فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 28 (پاییز 1400)
 • پیاپی 28 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/07/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فریبا عدلی*، معصومه لشگری، معصومه شیری صفحات 1-19

  هدف از انجام دادن این مطالعه، بررسی تحولات پژوهش پیرامون مفهوم مدیریت دانش با تاکید بر کاربرد آن در آموزش و پرورش، با استفاده از روش تحلیل و نقشه برداری علم سنجی به منظور نشان دادن پراکندگی کشورها، دانشگاه ها، مجلات، مقالات پژوهشی و پژوهشگران همکاران آن ها در مناطق مختلف جهان است. توصیف علم سنجی و تحلیل شبکه های اجتماعی در پایگاه داده هایWOS ، طی سال های 2000 تا 2019 انجام شد. ساختار و الگوهای اطلاعات مبادله شده درزمینه پژوهش های مدیریت دانش و نیز تفسیر رابطه بین کلمات کلیدی به کاررفته در پژوهش ها، با بهره گیری از نرم افزار VOSviewer استخراج و تحلیل . تعداد 25029 مقاله، که اغلب مقالات باکیفیت و تاثیر بالابودند بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد تعداد مقالات مدیریت دانش از سال 2000 تا 2018 روندی افزایشی داشت. مقالات بیشتر در قالب مقالات مروری و مقالات کامل پژوهشی بودند. پر استنادترین نشریات به ترتیب، نشریات کشورهای آمریکا و انگلستان و دانشگاه های کاونتری، دانشگاه تورین، دانشگاه لیورپول و دانشگاه آزاد اسلامی بودند. بیشترین همکاری های بین المللی در انتشار مقالات به ترتیب میان کشورها و پژوهشگران آمریکا، انگلستان، چین و ایران بود.

  کلیدواژگان: علم سنجی، روند پژوهش، مدیریت دانش
 • عبدالله جهانی پور، حمید رحیمی* صفحات 21-45

  خلاقیت سازمانی همواره تحت تاثیر متغیرها و عوامل گوناگونی قرار داشته است. یکی از مولفه های اثرگذار بر خلاقیت سازمانی، فرآیندهای مختلف مدیریت دانش و پدیده رفتار شهروندی سازمانی است. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی با خلاقیت سازمانی در موسسات آموزش عالی بود. نوع تحقیق، توصیفی-همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ستادی دانشگاه قم به تعداد 344 نفر بودند که از میان آن ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، از سه پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش، پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته خلاقیت سازمانی استفاده شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای تسهیم دانش 91/0، رفتار شهروندی 82/0، و خلاقیت سازمانی 85/0 بدست آمد. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و در سطح استنباطی (تی تک نمونه ای، ضریب رگرسیون و مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos گرافیک انجام گردید. یافته ها نشان داد میانگین همه مولفه های رفتار شهروندی سازمانی در ابعاد مختلف، بالاتر از حد متوسط و میانگین رفتار تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی کارکنان، پایین تر از حد متوسط بود. ضریب رگرسیون نشان داد هم تسهیم دانش و هم رفتار شهروندی سازمانی قابلیت پیش بینی خلاقیت سازمانی کارکنان را دارند.

  کلیدواژگان: تسهیم دانش، رفتار شهروندی سازمانی، خلاقیت سازمانی، کارکنان
 • مهشید التماسی*، فاطمه فهیم نیا، غلامرضا فلسفی منش صفحات 47-63
  هدف

  بررسی خدمات و برنامه های مورد انتظار کاربران از کتابخانه های عمومی از دیدگاه خود آنها و بررسی نقاط زمینه ساز و عوامل موثر بر خواستهای کاربران است.

  روش شناسی:

   برای نیل به هدف مقاله رویکرد کیفی مدنظر خواهد بود و با توجه به تنوع فرهنگی در استان های مختلف و نبود مدل معتبر قبلی از روش گراندد تیوری با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. جامعه مورد نظر در این بخش به دو دسته تقسیم می شوند: تمامی کاربران بالفعل و بالقوه کتابخانه های هدف، کارکنان و کارشناسان: اعم از کارکنان کتابخانه های مراکز استان های انتخابی. برای صحت نمونه گیری از استان های مختلف نمونه ای از کتابخانه های شهری و روستایی انتخاب شده اند.

