فهرست مطالب

تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک - سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1400)

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی اکبر صابری، سید ذبیج الله راوری*، احمد مهربان، حمیدرضا گنجعلی، حسن امیری اوغان صفحات 1-13

  به منظور برآورد ترکیب پذیری عمومی و خصوصی و نوع اثر ژن، تعداد 15 دورگ حاصل از تلاقی پنج لاین و سه تستر به همراه والدین شان در دو شرایط آبیاری معمولی و تنش شوری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان طی سال زراعی 99-1398 مورد بررسی قرار گرفتند. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، تعداد روز تا 50 درصد گل دهی، تعداد روز تا رسیدن، طول خورجین، تعداد خورجین در گیاه، تعداد دانه در خورجین، وزن هزاردانه و عملکرد دانه بودند. میانگین مربعات ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای اکثر صفات معنی دار بود که به ترتیب نشان دهنده تفاوت ارقام از نظر ترکیب پذیری عمومی و تلاقی ها از نظر ترکیب پذیری خصوصی بود. برآورد درجه غالبیت برای صفات ارتفاع بوته، تعداد روز تا 50 درصد گل دهی، تعداد خورجین در گیاه و وزن هزار دانه در شرایط آبیاری معمولی و صفت عملکرد دانه در شرایط تنش شوری کم تر از یک و برای بقیه صفات در هر دو شرایط آزمایش بزرگ تر از یک بود که به ترتیب دلالت بر وجود غالبیت ناقص و فوق غالبیت دارد. در دو شرایط آبیاری معمولی و تنش برای صفات طول خورجین، وزن هزاردانه و عملکرد دانه در گیاه والدین SPN193 و Dalgon در بین مواد آزمایشی بیش ترین مقدار ترکیب پذیری عمومی را به خود اختصاص دادند. دورگ هایSPN192 × Dalgon  وSPN179 × RGS003  به ترتیب در شرایط آبیاری معمولی و تنش با برخورداری از بالاترین مقادیر ترکیب پذیری خصوصی از نظر صفت عملکرد دانه بهترین دورگ ها بوده و قابل توصیه می باشند.

  کلیدواژگان: خورجین، دورگ، غالبیت ناقص، فوق غالبیت
 • سینا ملاح*، سعید غالبی، محمدرضا امداد، مهدی پناهی صفحات 15-24
  بهره برداری پایدار از منابع آب، شناخت شرایط موجود، نحوه تخصیص و بهره برداری از آب امری اجتناب ناپذیر است. به همین منظور، الگوی کشت و منابع آبی حدود 913 هکتار از اراضی آبی دشت هنام الشتر استان لرستان در سال 1396 با استفاده از پیمایش زمینی و تصاویر ماهواره ای شناسایی شدند. همچنین، واحدهای هم آب تفکیک و هیدرومدول آبیاری الگوی کشت هر واحد بر اساس راندمان آبیاری سطحی منطقه تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از الگوی کشت نشان داد که گیاهان غالب منطقه را گندم و جو (444 هکتار)، یونجه و شبدر (153 هکتار) و چغندرقند (40 هکتار) تشکیل می دهند. میانگین اطلاعات 15 ساله نشان داد که گیاهان یونجه و جو با حدود 11000 و 3900 متر مکعب آب در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین نیاز آبیاری را در بین گیاهان الگوی کشت دارا بودند. تعداد 19 واحد هم آب تفکیک شد که متوسط سالانه هیدرومدول آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاهان در این اراضی 1/26 لیتر بر ثانیه در هکتار تعیین شد. همچنین، بر اساس برآورد حجم آب تحویلی و متوسط راندمان کاربرد آبیاری منطقه (30 درصد)، متوسط شاخص هیدرومدول واحدهای 19 گانه به مقدار 0/86 لیتر بر ثانیه در هکتار تعیین شد. نتایج نشان دادند تعداد 12 واحد از واحدهای 19 گانه هم آب، حجم آب تخصیص یافته آن بیشتر از هیدرومدول تعیین شده و در 7 واحد آن کمتر از هیدرومدول آبیاری است. با توجه به هیدرومدول آبیاری تعیین شده و حجم آب مصرفی گیاهان الگوی کشت، امکان افزایش عملکرد و کاهش تاثیر تنش خشکی ناشی از کم آبیاری زیرحوضه فراهم شده و کارایی مصرف آب ارتقاء می یابد.
