فهرست مطالب

اخلاق پژوهی - پیاپی 10 (بهار 1400)
 • پیاپی 10 (بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/07/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد نیازی*، غلامحسین الهام، مهدی اخوان صفحات 5-26

  قاعده «فردی کردن واکنش ها» هم اکنون به قاعده ای معمول و پذیرفته شده در نظام های عدالت کیفری دنیا تبدیل شده، اما همچنان خالی از ایراد نیست. مقاله حاضر با توجه به این دغدغه ها در صدد بیان تقریری ویژه از این قاعده با مروری بر مسئله «بخت اخلاقی» است. بخت اخلاقی، مسئله ای است که ارزیابی های اخلاقی ما را به چالش می کشد. اصل ایراد آن است که وقتی ما بر رفتاری کنترل نداریم، چگونه به خاطر آن سرزنش می شویم. یکی از پاسخ هایی که در بخت پیشارفتار در سخنان پژوهشگران مغفول مانده، توجه به دیدگاه سازگارگرایی و از آن مهم تر مسئله «ضعف اراده» است. ضعف اراده با تبیینی که از آن ارایه می شود، توجیه کننده تفاوت در ارزیابی اخلاقی است. همین توجیه و البته با ادبیات خاص حقوقی، می تواند تبیینی نوین و قدرت مند برای توجیه قاعده فردی کردن واکنش ها در نظام عدالت کیفری تلقی شود.  در این مقاله و  با تکیه به شیوه کتابخانه ای و با روش تحلیلی، نشان داده شده که دیدگاه سازگارگرایی توجیه کننده اصل تحمیل مجازات است؛ آنگاه پس از فراغ از توجیه اصل توجیه مجازات، توجه به مسئله ضعف اراده می تواند بسترساز پذیرش تفاوت در واکنش ها تلقی شود.

  کلیدواژگان: بخت اخلاقی، بخت حقوقی، قاعده فردی کیفر، بخت پیشارفتار، ضعف اراده، سازگارگرایی
 • رویا کاظمی*، علیرضا آل بویه صفحات 27-48

  فرزندآوری یکی از مولفه های مهم علم جمعیت است و از جمله موضوعاتی است که در جوامع مختلف اهمیت دارد. اکثر کشورهای جهان به نوعی در حالت عدم تعادل جمعیتی قرار دارند و با چالش های ناشی از آن مواجهند. این مسئله سبب می شود که کشورهای با روند نزولی رشد جمعیت، به تدریج با سالخوردگی جمعیت و چالش های ناشی از آن مواجه شوند. فرزندآوری از جهات مختلف فقهی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی قابل بررسی است. در ایران به مسئله فرزندآوری کمتر با رویکرد اخلاقی پرداخته شده است، اما در غرب این موضوع با رویکردهای مختلف اخلاق هنجاری مانند غایت گرایی، وظیفه گرایی و فضیلت گرایی بررسی شده است. از این میان، وظیفه گرایان _ برمبنای اصل ادای وظیفه _ استدلال های قابل توجهی بر اخلاقی بودن فرزندآوری ارایه کرده اند، ازجمله استدلال از طریق ارزش ذاتی فرزندآوری که تقریر های مختلفی از آن ارایه شده است. در این مقاله به بررسی و نقد استدلال ارزش ذاتی فرزندآوری با تقریرهای گوناگون آن پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق، فرزندآوری، وظیفه گرایی، ارزش ذاتی، ارزش ابزاری
 • حسین دیبا* صفحات 49-72

  عدالت کیفری ناظر به معیارها و ضوابطی برای تحقق عدالت در فرایند مواجهه با جرم است.تحقق عدالت کیفری مطلوب در گروپایبندی به اصولی نظیر حفظ کرامت انسانی ،اصلاح بزهکار، ترمیم آسیبهای مادی و معنوی قربانیان و در نهایت، مشارکت جویی شهروندان در فرایندهای کیفری است تا بدین وسیله روابط انسانی مختل شده ترمیم و بازسازی شود. تحقق چنین اصولی منوط به عوامل متعددی و از جمله التزام به هنجارهای اخلاقی است.در این مقاله پس از تبیین ویژگی های عدالت کیفری مطلوب ماهیت و نقش همدلی به عنوان یکی از مهم ترین مهارت ها و خصایل اخلاقی که شرط لازم تحقق آن اصول کلی و التزام به آنها است، بررسی شده و نشان داده شده که چگونه همدلی از طریق ارتباط عمیق شناختی و عاطفی با موقعیت افرادی که هر یک به نوعی در پدیده بزهکاری درگیر شده اند، می تواند با گذر دادن انسان از خودگرایی و خودمحوری که مانعی اساسی برای تحقق اصول مذکور است، زمینه توجه به نیازهای دیگران را در پدیده کیفری فراهم آورده تا اصول عدالت کیفری مطلوب و به تبع آن تسهیل اموری نظیر جبران خسارات معنوی و مادی وارده به افراد ، آگاه ساختن بزهکار نسبت به این آسیب ها ، پشیمان ساختن او از تکرار وقایع مشابه وایجاد سازگاری اجتماعی ، قابل دسترسی شود.