  یافته ها

  چالش ها، و خدمات کتابخانه های عمومی براساس نظر کاربران و متخصصان در دو رسته کتابخانه های روستایی و شهری گردآوری شد. و خدمات مورد انتظاردر چهار دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: خدمات مرجع و اطلاع رسانی (شامل: اطلاع رسانی گزینشی، اطلاع رسانی مجازی، ,..)؛ خدمات تفریحی و سرگرمی (شامل: کافه کتاب، تو...)؛ آموزش و پرورش (شامل: کلاس و کارگاه های م هارتی و آموزشی، ,..)؛ انگیزه بخشی و جلب رضایت کاربران (شامل: مسابقات علمی و هنری و فرهنگی، خدمات تخصصی کودکان و نوجوانان، باشگاه های کتاب خوانی، دسترسی به اینترنت و کامپیوتر های آزاد برای عموم، تغییر محیط کتابخانه، امکانات آزمایشگاهی، تشکیل گروه های کتاب خوانی،...، خدمات مناسبتی، افزایش خلاقیت).

  نتایج

  ارایه مدل پارادایمی از خدمات کتابخانه های عمومی، اولویت خدمات و برنامه های کتابخانه های عمومی از منظر کاربران و دلایل عدم استفاده از کتابخانه براساس نظر کاربران بالقوه.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، خدمات و برنامه ها، کاربران کتابخانه های عمومی، توسعه فرهنگی، نظریه زمینه ای
 • فاطمه دکامینی*، محمد احسانی فر صفحات 65-105
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر کیفیت خدمات در بانک پارسیان انجام شده است.

  روش

  با توجه به ارایه مدلی به منظور ارزیابی تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر کیفیت خدمات در بانک پارسیان با استفاده از محیط معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS، در پژوهش حاضر از متدلوژی پژوهشی ترکیبی استفاده خواهد شد. جامعه آماری، یک نمونه 221 نفری از مدیران و کارشناسان بانک پارسیان که با موضوع تحقیق آشنایی داشته اند، می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده نیز از ابزار بومی سازی مولفه های پژوهش، آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی استفاده شده است.

  یافته ها

  مدل معادلات ساختاری بین بلوغ مدیریت دانش و کیفیت خدمات بانکی برازش می شود.

  نتایج

  نتایج نشان می دهد میزان بلوغ مدیریت دانش بر کیفیت خدمات اثر مثبت و معنی داری دارد. از بین متغیرهای تعیین کننده بلوغ مدیریت دانش، دسترسی به دانش و تجربیات، فرآیندهای سازمانی، مهارت کارکنان، انگیزه افراد، ثبت تجارب کارکنان، بازیابی دانش و مبادله دانش بر بلوغ مدیریت دانش اثری مثبت و مستقیم داشته و مدیریت سازمان، سیستم های سازمان و فناوری اطلاعات و فعالیت دانش تیمی اثر معکوسی بر به بلوغ رسیدن مدیریت دانش در سیستم داشته اند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدل بلوغ مدیریت دانش، کیفیت خدمات
 • شهاب بهرامی*، محمدسعید کیانی صفحات 107-126

  مطالعه حاضر نقش میانجی هویت سازمانی را در رابطه بین رهبری اخلاقی بر آوا و رفتار شهروندی مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات از نوع پژوهش های توصیفی _ همبستگی به شمار می آید. جامعه پژوهش تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور در سال 1397 بود. از تحلیل عاملی در این تحقیق استفاده شده که حجم نمونه بر اساس آن 168 نفر به دست آمدکه برای اطمینان از نمونه گیری 210 پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از 4 پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی صوری توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی و روایی سازه آزمون با استفاده از نرم افزار smart pls مورد تایید قرار گرفت. روایی همگرایی نیز بزرگتر از 5/0 است. میزان پایایی برای کلیه متغیرهای پژوهش بیشتر از7/0 است. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای pls و Spss انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که رهبری اخلاقی بر افزایش هویت و رفتار شهروندی به طور مستقیم اثرگذار بود. متغیرهای هویت و رفتار شهروندی از نگرش اعضای سازمان تاثیر می پذیرند و ناشی از دیدگاهی است که فرد نسبت به سازمان به دست می آورد بنابراین رهبران سازمان باید به برقراری انصاف و عدالت در سازمان توجه نمایند و اخلاق را در سازمان برقرار نموده و تاثیری مثبت در ایجاد جهت گیری منطقی نسبت به هویت و افزایش رفتار شهروندی داشته باشند.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی، آوای سازمانی، هویت سازمانی، رهبری اخلاقی
 • مهناز خداداد* صفحات 127-160