  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، تنش کم آبی، عدالت آب، مدیریت آبخیز، مصرف آب کشاورزی
 • زیبا زینالی چرکندی، محسن رشدی، سعید یوسف زاده* صفحات 25-38
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن، بر تعدادی از خصوصیات کمی و کیفی بادرشبو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ای تحقیقاتی واقع در منطقه فیرورق از توابع شهرستان خوی در سال 1392 اجرا گردید. تیمارها شامل سه تاریخ کاشت (21 اردیبهشت، 15 خرداد و 31 خرداد) و چهار مقدار نیتروژن (صفر، 150، 225 و 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بود. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت (به جز تعداد شاخه گل دهنده) تاثیر معنی داری بر تمامی صفات مورد مطالعه داشت. بیشترین بازده اسانس (0/38 درصد)، عملکرد اسانس (11/83کیلو گرم در هکتار) و وزن هزار دانه (2/09 گرم) در تاریخ کاشت 15 خرداد بدست آمد. کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در مقایسه با تیمار شاهد تعداد شاخه گل دهنده، عملکرد ماده خشک و میزان اسانس را افزایش داد، در حالیکه کاربرد 300 کیلو گرم نیتروژن در هکتار سبب کاهش معنی دار میزان و عملکرد اسانس، وزن هزار دانه و عملکرد بذر گردید. کاربرد 150 کیلو گرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با تیمار شاهد عملکرد اسانس را 80 درصد افزایش داد و بیشترین عملکرد اسانس در تاریخ کاشت 15 خرداد مشاهده شد. کاربرد 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در تاریخ کاشت 15 خرداد بدلیل استفاده بهینه از رطوبت خاک و شرایط دمایی مناسب علاوه بر کاهش مصرف کود شیمیایی و حرکت به سمت کشاورزی پایدار باعث بهبود صفات کمی و کیفی گیاه بادرشبو در شرایط آب و هوایی خوی شد. بنابراین این تیمار به عنوان تیمار برتر معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: رژیم کودی، صفات کیفی، عملکرد ماده خشک، گیاهان دارویی، متابولیت های ثانویه
 • فرزاد مندنی*، پریسا کرمی، روژین قبادی صفحات 39-56
  یکی از ابزارهای معتبر جهت مطالعه اثرات مدیریت بر تولیدات کشاورزی استفاده از مدل های رشد گیاهان زراعی است. به منظور تعیین اثر سطوح مختلف آبیاری بر رشد و تولید ارقام ذرت دانه ای و اعتبار سنجی مدل CERES-Maize، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه رازی طی سال زراعی 97-1396 اجرا گردید. فاکتور اصلی سه سطح آبیاری (تامین 130، 100 و 70 درصد نیاز آبی) و فاکتور فرعی سه رقم ذرت (SC704, Simon, BC678) بود. صفات مورد ارزیابی شامل مراحل نمو فنولوژیک، شاخص سطح برگ، وزن خشک کل، عملکرد دانه ذرت و تبخیر و تعرق روزانه بود. نتایج ارزیابی مدل نشان داد که مقادیر nRMSE ارقام SC704، Simon و BC678 برای روز تا گرده افشانی به ترتیب 2/8، 1/7 و 1/9 درصد، برای روز تا رسیدن فیزیولوژیک 4/2، 4 و 4/6 درصد، برای وزن خشک کل 9/6، 7/0 و 13/4 درصد و برای عملکرد دانه 12/9، 5/2 و 6/1 درصد میانگین مقادیر مشاهده شده بود. میزان جذر میانگین مربعات خطا نرمال شده برای تبخیر و تعرق از 12/9 تا 35/5 درصد میانگین مشاهدات بود. با کاهش محتوای آب قابل دسترس گیاه در تیمار کم آبیاری در مقایسه با تیمارهای دیگر آبیاری، میزان تبخیر و تعرق تجمعی شبیه سازی شده به تدریج از تبخیر و تعرق اندازه گیری شده فاصله گرفت، به طوری که در تیمار تنش کمبود آب مدل میزان تبخیر و تعرق را بیشتر از شرایط مزرعه پیش بینی نمود. به طور کلی نتایج ارزیابی ها مشخص کرد که مدل CERES-Maize قادر است واکنش رشد و عملکرد ارقام ذرت را در شرایط رطوبتی مختلف خاک با دقت مناسبی پیش بینی کند و می توان از آن برای ارزیابی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در مزارع ذرت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تبخیر و تعرق، کم آبیاری، ارزیابی مدل، مراحل نموی، واسنجی مدل
 • حسن مکاریان*، عباس نصیری دهسرخی، مهرداد صفرپور، منوچهر قلی پور، حمیدرضا اصغری، حسن قربانی قوژدی، حسین میرزایی مقدم صفحات 57-75
  به منظور بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی همراه با علف کش متری بیوزین بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در حضور علف های هرز، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. تیمارها شامل: وجین و عدم وجین علف هرز، تلقیح نشاء با هر یک از باکتری های Pseudomonas fluorescens و Azotobacter crococum، کاربرد علف کش متری بیوزین در سه دز 500، 1000 و 1500 گرم از نوع تجاری در هکتار به صورت مجزا و در ترکیب با باکتری های P. fluorescens و A. crococum بودند. نتایج نشان داد که کاربرد A. crococum  و P. fluorescens همراه با دز کم علف کش سبب افزایش جمعیت باکتری ها به ترتیب به میزان 57/89و 52/63درصد در مقایسه با شاهد دارای علف هرز گردید. دز بالای علف کش (1500 گرم در هکتار) به تنهایی و یا در ترکیب با کودهای زیستی سبب کاهش معنی دار کلونیزاسیون باکتری ها و رشد و عملکرد گوجه فرنگی گردید. نتایج نشان داد که کاربرد A. crococum و P. fluorescens در ترکیب با دز کم علف کش به ترتیب سبب افزایش 26/4 و 24/8 درصدی تعداد میوه رسیده در مقایسه با شاهد بدون علف هرز گردید. براساس نتایج آزمایش، کاربرد کودهای زیستی همراه با دزهای پایین علف کش متری بیوزین می تواند ضمن بهبود رشد و عملکرد گوجه فرنگی و کنترل مطلوب علف های هرز، گام مهمی در راستای نیل به اهداف کشاورزی پایدار از طریق کاهش مصرف علف کش و اثرات سوء زیست محیطی آن باشد.
