فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 35، پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/07/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • موسی بامیر*، آتوسا پورشیخعلی، علی مسعود صفحات 231-234
 • پریمهر عیار، سید کاظم موسوی*، مهناز سید الشهدایی صفحات 235-245
  زمینه و هدف

  فرایند شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان اغلب طولانی مدت و ناتوان کننده بوده و مراقبین خانوادگی این بیماران در طی این دوره فشار زیادی را متحمل می شوند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر فشار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 62 نفر از بیماران مراجعه کننده به دو بیمارستان حضرت رسول اکرم و فیروزگر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده با استفاده از سکه در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه فشار مراقبتی (CBI) بود. در ابتدای مطالعه، فرم مشخصات دموگرافیک و فشار مراقبتی توسط شرکت کنندگان در پژوهش تکمیل شد. سپس مراقبین خانوادگی گروه آزمون، به گروه های 8-5 نفره تقسیم شده و آموزش مهارت های مقابله ای در سه جلسه 60-45 دقیقه ای به آن ها داده شد. چهار هفته پس از مداخله و حین مراجعه مجدد به بیمارستان، پرسشنامه فشار مراقبتی مجددا توسط شرکت کنندگان در پژوهش تکمیل گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (کای دو، تست دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوجی)  در سطح معنی داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  بین دو گروه شرکت کننده در مطالعه از نظر مشخصات فردی تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت (0/05>P)؛ همچنین، میانگین و انحراف معیار نمره فشار مراقبتی در شرکت کنندگان گروه کنترل و آزمون قبل از مداخله به ترتیب 17/91±66/37 و 14/89± 56/83 و پس از مداخله 9/15±75/18 و 12/93±49/30 گزارش گردید. طبق نتایج آزمون تی زوجی این تغییرات در دو گروه معنا دار بود (0/001>P). بیشترین میزان کاهش فشار مراقبتی نیز در مراقبین گروه آزمون مربوط به بعد تکاملی بود (0/016>P).

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه سودمندی استفاده از روش آموزش مهارت های مقابله ای بر فشار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی را نشان داد. بنابراین توصیه می شود این روش سودمند و اثربخش به منظور تسهیل سازگاری این مراقبین با شرایط بیمار بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سرطان، مهارت های مقابله، فشار مراقبتی مراقبین خانوادگی
 • زهرا خسروی، همام الدین جوادزاده، مرضیه محمودی، رضا بصیریان جهرمی* صفحات 246-257
  زمینه و هدف

  عارضه نوموفوبیا به عنوان ایجاد ترس به واسطه از دست دادن تلفن همراه تعریف شده است و به عنوان یکی از انواع شناخته شده فوبیا شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر وب کتابدار پزشکی در استفاده بهینه از گوشی های تلفن همراه هوشمند در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مبتلا به نوموفوبیا براساس نظریه خودکارآمدی در سال 1399 انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش نیمه تجربی همراه با گروه کنترل و طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکیل دادند. از بین آنها تعداد 98 نفر از دانشجویانی که از نظر شاخص اختلال نوموفوبیا نمرات بالاتر از خط برش را کسب کردند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و با تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون گمارده شدند. گروه آزمون آموزش های مبتنی بر وب و کتابچه الکترونیک را دریافت کردند. اطلاعات افراد مورد مطالعه توسط پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه خودکارآمدی درک شده و نوموفوبیا در دو مرحله گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که میانگین نمره نوموفوبیا در گروه آزمون بعد از مداخله آموزشی 16/20±54/10 نسبت به قبل از مداخله 22/11±78/30 کاهش معناداری داشته است (0/001>P). همچنین تغییرات میانگین همه مولفه های نوموفوبیا که شامل عدم دسترسی به اطلاعات ، از دست دادن راحتی و آسایش، عدم توانایی برقراری ارتباط و از دست دادن ارتباط می شود، بین دو گروه کنترل و آزمون تفاوت آماری معناداری داشته است (0/001>P). علاوه بر این، میانگین نمره خودکارآمدی در گروه آزمون بعد از مداخله آموزشی4/20±36/30 نسبت به قبل از مداخله 4/79±30/80 افزایش معناداری داشته است (0/001>P).

