فهرست مطالب

علوم و فناوری بذر ایران - سال دهم شماره 2 (پیاپی 22، تابستان 1400)
 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 22، تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/07/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احمد زارع*، زینب پور عامری صفحات 1-13

  به منظور شناخت خواب و جوانه زنی بذر انگل سس به عوامل مختلف (اسید سولفوریک (خواب فیزیکی)، نور، دما، شوری و خشکی) به صورت چهار آزمایش جداگانه در سال 1397 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل مدت غوطه ور کردن بذرها در اسید سولفوریک 96% (صفر، 10، 20، 30، 60، 90 و 120 دقیقه)، جوانه زنی در دماهای مختلف (پنج، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 سلسیوس)، شرایط نور (روشنایی/تاریکی و تاریکی)، سطوح تنش شوری (صفر، 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350 و 400 میلی مولار) و تنش خشکی (صفر، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-،1/0- و 2/1- مگاپاسکال) بود. غوطه وری بذر به مدت 30 دقیقه منجر به افزایش جوانه زنی (%100) گردید و با افزایش مدت زمان به 120 دقیقه جوانه زنی به 60 % کاهش یافت. درصد جوانه زنی در دماهای 10 (53%) ، 20 (88%)، 25(%100)، 30 (%100)، 35 (%100) و 40 درجه سلسیوس (%42) بود. جوانه زنی انگل سس وابسته به نور نبود. کاهش 50 % صفات درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در89/154، 71/139 و 11/119 میلی مولار شوری پیش بینی گردید. همچنین پاسخ بذر سس به تنش خشکی نشان داد کاهش 50 % صفات درصد جوانه زنی، شاخص و سرعت جوانه زنی بر اساس معادله لجستیک در سطوح 57/0، 43/0، 52/0 مگاپاسکال خشکی پیش بینی گردید.

  کلیدواژگان: اسید سولفوریک، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شوری، معادله لجستیک
 • سجاد ارغا، حمیدرضا بلوچی*، علی مرادی، علیرضا یدوی صفحات 15-35
  به منظور ارزیابی قابلیت انبارداری بذر گندم تولید شده در شرایط تنش کمبود آب و کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن دار در مزرعه گیاه مادری، آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت در زمان در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار صورت گرفت. عامل اصلی آزمایش شامل فاکتوریل اثر ترکیبات مختلف تنش خشکی (در مرحله شیری شدن دانه، در مرحله خمیری شدن دانه و بدون تنش) و منابع کود نیتروژن (کود اوره 100، 75، 50 و 25 درصد نیاز گیاه به همراه نیتروکسین و نیتراژین) در 12 سطح و اثر شرایط انبارداری در 4 سطح (رطوبت 7 درصد بذر (رطوبت اولیه) و دمای 20 و 4 درجه سانتی گراد انبار، رطوبت 14 درصد بذر و دمای 20 و 4 درجه سانتی گراد انبار) و عامل فرعی شامل اثر دوره انبارداری در 4 سطح 50، 100، 150 و 200 روز بود. نتایج نشان داد که محتوای پروتئین محلول و شاخص بنیه بذر در بذرهایی که گیاه مادری کود نیتروکسین و نیتراژین به همراه 25 درصد اوره دریافت کردند، به ترتیب با افزایش تنش خشکی از 208/1 تا 581/0 میلی گرم بر گرم و از 945/1 تا 376/0 نسبت به دریافت اوره 100 درصد افزایش یافت. همچنین بذرهایی تولیدی در شرایط تنش خشکی و کاربرد کود زیستی، میزان فعالیت کاتالاز کمتری داشتند که میزان فعالیت آن در دمای بالای انبار افزایش یافت. به طور کلی اگر آبیاری گیاه مادری در مرحله خمیری دانه قطع گردد و گیاه با تلفیق کود زیستی و شیمیایی تغذیه گردد، آنگاه بذور تولیدی قابلیت انبارداری بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: زوال بذر، شاخص بنیه گیاهچه، کاتالاز، نیتراژین، نیتروکسین
 • علی حسنی، محمدهادی خوش تقاضا*، محمدتقی عبادی صفحات 37-52