  کلیدواژگان: ازتوباکتر، رقابت، سودوموناس، مدیریت تلفیقی
 • مجید قنبری، علی مختصی بیدگلی*، زینب زنگانه، کامران منصور قناعی پاشاکی صفحات 77-95
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کاربرد مالچ حاصل از باقی مانده مواد آلی موجود در پهنه جنگل، مزارع برنج، باغات چای و بادام زمینی و کمبود آب آبیاری بر خصوصیات مختلف مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سورگوم علوفه ای در شرایط مزرعه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال 1397 در مزارع منتخب تحقیقاتی منطقه دیلمان شهرستان سیاهکل زیر نظر گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسان ترویج جهادکشاورزی لاهیجان اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل سه سطح تنش کمبود آب بر اساس آبیاری 15، 30 و 45 درصد کم تر از ظرفیت زراعی و شش سطح مالچ آلی شامل بدون مالچ، مالچ کلش برنج، مالچ پوسته شلتوک برنج، مالچ پیله بادام زمینی، مالچ ضایعات چای و مالچ خاکبرگ بودند. نتایج نشان داد در شرایط تنش متوسط، تیمارهای مالچ کلش برنج و پوسته شلتوک برنج، در عملکرد علوفه تر و سرعت فتوسنتز گیاه به ترتیب 39/13 و 26/65 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد. همچنین، در شرایط تنش شدید، مالچ های کلش برنج، پوسته شلتوک برنج و پیله بادام زمینی، میزان بهره وری اقتصادی آب و وزن خشک علف های هرز را به ترتیب 63/48، 55/21 و 46/40 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. کاربرد مالچ مواد آلی به ویژه کلش برنج، پوسته شلتوک برنج و پیله بادام زمینی به ترتیب موجب جلوگیری از کاهش 6/08، 13/70و 16/75 درصد عملکرد دانه نسبت به شاهد تحت شرایط تنش متوسط شد. به طورکلی، مالچ مواد آلی در افزایش عملکرد دانه و علوفه تر، سرعت فتوسنتر، فعالیت آنتی اکسیدان ها و بهره وری آب و همچنین کاهش میزان علف های هرز مزرعه در شرایط تنش از توانایی بالایی برخوردار بوده و سهم بسزایی در بهبود مقاومت به خشکی در گیاه سورگوم علوفه ای دارد. در نهایت، استفاده از مالچ مواد آلی در کشت سورگوم علوفه ای تحت شرایط تنش خشکی فصلی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، بهره وری آب، ذرت خوشه ای، علف هرز، کم آبی
 • مریم آب پیکر، صالحه گنجعلی*، لیلا فهمیده، فروزان حیدری صفحات 97-110
  نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita از گیاهان دارویی معطر متعلق به تیره نعناعیان می باشد و با توجه به اهمیت خاصیت دارویی این گیاه، تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید روی تعدادی از ویژگی های نعناع فلفلی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل به اجرا درآمد. به منظور پیاده سازی طرح موردنظر، محلول پاشی سالیسیلیک اسید با سطوح صفر، 5، 10، 50 و 100 میلی گرم بر لیتر و طی دو مرحله محلول پاشی صورت گرفت. ابتدا بعد از گذشت 8 هفته پس از کاشت استولون ها و در ادامه بعد از گذشت 14 روز پس از اولین محلول پاشی مرحله دوم آن انجام شد. صفات مورداندازه گیری در این پژوهش شامل میزان فنول، فلاونویید، فعالیت آنتی اکسیدانی، پرولین کل و همچنین برخی صفات فیزیولوژیک دیگر ازجمله کربوهیدرات، فعالیت آنزیم های کاتالاز، آسکوربات اکسیداز، پراکسیداز و پلی فنول اکسیداز و رنگیزه های فتوسنتزی بود. با آنالیز تجزیه واریانس داده ها مشاهده شد که تیمار گیاه نعناع با سطوح مختلف سالیسیلیک اسید روی اغلب صفات مورد بررسی به جز کربوهیدرات تاثیر معنی داری (p ≤0.01) داشته است. سالیسیلیک اسید با غلظت 100 میلی گرم بر لیتر بیشترین تاثیر افزایشی را بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی موردسنجش نشان داد. با توجه به نتایج حاصل شده از این پژوهش به نظر می رسد محلول پاشی سالیسیلیک اسید روی گیاهان دارویی به ویژه گیاه نعناع فلفلی می تواند باعث افزایش ترکیبات آنتی اکسیدانی، تنظیم کننده های اسمزی و رنگیزه های فتوسنتزی شده و به عنوان یک روش امیدبخش و مقرون به صرفه به منظور افزایش محتوی متابولیت های ثانویه و بهبود خاصیت دارویی این گیاه به کار رود.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، پرولین، صفات فیزیولوژیک، گیاه دارویی
 • علیرضا خداشناس* صفحات 111-126
  به منظور دستیابی به رویکردی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، مطالعه ای دو ساله به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق شهرستان مشهد به اجرا درآمد. تاریخ های کشت (سه تاریخ کشت در سال اول و پنج تاریخ کشت در سال دوم) و ارقام کلزا (هایولا308، هایولا401، آرجی اس003 و زرفام) به ترتیب در کرت های اصلی و فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با کاهش فصل رشد (تاخیر در کشت) عملکرد دانه و اغلب اجزای عملکرد دانه از جمله ارتفاع بوته و وزن هزاردانه ارقام کلزا نسبت به تاریخ کشت پاییزه کاهش یافت. بیشترین عملکرد دانه در کشت انتظار و برای رقم هایولا401، 3611 کیلوگرم در هکتار بود که در مقایسه با بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کشت پاییزه برای رقم زرفام (4708 کیلوگرم در هکتار)، 23/3 درصد کاهش نشان داد، گرچه این کاهش معنی دار نبود. با این وجود در کشت انتظار و برای بعضی از ارقام زودرس بهاره، پتانسیل عملکرد دانه مناسب به نظر می رسد به ویژه اگر منافع ناشی از حذف سه نوبت آبیاری پاییزه نیز مدنظر قرار گیرد. بر مبنای نتایج این آزمایش انتخاب مطلوب برای تاریخ کشت کلزا با حذف آبیاری های پاییزه، کشت انتظار است. کشت ارقام سازگار با این شرایط نیز اولویت بعدی برای تضمین موفقیت تولید است و در این رابطه ارقام بهاره زودرس نظیر هایولا308 و هایولا401 به علت سازگاری بیشتر به کاهش فصل رشد و عملکرد دانه بالاتر در این شرایط ترجیح دارند.