  نتیجه گیری

  آموزش های سلامت محور غیرحضوری، به ویژه طراحی آموزش های مبتنی بر وب، در دوران شیوع بحران های فراگیر می تواند راهکار مناسبی برای ارایه آموزش های ضروری به مخاطبان باشد. پژوهش حاضر نشان داد ارایه آموزش های سلامت محور مبتنی بر وب با مدنظر قرار دادن نیازهای مخاطبان قادر است اثرات مثبتی بر کاهش نوموفوبیا و افزایش خودکارآمدی دانشجویان داشته باشد.

  کلیدواژگان: کتابدار پزشکی، آموزش مبتنی بر وب، آموزش از راه دور، خودکارآمدی درک شده
 • علی عالمی، سعید عرفان پور، الهه لعل منفرد، علی رمضانی، علیرضا جعفری* صفحات 258-268
  زمینه و هدف

  مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع پوسیدگی دندان در کودکان 7 و 8 سال و عوامل مرتبط با آن انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی- تحلیلی روی 2229 دانش آموز مقطع ابتدایی سنین 7 و 8 سال و به روش سرشماری انجام شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از چک لیست محقق ساخته روای و پایا استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و با استفاده از آزمون های تی تست، آنالیز واریانس، کای اسکویر و رگرسیون لجستیک انجام گردید.

  یافته ها

  میانگین (انحراف معیار) شاخص پوسیدگی دندان های شیری (DMFT) کل دانش آموزان برابر 3/65(2/98) بود. میانگین(انحراف معیار) DMFT در گروه سنی 7 و 8 سال به ترتیب برابر 3/95(3/23) و 3/65(2/93) بود که بین گروه های سنی از نظر این شاخص اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی این میزان در گروه سنی 7 سال بیشتر بود (0/05>p). همچنین میزان DMFT در پسران به طور معنی داری بالاتر از دختران بود(0/05>p). میزان شیوع پوسیدگی دندان های شیری در کل دانش آموزان، گروه سنی 7 و 8 سال به ترتیب 82 درصد، 83/22 درصد و 81/33 درصد بود. همچنین شیوع پوسیدگی دندان های شیری در دختران و پسران به ترتیب 82/3 درصد و 81/73 درصد بود. نتایح رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیر های سطح تحصیلات مادر و داشتن بیمه با شاخص DMFT ارتباط معنی داری دارد(0/05>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع پوسیدگی بالای دندان های شیری در دانش آموزان 7 و 8 ساله، برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش سواد سلامت دهان و دندان برای والدین و دانش آموزان، افزایش دسترسی کودکان به خدمات بهداشتی مرتبط با سلامت دهان و دندان می تواند در پیشگیری از شیوع پوسیدگی دندان در کودکان موثر باشد.

  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان ها، شاخص پوسیدگی دندان های شیری، شیوع، بهداشت دهان و دندان، دانش آموزانa
 • شهرزاد پرتو*، مهرداد کریمی مشاور، محمدسعید ایزدی، روح الله زابلی صفحات 269-279
  زمینه و هدف

  با توجه به تاثیر چشمگیر کیفیت بصری محیط بر میزان فعالیت بدنی شهروندان ضروری است تا با مطالعات بین رشته ای در کاهش فاصله میان دو حوزه شهرسازی و سلامت عمومی گام های اساسی انجام گیرد. این مطالعه با هدف شناسایی ارتباط میان کیفیت بصری محیط و میزان فعالیت بدنی شهروندان در محله مهر شهر کرج انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک تحقیق کمی است که با رویکرد تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. جامعه آماری تعداد 100 نفر از ساکنان محله مهر شهر کرج بوده اند که به صورت تصادفی انتخاب گردید. گردآوری داده ها با استفاده از دو پرسش نامه انجام شد. تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با روش تحلیل عاملی تاییدی(CFA) و آزمون های حداقل مربعات جزیی(PLS)، اسپیرمن و تحلیل واریانس یک طرفه بود.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد کیفیت زیبایی شناختی ادراکی با میانگین و انحراف معیار 0/57±3/62 از لحاظ آماری اختلاف معناداری با میانگین جامعه داشت(0/001=P). میانگین و انحراف معیار فعالیت بدنی ساکنین 0/51±3/24 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود(0/001=P). نتایج تحلیل مسیر نشان داد کیفیت زیبایی بصری ادراکی ساکنین از محیط تاثیر مثبت و معناداری بر میزان فعالیت بدنی ساکنین در محیط دارد. بهبود تنوع بصری، منظم تر شدن، بازتر و وسیع تر شدن محیط، طبیعی تر بودن، حفظ و نگهداری بهتر، وجود عناصر تاریخی در محیط و شاداب و سرزنده بودن آن، ازنظر ساکنین منجر به فعالیت بدنی و پیاده روی، دوچرخه سواری، فعالیت بدنی شدید و متوسط در محیط خواهد شد.

