one of the prominent uses of Islamic monuments in Iranian architecture, which has always been regarded as the core of Islamic cities because of their sustainable connection to the context, in this study, the mosque is examined as an example of interconnecting spaces that has led to its comprehensive connection with the context. Hence spaces such as ‘Jolokhan’, porch (Eyvan), Hashti, Revagh, and yard which create the connection and detachment of the mosque with its context are introduced exactly and in a period of time can be a pattern for Iranian architecture.

  The Most Important Results and Conclusion

  Interconnection can play a role in all scales of design, from the micro to the macro, from structure to architecture, from voluminous concepts to details and decorations. Since one of the pillars of sustainability is the proper connection to the field - from various cultural, social, environmental, economic - aspects, with the correct design and proper alignment of the interconnections, this connection can be properly formed and ultimately have a lasting effect. In order to summarize the proposed contents, solutions have been provided that generally refer to the characteristic of the interconnection wall or the creation of interconnection space which can be defined and experienced, including the attention to open and semi-open spaces to communicate flexibility of design and to reach a wider range of audiences, employing past successful patterns in space design, using technological or local methods for wall design, considering the maximum use of spaces and avoiding energy wastage for proper communication between design components and context through the creation of interconnection space. These solutions can be implemented in different designs and in different forms and at different scales by comparing the design of sustainable mosques and the aforementioned solutions, we can say that due to the different aspects of sustainability in providing these solutions, considering them in the design process, sustainable architecture goals in other uses can be achieved to a great extent.

  Keywords: interconnection space, Integration, sustainable architecture, Context, hierarchy
 • Ali Akbar Heidari * Pages 135-149
  Research Problem

  Home is not just a place to live but also the home of each person's body is his identity So that each person shows what he is or what he like to be in his home. So, the home has a meaning beyond the shelter. This place has a different meaning for different people and understanding this meaning could be laying the groundwork for creating a desirable place to live. There is so many researches in the desirability of home space and factors which made this desirability. It seems that the home desirability is dependent to its inhabitant’s satisfaction. So, the meaning that people percept of their own living environment effect on the satisfaction or non-satisfaction of the home environment. Therefore, it seems that by understanding the different meanings that people perceive of their own home environment, can be achieved optimal mental picture of desirable house. This study sought to examine the different meanings that different people percept from their living environment. So, two common settlement patterns in contemporary housing including apartments and independent pattern courtyard was chosen as case study and try to extract the different meaning in which its occupant perceive from them. It is obvious that the extraction of semantic differentiation in the settlement patterns can sometimes be the development of the quality of people's lives.

  Research Question

  In this article, the two main questions are answered as follows: - What are the different meanings that people perceive in the home environment? - Which of these meanings is more appealing to apartment dwellers and which to homeowners?

  Research Method

  In this study, thirteen meant for home is explained as the theoretical framework of the study that was extracted from the house meanings literature review, the elite and internal survey. In the next stage, the possibility of this meaning was measured for apartment and independent pattern courtyard settlements. The study population were 338 people from settlements of apartment and independent pattern courtyard who were lived in different district. The data collection tool was closed questionnaire and in-depth interviews with people. Data analyses in the quantity section was based on K-2 test and logistic regression and in the qualities, section was based on content analyses method.

  The Most Important Results and Conclusion

  The results showed that the change in the people life style and separation between people work place and their home, made their home as a place for relaxing from the bustle of urban life. Also, part of the meanings of houses is made by the social interactions between people and their family. So, this kind of meaning which is created due to social interaction between its occupants, is created in two kind of home in the same quantity. However, the meaning such as “Freedom”, “Belonging and rootedness”, “Difference”, “Continuity” and “Identity” are more evident in the independent pattern courtyard house. It seems that this is because of the different affordance which this type has than apartment patterns. Some of these affordances are independent courtyard, Ivan, the possibility of growing vegetation, more area level, more specific areas, a large reception hall and such these. However, in apartment style, because of affordances such as having a controllable iterance, dwelling in height, the presence of nearby neighbors and such these lead to creating Security sense for its occupants.