  کلیدواژگان: پایداری تولید، فصل رشد، کشت انتظار، کلزا، منابع آب زیرزمینی
 • بهنوش رسایی، سعید جلالی هنرمند، مجید عبدلی* صفحات 127-149
  در مناطق خشک، کمبود آب یکی از عوامل اصلی محدودیت تولید محصول است. به طوری که در این مناطق، میزان آب در دسترس جهت کشت وزرع به شدت پایین است؛ بنابراین علاوه بر مدیریت آب باید با یکسری از روش ها بر خشکی غلبه کرده و تولید محصول داشت. علی رغم اینکه دزهای شدید اشعه فرابنفش بر گیاهان و جانوران دارای اثرات مضری است ولی دزهای خفیف اشعه فرابنفش راهکار مناسبی است تا حساسیت گیاه را به تنش های محیطی من جمله خشکی کاهش داد. به طوری که در اثر اعمال اشعه های خفیف UV-A و UV-B، سازوکارهای دفاعی اعم از آنزیمی و غیرآنزیمی نسبت به شاهد (بدون اعمال اشعه فرابنفش) افزایش می یابد و سبب بهبود صفات فیزیولوژیکی می گردد و از سویی بر صفات کمی و کیفی محصول تولیدی اثر مثبت دارد. علی رغم اینکه در بیشتر موارد تنش خشکی و اشعه فرابنفش به صورت مجزا اثرات زیان باری بر گیاه دارند ولی برهم کنش دو عامل فوق به طور هم افزایی عمل می کند تا سازوکار های دفاعی را در گیاه القا کنند، به طوری که اعمال اشعه فرابنفش موجب شد تا آسیب های احتمالی وارد شده توسط تنش بعدی (مثل خشکی) بر گیاه کاهش یابد.
  کلیدواژگان: اشعه فرابنفش، تنش خشکی، سازوکارهای دفاعی، کیفیت محصول، گیاهان زراعی، مناطق خشک
 • الهه کلانتری، محمد آرمین*، حمید مروی صفحات 151-162
  به منظور بررسی تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژیکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کنجد، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه شخصی واقع در منطقه میامی (شهرستان شاهرود، استان سمنان) انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی زمان اعمال تنش خشکی (در مراحل رویشی، گلدهی و رشد دانه) به عنوان فاکتور اصلی و سه رقم کنجد (داراب، اولتان و دشتستان) به عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان داد بیشترین (517 کیلوگرم در هکتار) و کمترین (456 کیلوگرم در هکتار) عملکرد دانه به ترتیب در زمان قطع آب در مرحله رشد دانه و رویشی مشاهده شد. در تمامی ویژگی های مورد ارزیابی به جز تعداد دانه در کپسول، بین ارقام مختلف کنجد تفاوت معنی داری وجود داشت. به طوری که رقم اولتان نسبت به ارقام داراب و دشتستان بالاترین عملکرد دانه (594 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن (146 کیلوگرم در هکتار) را دارا بود. با این حال، رقم داراب در زمان قطع آب در مرحله ی رشد دانه، بیشترین عملکرد دانه (719 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن (207 کیلوگرم در هکتار) را داشت، در حالی که رقم دشتستان در همین شرایط کمترین عملکرد دانه (251 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن (57 کیلوگرم در هکتار) را نشان داد. در مجموع نتایج نشان داد که رقم اولتان مقاومت نسبی بالاتری را نسبت به تنش در مراحل مختلف دارد لذا این رقم برای منطقه محل آزمایش و شرایط مشابه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، درصد روغن، رقم، گیاهان روغنی، مرحله فنولوژی
 • محمد نادریان فر*، الهام حیدری قرایی صفحات 163-176
  خشکسالی پدیده ای آرام و خزنده که خسارات زیادی و جبران ناپذیری به طبیعت وارد می کند و تمام اقلیم ها را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از پیامدهای اقلیمی مهم برای زراعت، خشکسالی های پیاپی است که هر چند سال اتفاق می افتد و باعث کاهش عملکرد تولید به ویژه در شرایط کشاورزی دیم می شود. لذا این تحقیق باهدف پایش خشکسالی ها و تاثیر خشکسالی کشاورزی بر روی محصول استراتژیک گندم تحت شرایط کشت دیم و آبی در منطقه بجنورد انجام شد. در این راستا برای محاسبه شاخص های خشکسالی بارش استاندارد شده (SPI)، شاخص درصد نرمال (PN) و شاخص نمره Z (ZSI) از آمار و اطلاعات بارندگی ایستگاه هواشناسی بجنورد طی دوره زمانی 1384 تا 1398 استفاده شد. همچنین جهت ارتباط خشکسالی ها با محصولات کشاورزی از آمار و اطلاعات میزان سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد محصول گندم دیم و آبی طی دوره آماری 1362 تا 1398 استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون بین شاخص های خشکسالی با سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد محصول گندم دیم و آبی نشان داد که کمترین همبستگی مربوط به شاخص ZSI با عملکرد آبی به مقدار r=0/23 و بیشترین همبستگی مربوط به میزان تولید دیم با شاخص PN به مقدار r=0/73 می باشد. همچنین تغییرات زمانی سطح زیر کشت آبی و دیم گندم در منطقه بجنورد نشان می دهد، با گذشت زمان از سطح زیر کشت محصول گندم دیم به شدت کاسته شده است (شیب خط روند معادله منفی می باشد) که یکی از علت های اصلی آن کاهش ریزش های جوی و خشکسالی در منطقه می باشد که خسارات جبران ناپذیری بر کشاورزان وارد کرده است. نتایج تغییرات شاخص SPI روی سطح برداشت از اراضی کشت دیم و آبی نشان داد که در زمان ترسالی، برداشت محصول از اراضی زیر کشت دیم و آبی افزایش یافته است و در زمان خشکسالی میزان برداشت محصول کاهش یافته است؛ اما در مورد کشت آبی در سال هایی که خشکسالی رخ داده است، کاهش سطح برداشت آبی از شدت کمتری برخوردار بوده است و دلیل آن می تواند استفاده از روش های دیگر تامین آب برای کشت ازجمله حفر چاه های غیرمجاز و عمیق تر کردن چاه های کشاورزی باشد.