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده است. از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته با دو روش کمی و کیفی .ابزار گردآوری داده در بخش کمی و کیفی، پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از شاخص های مدل پایه های ساختمان پروبست بوده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل 21 نفر مدیران و، متخصصین دانش و کارشناسان خبره حوزه هنری و در بخش کمی شامل کارشناسان شاغل شامل 350 نفر بر اساس جدل مورگان به تعداد 134 نفر که به روش هدفمند انتخاب شده اند.در پژوهش حاضر با توجه به نتایج سه راند دلفی هفتاد مقوله در 8 شاخص شناسایی، اکتساب، توسعه، توزیع، حفاظت، استفاده، اندازه گیری و اهداف دانش با نظر خبرگان و متخصصان شناسایی شد. خلاصه آماری برحسب درجه اهمیت 8 شاخص مدیریت دانش نشان داد که شاخص اهداف دانش با میانگین کل 62/4، شاخص توسعه دانش با میانگین کل 26/4، شاخص توزیع دانش با میانگین کل 18/4 و شاخص حفاظت دانش با میانگین کل 17/4 بالاترین میانگینها را کسب کرده اند. شاخص شناسایی دانش، حفاظت دانش و اکتساب دانش بطور اجماع قوی هماهنگ است. یافته های بخش کمی نشان داد که شاخص شناسایی دانش، اکتساب دانش، توسعه دانش، توزیع دانش، حفاظت دانش، استفاده دانش، اندازه گیری دانش، به طور کلی در مدیریت دانش حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با میانگین 2/55 پایین تر از حد متوسط بوده اند.

  کلیدواژگان: مدل پایه های ساختمان دانش، مدیریت دانش، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
 • درنا رضانیا، مجیدرضا مقنی پور*، سید جواد ظفرمند صفحات 161-192

  مطالعه روند تولید مقالات علمی در هر حوزه دانشی، از یکسو می توانند تصویری شفاف از خط سیر علمی یک نشریه ارایه دهد و از سوی دیگر، شکاف ها و خلاء های پژوهشی را در آن حوزه، شناسایی نماید. در این میان بررسی پژوهش های انتشار یافته در حوزه گردشگری، می تواند درک صحیحی از رویکردهای نظری، روش ها و تکنیک های مورد استفاده محقق و چگونگی پیشرفت نظری و روشی در این حوزه را فراهم سازد و اطلاعاتی مستند در خصوص سیر تحول و روند انجام این پژوهش ها در طول یک دوره زمانی مشخص ارایه دهد؛ ضمن آنکه چشم اندازی شفاف در زمینه محدودیت ها، آسیب ها و موارد نیازمند توجه بیشتر را، برای پژوهشگران و نیز مدیران و برنامه ریزان این حوزه فراهم می آورد. مسئله اصلی این پژوهش، شناخت مقالات علمی منتشر شده در نشریه «مطالعات مدیریت گردشگری» بر مبنای چهار مولفه: ویژگی ها و الگوی مشارکت نویسندگان، ویژگی های روش شناسی، استنادی و عملکردی مقالات است. روش پیشبرد پژوهش توصیفی بوده و به طور خاص از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و شیوه تحلیل آنها کمی می باشد. نمونه های مورد مطالعه تعداد 219 مقاله (N=219)، شامل کلیه مقالات انتشار یافته در نشریه مطالعات مدیریت گردشگری، طی سال های 1391 تا 1398 در 8 دوره و 32 شماره (48-17) است. نتایج این پژوهش ضمن ارایه تصویری روشن از الگوهای مشارکتی نویسندگان و نیز ویژگی های روش شناسی، عملکردی و استنادی مقالات، خط سیر و روند ثبات یا تغییرات به وجود آمده در هر یک از الگوها و ویژگی های مورد مطالعه در این نشریه را طی هشت سال، آشکار نموده است.

