فهرست مطالب

تربیت پاسدار انقلاب اسلامی - پیاپی 21 (بهار و تابستان 1400)
 • پیاپی 21 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/07/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سولماز دبیری، اعظم پدیدار* صفحات 1-23

  تربیت سیاسی از جمله مهم ترین جنبه های تربیتی افراد در جوامع به شمار می رود که با توجه به متاثر شدن افراد در جوامع دینی و اسلامی از آموزه های قرآنی، نیاز است برای دستیابی به مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم تلاش مضاعفی صورت گیرد. نظام های سیاسی مختلف به شیوه های متفاوت درصدد تحقق این مهم می باشند تا افراد جامعه علاوه بر آگاهی از جایگاه خود به ایفای نقش در نظام سیاسی بپردازند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال بررسی اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم است و درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر قرآن کریم اصول و مبانی تربیت سیاسی چگونه موردبررسی و تبیین قرار می گیرند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم شامل مبانی انسان شناسی، مبانی معرفت شناسی و مبانی هستی شناسی هستند.

  کلیدواژگان: تربیت، تربیت سیاسی، قرآن کریم، انسان شناسی، معرفت شناسی
 • علی سفیدیان*، عبدالمجید بحرینی صفحات 25-53

  قرآن کریم، عمل صالح را از مهم ترین عوامل سعادت انسان می داند و انسانی می تواند در انجام عمل صالح موفق باشد که رفتارش مبتنی بر تعالیم وحیانی بوده و از آسیب های مورد اشاره در این منابع ارزشمند پرهیز کند؛ بنابراین شناسایی مهم ترین آسیب های روش های تربیت رفتار محور امری ضروری به نظر می رسد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف دست یابی به پاسخ این پرسش که از منظر قرآن کریم روش های تربیت رفتار محور با چه آسیب های احتمالی مواجه است؟ به بررسی آیات و روایات پرداخته است و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب از منابع کتابخانه ای به این مهم دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از منظر قرآن کریم و روایات، عامل نبودن آمر، خشونت در امرونهی، مطلق انگاری الگوهای غیر معصوم ، توقع پیروی کامل متربی از الگوها، افراط وتفریط در پردازش شخصیت الگوها، تشویق کمتر یا بیشتر از حد مجاز، تساوی قایل شدن بین نیکوکار و بدکار، استفاده از تنبیه به جای مدارا، تنبیه بیش از میزان خطا، تنبیه بدنی بی مورد، تنبیه بدون حل مشکل، از مهم ترین آسیب هایی است که می تواند امر تربیت و اصلاح رفتار متربی را مختل ساخته و اثرات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تربیت، تربیت رفتار محور، روش های تربیت، آسیب شناسی، قرآن کریم
 • اسماعیل خان احمدی* صفحات 55-81

  نظر به رسالت متفاوت نیروهای مسلح نظام اسلامی با سایر نظام ها و تاثیر عوامل غیر فیزیکی توان رزم در تحقق رسالت نیروهای مسلح؛ که دستاوردهای دفاعی-امنیتی چهار دهه گذشته گویای این واقعیت است و رسالت خطیر و سنگین نیروهای مسلح در گام دوم انقلاب اسلامی، این نوشتار بر آن است تا شاخص‎های انگیزه موثر در تحقق رسالت نیروهای مسلح را احصاء و به رشته تحریر در آورد. پژوهش حاضر، نوعی تحقیق آمیخته اکتشافی است؛ از این جهت که در روش کیفی از ابزار مصاحبه و در روش کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه تحقیق با استفاده از فرمول نسبت صفت 96 نفر تعیین گردید.بر اساس نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها؛ نظر به اینکه درجه آزادی 99 و سطح معنی داری 0/000، میانگین شاخص های پنج گانه بالاتر از 3 و اختلاف میانگین 1/1280؛ مضاف بر تایید فرضیه تحقیق؛ شاخص های انگیزه تاثیر بالایی در تحقق رسالت نیروهای مسلح دارند. نظر به رتبه بالا تاثیر شاخص های انگیزه در تحقق رسالت نیروهای مسلح؛ طیف کاملی از گزینه‎ های ک دفاع لایه بندی شده تحت عنوان پنج ظرفیت برای نظام اسلامی شکل خواهد گرفت که در مبحث نتیجه گیری به آن اشاره شده است.

  کلیدواژگان: انگیزه، رسالت، نیروهای مسلح، دفاع همه جانبه، رسالت الهی
 • عبدالله سلطانی نژاد، روح الله حاجی بیگی* صفحات 81-111

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تاب آوری دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) انجام گرفته است. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، نوعی تحقیق همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان (افسر محصل) دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) بود. برای گردآوری داده های این تحقیق از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده های این تحقیق دو پرسشنامه شامل پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی و پرسشنامه استاندارد تاب آوری است. برای تحلیل داده های این تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شد. نتایج یافته ها نشان می دهد بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با ضریب همبستگی 360/.، ویژگی شخصیتی توافق پذیری با ضریب همبستگی 221/.، ویژگی شخصیتی روان رنجوری با ضریب همبستگی 323/. ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه با ضریب همبستگی 269/. و ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی با ضریب همبستگی 447/. با تاب آوری آنان رابطه معناداری وجود داشت که این نتایج نشان دهنده تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تاب آوری دانشجویان (افسر محصل) با ضریب همبستگی 39٪ بود.