  در این پژوهش تاثیر امواج فراصوت بر جوانه زنی و شاخص بنیه بذر زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum Boiss.) مورد مطالعه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بهینه سازی آزمایش از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی استفاده شد. فاکتورهای آزمایش شامل زمان اعمال تیمار فراصوت (5، 7 و 9 دقیقه)، توان فراصوت (130، 180 و230 وات) و دمای فراصوت (10، 20 و 30 سلسیوس) و هم چنین تیمار شاهد بر جوانه زنی و شاخص بنیه بذر زیره سیاه بود. نتایج بیانگر تاثیر معنی دار تیمارهای زمان و توان امواج فراصوت بر صفات مورد مطالعه بود ولی متغیر دما بر صفات مورد مطالعه تاثیر معنی داری نداشت. بیشترین میزان جوانه زنی (61 درصد) و شاخص بنیه بذر (800) در توان 180 وات و مدت زمان اعمال تیمار فراصوت 7 دقیقه و دمای °C 20 مشاهده شد و کمترین میزان جوانه زنی (5/24 درصد) و شاخص بنیه بذر (462) مربوط به تیمار 230 وات و مدت زمان 9 دقیقه در دمای °C 20 بود. همچنین نتایج بهینه سازی نشان داد که بهترین نقاط برای توان، زمان و دما برای دستیابی به بیشترین مقادیر درصد جوانه زنی و شاخص بنیه بذر به ترتیب 47/175 وات، 37/6 دقیقه و دمای°C 36/19 بود و مقادیر خروجی (درصد جوانه زنی و شاخص بنیه بذر) به ترتیب در این نقاط 02/63 درصد و 39/808 به دست آمدند. نتایج نشان داد که افزایش و یا کاهش زمان و توان اعمال فراصوت از محدوده معینی باعث کاهش درصد جوانه زنی و شاخص بنیه بذر می گردد.

  کلیدواژگان: خواب بذر، شاخص بنیه بذر، جوانه زنی، سطح پاسخ
 • حسین رفیعی*، عباس ده شیری، رضا توکل افشاری صفحات 53-62

  با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در درمان بیماری ها و همچنین محدود بودن رویشگاه های طبیعی، کمی زادآوری و قطع بی رویه، برنامه ریزی برای کشت و اهلی کردن آن ها بسیار ضروری به نظر می رسد. این تحقیق با هدف شناسایی و تعیین مناسب ترین تیمار برای بهبود خصوصیات جوانه زنی بذر گیاهان دارویی آویشن مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تاثیر پوشش دار کردن بذر با مواد محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی آویشن آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 21 تیمار شامل: بذر بدون پوشش (شاهد)، جیبرلین (100، 200 و 300 پی پی ام)، سیتوکینین (200 و 400 پی پی ام)، سیتوکینین (1000، 2000 و 3000 پی پی ام)، نیترات پتاسیم (10، 20، 100، 200، 300 و 400 پی پی ام)، فسفر (10، 20 و 30 پی پی ام)، سولفات منگنز (2، 4 و 6 پی پی ام)، با چهار تکرار در آزمایشگاه موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در سال 1397انجام شد. صفات جوانه زنی مانند طول ساقه چه و ریشه چه، درصد جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، متوسط مدت جوانه زنی و سرعت جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان از معنی داری تیمارهای پوشش دار کردن بذر با مواد محرک رشد بر صفات طول ساقه چه و ریشه چه، درصد جوانه زنی، شاخص بنیه بذر و متوسط مدت جوانه زنی در سطح احتمال 1% و سرعت جوانه زنی در سطح احتمال 5% داشت. در بین تیمارهای آزمایش به ترتیب تیمارهای جیبرلین 100 پی پی ام و نیترات پتاسیم 200 پی پی ام، تیواوره 2000 پی پی ام و سولفات منگنز 4 پی پی ام بیشترین تاثیر مثبت را بر صفات جوانه زنی داشتند.