  کلیدواژگان: خشکسالی کشاورزی، شاخص SPI، عملکرد گندم، کشت دیم و آبی
 • سامیه آقچه لی، علی راحمی کاریزکی*، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عبداللطیف قلی زاده، محسن رضایی صفحات 177-187
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد در برخی غلات سردسیری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس در سال 94-1393 انجام شد. تیمارها شامل غلات سردسیری در 6 سطح شامل: گندم نان رقم کوهدشت، گندم دوروم رقم سیمره، جو شش ردیفه رقم صحرا، جو دو ردیفه رقم خرم و جو لخت لاین 17، تریتیکاله رقم جوانیلو و عامل تنش خشکی در سه سطح شامل: عدم تنش خشکی (شاهد= 4/0- بار)، تنش خشکی متوسط (1- بار)، تنش خشکی شدید (4- بار) بودند. تنش خشکی در مرحله گلدهی آن ها اعمال شد. نتایج نشان داد که اثر غلات و تنش خشکی بر تمام صفات مورد مطالعه در سطح یک درصد معنی دار بود. این در حالی بود که اثر متقابل بر تمام صفات مورد مطالعه معنی دار نبود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که دامنه تغییرات عملکرد دانه در بین گونه ها از 25/1 تا 58/2 گرم در بوته متغیر بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه تریتیکاله نسبت به گندم دوروم 73 درصد بیش تر بود. همچنین مقایسه بین سطوح مختلف تنش خشکی نشان داد که با افزایش تنش خشکی تمام صفات مورد اندازه‎ گیری در غلات مورد بررسی کاهش یافت. نتایج نشان داد که عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در شرایط تنش شدید نسبت به شاهد به ترتیب حدود 32، 72 و 45 درصد کاهش یافت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بالا به عنوان معیارهای مهم می تواند در اصلاح ارقام گونه های گیاهی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: شاخص برداشت، صفات مورفولوژیک، عملکرد بیولوژیک، غلات
|
 • Ali Akbar Saberi, Seid Zabihallah Ravari *, Ahmad Mehrban, Hamid Reza Ganjali, Hasan Amiri Oghan Pages 1-13

  In order to estimate the general and specific combining ability and type of gene effect, 15 hybrids from the intersection of 5 lines and 3 testers with their parents were examined in two conditions of normal irrigation and salinity stress in the randomized complete block design with 3 replications in Kerman Agricultural Research Station in 2018-2020. The studied traits included plant height, number of days taken to 50% of flowering, number of days to maturity, pod length, number of pod per plant, number of seed per pod, 1000-seed weight and seed yield. The mean squares of general and specific combining ability were significant for most traits showed that the differences between cultivars in terms of general combining ability, and crosses in terms of specific combining ability, respectively. Estimation degree of dominance for plant height, number of days taken to 50% flowering, number of pod per plant and 1000-seed weight under normal irrigation conditions and seed yield under salinity stress were less than one and for other traits in both experimental conditions greater than one, which indicates the existence of incomplete and over-dominant action, respectively. Under normal and stress conditions for pod length, 1000-seed weight and grain yield per plant, SPN193 and Dalgon parents had the highest general combining ability among the experimental materials. Under normal irrigation conditions, hybrid SPN192 × Dalgon and under salinity stress conditions SPN179 × RGS003 with the highest values of specific combining ability were the best hybrids in terms of seed yield and are recommended.