  کلیدواژگان: عدالت کیفری، همدلی، بزهکاری، مشارکتجویی، کرامت
 • محمدرضا بیات*، مهدی ستوده صفحات 73-94

  دیدگاه های گوناگونی درباره نسبت دین و اخلاق ارایه شده است. یکی از انواع نسبت میان آنها وابستگی روان شناختی آنها به هم دیگر است. تامس نیگل فیلسوف تحلیلی معاصر در نظریه اخلاق هنجاری خویش، با تفکیک زندگی مطلوب به زندگی خوش و اخلاقی، کوشیده است تا از عینیت ارزش های زندگی خوش و اخلاقی دفاع کند. او با تفکیک 1) نگاه آفاقی و انفسی به زندگی؛ 2)تفکیک امیال انگیخته و ناانگیخته؛ 3) ارایه دیدگاه های برون گرا و درون گرا درباره منشا انگیزه اخلاقی و 4) ارایه دو تقریر حداقلی و حداکثری از درون گرایی، با دفاع از درون گرایی حداقلی، راه را برای دفاع از مولفه های همگرایی انگیزشی و عینیت ارزش های زندگی خوش و اخلاقی، یعنی «مصلحت اندیشی» در زندگی خوش و  «دیگر گزینی»  در زندگی اخلاقی گشوده است. از سوی دیگر، نیگل بر این باور است که به مدد باورهای دینی می توان همگرایی انگیزشی در زندگی خوش و اخلاقی را تقویت کرد و کمک آموزه های و باورهای دینی به همگرایی انگیزشی و عینیت ارزش های زندگی خوش و اخلاقی را می توان نوعی وابستگی روان شناختی غیر انحصاری و غیر الزامی ارزش های اخلاقی به باورهای دینی شمردتفکیک زندگی مطلوب به زندگی خوش و اخلاقی و دفاع روان شناختی از عینیت آنها و دفاع از نوع خاصی از وابستگی روان شناختی ارزش های اخلاقی  به باورهای دینی از نقاط برجسته نظریه اخلاق هنجاری نیگل است، ولی تکیه او بر تبیین روان شناختی، محدود کردن ارزش های اخلاقی به ارتباط انسان ها با یکدیگر، عدم توجه به ارتباط انسان ها با خداوند و طبیعت و عدم توجه به تفاوت باورهای دینی در ادیان در تبیین چگونگی وابستگی آنها به هم دیگر از نکاتی است که شایسته است در نظریه نیگل بدانها توجه شود.

  کلیدواژگان: اخلاق هنجاری، تامس نیگل، نسبت دین و اخلاق، نظرگاه آفاقی و انفسی، مصلحت اندیشی، دیگرگزینی و گرایش دینی
 • امیر مرادی*، ناصر قاسمی صفحات 95-118

  تنگناهای اخلاقی، افزون بر  این که از بحث برانگیزترین مسایل دهه های اخیر فلسفه اخلاق بوده است؛ در قلمرو علوم انسانی مانند حقوق و فقه نیز مطرح است. زمانی که ما تلاش می کنیم تا یک تنگنای اخلاقی را حل کنیم از فرایند استدلال اخلاقی، پیروی می کنیم، اطلاعات موجود را بررسی می کنیم و پیامدهایی را با توجه به آن اطلاعات و در ارتباط با معیارهای اخلاقی در نظر می گیریم. گاهی مشاهده می شود که اشخاص در مواجهه با وضعیت مذکور، به دلیل غفلت و یا ضعف در شناخت معیار و مهارت های تصمیم گیری، دچار تصمیم گیری و رفتار نادرست می شوند. در این مقاله، این موضوع به عنوان یکی از موضوعات اخلاق کاربردی و مسایل معرفتی مرتبط با حقوق کیفری با نگاهی به فلسفه اخلاق و اصول فقه، و برخی مقررات ایران بررسی می شود. پرسش مد نظر در این پژوهش عبارت است از  این که تنگنای اخلاقی چیست و چه ثمره ای در حقوق کیفری دارد و راه برون رفت از این وضعیت چیست؟ روش تحقیق مد نظر در این مقاله، توصیفی - تحلیلی، با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای است.