  نتیجه گیری

  بهبود کیفیت بصری محیط می تواند شرکت در فعالیت های بدنی را تسهیل و تشویق کند و برای ارتقاء فعالیت بدنی شهروندان و ارتقای سلامت عمومی، تغییر و بهبود در برخی از کیفیت های بصری در محیط های شهری تاثیر بیشتری بر سلامت شهروندان خواهد داشت. به منظور افزایش میزان فعالیت بدنی شهروندان، می توان به گونه ای هدفمند و دقیق در کالبد محیط های شهری تغییراتی ایجاد کرد.

  کلیدواژگان: کیفیت زیباشناختی، فعالیت بدنی، سلامت عمومی، محله مسکونی
 • مازیار کرمعلی، مریم یعقوبی، اکرم پرنده* صفحات 280-295
  زمینه و هدف

  بررسی روندها و حوزه های دانشی در حال ظهور و نیز پیش بینی مسیر پژوهش های آتی درزمینه مفهوم سواد سلامت، به منظور ارتقای سلامت جامعه ضروری است. لذا این پژوهش باهدف ترسیم دانش تحقیقات در حوزه سواد سلامت و نشان دادن ساختار دانش و تحول آن ها در طول زمان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این تحقیق با رویکرد علم سنجی و با استفاده از تکنیک تحلیل هم رخدادی واژگانی انجام شد. مطالعه در سه مرحله بازیابی، تحلیل و بصری سازی با بررسی مقالات حوزه سواد سلامت از پایگاه داده مدلاین در طی (1970-2018) انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واژگانی و نرم افزار  VOSviewer  انجام شد.

  یافته ها

  از مجموع 7،429 مقاله، رشد انتشارات علمی مربوط به زمینه سواد سلامت طی 10 سال گذشته به سرعت افزایش یافته و در سال های اخیر نیز به رشد خود ادامه می دهد. مطالعات عمدتا در موسسات تحقیقاتی آموزش عالی در کانادا و ایالات متحده انجام شده بود. نویسندگان فعال این حوزه  با تاثیر بالاتر مشخص شدند. کلمه کلیدی "ارتباط" ، "افسردگی" ، "آموزش بهداشت" و "اینترنت" به ترتیب بیشترین فراوانی هم واژگانی را داشتند. نتایج تجزیه وتحلیل خوشه ای، داده ها در سه خوشه اصلی شناسایی و دسته بندی شد.همچنین حوزه سواد سلامت با ابعاد سبک زندگی، فناوری اطلاعات سلامت، سواد سلامت روان و بیماری های مزمن ارتباط نزدیک داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به ماهیت میان رشته ای سواد سلامت، با حوزه های آموزش، بهداشت، علوم ارتباطات فناوری اطلاعات (ICT)  و بهداشت روان، همکاری متخصصان در این زمینه ها برای غنی سازی تحقیقات علمی و کاربردی آن ها  می تواند کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: نقشه علمی، سواد سلامت، تحلیل هم رخدادی واژگان، مدلاین
 • عبدالکریم اسمعیلی*، مرتضی ایزدی، هرمز سنایی نسب صفحات 296-310
  زمینه و هدف