  Keywords: The meaning of home, meaning differentiation, apartment, Independent courtyard house, shiraz city
 • Nafiseh Salaji, Hassan Sajadzadeh *, Marjan Khan Mohammadi, Fayeghe Sarkhosh Pages 150-165
  Research Problem

  With the start of the postmodern period, the views, studies and most of the philosophies around the place, had a clear emphasis on the atmosphere and avoid quantitate look based on Cartesian thought to the place. The reason of this attention can be the following paragraph. as we see, the most of the built environment which we are aging in them changed to no soul skeleton that the only response to our functional needs and doesn’t have any connection with our spirit. Our bodies get used mainly for watching something. We forget the pleasure of bodily experience such as walking, hearing, smelling, and touching; we have been losing sensory meanings related to the world: the ground, the sky, the air and the world. Architecture is implicated in this loss, having become more focused on the instant images rather than either practicality or sincerity. As a result, most of contemporary architecture has been stuck in ocular centrism. Steven Hall, meanwhile, suggests Parallax, following the Merleau-Ponty and bodily Perception, and relates the quality of communication in today's spaces to parallax-based perception. Holl defines Parallax in his book: “Parallax- the change in the arrangement of surfaces that define space as a result of the change in the position of the viewer- is transformed when movement axes leave the horizontal dimension. Vertical or oblique movements through urban space multiply our experiences. Spatial definition is ordered by angles of perception. The historical idea of perspective as enclosed volumetric based on horizontal space gives way today to the vertical dimension. Architectural experience has been taken out of its historical closure. Vertical and oblique slippages are key to new spatial perceptions. In this study, we arrived at the root of Parallax, (the change in the arrangement of surfaces that define space as a result of the change in the position of the viewer), and we find it in space under two indicators of angle-of-sight and activation of the five senses. Aim of research: Our aim is to achieve the design elements of this component (parallax) and how to make it in space. In this regard, we chose the historic houses of Tabriz as a case study to achieve our goals. This selection is based on the essence of the research on the purposeful selection of the sample.

  Research Question

  What is the relationship between the parallax component and the promotion of perception in the space of historical houses in Tabriz?

  Research Method

   The research methodology is both qualitative and quantitative, but often qualitative method based on the phenomenology paradigm, we obtained the data model with a research model and then the indices obtained from the research model were measured in case studies.

  The Most Important Results and Conclusion

   The audience in these historic houses is always in a tangible fluidity in space, most of the major displacements in these spaces are associated with the break of the horizontal axis and movement in the vertical axes, which causes the spatial fluidity of the relationship between the subject and the object and also in the direction of this fluidity, the one-sensory perception of the audience from space becomes a multi-sensory perception. On the whole, the audience experiences a deep perception in these spaces.

  Keywords: Phenomenology, parallax, Perception, historical houses, Tabriz
 • Farhad Chegeni, Mohammad Didehban *, PEDRAM HESSARI Pages 166-183

