فهرست مطالب

پژوهش های ارتباطی - پیاپی 106 (تابستان 1400)
 • پیاپی 106 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پروانه فرامرزیانی، باقر انصاری*، محمد سلطانی فر، افسانه مظفری صفحات 9-30
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی بوده است با استفاده از روش کیفی، مصاحبه عمقی با 18 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات و حقوق، فعالان کودک و روان شناسان، صورت گرفته و با روش نمونه گیری نااحتمالی هدفمند، داده های پژوهش به اشباع نظری رسیده و پس از تفسیر، با استفاده از روش تحلیل مضمون تفسیر شده و مدل مفهومی ساخته شده است. یافته های پژوهش، 6 مضمون فراگیر و 17 مضمون سازمان یافته را به عنوان شاخه های اصلی در تدوین راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی نشان داده اند که عبارت اند از: راهکارهای اجتماعی (محیط اجتماعی)، فرهنگی (فرهنگ سازی)، حقوقی (قانون گذاری، الزامات تهیه رضایت نامه و الزامات دسترسی)، وضعیت آموزشی (سواد رسانه ای، تولید محتوا، تفکر انتقادی، آموزش رسمی، مدیریت دانش و گسترش حوزه سواد و اندیشه)، شرایط اقتصادی (سرمایه گذاری) و نگرش های مدیریتی (الزامات فنی، سیاست گذاری، آموزشی، امنیت سازمانی و حمایت نهادی). مضامین و الگوی احصا شده در تدوین راهبردها و قوانین لازم برای سیاست گذاری و برنامه ریزی های مربوط به حمایت از حق حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: حریم خصوصی، حقوق کودک، فضای مجازی، تحلیل مضمون
 • اسحاق ریاحی*، علی دیواندری، عبدالحسین کلانتری، سیدمحمود حسینی صفحات 33-56
  ناکافی بودن مفهوم سازی ها، ناهمگونی و پراکندگی دانش کنونی کنترل، شکاف میان نظریه و عمل و بافتارمحور بودن ماهیت کنترل راهبردی از جمله دلایل اصلی پرداختن به حوزه کنترل راهبردی و توسعه نظری آن در پژوهش حاضر بود. نابسندگی نظریه های مدیریت رسانه، تفاوت الگوهای سازمانی صنعت رسانه با الگوهای متداول مدیریت و اهتمام کمتر به مسایل سطح سازمان در پژوهش های رسانه، زمینه ساز تمرکز یافتن این پژوهش بر سازمان‏ های رسانه ‏ای شد. به این ترتیب، شناسایی و تبیین مدل راهبردی در سازمان های رسانه ای، به منظور کشف و فهم مولفه‏ های اصلی کنترل، ابعاد، کارکردها و روابط میان این مولفه ‏ها به عنوان اهداف اصلی پژوهش، مدنظر قرار گرفت. به دلیل ماهیت اکتشافی پژوهش، از روش نظریه داده بنیاد بهره گرفته شد. همچنین با توجه به تفاوت های معنادار میان بخش های مختلف صنعت رسانه و به دلیل اهمیت بخش تلویزیون و قدرت آن در نمایان کردن ویژگی های اختصاصی و متفاوت صنعت رسانه و سازمان های رسانه ای، این بخش برای انجام پژوهش برگزیده و در مجموع با 15 نفر از مدیران و مشاوران کنونی و سابق شبکه های تلویزیونی مصاحبه شد. در نهایت، چهار نوع کنترل، شامل سیاسی، منابع و قابلیت ها، اجرا و نظارت راهبردی، شناسایی و تبیین شدند و با در نظر گرفتن کنترل تعاملی، برای نخستین بار صورت‏بندی جامعی از واقعیت کنترل راهبردی در سازمان‏ های رسانه ‏ای ارایه شد.