  کلیدواژگان: پرایمینگ بذر، مواد محرک رشد، آویشن، جوانه زنی
 • مریم بروجردنیا*، حامد حسن زاده خانکهدانی صفحات 63-71

  در این مطالعه روش های مختلف شکستن رکود بذر در تمرهندی (Tamarindus indica L.) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل آب مقطر (24 ساعت)، آب گرم 80 درجه سانتی گراد (5 دقیقه)، نیترات پتاسیم 1 و 2% (24 ساعت)، اسید سولفوریک 50% (10 دقیقه)، اسید سولفوریک 98 درصد (5 دقیقه) و شاهد (بدون تیمار) بودند. نتایج نشان داد بیشترین درصد (66/81%) و سرعت جوانه زنی (61/1 بذر در روز) در تیمار اسید سولفوریک 98 % به مدت 5 مشاهده شد. کمترین میانگین زمان لازم برای جوانه زنی در تیمار بذرها با اسید سولفوریک 98% به مدت 5 دقیقه (62/16 روز) و پس از آن نیترات پتاسیم 1% به مدت 24 ساعت بدست آمد. بیشترین شاخص قدرت بذر در تیمار بذرها با اسید سولفوریک 98% به مدت 24 ساعت بدست آمد که اختلاف معنی داری با تیمارهای اسید سولفوریک 50 % برای 10 دقیقه و نیترات پتاسیم (1 و 2 %) برای 24 ساعت نداشت. پیش تیمار آب مقطر و آب گرم در بهبود جوانه-زنی بذر تمرهندی کارآیی چندانی نداشتند. بیشترین تعداد برگ، طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشک ساقه و ریشه در تیمار نیترات پتاسیم 1% و پس از آن نیترات پتاسیم 2% به مدت 24 ساعت مشاهده شد. بنابراین نتایج نشان داد که پیش تیمار بذر با نیترات پتاسیم 1% به مدت 24 ساعت موثرترین روش برای بهبود جوانه زنی و رشد اولیه دانهال بذر تمرهندی محسوب می شود.

  کلیدواژگان: جوانه زنی بذر، تمرهندی، شکستن رکود بذر، استقرار گیاهچه
 • علی اصغر ارمک، حسن فیضی*، مسعود علیپناه صفحات 73-84

  با هدف بررسی تاثیر منابع مختلف کودهای هیومیکی و زیستی در کنار استفاده از کود نیتروژنی بر مقدار تولید و ویژگیهای بنه زعفران توده بومی تربت حیدریه آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربت حیدریه در شهرستان زاوه تربت حیدریه در سال 1395-1394 انجام شد. این آزمایش با 18 تیمار که عامل اصلی شامل سه سطح مصرف کود نیتروژن (صفر، 25 و 50 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره) و عامل فرعی شامل مصرف منابع کودی مختلف شامل بیومیک (حاوی عناصر میکرو و اسید هیومیک)، سوپرهیومیک، ترکیب سوپرهیومیک و بیومیک، هیومی فول (حاوی اسید هیومیک)، نیتروکارا (حاوی باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و فسفر) و عدم مصرف کود (شاهد) به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار بودند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف کود نیتروژن تاثیر معنی داری بر وزن تر بنه خواهری و میانگین وزن تر بنه خواهری داشت. وزن تر بنه خواهری و میانگین وزن تر بنه خواهری در تیمار مصرف 25 کیلوگرم در هکتار به ترتیب به میزان 6/5 و 2/8 % نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. وزن تر و خشک بنه خواهری در تیمار کود سوپرهیومیک + بیومیک بترتیب به میزان 5/61 و 2/60 % نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. همچنین کاربرد هر یک از تیمارهای کودی باعث افزایش معنی دار تعداد بنه خواهری شد. بطور کلی به نظر می رسد مصرف کود نیتروژن تاثیر زیادی بر صفات بنه زعفران نداشته ولی استفاده از کودهای هیومیکی و زیستی باعث بهبود صفات مربوط به بنه می-شود.

  کلیدواژگان: اسید هیومیک، بنه خواهری، تغذیه، عملکرد بنه
 • شکیبا شاهمرادی*، فاطمه حمیدی، کمال سادات اسیلان، سیروس منصوری فر صفحات 85-96