  Increasing trends in the design of architectural environments in the past, among art and architecture theorists, can be seen as the result of a change in the construction process from the past to the present. One of the methods that helps to read and understand architecture from the past to the present is spatial configuration. Spatial configuration emphasizes the formation of coherent spatial relationships in a set to meet the needs of users and their comfort and convenience. Therefore, using the concept of spatial configuration, we can see the changes that have taken place over time in housing, as well as the evolution of housing from traditional to contemporary in a region and region. To understand and explain spatial configuration, one must look for a suitable method that meets environmental characteristics. In order to quantify and make more tangible understanding of spatial configuration, the method of spatial arrangement is used. It is in this neighborhood over time the historical context of Boroujerd consists of four neighborhoods, including Dodangeh, Sufian, Qadqun, and Yakhchal. Due to its antiquity, Sufian neighborhood is the oldest neighborhood in the city and has the most historically qualified houses. For this purpose, ten houses in this historical context, which includes five Qajar period and the other five are contemporary, selected so that changes in the level of their spatial configuration can be recognized over time. The method of conducting this research is a combination and in fact it includes descriptive analytical methods and logical reasoning. In simple language, this research is divided into two main parts in terms of research method. The first part of the research, which has a qualitative approach, consists of two steps. The first step involves library and documentary studies. In this step, by referring to first-hand sources and documents, the concepts of housing, spatial configuration and spatial arrangement method, as well as the research platform, which is the city of Boroujerd and the Sufi neighborhood, are identified. The second step also includes observation and the harvest is field. In this step, according to the research topic, ten traditional and contemporary houses of Boroujerd Sufi neighborhood have been randomly selected, of which five are related to the Qajar period and five are the number of the period. Contemporary and recent years have been selected. The second part includes a quantitative approach. In this section, the maps of selected houses on different scales are analyzed by space configuration. This method is obtained after modeling the maps in Auto Cad software, and the maps are entered into the UCL Depth Map 10 software. This software calculates the space configuration variables for each part of the house. Slowly and ultimately, using logical reasoning, the results are expressed. The research findings show that in public housing, public and private spaces have interfered with each other and are no longer separable and valuable. The former multifunctional rooms have been converted into single-function rooms that are influenced by individualism and the type of objects and furniture. The entrances do not create privacy as before, and the limited view from the alley into the interior has become a kind of communication space without details. This means that there are many changes in the contemporary housing of the Sufian neighborhood over time.

  Keywords: Traditional Housing, Contemporary Housing, Spatial configuration, Space Syntax, Borujerd Sufian Neighborhood
 • Mohsen Esmaeili, Kamal Rahbarimanesh * Pages 184-200

  From an architectural perspective, typology has a mixed nature of matter and meaning that is crystallized in the architect's mind. The mind map of empirical architects in the design of buildings in Iran until the late 40s was based on a mix of environment and culture, but has since begun to crystallize contemporary homes as a result of public housing policies. The purpose of this study was to determine the typology of housing in Qazvin with emphasis on housing policies and qualitative and survey method. In the first part, the basics of the concept of typology are summarized. In the following, seven types of housing have been identified in Qazvin city using the qualitative research strategy and documentary studies of the post-revolutionary government policy periods. For detailed study, the research area of ​​each species is also selected for detailed study. Finally, a comparative study of selected policy samples and indigenous species is provided and the documentation related to each is presented using the historical research approach through documentary study and interviews with key informants. Applying the typology strategy through documenting contemporary urban change can effectively reflect government housing policy in cities. What was highlighted in this study is the first step in zoning government housing policies in Qazvin and a detailed review of selected samples from each policy area. The findings of the study suggest that housing policies focused on supportive, quantitative, type-specific supportive policies rather than on individual city-specific studies. Since the most influential criterion in the field of housing is the 40-60 criterion in the North Front, the five types of housing that have been the result of post-revolutionary state policies are the same and similar in terms of altitude, despite their different temporal origin, The density of the unit is different. This species can be seen in other cities as well. Based on findings from documentary studies, field studies, and comparative studies of contemporary species, the result of government housing policies with historical-ancient varieties of Qazvin suggests that housing in historical-ancient context was not derived from civic planning and policy. Designed and Drafted Most of the buildings are built on a basement floor and the building stretches along the north-south axis. The buildings use a central courtyard with space built around it. Typically, one front (I), two fronts (L), three fronts (U) are built around the yard. The species examined in the historical context indicate the impact of activity, belonging, and convergence on housing construction. The housing surveyed was designed and constructed in accordance with government policies in an extravagant new and modern context and is typically high-end. Most buildings are 4-6 storeys high and the tower is built. The elongation of the building is along the north-south axis. Collection was made in the form of apartment blocks and high-rise building in this context in accordance with the policy of bulking. The apartments were built as an organizational home by the Housing and Urban Development Agency to house government employees and workers.  Therefore, what should be taken into account is the regionalization and localization of government housing policies to formulate and develop local housing regulations and regulations, depending on the cultural and indigenous conditions of each area, and can effectively promote The quality of housing is a step up.