  کلیدواژگان: کنترل، کنترل راهبردی، سازمان رسانه ای، نظریه داده بنیاد
 • اعظم راود راد، عبدالله بیچرانلو*، فاطمه مهری خواه صفحات 59-88
  این پژوهش به منظور مطالعه عوامل موثر بر مصرف موسیقی رادیو پیام و رادیو آوا و نیز شناخت دریافت های مخاطبان از موسیقی این دو رادیو صورت گرفته است. مصرف چندخوارگی پیترسون، مفهوم ذایقه و نظریه سبک زندگی برگرفته از رویکرد بوردیو در حوزه مصرف فرهنگی و نظریه دریافت، با تمرکز بر رویکرد هال، مبانی نظری پژوهش را تشکیل داده اند. برای اجرای پژوهش با 23 نفر از مخاطبان تهرانی دو شبکه رادیویی «پیام» و «آوا» مصاحبه عمیق صورت گرفته و برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته های پژوهش در قالب 3 مضمون اصلی و 16 خرده مضمون استخراج شده اند. نتایج نشان می دهد که نمونه های مطالعه شده، ذایقه ای چندخواره دارند و رادیو برایشان در ردیف دوم منابع دسترسی به موسیقی قرار دارد. بر اساس نظریه دریافت، جایگاه اجتماعی افراد مهم ترین عامل موثر بر معنای دریافتی آنان از موسیقی رادیو است و هرکدام از این مخاطبان بر اساس جایگاه اجتماعی خود، تجربه های شخصی، ارزش ها، باورها و فرایندهای اجتماعی و سیاسی معنای مورد نظر خود را از موسیقی رادیو پیام و رادیو آوا دریافت می کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مخاطبان، با توجه به وضعیت اجتماعی خود و فضای سیاسی حاکم بر جامعه، ایدیولوژی موجود در محتوای موسیقی های پخش شده از رادیو را در قالب خوانش های توافقی، تقابلی و انتقادی تفسیر می کنند.
  کلیدواژگان: مصرف، دریافت، موسیقی، مخاطب، رادیو پیام، رادیو آوا
 • علی دارابی* صفحات 91-113
  در میان مدل های مختلفی که محققان برای اداره امور پیشنهاد کرده اند، رویکرد حکمرانی خوب است؛ این رویکرد از ویژگی هایی برخوردار است که آن را از دیگر رویکردها متمایز ساخته است. به همین سبب در چند دهه اخیر میزان مطالعات و توجه به آن به شکل فزاینده ای توسعه پیدا کرده است. مطالعه حاضر به منظور  بررسی و تحلیل مفهومی نقش مولفه های فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی رویکرد حکمرانی خوب بر بهبود امنیت اجتماعی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده که از میان مولفه های حکمرانی خوب که مرتبط با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی هستند، کدام یک بیشترین نقش را در تقویت امنیت اجتماعی دارند؟ این پژوهش به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) اجرا شده است. اطلاعات پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقایسه های زوجی از نمونه ای متشکل از 13 کارشناس در حوزه مدیریت رسانه (بخش کیفی) و 66 نفر از کارشناسان علوم مدیریت و مدیریت رسانه (بخش کمی) در سال 1399 جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، بیشترین تاثیر بر توسعه امنیت در ایران، متعلق به دسترسی به جریان های اطلاعاتی است. پس ازآن، ارتباطات دوجانبه بین مردم و دولت و شفاف سازی تصمیمات قرار دارند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، حکمرانی خوب، امنیت اجتماعی، دسترسی به جریان های اطلاعاتی، شفاف سازی تصمیمات
 • موسی آخش جان، حمید قاسمی*، محمد نیک روان، نازنین راسخ صفحات 115-143
  اعتماد به رسانه های جمعی در جهانی که رقابت های گسترده ای بر سر نفوذ، تاثیر و تغییر ذایقه ها و فرهنگ ها، در بستر اجتماع در جریان است، از چالش های اساسی در برنامه ها و تصمیمات حکومتی و سران سیاسی هر کشور به شمار می رود. هدف از این پژوهش ارایه مدل اعتماد به رسانه های ورزشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی و جامعه آماری، متشکل از متخصصان رسانه دارای سابقه تدریس دانشگاهی یا فعالان حوزه ورزش و رسانه، متخصصین ترویج ورزش در رسانه، صاحب نظران و صاحب منصبان ورزش، برنامه سازان ورزشی و سیاستگذاران و مشاوران ورزشی سازمان صداوسیما بوده است. روش نمونه گیری، غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی و اندازه نمونه، برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. بر مبنای تحلیل داده ها 146 مفهوم اولیه، 24 کد محوری و 5 کد گزینشی شناسایی شدند. در نهایت می توان گفت؛ الگوی ارایه شده، با توجه به دیدگاه کارشناسان و افراد صاحب نظر تدوین شده و اجرای آن می تواند باعث ایجاد اعتماد جامعه به رسانه های ورزشی شود و اینکه در نهایت، میزان استقبال از رسانه های ورزشی را در تمام حوزه ها افزایش دهد.