  تنش های محیطی، از مهمترین عوامل کاهش رشد و نمو گیاه به ویژه در مرحله جوانه زنی گیاه می باشند. هدف این آزمایش ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) در مرحله جوانه زنی و گیاه کامل و ارزیابی ارتباط میان آنها بود. در ابتدا آستانه تحمل (LD50) جوانه زنی گیاه جو نسبت به تنش شوری با استفاده از نمکNaCl ، تعیین شد. سپس آزمایش تنش شوری در 7 ژنوتیپ جو زراعی به همراه سه رقم شاهد در4 سطح مختلف تنش به صورت آزمایش فاکتوریل، انجام شد. براساس نتایج تجزیه پروبیت مقدار آستانه تحمل در شرایط تنش شوری حدود 18 دسی زیمنس برمتر به دست آمد و بر این اساس سطوح آزمایش تنش شوری صفر ، 9، 18 و 27 دسی-زیمنس برمتر، تعیین شد. تجریه به مولفه های اصلی نشان داد که در دو سطوح تنش ملایم و متوسط در آزمایش جوانه زنی(9 و 18 دسی-زیمنس برمتر) که غلظت شوری نزدیک به شرایط مزرعه ای بود، شاخص های تحمل در شرایط آزمایشگاه و مزرعه ارتباط نزدیکی را نشان دادند. این ارتباط در سطوح تنش شدید (27 دسی زیمنس برمتر) مشاهده نشد. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد ژنوتیپ های TN4807، KC70173، TN6141 و رقم نصرت، دارای تحمل بالاتری در شرایط جوانه زنی (9 و 18 دسی زیمنس برمتر) و شرایط مزرعه ای بودند.

  کلیدواژگان: سدیم کلراید، جوانه زنی، گیاه بالغ، ژنوتیپ جو
 • حیدر مفتاحی زاده*، زهرا رحمتی احمد آباد صفحات 97-109

  گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) گیاهی یک ساله از خانواده بقولات می باشد. صمغ این گیاه که در واقع از آندوسپرم بذر آن استخراج می شود، در صنایع مختلف کاربرد دارد. جوانه زنی و شاخص های رشد گیاهچه جزو مهم ترین شاخص های مهم برای انتخاب ژنوتیپ های متحمل به شوری می باشند. در این تحقیق اثر سطوح مختلف شوری با کلرید سدیم (0 ، 80 ، 150 و 220 میلی مولار) بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه های ده ژنوتیپ و توده گوار (S-5498، RGC-1066، RGC-1008، HG-884، RGC-1038، RGC-99، RGC-936،گرمبیت، بمپور و سراوان) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار شوری، ژنوتیپ و اثر متقابل شوری در ژنوتیپ بر صفات شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول گیاهچه در سطح 1 درصد معنی دار شد. مقایسه میانگین داده ها نشان دادکه ژنوتیپ RGC-1008 دارای بیشترین و سراوان کمترین درصد و سرعت جوانه زنی داشت. مقایسه میانگین تیمار شوری نشان داد که تیمار شوری شاهد دارای بیشترین (23/2 سانتی متر) و تیمار شوری 150 میلی مولار دارای کمترین طول ساقه چه (47/1 سانتی متر) بود. ژنوتیپ RGC-1038 با بنیه بذر 30/395، توده بمپور با بنیه 73/414 بیشترین و سراوان با 32 /68کمترین بینه بذر را نشان دادند. نتایج بدست آمده نشان می دهد به طور کلی ژنوتیپ RGC-1008 از تحمل به شوری بالاتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: توده های بومی، درصد جوانه زنی، ژنوتیپ، سرعت جوانه زنی، گوار
 • محمد خادمی، فائزه زعفریان*، شهرام نظری، محمدعلی اسماعیلی صفحات 111-126