  Keywords: Typology, Housing, Government Policies, Post-Revolutionary Housing Policies, Qazvin
 • Somayeh Pourbagher *, Hamid Reza Azemati, Bahram Saleh Sedgh Pour Pages 201-214
  Research Problem

  One of the topics in modern societies that is actually an inevitable part of people's lives is the issue of stress. The presence of people in social environments such as educational spaces is accompanied by an understanding of levels of stress. University educational spaces are also among the environments in which people experience a level of stress, while the main goal in these spaces is the growth and prosperity of people and the existence of stress is in contrast to these goals.

  Research question

  The questions of the present study are in order to identify and extract environmental-physical stressors and the extent and percentage of importance of each factor and to examine the acceptability and challenge of the extracted factors.

  Objectives of the research

  The main purpose of this research is an effort to reduce stress and increase spatial relaxation for users in university educational spaces.

  Research Method

  The research has been done by survey method and in the form of Delphi technique and in it the attitude of experts and professors has been studied. Then, the analysis of information was performed by Shannon content analysis method. After studying and reviewing library resources, open-ended interviews have been conducted at various times with twelve psychiatrists, psychologists and expert architects in this field, then content analysis and effective components on user stress in educational spaces. University has been extracted according to the weighting of the coefficients of importance and their acceptability.

  The Most Important Results and Conclusion

   The factors extracted by five professors specializing in the field of architectural design are divided into four separate categories. The results indicate that among all the extracted factors, four main factors include: 1- Environmental comfort (39.20%), 2- Physical and physical factors (32.80%), 3- Psycho-social factors (20 19% and 4- Perceptual factors (8.00%) have an effective role on the level of stress in educational spaces. The challenge is related to factors that are stressful from the perspective of experts, and in contrast, people fully agree on factors that are not stressful; Therefore, there is the most disagreement about the factors that have gained the highest percentage of acceptance, and the issue of examining the factors will be challenging.

  Keywords: Stress, Educational Environments, Environmental Conditions, Acceptance, challenging, Environmental-Physical Factors
 • Babak Motiei, Fatemeh Mehdizadeh Saradj *, Furugh Mirzaalipour Pages 215-231
  Research Problem

  Designing is a creative activity that entails creating something new and useful that never existed before. Design is one of the most complex types of problem-solving that involves different aspects and components. In general, design training should be innovative, dynamic, and advanced. In architectural education, it can be realized that sometimes students are unable to convert theoretical knowledge and theory into practical and objective exercises, due to inadequate training and the lack of students'' awareness of educational goals. One of the primary goals of architectural education is to train competent, creative, and critical-thinking designers. The design studio is a major concern in architectural education, and designers spend most of their time in design studios discussing design and study techniques. Basic training courses, including the courses for designing architecture, are very important for students to acquaint students with architectural design components. One of the keywords that architecture students should be familiar with the design process is the concept. In architecture, the concepts are how physical needs, environmental conditions, and beliefs come together to form an important part of the architectural design process. One of the main concerns of architecture novices in these lessons is how to choose a concept and an idea that is appropriate to their specific design subject. The second semester of Preliminary Architectural Design education is one of the basic lessons that the concept is educated in Iranian schools of architecture. The main attempt was to gain the conceptual design hierarchy in the course of introduction to Architectural design and the dominant conceptual design approaches in students’ work.

  Research Question

  What is the conceptual design hierarchy in the second preliminary architectural design? What are the predominant approaches to conceptual design in students'' projects in the second preliminary architectural design?

  Research Purposes

  The principal objective of this research is the analysis of the concept and idea and how to educate the concept in architectural design studios.

  Research Method

  This study is based on quantitative and qualitative research. The statistical population in this research is the students of the Second Preliminary Architectural Design of the Universities of Urmia. Data collection was done through studying library resources and observing the works of students and interviewing with the faculty members of the architecture. In this course, the exercises performed in one semester, and then the students’ designs have been analysed qualitatively. Afterward, the interviews carried out with professors of architecture, as well as reviewing the background of similar searches in library resources.