  ساخت آینده مطلوب نظام سلامت در اسناد بالا دستی قویا مورد تاکید قرار گرفته است لکن ماهیت آینده سرشار از عدم قطعیت و دارای یک ویژگی اساسی همچون شاهد پذیر نبودن است. نظام سلامت امروز کشور شاهد محور و برخوردار از تفکر خطی و قطعی نگری است. سناریوها بهترین ابزار یادگیری در جهت مدیریت عدم قطعیت هستند، این ابزار بازخوانی ساختار و مرزهای نظام های سلامت موجود، و همچنین فهم ماهیت و نقش ذینفعان را در پیگیری نظام های سلامت پایدار، امکان پذیر می-سازد. هدف از این تحقیق، کمک به تحول در ساختار نظام سلامت کشور  از طریق ارتقاء فهم سیاست گذاران بوسیله فرایند سناریونویسی و در جهت تقویت کردن بسیج منابع مادی و انسانی برای نیل به آینده مطلوب این نظام است.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق و  پرسشنامه حاکم بر نرم افزار مکتور با 25 نفر از خبرگان نظام سلامت کشور در سال 1398 و با تکیه بر فرایند حاکم بر سناریونویسی دانشگاه نروژ در چهار گام تحلیل روندها و بازیگران عرصه سلامت به عنوان گام اول، تعیین پیشران ها به عنوان گام دوم، توسعه و بسط سناریوها به عنوان گام سوم و در نهایت ارزیابی و توصیه راهبردی به عنوان گام چهارم به طراحی سناریوهای نظام سلامت در سطح ملی پرداخته شده است.

  یافته ها

  یافته ها شامل چهار سناریو است. هدف سناریوی اول به عنوان سناریوی مطلوب، عدالت در بعد جمعی و رفاه در بعد فردی، در سناریوی دوم به عنوان سناریوی محتمل هدف آن  عدالت در بعد جمعی و نادیده گرفتن رفاه در بعد فردی، در سناریوی سوم به عنوان سناریوی محتمل هدف رفاه در بعد فردی و نادیده گرفتن عدالت در بعد جمعی بوده و در نهایت سناریوی چهارم به عنوان سناریوی فاجعه که در آن نه رفاه در بعد فردی و نه عدالت در بعد جمعی وجود دارد.  

  نتیجه گیری

  نظام سلامت کشور برای فاصله گرفتن از سناریوی فاجعه و نزدیک شدن به سناریوی مطلوب، نیازمند تغییر پارادایم از درمان نگری به سوی مراقبت نگری است به نحوی که مراقبت های چهاگانه ارتقاء سلامت، پیشگیری از بیماری ها، درمان بیماری ها و توانبخشی یکپارچه گشته و در این یکپارچگی مهمترین سیاست ارتقاء سلامت خواهد بود.

  کلیدواژگان: طراحی سناریو، نظام سلامت، سطح ملی
 • عبدالحسین دانشوری نسب* صفحات 311-322
  زمینه و هدف

  نشاط اجتماعی از جمله ویژگی های اساسی و بنیادی زندگی اجتماعی است که سهم زیادی در بهبود سلامت روان افراد جامعه و روابط بین آنها بر عهده دارد. اگرچه پژوهش های زیادی در خصوص نشاط اجتماعی انجام شده است، اما پژوهش های اندکی در خصوص محدودیت های نشاط اجتماعی زنان صورت گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی کیفی محدودیت های نشاط اجتماعی زنان در شهر کرمان است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی و در قالب پارادایم تفسیری صورت گرفته است. داده های آن با استفاده از مصاحبه های متمرکز گروهی گردآوری شده اند. سه گروه 12-10 نفره (در مجموع 33 نفر) از زنان 20 ساله به بالای شاغل در شهر کرمان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. از رویکرد تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

  یافته ها

  بر مبنای تحلیل مضمون، دو مضمون اصلی استخراج شد که عبارت بودند از عوامل اجتماعی که خود مشتمل بر سه مضمون فرعی: خانواده (سخت گیری محدودیت و تبعیض جنسیتی)، محیط کار (کنترل بیش از حد از سوی کارفرما و سیستم حاکم بر سازمانها، کنترل محسوس و نامحسوس، انگ اجتماعی، محدودیت پوشش و آرایش) و اجتماع (وجود باورها و اعتقادات خاص، محدودیت های مرتبط با جابجایی و تحرک، محدودیت انجام بعضی فعالیت ها برای زنان، نادیده گرفتن نقش مردان در ایجاد ناامنی در جامعه ، عدم قدرت در بیان واکنش مناسب به محدودیت های اعمال شده) بود و عوامل فردی که خود مشتمل بر دو زیر مضمون  بعد بیرونی (سبک زندگی) و بعد درونی (نگرش و بینش، فقدان عزت نفس) بود.  