  به منظور بررسی اثر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر خصوصیات گیاهچه ای برنج آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای این تحقیق شامل دو رقم برنج (طارم و شیرودی) و پیش تیمار در پنج سطح شامل پیش تیمار با کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم (پتانسیل اسمزی 25/1- بار در 24 ساعت)، اسید آسکوربات (10 میلی گرم در یک لیتر آب به مدت 24 ساعت)، آب (به مدت 48 ساعت) و شاهد (بدون پیش تیمار) بود. اثر متقابل رقم و پیش تیمار نشان داد که بالاترین درصد جوانه زنی در محدوده 100-97 درصد در ارقام شیرودی و طارم تحت پیش تیمار با کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم مشاهده شد. همچنین کمترین درصد جوانه زنی با 33/85 و 33/77 درصد به ترتیب تحت تیمار شاهد در رقم شیرودی و طارم به دست آمد. پیش تیمار با کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم سبب افزایش به ترتیب 52 و 54 درصدی سرعت جوانه زنی نسبت به تیمار شاهد گردید. طول ریشه چه و ساقه چه در رقم شیرودی به ترتیب 97/5 و 4/5 سانتی متر و در رقم طارم 01/4 و 59/4 سانتی متر بود. نتایج نشان داد که پیش تیمار با کلرید کلسیم، کلرید پتاسیم، اسید آسکوربات و آب به ترتیب 69، 64، 13 و 32 درصد در رقم شیرودی و به ترتیب 91، 70، 47 و 43 درصد در رقم طارم نسبت به تیمار شاهد سبب افزایش شاخص طولی بنیه بذر گردید. همچنین پیش تیمار با کلرید کلسیم، کلرید پتاسیم، اسید آسکوربات و آب به ترتیب 110، 95، 50 و 47 درصد شاخص وزنی بنیه بذر را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد.
  کلیدواژگان: درصد جوانه زنی، شاخص طولی بنیه بذر، کلرید پتاسیم، کلرید کلسیم
 • هاجر غفوری، اسحاق کشتکار*، مجید آقاعلیخانی، علیرضا مهدویان صفحات 127-139
  به منظور بررسی اثر امواج فراصوت بر شکستن خفتگی بذر گونه های تاتوره و پیچک صحرایی در شرایط کنترل شده دو آزمایش جداگانه به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. امواج فراصوت در پنج توان (صفر، 80، 150، 250 و 350 وات) در دو زمان چهار و هشت دقیقه با فرکانس ثابت 20 کیلوهرتز بکار برده شد. دمای سیال آب در حین اعمال فراصوت 25 درجه سانتی گراد ثابت بود. علاوه بر امواج فراصوت، تیمارهای رایج شکستن خفتگی شامل سرمادهی (طبیعی، مرطوب و خشک) برای تاتوره و خراش-دهی مکانیکی برای پیچک صحرایی انجام شد. نتایج نشان داد، بیشینه جوانه زنی تجمعی(Gmax) در هر دو گونه علف هرز تحت تاثیر تیمارهای فراصوت کاهش پیدا کرد. این تیمار همچنین زمان رسیدن به 50 درصد بیشینه جوانه زنی (G50) در گونه تاتوره را افزایش داد. تاثیر تیمارهای فراصوت بر G50 پیچک صحرایی به میزان توان فراصوت وابسته بود، به طوری که فقط توان های بالا کاهش G50 را به دنبال داشتند. در مجموع امواج فراصوت روش مناسبی برای شکستن خفتگی بذر گونه های تاتوره و پیچک صحرایی نبود، در حالی که سرمادهی طبیعی و خراش دهی مکانیکی به عنوان بهترین تیمارها، Gmax تاتوره و پیچک صحرایی در مقایسه با شاهد را به ترتیب 49 و 38 درصد افزایش دادند.
  کلیدواژگان: بیشینه جوانه زنی تجمعی (Gmax)، زمان تا رسیدن به 50 درصد بیشینه جوانه زنی (G50)، توان های فراصوت، تاتوره، پیچک صحرایی
|
 • Ahmad Zare *, Zeinab Porameri Pages 1-13