  The Most Important Results and Conclusion

  Idea to represent the concept will be possible in different ways, including the use of line concepts and space modeling. The results express that the dominant tendency of architecture novices is formal, functional, analytical, space-oriented, or a combination of them, which can be called dynamic design, in which the purpose is to create designs with meanings and to answer the requirements of problems. To create conceptual designs, it is necessary to study the subject and extract the concepts for design. In the next step, it is necessary to select an appropriate method for designing and finding a suitable solution for demonstrating the concept in design.

  Keywords: Architecture education, Dynamic design, Second preliminary architectural design, Concept, idea
 • Sara Khalilikhah, Homa Irani Behbahani *, Shadi Azizi, Hashem Hashemnejad Shirazi Pages 232-249
  Research Problem

  In the society, people's creative vitality leads to Improve the quality of Individual and social life, and clearly Pay attention to this issue and its solutions is very important. So School educational spaces as a suitable Platform that is related to young people, Plays an important role in promoting the land of students' creative vitality. Research literature reviwe indicates that space and natural and human made environment in creating creative vitality and the growth quality of school students has been effective. And also promote and enrich this spaces can be effective in personal development, education, social interaction and children's performance. Identity at the present time With the growing development of big and small cities, Architectural arrangements In order to influence this important matter that consist of important part of the time and environment living of the daily life of the country's youth, grow fades. The following article discussion the effects of spatial space attributes of school educational environments on students' creative vitality. Therefore, in the following according to the effect of the environment on students' creative vitality, the factors effecting the perspective of experts have been studied. In fact some environmental factors are independently effective in increasing the process of promoting creative vitality. Vitality and creativity overlap and in fact they are necessary for each other. Recent studies on creativity and vitality have shown that if children do not face environmental barriers at the age of 7 -11, they can direct their energy toward creative activities. Based on the content, Success in primary school is generally closely related to students' creative vitality. Accordingly the purpose of the present study is to provide criteria for promoting student’s creative vitality in elementry schools. The main question of the research is to determine the criteria for promoting creative vitality in primary schools.

  Research Question

  What are the key factors of primary school environment that influence creative vitality? What is the relationships between the physical concepts of educational spaces in primary school and it’s components of promoting creative vitality?

  Research Method

  In the study, research was conducted based on qualitative-quantitative methods, and using Delphi in the primer part. First step of the research were open interviewed of professional in the field of creative vitality. Then, with the techniques of open and axial coding the content table was created, and the questionnaire was organized in two stages. The population of this study was architectures, urban planners and psychologists. Network sampling method (snowball) on the sample size of 20 professionals is used. Snowball and the theoretical saturation was used to determine the sample size. The data were analyzed using “Q” factor analysis. Finally, the most affecting factors are identified on the creative vitality of each spatial attributes.

  The Most Important Results and Conclusion

  The results of this study indicate that physical-environmental, perceptual-expermental, psychological-mental, functional and social dimensionsof the environment were infuential on educational spaces in elementry schools, and the components to each of these concepts have been based on the opinions of the experts.

  Keywords: Defining the Criteria, educational spaces, elementry, school, creative vitality
 • Seyed Mohsen Moosavi *, Zahra Akbarzadeh Pages 250-262
  Research Problem

  A group consists of a series of people with diverse abilities that potentially enhances the capabilities of the group. In the architectural profession, collective and group activities are an important issue and affect the success of architectural design. It seems that the environmental factors governing the group are necessary to improve or weaken the group. Working in groups in various fields, especially in architecture and its education, have been associated with weaknesses, and unfortunately today, with the slight expansion of architecture schools, attention to the qualitative dimension of these spaces has been forgotten. Therefore, considering the optimal learning environments for group activities in architecture education, considering its direct impact on the future of students' careers, it seems necessary.

  Research Question

  How is the physical body of the studio, effective in encouraging architectural students to do group work? What physical components in the architectural studios motivate students to engage in group activities?

  Objectives of the Research

  The aim of this study was to achieve the effect of the physical body of the classroom on encouraging architecture students to do group work and identify physical variables affecting the promotion of interactions and their participation in architectural studios.