  Keywords: Co-dominance, Hybrid, Incomplete-dominance, Pod
 • Sina Mallah *, Saeed Ghalebi, Mohammad Reza Emdad, Mehdi Panahi Pages 15-24
  For sustainable water resources utilization, knowledge of the existing conditions as well as a proper method to allocate and exploit water is inevitable. To this end, water resources and cropping pattern of Honam sub-catchment in Karkheh River Basin, Iran, were geographically identified and then digitized over 913.8 ha of irrigated lands, during 2017-2018 growing season using field survey and satellite imagery. Also, irrigation homogenous units were separated and hydro-module of cropping pattern was determined per unit according to surface irrigation application efficiency of the study area. The results of the cropping pattern showed that the areas under the major crops including wheat and barley, alfalfa and clover, and sugar beet were 444, 153, and 40 ha, respectively. Alfalfa and barely had the highest and lowest irrigation requirement among the major crops with 11910 and 3000 m3.ha-1, respectively. Nineteen irrigation homogenous units were delineated, and their mean annual hydro-module was determined as 1.26 L.s-1.ha-1. Meanwhile, mean hydro-module of nineteen homogenous units was obtained as 0.86 L.s-1.ha-1 according toestimated volume of water and average of application efficiency (30%) in the study area. The results also indicated that the allocated water for 12 out of 19 homogenous units was more than the determined hydro-module, and for the remaining 7 units it was less. It can be concluded that it is feasible to reduce drought stress and improve yield and water productivity based on determined hydro module and water consumption volume of subcatchment cropping pattern.
  Keywords: Agricultural water consumption, Irrigation stress, Landuse planning, Water justice, Watershed Management
 • Ziba Zeynali Charkandi, Mohsen Roshdi, Saeed Yousefzadeh * Pages 25-38
  In order to study the effects of sowing date and nitrogen fertilizer on some quantitative and qualitative traits of dragonhead, a field study was conducted as factorial experiment in a randomized complete block design layout with three replications in Khoy, Firuraq during 2013. Factors consisted of three sowing dates (May 11, June 5 and June 21) and four levels of nitrogen (without nitrogen (control), 150, 225 and 300 Kg.ha-1). Results indicated that sowing date had significant effect on all of the studied traits (except of number of flowering branch). The maximum essential oil content (0.38 percent), essential oil yield (11.83 Kg.ha-1) and 1000 seed weight (2.09 g) were gained on June 5. The use of 150 nitrogen fertilizer per hectare increased number of flowering branch, dry matter yield and essential oil content in compare to control treatment While application of highest level of nitrogen (300 Kg ha-1) significantly decreased essential oil content as well as essential oil yield and seed yield. Application of 150 Kg nitrogen fertilizer per hectare increased essential oil yield by 80 percent in compare to control treatment and maximum essential oil yield observed at June 5. Plants grown on May 11 produced the highest seed yield (1542 Kg.ha-1). Application of 150 Kg.ha-1 nitrogen on June 5 due to optimum usage of soil humid and temperature condition besides of decrease usage of chemical fertilizer and movement towards sustainable agriculture lead to improving quantitative and qualitative yield of dragonhead in studied climatic conditions and thus, this treatment is introduced as the best treatment combination.
  Keywords: Dry matter Yield, Fertilizer regime, medicinal plants, Qualitative traits, Secondary metabolites
 • Farzad Mondani *, Parisa Karami, Rozhin Ghobadi Pages 39-56
  One of the reliable approaches to study the effects of management on agricultural production is using crop growth models. In order to determine the effect of different levels of irrigation on the growth and productivity of grainy maize cultivars and validation of the CERES-Maize model, an experiment was conducted as split plot at the experimental field of Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran, during 2017-2018. Main-factor was three irrigation regimes (IR) included supplying 130, 100, 70% water requirement (IR130%, IR100% and IR70% respectively), and sub-factor included three maize cultivars (SC704, Simon and BC678). The evaluated traits were development stages, leaf area index, total dry weight, grain yield and daily evapotranspiration. Model validation results showed that nRMSE values of SC704, Simon and BC678 for days to anthesis were 2.8, 1.7 and 1.9%, for days to physiological maturity were 4.2, 4 and 4.6%, for total dry weight were 9.6, 7.0 and 13.4% and for grain yield were 12.9, 5.2 and 6.1% observations, respectively. The nRMSE for daily evapotranspiration was 12.9 to 23.5% observations. By reducing the water content available in the IR70% treatment compared to other irrigation treatments, the simulated cumulative evapotranspiration gradually moved away from the measured evapotranspiration, so that in the water deficit stress treatment, the model simulated the amount of evapotranspiration more than farm conditions. Overall, the results of validation showed that the CERES-Maize model was able to predict response the growth and yield of maize cultivars under different soil moisture conditions with appropriate accuracy, therefore, it can be used to evaluate the impact of different irrigation regimes in the maize fields.