  In order to knowledge the dormancy and seed germination of field dodder in response to environmental factors (sulfuric acid (physical dormancy), light, temperature, salinity and drought stress) four separate experiments were conducted at agricultural scientists and natural recourses university of Khuzestan. Treatments of sulfuric acid (96%) immersion (0, 10, 20, 30, 60, 90 and 120 m exposure to sulfuric acid), temperature (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45°C). Light (light/dark and darkness), salinity (0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 and 400 mM) and drought stress (0, -0.2,-0.4, -0.6, -0.8, -1 and -1.2 MPa) were considered. Seed immersion for 30 m increased germination up to 100% while by increasing of seed immersion in sulfuric acid to 120 minutes, germination decreased to 60%. Seed germination were at 10°C (53%), 20 (88%), 25 (100%), 30 (100%), 35 (100%) and 40°C (42%). Germination of field dodder wasn’t dependent on light. The salinity required to 50% inhibition for traits germination percentage, germination index and germination rate were predicted 154.89, 139.71 and 119.11mM respectively. From the results of drought stress indicated that for 50% inhibition of germination percentage, germination index and germination rate (logistic equation) were predicted -0.57, -0.43 and 0.52 MPa respectively.

  Keywords: Sulfuric Acid, germination percentage, germination rate, light
 • Sajad Argha, Hamidreza Balouchi *, Ali Moradi, Alireza Yadavi Pages 15-35
  This research was carried out to evaluate the storage of wheat seed which produced under different conditions of water deficit and application of chemical nitrogen and biological fertilizers as the first factor was water deficit in milky stage, drought stress at dough stage and without stress (control), and nitrogen fertilizer resources in Urea fertilizer 100%, 75%, 50% and 25% of plant requirement with nitroxin and nitragin. The second factor was storage conditions in 7 and 14% seed moisture within 20 and 4 °C storage, and the third factor was the storage period at 50, 100, 150 and 200 days. The results showed that the content of soluble protein and seed vigor index in seeds that received nitroxin and nitragin fertilizers with 25% urea, by increasing the water deficit, from 1.208 to 0.581 mg/g fresh weight and from 1.945 to 0.376 increased relative to 100% urea, respectively. The amount of catalase activity in seeds with drought stress and biofertilizer was higher and its activity increased at higher storage temperatures. In general, if the irrigation of the maternal plant is discontinued at the seed dough stage and the plant is fed with integrated of chemical and biological fertilizers, then the seed produced had more storage capability.
  Keywords: catalase, Nitragin, nitroxin, Seed deterioration, Seedling vigor index
 • Ali Hasani, Mohammad Hadi Khoshtaghaza *, Mohammad-Taghi Ebadi Pages 37-52

  In this study, the effect of ultrasound on the germination and vigor index of Iranian black cumin (Bunium persicum Boiss.), was studied. Response surface methodologhy and central composite design were used ti analyze the data and optimize the experiment. A factorial experiment based on completely randomized design was conducted. Experimental factors included time of ultrasound treatment (5, 7 and 9 minutes), ultrasonic power (130, 180 and 230 watts) and sonication temperatures (10, 20 and 30 °C) as well as control and germination percentage and seed vigor index were measured. The highest germination percentage and seed vigor index were determined by Response Surface Methodology (RSM). The results indicated significant effect of time and ultrasound power on studied traits, but temperature had no significant effect on them. The highest germination percentage (61%) and seed vigor index (800) were observed at 180 W and 7 min duration time and 20 °C. The lowest germination percentage (24.5%) and seed vigor index (462) were observed in 230 W ultrasound power, 9 min duration time and 20 °C. Also, the optimization results showed that the best points for power, time and temperature for achieving the highest values of germination percentage and seed vigor index were 175.47 W, 6.37 min and 19.36 °C, respectively and the output values (germination and seed vigor index) were obtained the this points 63.02% and 808.39 respectively. Finally it seems that the increasing or decreasing time and power of ultrasonication in a certain range decreases the seed germination percentage and vigor index.

  Keywords: dormancy, Seed Vigor Index, germination, Response surface
 • Hossein Rafiei *, Abbas Dehshiri, Reza Tavakkol Afshari Pages 53-62

  AbstractObjective of this research was identification and determination of the most suitable treatments to improve seed germination characteristics of Thyme medicinal plant. In order to evaluate different priming treatments on seed germination characteristics of Thyme, an experiment was conducted in a completely randomized design with four replications which treatments were: without priming (control), Gibberellic acid (100, 200 and 300 ppm), Cytokinin (200 and 400 ppm), thiourea (1000, 2000 and 3000 ppm), potassium nitrate (10, 20, 100, 200, 300 and 400 ppm), phosphorus (10, 20, 30 ppm), manganese sulfate (2, 4 and 6 ppm). Germination characteristics such as shoot and radicle length, germination percentage, seed vigor, mean germination time and germination rate were evaluated. The results showed significant effects of seed priming treatments on shoot and radicle length, germination percentage, seed vigor and mean germination time at 1% probability level and germination rate at 5% probability level. Among the treatments, gibberellic acid treatments (100 ppm) and potassium nitrate (200 ppm), thiourea (2000 ppm) and manganese sulfate (4 ppm) presented high positive impacts on germination. Cytokinin treatments also significantly decreased many germination characteristics. It seems that potassium nitrate and gibberellic acid treatments compared with other treatments are more effective to improve all thyme germination characteristics. 