  کلیدواژگان: شخصیت، وظیفه شناسی، سازگاری، تاب آوری، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
 • محمد بهزاد*، حسن اسلامپور کریمی صفحات 113-134

  سبک زندگی ناظر است بر سلوک فردی و اجتماعی افراد یک جامعه که بسته به نوع ایدیولوژی و جهان بینی مکتب غالب در آن، می تواند متفاوت باشد. عرفان و سیاست برخلاف ظاهر نامتجانس خود می تواند در برخی مکاتب از درهم آمیختگی شدیدی برخوردار باشد که ساحت های مختلف زندگی را دربر گرفته، حکمت را در آن جاری کند و ظاهر و باطن حیات انسان را با نظام احسن الهی هماهنگ کند. سبک زندگی پاسداری همان سبک زندگی مومنانه انقلابی است که خداوند حکیم در قرآن حکیم به عنوان الگو معرفی می کند و به طور کامل تداعی کننده پیوند هم زمان عرفان و سیاست در متن زندگی مومنانه و قرآنی است. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای با بهره گیری از آیات قرآنی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قرآن کریم برخلاف دیدگاه سلبی، با تایید دیدگاه ایجابی، ضرورت پیوند میان ملک و ملکوت و زمین و آسمان و ظاهر و باطن را اثبات می کند و این موضوع در ترسیم های قرآنی از سیمای مومنین قابل احصاء است که در سبک زندگی مومنانه انقلابی قابل مشاهده می باشد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، عرفان، سیاست، مومن، انقلابی
 • محمد بلخی*، حسن جباری صفحات 135-157

  فرمانده مربی در تربیت نسل جوان و آینده ساز نقش مهمی را ایفا می کند و باید خود را مکلف به پاسخگویی بداند تا بهتر بتواند در قلوب و افکار نیروهای تحت امر خود نفوذ کند و شوق و اشتیاق درونی و آمادگی اعضای یگان های نظامی را برای انجام داوطلبانه ماموریت های مختلف نظامی و مقابله سرسختانه با هرگونه تهدید مهیا سازد. هدف از این پژوهش بررسی نقش فرماندهان تربیتی در افزایش روحیه دانشجویان دانشگاه افسری تربیت پاسداری امام حسین (ع) است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق توصیفی پیمایشی است و در بخش گردآوری اطلاعات پیرامون نقش فرماندهان تربیتی در افزایش روحیه دانشجویان، با استفاده از شیوه کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک موجود، پرسشنامه با افراد تاثیرگذار و با استفاده از تجربه محقق، اطلاعات موردنیاز گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیرهای معنویت، بنیه علمی و آمادگی جسمانی بر روی هم قادر به تبیین 64/2 درصد تاثیرگذاری بر افزایش روحیه دانشجویان هستند. میان متغیرهای وارد شده در روند رگرسیون، متغیرهای معنویت (0/318) درصد و بنیه علمی (0/482) درصد بر روحیه دانشجویان موثر بوده و متغیر آمادگی جسمانی (0/074) درصد بر روحیه دانشجویان تاثیری نداشته است.

  کلیدواژگان: تربیت، روحیه، معنویت، فرمانده تربیتی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
|
 • Solmaz Dabiri, Azam Padidar * Pages 1-23

  Political education is one of the most important aspects of educating individuals in societies. Due to the influence of individuals in religious and Islamic societies on Quranic teachings, there is a need to redouble efforts to achieve the basics of political education from the perspective of the Holy Quran. Different political systems try to achieve this in different ways so that people in society, in addition to being aware of their position, play a role in the political system. This article uses a descriptive-analytical method to study the principles and foundations of political education from the perspective of the Holy Quran and seeks to answer the question of how the principles and foundations of political education are studied and explained from the perspective of the Holy Quran? The results show that the most important principles and foundations of political education from the perspective of the Holy Quran include the anthropological, epistemological and ontological foundations.

  Keywords: Education, Political Education, Holy Quran, Anthropology, Epistemology
 • Ali Sefidian *, Abdol Majid Bahreini Pages 25-53

  The Holy Qur'an considers righteous deeds as one of the most important factors of human happiness and a human being can be successful in performing righteous deeds whose behavior is based on revelatory teachings and avoid the harms mentioned in these valuable sources; Therefore, identifying the most important disadvantages of behavior-based training methods seems necessary. Therefore, the present study aims to find the answer to the question that from the perspective of the Holy Quran, what are the possible harms of behavior-based training methods? it has studied verses and narrations and has achieved this by using descriptive-analytical method and collecting materials from library sources. The results of this study show that from the perspective of the Holy Quran and narrations, being commander non-acting, violence in command, absolute imitation of innocent patterns, expect the trainer to follow the patterns completely, Exaggeration in the processing of personality patterns, encourage more or less than allowed, equality between the good and the bad, the use of punishment instead of tolerance, punishment over error, unnecessary corporal punishment, punishment without problem solving, are among the most important harms that can disrupt the training and correction of teacher behavior and have irreparable effects.