  کلیدواژگان: گردشگری، تحلیل محتوا، استناد، گرایش موضوعی
|
 • Faraba Adliy *, Masumeh Lashgari, Masumeh Shiirii Pages 1-19

  the purpose of this study was to investigate the concept of knowledge management using the method of analysis and mapping of scientometrics to show the dispersion of countries, universities, journals, research articles and researchers and their colleagues in different parts of the world. Descriptions of social networks were analyzed and analyzed on the WOS database from 2000 to 2019, and the structure and patterns of information exchanged in the field of knowledge management research, as well as the interpretation of the relationship between keywords used in research, were used. VOSviewer software was extracted and analyzed. The statistical population consisted of 25,029 articles, most of which included high-quality, high-impact articles. The results showed that the number of leadership articles from 2000 to 2018 has been increasing. Most of the articles were presented in the form of review articles and complete research articles. The most popular publications are those of the United States and the United Kingdom, respectively, and the universities of Coventry, the University of Turin, the University of Liverpool, and the Islamic Azad University

  Keywords: : scientometric analysis, Knowledge Management, trend research
 • Abdollah Jahanipour Pages 21-45

  Organizational creativity has always been influenced by various variables and factors. One of the affecting components on organizational creativity is the various processes of knowledge management and the phenomenon of organizational citizenship behavior. Thus the purpose of this research was study of relationship between knowledge sharing and organizational citizenship behavior with organizational creativity in Higher Education Institutions. Research type was descriptive correlative and statistical population consisted all of staff employees in University of Qom (N=344) that by using Cochran Formula and stratified randomized sampling 260 ones were chosen as sample. To gathering data’s used from knowledge sharing standard questionnaire, organizational citizenship behavior standard questionnaire and organizational creativity questionnaire. Content validity was used to measure questionnaires validity. Questionnaires reliability through Cronbach alpha coefficient obtained equal to 0.91 for knowledge sharing, 0.82 for citizenship behavior and 0.85 for organizational creativity. Data’s analysis done in descriptive level (frequency, percentage, mean & standard deviation) and inferential level (one sample t-test, regression coefficient & structural equation modeling) by using Spss & Amos Graphic software’s. Finding showed mean of organizational citizenship behavior in different components were bigger than average and mean of knowledge sharing and organizational creativity were lower than average. Regression coefficient showed that both knowledge sharing and organizational citizenship behavior can predict employees' organizational creativity.

  Keywords: Knowledge Sharing, Organizational Citizenship Behavior, Organizational creativity, Employees'
 • Mahshid Eltemasi *, Fatima Fahimnia, Golamreza Falsafi Manesh Pages 47-63
  Purpose

  The main purpose of this article is to address services and programs provided by public libraries in developing countries based on the views of public libraries users, and not on the basis of recommendations from international forums and institutions.

  Methodology

  A qualitative approach is implemented and the grounded theory method is used in the case study of Iran as a developing country. Data collection involved the use of semi-structured interviews, the interviews varied between 20 and 60 minute duration. To support the semi structured interviewing process the researcher developed an interview guide with a formal question set.

  Results

  1. Motivation and user satisfaction services such as all kinds of scientific and artistic and cultural competitions, specialized services for children and teenagers, free internet access and computers, changing library environment, laboratory facilities, and book reading groups, poetry groups, etc., convenience services, creativity enhancements services, up to date resources, cafes and restaurants, rest areas.2. Education & teaching services such as all kinds of classes and workshops, information literacy training, literacy services, library tours, consulting services, mobile libraries.3. Recreational and entertainment services: book cafes, workgroups and group programs, and a variety of fun resources (including movies, etc.), book reviews.4. Reference and information services such as providing selective information, virtual information, in-person information, interlibrary loan and document delivery services, in-person and virtual update services.Therefore, public libraries of Iran can prioritize these services in order to improve the level of satisfaction and attract more and more users' in their planning and policy making.

  Keywords: public library, Service & Program, Library Users, Culture development, Grounded Theory
 • Fatemeh Dekamini *, Mohammad Ehsanifar Pages 65-105
  Objective

  The aim of this study was to evaluate the effect of knowledge management maturity on service quality in Parsian Bank.

  Method

  Considering the presentation of a model to evaluate the effect of knowledge management maturity on service quality in Parsian Bank using the structure of structural equations in AMOS software, in the present study, a combined research methodology will be used. The statistical population is a sample of 221 managers and experts of Parsian Bank who are familiar with the subject of research. In order to analyze the obtained information, the tools of localization of research components, descriptive statistics and inferential statistics have been used.

  Findings

  The structural equation model fits between knowledge management maturity and quality of banking services.