  Keywords: Seed priming, Growth stimulants, Thyme, germination
 • Maryam Boroujerdnia *, Hamed Hasanzadeh Khankahdani Pages 63-71

  This study evaluated different methods of improving seed germination in tamarind (Tamarindus indica L.). The experiment was laid out in a completely randomized design and each treatment was replicated four times. Treatments were consisting of distilled water for 24 h at ambient temperature, hot water 80 Ċ for 5 min, potassium nitrate (KNO3) at 1 and 2% for 24 h, sulphuric acid (98% H2SO4) for 5 min, sulphuric acid (50% H2SO4) for 10 min and control (seeds were not treated). Results showed that the greatest percentage and speed germination and was observed in treatment of sulphuric acid (98% H2SO4) for 5 min. The lowest Mean time to germination was obtained in sulphuric acid (98% H2SO4) for 5 min followed by potassium nitrate at 1% . Maximum seed vigour index was observed in sulphuric acid (98% H2SO4) for 5 min that had no had no significant difference with sulphuric acid (50% H2SO4) for 10 min and potassium nitrate (1 and 2%) for 24h. pre-treatment of distilled water and hot water were not effective in improving seed germination of tamarind. The highest number leaf, length of shoot and root, fresh and dry weight of stem and root was observed in potassium nitrate at 1% for 24h followed by potassium nitrate at 2%. Therefore, the results showed that pre-treatment of seed with potassium nitrate 1% for 24h is effective way to improve seed germination and early growth of tamarind.

  Keywords: Seed germination, Tamarind, Breaking seed dormancy, Seedling Establishment
 • Ali Asghar Armak, Hassan Feizi *, Masood Alipanah Pages 73-84

  With the aim of investigation of Humic and biological fertilizer sources together with nitrogen fertilizer on corm production on Torbat Heydarieh landrace, an experiment was conducted in research farm of University of Torbat Heydarieh in 2015-2016. The experiment consisted 18 treatments in which main factor was three levels of nitrogen fertilizer (0, 25, 50 kg/ha as urea) and sub factor was application of Biumic (micronutrients and acid humic), Super humic, Superhumic+Biumic, Humiful (acid humic), Nitrokara (nitrogen, phosphorus-soluble bacteria) and control. The experiment performed as split plot layout based on randomized complete block design with three replications. Results demonstrated that application of nitrogen had the significant effect on fresh weight and fresh yield of replacement corms. In 25 kg nitrogen treatment the fresh weight and fresh yield of replacement corms increased 5.6 and 8.2 percent in compared to control, respectively. In Super humic+Biumic treatment the fresh and dry weight of replacement corms increased 61.5 and 60.2 percent in compared to control, respectively. All of resource treatments significantly enhanced number of replacement corm. Overall, it seems that nitrogen fertilizer using had not considerable impact on corm traits, but employing of Humic and biological fertilizer could be very important on saffron corm production.

  Keywords: Nutrition, Replacement corm, humic acid, corm yield
 • Sh. Shahmoradi *, F. Hamidi, K.S. Asilan, S. Mansourifar Pages 85-96

  Environmental stress is the main effect reducing plant growth and development especially in germination stage. The aim of this project was to determine the threshold for salt stress tolerance in germination stageand mature plant in barley (Hordeum vulgare L.) genotypes and evaluate the relation between indices. First, the LD50 test was conducted for salt stress tolerance using NaCl, then probit analyze was done. The reaction of seven selected genotypes from barley and three cultivars were assessed in four levels of salinity and drought stress. Factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with four replications. Based on probit analysis, the LD50 for salinity stress was 18 ds/m. Salt stress germination experiment included control, 9, 18 and 27 ds/m levels. Principal component analysis showed that at two levels of moderate and moderate stress in germination experiments (9 and 18 dS / m) that the salinity concentration was close to field conditions, in vitro tolerance indices and The field showed a close relationship. This relationship was not observed at severe stress levels (27 ds/m). Overall, the results showed that genotypes TN4807, KC70173, TN6141 and Nosrat cultivar had higher tolerance to germination conditions (9 and 18 ds/m) and field conditions.