  کلیدواژگان: اخلاق کاربردی، حقوق کیفری، تنگنای اخلاقی، تزاحم، اهم و مهم، ارزش شناسی، مصلحت سنجی
 • مریم لاریجانی، عبدالله عابدی فر* صفحات 119-145

  رویکرد فیلسوفان اخلاق مدرن به مفاهیم اخلاقی همچون فضیلت، عدالت و نظریه قانون طبیعی نسبت به رویکرد فلاسفه پیشامدرن- سنت ارسطویی۔توماسی- تفاوت های چشمگیری دارد. هدف مقاله حاضر بررسی این تفاوت ها از منظر السدیر مک اینتایر و تبیین نگاه احیاگرایانه او نسبت به رویکرد فلسفه پیشامدرن در خصوص این مفاهیم اخلاقی است. طبق دیدگاه مک اینتایر، فضیلت، عدالت و قانون طبیعی در دیدگاه فیلسوفان مدرن  از بافت، محتوای تاریخی و انسان شناسی واقعی تهی شده اند و به اعتقاد او، فیلسوفان مدرن مفهوم وظیفه و منفعت را بجای مفهوم فضیلت قرار داده اند و همچنین بر نگرشی فردگرایانه صحه گذاشتند که با آن  نمی توان درکی از فضیلت حاصل کرد. به عقیده مک اینتایر، برای فهم و پروراندن فضیلت در فرد باید به فعالیت اجتماعی، بستر و سنت تاریخی توجه کرد. برای او بهترین بافت فلسفی که مفهوم فضیلت در آن بدین نحو پرداخته شده است، سنت فلسفه ارسطویی۔ توماسی است؛ همین طور فلاسفه مدرن در مورد عدالت، به معنای صوری و انتزاعی آن توجه کرده و وظیفه عدالت را پاسداشت حقوق فردی و خیر خصوصی قلمداد کردند؛ درحالی که عدالت در سنت فلسفه ارسطویی۔توماسی، فضیلتی است که باید به هر کس با توجه به شایستگی اش نسبت به خیر مشترک جامعه، سهمی داده شود. در مورد نظریه قانون طبیعی، فیلسوفان مدرن این نظریه را بر انسان یا سوژه استعلایی استوار کرده اند که در فلسفه پیشامدرن بر تمایلات یا گرایش های انسان ساده و عادی مبتنی بود.

  کلیدواژگان: مک اینتایر، فضیلت، عدالت، قانون طبیعی، سوژه استعلایی، انسان عادی
|
 • Mohammad Niazi *, Gholamhosein Elham, Mehdi Akhavan Pages 5-26

  Although the rule of individuation of reactions has been worldly common and accepted in the system of criminal justice, it is still confronted with certain problems. Considering the problem of moral luck, the article seeks to provide a special account of this rule. The problem of moral luck challenges our moral assessments. The main objection is that when we do not have control over our behavior, how can we be blamed for it. One of the potential responses neglected by researchers in the pre-behavioral luck is to take into consideration the compatibilist view, and more importantly the problem of weakness of will. Weakness of will, as it will be explained later, may justify the different ways of moral assessments. This justification articulated in legal terms can offer a novel strong explanation for justifying the rule of individuation of reactions in the system of criminal justice. Relying on analytical research the present article shows that the compatibilist view can justify the principle of inflicting punishment; justifying the principle of inflicting punishment, the problem of weakness of will can lay the foundations for accepting the differences among reactions.

  Keywords: Moral luck, legal luck, rule of individuation, pre-behavioral luck
 • Pages 27-48

  Childbearing may be regarded as a significant constituent of demography as well as an important issue in different societies. The population of the majority of countries in the world is not balanced, and these countries are faced with challenges which such imbalance creates. This will lead countries with a decreasing trend of population growth to encounter the problem of population aging and difficulties arising from it. Childbearing can be explored with respect to jurisprudence, law, economics, and sociology. The problem of childbearing has not often been morally addressed in Iran; but in the West it has been examined by philosophers through applying different moral approaches such as consequentialism, deontology, and virtue theory. Deontology has advanced remarkable arguments for childbearing to be moral based on the principle of discharging duties, including the argument from the intrinsic value of childbearing. In view of the fact that a variety of accounts have been provided for this argument, we shall assess and criticize it in our article.