  Research Method

  The research method in this research is the qualitative method of grounded theory. Gathering information of the present study, by survey method and through semi-open interviews, among fifteen fourth year undergraduate students in the field of architecture of the University of Mazandaran, who have four years of student experience and attending various architectural studios with features They had a different body, it took place. The obtained answers were analyzed by grounded theory and after encoding the data in three stages of open coding, axial coding and selective coding, the final theory of the research entitled "The Personalization of the Group space" has been obtained.

  The Most Important Results and Conclusion

  The results indicate that the physical structure of the class is effective in encouraging architecture students to do group work. The theory of "group space personalization" shows what physical components in the architecture classroom motivate students to engage in group activities.

  Keywords: learning, Class Environment, Teamwork, Architectural Studio, architectural education
 • Sahereh Mehrabian, Hossein Safari *, Jamaldin Soheili Pages 263-276
  Statement of the problem

  Schools are one of the most important spaces for children's education and attention to physical features and spatial relationships and achieving optimal design patterns in contemporary schools are among the important issues in the quality of children's education and learning. Which can pave the way for the development of children's personality, education and upbringing in the future. According The importance of spatial relationships in schools and Its impact on student learning And also due to the diminishing components of the spatial configuration of the past architecture in modern buildings, In this study spce syntax has been used to analyze spatial relationships and how spatial configuration. In this regard, Dar ul-Funun school of Qajar Period was selected as the first successful modern-style school in the contemporary era for analysis.

  Research questions

  The main question of this research is that what is the relationship between how the spatial organization is organized and the index of integration, depth, connectivity, visual connectivity (Transparency), Intelligibility in the form pattern of Dar ul-Funun school plan? A hypothesis that answers the main question of the research we are trying to test is that there seems to be a significant relationship between spatial organization and the degree of integration, depth, connectivity, transparency (visual connectivity), Intelligibility in the form pattern of Dar ul-Funun school plan and type of space syntax and arrangement is effective on the mentioned indexes in Dar al fonoon school.

  Research purposes

  The aim of this study was to analyze the characteristics of spatial configuration and identify spatial and social relationships in the past educational spaces to achieve the desired spatial syntax and modeling for the construction of new schools.

  Research Methodology

  The research method used in the research is descriptive-analytical in the case sample and, ultimately, logical reasoning to prove the hypotheses. The tool used in research include library studies, field observation, and finally The simulation using The software Space Syntax(deph map). In the process of doing research first the theoretical foundations using library studies and first-hand references and documents, were collected and edited. Then, field observation was made from the selected sample and after simulating the case sample using specialized space syntax software (Deph map), the maps were analyzed and evaluated and finally by analyzing the selected sample using the logical reasoning method, the findings were discussed and finally conclusions were discussed.

  The most important findings and conclusions of the research

  The findings of the study showed that there is significant relationship between the type of spatial organization and the degree of integration, depth, connectivity, visual connectivity (transparency) and Intelligibility in the Dar ul-Funun school And central organization is positively correlated with integration,connectivity, visual connectivity (transparency) indices and Intelligibility and negatively correlated with depth indic. and given that the organization pattern and spatial arrangement in the Dar ul-Funun school is as a central courtyard, this space (central courtyard) has maximum integration, connection and visual connectivity (transparency) with numeric value 28.82, 7461 and 3967 and minimum depth of 1.37 in the Dar al fonoon school. Also the central syntax of the Dar al fonoon school plan creates high resolution with the numerical value of 0.91 in the Dar al fonoon school. Therefore, the use of a central model in school s plan has been one of the important factors in creating spatial cohesion and integration among the school spaces. And the use of central layout in the school space is one way to create spatial cohesion and integration among school components

  Keywords: Space Syntax, Dar al fonoon School, morphology, Deph map, Morphology analyze
 • Mohamad Mohamadgholian, Hossein Medi * Pages 277-296
  Research Problem

  Sustainable development of coastal tourism in the coral reefs requires environmental considerations, cost reductions in energy supplies, and comfort for tourists. The expansion of coastal tourism in the coral islands without environmental considerations has caused coral reefs to be destroyed in the islands. Since the design of tourism buildings plays a pivotal role in the physical development of tourist beaches, providing appropriate solutions to assist this goal is essential. It is obvious that planning and design processes in coastal areas and islands - which are essentially facing functional and bio-indigenous complexities. This process is not like cities and regions without sensitive ecosystems but requires an integrated and environmentalist approach.