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که زنان مورد مطالعه با موانع و محدودیت هایی در زمینه نشاط اجتماعی خود روبرو هستند. این محدودیت ها عمدتا مجموعه ای از عوامل اجتماعی و فردی همچون تبعیض جنسیتی، انگ اجتماعی، فقدان امنیت در فضای عمومی، وجود باورها و اعتقادات خاص و در نهایت سبک زندگی زنان مورد مطالعه بود که نشاط اجتماعی آنها را مختل نموده بود.

  کلیدواژگان: نشاط اجتماعی، محدودیت ها، رویکرد تفسیری
|
 • Mousa Bamir*, Atousa Poursheikhali, Ali Masoud Pages 231-234
 • Parimehr Ayar, Sayed Kazem Mousavi*, Mahnaz Seyedshohadaee Pages 235-245
  Background and Objective

  Cancer is known as one of the biggest health problems. One of the most important treatments for this disease is chemotherapy. Because chemotherapy is often time-consuming and challenging, and disabling for the patient, these patients' family caregivers are under much pressure to care for them during this period. This study aimed to investigate the effect of coping skills training on family caregivers' burden on cancer patients undergoing chemotherapy.

  Materials and Methods

  In this quasi-experimental study, 62 patients referred to two hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences were selected by convenience sampling method and were randomly divided into control and experimental groups. Data collection tools included demographic characteristics questionnaire and Caring Burden Inventory (CBI). At the beginning of the study, the demographic profile and CBI form were completed by the study participants. The experimental group caregivers were then divided into groups of 5-8 people and were given coping skills training in three sessions of 45-60 minutes. Four weeks after the intervention, the CBI questionnaire was completed again by the study participants during the return to the hospital. Data were analyzed by SPSS software version 18 using descriptive statistics (frequency, frequency percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (chi-square, Fisher's exact test, independent t-test, and paired t-test).

  Results

  There was no statistically significant difference between the two groups participating in the study in terms of demographic characteristics (P> 0.05); Also, the mean and standard deviation of the Care burden score in the control and test group participants before the intervention were 66.37 ±17.91 and 56.83 ± 14.89, and after the intervention were 75.18 ± 9.15 and 49.30 ±12.93 was reported. According to the results of the paired t-test, these changes were significant in both groups (P <0.001). The highest rate of reduction of burden pressure in the caregivers of the experimental group was related to the developmental dimension (P <0.016).

  Conclusion

  This study's findings showed the usefulness of using coping skills training method on the burden pressure of family caregivers of cancer patients undergoing chemotherapy. Therefore, it is recommended that this useful and effective method be used to facilitate these caregivers' adaptation to the patient's condition more than before.

  Keywords: Cancer, Coping Skills, Family Caregivers Burden
 • Zahra Khosravi, Homamodin Javadzade, Marzieh Mahmoodi, Reza Basirian-Jahromi* Pages 246-257
  Background and Objective

  Nomophobia is defined as the fear of being out of mobile phone contact and is considered a phobia of the modern age. The current study explored the effectiveness of the medical Librarian's web-based educational program on optimal use of smartphones among students with nomophobia based on self-efficacy theory.

  Materials and Methods

  This semi-experimental study applied random controlled clinical trial and before-after Design groups with a follow-up method. The population included all students of Bushehr University of Medical Sciences. Of the population, 98 students with high score nomophobia were selected as a sample. They were divided into two groups, control, and intervention, randomly. The intervention group received a web-based educational program, plus an electronic pamphlet. Data were collected in two steps. SPSS software was used to analyze data.

  Results

  The results indicated that the nomophobia score in an intervention group reduced significantly (P<0.001), just two weeks after the intervention (54.1±16.20) in comparison to the before (78.3±22.11). Also, the average score of self-efficacy increased remarkably (P<0.001), after the intervention (36.3±4.20) than before (30.8±4.79). The score of nomophobia and self-efficacy showed a significant difference between the control and intervention groups.

  Conclusion

  Health-based educations, especially web-based educations, can be considered a good solution during the pandemics for target audiences. The useful web-based educational program could have improved the recognition of the students toward nomophobia and increase their self-efficacy.