  Keywords: NaCl, germination, Mature plant, barley genotypes
 • Heidar Meftahizade *, Zahra Rahmati Ahmadabad Pages 97-109

  Guar (Cyamopsis tetragonoloba L.), is an annual plant of the legume family. The gum of this plant, which is actually extracted from the seed endosperm, is used in various industries. Germination and seedling growth indices are among the most important indicators for selecting salinity tolerant genotypes. In this study, the effects of 4 salinity levels (such as: 0, 80, 150 and 220 mM) on germination characteristics and preliminary seedling growth (including percentage and rate of germination, seed vigor, etc.) of ten genotypes and guar seed selection were investigated. The results showed that salinity treatment, genotype and interactions of genotype × salinity on seed vigor index, root length, shoot length, seedling length were significant at 1% probability level. Mean comparisons showed showed that RGC-1008 had the highest percentage and germination rate and Saravan had the lowest percentage and germination rate. Mean comparison of salinity levels showed that the control had the highest (2.23cm) and the 150 mM treatment has the lowest shoot length (1.47cm). RGC-1038 and Bampour with 395.3 and 414.73 showed the highest seed vigor respectively, and Saravan with 68.32 showed the lowest seed vigor. In general, RGC-1008 can be a suitable candidate to cultivate in salinity stress after affecting other agronomic treatments.

  Keywords: cluster bean, genotypes, germination rate, local landraces
 • Mohammad Khademi, Faezeh Zaefarian *, Shahram Nazari, Mohammad Ali Esmaelee Pages 111-126
  In order to investigate the effect of hydropriming and osmopriming on the characteristics of experimental rice seedlings, the treatment was performed in a completely randomized design in three replications.Treatments included two rice cultivars (Tarom and Shiroudi) and priming at five levels including calcium chloride and potassium chloride priming (Ψs -1.25 MPa), ascorbate acid (10 mg l-1), hydropriming (for 48 hours) and control (no priming). In this study, seedling characteristics were measured. Interaction of cultivar and priming showed that the highest germination percentage was observed in the range of 97-100% in Shiroudi and Tarom cultivars primed with calcium chloride and potassium chloride. The lowest germination percentage (85.33% and 77.33%, respectively) was obtained under control in Shiroudi and Tarom cultivars, respectively. The highest germination rate was obtained in priming with calcium chloride and potassium chloride, which increased the germination rate by 52 and 54%, respectively. The effect of cultivar and priming on root and shoot length as well as root and shoot dry weight were significant at 1% probability level. also, root and shoot length were 5.97 and 5.4 cm in Shiroudi and 4.01 and 4.59 cm in Tarom, respectively. The results showed that priming with calcium chloride, potassium chloride, ascorbic acid and water increased seedling length vigor indices 69, 64, 13 and 32% in Shiroudi and 91, 70, 47 and 43% in Tarom, respectively compared to control. Also, priming with calcium chloride, potassium chloride, ascorbic acid and water increased seedling weight vigor indices by 110, 95, 50 and 47%, respectively.
  Keywords: germination percentage, Seedling length vigor indices, potassium chloride, calcium chloride
 • Hajar Ghafoori, Eshagh Keshtkar *, Majid Aghaalikhani, Alireza Mahdavian Pages 127-139
  The phenomenon of seed dormancy in weeds not only lead to management difficulties over time but also can disrupt the biological, morphological and ecological studies carried out on these species. This study was conducted to investigate the effect of ultrasound on seed dormancy breaking of Datura stramonium and Convolvulus arvensis in laboratory conditions. Two separate experiments were conducted as a completely randomized design with four replications for each species. The ultrasonic waves were applied at five powers including 0, 80, 150, 250 and 350 watts for four and eight minutes, where the applied ultrasonic frequency was 20 kHz and the temperature of water was remained constant at 25°C. In addition to the ultrasound treatments, the common dormancy-breaking treatments including chilling (natural chilling, moist chilling and dry chilling) and mechanical scarification were applied on D. stramonium and C. arvensis, respectively. All sonication treatments decreased accumulated maximum germination (Gmax) of both weed species. Also, the ultrasound treatments increased time to 50% of maximum germination (G50) of D. stramonium. The ultrasonic effect on G50 of C. arvensis was depended on ultrasonic power, where at low ultrasound powers the G50 of D. stramonium was similar to untreated seeds, while it was decreased at high ultrasound powers. Accordingly, ultrasound was not a suitable method to break seed dormancy of D. stramonium and C. arvensis. As the best treatments, the natural chilling and mechanical scarification increased Gmax of D. stramonium and C. arvensis up to 49% and 38%, respectively.
  Keywords: Jimsonweed, Field bindweed, accumulated maximum germination (Gmax), time to 50% maximum germination (G50), ultrasound powers