  Research Question

  How can effective steps such as form, location and location of the building, installation of awnings, color of the building, material of the surrounding walls and how to zoning the interior spaces, an effective step in adapting to the environment, increase energy efficiency, and reduce inappropriate effects? Remove fossil fuels?

  Research Aims

  Because of the physical development of tourist beaches, buildings are the most energy consumed, as well as waste, sewage and environmental pollutants, it is necessary to provide appropriate strategies for correcting consumption pattern and reducing pollution.. In this research, by analyzing the ecosystem of the coral island of Honduran and considering its climatic and environmental parameters, an optimal model for designing residential and public buildings with an approach to reducing energy consumption and pollutants has been presented.

  Research Method

  The research methodology was based on bioclimatic and energy analysis on the relationship between building and environment through field study and simulation. Construction components, architectural form and landscaping have been interfering variables in this research. By using the Design Builder,a modelling software and registered release in non-dynamic conditions, the amount of energy needs was evaluated internally and externally.

  The Most Important Results and Conclusion

  The result of this study showed that passive methods can reduce an important part of the amount of energy required by interacting with the supply medium or its amounts. Also, using vertical and horizontal combination shaders, creating ventilation shutters, porches continuously, lightweight, homogeneous and polymeric insulators, utilising the atrium, and rotation to the coastal winds it can reduce the cost of generating energy by up to 75 KWh/ym2 and the cooling load significantly to be reduced. In the results of the research, the implementation of the proposed strategies indirectly leads to a reduction of greenhouse gas emissions of up to 126 tons per year for the simulated sample. In the end, by presenting an integrated design model for tourism collections through the adaptability table that is the resultant and inseparable inference of the three layers of human information, environmental factors and environmental factors, designers will be able to maximize coordination in All significant and significant areas to achieve the necessary results for the best physical and functional conditions, taking into account human needs, adaptation to environmental conditions in terms of aesthetics, and reducing energy consumption and environmental pollution with a reduction in pollutants.

  Keywords: Tourism, Climatic Design, Hendourabi Island, Energy, Comfort, Simulation
 • Behzad Vasigh *, Ataollah Yari Kia Pages 297-310
  Research Problem

  One of the opportunities of architecture is that, through the design of form, space and materiality, it can order our relationships with each other and our environment by creating interactive settings for life. It can do this in such a way as to provide opportunities to improve our sense of well-being, enrich our lives, make our lives healthier and more pleasurable. The shaft of sunlight in a recessed window seat that creates a moment of warmth and calm, combined with a glimpse of nature, soft and acoustically absorbent seat materials, and the tactile delight of the smooth grip to adjust a wooden shutter. Well-being is intimately linked with moments of delight. To an extent, such stimuli happen all the time, often without being recognized or designed, but when they are orchestrated throughout a building the effect is cumulative. A poor building has few such moments and leaves our lives impoverished, whereas a successful piece of architecture is one where there is an accumulation of many moments of delight that support the five ways of well-being. Depression is a prevalent and impairing psychiatric disorder that affects how we feel and how we think about ourselves and the world around us. Cognitive theories of depression have long posited that various thought processes are involved in the development, maintenance, and recurrence of depressive episodes. Depression often coexist but sometimes are difficult to distinguish. An essential part of an indoor environment design is to deliver both the visual task needed as well as a healthy lighting system. In this article, healthy residential environment is discussed as an architectural field of light. Eyesight is one of the most important human senses to interact with the physical environment، plays a major role in conveying emotion environment to the brain. Light of is very important in this transmission. Light deficiency impairs the chemical composition of brain neurotransmitters، especially serotonin. Serotonin quantity is one of the causes of depression. In this article، the authors tried to investigate on daylight as an important factor in the house design and creating a favorable environment for improving the quality of human life. The aim of this study is the effect of natural light in residential environment due to human physical and mental influence at housewives.