  Keywords: Education, behavior-oriented education, training methods, pathology, Holy Quran
 • Ismail Khanahmadi * Pages 55-81

  Considering the different mission of the Armed Forces of the Islamic system from other systems and the effect of non-physical factors of combat capability in fulfilling the mission of the Armed Forces which the defense-security achievements of the last four decades show this fact and the serious and heavy mission of the armed forces in the second step of the Islamic Revolution, this article aims to count and write the indicators of effective motivation in fulfilling the mission of the armed forces. The present study is a kind of mixed exploratory research; This is because in the qualitative method the interview tool is used and in the quantitative method the questionnaire tool is used. The research population was determined using the trait ratio formula of 96 people. Based on the results of data analysis, considering that the degree of freedom is 99 and the level of significance is 0.000, the average of the five indicators is higher than 3 and the difference of average is 1.1280; In addition to confirming the research hypothesis, Motivational indicators have a great impact on fulfilling the mission of the Armed Forces. Considering the high rank of the effect of motivation indicators in fulfilling the mission of the Armed Forces, the full range of options will form a layered defense under the heading of five capacities for the Islamic system, which is mentioned in the conclusion section.

  Keywords: Motivation, Mission, Armed Forces, comprehensive defense, Divine Mission
 • Abdullah Soltaninejad, Ruhollah Haji Beigi * Pages 81-111

  The aim of this study was to investigate the effect of personality traits on the resilience of students of Imam Hossein (AS) University. This research is based on the purpose of applied research and on the basis of nature and method, it is a kind of correlational research. The statistical population of this study includes students (student officer) of Imam Hussein (AS)  University. Both library and field methods were used to collect data from this study. The data collection tools of this research are two questionnaires including the standard questionnaire of personality traits and the standard questionnaire of resilience. Descriptive statistics including mean, variance and standard deviation were used to analyze the data of this study. The results show that the personality trait of extroversion with a correlation coefficient of ./360, the personality trait of agreement with the correlation coefficient ./221, the personality trait of neuroticism with a correlation coefficient of ./323 Personality trait Openness to experience with a correlation coefficient of ./269 And conscientious personality trait with a correlation coefficient of ./447 there was a significant relationship with their resilience that these results show the effect of personality traits on the resilience of students (student officer) with a correlation coefficient of ./39.

  Keywords: Personality, Conscientiousness, Compatibility, Resilience, Imam Hussein (AS) University
 • Mohammad Behzad *, Hasan Islampour Karimi Pages 113-134

  Lifestyle refers to the individual and social behavior of individuals in a society that can vary depending on the ideology and worldview of the dominant school. Mysticism and politics, despite their heterogeneous appearance, can be severely intertwined in some schools, encompassing different areas of life, imparting wisdom, and harmonizing the appearance and interior of human life with the best divine system. The lifestyle of the Pasdaran is the same as the revolutionary faithful lifestyle that God Almighty introduces as a model in the Wise Qur'an and is completely reminiscent of the simultaneous connection between mysticism and politics in the context of the faithful and Qur'anic life. In this research, descriptive-analytical method has been used by library studying using Quranic verses. The results of the research show that the Holy Quran, contrary to the negative view, by confirming the positive view, proves the necessity of the connection between property and kingdom and earth and sky and appearance and interior. This issue can be seen in the Qur'anic drawings of the image of the believers, which can be seen in the revolutionary lifestyle of the believers.

  Keywords: lifestyle, mysticism, politics, believer, revolutionary
 • Mohammad Balkhi *, Hassan Jabbari Pages 135-157

  The instructor commander plays an important role in educating the young and promising generation and should consider himself responsible so that he can better penetrate the hearts and minds of the forces under his command and increase the inner enthusiasm and readiness of members of military units to volunteer for various missions and stubbornly confront any threat. The purpose of this study is to investigate the role of training commanders in increasing the morale of students of Imam Hussein (AS) Guards Training University. This research is applied in terms of purpose and the research method is descriptive survey and in the section of collecting information about the role of educational commanders in increasing students' morale, using the library method and referring to existing documents, a questionnaire with influential people and using the researcher's experience the required information has been collected. Findings show that the independent variables of spirituality, scientific vigor and physical readiness can explain 2/64 of the dependence on morale. Among the independent variables included in the regression process, the variables of spirituality (. /318) percent and academic strength (. /482) percent had an effect on students 'morale and physical readiness variable (./.74) percent had no effect on students' morale.

  Keywords: Training, Morale, Spirituality, Training Commander, Imam Hussein (AS) Officer University, Guard Training