  Keywords: Deficit irrigation, Development stages, evapotranspiration, Model calibration, Model validation
 • Hassan Makarian *, Abbas Nasiri Dehsorkhi, Mehrdad Safarpoor, Manouchehr Gholipoor, Hamidreza Asghari, Hassan Ghorbani Ghoojdi, Hossein Mirzaei Moghadam Pages 57-75
  In order to investigate the effect of biological fertilizers and application of metribuzin herbicide on growth and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) and weed population, a field experiment was conducted as randomized complete block design with three replications at the research field of Shahrood University of Technology. The experimental treatments included; weed free and weed infest all season, inoculation of root of tomato transplant with Pseudomonas fluorescens and Azotobacter crococum separately, soil application of metribuzin herbicide 500, 1000 and 1500 g.ha-1 and the mentioned dosage of herbicide (500, 1000 and 1500 g.ha-1) along with inoculation of P. fluorescens and A. crococum. Results showed that A. crococum and P. fluorescens in combination with low doses of herbicide (500 g.ha-1) increased bacterial colonization by 57.89 and 52.63 percent compared to the control (weedy) treatment respectively. High doses of herbicide (1500 g.ha-1) alone or in combination with bio-fertilizers decreased bacterial colonization in soil and growth and yield of tomato. Also, A. crococum and P. fluorescens in combination with low doses of herbicide increased the number of ripe fruit of tomato by 26.4 and 24.8 percent in comparison to weed free treatment respectively. Based on the results of this experiment, application of bio-fertilizers (A. crococum and P. fluorescens) together with 500 g.ha-1 metribuzin herbicide while improving the growth and yield of tomato and optimal weed control can be an important step towards achieving sustainable agricultural
  Keywords: Azotobacter, Competition, Integrated Management, Pseudomonas
 • Majid Ghanbari, Ali Mokhtassi-Bidgoli *, Zeinab Zanganeh, Kamran Mansour Ghanaei-Pashaki Pages 77-95
  This study was conducted to investigate the effect of mulch application from organic matter residues in forest area, rice fields, tea and peanut orchards and irrigation water deficit on different morpho-physiological and biochemical characteristics of forage sorghum in field conditions. This research was carried out as a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications in selected research farms in Deilman area of Siahkal city under the supervision of Tarbiat Modares University, Department of Agronomy and Lahijan Agricultural Jihad Extension Experts in 2018. Factorial combinations of three levels of water deficit stress 15%, 30% and 45% of less than FC and six organic mulch, no mulch, rice straw mulch, paddy rice husk mulch, peanut shell mulch, tea waste mulch and leaf mold mulch were used. The results showed that under moderate stress conditions, rice straw mulch and rice paddy husk treatment showed the highest forage yield and plant photosynthesis rate of 39.13 and 26.65%, respectively, compared to the control treatment. Also, under conditions of severe stress, rice straw mulch, rice paddy husk and peanut shell mulch increased the economic efficiency of water and dry weight of weeds by 63.48, 55.21 and 46.40%, respectively, compared to the control. Application of organic matter mulch, especially rice straw, rice paddy husk and peanut shell mulch, prevented a reduction of 6.08, 13.70 and 16.75% of grain yield compared to the control under moderate stress conditions, respectively. In general, organic matter mulch has a high ability to increase grain and forage yield, photosynthetic rate, antioxidant activity and economic efficiency of water, as well as reduce field weeds in stress conditions and make a significant contribution to improving drought resistance in Forage Sorghum. Finally, the use of organic matter mulch in the cultivation of forage sorghum under seasonal drought stress conditions is recommended.
  Keywords: Anti-oxidant, Sorghum bicolor, Water deficit, Water productivity, weed
 • Maryam Abpaykar, Salehe Ganjali *, Leila Fahmideh, Forouzan Heidari Pages 97-110
  Peppermint, scientifically known as Mentha piperita, is an aromatic and medicinal plant that belongs to the Lamiaceae family. In the Research Greenhouse of University of Zabol, an experiment was conducted in a completely randomized design with three replications to investigate the effect of salicylic acid foliar application on peppermint. Salicylic acid was sprayed in two stages (8 weeks after stolon set-up and 2 weeks after the first foliar application) at levels of 0, 5, 10, 50, and 100 ppm. Phenols, flavonoids, antioxidant activity, total protein, and physiological traits like catalase, carbohydrate, ascorbate oxidase, peroxidase, polyphenol oxidase, and photosynthetic pigments were all measured in this study. The treatment with different levels of salicylic acid had a significant impact on all studied traits (p ≤0.01) and improved all studied traits except carbohydrates, according to analysis of variance. At a dose of 100 ppm, salicylic acid had the greatest additive effect on physiological and biochemical traits. According to the findings of this study, salicylic acid foliar application on peppermint appears to increase antioxidant compounds, osmotic regulators (carbohydrates), and photosynthetic pigments, and is a promising and cost-effective method for increasing secondary metabolites and medicinal properties of this plant.
  Keywords: Antioxidant enzymes, Physiological traits, Proline, Medicinal plant
 • Alireza Khodashenas * Pages 111-126
  In order to accessing an approach to reduce of water use in the agriculture, a two-year study was carried out as split plot based on a randomized complete block design with three replications at Torogh Agricultural Research station in Mashhad. Sowing dates (3 sowing dates in first year and 5 sowing dates in second year) and cultivars (Hayola-308, Hayola-401, RGS003 and Zarfam) of rapeseed were considered as main and sub plots, respectively. Results showed that by reducing the growth season (delaying in planting date), seed yield and most of the yield components of rapeseed cultivars such as plant height and 1000-seed weight decreased compared to the autumn sowing date. Maximum seed yield of dormant (entezar) culture for Hayola-401 cultivar was 3611 kg/ha which decreased by 23.3% compared to highest seed yield in autumn planting date for Zarfam cultivar (4708 kg/ha), although this decrease was not significant. However, in dormant culture and for some cultivars, the potential of seed yield seems appropriate, especially if the benefits of removing three autumn irrigations are also considered. Based on the results of this experiment, optimal selection for planting date of rapeseed by eliminating autumn irrigation is dormant culture. Planting compatible cultivars with these conditions is also the next priority to ensure the success of production and in this regard, early spring cultivars such as Hayola-308 and Hayola-401 are preferred to other cultivars due to greater adaptability to reduced growth season and higher seed yield in these conditions.