  Keywords: Medical librarian, Distance education, Internet addiction disorder, Self-efficacy
 • Ali Alami, Saeed Erfanpoor, Elaheh Lael- Monfared, Ali Ramezani, Alireza Jafari* Pages 258-268
  Background and Objective

  This study aimed to determine the prevalence of dental caries and related factors in children aged 7 and 8 years.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on 2229 elementary school students aged 7 and 8 years old using the census method. A valid and reliable researcher-made questionnaire was used for data collection. Data were analyzed by SPSS software version 24 using Chi-square, One-way ANOVA, Independent Sample t-test, and logistic regression.

  Results

  The mean (standard deviation) of total DMFT of students was 3.65 (2.98). The mean (standard deviation) of DMFT for the 7-year-old and 8-year-old age groups were 3.95 (3.23) and 3.65 (2.93), respectively. The DMFT level of boys was significantly higher than that of girls (p<0.05). The prevalence of dental caries among all students, 7-year-old and 8-year-old students were 82%, 83.22% and 81.33%, respectively. The results of logistic regression showed that there was a significant relationship between mother's education level and insurance with DMFT index (p<0.05).

  Conclusion

  Due to the high prevalence of decay of deciduous teeth in 7- and 8-year-old students, training courses to enhance oral health literacy for parents and students, increasing children's access to oral health services can be effective in preventing dental caries in children.

  Keywords: Dental caries, DMFT, Prevalence, Oral health, Children
 • Shahrzad Parto*, Mehrdad R Karimimoshave, Mohammad-Saeed Izadi, Rouhollah Zaboli Pages 269-279
  Background and Objective

  The visual quality of the environment affects the level of physical activity of citizens, so it is necessary to take basic steps to reduce the gap between urban planning and public health through interdisciplinary studies. This study aimed to identify the relationship between visual quality and amount of physical activity in the neighborhood Mehrshahr of Karaj.

  Materials and Methods

  This study was a quantitative research that was done with a confirmatory factor analysis approach. The statistical population was 100 residents of Mehrshahr neighborhood of Karaj who were randomly selected. Data were collected using two questionnaires. Data analysis and hypothesis testing by confirmatory factor analysis (CFA) and partial least squares (PLS) tests, Spearman and analysis of variance were one-way.

  Results

  The results showed that the quality of neighborhood’s visual quality with mean and standard deviation was 3/62±0/57 and there was a statistically significant difference with the average population (p=0/001). The mean and standard deviation of residents' physical activity was 3.24 ± 0.51 which was statistically significant (P= 0.001). The results of path analysis showed that the quality of visual perception of residents of the environment has a positive and significant effect on the level of physical activity of residents in the environment. Improving visual diversity, becoming more regular, opening and expanding the environment, being more natural, better preservation, the presence of historical elements in the environment and its freshness and vibrancy, in the eyes of residents leading to physical activity and walking, cycling, Intense and moderate physical activity will be in the environment.

  Conclusion

  Improving the visual quality of the environment can facilitate and encourage participation in physical activities, and to improve the physical activity of citizens and improve public health, changes and improvements in some visual qualities will have a greater impact on the health of citizens. Therefore, in order to increase the level of physical activity of citizens, it is possible to intervene purposefully and accurately in the body of the environment.

  Keywords: Aesthetic Quality, Physical Activity, Public Health, Residential Neighborhoodood
 • Mazyar Karamali, Maryam Yaghoubi, Akram Parandeh* Pages 280-295
  Background and Objective

  It is necessary to study the emerging trends and areas of knowledge and to predict the direction of future research on the concept of health literacy in order to promote community health. Therefore, this study was conducted with the aim of mapping research knowledge in the field of health literacy and showing the structure of knowledge and their evolution over time.

  Materials and Methods

  This scientometrics research was conducted using Co-word analysis technique includes the steps include: Data retrieval, Data analysis and Mapping and Visualization Papers from the MEDLINE database during (1970-2018) retrieved and analyzed. The bibliographic data analyzed using the visualization of similarities technique by text‑mining and visualization techniques of VOSviewer.