  Research Question

  What is the effect of the type and amount of light in residential complexes on the rate of depression in housewives?

  Research Method

  To address the review questions, an electronic search was conducted of magiran, sciencedirect, sid.ir, PsychINFO, PubMed, MEDLINE, and Google Scholar for relevant English-language peer reviewed journals published between 1990 and 2013. An initial list of publications was generated via a database search using the keyword terms “gender,” treatment,” “Depression”, “therapy,” “psychotherapy,” and “treatment.” A secondary search was conducted by manually reviewing reference sections of works returned from the initial database search. The study based on Beck Depression Inventory (BDI-II) and based on the assumption to define the relationship between housewives living in its residential environment with depression, on 60 women (in two groups of 30 people). The results of T-test statistical method assume that the accuracy is acceptable. It can be assumed that there is a significant relationship between the amount of house sunshinability and housewives’ depression amount. Housewives have been selected from among the women living in the maskan-e-mehr. The reason for choosing this complex is its size and population. Also in this complex, some units do not have proper lighting. People living in these housing units have the same economic and social conditions. The architectural features of the houses in these complexes such as the color of the walls, the texture, the architectural plan, the height of the houses, etc. are the same.

  The Most Important Results and Conclusion

  The results show that in these case studies (maskan-e-Mehr Khorramabad) due to the variables of space depth, distance between buildings and its orientation, the amount of daylight and its effect has been neglected. The results obtained from Student's T-distribution show that the research hypothesis is correct. It is also inferred that there is a significant relationship between the amount and type of light in a residential house and the depression of housewives living in them in maskan-e-Mehr Khorramabad.

  Keywords: Residential Building, Daylight, Depression, Mental health, women, khoramabad
 • Mahdi Shaabanian, Mohamad Hadi Kaboli *, Ali Dehghan Banadaki, Leila Zare Pages 311-323
  Research Problem

  High energy consumption in human settlements has increased environmental pollution. More than 40% ofthe country's energy is consumed in buildings, most of which is spent on heating, cooling and lighting of indoor spaces. This process can be reduced by taking measures such as optimizing the thermal insulation of the exterior shell of the building. This is especially important in cold climate residential buildings, which have the highest temperature fluctuations.

  Research Question

  What effect does the use of polystyrene in the shell have on reducing energy consumption in the cooling and heating sections of residential buildings in cold climates?

  Research Method

  Eleven residential units in the city of Hamadan were selected as a sample and the thermal insulation information of their outer shell, which was based on the use of polystyrene layers, was recorded. The samples were observed for one year in the operation period in terms of the actual amount of energy consumption. Then, a model of each sample was constructed in Design Builder software and energy consumption analysis of each was performed. The results obtained from the software outputs were compared with the actual energy consumption of the samples and the deviation of the software reports from the real state was determined. Then, in the software models, changes were made in the physical shell and by removing polystyrene, the usual materials without thermal insulation were replaced and the energy consumption of the samples was simulated again in the latter case. After applying the deviation due to actual consumption error and simulation to the outputs of the new model, the energy consumption of each sample in the state without thermal insulation was normalized and compared with the consumption in the state with thermal insulation.

  The Most Important Results and Conclusion

  The results showed that the use of polystyrene in the outer shell of the building leads to a 43% increase in cooling load and a 27% decrease in heating load based on the conditions of each sample during different months of the year. The combined effect of cooling and heating loads in total indicates a decrease in the thermal load of the building in general during one year. This decrease is 25.9% equal to 34802.9 kWh for the first sample units and 32.6% equal to 30648.3.3 kWh for the second sample units during one year.

  Keywords: Building, energy, cold climate, thermal insulation, polystyrene, residential