  Keywords: dormant culture, Ground Water Resources, growth season, production sustainability, Rapeseed
 • Behnoush Rasaei, Saeid Jalali-Honarmand, Majid Abdoli * Pages 127-149
  In arid regions, water scarcity is one of the main factors limiting production of crops, so that in these areas, the available water is very low for cultivation. Therefore, in addition to water management, it has to overcome dryness with a series of methods and produce crops. Despite the fact that heavy doses of ultraviolet radiation on plants and animals has harmful effects, but mild doses of ultraviolet radiation are a good way to reduce the sensitivity of the plant to environmental stresses, including drought. So that by applying mild doses of UV-A and UV-B rays, defense mechanisms such as enzymes and non-enzymes increase relative to the control (without ultraviolet radiation) and it improves the physiological traits. On the other hand, it has a positive effect on the qualitative and quantitative characteristics of the product. Despite the fact that in most cases, drought stress and ultraviolet radiation alone have adverse effects on the plant, the interaction of the two factors causes the plant to develop defense mechanisms. As a result, the damage caused by subsequent stress (such as dryness) on the plant was reduced by ultraviolet radiation.
  Keywords: Arid Regions, Crops, Defense Mechanisms, Drought stress, Product Quality, Ultraviolet Radiation
 • Elahe Kalantari, Mohammad Armin *, Hamid Marvi Pages 151-162
  In order to investigate drought stress at different phenological stages on yield and yield components of different sesame cultivars, a split plot experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications on a private farm in Miami (Shahroud County, Semnan Province). Factors were drought stress time (in vegetative, flowering and seeding growth stages) as the main factor and three sesame cultivars (Darab, Oltan and Dashtestan) as sub factor. The results indicated that the highest (517 kg.ha-1) and lowest (456 kg.ha-1) seed yield was obtained in irrigation cut-off at seeding and vegetative growth, respectively. There was a significant difference among sesame cultivars in all the evaluated characteristics except the number of seeds per capsule. Oltan cultivar had the highest grain yield (594 kg.ha-1) and oil yield (146 kg.ha-1) compared to Darab and Dashtestan cultivars. However, in irrigation cut-off at seeding stage, Darab cultivar had the highest grain yield (719 kg.ha-1) and oil yield (207 kg.ha-1). While Dashtestan cultivar in the same conditions showed the lowest grain yield (251 kg.ha-1) and oil yield (57 kg.ha-1). Overall, the results showed that Oltan cultivar has a higher relative resistance to drought stress in different stages, so this cultivar is recommended for this region and similar situations.
  Keywords: Cultivar, Drought stress, Oil content, Oily crops, phenological stage
 • Mohammad Naderianfar *, Elham Heydari Gharae Pages 163-176
  Drought is a slow-onset and creeping phenomenon that imposes many irreparable natural hazards and affects all climates. One of the important climatic consequences for agriculture is consecutive droughts that occur every few years and reduce the production yield, in particular under rainfed farming conditions. Therefore, this study was conducted to monitor droughts and the impact of agricultural drought on the strategic wheat crop under rainfed and irrigated cultivation conditions in the Bojnourd region. In this regard, to calculate the standardized drought indices i.e. Standardized Precipitation Index (SPI), Percent of Normal Index (PN), and Z-score Index (ZSI), rainfall statistics, and information of Bojnourd meteorological station during the period 2005 to 2019 were used. Likewise, to relate droughts to agricultural products, statistics and information on the area under cultivation, production, and yield of rainfed and irrigated wheat were used during the statistical period of 1983 to 2019. The results of pearson correlation between drought indices and area under cultivation, production, and crop yield of rainfed and irrigated wheat indicated that the lowest (r = 0.23) and the highest (r = 0.73) correlation levels belonged to the ZSI index with irrigated yield and rainfed production with the PN index, respectively. Temporal changes in the area under cultivation of irrigated and rainfed wheat in Bojnourd region showed that the area under irrigated wheat crop cultivation decreased sharply over time (a negative slope for the trend line of the equation), which is mainly due to the decline in precipitations and droughts in the region causing irreparable damage to farmers. The results of variations in the SPI index on the harvest level from rainfed and irrigated fields indicated that the harvest level from rainfed and irrigated fields increased during the wet year while it decreased during droughts. However for irrigated cultivation, the reduction of irrigated crop yield was less severe over drought years probably due to the use of other methods of water supply for cultivation, including drilling illegal wells and deepening agricultural wells.
  Keywords: Agricultural drought, Rainfed, irrigated cultivation, SPI Index, Wheat yield
 • Samieh Aghcheli, Ali Rahemi Karizaki *, Ebrahim Gholamalipour Alamdari, Abdollatif Gholizadeh, Mohsen Rezaei Pages 177-187
  In order to evaluate the effect of drought stress on grain yield and yield components in some winter cereals, a factorial experiment in completely randomized with 3 replications was conducted in greenhouse at Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavoos University. The treatments were winter cereals with 6 levels included bread wheat cultivar Kohdasht, durum wheat cultivar Seimareh, six-row barley cultivar Sahra, two-row barley cultivar Khorram, and hull less barley Line 17 and triticale cultivar Javaniloo and drought stress with 3 levels i.e., full irrigation as the control (-0.4 bar), slight water stress (-1 bar) and intensive water stress (-4 bar). Drought stress was imposed in flowering stage. The results showed that the effect of species and drought had a significant effect on all the studied traits while interaction on all studied were not significant. The results of mean comparison showed that the range of grain yield changes between species varied from 1.25 to 2.58 g per plant. The results showed that grain yield in triticale is  more than durum wheat (73%). Also, the comparison between different levels of drought stress showed that with increasing drought stress, all measured traits decreased in the studied species. The results showed that grain yield, biological yield and harvest index decreased by about 32, 72 and 45%, respectively in severe stress conditions compared to the control. The results of this study showed that high biological yield and high harvest index can be considered as important criteria in breeding cultivars of plant species.
  Keywords: Biological yield, Cereals, Harvest index, Morphological traits