  Results

  A total of 7,429 documents, growth of scientific publications related to the field of health literacy has been increased rapidly over the past 10 years and continues to grow in recent years. The stronger studies were mainly conducted at research institutions of higher education in the Canada and United States. Four Core authors groups with a higher influence were identified. The keyword of “communication”, “depression”, “health education”, and “internet” had respectively the highest frequency. The results of cluster analysis identified and categorized them into three major clusters. Health literacy field had a close relationship with the lifestyle dimensions, health information technology, mental health literacy and chronic diseases.

  Conclusions

  Given the interdisciplinary nature of health literacy the areas of education, health, Information Communication Technology (ICT) science, and mental health will help the cooperation of experts in these areas to enrich scientific research and make them more applicable.

  Keywords: Co-word analysis, Health Literacy, MEDLINE, Science Mapping
 • Abdolkarim Esmaeili*, Morteza Izadi, Hormoz Sanaee-Nasab Pages 296-310
  Background and Objective

  Building a favorable future for the health system is strongly emphasized in the upstream documents, but the nature of the future is fraught with uncertainty and has a fundamental feature such as invisibility. Today, the health system of the country is witness-oriented and has linear and deterministic thinking. Scenarios are the best learning tool for managing uncertainty, which makes it possible to re-read the structure and boundaries of existing health systems, as well as to understand the nature and role of stakeholders in pursuing sustainable health systems. The purpose of this study is to help mobilize material and human resources through the scriptwriting process to build a favorable future that the key actors of this system can plan so that in the future citizens can be physically comfortable in addition to equitable health care. Achieve psychological, spiritual and social as well.

  Materials and Methods

  In this study, using in-depth interview tools and a questionnaire governing the Maktor software with 25 health system experts in the 2019 and relying on the process of scriptwriting at the University of Norway in four steps of analyzing trends and actors in the field of health as The first step is to determine the drivers as the second step, the development of scenarios as the third step, and finally the evaluation and strategic recommendation as the fourth step to design the scenarios of the health system at the national level.

  Results

  The findings include four scenarios. The goal of the first scenario as a desirable scenario, Equity in the collective dimension and wellbeing in the individual dimension, in the second scenario as a possible scenario, the goal of that Equity in the collective dimension and ignoring wellbeing in the individual dimension, in the third scenario as a possible scenario goal of wellbeing in the dimension Individual and neglect of Equity in the collective dimension, and finally the fourth scenario as a scenario of disaster in which there is neither wellbeing in the individual dimension nor Equity in the collective dimension.

  Conclusion

  In order to move away from the disaster scenario and approach the desired scenario, the country's health system needs to change the paradigm from therapist to caregiver in such a way that multiple care promotes health, disease prevention, and treatment. Diseases and rehabilitation are integrated and, in this integration, the most important policy will be health promotion.

  Keywords: scenario design, health system, national level
 • Abdolhossein Daneshvarinasab* Pages 311-322
  Background and Objective

  Social vitality is one of the basic and fundamental features of social life that has a great contribution in improving the mental health of people in society and the relationships between them. Although much research has been done on social vitality, little research has been done on the constraints of women's social vitality. The main purpose of this study is to qualitatively analyze the constraints of women's social vitality in Kerman.

  Materials and Methods

  The present study is qualitative research in the form of an interpretive and constructivist paradigm. Its data were collected through focused group interviews. Three groups of 10-12 people (33 people in total) of women aged 20 and employed in Kerman were selected and studied using purposive sampling method with maximum diversity. Thematic analysis approach has been used to analyze the data.

  Results

  Based on the thematic analysis, two main themes were extracted, which were social factors that include three sub-themes: family (strictness, restrictions and gender discrimination), work environment (excessive control by the employer and the governing system of organizations, tangible and intangible control, social stigma, constraints on dress and grooming) and society (existence of specific beliefs, constraints related to mobility, constraints on certain activities for women, ignoring the role of men in creating insecurity in society, Lack of power to express appropriate response to the constraints imposed) and individual factors that included two sub-themes of external dimension (lifestyle) and internal dimension (attitude and insight, lack of self-esteem).

  Conclusion

  The results showed that the studied women face obstacles and constraints in their social vitality. These constraints were mainly a set of social and individual factors such as gender discrimination, social stigma, lack of security in public space, the existence of certain beliefs and finally the lifestyle that disrupted their social vitality.

  Keywords: Social vitality, social vitality constraints, Interpretive approach