  Keywords: Childbearing, deontology, intrinsic value, instrumental value
 • Hosein Diba * Pages 49-72

  Criminal justice pertains to some standards and criteria for realizing justice in the process of an encounter with crimes. The realization of desirable criminal justice rests on the commitment to such principles as maintaining human dignity, reforming criminals, repairing victims’ material and immaterial damages, and finally citizens’ participation in the criminal procedures by means of which broken human relations would be repaired and reestablished. It is, among other things, conformity to moral norms that realizes such principles. Explaining the features of desirable criminal justice, I examine the nature and role of empathy as an important moral skill and character trait where empathy is a necessary condition for the realization of and commitment to these universal principles. I also show how empathy can, through a cognitive and affective close connection to the position of those involved in crimes, prepare the ground for considering others’ needs in criminal cases by leading one to avoid egoism and self-centeredness as the main obstacle to the realization of these principles. By virtue of empathy it would be accessible to uphold the principles of desirable criminal justice and to facilitate the following: compensating for the material and immaterial damages to individuals, making the criminal aware of these damages, dissuading him from doing similar things, and making social adjustment.

  Keywords: Criminal justice, empathy, crime, participation, dignity
 • Mohammadreza Bayat *, Mahdi Sotude Pages 73-94

  One view on this relation considers religion and ethics to be psychologically interdependent. Dividing desirable life into good and moral life, Thomas Nagel, a contemporary analytic philosopher, has made an effort to defend the objectivity of the values of good and moral life. Making distinctions between (1) objective and subjective perspectives on life, (2) motivated and unmotivated desires, (3) internalism and externalism about the source of moral motivation, (4) minimalist and maximalist accounts of internalism, he argued for a minimalist account of internalism, and laid the foundations for supporting the convergent constituents of motivation and the objectivity of the values of good and moral life, i. e. prudence in good life and altruism in moral life. On the other hand, Nagel holds that one can strengthen motivational convergence in good and moral life by virtue of religious beliefs, and one can take religious beliefs’ contribution to motivational convergence and the objectivity of the values of good and moral life as a kind of contingent psychological dependence of moral values on religious beliefs. The prominent points of Nagel’s theory are that it splits desirable life into good and moral life, it makes a psychological defense of their objectivity. There are, nevertheless, some matters that could have been deserved to be reconsidered by Nagel’s theory: (1) his reliance on psychological explanation, (2) his limiting moral values only to human relations, (3) his inattention to man’s relation to God and the nature, and finally (4) his inattention to the differences of religious beliefs in various religions about how to explain their interdependence.

  Keywords: Thomas Nagel, relation between religion, ethics, objective, subjective perspectives, Normative ethics, motivation, prudence
 • Naser Ghasemi Pages 95-118

  Not only are moral dilemmas considered among the most controversial issues of moral philosophy in the recent decades, but they are also posed in the fields of humanities such as law and jurisprudence. When we attempt to solve a moral dilemma, we follow a process of moral reasoning, we explore available data, and we take into consideration certain consequences with respect to these data and the moral standards. Individuals are sometimes seen to make wrong decisions and display unacceptable behavior in facing relevant situations due to their negligence or their poor knowledge of the standards and skills of making decisions. In this article, I study this subject as a theme in applied ethics and as an epistemic issue related to criminal law in the light of moral philosophy and jurisprudential principles, and some Iranian regulations. The question at issue in this study is “what is a moral dilemma? What kind of benefit does it bring to criminal law? And how can we get out of the current situation?” The method of this inquiry is descriptive and analytical while library research methodology and interdisciplinary approach are used.

  Keywords: Applied ethics, criminal law, moral dilemma, Conflict, the most important thing, important thing, axiology, prudence
 • Ardeshir Larijani, Maryam, Abdolah Abedifar * Pages 119-145

  Modern moral philosophers and pre-modern philosophers in the Aristotelian-Thomistic tradition radically differ on their approaches to such moral concepts as virtue, justice, and the natural law theory. The present article aims to assess how Alasdair MacIntyre treated their differences, and to explain his reviving views on these moral concepts in pre-modern philosophy. MacIntyre maintains that virtue, justice, and natural law, as seen by modern philosophers, are abstracted from their historical and anthropological contents and contexts. He holds that modern philosophers have replaced the concept of virtue with the concept of duty and interest, while they also have endorsed an individualistic attitude which cannot provide an adequate understanding of virtue. MacIntyre believes that to make sense of virtue and to cultivate it in people, we are required to pay attention to social activities, historical background, and tradition. He thinks that the Aristotelian-Thomistic philosophical tradition was the best philosophical context in which the concept of virtue was developed; modern philosophers also were concerned with the formal and abstract sense of justice, and took the function of justice as protecting individual rights and private goods; but justice in the Aristotelian-Thomistic philosophical tradition is considered to be a virtue according to which everyone would receive his share of common good in the society in line with what he deserves. Modern philosophers have grounded the natural law theory in the transcendental subject whereas philosophers in the pre-modern era had grounded it in the inclinations and tendencies of simple ordinary humans.

  Keywords: MacIntyre, virtue, Justice, natural law, transcendental subject, ordinary man