  کلیدواژگان: اعتماد، رسانه های ورزشی، مخاطبان ورزشی، نظریه داده بنیاد، مدل کیفی
 • حسین صفدری، حسین پیمانی زاد*، حسن فهیم دوین، محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری صفحات 145-172
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص ها و ارزیابی عملکرد برنامه های ورزشی صداوسیمای مراکز استانی بر مبنای مدل ارزیابی عملکرد 720 درجه بوده است. با توجه به اینکه پژوهش، در مورد لایه بیرونی جامعه انجام گرفته، جامعه آماری، تمامی ذی نفعان، عرضه کنندگان، خانواده ها و مشتریان خارجی برنامه های ورزشی مراکز استانی صداوسیما را در برمی گیرد. ابتدا به منظور شناسایی شاخص ها از مصاحبه با 14 نخبه آگاه استفاده شد و با کدگذاری باز، محوری و گزینشی، در نهایت 83 کد باز، 20 کد محوری و 7 کد گزینشی به دست آمدند. در مرحله کمی، پس از تهیه پرسشنامه، با توجه به جدول مورگان و طبق برآورد صورت گرفته 196 پرسشنامه در دو مرحله (پیش از ارایه بازخورد و پس از ارایه بازخورد) توزیع و جمع آوری شدند و نتایج نشان داد که در تابستان 1399 شاخص های نیازسنجی علمی و بررسی های علمی و استفاده از علم به روز از نظر لایه خارجی در وضعیت مطلوبی قرار داشته اند و پس از ارایه بازخورد به مسیولان نتایج پرسشنامه مجدد، در پاییز 1399 نشان داد که شاخص ها از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند. به منظور بررسی تغییرات بین پیش از ارایه بازخورد و پس از ارایه بازخورد از آزمون کروسکال والیس استفاده شد که نتیجه نشان داد، میزان تغییرات قبل و بعد از دریافت بازخورد معنادار بوده است. با توجه به اینکه عملکرد برنامه های ورزشی استانی در بسیاری از شاخص ها در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، به نظر می رسد که لازم است توجه بیشتری به شاخص های مهم برنامه های ورزشی و نظارت و برنامه ریزی بهتری برای ارتقا کیفی این برنامه ها، از سوی مسیولان و دست اندرکاران صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مدل 720 درجه، برنامه ورزشی، صداوسیما
 • مسعود تقی آبادی*، حمید تقی آبادی صفحات 175-209

  با همه گیری رسانه های اجتماعی و دموکراتیک شدن دسترسی به فضای مجازی، شاهد تشدید مسایلی همچون نفرت پراکنی جنسیتی و زن ستیزی هستیم؛ پژوهش حاضر درصدد بررسی راهبردهای گفتمانی غالب در بازتولید کلیشه های زن ستیزانه در توییتر، از سوی کاربران ایرانی و واکاوی این مسئله است که فضایی توییتر، آگونیستی یا فضایی آنتاگونیستی است. این پژوهش با بهره گیری از نظریه «فنای نمادین زنان» به عنوان چارچوب نظری و آرای شانتال موفه، روش تحلیل گفتمانی «وداک» و نمونه گیری هدفمند نظری از توییت های منتشرشده در توییتر صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که زن ستیزی در باب خانه داری، محدودیت زنان، جملات موهن زن ستیز به مردان، نسبت دادن صفات زننده، بی خردی و کلیشه های جنسیتی درباره زنان رخ می دهد و توییتر با اینکه به سبب تعاملی بودن توانسته است فضا را رقابتی کند، محتوای منتشر شده در آن، حاکی از ژرف بودگی بعد آنتاگونیستی امر سیاسی است که به تعارض های سیاسی جنسیتی، وجهه ای خصومت مدار می بخشد درواقع توییتر، نه تنها نتوانسته در باب برابری های جنسیتی و گفت وگویی به ثبات برسد بلکه باعث تقویت فضایی آنتاگونیستی شده است که به بیان موفه، حکایت از شکست در تحقق دموکراسی دارد. به عبارت دیگر، این رسانه از مدیریت فضا ناتوان بوده و دوگانه مرد/ زن به مثابه دیگری، در آن شدت بیشتری یافته است.