  Results

  The results show that the degree of knowledge management maturity has a positive and significant effect on service quality. Among the variables that determine knowledge management maturity, access to knowledge and experience, organizational processes, employee skills, motivation, recording employee experiences, knowledge retrieval and knowledge exchange have a positive and direct effect on knowledge management maturity and organizational management, organizational systems and Information technology and team knowledge activities have had the opposite effect on the maturity of knowledge management in the system.

  Keywords: Knowledge Management, knowledge management maturity model, Service Quality
 • Shahab Bahrami *, MohammadSaeid Kiani Pages 107-126

  The present study examines the mediating role of organizational identity in the relationship between ethical leadership over voice and citizenship behavior. The present study is descriptive-survey and applied in terms of purpose and in terms of data collection is a descriptive-correlational research. The study population was all employees of the General Departments of Sports and Youth in the western provinces of the country in 2018. Factor analysis was used in this study based on which the sample size was 168 people and 210 questionnaires were collected to ensure sampling. In order to collect data, 4 standard questionnaires were used. Face validity was confirmed by 10 professors of sports management and test structure validity using smart pls software. Convergence validity is also greater than 0.5. The reliability rate for all research variables is more than 0.7. Pearson correlation coefficient and path analysis were used to test the hypotheses. The results of the analysis showed that ethical leadership had a direct effect on increasing identity and citizenship behavior. The variables of identity and citizenship behavior are influenced by the attitude of the members of the organization and is due to the view that the individual acquires towards the organization. Therefore, the leaders of the organization should pay attention to establishing fairness and justice in the organization. Have a rational approach to identity and increase citizenship behavior.

  Keywords: Organizational silence, organizational voice, Organizational Identity, moral leadership
 • Mahnaz Khodadad * Pages 127-160

  The present study was conducted with the aim of providing a model for implementing knowledge management in the artistic field of the Islamic Propaganda Organization.The present study is a practical questionnaire in terms of applied purpose and a method mixed with two quantitative and qualitative. The data collection tool in the quantitative and qualitative sections was a researcher-made questionnaire using the indicators of Probest building base model. The research community in the qualitative part includes 21 managers and, knowledge specialists and experts in the field of art and in the quantitative part includes employed experts including 350 people based on Morgan's argument, 134 people who have been purposefully selected. Findings In the present study, according to the results of three Delphi rounds, seventy categories in 8 indicators of identification, acquisition, development, distribution, conservation, use, measurement and goals of knowledge were identified with the opinion of experts and specialists. Statistical summary in terms of the importance of 8 knowledge management indices showed that the knowledge objectives index with a total average of 4.62, knowledge development index with a total average of 4.26, knowledge distribution index with a total average of 4.18 and knowledge protection index with a total average of /17 4 have the highest averages. and Knowledge Acquisition are strongly coordinated. Quantitative findings showed that the index of knowledge identification, knowledge acquisition, knowledge development, knowledge distribution, knowledge conservation, knowledge measurement, in general the knowledge management of the Islamic Propaganda Organization with an average of 55.2 below average have been.

  Keywords: Knowledge Building Basic Model, Knowledge Management, Islamic Propaganda Organization Art Field
 • Dorna Rezania, Majid Reza Moghanipour * Pages 161-192

  Studying the process of producing scientific articles in any field of knowledge, can provide a clear picture of the scientific trajectory of a journal and, identify research gaps in that area. Meantime, reviewing the published researches in tourism studies can provide a correct understanding of theoretical approaches, methods, and techniques used by researchers. Moreover, it indicates how theoretical development and methodological progress, can provide documentary information. It presents the evolution and process of conducting these researches over a specific period of time. Yet it can provide clear vision of limitations, harms, and issues that need more attention from researchers as well as managers and planners in this field. The purpose of this study is to review scientific articles published in the journal "Tourism Management Studies" based on four components: characteristics and pattern of participation of authors and methodological, citation, and functional characteristics of articles. The research method is descriptive and the content analysis method has been used specifically. The collection of information is in the form of libraries and the method of their analysis is quantitative. Samples are 219 articles (N = 219), including all articles published in Tourism Management Studies journal, during 1391 to 1398, in 8 periods and 32 issues (17-48). Study result has revealed, a clear picture of authors' participatory patterns as well as the methodological, functional and citation features of articles. It also describes the trajectory and trend of stability or changes in each of the patterns and features studied, in eight years of this journal.

  Keywords: Tourism, content analysis, Citation, Thematic Orientation