  کلیدواژگان: نفرت پراکنی، زن ستیزی، توییتر، تحلیل گفتمان، آنتاگونیسم
|
 • Parvaneh Faramarziani, Baqer Ansari *, Mohammad Soltanifar, Afsaneh Mozaffari Pages 9-30
  The research conducted by qualitative method through which 18 experts in the field of communication and law, child activists and psychologists were interviewed to provide a model to protect children's privacy in cyberspace. The Samples were selected by purposive non-probability sampling method. The collected data were interpreted after theoretical saturation using content analysis method and finally a conceptual model was constructed. In this study, 6 comprehensive themes and 17 organized themes were identified as the main branches of strategies for protecting children's privacy in cyberspace, which are: Social strategies (social environment), cultural (culturalization), legal (legislation, consent requirements and access requirements), educational status (media literacy, content production, critical thinking, formal education, knowledge management and literacy and thought development), Economic conditions (investment) and managerial attitudes (technical requirements, policy, training, organizational security and institutional support).
  Keywords: Privacy, Child Rights, Cyberspace, Theme Analysis
 • Ishaq Riahi Samani *, Ali Divandari, Abdolhossein Kalantari, Seyyed Mahmoud Hosseini Pages 33-56
  This research conducted due to Insufficiency of media management theories, the difference between organizational models of media industry and common management models, and less attention to organizational level issues in media research. In this study, identifying and explaining the strategic model in media organizations in order to discover and understand the main components of control, dimensions, functions and relationships between these components were considered as the main objectives of the research. Due to the exploratory nature of the research, grounded theory method with Glaser approach was used, which is exploratorer and avoids preconceived framework. Due to the significant differences, importance, and the power to highlight the specific and different characteristics of industry and organizations, television was selected to study, and 15 current and former directors and consultants of television channels were interviewed. In theoretical coding, "type" coding made it possible to better integrate categories, so four types of control, including political, resources and capabilities, strategic implementation and oversight, were identified and explained. Considering interactive control, a comprehensive formulation of the reality of strategic control was presented in media organizations for the first time.
  Keywords: Control, Strategic Control, Media organization, grounded theory
 • Azam Ravadrad, Abdollah Bicharenlou *, Fatemeh Mohrikhah Pages 59-88
  This research was conducted to study the factors affecting the music consumption of Radio Payam and Radio Ava, and also identify the audience's perceptions of the music of these two radios. The research was on the peterson's plural readings consumption, the concept of taste and lifestyle theory derived from Bourdieu's approach to cultural consumption and perception theory, with a focus on Hall's approach. To do the research, in-depth interviews were conducted with 23 Tehranian audiences on the two radio channels "Payam" and "Ava", and the theme analysis method was used to analyze the data. The research findings were extracted in the form of 3 main themes and 16 sub-themes. The results showed that the studied samples have a plural readings taste and radio is the second source of access to music for them. According to the theory of rception, the social position of people is the most important factor influencing the meaning they receive from radio music, and each of them based on their social position, personal experiences, values, beliefs and social and political processes, perceive their own meaning from the radios’ musics. Also, the audience interprets the ideology of the content of the music broadcasted on the radio as negotiated, preferred and critical readings, according to their social status and the political atmosphere in the society.
  Keywords: Consumption, reception, music, audience, Radio Payam, Radio Ava
 • Ali Darabi * Pages 91-113
  Good governance is one of the various models that scholars have proposed for governance. Special features of this approach made it difference from others. So, it’s been considered and studied increasingly in recent decades. The present study was conducted to study and conceptually analyze the role of components of information and communication technologies good governance approach on improving social security. The main question of the present study is which of these components has the greatest role in strengthening social security? The research conducted by fuzzy hierarchical analysis (FAHP). Data were collected using a researcher-made questionnaire based on pairwise comparisons from a sample consisting of 13 experts in the field of media management (qualitative part) and 66 experts in management science and media management (quantitative part) in 1399. The results showed that information flows have the greatest impact on the development of security in Iran, followed by bilateral communication between people and government, and transparency of decisions.
  Keywords: Information, communication technology, good governance, Social Security, Access to Information Flows, Decision Transparency
 • Musa Akhshjan, Hamid Ghasemi *, Mohammad Nikravan, Nazanin Rasekh Pages 115-143
  Trust in the mass media in a world where there is widespread competition for influencing, affecting and changing tastes and cultures of society, is one of the main challenges in the plans and decisions of government and political leaders of each country. The purpose of this study is to provide a model of trust in sports media based on grounded theory. The research was conducted by qualitative and exploratory method. The statistical population consisted of media professionals with university teaching experience or activists in the field of sports and media, sports promotion specialists in the media, sports experts and officials, producers of sports programs and policy makers and sports consultants of IRIB. The sampling method was non-probabily way, and 16 people were selected purposefully with a maximum variety. The measurement tool was unstructured interview, which was based on three stages of open, axial and selective coding. The amount of 146 initial concepts, 24 axial codes and 5 selective codes were identified based on data analysis. The proposed model was developed according to the views of experts, and its implementation can build public confidence in sports media and ultimately increase the popularity of sports media in all areas.
  Keywords: Trust, Sports Media, Sports Audience, grounded theory, Qualitative Model
 • Hossein Safdari, Hossein Peymanizad Peymanizad *, Hassan Fahim Duvin, Mohammad Reza Esmailzadeh G. Pages 145-172
  The purpose of this study was to identify the indicators and evaluate the performance of sports programs of provincial broadcasts based on the 720-degree performance evaluation model. The statistical population is all stakeholders, suppliers, families and foreign customers of the sports programs of the provincial broadcasts. First, 14 experts were interviewed in order to identify the indicators, and by open, axial and selective coding, finally, 83 open codes, 20 axial codes and 7 selective codes were obtained. In the quantitative stage, after preparing the questionnaire, according to Morgan table, 196 questionnaires were distributed and collected in two stages (before and after feedback) in the summer of 1399. The results showed that the indicators of scientific needs assessment and scientific studies and the use of up-to-date science were in a favorable condition in terms of the outer layer. After providing feedback to the officials, the results of the questionnaire again in the fall of 1399 showed that the indicators were in good condition. In order to examine the changes between before and after the feedback, the Kruskal-Wallis test was used, which showed that the changes before and after the feedback was significant. As the performance of provincial sports programs was not in good condition in many indicators, so it is necessary to pay more attention to the important indicators of sports programs and better monitoring and planning to improve the quality of these programs by officials and practitionars.
  Keywords: performance evaluation, 720-Degree Model, Sports Program, IRIB
 • Mas’Oud Taghiabadi *, Hamid Taghiabadi Pages 175-209

  Today, we can see increasing problems such as gender hatred and xenophobia, with the spread of social media and the democratization of cyberspace access. The aim of the article is the dominant discourse strategies in reproducing anti-feminist stereotypes on Twitter by Iranian users and to study whether the Twitter space is agonistic or antagonistic. The theoretical framework of The research is "symbolic annihilation of women" with regard to Chantal Muffe’s point of view. The research conducted by the method of discourse analysis of Ruth Wodak and the samples were selected by purposeful sampling way from tweets published on Twitter. The results showed that misogyny occurs in terms of housekeeping, women restraint, abusive sexist remarks, attributing vulgar traits, irrationality, and gender stereotypes about women. Although Twitter has been able to make the space competitive due to its interactivity, the content published in it shows the depth of the antagonistic dimension of politics, which gives politico-gender conflicts a hostile aspect. In fact, Twitter has not only failed to stabilize gender equality and dialogue, but has also strengthened the antagonistic atmosphere that, according to Muff, indicates a failure in the realization of democracy. In other words, this medium is incapable of managing space, and the male / female duality, as the "other", has intensified in it.

  Keywords: hate speech, Xenophobia, Twitter, Discourse Analysis, Antagonism